PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

12
PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR Cristina Casalí Mas [email protected] t El Mar de 2n C.I. Escola Sant lluís Gonçaga http://escolasantlluis.cat/web /

description

PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR. Cristina Casalí Mas [email protected] t El Mar de 2n C.I. Escola Sant lluís Gonçaga http://escolasantlluis.cat/web /. Introducció :. QUÈ ? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Page 1: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL:

EL MAR

Cristina Casalí [email protected]

El Mar de 2n C.I.Escola Sant lluís Gonçaga

http://escolasantlluis.cat/web/

Page 2: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Introducció:QUÈ ? Confeccionar un bloc on es recullin totes les activitats, descobertes, reculls,..fets en el

projecte del MAR: http://projectedelmar-2n.blogspot.com/

PER QUÈ ? El Tema parteix de la motivació dels alumnes de segon per voler saber més coses

sobre el nom de la classe que vam triar, per consens, a l’inici de curs. Àrees implicades:

• Àrea de llengües• Matemàtiques• Coneixement del medi natural i Social• Educació artística i plàstica

QUI ? Alumnes de 2n c.i. Mestres que intervenen:

• Cristina Casalí• Cristina Alvarez• Cèlia Iglesias

COM ? Aquest treball es fonamenta en els aspectes bàsics de la metodologia del treball per

projectes interdisciplinar i competencial.QUAN ? Aproximadament té una durada d’un mes (mitjans abril-mitjans de maig)

Page 3: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Objectius metodològics: Crear un espai on l'alumnat pot prendre decisions elegint i consensuant

què, com i quan aprendre.

Fomentar la participació de la família aportant informació al projecte i també crear oportunitats per compartir i col·laborar en les vivències d’aprenentatge.

Plantejar activitats d'aprenentatge formulades com a situacions problema  que es converteixin en el nucli organitzatiu del projecte interdisciplinari.

 Dissenyar accions per intervenir en l'entorn a partir del treball del projecte a l'aula, com molt bé diuen Sanmartí i Tarin (2008) "...un projecte té sentit si afavoreix la construcció d'un coneixement que promou la comprensió del món i la capacitat per actuar en ell de manera responsable i solidaria..." 

Page 4: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

OBJECTIUS INDICADORS AVALUABLES-Aprendre a escoltar i adonar-se de la importància que té el fet d’escoltar els altres. -Aprendre a expressar diferents tipus de discursos adequats a la situació comunicativa.-Comunicar i conversar, acceptant i fent crítiques constructives.-Ser progressivament competent en la comprensió dels missatges orals.–Adonar-se de si s’està comprenent o no el que es llegeix.–Compondre textos d’ús pràctic per a situacions comunicatives precises.–Controlar el procés lector per assegurar una lectura més correcta del que diu el text.–Pensar què es vol escriure i per què, abans de començar-ho a fer.–Posar en pràctica les destreses necessàries per a la comprensió del que es llegeix.–Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.–Procurar l’entonació, la velocitat, la pronunciació i el ritme adequats quan es llegeixen textos habituals en veu alta.-Posar en pràctica les destreses necessàries per escriure les paraules correctament.-Aplicar les normes ortogràfiques bàsiques a l’hora d’escriure.-Posar en pràctica les destreses necessàries per llegir i escriure les paraules correctament.-Descobrir en la llengua escrita una eina per entendre’s a si mateix, entendre les altres persones i els fenòmens del món i de la ciència.

Competència comunicativa

lingüística i

audiovisua

l

•Llegir correctament un text explicatiu.

•Llegir correctament un conte.•Escriure versos i inventar una cançó.

•Comprendre el contingut d’un conte.

•Comprendre el contingut d’un text explicatiu

•Expressar-se per escrit, a partir d'una pauta donada.

•Ampliar el vocabulari sobre el mar.

•Aplicar normes ortogràfiques apreses.

•Escriure frases correctament.

•Cantar les cançons.

•Escoltar atentament un conte.

•Escoltar atentament una discussió i expressar la pròpia opinió.

•Escoltar atentament una exposició.

•Expressar els seus sentiments de manera coherent.•Expressar la pròpia opinió.

Page 5: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

OBJECTIUS INDICADORS AVALUABLES

- Resoldre problemes i jocs matemàtics de manera creativa, sol o en petit grup. 

competència

matemàtica

•Plantejar–se i resoldre problemes. Llegir i entendre l'enunciat, generar preguntes relacionades amb una situació–problema,planificar i desenvolupar estratègies de resolució i verificar la validesa de les solucions.

•Comprendre situacions-problema relacionades amb aspectes concrets i vinculats a la pròpia experiència. Emprendre la resolució de forma autònoma i expressar la solució i el procés seguit.

•Usar l’assaig-error per cercar solucions als problemes i a les exploracions.

•utilitzar els nombres naturals en contextos de la vida quotidiana.

•Mesurar espais amb unitats convencionals tot utilitzant instruments propers i adequats a cada situació.

Page 6: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

OBJECTIUS INDICADORS AVALUABLES

–Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació per informar-se, aprendre i comunicar-se.

Competència digital

 -Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.-Tenir consciència de les capacitats que entren en joc en l’aprenentatge: la memòria i la concentració.-Desenvolupar l’atenció visual.- Dissenyar i aplicar projectes individuals i col·lectius de manera responsable i creativa.-Aplicar coneixements i habilitats en contextos de la vida personal i quotidiana, i en el seu entorn.-Utilitzar totes les fonts d’informació (orals, escrites, gràfiques...) per observar i analitzar l’entorn.

Competència

d’aprendre a

aprendre

• Comprendre i extreureinformació sobre els diferents temes treballats del mar. Tant els preparats pel seu grup com els dels grups dels companys.

• Col·laborar en lestasques del treball en grup, contrastant i valorant les explicacions dels altres i les pròpies amb respecte.

Page 7: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

OBJECTIUS INDICADORS AVALUABLES

-Expressar-se mitjançant codis artístics

-Crear amb tota mena de materials, suports i eines, representacions i anàlisi de la realitat

-Desinhibir–se en l'escenificació de la cançó

-Pintar, retallar i enganxar amb pulcritud els elements del treballs artístics 

Competència artística i cultural

•Realitzar senzilles composicions visuals (imatges i objectes) que representin el fons marí •Emprendre processos de creació i producció artística i desenvolupar-los amb confiança,satisfacció i respecte•Escenificar la cançó del mar davant dels altres

-Plantejar-se preguntes que puguin ser objecte d’investigació.Utilitzar habilitats per a la recollida i el tractament de la informació (anàlisi, síntesi...). -Aplicar coneixements i habilitats en contextos de l’entorn proper.

Competència

d'autonomia

i iniciativa personal 

•Treballar tant de manera individual com en petit grup col•laborant i participant activament.

•Tenir cura de la presentació de les feines tant en paper com virtuals.

Page 8: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

OBJECTIUS INDICADORS AVALUABLES

-Conèixer i comprendre el context natural del mar.

-Identificar, localitzar i descriure les principals característiques naturals i socials (oficis) del mar.

Competència en el

coneixement i la

interacció amb el món

físic

•Fer-se preguntes fruit de l’observació de l’entorn i identificar relacions senzilles entre els elements que en formen part.

•Reconèixer i classificar amb criteris elementals els éssers vius de l’entorn i identificar algunes relacions que estableixen amb el medi, utilitzant els instruments adequats.

•Interioritzar els continguts treballats en el projecte.

•Participar activament en les diferents activitats.

•Extreure informació de les explicacions i informacions donades tant en suport escrit com audiovisual.

• Classificar animals vertebrats d’invertebrats i reconèixer les seves característiques bàsiques.

•Experimentar i identificar les parts d’un peix a partir de la seva dissecció.

• Identificar accions responsables orientades a l'ús sostenible del mar.

Page 9: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

ACTIVITATS:(clicant damunt del dibuix accedeixes al quadern d’activitats)

Page 10: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Atenció a la diversitat:El treball per projectes que hem realitzat fa que tots els alumnes, cadascuna de les gotes del nostre mar, fes el seu camí, al seu ritme i nivell. Entre tots de manera consensuada hem decidit quin era el tema i el producte final (elaboració del bloc) però cadascú ha triat què volia saber , com ho volia aprendre i com volia compartir-ho amb la resta de companys.La meva tasca en una primera fase ha estat motivar, qüestionar, orientar i guiar per tal que cadascú es formulés preguntes, triés el seu QUÈ.En una segona fase ha estat possibilitar i donar eines per tal que cadascú fes el seu recorregut, alhora també dissenyar activitats que ajudessin a fer aquest camí.

Page 11: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Avaluació: Hem anat avaluant seguint els indicadors competencials que es tenien en

compte en les diferents activitats al llarg del projecte. (veure quadern d’activitats)

Avaluació inicial:Disseny d’activitats que promoguin la reflexió grupal i individual. És necessari per poder construir saber d’on partim ! Avaluació formativa.Al llarg del procés cal anar valorant les activitats que anem fent Avaluació final:Disseny d’activitats que motivin i donin pautes per reflexionar sobre què hem après i com ho hem après.

Page 12: PROJECTE INTERDICIPLINARI COMPETENCIAL: EL MAR

Valoració personal:Intens i profitós !Aquest projecte ens ha fet créixer tant als alumnes com a mi.Hem après moltes coses sobre el mar, hem llegit, escrit, resolt problemes,... però sobretot el que hem après és a aprendre !

El treball per projectes és una eina molt potent per construir coneixements a partir de les pròpies motivacions dels alumnes i aprenent a emprar i a processar informacions de fonts molt diverses per aprendre com crear i compartir amb els altres.

També ha estat molt positiu el treball fet amb les famílies. Els pares han pogut participar en aquest procés d'aprenentatge. Han col·laborat amb els seus fills o filles i han pogut veure en tot moment quines activitats anàvem fent ja que les visualitzaven en el bloc del projecte i fins i tot ens deixaven missatges . Els mitjans informàtics són eines molt dinàmiques i molt motivadores pels alumnes.

El bloc és : http://projectedelmar-2n.blogspot.com/

La Garriga, gener del 2013Cristina CasalíTutora de 2n C.I.