Polish Baby Care Industry 2014

5
BRAN Ż A DZIECI ĘCA TOYS & BABY CARE PRODUCTS TRADE MAGAZINE KIND+JUGEND, THE TRADE SHOW FOR KIDS’ FIRST YEARS | COLOGNE 11 14.09.2014 Polish Baby Care Industry Companies from Poland looking for foreign distributors Fot. Tutek

description

Branża Dziecięca – Kind + Jugend 2014 Extra. Polish exhibitors in Cologne

Transcript of Polish Baby Care Industry 2014

BRANŻADZIECIĘCATOYS & B A BY C A R E P R O D U C T ST R A D E M AG A Z I N E

K I N D + J U G E N D,T H E T R A D E S H O W F O R K I D S ’ F I R S T Y E A R S | CO LO G N E11 – 14 .09 .2014

Polish Baby Care Industry Companies from Poland looking for foreign distributors

Fot.

Tute

k

W W W . B R A N Z A D Z I E C I E C A . P L7 0

P.P.H Aro Karoń Spółka Jawna jest producentem wózków dziecięcych marki Bebetto, Izacco, AroTeam oraz akcesoriów marki Bobostello. W na-szej ofercie znajdą Państwo wózki uniwersalne, wielofunkcyjne, space-rowe, sanki, foteliki samochodowe oraz różnego rodzaju akcesoria.

Dwudziestoletnia obecność na rynku artyku-łów dziecięcych dała nam możliwość zdobycia doświadczenia, które wykorzystujemy przy tworzeniu nowych produktów, wprowadzaniu nowych rozwiązań technologicznych, dosto-sowaniu asortymentu do najnowszych norm bezpieczeństwa.

Podstawowe założenie fi rmy to połączenie bezpieczeństwa i wygody małego użytkownika oraz funkcjonalność produktu. Jako wytwórca dbamy, aby nasza oferta charakteryzowała się nowoczesnym i unikalnym wzornictwem.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi fi rmy i reali-zacji założonych strategii nasze produkty znala-zły odbiorców w kilkunastu krajach Europy.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Aro.

PPH Aro Karon Ltd. is a manufacturer of baby strollers brands Bebetto, Izacco, AroTeam and accessories brand Bobostello. In our off er you will fi nd universal pushchairs, multi-functional, strollers, sleds, car seats and many diff erence accessories.

Twenty years on the children market, gave us chance to gain experience, which we use to create new products, introduce new technol-ogy, adapting the product to the latest safety standards.

Th e basic premise is a combination of security and comfort of a small user and functionality of the product. As a manufacturer, we make sure that the products were characterized by a modern and unique design.

Due to the dynamic development of the company and the realize of expected strategies, our products have found customers in several European countries.

We invite you to introduce with Aro’s off er.

Hall 10.2Booth E-080

P.P.H. Aro Karoń Sp.j.ul. Ludowa 26542-200 CzęstochowaPoland

tel.:+48 34 375 20 20tel./fax: +48 34 322 40 43

[email protected]

WÓZKI UNIWERSALNE, WIELOFUNKCYJNE, SPACEROWE, SANKI, FOTELIKI SAMOCHODOWE, AKCESORIA DZIECIĘCE

UNIVERSAL PUSHCHAIRS, MULTI-FUNCTIONAL STROLLERS, SLEDS, CAR SEATS, CHILDREN’S ACCESSORIES

ARO KAROŃ– BEZPIECZNIE,

WYGODNIE, FUNKCJONALNIE

ARO KAROŃ:– SAFETY,

COMFORT, CONVENIENCE

1. Janusz Karoń (Aro’s Owner), Rafał Sykuła (Sales Manager) and representa-tives of Bebetto Ltd., distri-butor of Aro in the UK.

2. Aro headquarters in Częstochowa, Poland.

3. Bebetto Silvia pram.

4. Janusz Karoń and Rafał Sykuła.

1 2

3

4

K I N D + J U G E N D 2 0 1 4 E X T R A

7 1B R A N Ż A D Z I E C I Ę C A 5 / 2 0 1 4

Od 1973 roku firma funkcjonowała w Warszawie po czym rosnący popyt spowodował przeniesienie produk-cji do Stromca niedaleko Radomia, gdzie do dzisiejszego dnia powstają nasze wózki dziecięce.

Staramy się, aby nasze produkty odpowiadały najnowszym trendom i wymogom bezpie-czeństwa, mając jednocześnie na uwadze by pozostały na odpowiednim poziomie cenowym gwarantującym najlepszą relację cena/jakość.

Obecnie Tutek to jedna z najlepiej rozpozna-wanych i najbardziej poszukiwanych marek na polskim rynku wózków dziecięcych. Dzięki aktywnej polityce marketingowej firmy jeste-śmy obecni we wszystkich krajach Europy, trwa również nasza ekspansja na inne rynki świata.

Bezpieczeństwo i jakość wózków dziecięcych-Tutek jest potwierdzona europejskim certyfi-katem EN 1888. W roku 2013 wózki Grander i T-Ambero zostały uhonorowane tytułem Jakość Roku 2012 w kategorii Produkt roku. Nominacja do tej samej nagrody w 2013 roku jest potwierdzeniem właściwie obranej przez nas drogi.

Since 1973 the company has been run in Warsaw, and afer few years growing market demand led to the relocation of production plant to Stromiec near Radom where our prams have been manufactured till today.

To be up to date, we do our best to make our products correspond to the current trends and safety requirements. Moreover, we make sure that they remain on an adequate price level guaranteeing the best correlation between price and quality. Contemporary Tutek is one of the best recognized brands among baby prams. Through our active marketing policy we are present in other European countries as well as we continue our expansion in the global market of baby prams.

The quality and the safety of all our models is confirmed by the European certificate EN1888. In 2013 our models Grander and T-Ambero has been awarded with the title Quality of the Year 2012 in the category Product of the year.

Hall 10.2B-058

Firma Tutek Producent Wózków Dziecięcych Edward Tutakowski ul. Białobrzeska 5 26-804 Stromiec Poland

tel./fax: +48 48 619 10 25 [email protected]

www.tutek.pl

WÓZKI DZIECIĘCE, SYSTEMY PODRÓŻNE

PRAMS, BUGGIES, TRAVEL SYSTEMS

TUTEK TRADYCJA OD 1973

NOWOCZESNOŚĆ ZAWSZE

TUTEK

IN-TRADITION SINCE 1973

FOREVER GREEN

W W W . B R A N Z A D Z I E C I E C A . P L7 2

MEBLE KLUPŚ – WYSOKA JAKOŚĆ,

NOWOCZESNE WZORNICTWO

Klupś – Meble Dziecięce to jeden z największych producentów tego asortymentu w Polsce.

Firma oferuje szeroką gamę łóżeczek, krzesełek, zestawów meblowych, przewijaków, pościeli oraz wiele innych akcesoriów dla dzieci.

Wysoka jakość wyrobów oraz nowoczesne wzornictwo znajdują uznanie wśród klientów w kraju i za granicą.

Klupś – Children’s Furniture is one of the leading suppliers of this range of products in Poland.

The company offers wide range of beds, multi-functional chairs, furniture sets, changing mats, bedding sets and other accessories for children.

High quality of products and innovative design enjoys popularity among clients in Poland as well as abroad.

Hall 10.1Booth F-021

Klupś – Meble Dziecięce ul. Poznańska 162 63-800 Gostyń Poland

tel. +48 65 5723811 fax +48 65 5720186

[email protected] www.klups.pl

ŁÓŻECZKA, KRZESEŁKA, ZESTAWY MEBLOWE, PRZEWIJAKI, POŚCIEL, AKCESORIA DLA DZIECI.

BEDS, MULTIFUNCTIONAL CHAIRS, FURNITURE SETS, CHANGING MATS, BEDDING SETS, CHILDREN’S ACCESSORIES

KLUPŚ FURNITURE – HIGH QUALITY,

INNOVATIVE DESIGN

K I N D + J U G E N D 2 0 1 4 E X T R A

With BabyOno products being a pa-rent brings you joy and happiness.

Focusing on active parents appreciating their comfort and time BabyOno provides them with modern, safe and esthetic products. Our priority is creating items supporting children’s growth and development in all aspects : care, feeding, education and play. We involve parents in the process of product creation so our prod-ucts will be reliable, easy to use and ergonomic. All our products fulfill EU directives and standards.

Благодаря ассортименту BabyOno Вы будете чувствовать радость и счастье быть родителями.

С мыслью о активных родителях ценящих комфорт и время, BabyOno предлагает современные и безопасные товары. Нашим приоритетом является производтсво товаров которые правильно развивают ребенка: уход, кормление, развитие и игра. Мы привлекаем родителей в процесс проектов товаров так, чтобы они были высокого качества, просты в обслуживании и эргономичны. Все наши товары сертифицированы по нормам и стандартам принятыми в UE.

BABYONO DBAMY O WAS

BABYONO

BECAUSE WE CARE

Hall 11.2D059

ONO Paweł Antczak ul. Kowalewicka 13 60-002 Poznań Poland

tel.: (48) 618 390 520 fax: (48) 618 390 521

[email protected] www.babyono.com

PIELĘGNACJA, ZABAWKI PLUSZOWE, KARMIENIE PIERSIĄ, KOCE DZIECIĘCE, ARTYKUŁY DO KARMIENIA BABY CARE, PLUSH TOYS, BREAST FEEDING, BABY BLANKETS, BABY FOODWARE

7 3B R A N Ż A D Z I E C I Ę C A 5 / 2 0 1 4

OKT to jedyny wytwórca certyfi kowanych produktów dziecięcych w Polsce.

OKT kids – marka dziecięca OKT oferuje bogaty wybór wanienek, nocniczków, nakładek sedesowych i wielu innych akcesoriów dziecię-cych, wśród nich także z grafi kami Disneya.

Produkty OKT kids wyróżniają się wysoką jakością, innowacyjnością, funkcjonalnością, a przede wszystkim dbałością o bezpieczeństwo. Potwierdzają to certyfi katy nadane przez TÜV Rheinland. OKT kids sprawia, że życie jest radośniejsze („OKT kids makes life happier”) zarówno dla rodziców, jak i ich pociech.

OKT is the only producer of certifi ed kids products in Poland.

Th e OKT kids brand is the wide off er of baby baths, potties, toilet training seats and many other children’s accessories, also with Disney designs.

OKT kids products stand for high quality, inno-vation and most importantly functionality and safety. Th e quality and standards of our prod-ucts have been certifi ed by TÜV Rheinland. OKT kids creates a colorful world to „makes life happier” for parents and kids alike.

OKT KIDS CZYNI ŻYCIE

RADOŚNIEJSZYM

OKT KIDS MAKES LIFE HAPPIER

Hall 11.2Booth F-040

OKT Polska sp. z o.o.ul. Mokra 385-810 BydgoszczPoland

tel.: +48 52 360 45 00fax: +48 52 360 45 06

[email protected]

NOCNIKI, NAKŁADKI SEDESOWE, PODESTY DZIECIĘCE, WANIENKI, FOTELIKI DO KĄPIELI, PRZEWIJAKI, AKCESORIA.

POT TIES, BABY TOILET SEATS, STEP STOOLS, BABY BATHS, BATH SEATS, CHANGING TABLES, ACCESSORIES

Aro Karoń PPH sp.j.Hall 10.2, booth E-080ul. Ludowa 26542-200 Częstochowa, Polandtel./fax +48 34 322 [email protected], www.aro.pl

Klupś-Hen PHUHall 10.1, booth F-021ul. Poznańska 16263-800 Gostyń, Polandtel. +48 65 5723811, fax +48 65 [email protected], www.klups.pl

Ono Pawel AntczakHall 11.2, booth D-059ul. Kowalewicka 1360-002 Poznań, Polandtel. +48 618390523, fax +48 [email protected], www.babyono.com

OKT Polska sp. z o.o.Hall 11.2, booth F-040ul. Mokra 385-810 Bydgoszcz, Polandtel. +48 52 3604500, fax +48 52 [email protected], www.okt-kids.com

Tutek Baby Pram ProducerHall 10.2, booth B-058ul. Białobrzeska 526-804 Stromiec, Polandtel. +48 48 6191025, fax +48 48 6191025offi [email protected], www.tutek.pl

Adamex PPH Hall 10.2, booth F-061a

Adamex II PPH Hall 10.2, booth F-061

Al-Bis Hall 10.1, booth D-030a

Alexis II Hall 11.1, booth D-030 E-031

PPH Aro Karoń Hall 10.2, booth E-080

Avigo Hall 10.2, booth A-025

Bajteks PW Hall 10.1, booth H-069

Barbaras Hall 11.3, booth D-040

Berry Boutique Hall 10.1, booth C-059a

BFC Hall 10.1, booth D-030

Branża Dziecięca Passage Hall 10-11, P-013

Camarelo Hall 10.2, booth D-081

Canpol Hall 11.2, booth D-038

Ceba Hall 10.1, booth D-040

Coletto Hall 10.2, booth D-089

Coloriko Pola Dróżdż Hall 10.1, booth B-030a

Deltim Hall 10.2, booth B-041

Design Studio Agnieszka Wiczuk

Hall 10.1, booth H-041

Drewnostyl PPHU Hall 10.1, booth D-040

Effi i Hall 10.1, booth B-055

Emel Hall 11.3, booth F-030

Grapi-Gratech Hall 10.2, booth A-009

Hevea Hall 10.1, booth H-045

Karlea Hall 11.3, booth E-072

PHU Klupś-Hen Hall 10.1, booth F-021

La Millou Hall 11.1, booth H-039

Lookart Hall 10.2, booth D-040

Matex PPHU Hall 10.1, booth G-060

MayLily Hall 11.3, booth D-045

Meble Vox Hall 10.1, booth F-030

Milly Mally Hall 11.1, boom H-041

Motherhood Hall 11.3, booth E-020

MumMe Code Hall 11.1, booth H-039

MWG Hall 10.1, booth E-051

Nena & Neno Hall 10.1, booth E-039

Ono Pawel Antczak Hall 11.2, booth D-059

OKT Polska Hall 11.2, booth F-040

Polex FH Hall 11.3, booth G-041

PPM Hall 10.1, booth E-055a

Tega PPHiU Hall 11.2, booth C-031

Tootiny Hall 10.1, booth F-070

TopGal Hall 11.3, booth C-058 D-059

Tuban Hall 11.1, booth H-055

Tutek Hall 10.2, booth B-058

Wampol Wróbel Hall 10.2, booth F-021

Zalewski-Ander Hall 11.3, booth E-065

Stan na dzień 6.08.2014.