pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי...

104
טטטט- טטטט טטט טטט טטט טטטט טטט טטטטטט:טטטטט טט טטטטטט טטטטטט- טטטט טטטטטTrial in the Shadow of Bargaining : The Feedback-Cycle Effect of Plea Bargaining רררר ררר ר ררררר רררררר רר רררYosef Zohar and Moti Michaeli טטט טטטטט: ררררר רררר ררררר רררררר רררררר ררררר ררר ררררר רררר ררר רררררר¨ טטט טטט: ררררררררר רר- ררררר רררררר רררררר רררררררר ררררררררר רררררר רררררר רררר רררררר רררררררר ררררררררר רררר ררררר ררררררר טטטטטט: ררררר רררררררר ררררררררר ררררר רררררררר רררררררר רררררר רררררר רררר- ררררר רררר ררררר, ררררררר רררר' ררררר רררר, רררר' רררר ררר ררררר' רררר רררר, ררררר רררררררר ררררררר , רררררררררר רררר. ררר רררר, ררררר רררר ררררר, ררררררר רררר' רררר ררררר ררררר' רררררר רררררר רררררר רררר רררררררררר, ררררררררררר רררררר רררררררר. רררררר ררררר ררר רר ררררר רררר ררררררר רררררר רר רררר רר, ררררררררר, רררר רררר, ררר ררררררר,-ררר, רררר ררר- רר רררררר רררר, ררר ררררר,- רררר רררררררר, ררר רררררר, רררררר ררר, ררררר ררר, רררר רררררר ררררר רררררר, רררר ררררר, ררר ררררר, רררר ררר'רר, רררר ררררררררר, רר רררר רררר ררררר. רררררר ררררר רר רררררררר רררררר רררר רררררר רררררררר רררררר ררררררררררר רררררר ררררררררררר רררררר רררררררר, ררררררר ררר "ררררר רררר רר רררררר רררררר" ררררר ררררר רררר רררררררררר, רררררררר רררר ררררררר/רר ררררר ררררר רררררר רררררררר ררררר רררררר ררררר ררררררר.

Transcript of pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי...

Page 1: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

עבור כתב העת עלי - משפט

משפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון

Trial in the Shadow of Bargaining :The Feedback-Cycle Effect of Plea Bargaining

ומוטי מיכאלייוסף זהר

Yosef Zohar and Moti Michaeli

תקצירחלק ראשון: מבוא תופעת מיקוח בצל המשפט עסקאות הטיעון

מודלחלק שני: משפט בצל המיקוחהטיעון עסקאות של מחזור-המשוב

הפגיעה בתפוקתהדינמיקה האנדוגנית הדינמיקה האקסוגנית הכרעות הדין

הוכחתנספחים: סיכום ומסקנות דיון ניתוח הדינמיקההדינמיקה האנדוגנית

טבלאות נתוניםוהדמייתה

ים רעות, עשה עמי: אתי עזבו מקור מים חיים, לחצב להם בארות "כי-שתים" בארת נשברים, אשר לא-יכלו המ

ירמיהו פרק ב, פסוק יג

תקציר

המושל בכיפת המחקר המשפט" – תאורטי הקלסי –,"מיקוח בצלעל פי המודל ה המשפטי-כלכלי, המשפטים מייצרים אמות מידה רצויות וצל כבד. צל זה מבטיח לכאורה שעסקת הטיעון תקצה ענישה ראויה, גם במצטבר וגם בתיק המסוים.

תלמיד תואר שלישי, בהנחיית פרופ' ישראל אומן, פרופ' אורן גזל-אייל ופרופ' אלון הראל, הרשות , אוניברסיטת חיפה.ללימודים מתקדמים

,המחלקה לכלכלה והמרכזתלמיד תואר שלישי, בהנחיית פרופ' אייל וינטר ופרופ' משה שעיו לחקר הרציונליות, האוניברסיטה העברית בירושלים.

לכל מי שהעיר ותרם לגרסאות קודמות של מאמר זה, ובכלל זה לישראל אומן, תודתנו נתונה נדב בן-זאב, אורן גזל-אייל, אלון הראל, ענת הורוויץ, יועד הלברסברג, דוד הרמנוף, אוריאל הרן, מוחמד ותד, דליה צמריון-חלק, דורון טייכמן, חגית לרנאו, ברק מדינה, בועז סנג'רו, יניב ריינגוורץ, רןובסדנת למשפטנים וכלכלה משפט בסמינר למשתתפים גם נתונה תודתנו שמידע. ואבי שורר הדוקטורנטים לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים, למשתתפי כנס "שולחן עגול על עסקאות הטיעון" שנערך במרכז לחקר הרציונליות, ולמשתתפי סדנת החוקרים/ות בתחום המשפט הפלילי

שהתקיימה במרכז האקדמי למשפט ולעסקים.

Page 2: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

תפיסה זו משמשת לגיבוי עסקאות טיעון לא מפוקחות ולדחיית דרישות לאמצעי בטיחות חדשים לעסקאות הטיעון בטענה שבתוצאותיהן כבר משולבים ומגולמים

ערכי הבטיחות של המשפט.

הופך עלהמודל התאורטי – "משפט בצל המיקוח" – המפותח ומוצג במאמר . יותר מאשר עסקת הטיעון המשפט"תאוריית "המיקוח בצלראשן את מסקנות

משקפת את תוצאת המשפט הצפויה, התנהלותו של המשפט משקפת את הצורךהמשפטים. מוכרעים שבו בלעדי האופן הכמעט הטיעון, את עסקאות לקיים יותר מאשר עסקת הטיעון נערכת בצל המשפט, המשפט עצמו נערך כלומר,

בצל ה)צורך ב(מיקוח על עסקאות הטיעון.

הטיעון, לב-לבה של תאוריית "צל המיקוח"אפקט מחזור-המשוב של עסקאות והמוקד של עבודה זו, מעלה כי תופעת עסקאות הטיעון נובעת מתוך עצמה, מזינה ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה. אפקט מחזור-המשובויותר יותר להסיט לתובעים תמריצים יוצרות הטיעון עסקאות כיצד מסביר

התארכות המשפטים נגרמת דווקא בגללמשאבים לפחות ופחות משפטים, ומדוע עסקאות הטיעון. התארכות המשמשת – בהיפוך סיבה ומסובב – צידוק לקיומן.

התובנה כי משפטים ועסקאות טיעון מקרינים זה על זה, היא הבסיס להבנה כימחזור-המשוב; של דינאמיקה יוצרת הטיעון עסקאות האינטראקציהתופעת

ברמת המיקרו הכרוכה בעסקת טיעון מצטברת לרמת המקרו כתופעה חברתית,1ובתגובה התופעה ברמת המקרו משפיעה על רמת המיקרו של העסקאות.

מודל מחזור-המשוב נשען על המודל שהוצג במאמרו של ויליאם לנדס "ניתוח (, תוך שהוא לוקח בחשבון את השפעת עסקאות1973כלכלי של בתי המשפט )

, ופוזנר2הטיעון על הסטת המשאבים של התביעה - השפעה שלנדס בחר להזניח"ניתוח כלכלי של המשפט" . המודל מוכיח בין השאר, כי צדק3מתאר בספרו

פוזנר בקובעו כי עסקאות הטיעון אינן מביאות לירידה בענישה.

התאוריה עשויה להעניק ביסוס לביקורת הקיימת בקרב חוקרים מתחום המשפט על המסקנות האופטימיות הנגזרות מ"צל המשפט", ואפשר שגם תביא להכרעת הכף בדיון הנורמטיבי נגד הקניית האפשרות לנאשם לוותר על זכותו למשפט ולהודות באשמה, ובעד מזעור השפעותיה השליליות על מערכת המשפט ועל

החברה כולה.

המחקרים הקיימים המבוססים על תאוריית "מיקוח בצל המשפט" מנתחים אתומראים מדוע עסקאות אלו הן תופעה לקיומן של עסקות הטיעון התמריצים נפוצה. הם אינם מציעים הסבר לגידול הניכר בשיעור עסקות הטיעון, לירידה

1 "Left out of this literature are analyses of how the micro level interactions involved in plea bargainsaggregate into a macro level social phenomenon, and in turn how this macro level phenomenon influences the micro level bargains." Douglas Savitsky, Is plea bargaining a rational choice? Plea bargaining as an engine of racial stratification and overcrowding in the United States prison system, Rationality and Society May 20122 “A settlement that releases resources from any one case will increase the Ri*s in other cases. Thus, the Ri*s that initially satisfy (4) are not the final equilibrium values because adjustments take place as cases are settled. Moreover, these adjustments raise the So's in cases not yet settled. I largely ignore these secondary effects in the analysis.”3 “Given a fixed prosecutorial budget, average sentences [given at trial] will probably be heavier rather than lighter if plea bargaining is allowed, because the prosecutor can use the money saved in plea bargains ...to build a stronger case when bargaining fails - and knowing this defendants will give better

terms in bargaining" (Posner 2003, Economic Analysis of Law, P. 578).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד2 משפט בצל המיקוח

Page 3: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בתפוקת מערכת המשפט, להאשמות ולפליליות יתר, להחמרה בענישה, לפערים בענישה, לירידה הנמשכת בשיעור הזיכויים במשפטים ולתופעות נוספות במערכת

המשפט הפלילי.

תאוריית "משפט בצל המיקוח" כורכת את הסיבות לתופעות אלו תחת הסבר גגפיה שעל המקובלת לפרדיגמה לחלוטין המנוגדת למסקנה ומובילה אחד, עסקאות הטיעון נערכות ב"צל המשפט" ומסייעות להתמודדות עם העומס על מערכת המשפט הפלילית. מודל תאורטי זה עשוי להעניק כלים לבחינת יעילותםמערכת של איכותה את לשפר שנועדו בחוק אפשריים ותיקונים חלופות של

המשפט הפלילי ולהעשיר את השיח הציבורי בנושא אקטואלי זה.

מבוא מכתבי האישום שמוגשים לבתי המשפט מתקבלת הכרעת4%אף על פי שרק בכ-

ובכ-4דין לאחר משפט ראיות מלא בישראל בלבד בארצות הברית3% , ועל אף5 "צל המשפט"(, המושלת )להלן על תאוריית ה"מיקוח בצל המשפט" הביקורת בכיפת המחקר המשפטי-כלכלי, עדיין אין בנמצא תאוריה חלופית המעניקה הסבר להשתלטות עסקאות הטיעון על מערכת המשפט והכורכת יחדיו הסבר לתופעותהחמרה במשפטים, הזיכויים בשיעור ירידה המשפטים, התארכות כגון נוספות

בענישה, חוסר אחידות בענישה וכו'.

במחקר זה ננסה לבחון קשרים שטרם נבחנו ואשר עשויים לבסס את ההשערה כי "המשפט בצלהיפוך סיבה ומסובב ממה שנהוג לחשוב, ואתהתהליכים מתרחשים ב

יותר להבנת תופעת עסקאות המיקוח" )להלן "צל המיקוח"( כתאוריה מתאימה הטיעון, וההחצנות הקשורות בה.

תאוריית "צל המשפט" קובעת כי ההחלטה על עסקת הטיעון מתבססת על תוחלת תוצאת המשפט, שהיא מכפלת העונש הצפוי במקרה של הרשעה, בהסתברות

רודס1971,6החזויה להרשעה במשפט, הסתברות הנגזרת מעצמת הראיות )לנדס ואחרים(. 19797

"צל המשפט" מנבאת עבור כי ההנחה בעסקת הטיעון, בהשוואה לגזרתאוריית יותר עם הירידה בהסתברות להרשעה. גדולה הדין במקרה של הרשעה, תהיה כי התובעים כמותיים על התנהגות התובע, המראים תואמת ממצאים זו תחזית

אוניברסיטת, שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פלילייםאורן גזל-אייל, ענבל גלון וקרן וינשל מרגל, 4.2012חיפה ומחלקת המידע והמחקר של בית המשפט העליון, מאי

5 U.S. District Courts—Criminal Defendants Disposed of, by Type of Disposition and Offense,During the 12-Month Period Ending March 31, 2011 6 Landes, William M, 1971. "An Economic Analysis of the Courts," Journal of Law & Economics, University of Chicago Press, vol. 14(1), pages 61-107, April.7 Rhodes W, Plea bargaining: its effect on sentencing and convictions in the District of Columbia. J Crim Law Criminol (1979).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד3 משפט בצל המיקוח

Page 4: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

מציעים הנחה משמעותית יותר לנאשמים כאשר אין להם ראיות מספיקות להבטחת8(.2002הרשעה במשפט )קרמר ואולמר

את מנתחים המשפט" "צל תאוריית על המבוססים הקיימים שהמחקרים אף התמריצים לקיומן של עסקות הטיעון ומראים מדוע עסקאות אלו הן תופעה נפוצה,הם אינם מציעים הסבר לגידול הניכר בעסקות הטיעון, גידול שלא הגיע לכדי מיצוי.

כפי במחירן הירידה עם עולה טיעון לעסקאות הביקוש ותקופה תקופה בכל שתאוריית "צל המשפט" מנבאת, וכל עסקה מקצרת את משך המשפט. ברם כאשר נוסף על ניתוח התופעה ממד הזמן, מתגלה כי מתרחשת אנומליה: מחיר עסקאות

הטיעון דווקא עולה עם הביקוש להן, והמשפטים מתארכים במקום להתקצר.

את ההסבר לאנומליה לכאורה הזו, המוכלת בתאוריית "צל המיקוח", אנו תולים לב-לבה של תאוריית "צל המיקוח"באפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון,

כי זו. אפקט מחזור-המשוב מעלה תופעת עסקאות הטיעוןוהמוקד של עבודה נובעת מתוך עצמה, והיא מזינה ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה.

השערת המחקר היא שהשתלטות עסקאות הטיעון על מערכת המשפט נובעת מןשל דינמיקה מניעים התמריצים ולנאשמים. לתובע יוצרות שהן התמריצים מחזור-המשוב במערכת המשפט, המשפיעה על הצדדים להעדיף מתקופה לתקופה

משפט פני על עסקאות ויותר כגון .יותר ולנאשמים, לתובע חיצוניים גורמים השופטים, החוקרים והמחוקק, פועלים בזיקה לתופעה זו ומעצימים אותה.

תגרום היא שעם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון של המחקר נוספת השערה השפעת הלוואי של התופעה שגם לתובע שאינו מונע מאינטרסים עצמיים יהיה כדאי להקצות משאבים רבים יותר לכל משפט באופן שעשוי – מעבר לשיעור עסקאות

מסוים – להקטין את סך התיקים שבהם הוא יכול לטפל.

(, ואשר הצמיח מחקרים1971על יסוד המודל המקורי ופורץ הדרך שהוזכר לעיל )ויוצג במאמר מודל המדמה את רבים לניתוח כלכלי של מערכת המשפט, פותח

אפקט מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון.

המודל מציע הסבר אנדוגני )פנימי( לתופעות שנצפו במערכת המשפט, ובהן גידולגידול בסך הענישה הכללית, עלייה בשיעור ההרשעות בשיעור עסקאות הטיעון,

בעסקת הסתיימו שלא שלבמשפטים ולהתייקרותם להתארכותם והסבר טיעון המשפטים ולירידה בתפוקת הכרעות הדין.

גורמים המשפיעים על הבחירה בין ננסה להסביר כיצד אותם באמצעות המודל כדי העלייה בשיעור עסקאות תוך לניהול משפט משתנים מעצמם טיעון עסקת הטיעון ומעצימים את הנטייה לבחור בעסקת טיעון מתקופה לתקופה. בנוסף, נבחן

השפעת החמרהכיצד כגון ולנאשמים, לתובע )חיצוניים( אקסוגניים תהליכים בענישה, פועלים בזיקה לדינמיקה המתרחשת ביניהם ומעצימים אותה, ונמחיש כי

יש בהם מרכיב אנדוגני ביחס לתופעת עסקאות הטיעון.

8 Kramer J, Ulmer JT, Downward departures for serious violent offenders: local court ‘corrections’ to Pennsylvania’s Sentencing Guidelines. Criminology 40(4), (2002).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד4 משפט בצל המיקוח

Page 5: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

במערכת המשפט שהמודל מייצג המשאבים המושקעים בתיק על ידי הצדדים, מחירוההסתברות שיתממשו הטיעון עסקאות שיעור התובע, שיציע הטיעון עסקאות כתלות אנדוגני תהליך בעקבות כולם נקבעים – שיתנהלו במשפטים להרשעה

בפרמטרים נתונים.

משפט של הספרות מן בסיסיים מודלים הרחבת תוך ממחיש, שפותח המודל מדוע ומסביר המשפטית, הספרות עליהן שהצביעה מהבעיות חלק וכלכלה, עסקאות הטיעון נכשלות ככלי שנועד לחולל הקצאה יעילה של משאבים. המודל רלוונטי לשתי הסוגות המחקריות ומאיר כמה מן הפינות של הדינמיקה של עסקאות

הטיעון, פינות שהוחמצו הן במחקר הכלכלי-משפטי והן במחקר המשפטי.

הדמיית מחשב המבוססת על מאפיינים התואמים את הנחות המודל ממחישה את תופעת מחזור-המשוב במערכת המשפט הפלילי ואת ההשערה כי גם לתובע שאינו

להקצות משאבים רבים יותר לטיפול בתיקים מעטיםכדאי מונע מאינטרסים עצמיים מסוים הטיעון עסקאות לשיעור מעבר השימושיותר צמצום שדווקא מכאן .

בעסקאות הטיעון יאפשר התמודדות טובה יותר עם העומס ועם הצורך להבטיח את בהליך הפלילי. מזעור הטעויות

במקום לאסור את עסקאות הטיעון או לעודד את קיומם של הסדרים על הליכים כך שעובדה שנאשם הודה154פשוטים, יש לשנות את חוק סדר הדין הפלילי סעיף

יועמדבכל מקרה של הודאה יראוה כמוכחת כלפיו. בנוסף, יש לדרוש כי לאבה, "חומר החקירה לעיונו של השופט לפני תחילת המשפט" והשופט יידרש לערוך הליך

9מקוצר של בירור ראיות, "הליך שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאשם".

ביטול כוחה של ההודאה לאיין את המשפט עשוי לשמוט את התמריצים מחלק ניכר מעסקאות הטיעון ולרסן את התופעה ואת השפעותיה, כיוון שהודאה, ואפילו כניעה מוחלטת, של הנאשם לא תפסיק את המשפט ואת הליך בירור הראיות. לכן סביר לצפות שיפחתו, ואולי אף ייעלמו, התמריצים לניהול משאים ומתנים, ובעקבות זאת

יחולו שינויים אשר ישפיעו לטובה על התנהלות המערכת.

אם נכפה עלינו לאפשר את קיומן, למצער יש לחייב את השופט לבקר את עסקתולברר את(10ביקורת שיפוטית על הראיותהטיעון שגובשה גם מצד האמת שבה )

התביעה נציגי של לעמדתם בניגוד זאת נסמכת. היא שעליו העובדתי הבסיס החוק, הצעת את ניסחה אשר הפלילי, הדין סדר בוועדת הציבורית והסנגוריה

.11המעדיפים להגביל את שיקול הדעת של השופטים

"על אף המינוח בו נאחז בית המשפט העליון, ברור כי הסדר טיעון הוא עסקה לכל דבר ועניין, עסקה שבסיסה הוא חוזה בין התביעה לבין הנאשם. עסקת טיעון, ככל עסקה אחרת,

.151אורן גזל ואבישלום תור, ראו להלן הערת שולים 9 "בדיקת הראיות על-ידי השופט עשויה להובילו למסקנה כי הראיות שבידי התביעה, על-פניהן, אינן 10

לחוק62כה חלשות, או למסקנה הפוכה, כי הראיות כה חלשות עד שאינן עומדות במבחנו של סעיף סדר הדין הפלילי, וכלל לא הצדיקו הגשת כתב אישום", השופט אליהו מצא, "הסדרי טיעון – עבר

.(2011 )יוני 171 הסניגורועתיד", ראו פרק עסקאות הטיעון, הרתעה והאינטרס הציבורי. 11

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד5 משפט בצל המיקוח

Page 6: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

היא תוצאה של משא ומתן, מיקח וממכר שיש בהם שילוב של ידע בתחום המשפט הפליליוידע בתחום ניהול המשא ומתן לקראת כריתתו של חוזה"

עו"ד ד"ר מנחם גלברד, "המודל הפסיכולוגי של תהליכי קבלת החלטות המתקבלות על ידי עורכי2009דין בהקשר של 'עסקת טיעון'", חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת חיפה, יולי

תופעת עסקאות הטיעוןבשנת בפסיקה אושרה הפלילי197212מאז המשפט את לעקוף האפשרות

באמצעות עסקת טיעון, עברה מערכת המשפט הפלילי בישראל שינוי רציף של ויתור הולך וגובר על ניהול משפט שעיקרו קביעת האמת המשפטית בתהליך של

מהכרעות הדין מבוססות על הודאה שנמסרה בבית93% כבר כ-בירור ראיות, וכיום14 שיעור הקרוב לשיעור ההודאות במערכת המשפט בארצות הברית.13משפט,

הסברה הרווחת היא שהשימוש ההולך וגובר בעסקאות הטיעון נועד להתמודד עםושבלעדיהן מערכת המשפט תקרוס. 15,16עומס התיקים הפליליים בבתי המשפט,

17מסתבר שהעומס איננו תוצאה של ריבוי התיקים הפליליים המגיעים אליואולם אלא ככל הנראה תוצאה של התארכות משך הטיפול בהם.

הודאה באשמה בבית המשפט מסיימת את הליך הוכחת האשמה בפלילים בשיטתובמדינות בישראל הנהוגה )יריבותית/פלוגתאית( האדוורסרית המשפט

בעסקת הטיעון, שהיא הסכם בין התביעה לבין הנאשם, הנאשם18האנגלו-סקסיות. מודה באשמתו ומורשע בתמורה להפחתה בסעיפי האישום או בעונש המלא. מכאןאת ומבטיחה משאבים לצדדים חוסכת היא הטיעון. עסקת לעריכת התמריצים

תוצאת המשפט, את הרשעת הנאשם ואת העונש המושת עליו.

חשוב להבין כי "ביסוד שיטה זו )השיטה האדברסרית( מונחת האמונה, שאם כל יריב )באמצעות באי כוחו( יפעל בכל כוחו להראות את צדקתו ולהוכיח את רשעת יריבו,

.543( 1, פ"ד כו)בחמוצקי נ' מדינת ישראל 532/71ע"פ 12מרגל, ראו: 13 וינשל וקרן גלון ענבל גזל-אייל, פלילייםאורן בהליכים וזיכוי הרשעה ,שיעורי

.2012אוניברסיטת חיפה ומחלקת המידע והמחקר של בית המשפט העליון, מאי מהכרעות הדין מבוססות96.9% בבתי המשפט הפדרליים בארצות הברית, כ-2011נכון למרס 14

על הודאות באשמה. ראו: http://www.uscourts.gov/uscourts/Statistics/FederalJudicialCaseloadStatistics/2011/tables/D04Mar11.pdf

"בלעדי עסקאות הטיעון מערכת המשפט הפלילית תקרוס", השופטת בדימוס דליה דורנר בכינוס15.23.03.2007 בתל אביב ב-הקאמרי שנערך בתאטרון 2007לציון יום החפות הבין-לאומי

16 “If every criminal charge were subjected to a full-scale trial, the States and the Federal Government would need to multiply by many times the number of judges and court facilities.”, Supreme Court, Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260 (1971).

יותר משגדלו האוכלוסייה ומספר החשודים )תיקי 17 מספר השופטים עלה בעשור החולף יחסית בטבלאות הנתונים שלהלן.ראו גילויים(, ואילו מספר הכרעות הדין ביחס לגודל האוכלוסייה ירד.

"עובדה שנאשם הודה בה :.1982 לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב-154סעיף ראו 18 יראוה כמוכחת כלפיו זולת אם ראה בית המשפט שלא לקבל את ההודיה כראיה או שהנאשם חזר בו

"לא הודה הנאשם בעובדות שיש בהן כדי , רק כאשר156". ועל פי סעיף 153מן ההודיה לפי סעיף ובית המשפט לא קיבל את להרשיעו באישום או באחד האישומים שבכתב האישום, או שהודה

הודייתו, תביא התביעה לפני בית המשפט את ראיותיה לעובדות שלא נתקבלה עליהן הודיה".2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד6 משפט בצל המיקוח

Page 7: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

מבין שני הצדדים תצא האמת לאור...., הודאה באשמה כפעולה עצמאית או כחלק 19מעסקת טיעון, יש בה כדי לבטל את ההליך כולו: בטלה היריבות – בטל המשפט".

כשהתביעה סגורות. דלתיים מאחורי החלטות מקבלת התביעה טיעון בעסקת מחליטה לשנות כתב אישום, אין הנמקה לכך, ואין שום פיקוח על כך. מכאן שאין דרך לציבור לבדוק את ההחלטה הזאת, לדעת עליה, וודאי ודאי שלא לערער עליה. יתרה מכך, אף שהעונש אחרי עסקת טיעון צריך להלום את חומרת העברה, אין בכך דבר כי את סעיפי האישום עדיין מותירים לחלוטין בשליטת התובע. בית המשפט אמנם בוחן את סעיפי האישום ונותן עונש בהתאם, אך העסקה כבר עיוותה אתלעונש העבירה את מתאימה התביעה הטיעון שבעסקת כיוון דעתו, שיקול

)המוסכם( במקום להתאים את העונש לעבירה.

למרס 21בארצות הברית, בשני פסקי דין של בית המשפט העליון מן ה- 2012, מבטא בית המשפט את ההבנה כי כיום השיטה המשפטית היא בעיקרה שיטה של

ומכאן את ההכרה כי יש צורך להרחיב את הביקורת20הודאות ולא של משפטים, 21השיפוטית על מערכת המשפט.

1972לעומת ארצות הברית בישראל חל בבית המשפט העליון תהליך הפוך: בשנת אשר אישר את קיומן, ביטא בחמוצקי נ' מדינת ישראל,532/71ע"פ בפסק הדין

ואילו בשנת 22השופט )כתוארו אז( לנדוי את הסתייגותו מעסקאות הטיעון, 2002 פלוני נ' מ"י, ובראש הרכב של תשעה שופטים, ביטאה1958/98בפסק דין בע"פ

ואף רצון2324השופטת )כתוארה אז( ביניש גישה אוהדת כלפי מוסד עסקאות הטיעון25להעניק לו לגיטימיות באמצעות שינוי המינוח להסדר טיעון.

הגישה הזו זוכה לביקורת מפי חלק משופטי העבר. לעומת השופטת ביניש, נשיאת בית המשפט העליון עד לאחרונה, נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר,

עצמית במשפט העברי, ההודאה בפלילים וההפללה העצמיתראו אהרן קירשנבאום, הרשעה 19(.2005 )הוצאת י"ל מאגנס תשס"ה, בהלכה היהודית

20 “Criminal justice today is for the most part a system of pleas, not a system of trials”, Justice Anthony M. Kennedy, Missouri v. Frye, No. 10-444.21 “decisions that vastly expanded judges’ supervision of the criminal justice system”, ‘Justices’ Ruling Expands Rights of Accused in Plea Bargains’, By ADAM LIPTAK, NYT March 21, 2012.

"אין צריך לומר שהנפש היפה סולדת מכל אלה ובשיטה אידיאלית של עשיית צדק אין מקום 22 לפשרות אלא משמצאה התביעה שיש בידה ראיות מספיקות להעמדת אדם לדין, חייב הדין להתברר עד תומו, אם על-פי הודאה של הנאשם שמקורה בהרגשת אשמה ובידיעה שאין לו מה לטעון נגד האישום, ואם אחרי הבאת הראיות המסתיימת בפסק-דין של זיכוי או של הרשעה. עסקה הנעשית עם עבריין בחדרי חדרים והמסתיימת בהטלת עונש קל יותר ממה שראוי היה להטיל עליו, יש בה טעם לפגם והיא עלולה לעורר בציבור רושם של איפה ואיפה בעשיית דין בפושעים, ושל משיכת

חוטים מאחורי הקלעים על-ידי בעלי השפעה". בערכם 23 מכירים אלא יגונה לא כהכרח טיעון להסדרי עוד מתייחסים אינם המשפט "בתי

.ובתרומתם" בג"צנסיגה מסוימת מעמדה זו ביטאה ביניש בישבה כנשיאת בית המשפט העליון בתיק קצב ) 24

(, כשעמדה2008 )5555(, 1)2008תק-על , פלונית )א( נ' היועץ המשפטי לממשלה 5699/07לכאורית ראייתית כי מתקיימת תשתית היא טיעון של הסדר לעריכתו כך ש"נקודת המוצא על

(.5מספקת לצורך הגשת כתב אישום בהעדר הסדר טיעון בין הצדדים" )פסקה ברבות השנים קנה לו מוסד זה מעמד לגיטימי בשיטת המשפט שלנו, ונראה כי אין מקום עוד" 25

לכנותו בביטוי המבטא נימה שלילית. על כן, נראה כי ראוי יותר לכנותו "הסדר טיעון" וכך נעשה. מעתה ואילך"

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד7 משפט בצל המיקוח

Page 8: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

אשר מקבל את השימוש בעסקאות הטיעון במקרים הספורים שבהם קושי בראיות 26אולי מצדיק זאת, מסתייג מהשתלטותן על מערכת המשפט.

הטיעון על עומס מערכת המשפט, כמו גם על היקףבירור ההשפעה של עסקאות זה בעת שהכנסת והזיכויים המוטעים, חשוב במיוחד במועד ההרשעות המוטעות

בכלי זה. עומדת לעגן את השימוש בעסקאות הטיעון ולקבוע את אופן השימוש

ניסיונות של משרד המשפטים למסד את עסקאות בשנים האחרונות נעשו כמה הטיעון בחקיקה. תזכיר החוק, כפי שכתוב בו, "יוצא מנקודת ההנחה של פסק דיןבהסדרי הטמונים היתרונות נוכח לפיה בעקבותיו, שבאו הדין ופסקי בחמוצקי

יגונה". בל הכרח בהם לראות ניתן החוק2010ביולי 27הטיעון, הצעת עברה החלו הדיונים בוועדת החוקה, חוק ומשפט2012בקריאה ראשונה בכנסת, ובינואר

28לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

הן אמצעי יעיל להשגת מטרות מערכת המשפט הפליליהתפיסה כי עסקאות הטיעון בית המשפט העליון בהרכב שציין לאימוצם. כפי כיום השיקול המרכזי משמשת

יסוד ההרתעהמורחב: "הסדרי בענישה, אלאטיעון אינם בהכרח מחלישים את עשויים לתרום להרתעה אפקטיבית בכך שמביאים הם להרשעתם של נאשמים רבים יותר, ובהם נאשמים שמטעמים שונים עלול היה להתעורר קושי בביסוס אשמתם

29בראיות קבילות".

בהצעת החוק הממשלתית המבקשת להסדיר את מוסד הסדרי הטיעון אומץ שיקולכי הסדרי הטיעון מביאים לחסכון בין הנימוקים להצעה נכתב כי "אין חולק זה.

כבסיס לקביעה זו משמשת הספרות30במשאבי החקירה, התביעה, ובתי המשפט".אלו הסדרים כיצד המציגה הטיעון, עסקאות של הכלכלי הניתוח של הרחבה

31מאפשרים להשיא את ההרתעה כשקיימת מגבלת משאבים.

בארבעת בישראל המשפט מערכת על נתונים המציגה שלהלן, בטבלה עיון העשורים שחלפו, מלמד שהצידוק של חיסכון במשאבים מוטל בספק ודורש בחינההטמונות מוחשיות מסכנות להתעלמות להוביל עלול והוא הואיל מדוקדקת, הנמדד המשפט מערכת על הפלילי העומס בעוד למעשה, הטיעון. בעסקאות כשיעור התיקים הפליליים הנפתחים על ידי המשטרה ביחס לגודל האוכלוסייה, קרוב

"לא ראיתי פגם בהפעלת דרך דיונית זו במקרים מיוחדים ויוצאי דופן. אולם כאשר אנו עומדים מול 26והמדינה המירה פליליים, באישומים הטיפול בדרך כולל להיותסחף צריכה הענישה אשר את

מודרכת על-ידי האינטרס הציבורי, לפי מדיניות שנועדה לשרש תופעות נלוזות מסוימות, במשא-ומתן, עורך הדיןמאיר שמגר "שימוש מופרז בעסקות טיעון" אין לי אלא להסתייג מן הדרך האמורה",

(.2011 )93גיליון מספר ". בפרק 'בקתדרלה'המשפט קפקא "הביטוי "הכרח בל-יגונה" נשמע כמו נלקח מספרו של פרנץ 27

מספר הכהן ליוזף ק. את המשל 'לפני החוק' שאמור לסייע לו להבין את הסיטואציה אליה נקלע. "לא, אמר הכהן, אין בהכרח שתקבליחדיו הם מנתחים את המשמעות ומסכמים במשפטים הבאים:

הכול כאמת לאמיתה, די שתקבל הכול כהכרח בל-יגונה. דעה עגומה, אמר ק', השקר הופך לסדרו.1992של עולם." תרגם אברהם כרמל, הוצאת שוקן,

במליאה 28 ראו:לדיון החוק בהצעת ראשונה בקריאה http://www.knesset.gov.il/huka/LawPlenumProtocol.asp

בשנת 29 העליון המשפט בבית שופטים תשעה של הרכב בראש ביניש ע"פ, 2002השופטת (.2002 )577( 1, פ"ד נז)פלוני נ' מדינת ישראל 1958/98

, בקישור:2010הצעת חוק סדר הדין הפלילי )הסדרי טיעון(, יולי ראו 30http://www.knesset.gov.il/committees/heb/material/data/H19-10-2010_11-28-37_536.pdf

ראו פרק סקירת ספרות.312012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד8 משפט בצל המיקוח

Page 9: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

פי על יותר או בכמחצית ירדה בתי המשפט תפוקת בשנות השבעים, לשיעורו המדדים האלה: שיעור הכרעות הדין מסך התיקים הפליליים, שיעור הכרעות הדיןלגודל ביחס הדין הכרעות ומספר חשודים( בהם )שיש הגלויים התיקים מסך

האוכלוסייה.

המשמעות היא שאם בשנות השבעים נערך בירור דין )במשפט הוכחות או בעסקתעם רק דין בירור נערך שכיום הרי שלישים מהחשודים, לשני קרוב עם טיעון(

כחמישית מהחשודים )!(

32 : 2010 – 1970 תיקים פליליים והכרעות הדין בישראל בשנים

אוכ' באלפים שנה

תיקים פליליים לא כולל תיקי

אי-תביעה

תיקים גלויים )מפוענחים,

שיש בהם חשוד(

שיעור התיקים

המפוענחים

הכרעות דין

במשפטים פליליים

שיעור הכרעות הדין

מהתיקים הגלויים

יחס הכרעות הדין /

אוכלוסייה באלפים

שיעור הכרעות הדין מסך התיקים

הפליליים0791 220,3 545,431 005,24 %6.13 277,72 %56 91.9 %120891 229,3 480,742 003,75 %2.32 817,92 %25 85.7 %210991 228,4 473,252 000,17 %1.82 874,33 %74 49.6 %310002 963,6 645,973 115,741 %9.83 891,44 %03 49.6 %210102 596,7 258,373 826,461 %0.44 194,63 %22 47.4 %01

%551 %871 %782 %93 %13 %66- %84- %35-

נתוניםאוכלוסייה והרשעות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מספר הכרעות הדין לשנה מחושב ממספר ההרשעות לחלק לשיעור ההרשעותתיקים פליליים ותיקים מפוענחים: אתר משטרת ישראל

9002 0102 מבוסס על נתון הרשעות נתון

מלא, משפט לניהול כחלופה הטיעון בעסקאות בשימוש העצום הגידול למרות ההליך המשפטי הפלילי התארך בממוצע מחודשים ספורים למעל שנה ויותר, ומכאן

דין מתמשךהירידה התלולה בתפוקת בתי המשפט. ה עינוי תוצאה היא לא רק לנאשמים ולקרבנות אלא הקטנה במספר התיקים שבהם המערכת מסוגלת לטפל,עקיף זיכוי וניתן חשודים, אלפי עם דין בירור נערך שלא הקטנה שמשמעותה

לאשמים רבים שהדין עמם לא מוצה.

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בדבר מספר העבריינים שחויבו בדין בשנת מלמדים שמגמת הירידה בתפוקת הכרעות33(2011 )התפרסמו באוקטובר 2009

הדין בפלילים במערכת המשפט נמשכת.

יותר ממספר החשודים, אף שבעשור החולף מספר השופטים עלה בקצב מהיר הנתונים )תיקים34ניתוח החשודים למספר ביחס הדין הכרעות שיעור כי מלמד

בשנת ירד ל-שנת 2009גלויים( בהשוואה בכ-2000 שהתפוקה28% ומכאן , בעשור אחד בלבד. אם המערכת הייתה מצליחה38%לשופט ירדה אף יותר – בכ-

כ- של שיעור על כפי שהיה30%לשמור למספר החשודים, ביחס דין הכרעות )!(2009 אלף הכרעות דין בשנת 14בתחילת העשור, היו ניתנים עוד כ-

כי35נתונים מדויקים על היקף עסקאות הטיעון אינם מתפרסמים. ההערכה היא המשך מגמת הירידה בתפוקת הכרעות הדין התרחשה תוך כדי המשך המגמה של

ראו טבלאות נתונים מפורטות בנספח.32 חוק וסדר בקישור:7, פרק 2009ראו דוח פני החברה בישראל לשנת 33

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=54&CYear=2009&CMonth=1#7 ראו נתונים נוספים בנספח טבלאות הנתונים.34

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד9 משפט בצל המיקוח

Page 10: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

נתונים אינדיקטיביים אלו מלמדים כי חרף העלייהעלייה בשיעור עסקאות הטיעון. המסתמנת בהיקף עסקאות הטיעון ושיעור ההרשעות, בפועל המערכת אינה ממצה

את הדין עם יותר ויותר עבריינים, ולמעשה מעניקה להם זיכוי עקיף.

, בעתירה המנהלית לחייב את המדינה למסור2011 ביולי 6ראו פסק הדין של השופט מרזל מה- 35 עם התנועה לחופש2010מידע על היקף עסקאות הטיעון שהיא עורכת. העתירה הוגשה בחודש יולי

המידע לחופש התנועה באתר נמצא הדין ולפסק לעתירה קישור הזה:המידע. בדף http://www.meida.org.il/?p=2591 . נתונים על עסקאות הטיעון בשנים ובהן 2009–2007טבלאות

בבתי המשפט המחוזיים, שהתקבלו מפרקליטות המדינה בתגובה לעתירה, אפשר למצוא בנספח.2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד10 משפט בצל המיקוח

Page 11: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

"… what the guilty plea system guarantees is that when you have miscarriages of justice, the victim of it is going to face staggering sentences because those sentences are not a consequence of justice. Those sentences are a consequence of the need to grease the wheels of the system…”36

מיקוח בצל המשפט"מיקוח בצל המשפט" חדר לראשונה לספרות עם המאמר של והמינוח הרעיון וקורנהאוזר מנוחין

אשר הציג את הרעיון בהקשר של הסדרי גירושין. החידוש במאמר הוא1979,37מ- התובנה כי אף שרוב הסדרי הגירושין מתגבשים באמצעות משאים ומתנים פרטיים, החוק עדיין משפיע עליהם. לחוק עדיין יש כוח משום שכל צד יכול בסופו של דבר

להשפיע על תביעתו באמצעות איום בהתערבות שיפוטית.

( וימר וניסחו פורמלית מאמרים שנכתבו סמוך לאחריו: מודל הצל הרחיבו את רודס )38(,1978 קוטר, מארקס ומנוחין )39(,1979 פריסט וקליין )40(,1982 198

ואחרים, והוא התקבל כמודל המיושם גם במשפטים פליליים.41(4

ניסיון להבין את תהליך המיקוח והיבטים נוספים של בתי המשפט קדם בוודאות , בעבודתו המקיפה "ניתוח כלכלי של1971לעבודתם. ויליאם לנדס ביטא כבר ב-

בתי המשפט", שהוזכרה במבוא, את מהות התפיסה של צל המשפט. לנדס לא רק שהציג את המסגרת הכללית להבנת תהליך בחירת התיקים והמשאבים המוקצים

להם, הוא גם סיפק כמה מבחנים אמפיריים באותו מחקר.

42לנדס הסביר את ריבוי קיומן של עסקאות הטיעון בכך שכדאי לצדדים להתפשר מסכימים עלשותפים להערכתם את ההסתברות להרשעה במשפט או כאשר הם

תוצאת המשפט הצפויה, בכך שעלות המשפט לצדדים עולה על עלות העסקה ובכךשהנאשמים הם בדרך כלל שונאי-סיכון.

מודל "צל המשפט" במשפט הפלילי מנבא כי ההחלטה על עסקת הטיעון מתבססתהראיות מעצמת בעיקר נגזרת אשר המשפט לתוצאת ההסתברות הערכת על ומזמינותן ומהמשאבים המוקצים למשפט על ידי הצדדים. עם השנים זכה המודל36 Stephen Schulhofer, Professor of Law at New York University. From the documentary film “The Plea”. Frontline. June 17, 2004. Written, Produced, and Directed by Ofra Bikel.37 Mnookin, Robert, and Lewis Kornhauser. 1979. "Bargaining in the Shadow of the Law: The Case of Divorce". Yale Law Journal 88(5).38 Weimer, David L. (1978), "Plea Bargaining and the Decision to go to Trial: The Application of a Rational Choice Model", 10 Policy Sciences, 124 ff.39 Rhodes W, Plea bargaining: its effect on sentencing and convictions in the District of Columbia. J Crim Law Criminol (1979).40 Cooter, R., Marks, S., & Mnookin, R. (1982). Bargaining in the Shadow of the Law : A Testable Model of Strategic Behavior. Economic Analysis, 11(2).41 Priest, G. L., & Klein, B. (1984). The Selection of Disputes for Litigation. The Journal of Legal Studies, 13(1).42 We observed in the introduction that a large fraction of cases are settled before trial. Our analysis predicts this if in most cases the prosecutor and suspect agree on the expected outcome of a trial, the costs of a trial to both parties exceed their settlement costs, and suspects are generally risk averse in their trial versus settlement choice." (Landes 1971, 171)

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד11 משפט בצל המיקוח

Page 12: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

( ואחרים1979(, רודס )1978(, וימר )1971לאישוש אמפירי. במחקרים של לנדס ) הוכח בין השאר כי הביקוש לעסקות טיעון עולה עם העלייה בהסתברות להרשעה,

והביקוש למשפט יורד עם העלייה בהנחה הגלומה בעסקת הטיעון.

על יסוד תאוריית "צל המשפט" הסיקו חוקרים שונים, שעליהם נסמכים חוקריםראויות כשם שתוצאת המשפט ראויה כי תוצאות עסקת הטיעון היום, עד רבים

וסטאנץ 197943)צ'רץ' סקוט התביעה199244, של הדעת ושיקול ואחרים(, בהקצאת המשאבים בין משפטים ועסקאות נתפס כיעיל בדומה למנגנון הקצאתעבודת על וביקורת פיקוח או )רגולציה( שאסדרה ומכאן בשוק, המשאבים

)איסטרברוק ביעילותו יפגעו ו45(,1983הפרקליטות וצריכה יכולה התביעה המשפט מערכת מטרות את לקדם כדי במיקוח, ככלי גם בכוחה, להשתמש

46הפלילי.

הטענה כי עסקאות הטיעון מתרקמות בצל תוצאת המשפט חשובה מכמה סיבות: ראשית, נובע מכך שאין צורך לאסור על עסקאות הטיעון אשר משרתות את רוב הכרעת הדין. אם משפטים מוסדרים ומפוקחים ביסודיות משמשים לגיבוי עסקאות טיעון לא מפוקחות, איננו צריכים אמצעי בטיחות חדשים לעסקאות הטיעון, כיוון

שבתוצאותיהן כבר משולבים ומגולמים ערכי הבטיחות של המשפט.

שנית, המשאים והמתנים מכוונים את הענישה כך שאלו אשר בוודאות גדולה יותר אשמים בפשעים חמורים יותר, יקבלו עונש חמור יותר. מכאן שהענישה משקפת את

רמת האשמה.

הענישה את להשיג מעוניינות והתביעה המשטרה כי מניחים אנו אם שלישית, המרבית בתיקים שברשותם, יש להם התמריצים לרדוף אחר הפושעים אשר עומדיםאת להרחיק צריכים אלו תמריצים לכך, בניגוד יותר. מבוססות האשמות בפני

המשטרה ואת התביעה הרחק מאלו אשר עשויים להיות חפים.

רביעית, הגנות במשפט אמורות להרתיע התנהגות לא ראויה של המשטרה. אם עסקאות הטיעון אכן משקפות את המשפט, אז חוקי הגנה ימשיכו לעבוד כהלכה גם בעולם של הודאות באשמה. בקצרה, המודל הקלסי מניח כי המשפטים מייצריםלכאורה שעסקת הטיעון מבטיחים הללו כבד. הצללים וצל רצויות מידה אמות

תקצה ענישה ראויה, גם במצטבר וגם בתיק המסוים.

וטוענים שהתובעים מונעים המלומדים מתחום המשפט חולקים על קביעות אלו שונים וממניעים הפרטי השוק עם מיחסיהם במשפט, מהפסד מסיכון מרתיעה

הטיות אלו עלולות לעודד תובעים להבטיח את47(.1988ומשונים אחרים )שולהופר

43 Thomas W. Church Jr., “In Criminal Defense of ‘Bargain Justice’, Law & Society ReviewVol. 13, No. 2, Special Issue on Plea Bargaining (Winter, 1979).44 Robert E. Scott & William J. Stuntz, A Reply: Imperfect Bargains, Imperfect Trials, and Innocent Defendants, 101 Yale L.J. 2011, 2013 (1992).45 Frank H. Easterbrook, Criminal Defense of ‘Bargain Justice’, Procedure as a Market System, 12 J. Legal Stud. (1983).

הספרות הכלכלית על פשיעה רואה את ההרתעה כמטרה העיקרית של המשפט הפלילי. ראו בקר 46(Becker 1968)

47 Schulhofer Stephen J., Plea Bargaining as Disaster, 101 YALE L. J. (1992).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד12 משפט בצל המיקוח

Page 13: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

עסקאות הטיעון באמצעות הצעות מקלות ומפתות אשר פוגעות באינטרס הציבורי של הרתעה. לדעתו, אף שלעתים שיקולי התביעה עשויים להיות מתואמים עם טובת הציבור, לעתים קרובות הם לא. בעיות הסוכן הללו יכולות להיפתר על ידי מערכת רגולטורית שאינה נשענת בלעדית על שיקול הדעת של התובעים ועל שוק חופשי, אלא על ביקורת שיפוטית על החלטות לתבוע ועל בקרה פנימית על ההחלטות מה

לא לתבוע.

במקרים מסוימים תובע מגיש כתב אישום באישום חמור יותר מהאישום שהיה מגיש אם היה צריך להוכיח את האשמותיו במשפט, מתוך הנחה סבירה שבמסגרת עסקתולהגיע להסכמה של הרשעה ולוותר על האישום החמור יוכל להתפשר הטיעון

48 (.1983באישום קל יותר )גיפורד

במערכת משפט עמוסה, תוספת של רגולציה והגנות לנאשמים אשר לכאורה נועדו להגן על כל הנאשמים, מעודדת את הגורמים המעורבים בהליך לפעול באופןועונש המקטין את המתאם בין האחריות הפלילית וחומרת העברה לבין הרשעה ועלול להיטיב עם נאשמים עשירים ולרע את סיכוייהם של נאשמים עניים )סטאנץ

1997.)49

עסקאות הטיעון ופליליות יתר מזינות זו את זו, כיוון שעסקאות הטיעון מגנות על פליליות היתר מבחינה בבית המשפט, ופליליות היתר יוצרת את התמריצים שגורמים

50(.2011לעסקאות הטיעון כה להתפשט )דרוון

יותר ככל שהפיקוח השיפוטי על התביעה תופעות אלה עלולות להיות מסוכנות בהחלטתה בדבר עמדה לדין מוגבל יותר. האשמת יתר יוצרת לחץ פסול להודות, ולעתים אף שוללת את רצונו החופשי של הנאשם. אמנם בכל מקרה של פערנוצר לחץ להודות, אולם כאשר אפילו התובע סבור בין הודאה לכפירה ענישה לוקה התופעה מוצדק, אינו כפירה אחרי הרשעה של במקרה שיוטל שהעונש

51(.2009בחוסר הגינות אינהרנטי )קובו

מטיל ספק בלב פרדיגמת "צל המשפט" ומספק טיעונים משכנעים52(2004ביבס ) מדוע מודל זה אינו נותן הסבר מלא לשונות בענישה. לטענתו, כשלים כגון הגנה לא יעילה, עלויות סוכנים, ערבויות ומעצר עד תום הליכים מחד וקיומן של הטיות וסכנות פסיכולוגיות אחרות הפוגעות בשיקול הדעת של הנאשמים להתמקח באופן רציונלי בצל תוצאת המשפט מאידך, מסיטים באופן ניכר את התפלגות העונשים בעסקאותביעילות הכלכלית המיוחסת ומטילים ספק הטיעון מהתוצאה החברתית הרצויה,

להן.

48 Donald G. Gifford Meaningful Reform of Plea Bargaining: The Control of Prosecutorial Discretion, 1983 U. ILL. L. REV.37, 47-49.49 W.J. Stuntz, "The Uneasy relationship between Criminal Procedure and Criminal Justice", 107 Yale L.J. )1997(50 Lucian E. Dervan , Journal of Law, Overcriminalization 2.0: The Symbiotic Relationship Between Plea Bargaining and Overcriminalization, Economics and Policy, Vol. 7, No. 4, 2011.

עמי קובו, "נאשמים בלתי עקביים בבית–המשפט": מודים באשמה וטוענים לחפותם, הוצאת נבו, 512009.

52 Bibas, Stephanos, Plea-bargaining outside the shadow of trial, Harv. L. Rev (2004).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד13 משפט בצל המיקוח

Page 14: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

( מצביע על עיוותים במערכת המשפט הפדרלית בארצות הברית, אשר2005רייט ) לדעתו גרמו לכך שמהסיבות הלא נכונות נעלמו הזיכויים ממערכת המשפט. לדבריו, התובעים הגבירו את "עונש המשפט" )הכולל את עלות ניהול המשפט( עד כדי כך שגם נאשמים עם הגנה חזקה מרגישים מאולצים להודות באשמה, באופן שחותר תחת תפקידה של המערכת הפלילית בחקר האמת. לדבריו, באופן מפתיע, למרות

53הגידול במשאבי התביעה, מספר התיקים שבהם שמטפל כל תובע ירד.

( מטיל ספק ביעילות התוצאה של אימוץ עסקאות2008מחקרם של גרופה וסטפן ) הטיעון במערכת המשפט האירופית במקרים רבים. מסקנתם היא שיש למתן את

54ההערכות הכלליות על אופטימיות בנוגע ליעילות עסקאות הטיעון.

פועל כמתכנן מנסה לקדמן בפועל, אם התובע על שאלת המטרות שהתביעה זו לבין חברתי המעוניין להשיא את הענישה הפלילית או שהוא מאזן בין מטרה ובהם רבים, להשיב מנסים אחרות, אישיות ומטרות ההרשעות שיעור השאת

55(.2008רסמוסן, רגהב ורמסייר )

בדומה למודל מחזור-המשוב, מאמר זה מביא בחשבון שעסקאות הטיעון הן חוזים בעלי השפעות חיצוניות: כל נאשם שמקבל עסקה משחרר משאבים לתובע לתבוע נאשמים אחרים. המודל שפותח מסביר את התגברות כוחו של התובע ואת ריבוי עסקאות הטיעון, אך אינו מנתח את התפתחות הגורמים הכרוכים בעסקאות הטיעון,ואת ההסתברות להרשעה מחיר העסקה, את המשאבים שיוקצו למשפטים את

בפועל, ואינו מנבא את שיעורם.

מסקנתם היא שתגובת התובעים ללחץ הציבורי מתבטאת בהפחתת מספר התיקים הנתבעים כדי לאפשר הקצאת משאבים להגדלת שיעורי ההרשעה מעבר לרמה

56שמתכנן חברתי היה בוחר.

על שאלת אמינותו של איום התובע שיש לו משאבים מוגבלים לתבוע נאשמים רבים,ולהשיג עסקאות טיעון הכרוכות בעונשים קשים, מנסים להשיב בר-גיל ובן-שחר )

(. הם מגיעים למסקנה כי בניגוד לתפיסה הרווחת, מוסד עסקאות הטיעון אינו2009

53 "However, the most important cause of rising guilty pleas and falling acquittals in recent decades has been a dramatic increase in prosecutorial resources. Surprisingly, federal prosecutors today handle far fewer cases per attorney than they did in the middle of the twentieth century". (Wright R. F. (2005). Trial, Distortion and the End Of Innocence in Federal Criminal Justice. University of Pennsylvania Law Review , 154 (79), 79–156).54 “We are skeptical that plea-bargaining can lead to or is consistent with the desirable outcome in many circumstances. Therefore, our point is not to reject an efficiency assessment of plea-bargaining, or criminal procedure in general, but rather mitigate any general optimism about the result of such assessment. (Garoupa Nuno and Stephen Frank H., Why Plea-Bargaining Fails to Achieve Results in So Many Criminal Justice Systems. 2008).55 “We begin with two models of prosecutorial behavior: (a) a prosecutor who, as social planner, maximizes criminal sentences, and (b) a prosecutor who balances that goal against a high conviction rate and other personal objectives. We then use U.S. county- and prosecutorial- district-level data to explore the relationship between prosecution rates, conviction rates, and budgets.” (Eric Rasmusen, Manu Raghav, and Mark Ramseyer , Convictions versus Conviction Rates: The Prosecutor’s Choice, November 6, 2008).56 “Ultimately, we show that elected prosecutors may respond to electoral pressure by using resources to raise their conviction rates beyond the levels a social planner would choose, and thereby (by reducing the number of cases pursued) to lower the total punishment imposed.” (Rasmusen, Raghav, and Ramseyer 2008).

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד14 משפט בצל המיקוח

Page 15: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

משפר את רווחתם של הנאשמים. לטענתם, אלמלא עסקאות הטיעון, נגד נאשמים.57רבים לא היה מוגש כלל כתב אישום

המודל שפיתחו אמנם מסביר יפה את עליית כוחה של התביעה הכללית, אך גם הוא אינו מציע דרך לניבוי הקף עסקאות הטיעון שהמערכת תגיע אליהן, אינו אומד את מחיר עסקאות הטיעון הצפוי ואינו מסביר את הקשר שבין שיעור עסקאות הטיעוןלהסתברות הטיעון עסקאות שיעור ובין במשפטים, המשאבים השקעת ובין

להרשעה.

"אם רעיון בתחילה אינו נשמע אבסורדי, אין לו תוחלת"

אלברט איינשטיין

משפט בצל המיקוח תאוריית "המשפט בצל המיקוח" מבקשת להעניק הסבר חלופי, נכון ושלם יותר, להסבר שמציגה תאוריית "המיקוח בצל המשפט", שעדיין מושלת בכיפת המחקר המשפטי-כלכלי חרף הביקורות שהוטחו בה. יומרתו של ההסבר החלופי שמעניקה תאוריית "צל המשפט" היא לשנות את תפיסתנו את התהוות המציאות המשפטית

ולהשפיע על הדרכים שבהן אנו רוצים לטפל בה.

"צל המיקוח" גורסת את ההפך מתאוריית "צל המשפט" – יותר משעסקת הטיעון נערכת בצל המשפט, המשפט עצמו נערך בצל עסקאות הטיעון. כלומר, התנהלותו

אותו מכל צורהותוצאתו של המשפט מושפעות מעסקאות הטיעון, אשר מרחיקות ואופן שלפיהם הוא נהג ללא קיומן. במילים אחרות, לא רק שעסקאות הטיעון מתרחקות מצל המשפט, המשפט עצמו מתרחק מעצמו כדי לקיים את עסקאות

הטיעון שהן המתכונת העיקרית לסיום המשפטים הפליליים.

( דפורטר מציג הפלילי המיקוח" במשפט "צל לתאוריית דומה 58(2010תפיסה הסדרים במשפט האזרחי. לדבריו, בניגוד למקובל להניח, הסכמים פרטייםבנוגע ל

אינטרסים דין, קבוצות עורכי דיווחי תקשורת, רשתות דרך נחלת הכלל הופכים את מגבירות המוקדמים בהסכמים שהושגו ההסכמות לכן מקצועיים. וארגונים הביקוש לתגמולים העתידיים, והתובעים בתיקים העתידיים הופכים לתובעניים יותרבנוסף, דומים. בתיקים בעבר שהושג למה מתחת הסדר לקבל פחות ומוכנים

הסכמים חדשים ומגמות בהסכמים עשויים להשפיע גם על הפסיקה.

גישה לסיכון, עלויות, כגון נוספים גורמים כי תומכי מודל "צל המשפט" מציינים עסקת תוצאת על משפיעים אמנם ועוד, בערבות להשתחרר יכולת משאבים,

57 “… despite the common view to the contrary, the institution of plea bargains may not improve the well-being of defendants. Absent the plea bargain option, many defendants would not have been charged in the first place. Thus, we can no longer count on the fact that plea bargains are entered vol untarily to argue that they are desirable for all parties involved” (Bar-Gill, Ben-Shahar, The Prisoners’ (Plea Bargain) Dilemma Summer, 2009: Volume 1, Number 2).58 Depoorter, Ben, Law in the Shadow of Bargaining: The Feedback Effect of Civil Settlements (February 15, 2010). Cornell Law Review, Vol. 95, 2010.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד15 משפט בצל המיקוח

Page 16: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

הטיעון, אך בגדול "צל המשפט" הוא הגורם הקובע לדעתם במדויק את תוצאתעסקת הטיעון, ולשאר הגורמים הם מתייחסים כבעלי חשיבות משנית.

הקרימינולוגים תולים את ההסבר לפערים בעסקות הטיעון בהבדלים מבניים ברמת (, אך לא ברמת הנאשם בתוך בית משפט.197759בית המשפט )איינשטיין וג'ייקוב

אולמר ואחרים2006,60מחקרים אמפיריים מן השנים האחרונות )אולמר וברדלי ( מיקדו את תשומת לבם של קרימינולוגים בניסיון לזהות ולהסביר פערים201061

בעסקאות הטיעון הנערכות עם נאשמים שונים הדומים מבחינה משפטית.

משום ההתמקדות בהסברים שונים לפערים בעסקאות טיעון אין למעשה מחלוקתמפורשת בין מודל "צל המשפט" לתאוריה המבנית בקרימינולוגיה.

תשתית בעלי בתיקים לבחור תמריצים לתביעה יוצרות הטיעון שעסקאות כיוון ראייתית רעועה, עולה החשש שבשל יכולתו של התובע להציע עסקת טיעון מקלה,

(. הדבר נובע200562שתבטיח הרשעה, יעלה שיעור החפים המורשעים )גזל-אייל את לבחון מהצורך להימנע יכולים תובעים הטיעון עסקאות שבשל מהעובדה התאוריות שלהם במשפט ולהשתמש במכפיל הכוח שבידיהם כדי לכפות אפילו על נאשמים חפים, ובוודאי על אלו שאשמתם מוטלת בספק, להודות באשמה )ריבשטיין

201163.)

עסקת מתוצאת הנגזרת להרשעה ההסתברות את אמד עדכני אמפירי מחקר להסתברות להרשעה מצוין גורם מסביר כי אף שראיות משמשות ומצא הטיעון יכולות להסביר באותו אופן את תוצאת לנאשמים שהולכים למשפט, ראיות אינן עסקת הטיעון לאלו שבחרו בה. מכאן מסיקים החוקרים כי ההטיות מאפילות על חוזק הראיות וגורמות להחלטות על עסקאות הטיעון להתקבל למעשה שלא ב"צל

(. 201164המשפט" )בושוואי ורדליך

האמפיריים במחקרים שהתגלו לתופעות הסבר מציעה המיקוח" "צל תאוריית המשפט". "צל עם מתיישבות אינן חלקן ואשר "צלהשונים, תאוריית פי על

התוחלת והשונות – הן של תוצאת המשפט והן של תוצאת עסקת הטיעוןהמיקוח", – הצפויות בתיק מסוים עולות עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון. המשמעות היא שהמשא ומתן על עסקת טיעון עלול להביא לתוצאה רחוקה מזו הנגזרת מהראיות

בתיק.

במילים אחרות, באוכלוסיית תיקים דומים נתונה הביקוש לעסקת טיעון אכן מתנהג על פי עקרונות תאוריית "צל המשפט", ואילו ברמת התיק הבודד העלייה בפעריבשיעור העלייה עם – התיקים( באוכלוסיית הענישה בשונות )והעלייה הענישה 59 Eisenstein J, Jacob H, Felony justice: an organizational analysis of criminal courts. Little, Brown, Boston, (1977).60 Ulmer JT, Bradley MS Variation in trial penalties among serious violent offenses. Criminology 44(3), (2006).61 Ulmer JT, Eisenstein J, Johnson BD, Trial penalties in federal sentencing: extra-guidelines factors and district variation. Justice Q 27(4), (2010).

(.2005( )1, משפטים לה )"הסדרי טיעון ובעיית החף"אורן גזל-אייל, 6263 Larry E. Ribstein, Agents Prosecuting Agents, 7 J.L. ECON. & POL’Y 617 (2011).64 Shawn D. Bushway, Allison D. Redlich, Is Plea Bargaining in the “Shadow of the Trial” a Mirage? Journal of Quantitative Criminology, October 2011.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד16 משפט בצל המיקוח

Page 17: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

עסקאות הטיעון – גוברת על השפעת הראיות שאמורה על פי "צל המשפט" לקבועאת תוצאת המשא ומתן על עסקת הטיעון.

באופן אבסורדי משתמע מכך כי רק בעולם ללא עסקאות טיעון מודל צל המשפטיעבוד, ועסקת טיעון תשקף בקירוב טוב את תוצאת המשפט.

בכל תקופה ותקופה המכניקה של עסקאות הטיעון )האופן שבו התופעה פועלת( מתנהגת על פי חוקי הביקוש וההיצע )הביקוש לעסקאות טיעון עולה עם הירידהמשך את מקצרת עסקה וכל מנבאת(, המשפט" "צל שתאוריית כפי במחירן, מתרחשת כי מתגלה הזמן, ממד התופעה לניתוח נוסף כאשר ברם המשפט. והמשפטים להן, הביקוש עם עולה דווקא הטיעון עסקאות מחיר אנומליה,

מתארכים במקום להתקצר.

את ההסבר לאנומליה לכאורה הזו, המוכלת בתאוריית "צל המיקוח", אנו תוליםאפקט זו. עבודה מוקד שהוא הטיעון, עסקאות של מחזור-המשוב באפקט

תופעת עסקאות הטיעון נובעת מתוך עצמה, והיא מזינהמחזור-המשוב מעלה כי ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה.

להסבירו שנהוג העובדתי למצב )אנדוגני( פנימי הסבר מעניק מחזור-המשוב החיצוניים השינויים כי מחזור-המשוב מעלה עוד )אקסוגניים(. חיצוניים בשינויים פועלים בזיקה להסבר הפנימי ומחריפים את התופעה. מכאן שלהסברים הנתפסים

חיצוניים מרכיב פנימי מובהק כשמדובר בתופעת עסקאות הטיעון.

שההסתברות בחשבון להביא עשוי התובע יותר, רבות הטיעון שעסקאות ככל טווח המיקוח מבחינת התובעשהשופט יבחן את חומר הראיות בתיק תרד. לפיכך

מחד כדאי לו יותר "לנפח" כתבי כיוון ש,עולה עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון)ו65אישום במשפט(, ומאידך קל לו יותר לוותרהראיותכדאי לו לחשוף את פחות

כיוון שהיא כבר אינה משקפת תוצאה צפויה שללנאשם במסגרת עסקת הטיעון. טווח מתרחב של אפשרויות, עלייה פני ומתן על משפט אלא תוצאה של משא

בשיעור עסקאות הטיעון עלולה להחמיר את הפערים בענישה.

לסיכום:

על פי "צל המשפט", פערים בענישה )שמבטאים למעשה חוסר אחידות בענישה( אמורים להיות שוליים, ומחיר עסקת הטיעון נקבע בעיקרו מהערכת ההסתברות להרשעה הנגזרת מעצמת הראיות בתיק. זאת ועוד, הפערים בענישה אינם אמורים להיות תלויים בשיעור עסקאות הטיעון ואינם צפויים לגדול או לקטון בשל העלייה

בביקוש לעסקאות הטיעון.

ומכאן שלפי תאוריית "צל המשפט", לסוג תיק מסוים ועצמת ראיות נתונה, כך צפוי להיראות הקשר שבין מחיר עסקת הטיעון לשיעור עסקאות הטיעון )הקו העבה

מייצג את ממוצע המחיר, והקווים הדקים את תחום פיזורו(: "זה אחד הטריקים שלנו. הרבה פעמים הקלפים שלנו כתביעה מועטים, אבל בהחלט יכול להיות 65

כתב מגישים מאזור המרכז,שלצורך המיקוח בפרקליטות בכירה יותר" חמור על סעיף אישום www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3213272,00.html ynet 09.02.2006

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד17 משפט בצל המיקוח

Page 18: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

על פי תאוריית "צל המיקוח", שיעור עסקאות הטיעון שואף עם הזמן להגיע ל-– הן של. בנוסף צפויה לעלות ההסתברות להרשעה, ו100% והשונות התוחלת

תוצאת המשפט והן של תוצאת עסקת הטיעון – צפויות לעלות עם העלייה בשיעורעסקאות הטיעון.

ומכאן שלפי תאוריית "צל המיקוח", לסוג תיק מסוים ולעצמת ראיות נתונה, כך צפוי להיראות הקשר שבין מחיר עסקת הטיעון לשיעור עסקאות הטיעון )הקו העבה

מייצג את ממוצע המחיר, והקווים הדקים את תחום פיזורו(:

המשך המאמר מאורגן כך:

ומוסבר מוצג השני מנותחתבחלק הטיעון, עסקאות של מחזור-המשוב מודל הדינמיקה האנדוגנית, מוסברת ההיתכנות לפגיעה בתפוקת הכרעות הדין, ומוצגיםבהמשך הטיעון. עסקאות תופעת את להעצים העשויים האקסוגניים הגורמים מועלות לדיון סוגיות בראי מסקנות המודל: שאלת החף, היקף עסקאות הטיעוןאפשריים פתרונות נבחנים בנוסף הציבורי. והאינטרס ההרתעה שאלת הרצוי, לבעיות שמעלות עסקאות הטיעון. בסוף החלק השני מוצג סיכום תוצאות המחקר

ומסקנותיו.

פורמלית של הדינמיקה האנדוגנית של עסקאות נפתח בהוכחה החלק השלישי הטיעון, לאחריו מנותח מקרה פרטי של מודל מחזור-המשוב ומוצגת הדמיית מחשב של הדינמיקה, ובסוף מוצגים נספחים הכוללים טבלאות נתונים על היקף עסקאותהדין של מערכת המשפט בישראל לאורך ועל תפוקת הכרעות הטיעון בישראל

שנים.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד18 משפט בצל המיקוח

“Shadow of Trial”

שיעור עסקאות הטיעון 100%

100%

“Shadow of Bargain”

שיעור עסקאות הטיעון

מחירעסקתהטיעון

מחירעסקתהטיעון

Page 19: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

"אם אינך יכול להסביר זאת במילים, זה לא שווה הרבה, אבל אם אתה מסוגל להסביר זאת במילים, גם זה לא שווה הרבה".רק

66 ישראל אומן

מודל מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון)שנובעת האנדוגנית הדינמיקה הוכחת התאורטי. המודל ויוסבר יוצג זה בפרק מתהליכים פנימיים( של המודל והדמייתה נמצאות בנספח. ראוי להעיר שתפקידו של מודל הוא לנסות לתפוס פן של תופעה מן המציאות המורכבת לאין שיעור, להביןהמציאות פישוט דורשת המתמטיקה התופעה. על ממנו ולהסיק תפקידו את באמצעות הנחות. הרעיון הוא שככל שהנחות המודל קרובות יותר לתיאור המציאות,

כך עצמת ההסבר של המודל צפויה לגבור, והתחזיות שלו עשויות להתממש.

ערכו של המודל נובע מהאפשרות להוכיח באמצעותו תאורטית שההשערה עשויה להעניק חלק מההסבר לתופעה, וייתכן שאף חלק ניכר. כמו כן, וחשוב לא פחות –

המודל מאפשר לבחון את השפעתם של שינויים בגורמים שונים על התופעה.

כאשר עורכים הדמיה בעזרת המודל, יש לזכור כי אף שהפונקציות המשמשות את ההדמיה והפרמטרים שנקבעו בה תואמים את הנחות המודל, בשום אופן אי אפשרומכאן ריבוי רבדיה. וודאי שלא את כי הם מייצגים את המציאות במדויק, לומר יכולים לפסוק שמחזור-המשוב אכן מתרחש במציאות, אלא בסך איננו לענייננו,

הכול לטעון שזהו הסבר אפשרי לתופעות הנצפות.

מכאן גם נובעת חשיבותו של מחקר אמפירי אשר יבחן את הנתונים בשטח, את היתכנותה של דינמיקת מחזור-המשוב ואת הקשר, אם קיים, בין עסקאות הטיעון לתפוקת הכרעות הדין במערכת המשפט הפלילי. מחקר כזה עשוי לקבוע, באופן שאינו משתמע לשני פנים, אם אכן קיים קשר שכזה, אם התמריצים לקיום עסקאותהתארכותם על משפיעים הם ואם לתקופה, מתקופה מתעצמים אכן הטיעון והתייקרותם של המשפטים באופן שעלול לפגוע בתפוקת מערכת המשפט. לצערנו

67המדינה מתנגדת לספק נתונים סטטיסטיים על עסקאות הטיעון שנערכו בעבר.

דינמיקה של מחזור-משוב

דינמיקה של מחזור-משוב, היא דינמיקה של משוב חיובי, או כפי שתכונה להלן תופעה המזינה ומעצימה את עצמה. רעיון המחקר להסביר את תופעת התפשטות עסקאות הטיעון באמצעות דינמיקה זו נולד בהשראת ספרו של פרופ' תומס שלינג,

Micromotives and Macrobehavior."68, "2005חתן פרס נובל לכלכלה לשנת

66 “If you cannot explain it in words, it is not worth very much; but if you can only explain it in words, it also is not worth very much.” Yisrael Aumman, Economic Theory and Mathematical Method.

, בעתירה המנהלית לחייב את המדינה למסור2011 ביולי 6 ראו פסק הדין של השופט מרזל מה 67 עם התנועה לחופש2010מידע על היקף עסקאות הטיעון שהיא עורכת. העתירה הוגשה בחודש יולי

המידע לחופש התנועה באתר נמצא הדין ולפסק לעתירה קישור הזה:המידע. בדף http://www.meida.org.il/?p=2591.

68 See:‘Micromotives and Macrobehavior’, Schelling Thomas C., Norton & Co., 1978.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד19 משפט בצל המיקוח

Page 20: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

באמצעות מודלים של מחזור-משוב מסביר שלינג בספרו תופעות חברתיות שבהן פרטים הרודפים אחר האינטרס הצר שלהם גורמים – בניגוד למצופה, כמו במצבלטובת פועלת הצר האינטרס של הפרטים אחר רדיפתם שבו חופשי שוק של

.החברה ומגדילה את הרווחה – לתוצאה שדווקא אינה רצויה לחברה

השוק החופשי מתנהל כמנגנון הפועל על עקרונות דינמיקה של משוב שלילי. הרעיון הבסיסי של חוק ההיצע והביקוש ממחיש זאת: כאשר יש עודף ממוצר מסוים מחירויש מחסור כאשר מתנקה; מהמוצר והעודף עולה, הביקוש זאת יורד, בעקבות במילים מתנקה. הוא גם מהמוצר והעודף יורד, הביקוש עולה, מחירו במוצר אחרות, בשווקים החופשיים מתקיימת )או אמורה להתקיים( דינמיקה בעלת אופי

מאזן.

תופעת הדינמיקה של מחזור-המשוב, שאפשר לצפותה בטבע ובחברה, מתאפיינת בחוסר שיווי משקל יציב ובתוצאות קיצוניות. מירוץ החימוש בין מעצמות ובין ובתוך סוגי בעלי חיים, מסה קריטית, אפקט החממה, נפילת קווי מתח, הכחדת קבוצות

והתחלפותן בקבוצות אחרות חיים יציבות בשווקים,69אוכלוסייה של בעלי חוסר , ועוד – כל אלה הם רק מזעיר התופעות שאפשר לתאר בעזרת70משברים כלכליים

מודל מחזור-המשוב החיובי.

מגיבים הפרטים מחזור-משוב של בדינמיקה המתאפיינות חברתיות במערכות את ומעצימה מזינה אלא מאזנת אינה התופעה שבו באופן האחרים לבחירות עצמה. דוגמה לדינמיקה במערכות חברתיות שאינה מאזנת, ואשר אפשר להסבירה באמצעות מודל מחזור-המשוב, היא תופעת הסגרגציה החברתית )הפרדה על רקע

ואחר( בשכונות מגורים. ומבינים את הגורמים המפעילים71גזעי, דתי כשמנתחים ישימים לפתרונות להגיע אפשר לעתים זה, מסוג חברתיות תופעות ומעצימים

72לריסונן.

המגאלוקרוס הענק, המכונה "האייל האירי', היה האייל הגדול מסוגו מעולם. הוא נישא לגובה של 69התפרסה המרשימה קרניו ומוטת מטרים, שני המגאלוקרוסמעל וחצי. מטרים לשלושה מעל

התפתח בתקופת הקרח במיליון השנה האחרונות ונכחד לפני כאחד-עשר אלף שנים. את מגמת התפתחותם של קרני הענק מסבירים מנגנונים אבולוציוניים המפעילים, בתגובה לשינויים בסביבה, מחזור-משוב בדומה ל"מירוץ חימוש" במלחמה הקרה שבו הייתה מעצמה אחת מגיבה לפיתוחו שלאבולוציונית תגובה חלילה. וחוזר יותר, חדיש נשק בפיתוח ידי מעצמה אחרת, על חדיש נשק בין-מינית אפשר לראות בדוגמה של הצ'יטה, המשפרת את מהירותה, ובתגובה האנטילופה לומדת

חלילה. וחוזר יותר, מהר הנראה לרוץ שככל של המגאלוקרוס ההסבר המקובל הוא במקרה החיזור.התרחשה תגובה תוך-מינית, שבה שימשו הקרניים לאיתות חזותי על כוחו ועצמתו במהלך

בשל הבררה הטבעית, ככל שהצמיח קרניים גדולות וחזקות יותר מדי שנה, כך הצליח האייל הזכר ההשערה היא שהתפתחותם של קרנילהזדווג יותר, ונולדו צאצאים רבים יותר בעלי קרניים גדולות.

הענק של המגאלוקרוס עד לממדים שלא אפשרו להם להרים את ראשם או שסיבכו אותם ביןהעצים היא שגרמה להכחדתם.

70 See: ‘Positive Feedback Investment Strategies and Destabilizing Rational Speculation’. by J Bradford De Long, Andrei Shleifer, Lawrence H Summers, Robert J Waldmann. Journal of Finance (1990).

דינמיקת מחזור-המשוב ממחישה כיצד העדפה קלה של דיירים לגור ליד אנשים בעלי רקע חברתי, 71’דתי או גזעי דומה לשלהם, עלולה לגרום להפרדה חברתית מוחלטת שאינה רצויה לרובם. ראו: Dynamic Models of Segregation’, Schelling, Thomas C. 1971, Journal of Mathematical Sociology

ביטוח מפני ירידת מחירים עשוי למנוע נטישת דיירים המעדיפים הטרוגניות חברתית אך חוששים 72 מפני ירידת המחירים הצפויה בגלל נטישת שכניהם בעלי העדפה חברתית אחרת. זוהי דוגמה לפתרון

חברתי שאינו עולה לחברה כיוון שעצם ההכרזה עליו עשויה למנוע את השימוש בו.2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד20 משפט בצל המיקוח

Page 21: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון

מודל מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון הנשען על ספרות נכבדה שבבסיסה הרעיוןאו הסכם הסדר, על נתבע( )או נאשם של )גם שהחלטתו במשפט עסקה

המשפט", אזרחי( ב"צל את73נעשית הופך הצפויה, המשפט תוצאת בצל קרי מסקנותיה. יותר משעסקת הטיעון נערכת בצל המשפט, המשפט עצמו נערך בצל

ה)צורך ב(מיקוח על עסקאות הטיעון.

מניעי השחקנים השונים במערכת המשפט הפלילי השערת המחקר היא שבשל והתמריצים והמחוקק( השופטים התובעים, הסנגורים, הנאשמים, )החוקרים, דינמיקה של מחזור-משוב המגבירה את תופעת נוצרת וביניהם הפועלים עליהם

עסקאות הטיעון.

את המזינה תנופה מקבל הוא מתחיל, הטיעון עסקאות של משמחזור-המשוב עצמה. עצם קיום העדפה ראשונית של כמה נאשמים לעסקה על פני ניהול משפטואשר משאבים במצוקת הנמצאת משפטית מערכת שבכל לכך להוביל עלול תאפשר עסקאות טיעון, במוקדם או במאוחר, למעט במשפטים ספורים, הכרעות

הדין בתיקים פליליים יסתיימו תמיד בהודאה.

מחוללת טיעון בעסקת בהודאה לסיים את המשפט האפשרות במילים אחרות, תהליך שגורם שהחלופה – מאבק על חפותו או אשמתו של הנאשם ומשפט הוכחות מלא – הופכת למבוקשת פחות ופחות. האופן שבו תהליך זה מתממש יתואר ויוסבר

בהמשך ויגובה בהוכחה לוגית ובהמחשה בהדמיה ממוחשבת.

בנוסף, לדינמיקת מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון החצנות )השפעות חיצוניות( הגורמות לגידול בענישה הכללית, לעלייה בשיעור ההרשעות גם במשפטים שלא הסתיימו בעסקאות טיעון, להתארכות התהליך המשפטי ולייקורו ולפגיעה בתפוקת

הכרעות הדין של מערכת המשפט הפלילי.

נכונה, תפיסתם של משפטנים בכירים רבים, ובהם מכאן שאם השערת המחקר שבלעדיהן המערכת74שופטי בית המשפט העליון, את עסקאות הטיעון כרע הכרחי,

המשפטית הייתה קורסת, עשויה להסתבר כשגויה, וכמוה גם המסקנה שעסקאותהטיעון מעצימות את ההרתעה ומשרתות את המלחמה בפשיעה.

לב-לבה של תופעת מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון היא הדינמיקה הפנימית )האנדוגנית( המתרחשת בין הנאשמים ובאי כוחם לבין התובע. המודל מסביר את היתכנות התופעה גם ללא השפעתם של גורמים חיצוניים)אקסוגניים( כגון הציבור,בזיקה פועלים אלו גורמים כי וממחיש התופעה, על וכו' השופטים המחוקק, לדינמיקה בין הנאשמים והתובע, ולפיכך יש בהם מרכיב אנדוגני כשמדובר בתופעת

עסקאות הטיעון.

73 See: Stephanos Bibas, Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 HARV. L. REV. 2463 (2004). וגם, למרות היותו פגום מבחינת מוסרית, נוכל כנראה בלעדי השימוש במכשיר זהכך לא" 74

'בחמוצקי נ 532/71פ " ע, השופט לנדוי", המשפט אינם יכולים להתעלם מהכרח שלא יגונה-בתי (.1972 )543( 1)מ כו"פ, מדינת ישראל

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד21 משפט בצל המיקוח

Page 22: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בעשור האחרון אנו עדים למגמה של הצעות חוק )שחלקן כבר אושרו( המבקשות להחמיר בענישה ולקבוע עונשי מינימום בסוגים שונים של עברות. מגמה זו כבר מקבלת ביטוי בפסקי דין, ובישיבות הממשלה עולות הצעות לזרז חקיקה שתחמיר

הפושעים. ענישת של75את כוחה את ממנפת לציין, למותר בענישה, החמרה ומקטינה את מספר התיקים שמופנים התביעה להשיג עסקאות טיעון מנאשמים

76לניהול משפט.

התהליך( )להתנעת להתהוותם הסבר מציע האקסוגניים המודל הלחצים של )כדוגמת מגמת ההחמרה בענישה( כתגובה לדינמיקה האנדוגנית הנוצרת בין התובע לנאשמים, לדרך שבה הם משפיעים על הדינמיקה האנדוגנית ועל העלייה בשיעור עסקאות הטיעון, ולהתחזקותם של לחצים אלו עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון.בזיקה לדינמיקה האנדוגנית מכאן שהדינמיקה האקסוגנית פועלת כמחזור-משוב ומכאן שהלחצים האקסוגניים הם למעשה בעלי מרכיב אנדוגני ומעצימה אותה,

כשמדובר בתופעת עסקאות הטיעון.

הדמיית מחשב המבוססת על מאפיינים ההולמים את הנחות המודל ממחישה כיעשויה התובע לבין כוחם ובאי הנאשמים בין המתרחשת האנדוגנית הדינמיקה

להסביר לבדה את התפשטות תופעת עסקאות הטיעון.

כמו כן ממחישה הדמיית המחשב שפגיעה בתפוקת מערכת המשפט הפלילי עלולהנניח אם וגם האקסוגניים, הלחצים השפעות את ננטרל אם גם להתממש עם עולים ואינם קבועים נשארים טיעון עסקת לסגירת הנחוצים שהמשאבים

התארכותו והתייקרותו של ניהול המשפטים.

מודל מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון מתמקד בהשפעת הדינמיקה על הקצאתהתנהלות את משנה ומתן במשא הדין את להכריע האפשרות אך המשאבים, המערכת באופן הפוגע בדרכים נוספות ביכולות המערכת ותורם למסוגלותה של

לטפל בפחות ופחות תיקים.המערכת

נפגע התיקים חלשות,77סינון נגדם שהראיות נאשמים להרשיע שאפשר כיוון 78 נעשה שימוש79מוגשים כתבי אישום מופרזים כדי שהתביעה תוכל להתפשר בהמשך,

כדי ללחוץ על הנאשמים ולהכריעם ללא משפט,80הולך וגובר במעצרים ממושכים

.8.11.2009, 2 חלק ב' הארץאבירם ויוסף זהר "תראו מה קורה בקליפורניה" ראו: הדר 75 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1126532.htmlבקישור:

76 See: Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, RICHARD A. OPPEL, NYT September 25, 2011

רובינשטיין "היום מגישים יותר"היום מגישים יותר כתבי אישום מבעבר גם במקרים גבוליים", ענבל 77.23.12.07 הארץכתבי אישום מבעבר גם במקרים גבוליים"

מהתובעים השיבו, כאמור, 'ספקות לגבי טיב הראיות' הם הגורם החשוב ביותר90%"קרוב ל 78 טיעון בישראל, עסקותלעריכת הסכמים אלה", עסקאות טיעון בישראלאליהו הרנון, קנת מן

132(1976 .) "זה אחד הטריקים שלנו. הרבה פעמים הקלפים שלנו כתביעה מועטים, אבל בהחלט יכול להיות 79

כתב מגישים יותר", בכירה בפרקליטות מאזור המרכז,שלצורך המיקוח על סעיף חמור אישום www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3213272,00.html ynet 09.02.2006

אלף בשנה. מתוכם58 אלף בשנה לכ-40 – מכ-45%בעשור האחרון עלה מספר המעצרים בכ- 80 מסך המעצרים,15% בשנה, שהיו כ-6,000 – מכ-150%עלה שיעור המעצרים עד תום ההליכים ב-

. מסך המעצרים. ראו השנתון הסטטיסטי של המשטרה26% אלף בשנה, שהם כ-15לכ-

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד22 משפט בצל המיקוח

Page 23: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ומנגד נאשמים רבים מנסים לעכב את ההליכים ככל יכולתם כדי לשפר את מעמדםבמשא ומתן עם התביעה.

הפגיעה בתפוקת התיקים של המערכת נובעת גם מכך שעסקת טיעון אורכת כיוםשנה. עשרים או עשר לפני עד שלם משפט שארך מזה רב זמן הנראה ככל להתארכות המשפטים ועסקאות הטיעון על פני זמן רב יותר ודיונים רבים יותר יש השפעה על עלותן, שהרי כאשר פורסים את הדיונים על פני זמן הם בהכרח יעילים

פחות ממשפט המתנהל מיום ליום.

תוצאה זו קשורה בטבורה בתופעת התארכותו והתייקרותו של ניהול המשפט, משתייותר לניהול וההסתברות יקר זו בזו: א( ככל שהמשפט סיבות מרכזיות הכרוכות להרשעה עולה, כך כדאי יותר להשקיע משאבים רבים יותר במשא ומתן על עסקת טיעון; ב( ככל שניהול המשפט ארוך יותר, כך רבות יותר ההזדמנויות לנהל משאיםלכאן להחליט אלא בררה שאין עד ככל האפשר ומתנים, שמטבעם מתארכים

ולכאן.

עסקאות בתופעת הקשורות נוספות סיבות משתי מתייקרים עצמם המשפטים הטיעון: א( בעבר הסתיימו חלק ניכר מהמשפטים בהודאה בבית משפט ללא עסקה

נשאב81פורמלית; המקדמיים לדיונים המוקדשים ומהמשאבים מהזמן חלק ב( לגישושים בין הצדדים ולמשאים ומתנים במקום להתמקד בדיונים עצמם.

מסיבות אלו ואחרות יוצא שכאשר אנו בוחנים עלות משפט ממוצע במערכת משפטמשפט עלות לעומת עסקה, על ומתן משא לנהל אפשרות לצדדים אין שבה במערכת שבה עסקת טיעון היא פרקטיקה יום-יומית, ייתכן שניהול משא ומתן עד להגעה לעסקת טיעון יהיה ארוך ויקר מניהול משפט עד תומו במערכת משפטית

ללא עסקאות טיעון.

הנחות המודל:

מודל על בסיס נשען הטיעון של עסקאות מחזור-המשוב מודל כלליות: הערות מגיעה82לנדס, והמערכת נתונים הצדדים חד-תקופתי, שבו משאבי מודל שהוא

לפתרון יחיד. מודל מחזור-המשוב הוא מודל רב-תקופתי שבו המשאבים שהצדדיםמשקיעים נקבעים אנדוגנית בכל תקופה.

הנחות היסוד במודל הן שגם התובע וגם הנאשם משיאים את תועלתם באילוצים שלהתובע משאביהם, לומדים את התנהגות מתקופהוהנאשמים בתהליך אדפטיבי

האלה: בגורמים תלויה משפט לניהול או לעסקה ללכת ההחלטה לתקופה. ותפוקתיותם של זמינותם ועונשה, הסתברות ההרשעה במשפט, חומרת העברה

משאבי התובע והנאשם, הבדלים בין עלויות משפט לעלויות הסדר וגישה לסיכון.

"אם יוחלט לאסור עריכת עסקות, ההערכה היא שמספר ההודאות יקטן, אך ספק אם הצמצום81 יהיה דרסטי. התנהגות הנאשמים ועצות הסניגורים מבוססות כנראה על ההנחה, שגם ללא הסכם עם

אליהו. התביעה יכול נאשם המוסר הודאה לצפות ל'רווח', להקלה, מבית המשפט בעניין העונש"(46הרנון וקנת מן )שם בעמ'

82 Landes, William M, 1971. "An Economic Analysis of the Courts," Journal of Law & Economics, University of Chicago Press, vol. 14(1), pages 61–107, April.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד23 משפט בצל המיקוח

Page 24: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

המודל מנתח את הדינמיקה בסוג תיק אחד ומשליך ממנו על הדינמיקה שבכל סוגיהתיקים.

התובע, אף שאינו יודע את הערכת הנאשם הספציפי את תוצאות המשפט, מכירולפיכך הוא מסוגל להעריך כמה מהם את התפלגות ההערכות כלל הנאשמים, יסכימו להודות במסגרת עסקת טיעון לכל עסקה שיציע, כמה משאבים ישתחררו לו כתוצאה מכך, מה תהיה תוחלת ההרשעה במשפטים, ומה צפוי להיות סך הענישה

המצרפי.

כיוון שכך )התובע אינו יודע את הערכותיו של נאשם ספציפי בתיק(, התובע נוקטמדיניות אחידה ומציע עסקת טיעון זהה לכל הנאשמים בתיקים מאותו סוג.

אלא אם הוגדר אחרת, מדיניות התובע נקבעת באופן שמשיא את סך הענישההמצרפי בכל תקופה.

כמו במודל לנדס, השאלה אם הנאשם באמת ביצע את הפשע שהוא נאשם בולהרשעה לסיכוי מגיבים והנאשם התובע כי הונח זה. לניתוח נכנסת איננה ולמשתנים נוספים בבחירתם בין עסקת טיעון ובין הליכה למשפט, והתנהגותם אינה מושפעת ישירות מאשמתו או מחפותו של הנאשם )בפרק הנספח נבחנת השפעתה

האפשרית של חפות הנאשם על המודל(.

הוכחת בנספח למצוא אפשר המודל של והמבוארות המפורטות ההנחות את המודל.

טענות המודל:

התובע בין מחזור-משוב של אנדוגנית דינמיקה מתקיימת – א טענה לנאשמים:

בהינתן שכל הפרמטרים שאינם תלויים בתובע ובנאשמים נשמרים בכל תקופה )ceteris paribusלבדם מניעים לשחקנים הטיעון עסקאות שיוצרים התמריצים ,)

נאשמים הודאות תופעת של להתרחבותה המביאה מחזור-משוב של דינמיקה במסגרת עסקאות טיעון.

טענה ב – מעבר לשיעור עסקאות טיעון מסוים תפוקת הכרעות הדין עשויהלקטון:

מעבר לשיעור עסקאות טיעון מסוים מספר התיקים שיבחר התובע לטפל בהם עשוי לקטון, ובמצבים מסוימים לקטון אף ממספר התיקים שיטפל בהם תובע בעולם

ללא עסקאות טיעון.

הפועלים בזיקה לדינמיקה האנדוגנית עשוייםטענה ג – גורמים אקסוגניים :להעצים אותה

לדינמיקה האנדוגנית, המתחוללת בין התובע לנאשמים,כאשר גורמים אקסוגניים האנדוגניים הגורמים על שמשפיע באופן יוצרת שהיא לתהליכים להגיב נוטים

לדינמיקה לפעול בכיוון הדינמיקה – תופעת מחזור-המשוב האנדוגנית תועצם.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד24 משפט בצל המיקוח

Page 25: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד25 משפט בצל המיקוח

Page 26: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

"אמנם דבריו הם שיגעון, אך יש בהם שיטה" ויליאם שייקספיר, המלט – נסיך דנמרק

הדינמיקה האנדוגניתהתובעטענה בין מחזור-משוב של אנדוגנית דינמיקה מתקיימת – א

לנאשמים:בהינתן שכל הפרמטרים שאינם תלויים בתובע ובנאשמים נשמרים בכל תקופה )

ceteris paribusלבדם מניעים לשחקנים הטיעון עסקאות שיוצרות התמריצים ,) נאשמים הודאות תופעת של להתרחבותה המביאה מחזור-משוב של דינמיקה

במסגרת עסקאות טיעון.

תיאור מילולי של הדינמיקה האנדוגנית המתרחשת בין התובע לנאשמים:

האפשרות בחוק להרשיע אדם על סמך הודאתו ללא הליך של משפט מלא• מאפשרת לתובע לנתב חלק מהתיקים לעסקאות, לשחרר משאבים לטיפול בתיקים רבים יותר ולהגביר את ההשקעה בכל אחד מהתיקים שהוא בוחר

לנהל בו משפט.

עם הגברת ההשקעה בכל אחד מהתיקים שהתובע בוחר לנהל בו משפט•עולה ההסתברות להרשעה, ועמה תוחלת העונש.

הנאשם• ציפיות על מקרין משפט כל בניהול התובע בהשקעת הגידול וההסתברות בתיק התובע השקעת תהא מה – מכן שלאחר בתקופה להרשעה. בעקבות זאת קטן הביקוש למשפט ועולה נטיית נאשמים אדישים או שונאי-סיכון להסכים לעסקת טיעון – משאבים נוספים משתחררים לתובע,

וחוזר חלילה.

היכן תיעצר הדינמיקה?

כיצד הנאשם האופטימי ביותר )זההשאלה היכן תיעצר הדינמיקה תלויה גם בשאלה המעריך נמוך מכל השאר( שיסכים לעסקת טיעון מעריך את הראיות שבידי התובע.

, מתפלגות באופןZ, הערכות הנאשמים את הראיות שבידי התובע *Ziבמקרה זה שווה מסביבו. )אפשר להניח אחרת(.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד26 משפט בצל המיקוח

Page 27: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ל- גבוהה מעלות עסקת הטיעון, לפחות מהנאשמים 50%כיוון שעלות המשפט ¿*Z)הפסימיים, אלה המעריכים ש Ziכלומר שיש בידי התובע ראיות חזקות ממה ,

שיש לו בפועל( כדאי לקבל עסקת טיעון השווה לתוחלת המשפט.

שחרור המשאבים מייקר את המשפט ומעלה את תוחלת העונש, ודוחף יותר ויותרנאשמים אופטימיים להעדיף עסקת טיעון על פני משפט.

על והשפעתה להציע, טיעון עסקת )איזו התובע של ההחלטה מרחב המשאבים שיופנו למשפטים(

כדי להקל את הבנת התהליך נפשט את הדינמיקה ונבחן כיצד היא מתרחשת בסוג . בכלבעולם שבו התובע מטפל בכל תקופה באותו מספר תיקיםתיק מסוים,

– משליכהSתקופה כל בחירה של התובע איזו עסקת טיעון להציע לנאשמים – ^ על שיעור הנאשמים שיסכימו לעסקה, על המשאבים שיתפנו לו לנהל משפטים ועל

.PSתוחלת תוצאת המשפטים –

כל עקומה צבעונית מייצגת את מרחב האפשרויות שבפני התובע באותה תקופה; מחיר עסקת הטיעון ותוצאת תוחלת המשפט )הנגזרת מכמות המשאבים שישתחררו לתובע בעקבות שיעור הנאשמים שיסכימו לעסקה, ההסתברות להרשעה הנובעת

מכך והעונש במשפט(.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד27 משפט בצל המיקוח

Page 28: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בתקופה מבתקופה t1תוחלת המשפט גדולה t0 ,לתיק התובע ומכאן שמשאבי מבתקופה בתיק, t0גדולים התובע להשקעת הנאשמים ציפיית זאת ובעקבות

גדולה משהייתה בתקופה t2בתקופה t1 יציע בתקופה אתt2. לפיכך אם התובע וישתחררוt1אותה עסקה שהציע בתקופה יסכימו לקבלה, יותר רבים , נאשמים

בתקופה גם תוחלת המשפט את להעלות יתאפשרt2משאבים זאת בעקבות . .t3לדינמיקה להמשיך גם בתקופה

נבחן כעת החלטה חלופית של התובע ואת השפעתה על מרחב ההחלטה שלו:

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד28 משפט בצל המיקוח

Page 29: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

יותר, כך שתתקבל t2אם עסקת הטיעון שיציע התובע בתקופה תהיה מחמירה משאבים רבים, לא ישתחררו לתובע t1על-ידי אותו שיעור נאשמים כמו בתקופה

יותר למשפטים, תוחלת המשפטים לא תעלה, ולכן הדינמיקה תיעצר.

= לתקופה t3)מרחב ההחלטה של התובע בתקופה t2כיוון שציפיות הנאשמים .) בתקופה בתיק התובע בתקופה t3להשקעת =לציפיות t2בפועל השקעה =

. t1בתקופה

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד29 משפט בצל המיקוח

Page 30: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

זאת ובכל יותר טיעון מחמירה יכול להציע עסקת כי התובע זה ממחיש מקרה נאשמים רבים יקבלו אותה והדינאמיקה תמשיך.

מניתוח הדמיות המחשב לדינמיקה האנדוגנית שנציג בהמשך עולה שככל הנראה המדיניות האופטימלית בכל תקופה שכדאי לתובע לנקטה, היא כזו שמאפשרת לו "להרים את שני הדגלים", קרי להחמיר בעסקאות הטיעון מחד ולאפשר עסקאותלתוצאה להביא עשויה זו מדיניות ובעונה אחת. בעת מאידך, יותר רבות טיעון אופטימלית מבחינת התובע גם בטווח הארוך. כמו כן הדמיית מחשב ממחישה שככליחסית "מיטיבות" טיעון נטייתו להציע עסקאות כך יותר, מונע-הצלחה שהתובע יותר, גם במחיר פגיעה בסך יותר, גדולה המביאות לשיעור עסקאות טיעון גדול

הענישה המצרפי.

היתכנות פגיעה בתפוקת הכרעות הדין טענה ב – מעבר לשיעור עסקאות טיעון מסוים תפוקת הכרעות הדין עשויה

לקטון: מעבר לשיעור עסקאות טיעון מסוים מספר התיקים שיבחר התובע לטפל בהם עשוי לקטון, ובמצבים מסוימים לקטון אף ממספר התיקים שיטפל בהם תובע בעולם

ללא עסקאות טיעון.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד30 משפט בצל המיקוח

Page 31: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בעולם שבו בפני התובע קשת אפשרויות הכוללתהפעם ננתח את הדינמיקה וננסה לבחון את השפעתגם את השאלה בכמה תיקים לטפל בכל תקופה ,

תוספת הממד של מספר התיקים על מרחב ההחלטה של התובע.

תובע הבוחר "להרים את שני הדגלים" מעלה את סך הענישה.כפי שהוזכר לעיל, כאשר למרחב ההחלטה של התובע מתווספת השאלה בכמה תיקים לטפל, מסתבר שמעבר לשיעור מסוים של עסקאות טיעון, כדי להמשיך להעלות את סך הענישה, על התובע להסיט משאבים רבים יותר לתיקים מעטים יותר שהולכים למשפט באופן

המקטין את סך התיקים הכללי ובכל זאת מעלה את סך הענישה.

על פי הנחת המודל, התפוקה השולית של משאבי התובע חיובית ופוחתת. מכאן שככל שהתובע ישקיע פחות בתיק – ערך התפוקה של משאביו בתיק יהיה גדול

טיעון יקצה התובע בעולם ללא עסקאות לכל תיק את המשאבים יותר. לפיכך המינימליים הנדרשים, ובכך ישיא את סך ערך התפוקה של משאביו, כלומר את סך

כדאי לתובע לטפל בכמהבעולם ללא עסקאות טיעון הענישה המצרפי, ומכאן ששיותר תיקים אפשריים.

החיסכון להשקעה גדולה יותר בכל תיק מאפשרת לתובע להמשיך ולהשיגהפניית עסקאות טיעון רבות יותר בכל תקופה ללא הפחתת מחיר עסקת הטיעון, ולעתים גם במחיר גבוה יותר, כפי שהוכח בטענה א. מכאן שבמצבים שבהם תוספת הענישה במשפטים ובעסקאות הטיעון שהתובע משיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק עולה עלתיקים קטן טופלו, בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר ההפסד מהתיקים שלא

מהמספר המרבי האפשרי.

כאשר עלות המשאבים המינימלית הנחוצה לתובע לצורך טיפול בכל תיק במשפטשבהם המרבי התיקים מספר טיעון, לעסקת הנחוצים המשאבים לעלות שווה התובע יכול לטפל שווה למספר התיקים המרבי בעולם עם עסקאות טיעון. במצביםותוספת טיעון, לעסקאות תיקים מהפניית לתובע חיסכון בהם נגרם אלו, שלא הענישה שהתובע יכול להשיג מעלייה בהשקעה בכל תיק שהולך למשפט עולה על ההפסד מהתיקים שלא טופלו, כדאי לתובע לטפל בתיקים מעטים מאלה שבעולם

ללא עסקאות טיעון.

השפעת הסטת משאבים מתיק אחד שהולך למשפט לשאר התיקים על סך הענישההמצרפית:

-1*PS פחות תיק אחד שהולך למשפט(x תוחלת הענישה במשפט)

+ΔPS*T עלייה בתוחלת הענישה במשפטים(x)מספר המשפטים

-/+ΔPB*S שינוי במספר עסקאות הטיעון)x)מחיר עסקאות הטיעון

+ΔS *PB עלייה במחיר עסקאות הטיעון)x)מספר עסקאות הטיעון

כאשר שיעור עסקאות הטיעון )וחלקן בענישה המצרפית( עובר סף מסוים, כדאיבמשפטים להשקעה שטופל האחרון מהתיק המשאבים את להסיט לתובע שמתקיימים, באופן שיעלה בהן את ההסתברות להרשעה ויקרין על מחיר עסקאות

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד31 משפט בצל המיקוח

Page 32: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

הטיעון שישיג באופן שסך ההרשעה המצרפי יעלה. זאת כיוון שחלקן של עסקאות הטיעון בסך הענישה הוא כזה שתוספת ענישה שאפשר להשית על כל עסקה )בשל הקרנת העלייה בהסתברות להרשעה במשפטים על מחיר עסקאות הטיעון( עשויה

להיות גדולה מן הענישה שמתקבלת מהתיק האחרון שטופל.

יותר כדאי מסוים, משיעור גדול הטיעון שיעור עסקאות כאשר במילים אחרות, לתובע למצוא דרך להעלות את מחירן, גם תוך הקטנת מספר התיקים הכולל שהוא

מטפל בהם.

דוגמה מספרית

ל- מספיק התביעה שתקציב נדרשים2,400נניח ממוצע תיק ולניהול דיונים, ימי דיונים. בעולם ללא עסקאות טיעון התביעה יכולה לטפל לכל היותר10מינימום

תיקים. 240ב-

התביעה שעל נקבל פוחתת, שולית תפוקה התביעה למשאבי כי שהונח כיוון להשקיע משאבים רבים יותר ויותר כדי להגדיל את ההסתברות להרשעה במשפט

באחוז אחד, עם העלייה בהסתברות להרשעה.

מההסתברות מושפעים שהנאשמים וכיוון קבוע, השאר שכל שבהינתן מכאן להרשעה בבחירתם בין ניהול משפט לעסקת טיעון, על התביעה להשקיע משאבים רבים יותר )בניהול כל משפט( כדי להביא נאשמים רבים יותר לערוך עסקת טיעון,

עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון.

עולים עם העלייה במשאבים טיעון לסגירת עסקת הנדרשים בנוסף, המשאבים המוקצים לניהול משפט. תוצאה זו נובעת מכך שעם העלייה בעלות המשפט והסיכון

להרשעה עולה הכדאיות להשקעה במשא ומתן על עסקת טיעון, ומסיבות נוספות.

בדוגמה שלהלן מתקבל כי בעולם עם עסקאות טיעון התביעה יכולה לטפל לכל. 63% תיקים. תוצאה זו מושגת כאשר שיעור עסקאות הטיעון הוא 357היותר ב-

כיוון שתופעת עסקאות הטיעון היא תופעה מתפרצת, היא איננה נעצרת בשיעורלטפל. מסוגלת המערכת שבהם התיקים תפוקת מבחינת המרבי העסקאות ללא בעולם מתפוקה קטנה או גדולה תפוקה להיות עשויה הסופית התוצאה

עסקאות טיעון, אך בכל מקרה קטנה מהתפוקה המרבית.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד32 משפט בצל המיקוח

Page 33: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

תקופה

מספר דיונים לתיק

מספר דיונים לע.ט.

שיעור ע.ט.

מספר משפטים

מספר עסקאות

טיעון

סה"כ הכרעות דין במשפט

ובעסקת טיעון

בדיקה: סה"כ ימי

דיונים1 10.0 4.0 0% 240 - 240.0 2,400

10 10.0 4.0 50% 171 171 342.9 2,400 11 10.1 4.0 53% 166 183 348.6 2,400

12 10.2 4.1 55% 159 194 352.9 2,400

13 10.3 4.1 58% 151 205 355.7 2,400

14 10.5 4.2 60% 143 214 357.1 2,400

15 10.8 4.3 63% 134 223 357.2 2,400 16 11.1 4.4 65% 125 231 356.1 2,400

17 11.4 4.6 68% 115 239 353.8 2,400

18 11.8 4.7 70% 105 245 350.7 2,400

19 12.3 4.9 73% 95 251 346.8 2,400

20 12.8 5.1 75% 86 257 342.2 2,400

21 13.3 5.3 78% 76 261 337.3 2,400 22 13.9 5.6 80% 66 266 332.0 2,400

23 14.6 5.8 83% 57 269 326.6 2,400

24 15.3 6.1 85% 48 273 321.2 2,400

25 16.0 6.4 88% 39 276 315.8 2,400

26 16.8 6.7 90% 31 280 310.6 2,400 27 17.7 7.1 93% 23 283 305.6 2,400

28 18.6 7.4 95% 15 286 300.9 2,400

29 19.5 7.8 98% 7 289 296.6 2,400

סיכום ביניים של הדינמיקה האנדוגנית בין התובע לנאשמים:

של• הכללי מצבם ואילו משתפר, התובע של מצבו לתקופה מתקופה  הנאשמים מורע.

בניגוד לאינטואיציה, הדינמיקה מאפשרת לתובע להגדיל את מחיר העסקה•ובשיעורן של עסקאות )העונש שכלול בעסקה( תוך כדי העלייה במספרן

הטיעון.

המשאבים שמשתחררים לתובע מקנים לו את היכולת להחליט כמה משאבים• להקצות למשפטים באופן שיקרין על מספר עסקאות הטיעון ומחירן, על מספר התיקים הכולל שבהם הוא בוחר לטפל ועל סך הענישה המצרפית

שישיג.

כאשר החלק של עסקאות הטיעון בסך הענישה המצרפית עולה על שיעור•סך בהשאת המעוניין לתובע כדאי למערכת(, ממערכת )משתנה מסוים ההרשעה המצרפית להקטין את מספר התיקים הכולל שבהם הוא יטפל כדי

להפנות יותר משאבים למשפטים ולהעלות את מחיר עסקאות הטיעון.

התיק• על הוויתור בעקבות המתפנים המשאבים כאשר אחרות, במילים שתוספת באופן הטיעון עסקאות מחיר את להעלות מאפשרים השולי הענישה בתיקים האחרים עולה על ההפסד בענישה מהתיק השולי, כדאיזו שתוצאה הסבירות יורד. המטופלים התיקים וסך עליו לוותר לתובע

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד33 משפט בצל המיקוח

Page 34: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

תתממש גדולה ככל ששיעור עסקאות הטיעון )והחלק שלהם בסך הענישההמצרפית( גדול יותר.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד34 משפט בצל המיקוח

Page 35: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

הדינמיקה האקסוגנית הפועלים בזיקה לדינמיקה האנדוגנית עשוייםטענה ג – גורמים אקסוגניים

:להעצים אותהגורמים אקסוגניים בין התובע לנאשמיםכאשר לדינמיקה האנדוגנית המתחוללת

האנדוגניים הגורמים על שמשפיע באופן יוצרת שהיא לתהליכים להגיב נוטים לדינמיקה לפעול בכיוון הדינמיקה, תופעת מחזור-המשוב תועצם.

גורמים מרכזיים על בפרק זה נתאר בקצרה את השפעתם האפשרית של כמה ובהם הציבור, החוקרים תופעת עסקאות הטיעון, מערכת המשפט בהקשר של והשופטים. בניגוד למצופה או לחשיבה האינטואיטיבית, השפעתם של גורמים אלו במקום להיות מרסנת עשויה להחריף את תופעת עסקאות הטיעון, ובמקום שיאזנו

ויעצרו את התפשטות התופעה, הם מקצינים אותה בתגובתם.

להלן תיאור קצר של הזיקה בין הציבור, החוקרים והשופטים לתופעת עסקאות הטיעון, תיאור התגובה שלהם לתופעת עסקאות הטיעון והסבר כיצד תגובתם איננה

מאזנת את התופעה אלא מחריפה אותה.

– עסקתהציבור במסגרת פושעים מההקלות שמקבלים אי-נוחות הציבור חש והוא לוחץ על המחוקק להחמיר בענישה ולהרחיב את תחולת המשפט83טיעון,

(. החמרה בענישה גורמת באופן טבעי לנאשמים רבים יותר84הפלילי )פליליות יתר85להסכים לעסקת טיעון, וחוזר חלילה.

הן מרפות את ידיהם86עסקאות הטיעון נותנות תמריץ שלילי לחוקרים.החוקרים – החוקרים יודעים שהראיות שיאספו לא יגיעו לכדי בירור87ומנוונות את מקצועיותם.

83 “How many times is a mandatory sentence used as a chip in order to coerce a plea? They don’t keep records,” said Senior Judge John L. Kane Jr. of United States District Court in Denver, who believes that prosecutors have grown more powerful than judges. But it is very common, he added. “That’s what the public doesn’t see, and where the statistics become meaningless”. Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, RICHARD A. OPPEL , NYT, September 25, 2011

84 "plea bargaining and overcriminalization perpetuate each other, as plea bargaining shields over-criminalization from scrutiny and overcriminalization creates the incentives that make plea bargaining so pervasive". Overcriminalization 2.0: The Symbiotic Relationship Between Plea Bargaining and Overcriminalization, Lucian E. Dervan , Journal of Law, Economics and Policy, Vol. 7, No. 4, 2011.

85 “We hardly have trials anymore”. Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, RICHARD A. OPPEL , NYT, September 25, 2011

במקרים רבים מגלה התביעה שקיים קושי בראיות, וכי יקשה עליה להוביל את התיק לתוצאה של "86וככל שהתיק של יותר, בפני קשיים רבים ניצבת הרשעה. תופעה שכיחה היא שככל שהתביעה התביעה חלש יותר, כך התביעה מסכימה להקלה גדולה יותר לנאשם אם יסכים להודות במסגרת הסדר טיעון, וכך גובר הלחץ על הנאשם, לרבות על נאשם חף מפשע, להודות באשמה", עמי קובו,

, עבודה לקבלת2008"נאשמים בלתי עקביים בבית-המשפט: מודים באשמה וטוענים לחפותם" )תואר" דוקטור לפילוסופיה"(.

לדברי בכיר במערכת אכיפת החוק, "הגידול במספר ההרשעות היה בעיקר במקומות שקל לחקור 87 בהם ולהרשיע בהם, על חשבון עבירות משמעותיות יותר, שקשה יותר לחשוף. הנתונים על גידול משמעותי במספר ההרשעות בישראל לא מעיד על כך שהמשטרה טובה יותר, אלא להפך". יובל יועז

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד35 משפט בצל המיקוח

Page 36: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

במשפט, ומכאן שאין צורך לאסוף את כל כמות הראיות הדרושות להרשעה במשפט וגורמים88שלם. לכן התיקים שהתובעים מקבלים ושבהם קשיים בראיות – רבים יותר

89להם אפוא ללחוץ יותר לעסקה, וחוזר חלילה.

ככל ששיעור ההרשעות גבוה יותר כך הלחץ על התובע להשיג הרשעההתובעים – במשפט גובר, דבר הגורם להם להסכים יותר לעסקאות טיעון, המעלות את שיעור

90ההרשעה וחוזר חלילה.

יותר שהתחילו את המשפט בכפירההשופטים – השופטים רואים נאשמים רבים ולבסוף מודים באשמה, ולכן הם עלולים פחות ופחות להאמין לנאשמים ולהרשיע

. דבר שגורם ליותר נאשמים להימנע מניהול משפט וחוזר חלילה.91ביתר קלות

המייצגים את הנאשמים פועלים תמריצים שונים העלולים לגרום להםהסנגוריםעל לנסות ולשכנע את הנאשמים להעדיף עסקת טיעון על פני ניהול משפט. הסנגורים

והסנגורים92הפרטיים כלכליים, ותמריצים מוניטין סיכון, של משיקולים מונעים .94 מונעים משיקולים דומים וממגבלת תקציב93הציבוריים

העליון, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקהבית המשפטבנוסף, מדיניות לאורך 95 השנים, תומכת בעסקאות הטיעון ומעודדת את קיומן. שופטי בתי המשפט המחוזיים ובתי משפט השלום מושפעים באופן טבעי מפסיקות בית המשפט העליון, אשר למעשה כובלות אותם לאישור עסקאות הטיעון. דוגמה בולטת לכך אפשר לראות

.8.7.2007 הארץ" 97 מאז 40%"מספר האסירים עלה ב-מהתובעים השיבו, כאמור90%"קרוב ל 88 לגבי טיב הראיות, 'ספקות הם הגורם החשוב ביותר'

.69 הערה לעילעסקאות טיעון בישראל, לעריכת הסכמים אלה", 89 “…prosecutors can avoid the need to test their theories at trial by using significant leverage to virtually force even innocent, or at least questionably guilty, defendants to plead guilty.” Agents Prosecuting Agents, Larry E. Ribstein, Illinois Public Law Research Paper No. 10–25, January 10, 2011.90 Stuntz, William J., The Pathological Politics of Criminal Law. Michigan Law Review, Vol. 100, December 200191 “Judges who at the beginning of their career display a neutral attitude as to the question of guilt or innocence of the defendant, get used to the fact that the great majority of defendants plead guilty. … As a result of which the judge arrives at the conclusion that most defendants are indeed guilty", MILTON HEUMANN, PLEA BARGAINING: THE EXPERIENCES OF PROSECUTORS, JUDGES, AND DEFENSE ATTORNEYS (1978)

ראו: "מבנה שכר הטרחה בתיק פלילי הוא כזה שעורך הדין ירוויח יותר לשעת עבודה אם יסיים את 92ולכן הם בוחריםהתיקים שלו בהסדר טיעון". יש נטייה ללכת על בטוח, רון שפירא "לסניגורים

.TheMarker 6.4.2010 בהסדר טיעון" ראו: "לא כדאי להחליש את מעמד רשויות התביעה" ו"לאפשר לתביעה הכללית לחתום על 93

עסקאות טיעון", ענבל רובינשטיין, הסנגורית הציבורית הארצית, בכתבה "היום מגישים יותר כתבייועז אישום מבעבר גם במקרים גבוליים", יותר כתבי אישום מבעבר גםיובל "היום מגישים

.23.12.07 הארץבמקרים גבוליים" .)34 גיליון מספר עורך הדיןדרור ארד-אילון "תודה-תיוצג; לא תודה – לא תיוצג" 94

2002)קבע בית המשפט העליון בעניין בחמוצקי, מפי השופט משה לנדוי, כי "הנפש היפה1972ב- 95

סולדת מכל אלה, ובשיטה האידיאלית של עשיית צדק אין מקום לפשרות". עם זאת, הוסיף לנדוי, לא ניתן להשיג צדק מוחלט, ו"לא נוכל כנראה בלעדי השימוש במכשיר זה למרות היותו פגום מוסרית,

בחמוצקי נ' מדינת 532/71ע"פ וגם בתי המשפט אינם יכולים להתעלם מהכרח שלא יגונה". (.1972 )543( 1, פ"מ כו)ישראל

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד36 משפט בצל המיקוח

Page 37: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

-39271גזר דין ת"פ בצבי גורפינקלשופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב בדברי : 2011אשר התקבל בתחילת שנת , , מדינת ישראל נגד אבי מולאייב08-10

"כבר בעת הצגת הסדר הטיעון, הודעתי לצדדים כי דעתי אינה נוחה מהסדר מקל בצורה קיצונית זה, אולם הפרקטיקה הנהוגה בעקבות

פלוני נ' מ.י. פד"י נ"ז חלק 1958/98ע"פ , היא שרק577 עמ' 1 הטיעון מהסדר ביהמ"ש יסטה ביותר, ונדירים קיצוניים במקרים על הצעת התביעה המופקדת לכבד את יש כאשר לפניו, המוצג

הציבורי". האינטרס

את להפריד בידינו ואין שיעור, לאין מורכבת לעיל, המציאות נאמר שכבר כפי התהליכים השלובים זה בזה. מודל מחזור-המשוב וההדמיה שנערכה עליו ממחישיםתופעת מהתרחבות ניכר חלק להסביר עשויה לבדה האנדוגנית הדינמיקה כי עסקאות הטיעון, וכי בתנאים מסוימים היא מספיקה לבדה כדי להביא להשתלטותה

של התופעה על המערכת.

כשלוקחים בחשבון את השפעתם המחריפה של גורמים אקסוגניים אלו ואחרים, וחסרונם או מיעוט השפעתם של גורמים מאזנים ומרסנים, ניתן להבין מדוע תופעת

, ומדוע במערכות משפט מסוימות כבר96עסקאות הטיעון הינה תופעה מתפרצת.97כמעט לא מתנהלים משפטים

:תיאור סכמטי של דינמיקת מחזור-המשוב המלאה של עסקאות הטיעון

x

R*, R, R^ S, P*, P

Z

ʭʹ ʠʰ/ʲ ʡʥ

ʭʩʨɹ ʥ

ʭʩyʷʥʧ

ʸ ʥʡʩʁ

96 See : "... it is not yet clear whether the process converges towards long run equilibrium", Reinhard Selten, ‘Theory of Slack-Ridden Imperfect Competition’.

97 See: “But one result is obvious, he said: “We hardly have trials anymore”, Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, By RICHARD A. OPPEL Jr., NYT September 25, 2011.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד37 משפט בצל המיקוח

Page 38: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

• X שיעור עסקאות הטיעון =

• R*, R, R^ = השקעת משאבים של התובע ושל הנאשם, בהתאמה, לתוך התיק או בעסקה

• P*, P = להרשעה ההסתברות את בהתאמה, והנאשם, התובע הערכות במשפט

• S = ענישה

• Z= כגון עצמת הראיות וכו' Pi* ו-Pi גורמים אחרים המשפיעים על

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד38 משפט בצל המיקוח

Page 39: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

"חוקים ומדיניות ציבורית המנוסחים היטב עשויים לרתום את האינטרס הפרטי לטובת הכלל. אבל תמריצים הקוסמים לאינטרס הפרטי עשויים להיכשל כאשר הם מחלישים את הערכים

המוסריים המניעים את האנשים לפעול באופן אלטרואיסטי או ברוח ציבורית אחרת"

אדם סמית

דיוןרחבה אותו, וסוקרת אותו מנתחת הטיעון, עסקאות בנושא העוסקת הספרות ועמוקה כאוקיינוס. מטרת פרק זה הוא לבחון סוגיות מרכזיות בספרות מהזווית של השאלות העולות ממסקנות המודל. אין כאן בשום אופן יומרה למצות את הנושא

ואף לא להציע תשובה מוחלטת לסוגיות הספורות שיעלו.

בעלת היא הטיעון עסקאות שתופעת התובנה קרי המודל, של הראייה מזווית שליליות בעלות השלכה)השפעות חיצוניות( מאפיינים של מחזור-משוב עם החצנות

על היבטים רבים במערכת המשפט, נבחן זו בצד זו את שאלת החף ואת שאלת ההרתעה, נשאל אם הבחירה להעדיף את השימוש במתכונת של עסקאות הטיעוןפתרונות לבחון וננסה הציבורי, האינטרס עם מתלכדת משפטים ניהול פני על

קיימים וחלופיים.

שאלת הייצוג של המודל

ראשית נבחן את תוקף מסקנותיו של מודל המנתח דינמיקה בסוג תיק אחד ומבקשהייצוג של נדרשים לשאלת אנו התיקים. כלל על הדינמיקה של להסיק ממנה

בעיית האופטימיזציה לכלל התיקים גם יחד.המודל כיוון שאין לנו מודל הפותר את

האם הדינמיקה המתרחשת בסוג תיק מסוים מתרחשת בהכרח גם בתיקים אחרים? וליתר דיוק, האם עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון הכללי תתרחש גם עלייה

רבים יותר במשפטים,בשיעור עסקאות הטיעון בכל סוגי התיקים, יושקעו משאביםוההסתברות להרשעה תעלה?

נובעת מכך שהתובע במודל ממקסם את הענישה הפוטנציאלית מסך זו שאלה התיקים המגיעים אליו ולא מתיק אחד. ייתכן שעם שחרור המשאבים בתיק מסוג

אחד הוא יעדיף לנתב את המשאבים המתפנים לתיק מסוג אחר.

בשלוש קטגוריות על פי ההסתברות שיטופלו. לאורךננסה לאפיין את סוגי התיקים המבטאת שקלולSZעקומות הגבול בין סוגי התיקים שבתרשים שלהלן, המכפלה –

עם Zשל בתיק( הראיות )עצמת Sנניח אם קבועה. – העבירה( )חומרת שההסתברות להרשעה היא לינארית עם עצמת הראיות, נקבל שתוחלת הענישה שווה בכל התיקים על העקומות, ומכאן שהתובע הממקסם ענישה אדיש בין כל

. התיקים על אותה עקומת גבול

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד39 משפט בצל המיקוח

Page 40: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

אלף תיקים פליליים420 מלמדת כי מתוך כ-2009הסטטיסטיקה הפלילית של שנת אלף תיקים.160שנפתחו במשטרה התגלו חשודים בכ- מספר חשודים זה גדול 98

בהרבה מהיכולת הנוכחית של המערכת להביא את כולם לבירור דין, ולכן בשנתלדוגמה, התקבלו הכרעות דין נגד כ-2009 אלף נאשמים )בעסקת טיעון או36

בלבד מתוך סך החשודים. 22%-במשפט מלא(, שהם כ

מהמשטרה מגיעים או במשטרה המסוננים תיקים – ג מסוג הם התיקים רוב בשטח בתרשים מיוצגים אלו תיקים בפרקליטות. מידית ומסוננים לפרקליטות

שמתחת לעקומה האדומה בחלק השמאלי התחתון של התרשים.

הוא מסוג א – תיקים שבהם עצמת הראיות וחומרת העברה הם חלק קטן מהתיקים כאלו שמצדיקים שכולם יטופלו על ידי התובעים ויוגשו בהם כתבי אישום. תיקים אלו

מיוצגים בתרשים מעל העקומה הכחולה, בחלק הימני העליון של התרשים.

חלק מהתיקים הם מסוג ב )חלק הארי מבין התיקים שבסופו של דבר מטופלים( –דורשות שיקול דעת באשר לעצם וחומרת העברה תיקים שבהם עצמת הראיות הטיפול בהם. תיקים אלו עוברים תהליך סינון מורכב יותר )שבמודל אנו מתעלמים מעלותו(, ומפאת מגבלת תקציב מטופלים טיפול חלקי, ולא בכולם מוגשים כתבי

אישום. תיקים אלו מיוצגים בתרשים בתווך שבין שתי העקומות.

המודל המנתח סוג תיק מסוים עשוי לייצג את כלל התיקים מסוגו. מהמודל שעורך אופטימיזציה לשני סוגי תיקים )אחד שאמור לייצג תיקים מסוג א והשני שאמור לייצג תיקים מסוג ב( עולה כי בעולם עם עסקאות טיעון תיתכן הסטת משאבים לתיקים מסוג א )הכבדים והחזקים שמספרם מוגבל( מעבר למשאבים האופטימליים שהיו

מוקצים להם בעולם ללא עסקאות טיעון.

חשבון התקציב לתיקים מסוג ב, שרק חלקם מטופלים,הסטת משאבים זו באה על ומחריפה את התוצאה של ירידה בתפוקת התיקים הכללית )אלמלא הייתה הסטת משאבים מסוג תיק למשנהו(, כפי שיוצא כאשר מנתחים את הדינמיקה בסוג תיק אחד בלבד. תוצאה זו הולמת את הממצא העולה מנתוני הלמ"ס בעשור האחרון,

ולפיו שיעור תיקי פשע חמור מתוך סך הכרעות הדין עלה..ראו טבלאות נתונים בנספח 98

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד40 משפט בצל המיקוח

0

5

10

15

20

25

30

0 0.5 1 1.5 2

ʥʬʴ ʥʨʩʺ ʥyʡʺ ʱ ʤʤʥʭʩʩʤʯʥʩɹʠʡʧʸ ʮʯʩʣ ʲ ʸ ʫʤʬʥʩʢʩ

Z

S

Page 41: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון, קרי אם מתקיימת הסטת משאבים הפוכה מוסטים משאבים מתיקים חזקים וכבדים, שמספרם מוגבל, לתיקים חלשים שרקהעלייה עם ולפיו הפוך, אפקט דווקא להתקבל שעשוי ייתכן מטופלים, חלקם

עסקאות הטיעון ימשיך ויעלה סך התיקים המטופלים הכולל.בשיעור

זהו אפקט מעניין, וחוזרת ונשאלת השאלה אם התוצאה הזו מייצגת ומאפיינת את התנהגות המערכת כולה, כלומר אם עם מתן תוקף לאפשרות לערוך עסקאות טיעון והתפתחות דינמיקה של מחזור-משוב תיתכן הסטת משאבים לתיקים הכבדים

להסביר תוצאה זו. והחזקים שמספרם מוגבל, ואם כן, כיצד אפשר

הסבר אפשרי לכך הוא שבתיקים מסוג א כדאי לתובע לטפל בכולם לפני טיפול בכל סוג אחר, ןאילו כשהיקף עסקאות הטיעון בתיקים מסוג ב עולה מעל לשיעור מסוים, כדאי לתובע לנתב את המשאבים שמתפנים בין כלל התיקים, כולל התיקים מסוג א,

שמספרם קבוע, במקום לנסות לטפל בתיקים נוספים מסוג ב.

ודורש המשך חקירה, הוא עשוי להיות חלק מההסבר אף שניתוח זה אינו שלם לירידה המתמשכת בהיקף התיקים בפשיעות קלות המוגשים לבתי המשפט בישראל

בעשור האחרון.

"The Protection of the Innocent from conviction is a central theme of the law of criminal evidence… The importance of protecting the innocent from conviction is not justified only on the basis that it will produce the best social results"

Adrian A.S. Zuckerman99

שאלת החף

"החיפוש אחר האמת כמפתח להשגת צדק ניתן להצדקה הן במונחים דאונטולוגייםניתן לתאר בקצרה כך: על והן במונחים תועלתיים. את ההצדקה הדאונטולוגית המערכת הפלילית להעניש את האשם ולזכות את החף, באופן שמביא לידי ביטוי את מעמדו של האדם כסובייקט. ענישת האשם כגמולו מכבדת אותו משום שהיא מציבה אותו כמטרה וכמי שניתן להטיל עליו אחריות למעשיו. לעומת זאת, ענישת החף מציבה אותו כאובייקט של ההליך הפלילי, אשר היחס אליו אינו נגזרת של מעשיו הוא. מאחר ששאלת אשמתו של האדם נגזרת מן ההתרחשות העובדתית, הרי שיש להבטיח כי ההליך הפלילי יחשוף התרחשות זו באופן אמין. ההצדקה התועלתית משקיפה על ענישת האשם ועל זיכוי החף כעל ממקסמות של הרווחה החברתית

100בעיקר על ידי ערכן המניעתי, המשקם והמרתיע".

99 The Principles of Criminal Evidence 'פלוני נ 1958/98פ "ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון בעקבות ע"מרדכי קרמניצר וליאת לבנון 100

.63ש "ה (.2009 )289מגמות בדיני ראיות ובסדר דין פלילי " מדינת ישראל2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד41 משפט בצל המיקוח

Page 42: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

נוספים ולמשתנים והנאשם מגיבים להסתברות להרשעה כי התובע במודל הונח בבחירתם בין עסקת טיעון ובין הליכה למשפט, והתנהגותם אינה מושפעת ישירות

הנאשם. מכאן שהחלטת הנאשם אם להסכים לעסקתמאשמתו או מחפותו של טיעון מתקבלת ב"צל המשפט", דהיינו על בסיס חישוב סיכויי הרשעתו במשפט והעונש הצפוי לו אם יורשע, ולחפותו אין השפעה ישירה על מידת ההקלה שהוא

ידרוש בתמורה להודאתו.

בכל תקופה קיימים נאשמים חדשים זהים במאפייניהם ובמאפייניכי 101כמו כן הונח התיק שלהם לנאשמי תקופה קודמת. אף כי סביר שכמות ואיכות הראיות נגד נאשם יהיו פחותות יחסית במקרה של אדם חף, הניסיון מלמד שחפים מפשע מורשעים על לא עוול בכפם, ומכאן שבקרב אוכלוסיית החשודים והנאשמים בכל תקופה מצויים

גם נאשמים חפים מפשע.

המודל מנבא שעם העלייה בשיעור עסקאות טיעון יעלה לא רק שיעור ההרשעהגם שיעור ההרשעה במשפטים שמתנהלים. תחזית זאת התממשה הכללית אלא בישראל: לפני כארבעה עשורים, כשתופעת עסקאות הטיעון החלה לצמוח, שיעור

, אזי שיעור50% )אם נניח ששיעור ההודאות היה כ-80%ההרשעות הכללי היה כ-כ- היה במשפטים קרוב 60%ההרשעות כאשר כיום בלבד(.

ושיעור ההרשעות הכללי גדול מ-95%ל- מהכרעות הדין מבוססים על הודאה, זיכויים מתוך0.5% )90%, יוצא ששיעור ההרשעות במשפטים גבוה כיום מ-99.5%

102 משפטים(.5%כ-

ההסתברות הכללית להרשעת חף תלויה בשיעור האפריורי של חפים באוכלוסיית הנאשמים, בחומרת הראיות נגדם ובמשאבים שהצדדים משקיעים בתיק. בהנחה ששיעור החפים והראיות אינם משתנים מתקופה לתקופה, והיות שעל פי תוצאותידי המודל עם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון גדלים המשאבים המושקעים על החשש גדל – להרשעה ההסתברות ועולה למשפט, שהולכים בתיקים התובע

שנאשמים חפים יודו במסגרת עסקת טיעון, ושיורשעו במשפט.

וילאם לנדס העלה השערה כי אדם חף מפשע עשוי להירתע מהודאה באשמה יותר מנאשם אשם, והציע לפרש זאת כהפסדים פסיכולוגיים המושתים עליו, גורעים מן

103התועלת שבעסקת הטיעון ומעלים את הסבירות למשפט.

גם אם נאמץ השערה זו לתוך המודל ונניח שמבחינתו של נאשם חף לעסקת טיעוןיגיע לתוצאה שלפיה עם נוספת בהשוואה לנאשם אשם, עדיין המודל יש עלות העלייה בשיעור עסקאות הטיעון נאשמים חפים רבים יותר מודים במסגרת עסקת

טיעון פשוט משום שהחלופה הופכת יקרה ומסוכנת יותר ויותר.

גרוסמן וכץ שילבו במודל את השערתו זו של לנדס בדבר אפקט החף במאמרם על פי המודל שבנו, כאשר התובע מודע לאפקט החף1983.104המפורסם משנת

הוא יכול לסנן את החפים על ידי הצעת עסקאות טיעון כאלו שחפים יסרבו להן.במודל אקסוגני ייתכנו שינויים שישפיעו על הרכב התיקים. 101ראו נתונים מדויקים בנספח. 102

103 “… an innocent person may have an aversion to lying so that he would have a greater reluctance to plead guilty to an offense than a guilty person. This can be interpreted as imposing psychic losses on a guilty plea for an innocent suspect … and hence increase the likelihood of a trial”. (שם)

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד42 משפט בצל המיקוח

Page 43: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ומציינים זו בסיפה של מאמרם הם עצמם מטילים ספק בהיתכנותה של תוצאה חף נאשם בין להבחין התובע יוכל לא לסיכון, בגישתם שונים הנאשמים שאם

105ושונא-סיכון לבין נאשם אשם אבל שונא-סיכון פחות.

מכאן שסינון החפים באמצעות עסקאות הטיעון אינו אפשרי, כיוון ששנאת הסיכון של לאיין את השפעתחפים ככל הנראה גדולה משנאת הסיכון של אשמים, והיא עשויה

חפותם, אם קיימת כזו, על בחירתם בעסקה או במשפט לעומת אשמים. בנוסף עלינו להביא בחשבון שאם קיימת מדיניות של מחיקת תיקים לנאשמים אשר דוחים עסקאות טיעון, קרוב לוודאי שהיא תיוודע במהרה, ונאשמים אשמים יביאו בחשבון

שכדאי להם לחקות – בהתנהלותם עם התובע – התנהגות כשל נאשם חף.

וכמה מחקרים אמפיריים, המשתמשים במתודולוגיות שונות, בחנו על סמך כמה חוקרים את השפעת החפות והגיעו למסקנה כי כשקיימים סיכויים וסיכונים דומים, נאשמים חפים נוטים לדחות עסקאות טיעון שנאשמים אשמים מקבלים. מסקנה זו

דין עיוותי מידע של מניתוח מאגרי בין השאר כי שיעור106התגבשה שמהם עלה מכלל המורשעים משיעורם שיעור לאין גבוה מכלל המורשעים במשפט החפים

107במסגרת עסקאות הטיעון.

נעזר בנתונים אחרים ומגיע למסקנה שמערערת את108מחקר אמפירי מעודכן יותר מסקנתם הגורפת של מחקרים אלו. המאמר אינו סותר את תזת השפעת החפותקטן מהמשפטים פלח מייצגים אלא אינם שנבחנו המזוכים טוען שמאגרי אלא הפליליים, ומכאן שאין להסיק ששיעור ההרשעות המוטעות בעסקאות טיעון נמוך

משיעור ההרשעות המוטעות במשפטים.

חיזוק לטענה שנאשמים חפים מודים במסגרת עסקת טיעון אפשר למצוא אולי גםמתוך כ-2008.109בבחינת הנתונים שעלו במחקרו של עמי קובו מ- נאשמים400

הודו באשמתם )שיעור ההודאות75%אשר רואיינו בבתי משפט השלום בישראל, כ-יותר(. יתכן שחלק מהכופרים הודו בשלבים מאוחרים יותר שכן זה גדול במדגם כרבע מתוך המודים באשמתם עשו זאת ללא עסקת טיעון פורמלית. מתוך אלו אשר

טענו בריאיון לחפותם. אף לא אחד מהנאשמים30%הודו במסגרת עסקת טיעון, כ-אשר הודו ללא עסקת טיעון פורמלית טען בריאיון לחפותו!

104 See Gene M. Grossman & Michael L. Katz, Plea Bargaining and Social Welfare, 73 AM. ECON. REV. 749, 752 (1983).105 “when defendants may differ in their aversion to risk, the prosecutor may be unable to distinguish an innocent, but highly risk-averse defendant from guilty, but less risk-averse one”.שם

. המאגר מכילwww.dredmundhiggins.comמאגר הנתונים של אדמונד היגנס זמין באתר האינטרנט: 106 ,Samuel R. Gross, Kristen Jacoby מקרים של הרשעות מוטעות. השני, רשימת נאשמים במאמרם316

Daniel J. Matheson, Nicholas Montgomery & Sujata Patil, Exonerations in the United States 1989 through 2003 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 (2005) ,199., כולל, בקיזוז מקרים שהופיעו במאגר הראשון

בארצות הברית. 2003 ו-1989מקרים של טעויות בדין שהתגלו בין השנים השפעת חפות על הסדרי טיעון: ממצאים אמפיריים, תובנותאורן גזל-אייל ואבישלום תור " 107

)תשס"ט(.115( 1לט ) משפטים "פסיכולוגיות, והשלכות נורמטיביות108 See Russell D. Covey, Mass Exoneration Data and the Causes of Wrongful Convictions, Georgia State University College of Law, July 08, 2011

עמי קובו, "נאשמים בלתי עקביים בבית–המשפט": מודים באשמה וטוענים לחפותם, הוצאת נבו, 1092009.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד43 משפט בצל המיקוח

Page 44: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

"לעתים קרובות מאוד אויבה הגדול של האמת איננו השקר – מחושב, מתוכנן ורמאי, אלאהמיתוס – המתמיד, המשכנע והחוזר על עצמו".

ג'ון פ' קנדי

עסקאות הטיעון, הרתעה והאינטרס הציבורי

ניגע בכמה כיום, לפני שננסה לבחון חלופות למתכונת עסקאות הטיעון הנהוגה השאלות הציבורי. והאינטרס הרתעה הטיעון, עסקאות יחדיו: הכרוכות סוגיות

קף עסקאות הטיעון הרצוי, אם משיגים הרתעה באמצעותישייבחנו הן אלה: מהו העסקאות טיעון, ואם עסקאות הטיעון הן אינטרס ציבורי.

מתן לגיטימציה משפטית לקיומן ועידוד השימוש בעסקאות הטיעון הוא, כפי שנראהאמונה, מתוך איכות פני על יעילות של חברתית העדפה של תוצאה בהמשך, מאפשרת הטיעון עסקאות של שהפרקטיקה שווא, כאמונת להתברר שעלולה

להגביר את ההרתעה, ובכך תועלתה עולה על עלותה.

מודל מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון מוכיח שהתפשטות עסקאות הטיעון היא תוצאה אפשרית של התמריצים הפועלים על השחקנים במערכת המשפט הפלילי,להשתלטות לגרום לבדה עשויה לנאשמים התובע בין האנדוגנית הדינמיקה וכי עסקאות הטיעון על המערכת המשפטית הפלילית. כשמביאים בחשבון את הלחצים האקסוגניים הפועלים בזיקה לדינמיקה האנדוגנית ומעצימים אותה, אפשר להסיקאו במוקדם של עסקאות הטיעון, קיומן את מערכת משפטית שתאפשר שבכל

110במאוחר כמעט שלא יתנהלו משפטים.

מונעמן שאינו לתובע היא שגם התופעה הלוואי של כי השפעת עולה המודל – הטיעון עסקאות בשיעור העלייה עם – להקצות כדאי עצמיים מאינטרסים מסוים עסקאות לשיעור מעבר שעשוי באופן משפט, לכל יותר רבים משאבים

יכול לטפל. כלומר, מספר התיקים שיבחר להקטין את סך התיקים שבהם הוא עשוי להיות נמוך ממספר התיקים המרבי האפשרי, ובמצביםלטפל בהם התובע

מסוימים אף נמוך ממספר התיקים שיטפל בהם התובע בעולם ללא עסקאות טיעון.

ולאפשר בעזרתן לבחון את כדי להבין את משמעותן של מסקנות המודל הללו של בשאלות המחלוקת את קודם לסקור כדאי שונות, הצעות של כדאיותן התפשטות עסקאות הטיעון, הרתעה והאינטרס הציבורי, כפי שעולה מן הספרות

שנכתבה עד כה.

Crimeבמאמר and Punishment: An Economic Approach משנת ניתח1968111 ותוך שימוש בכליה של הכלכלן גארי בקר את המשפט הפלילי במונחי העדפות הוא ממקסם בהנחה שלפיה העבריין פותח זה הכלכלה הנאו-קלאסית. מאמר רציונלי של תועלת: הוא מחשב את התועלת הצפויה מן הפשע ומשווה אותה לעלות

הצפויה של ביצוע הפשע.

110 See: “But one result is obvious, he said: “We hardly have trials anymore”, Sentencing Shift Gives New Leverage to Prosecutors, By RICHARD A. OPPEL Jr., NYT September 25, 2011.111 Gary Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach 76 Journal of Political Economy 169–217.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד44 משפט בצל המיקוח

Page 45: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

הסנקצייה הפלילית נתפסת כתמריץ המיועד להבטיח שאדם לא יבצע פעולה לאהמשפט חברתית. מבחינה שלרצויה ותפקידה עתיד, פני צופה הוא הפלילי

הסנקצייה הפלילית הוא למנוע התנהגות אנטי-חברתית בעתיד )בדרך כלל בדרך של הרתעה ולעתים גם בדרך של מניעה(. יש למזער את השימוש בעונש ולהשתמש

בו רק כאשר הוא מבטיח צמצום ההיקף של פעילות אנטי-חברתית.

יש מחקרים קרימינולוגיים מעידים כי להגדלת הסתברות התפיסה של העבריינים אפקט חזק על הפשיעה הרבה יותר מלהחמרת העונש הפלילי. להחמרת העונש יש

אפקט שולי בלבד )אם בכלל( על ההרתעה.

הארכת מאסר משנה לשנתיים איננה מכפילה את האפקט ההרתעתי של הסנקצייה )קיטון משקלוdiscounting of the futureבשל התופעה הפסיכולוגית הידועה בכינוי

מכאן שכאשר עבריינים הם שונאי-סיכון, הקנס האופטימלי נמוך,112של העתיד(. 113. התפיסה גבוהה מבמצב שבו עבריינים אדישים לסיכון או אוהבי-סיכוןוהסתברות

עקרון ההרתעה הוא שמכריע את הכף בדילמה הקשה והמורכבת בדבר השימוש בעסקאות הטיעון בפסיקות בית המשפט לאורך השנים, למן הפסיקה הראשונה

בשנת לנדוי מפי השופט נכתב כך היום. ועד אותן נוכל" :1972שאישרה לא כנראה בלעדי השימוש במכשיר זה, למרות היותו פגום מבחינה מוסרית, וגם

מהכרח שלא יגונה. לשון אחרת, טובתבתי-המשפט אינם יכולים להתעלם הציבור דורשת לעתים לוותר על הענשתו המלאה של עבריין )או אפילו על הענשתו בכלל, כאשר עושים אותו עד המדינה(, כדי לחסוך מזמנם של עובדי הציבור ולהחיש את הליכי המשפט בכללם, או כדי להביא לידי הרשעתם שלממשיכים והיו כלל לדין מובאים היו לא כן שאלמלא אחרים עבריינים

בחמוצקי נ' מדינת ישראל.532/71ע"פ ". בפעילותם הפושעת

ומפי השופטת ביניש בראש הרכב של תשעה שופטים בבית המשפט העליון בשנתיסוד ההרתעה בענישה,: 2002 טיעון אינם בהכרח מחלישים את "הסדרי

אלא עשויים לתרום להרתעה אפקטיבית בכך שמביאים הם להרשעתם שליותר, ובהם נאשמים שמטעמים שונים עלול היה להתעורר נאשמים רבים

ועוד: קושי בביסוס אשמתם בראיות קבילות". ככלל, עם חלוף השנים מאז" להסדרי עוד מתייחסים אינם בתי-המשפט בחמוצקי, בפרשת הדין פסק הטיעון כהכרח לא-יגונה כפי שנאמר באותה פרשה, אלא מכירים בערכם

פלוני נ' מ"י.1958/98בע"פ ."ובתרומתם

במשאבי לחסכון מביאים הטיעון הסדרי כי חולק ש"אין נטען החוק ובהצעת המשפט ובתי התביעה כגון החקירה, נוספים תועלתניים ונימוקים "מיידיות"

העונשית" האפקטיביות את מחזקות הענישה ו"ומהירות היתרונות נוכח 114".הטמונים בהסדרי הטיעון ניתן לראות בהם הכרח בל יגונה

Alon Harel, Uzi Segal, Criminal Law and Behavioral Law and Economics: Observations on the ראו 112Neglected Role of Uncertainty in Deterring Crime 1 American Law and Economics Review 276, 295–297

(1999) . A. Mitchell Polinsky & Steven Shavell, The Theory of Public Enforcement of Law in Handbook of ראו 113

Law and Economics vol. 1 403–454 (2007) . .קפקא "הביטוי החוזר "הכרח בל-יגונה" נשמע כמו נלקח מספרו של פרנץ 114 ". בפרקהמשפט

מספר הכהן ליוזף ק' את המשל "לפני החוק" שאמור לסייע לו להבין את הסיטואציה"בקתדרלה" 2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד45 משפט בצל המיקוח

Page 46: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ההליך מודל עיקריים: מודלים שני לבחון נהוג המשפטית-קרימינולוגית בספרות ( Dueההוגן process( Crime( לעומת מודל המלחמה בפשיעה control.)115פי על

מודל ההליך ההוגן, כיוון שלרשויות יש הרבה מאוד כוח, תפקידו של ההליך הפלילייעילות – להגביל את הכוח הזה. מוטב שנשלם מחיר מסוים במלחמה בפשיעה פחותה – ולא נחשוש מטעות והרשעת חפים מפשע. מטרת מודל ההליך ההוגן היא

לפיכך קידום ערכים כגון חזקת החפות והזכות להליך הוגן.

לעומת זאת על פי מודל המלחמה בפשיעה, המטרה העיקרית של ההליך הפלילי היא להילחם בפשיעה, לפני ערכים של הגינות. המסר הוא יעילות, סופיות הדיון,למעצרים, יביא זה מודל יישום והפרקליטות. של המשטרה צעדיהם אי-הגבלת

להרשעות רבים יותר ולעונשים ארוכים יותר.

ועולה תפיסת העולם השמה במרכז את עקרון ההרתעה, מהפסיקהכפי שצף ומהצעת החוק, משקפת העדפת המלחמה בפשיעה על פני הליך הוגן, העדפה של

טוענים שמעבר למודל של116קרמניצר ולבנוןכמות ויעילות על פני איכות וזהירות. לחימה בפשיעה מסיט את מוקד הבירור הפלילי מבירור אשמתו של הנאשם לעבר מקסום היעילות: "כאשר המטרה היא יעילות, המערכת הופכת מכזו שיש בה עירנותמנגנונים נטולת למערכת נאשמים בזכויות לפגיעה הממשית לסכנה מתמדת מרסנים; מכזו שערוכה להתמודדות עם כשלים אפשריים בהתמודדות עם התופעה העבריינית לכזו שמתעלמת מכשלים כאלה. על כן, היא הופכת למערכת פוגענית

מאד".

השימוש על הביקורת את בהרחבה סוקרים ולבנון קרמניצר מאמר באותו בעסקאות הטיעון, ומציינים: "בפרקטיקה של הסדרי הטיעון טמונים זרעי פורענות, העלולים לסכל את מטרותיו של ההליך הפלילי", וכי: "אין משמעות לחזקת החפות

כאשר ככלל וכשגרה, אירוע פלילי מטופל במסגרת של הודאה והסדר טיעון".

עדת סדר הדין הפלילי בראשות השופטתחברי וביקורת זו לא נעלמה מעיניהם של הוועדה נאור, הטיעון הליך עסקאות את למסד לשר המשפטים אשר המליצה

מוזכרות סכנות כגון "פגיעה באינטרס הוועדהאשר ניסחה . בהצעת החוק בחקיקהשל הצדק בתחושת החוק, בפני השוויון בעקרון עבריינים, שבהענשת הציבורי בבתי הציבור באמון למיקוח, ניתן שהצדק מכך הרחב הציבור ושל הנאשמים עילה המהווה הפלילי המעשה את משקפים אינם הטיעון הסדרי ... המשפט, להרשעת הנאשם, אלא את כישורי המשא ומתן של באי כוח הצדדים,... הנאשם הוא שיוצא לרוב נשכר ואינו מקבל עונש ההולם את התנהגותו הפלילית,... חששביצעו בשל חששם להודות בעבירה שלא מפני הרשעת חפים מפשע, העלולים מהרשעה בהליך מלא, ממשך הזמן של ההליך ומההוצאות או מתוצאות הלוואי שעלולות לנבוע מעצם קיום ההליכים", ואחרות שנסקרו בפני חברי הוועדה על ידי

מומחים רבים בתחום אשר הופיעו בפניה.

"לא, אמר הכהן, איןשאליה נקלע. יחדיו הם מנתחים את המשמעות ומסכמים במשפטים האלה: בהכרח שתקבל הכול כאמת לאמיתה, די שתקבל הכול כהכרח בל-יגונה. דעה עגומה, אמר ק',

.1992השקר הופך לסדרו של עולם." תרגם אברהם כרמל, הוצאת שוקן, 115 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968) 1958/98מרדכי קרמניצר וליאת לבנון "ביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון בעקבות ע"פ 116

.(2009 )289 מגמות בדיני ראיות ובסדר דין פליליפלוני נ' מדינת ישראל" 2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד46 משפט בצל המיקוח

Page 47: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ומעצימות את חוסכות במשאבים אכן הטיעון עסקאות כי מסכימים כולם האם ההרתעה עד כדי הצדקתן של הסכנות הטמונות בשימוש בהן? אליהו הרנון וקנת מן מטילים ספק בתפיסה שבלעדי עסקאות הטיעון רבים מן המשפטים יתארכו ויגזלוהיא ההערכה עיסקות, עריכת לאסור יוחלט "אם כי ומציינים רבים, משאבים שמספר ההודאות יקטן, אך ספק אם הצמצום יהיה דרסטי. התנהגות הנאשמים ועצות הסנגורים מבוססות כנראה על ההנחה, שגם ללא הסכם עם התביעה יכול

117נאשם המוסר הודאה לצפות ל'רווח', להקלה, מבית המשפט בעניין העונש".

להרתעה תורמות הטיעון על הקביעה שעסקאות חולקים שאינם מי בקרב גם מידית מהירה, וענישה ריבוי הרשעות, דרך הכללית באמצעות אכיפה המוגברת קשורה "ההרתעה כי טוענים ולבנון קרמניצר לצידוקן. באשר ספקות מנקרים בקשר הדוק לקיומו של משפט פומבי. עצם הקיום המפורט והדרמטי של הליך משפטי פומבי הוא אשר שולח מסר לציבור הרחב לפיו החוק נאכף והצדק נעשה,בודדים פומביים הליכים בקיום די אין פוטנציאליים. עבריינים מרתיע כן ועל 'לדוגמה', שכן – מעבר לפגיעה בעקרון השוויון הכרוכה בשיטה כזו - קשה להניח שהציבור אינו מודע למצב הדברים לאשורו, בעיקר במציאות בה התקשורת מדווחת

118".באופן תדיר על שכיחותם של הסדרי טיעון

באשר לתפקיד השופט ובית המשפט בפיקוח על עסקאות הטיעון קיימת מחלוקת נוספת: בין מנסחי הצעת חוק עסקאות הטיעון בוועדת סדר הדין הפלילי, בראשות

התגל נאור, על השופטה עהשופטת להטיל שיש שיקול הדעת בדבר מחלוקת כשמוגשת לו עסקת טיעון על ידי הצדדים. המחלוקת הוכרעה על ידי נציגי התביעה והסנגוריה בוועדה, אשר העדיפו להגביל את שיקול הדעת של השופטים. בנוסף,

גם הוגדר כי תפקיד השופט הוא לוודא שההודאה119בנוסח הראשון של הצעת החוק בעסקת הטיעון היא הודאת "אמת ומרצון", ואילו בנוסח הסופי השמיטו את המילה

120"אמת".

האינטרס של נציגי התביעה והסנגוריה ברור. השאלה היא אם הוא מתלכד עם האינטרס הציבורי. כדאי לזכור שעסקאות הטיעון מבטלות לא רק את המשפט אלא גם את העיקרון המשפטי החשוב של פומביות הדיון: "אור השמש הינו המחטא הטוב

(.1913ביותר; אור החשמל הוא השוטר היעיל ביותר'' )השופט לואיס ברנדייס, מאחר שרוב ההליך מתבצע בחדרי חדרים, הציבור אינו זוכה לדעת מהו הבסיס

הראייתי להרשעה.

במאמר הציבורי. באינטרס לפגוע עלול הוא גם הטיעון עסקאות ריבוי עצם שהתפרסם בגיליון אפריל של "עורך הדין", ביטאון לשכת עורכי הדין, כתב נשיא ביתזו המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר כי "לא ראיתי פגם בהפעלת דרך דיונית במקרים מיוחדים ויוצאי דופן. אולם כאשר אנו עומדים מול סחף כולל בדרך הטיפול

.47, עמ' שם 117, שם.שם 118שמספרו 119 המשפטים, במשרד שהוכן חוק התפרסם803-10-2009-000897תזכיר התזכיר .

.2009 יולי, 14בתאריך:

"האמת איננה הערך היחיד. המשפט אינו מבוסס על הגישה כי תתגלה האמת, גם אם ייחרב 120).1995 (11 כז משפטיםאהרון ברק "על משפט, שיפוט ואמת" , על משפט, שיפוט ואמתהעולם",

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד47 משפט בצל המיקוח

Page 48: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

באישומים פליליים, והמדינה המירה את הענישה אשר צריכה להיות מודרכת על-ידימסוימות, נלוזות תופעות לשרש שנועדה מדיניות לפי הציבורי, האינטרס במשא-ומתן, אין לי אלא להסתייג מן הדרך האמורה", והוסיף כי "כדי להסיר כל ספק אפשרי, ברצוני להבהיר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים שאני אינני מכוון בדברי לתיק קונקרטי זה או אחר, אלא חושש מפני זניחת העיקרון המנחה את תורת המשפטים שלנו מאז ומתמיד, ולפיו ההליך הפלילי משקף את תפקידו הנושן

של בית המשפט כמייצג האינטרס הציבורי".

שמגר מותח ביקורת גם על חובתם של השופטים לאשר אותן בצורה אוטומטית: "אני גם מסתייג ממצב אשר בו בית המשפט הופך לחסר יכולת להביע את דעתובית המשפט הופך לסנגוריה. בין הקטגוריה למו"מ כולו פלילי, המושאר בעניין לבובה אילמת חסרת השפעה, ואחד תפקידו – והוא לאשר כל מה שהוסכם על ידי הצדדים למשפט. הסנקציה העונשית מן הראוי שתושת לפי סוג העבירה ושיקולים

משמעות לביטול מעמדו השיפוטי". רלוונטיים אחרים, ושתיקת בית המשפט שוות

ראוי להזכיר שוב שמן הפסיקה והחקיקה עולה כי קיימת ערנות לסכנות הטמונות בעסקאות הטיעון ואמונה כי באמצעות כללים מתאימים אפשר לגבור על הסכנות.סייגים הטיעון, קבע מקיומן של עסקאות שביטא הסתייגות בחמוצקי, דין פסק בית המשפט. ברם כפי לידיעת וחייב את התביעה להביא את ההסכם לעריכתן שטוען אורן גזל-אייל "הסייגים נחלשו עם השנים. אם בתחילת הדרך הודגשה שליטת השופט על גזר הדין וחירותו לסטות מהמלצות הצדדים, הרי שבחלוף הזמן שינה בית

את גישתו כלפי הסדרי הטיעון ממסויגת לתומכת, ובהתאם הנחההמשפט העליון את בתי המשפט לאשר את העונש המוסכם על ידי הצדדים בכפוף לחריג מצומצם

121".למדי

בתזכיר החוק נקבע כי "יש למתן את החסרונות שבהם באמצעות כללים ראויים". מהם אותם כללים ראויים שנועדו למתן את החסרונות שבעסקאות הטיעון? פסק

בע"פ שניתן מציע1958/98הדין החוק, הצעת נשענת שעליו מ"י, נ' פלוני ה עם אופיו]ה["'סיכונים להתמודד מעצם במוסד הביקורתטבועים' באמצעות "

על רקע שינוי גישתו העקרונית של בית-משפט זה באשר למוסד הסדריהשיפוטית, " הטיעון, ובהתחשב בריבויים של הסדרים אלו ובתפקיד החשוב אותו הם ממלאים באכיפת החוק בישראל, יש הצדקה לבדיקה מחודשת של היקף הביקורת השיפוטיתטיעון, בהתקיים הסדרי גזירת-הדין שיקולי לבחינת מקום יש על הסדרים אלה.

122".ולהכרעה בדבר תוצאותיה של דחיית הסדר הטיעון

בפועל פסק הדין מצמצם במידה ניכרת את מרחב הביקורת השיפוטית שאמור בית המשפט להפעיל על עסקאות הטיעון בנוגע לגזירת הדין. הגישה המאומצת בפסק הדין מכונה בפי בית המשפט "גישת האיזון", ולפיה "על בית המשפט לבחון, אם נעשה בעיסקה איזון הולם בין טובת ההנאה שהיא מעניקה לנאשם – בין העונשהעבירה בחומרת בהתחשב המקובלת הענישה לנורמת בהשוואה בה, המוצע הציבורי, לאינטרס בה שיש התועלת לבין – הנאשם של ובנסיבותיו ונסיבותיה

נעשתה העיסקה דבר, העמדה שבית 123".בהתחשב במטרה שלשמה בסופו של .נזקיה של הלכת יששכרוב 121 לפסק דינה של השופטת בייניש.8 פסקה 24הערה לעיל פלוני, 122 לפסק דינה של השופטת בייניש.13 פסקה 24הערה לעיל פלוני, 123

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד48 משפט בצל המיקוח

Page 49: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

המשפט מבקש לקדם מעודדת את עריכתן של עסקאות הטיעון באמצעות הגבלת124מעורבותו של בית המשפט.

הפרשנות המעשית של פסק הדין היא מתן אישור גורף כמעט לכל עסקת טיעון. , מדינת ישראל נגד39271-08-10גזר דין: ת"פ דוגמה מייצגת אפשר ניתן למצוא ב

מולאייב מפי אבי גורפינקל, הודעתיהשופט הטיעון, הסדר הצגת בעת "כבר : לצדדים כי דעתי אינה נוחה מהסדר מקל בצורה קיצונית זה, אולם הפרקטיקה

, היא שרק577 עמ' 1 פלוני נ' מ.י. פד"י נ"ז חלק 1958/98הנהוגה בעקבות ע"פ במקרים קיצוניים ונדירים ביותר, יסטה ביהמ"ש מהסדר הטיעון המוצג לפניו, כאשר

יש לכבד את הצעת התביעה המופקדת על האינטרס הציבורי".

עד כה הליכי המשא והמתן לקראת עסקת טיעון הוסדרו במסגרת הנחיות פרקליט להנחיות פרקליטת המדינה קובעת כי ככלל, הסדרים ייערכו8.1המדינה. הנחיה

לעניין. על ההסדר הנוגעים והשיקולים הנסיבות לאחר שקילת ויאושרו במשרד להיערך בכתב ולהיחתם על ידי הנאשם ובא כוחו. התובע ירשום בגיליון הרישומיםעוד להסדר. המפורטת ההנמקה את המשטרה בתיק או הפרקליטות שבתיק קובעות ההנחיות כי אין להגיע לעסקת טיעון כאשר הנאשם טוען לחפות ומודיע כיהגורמים במשפט. יותר חמורה מתוצאה חשש בגלל רק בהסדר מעוניין הוא בכירים ממונים או מחוז פרקליטי כלל בדרך הם הטיעון הסדר המאשרים את ראש או התביעות לשכת וראש המדינה, פרקליטות ידי על המיוצגים בתיקים

השלוחה בתיקים המיוצגים על ידי התביעה המשטרתית.

על יישומן בפועל של הנחיות פרקליט המדינה אפשר ללמוד מדוח מבקר המדינהשבו 125לשנת תשס"א, כי "צוין בביקורת הועלה, שבמובחן מהפרקליטות, במרבית

יחידות התביעה המשטרתית נעשים הסדרי טיעון בידי התובע ללא אישור מראש שלשבכ- עולה, נתוני המדגם מניתוח הלשכה... התביעה70%ראש של מהתיקים

הסדר לעריכת והשיקולים הסיבות ובבית המשפט בתיק פורטו לא המשטרתית הטיעון. במצב זה אין אפשרות לממונים על התביעה לדעת את הסיבות להסדרוכי "עוד הועלה, שבתביעה המשטרתית וסביר". הטיעון ולהעריך האם הוא ראוי ובפרקליטות אין נתונים מרוכזים על התיקים שהסתיימו בהסדרי טיעון, על הסיבות והשיקולים לעריכתם וכיוצא באלו נתונים כמפורט בהנחיות, המאפשרים פיקוח עליישום ההנחיות של פרקליטת המדינה הסדרי טיעון. לא נערך מעקב אחר אופן

בתחום זה, ואין לדעת אם אחידות הענישה מיושמת".

התוצאה היא מערכת משפטית פגיעה מאוד ופערים עצומים בין מסכת הראיות, כתבי האישום ועסקאות הטיעון. לא מפתיע שהתוצאה של מתן שיקול דעת עצום לתובעים, כמעט ללא פיקוח, חוזרת ומתדפקת על דלתות בית המשפט העליון.

)אישור עסקת הטיעון עם5699/07דוגמה לכך אפשר למצוא בפסק דין בע"פ ש126(,הנשיא לשעבר קצב ומבטאת את בו מתארת השופטת ביניש את התוצאה

"שני שיקולים אלו מובילים את בית המשפט לקבל גם הסדרים שלדעתו מקלים עם הנאשם יתר 124 על המידה, והתוצאה היא שנוצר למעשה מעין 'מתחם של סבירות' של הסדרים שיאושרו על ידי בית

(.2005 )11-12, 1 לה משפטיםאורן גזל-אייל "הסדרי טיעון ובעיית החף" המשפט", )תשס"א(.380ב, 51דוח שנתי מס' 125(.2008 )5555(, 1)2008תק-על ,פלונית )א( נ' היועץ המשפטי לממשלה 5699/07 בג"צ 126

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד49 משפט בצל המיקוח

Page 50: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

עמדתה על כך: "גיבוש כתב אישום במסגרת הסדר טיעון שאינו משקף כראוי את ליבת המעשים העברייניים כעולה מחומר הראיות לכאורה שבידי התביעה, אינו נותן משקל הולם לאינטרס הציבורי באכיפת החוק, ועלול לכרסם בחובת הנאמנות כלפיעובדתית מסכת לפי ולא מעשיו לפי יורשע הנאשם כי[ להבטיח ]יש הציבור... מלאכותית ופיקטיבית שאינה משקפת באופן הולם ומידתי את המציאות בהתאם

127".לראיות הלכאוריות שבידי התביעה

חשיבה שהשתמשנו בה כשיצרנו אותן""לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת

אלברט איינשטיין

פתרונות אפשריים

פתחנו דיון זה: מהו היקף עסקאות הטיעון הרצוי,מתברר אפוא כי השאלות שבהן אם משיגים הרתעה באמצעות עסקאות טיעון, ואם עסקאות הטיעון הן אינטרס ציבורי, נתונות במחלוקת עמוקה, ואף כי הסכנות הטמונות בעסקאות הטיעון ידועות

לכול, האמצעים לצמצומן אינם מוסכמים.

מערכת לעיל, שבכל כמוזכר עולה, הטיעון של עסקאות מחזור-המשוב ממודל משפטית שתאפשר את קיומן, במוקדם או במאוחר כמעט לא יתנהלו משפטים, וכי מספר התיקים שיבחר לטפל בהם התובע עשוי להיות נמוך ממספר התיקים המרבי האפשרי, ובמצבים מסוימים אף עלול להיות נמוך ממספר התיקים שיטפל בהם

התובע בעולם ללא עסקאות טיעון.

הלוואי שלה שתופעת הרגעה לתרופת הטיעון לדמות את עסקת אפוא אפשר מחריפה את הסימפטום שאותו היא אמורה להרגיע, והופכת תרופה שמתמכרים אליה: "עצם ידיעתו של החולה שהוא חולה וידיעתו במה מתבטאת מחלתו – הידיעהועתידה היא, בהמשך הזמן, להביא את מחציתה עצמה מהוה מחצית הרפואה,

128השניה של הרפואה, עד שהחולה יבריא לגמרי".

יש דווקא לחייב את צמצום השימוש בעסקאותנכונות, מסקנות המודל מכאן שאם יותר עם העומס ועם הצורך להבטיח את מזעור הטיעון לצורך התמודדות טובה

הטעויות בהליך הפלילי.

תופעת עסקאות הטיעון כפי שמעלה המודל כתופעה של מחזור-משוב חיובי, היא תופעה מתפרצת, השואפת להשתלט על המערכת ואינה נעצרת בשיעור כזה או אחר של עסקאות טיעון. מכאן שבחינת הצעות חלופיות לפתרון – כגון ביטול מוחלט

הגבלתן הטיעון, עסקאות לשלבלעברותשל הטיעון עסקאות הגבלת קלות, לפסק דינה של השופטת בייניש9 פסקה 24הערה לעיל פלוני,127 )הוצאת ארגון תורת חב"ד לבני הישיבות,76 חלק ב' ליקוטי שיחותמנחם מענדעל שניאורסון 128

2011.)2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד50 משפט בצל המיקוח

Page 51: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

קדם-משפט )טרם הגשת כתב אישום( וכו' – דורשת לגשת אליהן בעיניים פקוחות,כשטבעה של התופעה ידוע, וחקירה נוספת בטרם החלטה.

מערכת אנושית מעצם טבעה חשופה לפגמים האנושיים של החברים המרכיבים אותה. תפיסה זו עלולה להוביל למסקנה השגויה שאילו רק היו התובעים מקצועיים

טעויות ועוולות לא היו נעשות. ואם מדובר130 או משכילים יותר,129יותר, אתיים יותר על תובע מקצועי מאוד ומנוסה, אתי ומשכיל – האם אין להטיל ספק בעבודתו,

וחובה על השופט לכבד כל עסקת טיעון ככתבה וכלשונה?!

אילו לבחון והחובה הזכות בידינו יש אחרים; לתקן היכולת בשר-ודם, לנו, אין ועקרונות הזו הבעיה את אלו. סכנות ימזערו, הפחות לכל או ימנעו, אמצעים הפתרון לה ניסח הפילוסוף אדם סמית: "חוקים ומדיניות ציבורית המנוסחים היטבהקוסמים תמריצים אבל, הכלל. לטובת הפרטי האינטרס את לרתום עשויים המוסריים הערכים את מחלישים הם כאשר להיכשל עשויים הפרטי לאינטרס

131המניעים את האנשים לפעול באופן אלטרואיסטי או ברוח ציבורית אחרת".

לכל הפחות יפעלו השחקנים, או כללי המשחק קובעים אפוא את הדרך שבה בתזכיר חוק עסקאות הטיעון נקבע כי "יש למתן את החסרונותמשפיעים עליה.

בהקשר; שבהם באמצעות כללים ראויים". כללים ראויים מובילים לתוצאות ראויות ניסחה 132ריזל, מייסדת התנועה להפחתת מעמד ההודאה, של סוגיית ההודאה, מיכל

את הבעיה כך: "האפשרות להרשיע חשודים על סמך הודאה שאינה נתמכת בראיותהאשמים את להותיר ועלולה והמשפט, החקירה מערכת את מנוונת מוצקות

ובמילים אחרות , לב-לבה של הבעיה נעוץהאמיתיים מחוץ לכותלי בית הכלא". במעמדה המשפטי של ההודאה, המקנה לה את האפשרות לסיים את המשפט

מבלי לבחון את הראיות.

ולבחון את ראשיתן. טיעון צריך לחזור לפני שגוזרים איסור על עריכת עסקאות בשנות השישים נעשו עסקאות הטיעון בהיחבא. "בראשית הדרך, נרתעו הצדדים מפני חשיפת קיומם של הסדרי טיעון ומפני פירוט נסיבות עריכתם של ההסדרים

מכאן שהצלחת יישומו של איסור עצם133שהתגבשו, ואלה הוסתרו מבית-המשפט".עריכתן של עסקאות טיעון מוטלת בספק ועלולה ליצור בעיות חדשות.

גישה מעניינת אחרת שיש לציין וחשוב לזכור מובנית בעמדת חז"ל האוסרת קבלתעצמו. על אדם של ההיגיון134הודאה את הזו, לכאורה הקיצונית העמדה את

, יו"ר ועדת האתיקה הארצית, גיליון מספראילון ארד דרור מקצועית והודאות שווא', ראו: 'אתיקה 129.20.01.2005 מקצועית" של לשכת עוה"ד בישראל, אתיקה, ביטאון "12

הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה )השכלה גבוהה כתנאי לגיוס חוקרי פשעים חמורים(,ראו 130, מרינה סולודקין. 2011 התשע"א–

.(1759 )התיאוריה של החוש המוסריאדם סמית 131 חקיקה המבקשת לשנות את החוק ופרשנותו, יזמה התנועה להפחתת מעמד ההודאה 132

המאפשרים הרשעה עצמית ללא ראיות תומכות – לחוק המחייב לפחות ראיה מוצקה אחת, חיצונית )דרישת סיוע להרשעה על פי הודאה(. לתיקון פקודת הראיות1780 הצעת חוקלמערך ההודאות )

לפסק הדין של השופטת ביניש בעניין פלוני. 6פסקה 133 מסכת סנהדרין דף ט, ב גמרא: "ואמר רב יוסף פלוני רבעו לאונסו הוא ואחר מצטרפין להרגו 134

לרצונו רשע הוא והתורה אמרה אל תשת רשע עד רבא אמר אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע אמר רבא". רש"י: דאדם קרוב אצל עצמו, הלכך אין אדם יכול לשום עצמו רשע, כלומר

".תורה פסלה קרוב לעדותעל עדות עצמו אינו נעשה רשע, שהרי 2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד51 משפט בצל המיקוח

Page 52: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בספרו חיים. כמפעל קירשנבאום אהרן חקר יישומה תוצאות ואת שמאחוריה העברי". במשפט עצמית "לפי135"הרשעה חז"ל: עמדת את סיכם קירשנבאום

נשלל מההודאה הפלילית על כל צורותיה )הודאה באשמה, הדוקטרינה ההלכתית הרשעה עצמית והפללה עצמית( כל מעמד משפטי – הן בדיני נפשות ומלקות, הן בדיני קנסות, הן בפסילת אדם לעדות. לא רק כ'מודה' לא יישמעו דבריו של האדם, הוא גם לא ייחשב כעד אחד אשר ראוי להצטרף לעד שני לצורכי בירור ואישור נשוא הודאתו. ... אף על פי שההיגיון מאחורי הדוקטרינה העברית עטוף בערפלי גזרות הכתוב, יש תוצאות חיוביות רבות לאי-קבילות ההודאה הפלילית. התועלת החשובה ביותר היא יצירת תריס כנגד עינויי אדם כאמצעי שיפוטי להוציא את ה'אמת' מפיו;

כדי לשמור על כבוד האדם שנברא בצלם". יש בתריס זה

"ל, האיסור על הרשעת אשם על סמך הודאתו הוא "גזרת הכתוב", אךדחזאליבא לחילוץ התמריצים איון – לצדו חיובית שתוצאה איסור זהו קירשנבאום, לדברי

ה"אמת" מפי הנאשם המביאים, כפי שהמציאות מלמדת, לכפייה ולעינויים.

ולבנון אחריהם, מגיעים למסקנה כי "מתבקשת בקרה שיפוטיתומן, וקרמניצרהרנון ממשית על הסדרי הטיעון, שיהא בה כדי לאזן נטיות טבעיות להפרזה בתחום הסדרי

ותוקפים את הגישה המעודדת אותן: "עם כל הכבוד לדוגלים בשיטה זו,136הטיעון"זוהי הגישה הקיצונית כי ומאד בלתי רצויה... מסתבר כי היא מוטעית לנו נראה ביותר, בעד אימוץ עסקות טיעון ונגד פיקוח שיפוטי של ממש. קשה ליישב דברים אלה עם ההלכות שנפסקו וההשקפות שהובעו על ידי שופטים אחרים בבית המשפטואת תואמת את מטרות ההליך הפלילי זו גישה אם מזו: ספק יתירה העליון... ובין השופט, והראויה שבין התובע מטעם המדינה חלוקת התפקידים המקובלת

137במיוחד על פי השיטה האדברסרית".

יהיה לחפים עדיף לקבל עסקת טיעון במקום להילחם על כדי למנוע מצב שבו חפותם, נבחנה רבות ההצעה להגביל את שיעור ההקלות שיכול התובע להציע

הקושי ביישום הצעה זו נעוץ בכך שלמעשה הגבלות על 138במסגרת עסקת הטיעון. הקלות אינן ניתנות לאכיפה, כיוון שלתובעים שיקול דעת בבחירתם ובביטולם של

לפיכך שיקול139סעיפי האישום, תהליך המכונה "התאמת סעיפי האישום לעונש". 140הדעת של התביעה חסין מביקורת.

הרשעה עצמית במשפט העברי: ההודאה בפלילים וההפללה העצמיתאהרן קירשנבאום 135(.2005 )ירושלים, 187 בהלכה היהודית

.37 עמ' 90 הערה לעילביקורת שיפוטית על הסדרי טיעון, 136 אליהו הרנון "עסקות טיעון בישראל – חלוקת התפקידים הראויה שבין התביעה לבית 137

(.1997 )546-545, 543 כז משפטיםהמשפט ומעמדו של הקורבן" "אם בית המשפט ידחה הסדרי טיעון שבמסגרתם מוצע לנאשם עונש קל באופן חריג )הסדר "138

חורג מקל(, לא תוכל התביעה להגיע להסדר טיעון בתיקים שבהם סיכויי ההרשעה אינם גבוהים.",(.2005( )1לה)משפטים אורן גזל-אייל "הסדרי טיעון ובעיית החף"

אין לבית המשפט סמכות להתערב בהחלטת התביעה לעניין האישומים", אורן גזל-אייל )שם(. "139140" באמצעות התאמת סעיפי האישום והטיעון לעונש ובהסתמך על המשקל הרב שבית המשפט

אורן גזל-איילמחויב לתת להסדרי טיעון, הצעת התביעה תהיה חסינה כמעט לחלוטין מביקורת", (.2011)טרם פורסם "נגד הנחיות לענישה, עבריינות וסטייה חברתית: תיאוריה ויישום"

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד52 משפט בצל המיקוח

Page 53: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

כדי להתמודד עם הבעיות שעלולה ליצור חסינותה מביקורת של עבודת התביעה, ישלגופן, הראיות את לבחון טיעון141המציעים הסדר גם כי "לקבוע שמציעים יש

לאישומים )יהיה( כפוף לאישור בית המשפט" וכי "רק לאחר שבית המשפט יאשרהאישום כתב של בעובדות יודה והנאשם האישום כתב יתוקן ההסכמה את

ויש הסבורים כי הפתרון "הוא הקניית סמכות מפורשת לשופט, להתלות142המתוקן", את החלטתו – אם לאשר את הסדר – בהסכמת הצדדים להעמיד לעיונו את חומר

143הראיות שברשותם".

עשויה על-ידי השופט הראיות "בדיקת מצא, אליהו בדימוס השופט של לדעתו או חלשות, כה אינן על-פניהן, התביעה, שבידי הראיות כי למסקנה להובילו

62למסקנה הפוכה, כי הראיות כה חלשות עד שאינן עומדות במבחנו של סעיף לחוק סדר הדין הפלילי, וכלל לא הצדיקו הגשת כתב אישום". מצא טוען כי "אין יסוד לחשוש כי הקניית סמכות כזאת לשופטים תכביד על ההליך, או תגרע מיכולת הצדדים לשכנע את בית המשפט כי הסדר הטיעון ראוי להתאשר", ומוסיף ש"עצם קיומה בידי השופט של סמכות, להתנות את החלטתו בדבר אישור ההסדר בהסכמתמפני הצדדים את שתרתיע חזקה הראיות, חומר את לעיונו להגיש הצדדים

התקשרות בהסדרים שאינם עומדים במחנה של גישת האיזון".

גישה אחרת לפתרון הבעיה מציג עמי קובו, המבקש לאפשר קיומן של הודאות הנהוגות במשפט האמריקאי כאשר הנאשם145Nolo Contendere ו-Alford Plea144מסוג

בביצוע להודות מוכן אינו אולם להרשעה ולהסכים המשפט על לוותר מבקש מהאסירים במערכת המדינתית בארצות הברית סיימו את התיק17%המעשים. כ-

לדעתו של קובו, "כאשר לשופט אין שום שיקול דעת146בדרך של הודאות מסוג זה. לקבל את הודאתו של מי שטוען לחפותו, לעתים התוצאה תהיה העדר בירור, כדי להימנע מתוצאה שהן השופט והן הצדדים אינם רוצים בה. לכן, דווקא שיקול דעת לבית-המשפט מתיישב יותר עם בירור מעמיק. אשר על-כן, איסור על קבלת הודאות

Alfordעלולה עליהן שהתשובה שאלות מלשאול נמנעים ששופטים לכך מוביל להוביל אותם לתוצאה בלתי רצויה, לנאשמים מועבר מסר שמוטב להם שלא לומר את האמת שלהם בבית-המשפט, והסניגורים פשוט מתעלמים מהאיסור. כך, איסור

147זה מוביל לתוצאה שבה הכל עוצמים עיניהם מלראות את המציאות".

Russell D. Covey, Fixed Justice: Reforming Plea Bargaining With Plea-Based Ceilings, Tulane ראו 141Law Review, Vol. 82, No. 4, 2007, Georgia State University College of Law, Legal Studies Research Paper No. 2008-06..

)שם(."הסדרי טיעון ובעיית החף"אורן גזל-אייל, 142(.2011 )171הסניגור אליהו מצא "הסדרי טיעון- עבר ועתיד" 143 שקבלת בית המשפט הודאת נאשם שטועןAlfordבית המשפט העליון בארצות הברית קבע בעניין 144

לחפותו אינה לא חוקתית. בית המשפט לא קבע מבחנים להפעלת שיקול דעתו של בית המשפט בהחלטתו אם להתיר לנאשם להודות באשמה, למעט הדרישה לקיומו של בסיס עובדתי חזק. קבלת

הבסיס העובדתי אינה יכולה להיעשות מפיו של הנאשם שטוען לחפות, אלא מפי התובע.145 " זה: הוא המונח Iפירוש do not wish to contendחולק/מתמודד. המשמעות איני כלומר ,"

המשפטית של המונח היא שהנאשם מסכים להרשעתו בדין, אולם אינו מוכן להצהיר שביצע את העברה, כלומר הנאשם אינו רוצה להודות, אך גם אינו רוצה להתדיין, ולכן יורשע על סמך הצהרתו

זו.146 Caroline Wolf Harlow, U.S. Dep't of Justice, Bureau of Justice Statistics, Defense Counsel in

.Criminal Cases, NCJ 179023, 8 tbl. 17 (2000)עמי קובו )שם(. 147

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד53 משפט בצל המיקוח

Page 54: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

כאשר ערים לכך שאין דרך לוודא מפי הנאשם אם ההודאה שבכוונתו למסור היא קל יותר לקבל את הגישה המבקשת לאפשר הודאות מסוג זה ולהבין כי148מרצון,

היא משתלבת נכון עם הטלת החובה על בית המשפט להעביר ביקורת שיפוטיתאת ומשפרת ההליך מטרות את יפה משרתת הטיעון, עסקאות על ראייתית

149הצלחתו.

להחיש את התהליכים זאת ובכל הטיעון, כדי לצמצם את הסכנות שבעסקאות – לבחור לנאשמים לאפשר תור ואבישלום גזל-אייל אורן מציעים המשפטיים, במקום בעסקת טיעון, בהסדר על הליכים פשוטים יותר. לדעתם, "במרבית העבירות הפליליות, הליך שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאשם, בדומה למקובלכזה בהליך אחת. דיונים בישיבת להסתיים יכול אירופה, יבשת ממדינות בחלק זכויותיו לאי הפללה עצמית, הזכות לשמוע את עדי התביעה הנאשם מוותר על וזכויות נוספות הנובעות מהשיטה האדברסרית, ומאפשר לשופט לנהל את החקירה בצורה בלתי פורמאלית. השופט ינהל את ההליך על בסיס חומר החקירה שיועבר לעיונו ותשאול הנאשם שיהיה למעשה עד ראשון. כיוון שהשופט יכיר את החומר, הוא יוכל לצמצם את היקף החקירות על ידי הצדדים, כפי שמקובל בחלק ממדינות אירופה בהן השופט חשוף לחומר הראיות. בדרך זו ניתן להשיג את היעד העיקרי של

150הסדרי טיעון – חסכון במשאבים, אך בלי לכפות על הנאשם להודות".

ההצעה לאמץ מרכיבים המקובלים בשיטות משפט אירופיות ואשר מקלים את בירורקרמניצר מרדכי של הצעתו את לדיון מחזירה בישראל הפלילי בהליך האמת

– להגדיר את תפקיד השופט "כמי שממלא חלק פעיל בחקר1987במאמרו משנת "חומר החקירה לעיונו של השופט לפני כך להעמיד את ולשם וגילויה", האמת

אל לנו להירתע משינוי שיטת המשפט הגלומה בהצעות אלו, 151תחילת המשפט".מן ההליך כי עצם הרעיון של עיסקות טיעון מהווה התרחקות לומר, "ניתן שכן האדברסרי המסורתי; שהרי במקרים רבים הבסיס העיקרי להכרעת הדין ולגזר הדין אינו חומר הראיות הנובע מבירור המשפט, אלא תוצאת המשא ומתן שבין התובע

152לסניגור".

148" התיעודי בסרט The Pleaמוצגות פרשיות ביקל, עפרה ישראלי ממוצא " מאת הבמאית : בקישור: הברית. בארצות המשפט במערכת שהתרחשו

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/plea/view/3 hi.htmlלצפות אפשר , היא לוודא אם ההודאה שמוסר הנאשם את הבעיתיות שבדרישה גמפרו, הממחישה בפרשת

גמפרו: מרצונו כמו שאמר את. תיאר שלי. השופט פשוט הסיפור להיות כבר הפסיק "...זה השתלשלות העניינים מבחינתו, ואני רק אמרתי 'כן'".

, "אין דרך פלא לוודא שהודאה היתה מרצון". "אמנם אין לצפות להוכחה מעבר לספק סביר149 במסגרת עסקת טיעון, אך חייבים לקבוע בחוק שכל החומר של המשטרה והתביעה יועבר לבית המשפט, אחרת תימשך תעשייה שלמה של הרשעות ללא הוכחות, הן של אשמים והן של חפים

מפשע". " בועז סנג'רו "" היום בכנסת: הצעת חוק להסדרת עסקות הטיעון" הארץ-חדשות16.01.2012.

.(27 אורן גזל-אייל ואבישלום תור )שם עמ' 150 מרדכי קרמניצר "התאמת ההליך הפלילי למטרה של גילוי האמת, או האם לא הגיעה 151

(.1987 )475-499 יז, משפטיםהעת לסיים את עונת המשחקים" , שם.שם 152

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד54 משפט בצל המיקוח

Page 55: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

לדעתו של קרמניצר, היתרון של השינוי הוא לא רק בהגברת הסיכוי לגילוי האמת והוא עדיף בבירור על "מניעת ההליך בחלקוייעולו,אלא גם בהחשת ההליך הפלילי

153נכבד מן המשפטים באמצעות עסקאות הטיעון".

לסיום אנו מבקשים לבחון את האפשרות לשלב את שתי ההצעות יחדיו: את ההצעה להעמיד את "חומר החקירה לעיונו של השופט לפני תחילת המשפט" ואת ההצעה

לשופט לנהל את החקירה"."לאפשר זו תיושם154 נשאלת השאלה כיצד מתכונת במקרה של עסקת טיעון.

במקום לאסור את עסקאות הטיעון או לעודד את קיומם של הסדרים על הליכים כך שעובדה שנאשם הודה154פשוטים, יש לשנות את חוק סדר הדין הפלילי סעיף

בנוסף, לאבה, כלפיו. כמוכחת יראוה "חומרבכל מקרה של הודאה יועמד הליך לערוך יידרש והשופט תחילת המשפט" לפני השופט של לעיונו החקירה

155מקוצר של בירור ראיות, "הליך שיתנהל על בסיס חומר החקירה ועדות הנאשם".

ביטול כוחה של ההודאה לאיין את המשפט עשוי לשמוט את התמריצים מחלק ניכר מעסקאות הטיעון ולרסן את התופעה ואת השפעותיה, כיוון שהודאה, ואפילו כניעה מוחלטת, של הנאשם לא תפסיק את המשפט ואת הליך בירור הראיות. לכן סביר לצפות שיפחתו, ואולי אף ייעלמו, התמריצים לניהול משאים ומתנים, ובעקבות זאת

יחולו שינויים אשר ישפיעו לטובה על התנהלות המערכת.

לדעתי, כפי שתיאר קרמינצר באותו המאמר, שילוב מוצע זה יביא לכך ש"יתאפשר סינון מוקדם של מה שמוצע כראיות, באופן שבמהלך הבירור הפומבי של האמתיוכנס אלמנט של ריסון עצמי על מה תובאנה רק הראיות הרלבנטיות הנחוצות. הנגדיות החקירות בתחום לעצמם להרשות יכולים ההגנה, בעיקר שהצדדים, הארוכות ... ומה שלא יעשה הריסון הפנימי, יעשה הריסון החיצוני על-ידי השופט. ... עקב כך יגבר יסוד ההרתעה של הנורמות העונשיות. ..., השינוי עתיד לסנן מתוך המערכת העמוסה לעייפה שלנו בשלב התחלתי את כל מה שאינו ראוי לברור, ובאופן זה יוקטן העומס הרובץ על המערכת. ...מעורבותו של השופט בהליך תגדיל את השוויון המהותי בפני החוק; ולהערכתנו, כאמור, תעלה את קרנו של המשפט בעיני הציבור. ... ולכך יש להוסיף כי בית המשפט, הפועל ללא אילוצים חיצוניים )דוגמת מגבלות זמן קשיחות, הנקבעות על ידי גורם חיצוני אשר קביעותיו מחייבות(,

אף עשוי לייצג טוב יותר מן התביעה את האינטרס הציבורי בגזירת הדין".

יוצרות שהן התמריצים הטיעון, עסקאות של מחזור-המשוב ממודל שעולה כפי לתובעים גורמים להם להסיט משאבים רבים יותר למשפטים המעטים שבכל זאת מתנהלים. מכאן שיישום ההמלצה לערוך הליך מקוצר של בירור ראיות בכל מקרה של הודאה עשוי לא רק לשמוט את התמריצים לקיומן של עסקאות טיעון, אלא גם לגרום שהמשפטים הרגילים יחזרו להיות פחות צורכי משאבים ויעילים יותר. כאשריהיה חובה בכל מקרה של הודאה, נוכל גם להיות ניהול הליך של בירור ראיות בטוחים שכאשר נאשמים מודים הם עושים זאת לא משום שהמערכת מספקת להם

את התמריצים לכך. (89ראו מרדכי קרמניצר )שם ה"ש 153(.2005 )95אורן גזל-אייל "הסדרי טיעון והסדרים על דיון מקוצר" הסניגור 154.151אורן גזל ואבישלום תור, ראו לעיל הערת שולים 155

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד55 משפט בצל המיקוח

Page 56: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

אם נכפה עלינו לאפשר את קיומן ולא ניתן לדרוש מהשופט לערוך הליך מקוצר של בירור ראיות, למצער יש לחייב את בית המשפט לערוך ביקורת שיפוטית על עסקתהיא שעליו העובדתי הבסיס את ולברר שבה האמת מצד גם שגובשה הטיעון

נסמכת.

... בהופעת ההויה בפועל נתקלקלו הדברים, והכחות נסתבכו זה בזה, והנםברא אלהים"... עוסקים במלחמה חריפה, עד שתנצח המחשבה המוחלטת האין סופית של הטוב, ויתוקן הכל, בצרוף העילוי של נתינת מקום להשלמתה של עליה בלתי פוסקת, שזהו גן עדן מיוחד,

שבזה הבריאה משלמת את כבוד בוראה".

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, אורות הקודש ג, תקלא

סיכום ומסקנות המודל התאורטי – "משפט בצל המיקוח" – המפותח ומוצג במאמר הופך על ראשןהמחקר בכיפת המושלת המשפט" בצל "המיקוח תאוריית מסקנות את הצפויה, המשפט תוצאת את משקפת הטיעון משעסקת יותר המשפטי-כלכלי. לקיים את עסקאות הטיעון, האופן התנהלותו של המשפט משקפת את הצורך הכמעט בלעדי שבו מוכרעים המשפטים. כלומר, יותר משעסקת הטיעון נערכת בצל

המשפט, המשפט עצמו נערך בצל ה)צורך ב(מיקוח על עסקאות הטיעון.

מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון, לב-לבה של תאוריית "צל המיקוח"אפקט והמוקד של עבודה זו, מעלה כי תופעת עסקאות הטיעון נובעת מתוך עצמה, והיא מזינה ומעצימה את עצמה ואת התופעות הכרוכות בה. אפקט מחזור-המשוב מסביר כיצד עסקאות הטיעון יוצרות תמריצים לתובעים להסיט יותר ויותר משאבים לפחות ופחות משפטים, ומדוע התארכות המשפטים נגרמת דווקא בגלל עסקאות הטיעון.

התארכות המשמשת – בהיפוך סיבה ומסובב – צידוק לקיומן.

הוצג אשר הפלילי, המשפט מערכת של סטטי כלכלי לניתוח מודל בסיס על במאמרו פורץ הדרך של ויליאם לנדס, ובהשראת מודלים דינמיים של מחזור-משובפותח מודל המדמה את אפקט לניתוח תופעות חברתיות שערך תומאס שלינג, מחזור-המשוב של עסקאות הטיעון. המודל הוא רב-תקופתי, והנאשמים לומדים בו

את התנהגות התובע בתהליך אדפטיבי מתקופה לתקופה.

המודל מציע הסבר אנדוגני לתופעות שנצפו במערכת המשפט, ובהן גידול בשיעורגם ההרשעות בשיעור עלייה הכללית, הענישה בסך גידול הטיעון, עסקאות

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד56 משפט בצל המיקוח

Page 57: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

של ולהתייקרותם להתארכותם והסבר טיעון בעסקת הסתיימו שלא במשפטים המשפטים ולירידה בתפוקת הכרעות הדין.

הדמיית מחשב המבוססת על מאפיינים ההולמים את הנחות המודל, ממחישה את תופעת מחזור-המשוב במערכת המשפט הפלילי, את האפשרות כי גם לתובע שאינו

להקצות כדאי )מעבר לשיעור מסוים של עסקאות טיעון(מונע מאינטרסים עצמיים הדינמיקה האנדוגנית שביןמשאבים רבים יותר לטיפול במספר תיקים קטן יותר, וכי

הנאשמים ובאי כוחם לבין התובע עשויה להסביר לבדה את התפשטותה של תופעתעסקאות הטיעון.

גם את מסקנת המודל, שהגדלת שיעור עסקאות הטיעון הדמיית המחשב ממחישה מתקופה לתקופה מתאפשרת גם תוך כדי שמירה על מחיר עסקאות הטיעון או אף

במחיר עסקאות תוך כדי העלאתו. מסקנה זו נוגדת את האינטואיציה שרק הפחתההטיעון תאפשר עלייה בביקוש להן, וסותרת את תאוריית "צל המשפט".

המסקנות העיקריות שעולות מן המודל הן אלה:

יוצרתהאפשרות בחוק להרשיע אדם על סמך הודאתו ללא הליך של משפט מלא תמריצים לעריכת עסקאות הטיעון, כיוון שהיא חוסכת לצדדים משאבים ומבטיחה את תוצאת המשפט; את הרשעת הנאשם ואת העונש המושת עליו. עם העלייהועמה להרשעה עולה ההסתברות כל משפט לניהול התובע שמפנה במשאבים זו תוצאה טיעון. לעסקת להסכים הנאשמים נטיית עולה ולכן העונש, תוחלת

מתניעה תהליך דינמי של מחזור-משוב המזין ומעצים את תופעת עסקאות הטיעון.

ובאי כוחם לבין לב-לבה של התופעה הוא הדינמיקה האנדוגנית שבין הנאשמים התובע. הדינמיקה האנדוגנית עשויה להסביר לבדה את התפשטות תופעת עסקאות הטיעון גם אם כל השאר נשאר ללא שינוי )קטריס פריבוס(. כיוון שקיימת זיקה ביןכגון אקסוגניים לתהליכים לנאשמים התובע בין שנוצרת האנדוגנית הדינמיקה החמרה בענישה, היקף עסקאות הטיעון עלול להתרחב עד להשתלטות מוחלטת

על מערכת המשפט.

ואשר פועל בה במערכת משפטית שמתחילה ממצב של היעדר עסקאות טיעון, תובע המבקש למקסם את סך הענישה המצרפי, כדאי לתובע להציע לנאשמים בכל תקופה עסקאות טיעון אשר יאפשרו לו להגדיל הן את שיעור עסקאות הטיעון והן

את ההשקעה בכל תיק שילך לניהול משפט בכל תקופה.

כלל ההחלטה הזה מעניק לתובע אפשרות להשיא את הענישה המצרפית מתקופהבכל המדויקת האופטימלית המדיניות את לחשב ביכולתו אין אם גם לתקופה יפעל "להרים את שני הדגלים" בכל תקופה בו-זמנית, קרי גם תקופה; כל עוד להחמיר במחיר עסקאות הטיעון וגם להגדיל את מספרן, יבטיח עלייה מתמדת בסך

הענישה המצרפי.

יכולת התובע להוביל את המערכת לכיוון המועדף עליו נובעת מכך שמול תובע אחד קבוע )או רבים הכפופים למרותו של תובע מרכזי( עומדים נאשמים שונים שאינםכדי למקסם את פועל באופן לא תלוי באחרים כל אחד מהם ואשר מאוגדים,

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד57 משפט בצל המיקוח

Page 58: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

תועלתו בתיק הפרטי שלו. כך יוצא שלעומת התובע המשפר את מצבו מתקופהלתקופה, תועלת הנאשמים בהכרח תפחת מתקופה לתקופה.

מעבר לשיעור עסקאות מסוים, גם לתובע שאינו מונע מאינטרס פרטי )להבטיחיותר של יגיש בהם כתב אישום( כדאי לטפל במספר קטן הרשעה בתיקים אשר לו להפנות את החיסכון במשאבים להעלאת ההסתברות תיקים באופן שיאפשר שסך באופן יותר מחמירות טיעון עסקאות ולהשגת האחרים בתיקים להרשעה הענישה המצרפי יגדל. מספר התיקים שבהם יטפל התובע בפועל עשוי להיות נמוך

אף ממספר התיקים שכדאי לו לטפל בהם בעולם ללא עסקאות טיעון.

כיוון שעם העלייה בשיעור עסקאות הטיעון יותר מורשעים, נאשמים חפים רבים ועולה למשפט, שהולכים בתיקים התובע ידי על המושקעים המשאבים גדלים ההסתברות להרשעה, ומכאן שעולה ההסתברות שנאשמים חפים יורשעו במשפט,וגם כדאי לנאשמים רבים יותר, ובהם נאשמים חפים, להודות במסגרת עסקת טיעון.

מכאן שעסקאות הטיעון אינן משיגות את החיסכון במשאבים המצופה )אם בכלל(, ולכן אינן מעצימות את ההרתעה ואינן מצדיקות את הסכנות הטמונות בשימוש בהן. משום כך מדיניות עידוד השימוש בעסקאות הטיעון כחלופה לניהול משפטים איננה

יש דווקא לחייב אתנכונות, מסקנות המודל אם . מתיישבת עם האינטרס הציבורי צמצום השימוש בעסקאות הטיעון לצורך התמודדות טובה יותר עם העומס, ועם

הצורך להבטיח את מזעור הטעויות בהליך הפלילי.

עוד עולה מן המודל שבשל טבעה של תופעת עסקאות הטיעון כתופעה מתפרצת,שהלחצים כיוון מטרתן את להשיג שלא עלולות הפלילי ההליך לייעול הצעות הפנימיים האנדוגניים יגברו על היתרונות המגולמים בהצעות אלו ויאיינו, או ימוססו, את השפעתן. מנגד, דווקא חיוב השופטים לערוך הליך של בירור ראיות בכל מקרה של הודאה, ולבקר את הבסיס העובדתי שעליו התביעה נסמכת, עשוי לשמוט את התמריצים מחלק ניכר מעסקאות הטיעון, לרסן את התופעה, את השפעותיה ואת

סכנותיה.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד58 משפט בצל המיקוח

Page 59: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

אם זה נשאר כמובן שחייבים להוסיף מיידית שכשיש מודל, וכשיש סט של הנחות ומסקנה,"בגדר מתמטיקה, זה לא שווה הרבה. עליך להיות מסוגל לתרגם אותו בחזרה למילים".

156 ישראל אומן

הוכחה פורמלית של המודל )הדינמיקה האנדוגנית(

הנחות: חשודים חדשים הזהים במאפייניהם ובמאפייני התיקNבכל תקופה קיימים.1

תובעים הרבה )או קבוע אחד ותובע קודמת, תקופה לחשודי שלהם הנשמעים למרות תובע אחד קבוע(.

2.n .מספר התיקים שהתובע מגיש בהם כתבי אישום= n< Nהתובע אינו חייב התיקים. Nלהגיש כתבי אישום בכל

3.n-הנאשמים מתאפיינים ב jסוגי תיקים, השונים זה מזה בעצמתן ובחומרתן .j≤nשל הראיות אשר בידי התובע,

בין.4 נוספים בבחירתם ולמשתנים מגיבים לסיכוי להרשעה והנאשם התובע עסקת טיעון ובין הליכה למשפט, והתנהגותם אינה מושפעת ישירות מאשמתו

או מחפותו של הנאשם.להרשעה .5 ה-Pההסתברות הנאשם של במשפט i (i=1, . . . , n)תלויה

, בהתאמה, לתוך התיק.Ri* ו Riבהשקעת משאבים של התובע ושל הנאשם, הן הערכות התובע והנאשם,Pi = f(Ri*, Ri, Zi) ו-Pi* = f*(Ri*, Ri, Zi)ומכאן

יכולים להיות שווים זהPi* ו-Piלהרשעה במשפט. בהתאמה, את ההסתברות Pi* ו-Pi מבטא גורמים אחרים המשפיעים על Ziלזה או שונים זה מזה, ו-

*Riכגון עצמת הראיות, עבר פלילי, זמינות עדים וכו'. השקעת משאבים ב- *Pi ייטו להוריד את Ri, ואילו השקעת משאבים ב-Pi* ו-Piייטו להעלות את

. התפוקה השולית פוחתת הן למשאבי התובע והן למשאבי הנאשם.Piו-6.W,הוא העושר התחילי של הנאשם קודם המעצר sהוא הערך הנוכחי של

הוא המחיר הממוצע ליחידת rההפסדים מיחידת עונש, Rכפי שהוגדרה לא שלילי.Wcקודם. מניחים ש-

הייחודיים משני המצבים אחת היא התוצאה הולך למשפט, הנאשם אם האלה:

מצב הרשעה:Wc = (W –s.S – r.R)

או מצב זיכוי: Wn = (W – r.R)

היא פונקציית תועלת רציפה על אפשרויות העושר של הנאשם.Uנניח ש- התועלת הצפויה מהליכה למשפט היא אפוא זו:

E(U) = PU(Wc) + (1-P)U(Wn)156 “Of course, one must add immediately that once one has a model, and one has a set of assumptions and a conclusion, if it remains in mathematical form, it is not worth very much. You have to be able to translate it back into words.” Yisrael Aumman, Economic Theory and Mathematical Method.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד59 משפט בצל המיקוח

Page 60: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

. E(U) שממקסמת את Rהנאשם יבחר רמה של שיווי מתנאי נגזרת במשפט הנאשם של האופטימלית שההשקעה מכאן

FOCמשקל (: R = העלות השולית של R)במונחי תועלת: ההחזר השולי מהשקעה של

-P`[U(Wn) - U(Wc)] = r [PU`(Wc) + (1-P)U`(Wn)]

מסקנה: השקעת המשאבים של הנאשם בתיק קשורה בחומרת הענישה אםהתפוקה ערך האופטימלית וברמה לרשותו, העומדים ובמשאבים יורשע

.R להקטנת סיכוי ההרשעה יהיה שווה לעלות השולית של Rהשולית של

7.S ,הטיעון עסקת מחיר והגעה Rהוא לניהול הנחוצים הם המשאבים לעסקת טיעון.

בעולם עם עסקאות טיעון הנאשם בוחר באפשרות המעניקה למשאביו את התועלת הגדולה יותר – בין משפט )תועלת התוחלת( לעסקת טיעון )הפחתה

בעונש וקיצור ההליך בתמורה להודאתו באשמה(:

Max :{U (W−r R−s S ) ,PU (Wc )+(1−P)U (Wn )}

מתקופה.8 מתעדכנות בתיק( )השקעה התובע להתנהגות הנאשם ציפיות Rt שהשקעת התובע בתיק t+1לתקופה. הנאשם מעריך בתקופה +1

¿

תהיה Rtשווה להשקעת התובע בתקופה הקודמת

¿

. התובע יודע את התפלגות הערכות הנאשמים את תוצאות המשפטים ומסוגל.9

יסכימו להודות במסגרת עסקת טיעון לכל להעריך במדויק כמה נאשמים עסקה שיציע, כמה משאבים ישתחררו לו בעקבות זאת, ומה תהיה תוחלת ההרשעה במשפטים, ולפיכך גם מה יהיה סך הענישה המצרפי. כיוון שהתובע אינו יודע את הערכותיו של נאשם ספציפי בתיק, התובע נוקט מדיניות אחידה

j.157ומציע עסקת טיעון זהה לכל הנאשמים בתיקים מאותו סוג

הענישה המצרפי בעסקה.10 סך היא למקסם את מבחינת התובע המטרה ובמשפט:

תחת מגבלת התקציב:

קיימת עלות מינימלית לתובע בטיפול בכל תיק..11

דומים 157 עונשים ותאלץ להציע כל חשוד, "התביעה תתקשה להבחין מהו העונש הקריטי של יסכימו לעונש המוצע, יהא על לעבריינים בנסיבות דומות. כדי להבטיח כי מרבית החשודים אכן יגדל שיעור כך נמוך, יהיה התביעה להציע בהסדרים עונש נמוך מתוחלת העונש. ככל שהעונש

לה)משפטים"הסדרי טיעון ובעיית החף" אורן גזל-אייל , החשודים שיסכימו לחלופה" 1( )2005.)

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד60 משפט בצל המיקוח

B=∑i=1

x

R i+ ∑i= x+1

N

R i¿Max {∑i=1

x

S i+ ∑i= x+1

N

P i¿S i}

Page 61: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

נאשם .12 מביןאדיש-סיכוןמבחינת ה"זולה" לתוצאה להגיע היא המטרה תוחלת המשפט וההסדר:

Min :(r R+s S ) ,(rRex+sPS )-S( < r/s(Rמכאן, שאם ) R) + PSאז נאשם אדיש-סיכון או שונא-סיכון יעדיף

הסדר. מחמיר PS < Sמכאן שנאשם אדיש-סיכון או שונא-סיכון עשוי להעדיף הסדר

מתוחלת העונש הצפויה.על הסדר קטנות מהוצאת המשאבים.13 התובע של כיוון שעלויות העסקה

P*iSiהאופטימלית על משפט, הוא יהיה מוכן להציע לנאשם עונש מתחת ל-(.P*i = Pi = 1בתמורה להודאה באשמה )אשר הופכת את

*S(<*R/*R)העונש המינימלי בעסקת טיעון שהתובע עשוי להציע הוא זה: P*S .)העונש ליחידת השקעה בהסדר גדול מזה שבמשפט(

*.P*S> Sעונש זה קטן מתוחלת תוצאת המשפט

נוספת ככל שאפשר להפנות את החיסכון יהיה מוכן להציע הפחתה התובע במשאבים להעלאת ההסתברות להרשעה בתיקים אחרים באופן שסך הענישה

המצרפי יעלה.

התנאים ההכרחיים והמספיקים לעסקת טיעון הם שגם הנאשם וגם התובע.14 יחדיו ירוויחו מעסקת טיעון לעומת הציפיות שלהם מתוצאת משפט. אם כן,להציע מוכן המינימלית שהתובע בתנאי שהענישה קורה הדבר כי עולה

בעסקה עדיפה בעיני הנאשם על הליכה למשפט.

מכאן שאם התובע והנאשם מעריכים באופן שווה את ההסתברות להרשעה,– יהיהS* < P*iSiלהשית על הנאשם –מוכן התובע העונש המינימלי שיהיה

בטווח הפשרה שאותה יהיה נאשם אדיש-סיכון או שונא-סיכון מוכן לקבל. If: S * < S => PB

לכן אם שני הצדדים שותפים להערכתם את ההסתברות להרשעה במשפט(P = Pיושג הסכם עם נאשמים שונאי-סיכון או אדישי-סיכון, בדומה ,)*

158למסקנה העולה ממודל לנדס.

מודל לנדס עוצר בהוכחת האינטרס המשותף בקיומן של עסקאות טיעון כאשרשהמשאבים היא טענתנו המשפט. תוצאת את להערכותיהם שותפים הצדדים המשתחררים לתובע מקיומן של עסקאות אלו יניעו דינמיקה שתהפוך לכדאית את קיומן של עוד ועוד עסקאות טיעון גם כאשר הצדדים אינם שותפים להערכותיהם

את תוצאת המשפט.

158 Landes, William M, 1971. "An Economic Analysis of the Courts," Journal of Law & Economics, University of Chicago Press, vol. 14(1), pages 61–107, April.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד61 משפט בצל המיקוח

Page 62: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

טענות:

א. - בהינתן שכל הפרמטרים שאינם תלויים בתובע ובנאשמים נשמרים (, התמריצים שיוצרות עסקאות הטיעון לשחקניםceteris paribusבכל תקופה )

מניעות דינמיקה של מחזור-משוב שמביאה להתרחבותה של תופעת הודאותנאשמים במסגרת עסקאות טיעון.

ב. מספר התיקים שיטפל בהם התובע עשוי להיות נמוך ממספר התיקים המרבי האפשרי, ובמצבים מסוימים נמוך אף ממספר התיקים שיטפל בהם

התובע בעולם ללא עסקאות טיעון.

עסקת הטיעון 159 יהיה מוכן להציע הפחתה במחירהתובע תזכורת: )בהשוואה לעונש הצפוי מהפסד במשפט( באופן שיאפשר לו להפנות את החיסכון במשאבים

להעלאת הסתברות להרשעה בתיקים האחרים באופן שסך הענישה המצרפי יגדל.

ראשית נבחן את טענת קיומה של דינמיקה בעולם שבו התובע מטפל בכל תקופה באותו מספר של תיקים, ומספר התיקים יהיה חלק מאותם פרמטרים קבועים של

המערכת שאותם התובע והנאשמים מקבלים כנתונים.

בשלב השני נבחן את הדינמיקה בעולם שבו בפני התובע קשת אפשרויות הכוללת גם את השאלה בכמה תיקים לטפל בכל תקופה.

בהינתן שכל הפרמטרים שאינם תלויים בתובע ובנאשמים נשמריםטענה א: (, התמריצים שיוצרות עסקאות הטיעון לשחקניםceteris paribusבכל תקופה )

הודאות תופעת להתרחבות שמביאה משוב מחזור של דינמיקה מניעים נאשמים במסגרת עסקאות הטיעון.

משפטים:

אם 1 .Rj*t ≤ Rj*t+1 סוג מאותו תיק אז משפט(, בו שהתנהל j)בתיק יכול להסתיים באותה עסקה, או מחמירה ממנה,t+1שהסתיים בעסקה בזמן

.t+2גם בתקופה

נניח על דרך השלילה שנאשם בתיק הוכחה: iהעדיף עסקה על משפט בתקופה t+1 דהיינו ,U (W−r R−s S )>U (W−rR t+1−sP t+1 S ) ,∀ R t+1>0זהה נאשם אבל ,

בתקופה עסקה אותה על משפט דהיינוt+2העדיף , U (W−r R−s S )≤U (W−r~Rt +2−sPt +2 S) האופטימלית ההשקעה רמת עבור

~Rt+2 Rt. כיוון שעל פי ההנחה מתקייםt+2שהוא מעריך שנדרשת במשפט בתקופה

¿≤Rt+1¿

מחיר עסקת טיעון מוגדר כעונש המושת על הנאשם בתמורה להודאתו באשמה במסגרת עסקת 159טיעון.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד62 משפט בצל המיקוח

Page 63: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

, לאותה רמת ההשקעה האופטימלית ~Rt+2ההסתברות להרשעה שאותה מעריך ,

. מכאן נובע שהנאשםPt+1≤Pt+2הנאשם גדלה בין שתי התקופות העוקבות, דהיינו לתועלת גבוהה לפחות כמו זו שהגיע אליהt+1היה יכול להגיע במשפט בתקופה

השקעת באמצעות העוקבת בתקופה ~Rt+2קיבלנו ולכן ,

U (W−r R−s S )≤U (W−r~Rt +2−sPt +2 S)≤U (W−r~Rt+2−sP t+1 S כמו( להנחה. בסתירה Rtכן אם

¿<R t+1¿

לאותה רמת ההשקעה האופטימלית ~Rt+2הסתברות ההרשעה ,

Pt+1<Pהמשוערת על ידי הנאשם תגדל ממש, כלומר t+2ולכן העדפתו של הנאשם , תוכל להישמר גם לעסקת טיעון חמורה ממנהt+1עסקת טיעון על משפט בתקופה

. t+2בתקופה

מסתיים בעסקה בתקופהt שהסתיים בעסקה בתקופה j. אם כל תיק מסוג 2t+1 ירידה במשאבי התובע המופנים למשפטים, כלומר ≥ Rj*t, לא תיתכן

Rj*t+1.

: הדבר נובע ישירות מכך שמשאבי התובע הפנויים לניהול משפטים הם סךהוכחה התקציב שלו בניכוי ההוצאה על עסקאות טיעון )שתלויה אך ורק במספר העסקאות(, מכך שהונח כי מספר התיקים קבוע ומכך שעלויות העסקה של התובע על עסקת

טיעון אינן גדולות מהוצאת המשאבים האופטימלית על משפט.

בתקופה 3 הטיעון עסקאות מספר אם .t+1 בתקופה למספרו שווה t הדינמיקה תיעצר.

, לא נוצרt+1: אם מספר התיקים שמסתיים בעסקה אינו משתנה בתקופה הוכחהונקבל ש- Rt−1חיסכון אשר מאפשר להגדיל את משאבי התובע,

¿ <R t¿=Rt +1

¿

לכן . מתממשותt תהיה זהה לתקופה t+1ציפיות הנאשמים שהשקעת התובע בתקופה

Rt¿=Rt+1

¿

נשמרת t+1, ההסתברות להרשעה במשפטים בתקופה Pt=Pt מספר, 1+ אינה משתנה, והדינמיקהt+2הנאשמים הבוחרים באותה עסקת טיעון גם בתקופה

נעצרת.

מכאן נגזרות המסקנות האלה:

א. כאשר העלייה בהשקעת התובע בכל משפט תביא לגידול של ממש במספרשל רחבה קשת הבאה בתקופה התובע בפני תעמוד האפשריות, העסקאות אפשרויות בחירה, החל משמירה על מחיר העסקה וניצול מלא של הגידול במספרבניצול המצב לשמירה על וכלה אותה העסקה, הנאשמים המוכנים לקבל את מספר עסקאות הטיעון כפי שהיה תוך העלאת מחיר העסקה )אשר מבטיח לו גידול בסך הענישה ועם זאת מוביל את המערכת מיד לעצירה כי לא ישתחררו משאבים

יש לשים לב שלא כל קשת3חדשים בתקופה הבאה ]ראו משפט זאת [(. עם ייתכן בהחלט ששמירה על מחיר עסקת האפשרויות הזו אטרקטיבית בהכרח, כי הטיעון, המתבטאת במעבר של פלח נאשמים כלשהו מניהול משפט לעסקאות, עלול להוריד את סך הענישה אם הוא נמוך מתוחלת הענישה במשפט בפועל. אולםהעסקאות מספר על שמירה של שהפתרון מהעובדה אזי רציפות, מניחים אם

לעלייה בסך הענישה, נובע שקיים פתרון שבו והעלאת מחיר העסקה גורם בהכרח2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד63 משפט בצל המיקוח

Page 64: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

שחרור )ובעקבותיו העסקאות במספר גידול וגם העסקה במחיר גידול גם יש משאבים שמאפשר את המשך התהליך הדינמי(.

)ראו משפט השתנה לא הטיעון מספר עסקאות שבהם מקרים באותם (3ב. שמשאבי כיוון התובע(, מבחינת אופטימלי במצב דווקא )לאו תיעצר המערכת התובע יישארו זהים מתקופה לתקופה. עם זאת התובע יוכל להניע את הדינמיקה

מחדש באמצעות שינוי מחיר עסקת הטיעון.

ג. במערכת משפטית שמתחילה ממצב של היעדר עסקאות טיעון, ואשר פועל בהבכל לנאשמים התובע יציע המצרפי, הענישה סך את למקסם המבקש תובע תקופה – עד להגעה לשיווי משקל האופטימלי – עסקאות טיעון כאלו אשר יאפשרו לו להגדיל את מספר עסקאות הטיעון בכל תקופה, ולכל הפחות לא להקטין את

מספרם ואת ההשקעה בכל תיק שילך למשפט.

ד. כלל ההחלטה הזה מעניק לתובע כללי אצבע להתקרב לאופטימום גם אם אין ביכולתו לחשב את המדיניות האופטימלית בכל תקופה. כל עוד יפעל "להרים את שני הדגלים" בכל תקופה בו-זמנית, קרי גם להחמיר במחיר עסקאות הטיעון וגם

להגדיל את מספרם, יבטיח עלייה מתמדת בסך הענישה המצרפי.

ה. יכולתו של התובע להוביל את המערכת לכיוון המועדף עליו נובעת מכך שמול תובע אחד קבוע )או רבים הכפופים למרותו של תובע מרכזי( עומדים נאשמיםוכל אחד מהם פועל באופן בלתי תלוי כדי למקסם את שונים שאינם מאוגדים, תועלתו בתיק הפרטי שלו. כך יוצא שהתובע משפר את מצבו מתקופה לתקופה,

ואילו תועלת הנאשמים בהכרח תפחת מתקופה לתקופה.

דינמיקת מחזור-המשוב בעולם שבו בפני התובע קשת אפשרויות הכוללת גםאת השאלה בכמה תיקים לטפל בכל תקופה.

מעבר לשיעור עסקאות טיעון מסוים תפוקת הכרעות הדין עשויהטענה ב: לקטון.

משפטים:

כאשר העלות המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק גבוהה מעלות עסקת. 1 טיעון, מספר התיקים שבהם יטפל התובע עשוי להיות נמוך ממספר התיקים

המרבי.

התפוקה השולית של משאבי התובע חיובית ופוחתת. מכאן2על פי הנחה : הוכחה שככל שהתובע ישקיע פחות בתיק, ערך התפוקה של משאביו בתיק יהיה גדול יותר, ולכן בעולם ללא עסקאות טיעון כדאי לתובע לטפל בכמה שיותר תיקים אפשריים. לפיכך יקצה התובע לכל תיק את המשאבים המינימליים הנדרשים ובכך ישיא את סך

ערך התפוקה של משאביו, כלומר את סך הענישה המצרפי.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד64 משפט בצל המיקוח

Page 65: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

לכאורה היינו מצפים שתמיד יטפל התובע במספר התיקים המרבי האפשרי כי מכלבמשפטים הענישה תוספת שבו במצב אבל ענישה, עוד משיג התובע תיק ובעסקאות הטיעון שהתובע יכול להשיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק במשפט עולה על ההפסד מהתיקים שלא טופלו, בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר קטן יותר של

תיקים. נניח שהתובע בוחר לטפל במרב התיקים האפשריים )במשפטים ובעסקאות טיעון(.המינימליים את המשאבים למשפט שהולך תיק בכל משקיע הוא כזה במקרה

Rtהנדרשים )כפי שהשקיע בעולם ללא עסקאות טיעון ¿=Rt+1

¿

(, וכל החיסכון, הנובע מהיותה של העלות המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק גבוהה מעלות עסקת טיעון,

מופנה לטיפול בתיקים רבים יותר בעסקאות טיעון.

ללא בעולם שהשקיע כפי משאבים אותם את תיק בכל משקיע כיוון שהתובע , הדינמיקה תיעצר לאחר תקופה אחת,3עסקאות טיעון, על פי טענה א, משפט

לציפיותיהם כפוף התובע שיציע הטיעון עסקת את שיקבלו הנאשמים ושיעור שהתובע ישקיע במשפטים שמתנהלים את אותם משאבים שהשקיע בעולם ללא

עסקאות טיעון.

אם התובע מעוניין בעסקאות טיעון רבות יותר, עליו להוריד את מחיר עסקת הטיעון שהוא מציע לנאשמים. מנגד התובע יכול לחלק את המשאבים הנחסכים לו באופן שיאפשר להשקיע משאבים רבים מבתקופה קודמת. במקרה כזה מספר התיקים

הכולל שיטפל בהם התובע יהיה בהכרח קטן ממספר התיקים המרבי.

הפניית החיסכון להשקעה גדולה יותר בכל תיק מאפשרת לתובע להמשיך ולהשיג עסקאות טיעון רבות יותר בכל תקופה ללא הורדת מחיר עסקת הטיעון, ולעתים גם

. מכאן שבמצבים שבהם תוספת1במחיר גבוה יותר, כפי שהוכח בטענה א, משפט הענישה במשפטים ובעסקאות הטיעון שהתובע ישיג מהעלייה בהשקעה בכל תיק עולה על ההפסד מהתיקים שלא טופלו, בהכרח כדאי לתובע לטפל במספר תיקים

הקטן מהמקסימום האפשרי.

. כאשר העלות המינימלית לתובע בטיפול בכל תיק במשפט שווה לעלות2 עסקת טיעון, מספר התיקים שבהם יטפל התובע עשוי להיות נמוך ממספר

התיקים בעולם ללא עסקאות טיעון.

כאשר עלות המשאבים המינימלית הנחוצה לתובע לצורך טיפול בכל תיק: הוכחה במשפט שווה לעלות המשאבים הנחוצים לעסקת טיעון, מספר התיקים המרבי שבו התובע יכול לטפל שווה למספר התיקים המרבי בעולם עם עסקאות טיעון. במצביםותוספת טיעון, לעסקאות תיקים מהפניית לתובע חיסכון בהם היה שלא אלו, הענישה שהתובע יכול להשיג מעלייה בהשקעה בכל תיק שהולך למשפט עולה על ההפסד מהתיקים שלא טופלו, כדאי לתובע לטפל במספר תיקים קטן מזה שבעולם

ללא עסקאות טיעון.

יהיה מוכן להציע הפחתה במחיר עסקתמכאן מתווספת למסקנה – שהתובע הטיעון )בהשוואה לעונש הצפוי מהפסד במשפט( באופן שיאפשר לו להפנות את החיסכון במשאבים להעלאת ההסתברות להרשעה בתיקים האחרים באופן שסךקטן תיקים במספר לטפל כדאי שלתובע המסקנה – יגדל המצרפי הענישה באופן טיעון( עסקאות ללא מבעולם פחות גם ולעתים האפשרי )מהמקסימום

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד65 משפט בצל המיקוח

Page 66: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

שיאפשר לו להפנות את החיסכון במשאבים להעלאת הסתברות להרשעה בתיקיםהאחרים ולהשגת עסקאות טיעון מחמירות יותר, באופן שסך הענישה המצרפי יגדל.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד66 משפט בצל המיקוח

Page 67: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

ישעיהו מו,"מגיד מראשית אחרית ומק3ד3ם אש3ר לא נעשו אמר עצתי תקום וכל ח3פצי א3עש3ה".י

מחזור-המשוב של עסקאותניתוח והדמיית הדינמיקה של מודל

הטיעון

בפרק זה ננסה לדמות את התנהגות הדינמיקה של מקרה פרטי. חשיבות הדינמיקהלגורמים ממנו לגזור שאפשר הכלליות המסקנות מן נובעת הפרטי במקרה המשפיעים על קיומו ותוצאתו של מחזור-המשוב. אנו נראה שבמקרה הפרטי שבחנו מתקבלות תוצאות סבירות אשר שופכות אור על הערכים הסבירים לפרמטרים ועל

מידת התלות שלהם זה בזה.

כללי:

נבנה מודל מחשב רב-תקופתי שבו התובעים לומדים את התנהגות התובע בתהליךהתובע בין שתיווצר הדינמיקה את מדמה המודל לתקופה. מתקופה אדפטיבי

לנאשמים על פי התמריצים הפועלים על כל אחד מהם.

)אקסוגניים(, נקבעים יכולת השפעה עליהם במודל, הפרמטרים שאין לשחקנים – תקציב התובע; Bמראש ונשארים קבועים, הם אלה: S ;העונש במשפט – s–

.R הוא המחיר הממוצע ליחידת rהערך הנוכחי של ההפסדים מיחידת עונש;

נקבעים מהחלטותיהם מושפעים אשר או השחקנים בשליטת אשר הפרמטרים nמבפנים )אנדוגניים( ומשתנים לפי תגובותיהם, עד שהדינמיקה נעצרת, הם אלה:

– מחיר עסקת הטיעון; S– מספר התיקים שמטפל בהם התובע; Rהשקעת * – השקעת הנאשם בתיק שהולך למשפט.Rהתובע בתיק שהולך למשפט;

וזהים בינם לבין עצמם ובכל תקופה לבד מהערכותיהםאדישים לסיכוןהנאשמים את הראיות שבידי התובע.

על סמך ההנחות הנוספות של המודל הפרטי נקבעו: - הנוסחאות לחישוב הערכות הנאשמים להסתברות להרשעה במשפט ולהסתברות

160להרשעה בפועל:

Pi=R∗¿

Riex+R∗¿

Z i ¿¿ ו-

P∗¿ R∗¿Ri+R∗¿

Z∗¿ ¿¿¿, בהתאמה.

- הנוסחאות לחישוב ההשקעה האופטימלית הצפויה במשפט וההשקעה בפועל:

Riex=√ R∗Z i sS

r −R∗¿ ¿ ו-

Ri=√ R∗Z i sSr −R∗¿ ¿

, בהתאמה. - הנוסחאות לחישוב העדפה של כל נאשם בעסקת טיעון או במשפט מבוססות על

הבחירה:

הסבר על הנוסחאות בדף הבא.1602012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד67 משפט בצל המיקוח

Page 68: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

Min :(r R+s S ) ,(rRex+sPS )

כמה מציע שהתובע טיעון עסקת לכל מחשב המודל הללו הנוסחאות פי על יתקיימו(, כמה טיעון )ומכאן כמה עסקאות אותה על משפט נאשמים מעדיפים משאבים יוקצו לתובע לכל משפט, כמה ישקיע כל נאשם, מה תהיה תוחלת תוצאת

.בעסקאות הטיעון ובמשפטיםהמשפטים, ומה תהיה הענישה המצרפית הכוללת

אלא אם הוגדר אחרת, התובע בוחר בכל תקופה את עסקת הטיעון המביאה לסךענישה מצרפי מרבי בעסקאות הטיעון ובמשפטים באותה התקופה.

הנחות נוספות עבור המקרה הפרטי )מלבד ההנחות המקוריות של המודל(:

. ההדמיה מתייחסת לרצף של נאשמים בתיק מסוג אחד )כל אחד בתיק נפרד1* הראיות ולכן בדיוק(, מאפיינים אותם כלZבעל עבור זהות התובע שבידי

: הערכותיהם הסובייקטיביותZiהנאשמים. הנאשמים זהים בכל מאפייניהם פרט ל-תוצאת את בהערכותיהם שההבדלים ומכאן התובע, שבידי הראיות חוזק את

. Ziהמשפט נובעים אך ורק מהפערים בהערכותיהם בהרשעה במשפט ו-Sבשל זהות התיקים, הערכים של הענישה – Rעלות ניהול

משא ומתן לעסקה לתובע ולנאשם – שווים וקבועים בכל התיקים.

במודל, התובע יודע את התפלגות הערכות הנאשמים את5. כזכור, על פי הנחה 2 תוצאות המשפטים ומסוגל להעריך במדויק כמה נאשמים יסכימו להודות במסגרתומה תהיה תוחלת לו, ישתחררו עסקת טיעון לכל עסקה שיציע, כמה משאבים המשפטים, ולפיכך מה יהיה סך הענישה המצרפי. בניתוח שלהלן התובע מחשבבודד בהפחתתו מהתקציב הכללי את המשאבים לו למשפט יהיו כמה משאבים

הנדרשים לעסקאות הטיעון ובחלוקה במספר המשפטים שנותרו.

3 .Riex

Zi, אשר נקבעת על פי iהיא ההשקעה המתוכננת במשפט של הנאשם ה-

Rt−1ועל פי ¿

. השקעה זו היא אשר נכנסת לשיקולי הנאשם בשלב ההחלטה אם היא ההשקעה בפועל של הנאשם אםRללכת למשפט או לחתום על עסקת טיעון.

זהים כי מאפייני התיק זהה אצל כל הנאשמים, זו הגיע למשפט. השקעה אכן יתאים את השקעתו בפועל לחוזק מניחים שנאשם שהגיע למשפט ואנו לכולם,

– סיכוייZהראיות שבידי התובע – אשר הוא חוזק הראיות הרלוונטי לקביעת * נקבע על פי השקעתו בפועל של התובע – Rההרשעה בפועל. כמו כן Rt

¿

– כפיRt−1שמתגלה במשפט )ולא על פי

¿

* כשנתייחס להשקעהR(. אנו נרשום בקיצור Rtבפועל

¿

. להרשעתו במשפט היא זו:i (i=1, . . . , n). ההסתברות המשוערת על ידי הנאשם ה-4

Pi=R t−1

¿

Riex+R t−1

¿ Zi .

היא זו: i (i=1, . . . , n)ההסתברות להרשעתו בפועל של הנאשם ה-P∗¿ R∗¿

Ri+R∗¿Z∗¿ ¿¿¿

הנוסחאות פי הערכות התובע(. שתי ונקבעת על זהה לכל הנאשמים, )כאמור,

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד68 משפט בצל המיקוח

Page 69: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

במודל:2הגדרת הנחה ותואמות את Gordon Tullock (1980) 161מתבססות על מודל¿∗Rהגדלת Ri ו-R , ואילו הגדלת Pi* ו-Pi נוטה להעלות את ¿

ex נוטה להוריד את

P-ו *Pex

בהתאמה ולמשאבי ובנוסף התפוקה השולית פוחתת למשאבי התובע . הנאשם.

לנאשמים, או לחלופין היא תקורה קבועה שאינה R=0. מניחים כי עלות העסקה 5 תלויה במוכנות הנאשם לחתום על עסקה. הנחה זו מתאימה לדפוס פעולה שעל פיו התובע מציע לכל הנאשמים את העסקה לפני הגשת כתב אישום, ואם הם מסכימים לה, היא נחתמת ללא עלויות נוספות מבחינתם. לפיכך עלות העסקה איננה תלויה בשאלה אם הנאשם מסכים לעסקה או בוחר ללכת למשפט. הנחה זו תואמת את ההנחה שהמשאבים הנחוצים למשפט גדולים מאשר מאלה הנחוצים לעסקת טיעון,

ומכאן שעסקאות הטיעון חוסכות משאבים לנאשם.

. כזכור, הנאשם מעוניין למקסם את התועלת שלו במשפט )תועלת התוחלת( או6בעסקת טיעון )הפחתה בעונש – וקיצור ההליך – בתמורה להודאה(:

Max :{U (W−r R−s S ) , PU (Wc )+(1−P)U (Wn )}יורשע אם הענישה בחומרת קשורה בתיק הנאשם של המשאבים (השקעת

ובמשאבים העומדים לרשותו) מכאן שמבחינת נאשם אדיש לסיכון המטרה היא להגיע לתוצאה ה"זולה" מבין

הערכתו את עלות תוחלת המשפט ועלות עסקת הטיעון המוצע לו: Min :(r R+s S ) ,(rRex+sPS )

יותר להעדיף7 ייטה עוד יחסית לנאשם אדיש לסיכון, נאשם שהוא שונא-סיכון . עסקאות טיעון, כיוון שמבחינתו חוסר הוודאות מתוצאת המשפט גורע מן התועלת ממנו )העסקה משמשת לו מעין ביטוח נגד הסיכון בהפסד ממשפט(. בעיקר הוא

יסכים לכל עסקה אשר נאשם אדיש לסיכון יעדיף על משפט.

מכאן שאם S<{r

s(Ri

ex−R)+PS}יעדיף עסקה אם הוא אדישi, אז הנאשם ה

לסיכון או שונא סיכון. כתוצאה מכך, הנאשם עשוי להעדיף עסקה אפילו כאשר)נכון אפילו לנאשם אדישS>PSהעונש בצידה גבוה מתוחלת הענישה במשפט,

לסיכון(. הניתוח יתמקד מעתה בנאשמים אדישים לסיכון.

Ri בוחר במשפט, הוא מביא בחשבון השקעה iאם נאשם ex

באופן שימקסם את

הביטוי: U=W−rR i

ex−sSRt−1

¿

Riex+R t−1

¿ Z

Riומכאן שה-ex

האופטימלי שכדאי לו להשקיע במשפט מקיים את התנאי: ∂U∂Ri

ex=−r+sSR t−1

¿

( Riex+Rt−1

¿ )2Z=0

161 On “Proportional Probability of Winning”: see G. Tullock (Eds.), Towards a theory of the rent-seeking society, 97-112, College Station: Texas A&M University Press, Moreover, a number of recent papers have explored the use of proportional contests as incentive mechanisms (Cason et al., 2010; Masters, 2005; Masters and Delbecq, 2008, among others(.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד69 משפט בצל המיקוח

Page 70: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

Riולכן ה-ex

הוא זה: iהאופטימלי מבחינת נאשם

Riex=√ Rt−1

¿ Z i sSr

−R t−1¿

שבידי התובע אשר מתגלהZ. משמתחיל המשפט הנאשם מביא בחשבון את ה-*8 במשפטi האופטימלי מבחינת נאשם R, ולכן ה-Rלו במהלך המשפט, בבחירתו את

הוא זה: R=√ R∗Z∗sS

r−R∗¿ ¿

הגדרות

1 .Zcהוא חוזק הראיות ש"הנאשם הקריטי" – זה אשר אדיש בין משפט לבין עסקת הטיעון המוצעת לו – מעריך טרם משפט.

2 - F (Zc גבוהi של הנאשם ה-Zi= שיעור הנאשמים המעדיפים משפט. ככל ש-( יותר, המשמעות היא שהנאשם מעריך שיש בידי התובע ראיות רבות יותר נגדו, ולכן

את )מעריך לתוצאת המשפט באשר יותר פסימי להרשעהPהוא ההסתברות יותר( יחסית לנאשם עם יותר. מכאן נובע שכל הנאשמים עםZiכחמורה נמוך

Zi<Zc יעדיפו משפט, וכל אלו עם Zi>Zc.יעדיפו עסקה התקופתי, אשר קובע את שיעור התיקיםZcהשקעת התובע בכל תקופה תלויה ב-

שיתקיים בהם משפט ושביניהם יחולק סך התקציב:R∗¿B−n [1−F (Zc )] R∗¿

n [ F (Zc )]¿

n, כש-

הוא מספר התיקים שבהם התובע מטפל.

מתוך אדישותו של הנאשם הקריטי בין משפט לבין עסקת טיעון נקבל ביטוי למחיר

rהעסקה: R+s S=rR+sPS או0. אנו מניחים כי עלות העסקה לנאשמים היא(

לחלופין היא תקורה קבועה שאינה תלויה במוכנות הנאשם לחתום על עסקה –

: Sראה פרק הנחות(, ולכן נקבל מתוך מאפייני הנאשם הקריטי את הביטוי הזה ל-

S= rs

Rex+PS= rs

Rex+R t−1

¿

Rex+R t−1¿

Zc S=2√ Rt−1¿ rSZc

s−

rRt−1¿

s .

מגדיר חד-משמעית את מספר הנאשמים אשרSהתובע מודע לכך שמחיר העסקה

מקבלים אותו )בכך שיגרום לנאשם הקריטי להיות אדיש(, ולכן ביכולתו לבחור את

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד70 משפט בצל המיקוח

Page 71: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

Zc)הזוג , S הענישה ( סך את ימקסם אשר ,TS:בביטוי נתון אשר ,

TS=n [1−F (Zc )] S+nF (Zc )P∗S-ש לב נשים .Pשמניח ההרשעה הסתברות ,*

התובע, מביאה בחשבון השקעת נאשם שמתאימה לכובד הראיות שבידי התובע

( הזה:Zבפועל הביטוי את תקופה בכל ממקסם התובע ולכן ,)*

[1−F (Zc )] S+F (Zc )R∗¿

R+R∗¿Z∗S ¿¿

ה- כאשר ,Rשל בפועל ההשקעה הוא בביטוי

הנאשמים.

כלשהו.Z מתפלגות התפלגות נורמלית סביב Ziבהדמיה הונח שהערכות הנאשמים

יכול להציע, כמה בכל תקופה ההדמיה מחשבת למחירי עסקה שונים שהתובע

נאשמים יסכימו לכל עסקה, ומה תהיינה תוצאות המערכת לאותה עסקה. מחיר

העסקה האופטימלי שנבחר קובע את תוצאות המערכת באותה תקופה, ומשמש

תנאי ההתחלה לתקופה הבאה וכן הלאה – עד לעצירת הדינמיקה.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד71 משפט בצל המיקוח

Page 72: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

בשלב הראשון נדמה עולם שבו בכל תקופה התובע מטפל במספר תיקים קבוע בתיק זהה מבחינת כובד הראיות שבידי התובע וחומרתן. התובע בוחר

למקסם בכל תקופה את סך הענישה המצרפי.

נעצרת הדינמיקה במודל תיעצר. הדינמיקה מתי ובחנו שונים פרמטרים הצבנו עסקאות טיעון. להלן הטבלה100% או ב-0%באותה נקודה בין שהיא התחילה ב-

162המרכזת את תוצאות הדמיית המחשב:

sretemaraP suonegoxE sretemaraP suonegodnEBP oN BP hitW

B S *Z Z s/r ^*R σ *R R *P S*P ST *R R *P S*P ^S ST BP0051 01 1 1 5/1 01 2.000.51 93.21 %55 84.5 845 38.72 74.9 %57 64.7 64.8 818 %270002 01 1 1 5/1 01 2.000.02 26.11 %36 23.6 236 73.04 65.4 %09 99.8 80.9 509 %760011 01 1 1 5/1 01 2.000.11 54.21 %74 96.4 964 87.31 74.21 %25 52.5 60.7 856 %470051 02 1 1 5/1 01 2.000.51 37.32 %93 57.7 577 58.33 33.42 %85 46.11 55.41 493,1 %970051 5 1 1 5/1 01 2.000.51 63.4 %77 78.3 783 27.12 85.1 %39 66.4 08.4 474 %750051 01 2 1 5/1 02 2.000.51 37.32 %77 57.7 577 17.41 46.32 %77 76.7 25.9 777 %60051 01 5.0 1 5/1 01 2.000.51 73.3 %73 76.3 763 29.92 - %54 05.4 14.8 347 %570051 01 1 5.1 5/1 01 2.000.51 93.21 %55 84.5 845 83.64 87.1 %69 36.9 35.21 312,1 %680051 01 1 5.0 5/1 01 2.000.51 93.21 %55 84.5 845 18.61 81.21 %85 08.5 18.5 085 %720051 01 1 1 3/1 01 2.000.51 12.6 %17 70.7 707 23.32 31.3 %88 28.8 92.9 119 %260051 01 1 1 9/1 01 2.000.51 47.12 %14 80.4 804 70.33 94.12 %16 60.6 64.7 617 %870051 01 1 1 5/1 61 2.000.51 93.21 %55 84.5 845 24.31 84.21 %25 81.5 83.7 356 %160051 01 1 1 5/1 8 2.000.51 93.21 %55 84.5 845 97.23 07.7 %18 01.8 86.8 158 %270051 01 1 1 5/1 01 4.000.51 93.21 %55 84.5 845 30.12 04.11 %56 84.6 64.8 657 %550051 01 1 1 5/1 01 1.000.51 93.21 %55 84.5 845 14.14 90.4 %19 01.9 99.8 109 %480011 02 6.0 1 9/1 01 1.000.11 74.32 %91 38.3 383 19.52 99.62 %92 88.5 39.01 160,1 %490002 6 5.1 5.0 5/1 01 2.000.02 05.9 %89 09.5 095 05.02 63.9 %001 79.5 69.4 295 %5

פרמטרים אקסוגניים פרמטרים אנדוגנייםתקציב B השקעת המשאבים בתיק של התובע *R

עונש במשפט S השקעת המשאבים בתיק של הנאשם Rעוצמת הראיות שבידי התובע *Z ההסתברות להרשעה במשפט *P

ממוצע הערכות הנאשמים את הראיות שבידי התובע Z S*Pתוחלת העונש במשפטשונות התפלגות הערכות הנאשמים את הראיות שבידי התובע σ סך הענישה המצרפי ST

המחיר הממוצע ליחידת השקעה של הנאשם r מחיר עסקת הטיעון ^Sהערך הנוכחי של הפסד מיחידת עונש s שיעור עסקאות הטיעון BP

השקעת משאבים בעסקת טיעון *R

מהטבלה עולה כי עם הגורמים האקסוגניים הדוחפים לריבוי עסקאות הטיעון נמניםירידה בראיות שבידי התביעה, אלה: הקטנת תקציב התביעה, החמרה בענישה,

)מחירr/sעלייה בהערכות הנאשמים את עצמת הראיות שבידי התובע, ירידה ביחס ירידה בעלות עסקת טיעון, יחידש עונש(, ליחידת השקעה במשפט ביחס למחיר

ירידה בשונות הערכות הנאשמים את הראיות שבידי התובע.

זיקה בין הדינמיקה האנדוגנית שנוצרת בין התובע לנאשמים, מכאן שאם קיימת לתהליכים אקסוגניים, כגון הקטנת תקציב התביעה, החמרה בענישה, ירידה בראיות

שבידי התביעה וכו', שיעור עסקאות הטיעון ימשיך לעלות ולא ייעצר.

אפשר לראות כי בכל המצבים שנבחנו שיפר התובע את מצבו בעולם עם עסקאות טיעון, כלומר עסקאות הטיעון אפשרו לו להגדיל את הסתברות ההרשעה במשפט

ואת סך הענישה המצרפי.

162 FCM Dynamic Compare Parameters Results.xlsx

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד72 משפט בצל המיקוח

Page 73: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

לעומת מצבו של התובע מצב כל הנאשמים שהלכו למשפט בעולם עם עסקאותעסקת )והקיצוני(, האחרון המצב למעט במשפט. למצבם יחסית נפגע הטיעון הטיעון מחמירה מעונש בעולם ללא עסקאות טיעון, ומכאן שמצב הנאשמים בעולם

, בין שיבחרו בעסקת טיעון ובין שילכו למשפט.עם עסקאות טיעון בכל מקרה מורע

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד73 משפט בצל המיקוח

Page 74: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

כילפני שנעבור לשלב השני בספרות, הנזכרת האפשרות השפעת את נבחן .התובע מונע גם משיקולים של הצלחה

כאשר העלייה בהשקעת התובע בכל משפט מביאהכפי שעלה מהוכחת טענה א, לגידול של ממש במספר העסקאות האפשריות, עומדת בפני התובע בתקופה הבאה קשת רחבה של אפשרויות בחירה, החל משמירה על מחיר העסקה וניצול מלא של הגידול במספר הנאשמים המוכנים לקבל את אותה העסקה, וכלה בניצול המצב לשמירה על מספר עסקאות הטיעון כפי שהיה תוך העלאת מחיר העסקה )אשר מבטיח לו גידול בסך הענישה ועם זאת מוביל את המערכת מיד לשיווי משקל כי לא

ישתחררו משאבים חדשים בתקופה הבאה(.

עם זאת יש לשים לב שלא כל קשת האפשרויות הזו אטרקטיבית בהכרח, כי ייתכן בהחלט ששמירה על מחיר עסקת הטיעון המתבטאת במעבר של פלח נאשמים כלשהו ממשפט לעסקאות יקטין את סך הענישה אם מחיר העסקה נמוך מתוחלת

הענישה במשפט בפועל.

גידול במחיר בגרפים הבאים נמחיש שקיים פתרון שבו מתקיים בכל תקופה גם העסקה וגם גידול במספר העסקאות )ובעקבותיו שחרור משאבים שמאפשר את

המשך התהליך הדינמי(, עד לעצירת הדינמיקה. תובע הממקסם את סך הענישה המצרפי וביןאנו נשווה בין שני סוגי תובעים: בין 163תובע המונע גם משיעור ההצלחה.

תלוי בסוג התובעSכלל ההחלטה שעל פיו בוחר התובע בכל תקופה את )בפונקציית המטרה שלו(:

U=log(TS) . תובע הממקסם את סך הענישה המצרפי:1

בכל תקופה פועל על פי כלל ההחלטה מחיר עסקת הטיעון שמביא למקסימום אתסך הענישה באותה תקופה.

U={αlog(TS)+(1-α)log(P)} . תובע המונע גם משיעור ההצלחה:2

תובע כזה מוכן להתפשר על סך ענישה נמוך יותר אם זה מאפשר לו להגדיל במידהמספקת את שיעור עסקאות הטיעון ואת שיעור ה"הצלחה" המשוקלל שלו.

הוא שיעור התיקיםPסך הענישה המצרפי בעסקת טיעון ובמשפט, הוא TSכאשר שמסתיימים בהרשעה, בעסקת טיעון או במשפט. בעקבות זאת התובע עשוי להציע

שקטן מ-Sמחיר עסקת טיעון S∗¿ אשר מציע תובע הממקסם את סך הענישה¿ המצרפי, ובכך להעלות את פרופורציית התיקים המסתיימים בהרשעה על חשבון סך

הענישה.

163See Rasmusen EB, Raghav M, Ramseyer JM. 2009. Convictions versus conviction rates: the prosecutor’s choice. Am. Law Econ. Rev. In press: “…we show that elected prosecutors may respond to electoral pressure by using resources to raise their conviction rates beyond the levels a social planner would choose, and thereby (by reducing the number of cases pursued) to lower the total punishment imposed”.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד74 משפט בצל המיקוח

Page 75: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

התובע מונע רק משיקולי ענישה, ולפיכך מערכת המשפטית שבה יפעלα=1כאשר התובע מונע רק משיקולי הצלחה. אם איןα=0תתנהג כפי שהוכח בטענה א. כאשר

בתמורה לנאשם התובע להציע שיכול במשפט מהעונש ההפחתה על מגבלה עסקאות טיעון. סך הענישה המצרפי100%להודאתו, המערכת תשאף להגיע ל-

שיתקבל בשיווי משקל יהיה נמוך מבמערכת שפועל בה תובע מונע-ענישה. כאשר1>α>0התובע מונע משיקולי ענישה וגם משיקולי הצלחה. מחיר עסקת הטיעון

שיציע התובע עשוי להיות כל שילוב אפשרי של מחיר שמציע תובע המונע משיקולי ענישה עם המחיר שמציע תובע המונע-הצלחה, ועל פי זה – סך הענישה המצרפי

שיתקבל בשיווי משקל.

קשת אפשרויות הבחירה שבידי התובע לאורך זמן והשוואה לתובע הדמיית164מונע-הצלחה

164 FCM UP Spectrum.xlsx

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד75 משפט בצל המיקוח

Page 76: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

suonegoxE B S *Z Z s r ^R σsretemaraP 0051 01 0.1 1 7 1 01 52.0

αsuonegodnE *R R *P S*P ^S ST BP%001 1 # nuR 6.22 06.22 %75 86.5 33.6 42.706 %3.06

%08 2 # nuR 4.72 14.72 %36 62.6 62.6 68.526 %3.17%06 3 # nuR 4.53 44.53 %17 11.7 31.6 92.236 %3.08%04 4 # nuR 9.64 98.64 %28 81.8 18.5 11.316 %4.68

טיעון הבחירה במחיר עסקת מייצגות את קשת אפשרויות העקומות הצבעוניות הנאשמים מספר בעקבות שישתחררו מהמשאבים )הנגזרת במשפט והענישה שיקבלו את העסקה( בכמה תקופות לאורך זמן. אפשר לראות כי התובע מסוגל "להרים את שני הדגלים" בכל תקופה בו-זמנית, קרי גם להחמיר במחיר עסקאות

את תוצאות הדינמיקה אפשרהטיעון וגם להגדיל את מספרם. בטבלה המרכזת לראות שתובע שהוא מונע-הצלחה יותר מאחרים יגיע לעסקאות רבות יותר בשל העסקאות המיטיבות יחסית עם הנאשמים. "מחיר" ההצלחה של תובע כזה עשוי להיות פגיעה בסך הענישה המצרפי, אף שבהשוואה לעולם ללא עסקאות טיעון סך

הענישה המצרפי בכל זאת גבוה יותר.

בשלב השני נדמה עולם שבו בכל תקופה מול תובע אחד )ממקסם-ענישה( יש מספר נאשמים העולה על יכולתו התקציבית של התובע לטפל בכולם.

התובע בוחר בכל תקופה מחדש בכמה תיקים לטפל.

כדאי לטפל בכל תקופה במספר תיקים שיאפשרלתובע, בכפוף למגבלת התקציב, לו להפנות את החיסכון במשאבים למשפטים ולעסקאות טיעון באופן שסך הענישה

המצרפי יגדל.

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד76 משפט בצל המיקוח

TS

N

# PB

Page 77: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

sretemaraP suonegoxE B S *Z Z s/r ^*R σ

0051 02 1 1 5/1 01 2.0

BP on nim *R *R R *P S*P ST

11 0.11 2.22 %33 36.6 509

suonegodnE BP htiW xaM n*R R *P S*P ^S ST BP

0.11 2.22 %33 36.6 0.01 853,1 %77

suonegodnE BP htiW tpO n*R R *P S*P ^S ST BP

0.22 9.42 %74 83.9 7.21 754,1 %08

sretemaraP suonegoxE B S *Z Z s/r ^*R σ

0051 01 1 1 5/1 01 2.0

BP on nim *R *R R *P S*P ST

11 0.11 5.21 %74 96.4 046

suonegodnE BP htiW xaM n*R R *P S*P ^S ST BP

0.11 5.21 %74 96.4 6.6 788 %27

suonegodnE BP htiW tpO n*R R *P S*P ^S ST BP

5.41 4.21 %45 93.5 2.7 898 %47

סך הענישהTS הימני מייצג את Y מייצג את מספר עסקאות הטיעון, ציר ה-Xציר ה- השמאלי מייצג את סך מספר התיקים שמטפל בהם התובעYהמצרפי, וציר ה-

בעסקאות טיעון ובמשפטים. ההבדל בין הגרפים והטבלאות בצד ימין ושמאל נובע העונש במשפט.Sרק מהבדל ב-

"הראיות הסטטיסטיות לכישלוננו היו צריכות לטלטל את ביטחוננו ב...., אבל זה לא קרה. זה גם היה צריך לגרום לנו למתן את תחזיותינו, אבל זה לא קרה. ידענו שבאופן כללי, התחזיות שלנו היו מעט יותר טובות מניחוש אקראי, אבל המשכנו להרגיש ולפעול כאילו כל תחזית ספציפית היא תקפה. נזכרתי באשליות אופטיות, שעדיין מושכות אותנו גם כשאנחנו יודעים שמה שאנו רואים הוא שקרי. כל כך נדהמתי מהאנלוגיה עד שטבעתי מונח לחוויה

שלנו: 'אשליית התקפות'. גיליתי את הכשל הקוגניטיבי הראשון שלי".

165 דניאל כהנמן

טבלאות נתונים 2010 – 1970 הודאות והרשעות בישראל

.4.11.11 הארץדניאל כהנמן "תיאוריית הכשל" 1652012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד77 משפט בצל המיקוח

Page 78: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

שנה 0791 0891 0991 0002 01020791/0102 גידול

שיעור ההרשעות הכללי מהלמ"ס %0.08 %3.29 %4.59 %4.79 %4.99 %42

שיעור ההודאות מהכרעות הדין - הערכה %0.05 %0.36 %0.37 %0.38 %0.39 %68

שיעור ההרשעות במשפטי הוכחות - חילוץ %0.06 %2.97 %0.38 %7.48 %8.19 %35

נתוני שיעור ההרשעות166 מבוססים על מחקר שערך מדגם מייצג.2010נתוני שנת נלקחו מדוחות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שיעור ההודאות בשנים שלפני כן מבוסס על הערכה גסה בלבד. שיעור ההרשעות במשפטים מבוסס על חישוב שיעור ההרשעות שאינו מבוסס על הודאות חלקי שיעור משפטי ההוכחות )שהוא המספר

(.100%המשלים את שיעור ההודאות ל

שיעור עסקאות הטיעון מתוך סך הכרעות הדין בבתי המשפט המחוזיים בשנים2007 – 2009 :

בישראל אין מתפרסמים נתונים רשמיים על היקף עסקאות הטיעון. בעזרת התנועההמשפטים. ממשרד חלקיים נתונים התקבלו המידע בנספחים167לחופש מעיון

שהגישה המדינה אפשר ללמוד ששיעור עסקאות הטיעון בבתי המשפט המחוזיים . כפי שהסתייגות המדינה מלמדת, בעיות בדיווח מקשות על קבלת85%הוא מעל

בשנים לכאורה הדרמטית העלייה מהימנים. ככל2009–2007נתונים מלמדת עסקאות טיעון כנראה85%הנראה על שיפור במשמעת הדיווח, ומכאן שהנתון של

.154מתקרב לנתון האמתי. אישוש לכך התקבל במחקר המוזכר בהערת שוליים

במחקר השלום. משפט בבתי המשטרתית התביעה לנתוני קרובים אלו נתונים עלה כי "מתוך סך כל התיקים שהגיעו2000שערכה הסנגוריה הציבורית בסוף שנת

מהנאשמים7.1% מהנאשמים הודו בעובדות מרשיעות ואילו כ-92.9%לסיומם, כ- 168ניהלו את דיוני ההוכחות עד תום וניתנה הכרעת-דין בעניינם".

: 2010 – 1970 תיקים פליליים והכרעות הדין בישראל בשנים

שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פלילייםאורן גזל-אייל, ענבל גלון וקרן וינשל מרגל 166(.2012אוניברסיטת חיפה ומחלקת המידע והמחקר של ביהמ"ש העליון, )פרסומי

באתר התנועה לחופש המידע. www.meida.org.il/?p=2164 קישור לדף: 167(.1.1.2003( 58)הסניגור קנת מן "היקף ייצוגם של נאשמים במשפטים פליליים" 168

2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד78 משפט בצל המיקוח

Page 79: pluto.huji.ac.ilpluto.huji.ac.il/~mmicha/Aley Mishpat.docx · Web viewעבור כתב העת עלי - משפטמשפט בצל המיקוח: אפקט מחזור-המשוב של עסקאות

אוכ' באלפים שנה

תיקים פליליים לא כולל תיקי

אי-תביעה

תיקים גלויים )מפוענחים,

שיש בהם חשוד(

שיעור התיקים

המפוענחים

הכרעות דין

במשפטים פליליים

שיעור הכרעות הדין

מהתיקים הגלויים

יחס הכרעות הדין /

אוכלוסייה באלפים

שיעור הכרעות הדין מסך התיקים

הפליליים0791 220,3 545,431 005,24 %6.13 277,72 %56 91.9 %120891 229,3 480,742 003,75 %2.32 817,92 %25 85.7 %210991 228,4 473,252 000,17 %1.82 874,33 %74 49.6 %310002 963,6 645,973 115,741 %9.83 891,44 %03 49.6 %210102 596,7 258,373 826,461 %0.44 194,63 %22 47.4 %01

%551 %871 %782 %93 %13 %66- %84- %35-

נתוניםאוכלוסייה והרשעות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מספר הכרעות הדין לשנה מחושב ממספר ההרשעות לחלק לשיעור ההרשעותתיקים פליליים ותיקים מפוענחים: אתר משטרת ישראל

9002 0102 מבוסס על נתון הרשעות נתון

ב-65%שיעור הכרעות הדין ביחס למספר החשודים ירד מכ- לכ-1970 ב-22% של 2009 ירידה .

תוך ארבע עשורים)!(66%כ-

169 : 2009 – 2000 תפוקת הכרעות הדין ביחס לפרמטרים שונים במערכת המשפט

אוכ' סוף תקופה באלפים שנה

פשיעה מדווחת

כולל תיקי אי-תביעה

תיקים גלויים /

שיש בהם חשודים

אחוז מפשיעה

מדווחתתיקי

חשיפהאחוז

מפשיעהסה"כ

שופטים

הכרעות דין / תיקים גלויים

הכרעות דין / אוכלוסייה

הכרעות דין / פשיעה מדווחת

הכרעות דין / סה"כ שופטים

963,6 0002 604,584 115,741 %03 092,04 %8 514 %03 %96.0 %11.9 5.601 905,6 1002 204,984 862,741 %03 529,24 %9 %03 %86.0 %01.9136,6 2002 644,484 338,341 %03 591,15 %11 454 %43 %37.0 %69.9 3.601 947,6 3002 598,505 002,651 %13 089,75 %11 764 %72 %36.0 %83.8 7.09 078,6 4002 498,915 116,761 %23 269,16 %21 %42 %85.0 %26.7199,6 5002 537,594 196,361 %33 907,85 %21 094 %72 %36.0 %48.8 5.98 711,7 6002 221,874 505,851 %33 120,75 %21 484 %72 %06.0 %39.8 3.88 442,7 7002 839,544 068,851 %63 475,06 %41 425 %42 %45.0 %37.8 3.47 214,7 8002 296,124 820,361 %93 817,26 %51 625 %22 %84.0 %15.8 3.86 255,7 9002 580,014 728,861 %14 889,76 %71 255 %22 %84.0 %09.8 1.66

%61 %61- %41 %96 %33 %82- %03- %2- %83-9002 לא פורסם שיעור ההרשעות ב

יותר ממספר החשודים, אף שבעשור החולף מספר השופטים עלה בקצב מהיר ניתוח הנתונים מלמד כי שיעור הכרעות הדין ביחס למספר החשודים )תיקים גלויים(

. אם המערכת38%, ומכאן שהתפוקה לשופט ירדה אף יותר – בכ- 28%ירד בכ-של שיעור על לשמור מצליחה הייתה

הכרעות דין ביחס למספר החשודים, כפי שהיה בתחילת העשור, היו ניתנים30%כ-)!(2009 אלף הכרעות דין בשנת 14עוד כ-

. הנתוניםעל אתר משטרת ישראלהחישובים מבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו 169 משקפים את המשפטים הפליליים בדרגה ראשונה על עברות שנרשמו על ידי המשטרה )"עברות רציניות"( ושנתבררו בבתי המשפט האלה: בתי משפט מחוזיים, בתי משפט השלום, בתי משפטכלולים לא והרשעות האשמות של הסטטיסטיים בעיבודים הצבאיים. הדין ובתי לנוער השלום משפטים פליליים על עברות שלא נרשמו בפנקס ההאשמות. משפטים על עברות תנועה קלות אינם

כלולים.2012יוסף זהר ומוטי מיכאלי, אוגוסט עמוד79 משפט בצל המיקוח