Oru Paper Issue 155

of 32 /32
1 ñ£ió˜ ÷»‹ ÞŠH® ñ£ió˜ ÷»‹ ÞŠH® åŸÁ¬ñò£ ï숶ƒ«è£õ¡... åŸÁ¬ñò£ ï숶ƒ«è£õ¡... BILINGUAL FORTNIGHTLY PAPER - 08 ISSUE - 155 07 FRIDAY OCTOBER 2011 FREE àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò Þ¬íòˆF™ «î´ƒèœ WWW.ORUMANAM.COM Director: Dr Geetha Venkat MD, FRCOG 43 Devonshire Street, London, W1G 7AL Phone: +44 (0)20 7436 6838 Mail : [email protected] | Web:www.hsfc.org.uk °ö‰¬îŠ ð£‚Aò‹ Þ™¬ô«ò â¡ø èõ¬ô¬òŠ «ð£‚è 20 õ¼ì ÜÂðõºœ÷ Fø¬ñò£ù ¬õˆFò˜è¬÷ˆ ªî£ì˜¹ ªè£œÀƒèœ Ýèv† ñ£î‹ ¬õˆFò Ý«ô£ê¬ùèÀ‚è£è õ‰¶ CA„¬ê â´Šðõ˜èÀ‚° Ý«ô£ê¬ù‚ è†ìí‹ Þôõê‹. RAJA & CO SOLICITORS We provide following Legal Services: We hold ‘Legal Aid Franchise’ in Immigration, Crime & Family 10 Upper Tooting Road, Tooting Bec, London SW17 7PG Tel: 020 8772 4900 2A Robinson Road, Colliers Wood. SW17 9DJ Tel: 020 8543 4974 TOOTING COLLIERS WOOD Conveyancing: Buying and Selling Houses, Flats & Business Criminal Cases Civil Litigation Family Immigration SELVA SALOON No. 1 Waston Avenue, Est Ham, London,E6 2AJ. Tel: 02084724017 / Mob: 07931269203 ( Fø‰F¼‚°‹ «ïó‹ TOP MARKS FOR MATHS – A* TUTOR GCSE, A/S & A/2 Students All examinaton boards Covered by highly experienced mathematician. Also coach for 11+ and Grammar school exams. For further details call KAMALANATHAN BSC (HONS) Tel : 020 8883 3126 Mobile: 079 7083 9507 North, North-East & North- West London areas GCSE, A/S, A/2, Maths, Statistics and Mechanics Students North, North-West & East London areas E-Mail: [email protected] LONDON ACCIDENT CLAIMS LIMITED 70 Windmill Road, Croydon, CR0 2XP (Neck, Back & Shoulder Pain) (Terms & Conditions Apply) Driver / Passenger – within last 3 years 3 õ¼ì è£ôˆ¶‚°œ ê‰Fˆî ܬùˆ¶ õ£èù Mðˆ¶‚èO½‹ ãŸð†ì Call Free:0800 032 6798 | Tel: 020 8665 7667 M Mini cab æ 憴ù ù˜èÀ‚° “PCOàì¡ õ£èùõöƒèŠð´?? Web: www.lacl.co.uk | Mail: [email protected] NO WIN NO FEE 2007 11-13, South Road, Southall UB1 1SU Vincent Solicitors 07870 763 570 / 020 8574 0666 (Uñ£ôò£ F«ò†ì¼‚° âFó£è) Location: Raynes Park, minutes from rail station Science & Mathematics We are accepting NEW STUDENTS Please call Sutharshan or Dr.Gan at 07986 141 604 or email [email protected] to make an appointment 10‹ FèF ºî™ cƒèœ ªè£œõù¾ ªêŒ»‹ ܬùˆ¶ ¹ì¬õèÀ‚°‹ inesh Jewellers & Textiles 276 Lewisham High Street, Lewisham, London SE13 6JZ | Tel : 020 8613 9569 www.thinesh-jt.com õ£èù îKŠHì õêF à‡´. ïiù ®¬ê¡èO™ Bombay «ê¬ôèœ, ²®î£˜èœ, ݇ ªð‡èÀ‚ °Kò ïõï£ègè à¬ìèœ ò£õŸPŸ°‹ ƒèœ. 50 % bð£õOˆ F¼ï£¬÷ º¡Q†´ M¬ô‚ èN¾! «ñôFè MðóƒèÀ‚° àì¡ ªî£ì˜¹ ªè£œÀƒèœ 56 Tooting High Street First Floor Tooting, London SW17 0RN, (Entrance on Garratt Terrace) Tel : 020 8672 4445 Mob : 079 60 327 404 Does the following apply to you: Free English Classes for Women Þôõê ݃Aô õ°Š¹‚èœ!!! HTEC

Embed Size (px)

description

Oru Paper Issue 155

Transcript of Oru Paper Issue 155

Page 1: Oru Paper Issue 155

1

ñ£ió˜ ÷»‹ ÞŠH® ñ£ió˜ ÷»‹ ÞŠH® åŸÁ¬ñò£ ï숶ƒ«è£õ¡...åŸÁ¬ñò£ ï숶ƒ«è£õ¡...

BILINGUAL FORTNIGHTLY

PAPER - 08 � ISSUE - 155 � 07 FRIDAY OCTOBER 2011

FREE

àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò Þ¬íòˆF™ «î´ƒèœ WWW.ORUMANAM.COM

������������ ��������

Director: Dr Geetha Venkat MD, FRCOG43 Devonshire Street, London, W1G 7AL

Phone: +44 (0)20 7436 6838Mail : [email protected] | Web:www.hsfc.org.uk

°ö‰¬îŠ ð£‚Aò‹ Þ™¬ô«òâ¡ø èõ¬ô¬òŠ «ð£‚è 20õ¼ì ÜÂðõºœ÷ Fø¬ñò£ù ¬õˆFò˜è¬÷ˆ ªî£ì˜¹ ªè£œÀƒèœ

Ýèv† ñ£î‹ ¬õˆFò Ý«ô£ê¬ùèÀ‚è£è õ‰¶ CA„¬ê â´Šðõ˜èÀ‚° Ý«ô£ê¬ù‚ è†ìí‹ Þôõê‹.

RAJA & CO SOLICITORSWe provide following Legal Services:

We hold ‘Legal Aid Franchise’ in Immigration, Crime & Family

10 Upper Tooting Road, Tooting Bec, London SW17 7PGTel: 020 8772 4900

2A Robinson Road, Colliers Wood. SW17 9DJTel: 020 8543 4974

TOOTING COLLIERS WOOD

Conveyancing:

Buying and Selling Houses, Flats & Business

� Criminal Cases � Civil Litigation � Family � Immigration

SELVA SALOON

No. 1 Waston Avenue, Est Ham, London,E6 2AJ.

�� �������������� �����������������������������������������������������������������������������������������

�� �������������������������������������������������!����"������#������

Tel: 02084724017 / Mob: 07931269203

( Fø‰F¼‚°‹ «ïó‹ $%&&�����'%&&(�)

TOP MARKS FORMATHS – A* TUTOR

GCSE, A/S & A/2 StudentsAll examinaton boards Covered

by highly experienced mathematician.

Also coach for 11+ and Grammar school exams.

For further details callKAMALANATHAN BSC (HONS)

Tel : 020 8883 3126Mobile: 079 7083 9507

North, North-East & North- West London areas

GCSE, A/S, A/2, Maths, Statistics and Mechanics Students

North, North-West & East London areasE-Mail: [email protected]

LONDON ACCIDENT CLAIMS LIMITED70 Windmill Road, Croydon, CR0 2XP

�� ������������� ��� (Neck, Back & Shoulder Pain)

�� ���������������� ��������(Terms & Conditions Apply)�� ��������!��"#$�����%&��'�('���

)�!��� ���*��+�����,�-"

Driver / Passenger – within last 3 years3 õ¼ì è£ôˆ¶‚°œ ê‰Fˆî ܬùˆ¶ õ£èù Mðˆ¶‚èO½‹ ãŸð†ì

Call Free:0800 032 6798 | Tel: 020 8665 7667MMini cab æ憴ùù˜èÀ‚° “PCO” àì¡ õ£èù‹ õöƒèŠð´‹

����/����?�01�2���3"#�4�?

Web: www.lacl.co.uk | Mail: [email protected]

NO WIN

NO FEE

�� ����5�2007��67�'8�,9���:;���9�����<��$�=��>�%$����?$/��,@A�(��B� '��$�%C��9D

�� ��:=����4���4�E* /��('���4���<�����/ �0>���+�:;����'[email protected]����I"���4�/7!����+EJ$�������K

�� ���$�+EJ4����"����$�����"��:;������� ��L'8�?�����04�M��9N�/7!�����:;���� �0���A�+�:;���C��:+�D

�� �O������J<��E* ���P�8Q/��6=#�E��+�ND�+�� ���+��2RA�K

11-13, South Road, Southall UB1 1SU

Vincent Solicitors07870 763 570 / 020 8574 0666

%#�E�6=#�E�S

(Uñ£ôò£ F«ò†ì¼‚° âFó£è)

Location: Raynes Park, minutes from rail station

Science & Mathematics

We are accepting NEW STUDENTS

�� ����������� ��������� ������������������ ����������� �������� ������������� �!�!���� ��!"#��$#��!�%���&'(���("�������!'��� )!���*������+!����"(�'���,����-���.��������� *�����/!�(�.���0�����#���1�2��!"���� �,�������!����%3�������!+��4#����'������

�("���!��

Please call Sutharshan or Dr.Gan at 07986 141 604 or email [email protected] to make an appointment

10‹ FèF ºî™ cƒèœ ªè£œõù¾ ªêŒ»‹ ܬùˆ¶

¹ì¬õèÀ‚°‹

ThineshJewellers & Textiles

276 Lewisham High Street, Lewisham,London SE13 6JZ | Tel : 020 8613 9569

www.thinesh-jt.com

õ£èù îKŠHì õêF à‡´.

ïiù ®¬ê¡èO™ Bombay «ê¬ôèœ, ²®î£˜èœ,

݇ ªð‡èÀ‚ °Kò ïõï£ègè à¬ìèœ ò£õŸPŸ°‹ ƒèœ.

50%bð£õOˆ F¼ï£¬÷ º¡Q†´

M¬ô‚ èN¾!

«ñôFè MðóƒèÀ‚° àì¡ ªî£ì˜¹ ªè£œÀƒèœ

56 Tooting High Street First Floor Tooting, London SW17 0RN, (Entrance on Garratt Terrace)

Tel : 020 8672 4445 Mob : 079 60 327 404

Does the following apply to you:Free English Classes for Women

�� �������������� ��������������������� � ������������ ����������������� � ���������� ������������ ��� ������������ �� ������� ������� �� ����� �����

�� � ����� ������������ ���

Þôõê ݃Aô õ°Š¹‚èœ!!!

HTEC

Page 2: Oru Paper Issue 155

2

265 Dunstable Road Luton LU4 8BS [email protected]

Tel 01582 732503 Fax 01582 732533

Our staff can speak Tamil, Malayalam, Hindhi, Urdu and Pahari.

IMMIGRATION All cases including Asylum, Human rights,

Nationality, Detention, Deportation, Bail and Ap-peals to IAC and High Court

PERSONAL INJURY All cases including Road Traffic Accident, Accident at

work and public places. We give 100% compensation + £300.00 Cash back on successful completion of case subj to terms and conditions if you instruct us directly.

CONVEYANCING Residential Freehold Purchase £350+VAT; Sale

£299+VAT; Residential and Commercial property, Transfer, Assignment and extension of lease,

FAMILY LAW Divorce, Child Contact Orders, Eviction etc.

Accred i ted member of Law soc ie ty in Imm igrat ion

www.mandksolicitors.com

Prime Citizenship Test ºî¡¬ñ °®»K¬ñ ªðÁ‹ ðg†¬êèœ

HKˆî£Qò£ ðŸPò Mìòƒ è¬÷ ESOL ðJŸC Íôº‹ °®»K¬ñ õ°Š¹‚èœ Íôº‹ ÜF»„ê ðJŸC õöƒ°A¡«ø£‹.

êQ ñŸÁ‹ ë£JÁèO½‹ õ°Š¹‚èœ à‡´.

Our services: � ESOL with citizenship � Point Base Test � Spouse Visa Test � Multilingual Staff

Tel: 020 8150 9953 | Mob: 075 3893 3261 www.prime citizenshiptest.co.uk

Prime citizenship Testunit 28, unix House, Abbe Road, Park Royal, London, NW10 7TR

���������14 Lombard Business Park,

2 Purely Way, CroydonCR0 3JP.

North London Branch104 Millennium Business Centre Humber Road, Staple Corner, NW2 6DW

Þƒ«è êQ 10.00 ñE‚° ESOL õ°Š¹‚èœ à‡´

Þƒ«è ë£JÁ 10.00 ñE‚°

ESOLõ°Š¹‚èœ à‡´.

àƒèœ ðg†¬ê‚° îò£˜ 𴈶‹ õ°Š¹èÀ‚°

£ 190 .00 ñ†´«ñ You Pay Only Once, We Train You until ����������� ���� ���� ���������(ðg†¬ê‚ è†ìí‹ à†ðì)

cƒèœ CˆFò¬ì»‹ õ¬ó àƒè¬÷Š ðJŸÁ«õ£‹--- «ñôFè è†ìí‹ Þ™¬ô

020 8459 5812Sivakumar 075 8874 5506

Muralee 079 0321 7854

àƒèœ èì¡ ²¬ñè¬÷ Þ¡«ø ÜèŸÁƒèœ!

⋬ñ ÜμA àƒèœ Hó„C¬ùè¬÷„ ªê£™½ƒèœ.............1. èì¡ õöƒAò GÁõùƒèOù£™ «ñŸªè£œ÷Šð´‹ ªî£¬ô«ðC ܬöŠ¹èœ ñŸÁ‹

è®îƒèœ â¡ðõŸ¬ø  ¬èò£œA«ø£‹.2. àƒèÀ‚° èì¡ õöƒAò GÁõùƒèOŸè£ù ñ£î£‰î‚ 膴Šð투î îQˆîQò£è

è†ì£¶ å¼ ñ£î£‰î è†ìí‹ Íô‹ ܬùˆ¶ GÁõùƒèOŸ°‹ ªê¡ø¬ìò„ ªêŒî™.3. «ñ½‹ «ñ½‹ èì‚è£ù õ†® ÜøMìŠðì£ñ™ î´‚è ºòŸCˆî™4. Bankruptcy â¡Â‹ õƒ°«ø£ˆ¶ G¬ô¬ò ܬìò ºî™ êKò£ù ðKè£ó‹ è£μî™.5. èì¡ î‰î GÁõùƒèÀì¡ Ý«ô£ê¬ù ªêŒò Íô‚èìQ™ å¼ ð°F¬ò ñ†´‹

ªê½ˆF º¿‚è¬÷»‹ Gõ˜ˆF ªêŒî™.

��������� ���� �����������������������������������

Þôõê Ý«ô£ê¬ùèÀ‚° Þ¡«ø ܬö»ƒèœ

INTELLIGENT DEBT MANAGEMENT

Personal Loans, Student Loan, Bank O/D, Credit Cards, Store Cards «ð£¡ø èì¡è¬÷ ¬èò£œA«ø£‹.

Email:[email protected] Website:www.intelligent-debtmanagement.co.uk

âƒèœ «ê¬õ»‹ àƒèœ «î¬õ»‹ Þ¬í‰î£™.......àƒèÀ‚° â¡ï£À‹ ï¡ï£œ !!

cƒèœ âƒA¼‰î£½‹ «ê¬õ ªêŒò‚ 裈F¼‚A«ø£‹.

168, Manor farm Road, Wembley, Middlesex, HA0 1DD, UKMOB: 07951854057(KUMAR) TEL: 02033710046 EMAIL: [email protected]

REFRIGERATIONAir Condition

FridgeFreezer

Cold Room (New & Used)Repairing & Installation

SHOP FITTINGShelvingFlooringCeiling

Lighting & WiringCounter

CCTV CamerasShop Front & Shutter

BUILDING WORKRoofing

Extension

MOVING & DEVILERY

7 Days 24 HRS services & Repair

UK COOL

&

SHOP

FILTTING

LTD

UK COOL

&

SHOP

FILTTING

LTD

1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY

URGENT REPAIR?CALL:07951854057

Ellalan Super Marketâ™ô£÷¡ÞŠªð£¿¶ àƒèœ ܼ裬ñJ™..

» Off Licence » e¡ õ¬èèœ

» ðôêó‚° õ¬èèœ

» Þ¬ø„C õ¬èèœ

» Þôƒ¬è, Þ‰Fò

ñO¬èŠ ªð£¼†èœ

» ñó‚èP õ¬èèœ

020 8681 7485Group of Spice Land

234-236, London Road, Croydon CRO 2TF

«ñôFè MðóƒèÀ‚° ܬö»ƒèœ!!212 London Road, Croydon,

Surrey, CRO 2TE

Tel: 020 8667 1700 / 020 8649 8895 Mob : 07984 038 757

E-mail : [email protected] : spicelanduk.com

EETamil food Restuarant

and Takeaway Fully Licenced & Air Conditioned

î£ò舶 àí¾ õ¬èè¬÷ îóñ£è¾‹ ²¬õò£è¾‹ ªðŸÁ‚ªè£œ÷ Þ¡«ø ƒèœ.....

Page 3: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 3 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 2011

pg

A|eh YN]jL[Ö ˜efV•?

«cV†‰† Rh‹R ˜efV†‰Y•

ÙLÖPÖ‰ A|eh YN]jL· Gμ

‰• RWjÙLyP iyP•. ¡ WÖÚ^‹

R¡Á YÖ¡rL[ÖÖ? A|ehÙUÖ³

`T½ÚTÖh•... ‰ÛQÚTÖh•..' –h

‡VÖL E·[ LÖ‚ ˜efV• C¥

ÛXVÖ? A‹R 500 ÙULYÖyÍ –Á

NÖW• ̃ efV• C¥ÛXVÖ? A|eh

YN]• Gμ‡VY£eh 500 ÙULÖ

YÖyÍ GÁ\Ö¥ ARÁ A[°

“¡�UÖ?

UÖRYÁ

AYŸLÛ[ ‘.¡.G� ÙY¸ÚV¼½�·[RÖ?

A�ÛU›¥ É¡«›¥ ÚRÖÁ½

RÖjL· UÖ®WŸSÖ¸Á ETVLÖWŸ

L· G]e i½V ‡£. rL‹RhUÖ

WÁ, ‡£. r�‘WU‚V• ÍL‹R

ÚRYÖ BfÚVÖÛW ‘.¡.G�. ÙY¸

ÚV¼½�·[RÖL ÙY¸›¥ LÛR

AzT|f\‰ C‰«PVUÖL ‘¡G�

A½eÛL GRÛ]�• «P«¥ÛX.

BLÚY . E�ÛUVÖ?

ŒŸUXÁ

VÖŸ C‹R† RÖUWÖ?

GjL· hX†‡Á SÖVLÚUÖ hQ†

‡Á SÖVLÚUÖ, R¼ÚTÖÛRV CXj

ÛL›Á ŒW‹RW† Š‰YWÖL I SÖ

«¥ AUŸ‹‡£�TYŸ. CP• ÙTVŸ

‹‰ ÚU¥ SÖyz¥ C£‹‰ GUeh

BRWYÖL� TX Ly|ÛWL· Gμ‡]

YYÖÚU. CÁ¿ VÖŸ L�…Ú\Ö,

VÖŸ Y³ SP†RÚXÖ LP°· (LÖr)

TÖNÚUÖ GjLºeh G‡WÖL C‹R†

‰·º† ‰·ºf\ÖŸ. CÛR SÖ•

VÖ¡P• ÙNÖ¥¦ AZ?

pYWÖNÖ.

XÖ¥ Ajf·

rÚTÍ Gμ‡V XÖ¥ Ajf· p¿

LÛR SÁ\ÖL°• TX ÙNš‡LÛ[e

i¿YRÖL°• AÛU‹‡£‹R‰.

AY£eh G]‰ SÁ½ÛV ÙR¡«†

‰e ÙLÖ·gÚ\Á.

qXÁ

ÈÚX‘ NÖ–VÖŸ Gjf£ef\ÖŸ?

C‹‡VÖ«¦£‹‰ ÈÚX‘ NÖ–

VÖŸ GÁ\ J£YŸ Cjh Y‹‰ TXW‰

‰ÁTjLÛ[ ̂ Ÿ†‰ Y£YRÖL A½

fÚ\Á. ÙTVŸ GÁ]ÚYÖ ‡Á

T�P• UÖ‡¡ C£�TR]Ö¥ SÖÁ

N¡VÖL� ÙTVÛW EoN¡efÚ\Ú]Ö

ÙR¡V«¥ÛX. RV° ÙNš‰ VÖWÖ

Y‰ C‹Ro NÖ–VÖ¡Á «TWjLÛ[

ÙR¡V�T|†R ̃ zVUÖ. SÖÁ C‹R

«TWjLÛ[ ÚaÖ• J‘reh ÙLÖ|e

LUÖyPÚPÁ GÁTÛR C†RÖ¥

E¿‡�T|†‰fÚ\Á.

-TtN¦jL•

‘¡‹‰ ŒÁ¿ ALYQeL• ÙNšÚYÖ•.

G• RÖVL†‡Á «|RÛXeLÖš

CÁÄVŸLÛ[ÚV AŸ�T‚†R

ÙRšYjLºeh J£jfÛQ‹‰

ALYQeL• ÙN¨†RÚY ˜zVÖR

iyPUÖ G• R–² U(Ö)eL· iyP•.

TWYÖ›¥ÛX J£jfÛQ‹‰ N�

ÛP›|YÛR«P ‘¡‹‰ ŒÁ¿

AÛU‡VÖL AL YQeL• ÙN¨†

‰ÚYÖ•. UÖ®WŸL· G• AÛU‡

YQeL• L�| ”¡eLy|•.

ÙL[¡ÛU‹RÁ

ÚLÖ›¥

ÚLÖ›ÛX «VÖTÖWUÖeh• ̃ V¼p

T¼½� TÖŸ†ÚRÁ. Hšef\ iy

P• HšeL†RÖÁ ÙNš�•. LÖÛN

Az�T‰ ÚY¿ AÛR «WVUÖeh

fÁ\‰ ÚY¿. LÖÛN «WVUÖe

hY‰ RjL· A‹RÍÛRe LÖ�

TÖ¼\. A�ÚTÖ A•UÛ]e LÖ�

TÖ¼\ TeRŸL·RÖÁ TÛPÙV|†‰

HRÖY‰ ÙNšVÚY�|•.

ÚR«LÖ

VÖÛW�• AYU‡eLÖˆŸL·

ÚLÖ«¥LÛ[�• BÁ—L�T‚

L¸¥ D|TyPYŸLÛ[ ÚL¦ T�

„YRÁ ™X• H¼T|• p¼½Á

T†‡¼LÖL AYŸL[‰ T‚ÛV AY

U‡eLÖˆŸL·. pX RY¿LÛ[ AYŸ

L· «yz£eLe i|• AR¼LÖ

��PŠW SXÛ]e LY]†‡¥

G|†‰ AYŸLÛ[ AYU‡eh•

Ly|ÛWLÛ[ ‘Wr¡eLÖˆŸL·.

LV¥«³

J£ TÖŸÛY!!!

G• ÛL›¥ R¼ÚTÖ‰ é-155

CR² E�| Gy| Y£PUÖL CÛR

ÙY¼½LWUÖL SP†‡VYŸL·, YÖ²

†R�TP ÚY�zVYŸL·. «[•TW†

ÛRÚV S•‘, U]o ÚNÖŸÚYÖ, R[

ŸÚYÖ C¥XÖU¥ ÚRÛYÛV EQŸ

‹‰, CÁ]¥LÛ[� ÙTÖ£yT|†

RÖ‰ ÙNV¥ TyPYŸL· RÖÁ. C‹R,

AYŸL¸Á ÙN¥X� ÚTop¥ i¿•

é L Ö W Á L · + L Ö ¡ L º e h

GjL· YÖ²†‰eL· GÁÙ\Á¿•

E�|.....

SUpYÖV• AfXÁ

SÁ½L·........

˜·¸YÖšeLÖ¨eh� ‘Á

G¥XÖ• ˜z‹‰ «yP‰ GÁ¿

ÚRÖ¥« U]†‰PÁ C£‹RY£eh

N¡VÖ] ŒVÖVjL· «[eLjL·

™X• C‹R éN¡VÖ] ‡ÛN

ÛVe LÖyz “†‰›Ÿ ÙLÖ|†‰ Gμo

pÛV� “‰�‘†RR¼h GÁ U]UÖŸ

‹R SÁ½L·.

‰ŸeLÖ

ÚY�|ÙLÖ·!

Gjh• TQ ÙS£eLz ÚYÛX

C¥XÖ� ‘WopÛ], «VÖTÖW•

®²op GÁ\ LÛRL· RÖÁ. CR¼

h· J£ éI ÙY¸eÙLÖQŸ

Y‰ GªY[° pWU• GÁ¿ SÖ•

G�ÚTÖRÖY‰ p‹‡†‡£efÁÚ\

ÖUÖ? G• «VÖTÖW S�TŸL· RÖÁ

éÙY¸ Y£YR¼h BRW°

ÙLÖ|eL ÚY�|•.

SÖRÁ

LÖÛX ˜½†‰«y| YÖPÖ..!

RÖVL†‡¥ SP‹R ÚTÖ¡¥ «W¥

LÛ[ CZ‹R J£ CÛ[OŸ Cjh

Y‹‰·[ÖŸ. AYŸ R]‰ AL‡†

RtN• ÚLÖ£YR¼LÖL X�P¨

·[ R–² ÙNÖ¦p¼\¡P• ÙNÁ\

ÖWÖ•. AYW‰ LÛRÛVe ÚLyP

ÙNÖ¦p¼\Ÿ «W¥ÚTÖ]‰eh G¥

XÖ• AÛNX• RWUÖyPÖŸL· ÚTÖš

ÛLÛVe LÖÛX ˜½†‰«y| YÖ

G] BÚXÖNÛ] ÙNšRÖW•.

CRÛ]SÖÁ S�T£eho

ÙNÖ¥X AYŸ ÙNÖÁ]ÖŸ C‡

ÙXÁ] “‡]• C£eh‰, Cj

h·[ R–² ÙT� ÙNÖ¦p¼\Ÿ

J£YŸ RÁÂP• Y£TYŸLºeh

RÖÚ] p†‡WYÛR AÛPVÖ[j

LÛ[ H¼T|†‡e ÙLÖ|ef\ÖŸ

ÙR¡�UÖ GÁ\ÖŸ. B�PYÖ C‰

L· G¥XÖ• E� ÛU›¥ SPef\

RÖ? ŒÛ]eLÚY RÛX r†‰f\‰!

rÚWÁ (ÙRÖÛXÚTp YÖ›XÖL)

é ÙRÖPŸTÖ] EjLºÛPV

L£†‰eLÛ[† �jL· R¼ÙTÖμ‰

ÙRÖÛXÚTp YÖ›XÖL°• T‡°

ÙNš‰ ÙLÖ·[°• ˜z�•.

”WÖV• Th‡eLÖ] LzRjLÛ[†

ÙRÖÛXÚTp›¥ T‡° ÙNšYR

¼h ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[ ÚY�zV

CXeL• 020 7043 4314.

ªõ™½‹ õ¬ó ªê™«õ£‹ªõ™½‹ õ¬ó ªê™«õ£‹

BILINGUAL FORTNIGHTLY

PAPER - 08 � ISSUE - 154 � 23 FRIDAY SEPTEMBER 2011

FREE

àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò Þ¬íòˆF™ «î´ƒèœ WWW.ORUMANAM.COM

RAJA & CO SOLICITORSWe provide following Legal Services:

We hold ‘Legal Aid Franchise’ in Immigration, Crime & Family

0 Upper Tooting Road, ooting Bec, London SW17 PGel: 020 8772 4900

2A Robinson Road, Colliers Wood. SW17 9DJTel: 020 8543 4974

TOOTING COLLIERS WOOD

Conveyancing:

Buying and Selling Houses, Flats & Business

� Criminal Cases � Civil Litigation � Family � Immigration

TOP MARKS FOR

LONDON ACCIDENT CLAIMS LI70 Windmill Road, Croydon, CR0 2XP

�� ������������� ��� (Neck, Back & Shoulder Pain)

�� ���������������� ��������(Terms & C�� �����������!"#�����$%��&�

(����� ���)��*�����+�,!

Driver / Passenger – within last 3 year3 õ¼ì è£ôˆ¶‚°œ ê‰Fˆî ܬùõ£èù Mðˆ¶‚èO½‹ ãŸð†ì

Call Free:0800 032 6798 | Tel: 020 8MMini cab æ憴ùù˜èÀ‚° “PCO” àì¡ õ£èù‹

����-����?�./�0���1!

Web: www.lacl.co.uk | Mail: [email protected]

NON

�3 2007� 45�& 7 � 8

A£‹R‡... A£‹Rˆ...

J£ ÚT�TŸ 154¥ TeL• 19C¥

‘Wr¡eL�Tyz£‹R ®ÛQ AWj

ÚL¼\• JÁ½Û]� T¼½V ÙNš‡

›¥, `CX�PÁ CÛN�‘¡VŸLº

eh c֖›Á h£ A£‹R‡

LÖ�‘†R `A£‹R‡' SyN†‡W•

cÖ–Â GÁÚ\ i½«PXÖ•' G]e

h½�‘P�T|·[‰. CÛR Gμ‡

VYŸ A£‹R‡ GÁ\ Bp¡ÛV “L²

YR¼LÖL CªYÖ¿ G쇛£eL

XÖ•, B]Ö¥ A£‹R‡ SyN†‡W†

ÛR� T¼½ A½‹RYŸLºeh, C‰ J£ A‡L� ‘WNjL†R]UÖ] ÙTÖ£†

RU¼\ L£†‰ GÁT‰ “¡‹‡£eh•..

`A£‹R‡' SyN†‡W• GÁT‰ ‡£UQ ÛYTYjL¸¥ UQUeLºeh

IVWÖ¥ LÖy�T|Y‰ GÁT‰ TX£eh• ÙR¡�•. LÖy|fÁ\ IVÚWÖ,

A¥X‰ AYWÖ¥ LÖyP�TyP UQUeLÚ[Ö C‹SyN†‡W†ÛR J£

ÚTÖ‰• L�P‡¥ÛX GÁT‰• G¥ÚXÖ£eh• ÙR¡‹‡£eh•. C£‹RÖ

¨•, C‹‰ UR S•‘eÛL›Á Tz, A£‹R‡ SyN†‡W• GÁT|Y‰

CW�| SyN†‡WjL¸Á ÚNÖz. Cª«£ SPN†‡WjLº• JÁÛ\ JÁ¿

r¼½ Y£f\‰. C‹SyN†‡WjLÛ[�ÚTÖ¥ UQUeLº• CÛQ‘¡VÖ‰

J£Y£eh J£YŸ ‰ÛQVÖL YÖZÚY�|• GÁT‰RÖ] CRÁ R†‰Y

«[eLUÖL AÛUf\‰.

YÖ]†‡Á YP‡ÛN›¥ iyPUÖLe LÖQ�T|• Hμ SyN†‡WjL·

ÙLÖ�P ÙRÖh‡ÛV C‹‰eL· N�R¡p U�PX• G]eh½�‘y| AY¼

¿eh “WÖQeLÛRL¸¥ Y£• ¡peL¸Á ÙTV¡Û]o syz�·[ÖŸL·.

AY¼¿· JÁ¿RÖÁ A£‹R‡ ARÁ A£f¥ C£eh• SyoN†‡W•

YpyPŸ G] ÙTV¡P�Ty|·[‰. ‘W•U¡p YpyP£•, ÚRYÚXÖL AZf

A£‹R‡�• CÛQ‘¡VÖ‰ YÖ²‹RÖŸL[Ö•. U¼\V ÚRYÚXÖL AZf

L[Ö] W•ÛT FŸYp ÚTÖÁÚ\ÖŸ ÚRÚY‹‡WÂÁ LÖU YÛX›¥ «μ‹

R‰ ÚTÖ¥ A£‹R‡ Y³ RY\«¥ÛX GÁ¿• i\�T|f\‰. AR]Ö¥

AZf A£‹R‡ J£ p\�TÖ] CP†ÛR� ÙT¿f\ÖŸ. CÛYÙV¥XÖ•

ÙY¿• Ly|eLÛRL[Öe iP C£eLXÖ•, B]Ö¥ CªYÖ\Ö] SyN†

‡Wo ÚNÖz JÁ¿ C£�T‰ ‘¼LÖX†‡¥ YÖ]U�PX BWÖšopVÖ[ŸL

[Ö¥ E¿‡�T|†R�Ty|·[‰.

–NÖŸ (Mizar) - A¥ÚLÖŸ (Alcor) G] AÛZeL�T|• CW�| CWyÛP

SyN†‡We iy| C£�TRÖL YÖ]U�P BWÖopVÖ[ŸL· L�|‘z†

‰·[]Ÿ. CoÙNÖ¼L· AÚW‘V CXefVjL¸¦£‹‰ G|eL�yPÛY.

^�TÖÂVŸL· A¥ÚLÖŸ SyN†‡W†ÛR jumyoubosh G] AÛZef\ÖŸL·.

BLÚY C‰ gÛZ†ÚRNjL¸¥ H¼L]ÚY L�P½V�TyP JÁ\ÖL C£‹

‰·[ÛUÛVe A½VeizVRÖL E·[‰.

C�ÙTÖμ‰ ÙNÖ¥¨jL· Bp¡ÛV J£YŸ R]‰ UÖQ«ÛV ‡\ÛUVÖ

]YWÖL E£YÖef]Ö¥ ARÛ] AYŸ L�|‘z†R ̀A£‹R‡' SyN†‡W•

GÁ¿ i¿Y‡¥ HRÖY‰ AŸ†R–£ef\RÖ?

C‰ Uy|U¥X, `YWXÖ¼¿� T‡YÖL SP‹R ŒL²°', `ÙTÖÁÙ]솉e

L[Ö¥ ÙTÖ½eLTPÚY�zV‰' ÚTÖÁ\ ÙNÖ¼LÛ[ ÙTÖ£†RUÖ] CPj

L¸¥ TÖ«eLÖU¥ NÖRÖWQUÖL «PVML¸¥ TÖ«eh• ÚTÖ‰ ARÁ

˜efV†‰Y• CZ‹‰«|Y‰ LYÛXeh¡V‰,

CWÖfÂ

Page 4: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 20114

pg

F R I D AY, O C T O B E R 0 7 , 2 0 1 1 , I S S U E 1 5 5

RU‰ hzUeL· «PV†‡¥ ‘¡†RÖÂV AWpÁ TÖWÖ˜L•

‘¡†RÖÂV hz�¡ÛU ÙT¼\ I‹‰ R–ZŸL· p½XjLÖ«Á pÛ\L¸¥ �‡

«NÖWÛQL· G‰°–Á½ R|†‰ ÛYeL�Ty|·[RÖL A‹SÖyzÁ ÙY¸

�\° AÛUoreh ÙS£eLUÖ]YŸL¸]Ö¥ ÙY¸›P�TyP RLY¥L· ÙR¡

«efÁ\]. CYŸLº· J£YŸ CªY£P• JLÍy UÖR ˜¼Th‡›¥ Ly|

SÖVeL «UÖ]ŒÛXV†‡¥ ÛY†‰e ÛL‰ ÙNšV�TyP ‡£U‡. YÖrf

L£QÖŒ‡ GÁ\ CW�| ‘·Û[L¸Á RÖVÖŸ. ÚU¼h X�PÁ Th‡ÛV Y‡

«PUÖLe ÙLÖ�P ‡£U‡. L£QÖŒ‡ C‰YÛW �‡UÁ\†‡Á ̃ Á Œ¿†R�

TP«¥ÛX.

p½XjLÖ«Á A‡ÚUÖNUÖ] TVjLWYÖR† RÛPoNyP†‡Á Az�TÛP

›¥, YZÛUVÖ] �‡eh� “\•TÖ] YÛL›¥ CYŸL· R|†‰ ÛYeL�Ty

z£efÁ\ ÚTÖ‡¨•, R�PÛ]eh¡V G‹RÙYÖ£ h¼\oNÖy|• CYŸL· —‰

rU†R�TyPÖRL† ÙR¡V«¥ÛX. ‡£U‡. L£QÖŒ‡›Á ÛL‰ «P

VUÖL ‘¡†RÖÂV ÙY¸�\°†‰Û\ T‚VL†‰PÁ J£ ÚT�TŸ ÙRÖPŸ“

ÙLÖ�PÚTÖ‰, AYŸL¸P–£‹‰ «TWjL· GRÛ]�• A½V ̃ zV«¥ÛX.

B]Ö¥ AYÛW «|«�T‰ ÙRÖPŸ‘¥ ÙLÖμ•‘¥ E·[ ‘¡†RÖÂV ŠRW

L• pX SPYzeÛLLÛ[ G|†‰·[RÖL ÙR¡VY£f\‰.

R|†‰ ÛYeL�TP|·[YŸL· «PV†‡¥, NyP”ŸYUÖ] SPYzeÛL G|�

TR¼h AYŸL[‰ E\«]ŸL· AoN�T|f\ÖŸL·. AªYÖ\Ö] SPYze

ÛLL· ÚU¼ÙLÖ·[�T|• TyN†‡¥ R|†‰ÛYeL�Ty|·[YŸL· ÚU¨•

TÖ‡eL�T|YÖŸL·, E›Wor¿†R¨eh E·[ÖYŸL·, U¼¿• AYŸL[‰

«|RÛX ÚU¨• RÖU‡eL�T|• ÚTÖÁ\ LÖWQjLºeLÖL Cª«PV†ÛR

CWLpVUÖ] ̃ Û\›¥ ÛY†‡£eLÚY AYŸL· «£•“f\ÖŸL·. p½XjLÖ

AWNÖjL†‡Á LP‹R LÖX SPYzeÛLLÛ[ ÚSÖeh–P†‰ CªYÖ\Ö]

AoN• ŒVÖVUÖ]RÖLÚY E·[‰.

C‹ŒÛX›¥ R|†‰ÛY†‡£�TYŸLÛ[ «|«eL AYŸLºeh ÙS£eL

UÖ]YŸL· NyP†‡¼h “\•TÖ] Y³L¸¥ ̃ V¼pLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·[ ÚY�z

�·[‰. CRÛ] YÖš�TÖL TVÁT|†‡, p½XjLÖ«Á A‡LÖ¡Lº•,

AYŸLºPÁ CÛQ‹‰ ÙNV¼T|• `RÛXVÖyzLº•', ÙY¸SÖyz¥ E·[

pX R–² ˜LYŸLº• TQ—yz Y£f\ÖŸL·.

Cª«PV†‡¥ RU‰ CWÖNR‹‡W Y³˜Û\L¸ÅPÖL Aμ†RjLÛ[ ‘W

ÚVÖfeLe izV ŒÛX›¥ E·[ ‘¡†RÖÂV ÙY¸›\°†‰Û\ ÙU†R]�

ÚTÖeÛL LÛP�‘z�T‰ Cjh YÖμ• R–ZŸL· U†‡›¥ A‡£�‡ÛV

H¼T|†‡�·[‰.

ARPUTHAM AMMAL, a pensioner with curly silver hair and a wheezing cough, is an abolitionist. Perched ina gloomy warehouse in Chennai, capitalof Tamil Nadu, as young men bustle over an exhibition against the death penalty, she explains why. “It is not needed. The ultimate victims of the death sentence are the backward, the minorities and the weak.”

She has another reason for her opposition: in a few weeks a hangman is due to slip a noose around her son’s neck. Known as Perarivalan, he was convicted with 25 others of killing Rajiv Gandhi in 1991. Judges ruled that he supplied a battery for the suicide bomber who blew up the former prime minister. Yet for over adecade he has languished in jail awaiting a response to his plea for mercy. In August President Pratibha Patil rejected the plea, and those of

two co-conspirators.

The three were to be hanged on September 9th. But a local court issued a further stay, ironically to decide if the years of delay, largely in solitary confinement, were a cause for commutation. Delays are universal in India; 16 similar pleas are now before the president. Of 300 people on death row, many have waited for years. The lawyer for an Assamese murderer says of these repeated, last-minute postponements: “You are virtually killing him every day.”

India has imposed a near-moratorium on capital punishment since theSupreme Court ordered in 1983 thatit be used only for the “rarest of rare”cases. Only one convict has been hanged since 1995. (The neighbours, too, have grown shy of the noose, resulting in crowded death rows: 357

await execution in Sri Lanka, 400 in Bangladesh and some 8,000 in Pakistan.) The news that Gandhi’s assassins would hang spread consternation, especially in Tamil Nadu where resentment of the distant, northern rulers in Delhi is palpable.

The state assembly also voted unanimously against them. Activists talk of spreading opposition. A prominent politician, Vaiko, roars in his office that the hangings would be a “betrayal of the Tamils”, and would provoke popular fury.

Locals grumble that India does nothing for their fellow Tamils in nearby Sri Lanka, who are seen as victims ofan ethnic assault by the Sinhalese-rungovernment. Now Tamils have anothercause. On August 28th a woman inTamil Nadu burned herself to death toprotest against the imminent hangings.The state assembly also voted unanimously against them. Activists talk of spreading opposition. A prominent politician, Vaiko, roars in hisoffice that the hangings would be a

“betrayal of the Tamils”, and would provoke popular fury.

Few doubt that the three now facing execution were involved at a lowish level in Rajiv Gandhi’s murder. Butserious questions persist over the investigation and trial, carried out undera now-defunct anti-terrorist law. The convictions rested on confessions, laterretracted, that were beaten out of the suspects by the police.

A retired police inspector, Mohan Raj, also wants the hangings called off. He says ruefully that he would testify that he assaulted the condemned to make them talk. Mrs Ammal’s son, Perarivalan, was “beaten blue-black” he admits. “What do you expect? The country’s leader was blown faceless. We were all very furious against these fellows.” The convicts call this torture. Perarivalan, who was 19 at the time, has written of how Mr Raj and others attacked him with plastic pipes filled with concrete, kicked and punched him, denied him sleep and water, put him in agonising positions and stuck pins into his fingernails until he signed statements of guilt.

With such abuses widespread in Indian custody, retired judges andothers are now campaigning for outright abolition of the death penalty. The risk of hanging an innocentperson is too great, they say. At the same time, the rarity of execution meansit is no deterrent. K.T. Thomas, who presided over the Supreme Court thatupheld the death penalty in the Gandhi case, now calls its use “inhuman” and

merely “vengeful”.

Locals grumble that India does nothing for their fellow Tamils in nearby Sri Lanka, who are seen as victims of an ethnic assault by the Sinhalese-run government.

Yet the ruling Congress party may conclude otherwise. Taking the death penalty off the books might encourage more police to serve as illegal executioners, in a practice known as staging “fake encounters”: shooting suspects dead and claiming afterwards there had been a firefight. Hanging may be unpopular abroad, or blocked by courts or regional politicians sensitive to local feelings. But it can still secure a populist boost from voters, especially those angered by official failures to prevent terrorist attacks. A big test will be the fate of a Pakistani prisoner, Ajmal Kasab, who is the sole surviving attacker from the November 2008 assault on Mumbai that killed some 170. Last year he was sentenced to death four times over. It will be a brave Indian who demands that he be spared.

(Courtesy: The Economist)

The death penalty in India Fatally flawed

YQeL•!

CW�| ™�| ÚT�T£eh ˜Á]• ÙNÖÁ]

UÖ‡¡ GjLÛP CÛQVR[•, ™tp�“†RL•,

£«¼\Ÿh£« G¥XÖ• C�ÚTÖ RY\ÖU¥

C¼Û\�T|†R�T|f\‰. (A�ÚP¼

T�„\‰eh C‰RÖÁ R–²).B]TzVÖÛX

A‰L· ™XUÖ�• EjLÛP L£†‰LÛ[

AÄ�TXÖ•. B]Ö¥ TÖ£jÚLÖ ÙXÖ·º

«|\‰ehGjLÛP ™tp� “†RL†ÛR

TÖ«or ÚTÖPÖÚRjÚLÖ. H¼L]ÚY

C[rLÛ[ ®yzÛX Yop£ef\ RÖšUÖŸ

GjL¸ÛX L|�TÖš C£ef]•. GjLÛ[

Y•‘ÛX UÖyPÖU¥ EjLÛP L£†‰LÛ[

S¥XUÖ‡¡ T‡�jÚLÖ.A‰L¸ÁÛW ˜LY¡

C‰RÖÁ www.facebook.com/orupaper £«¼\Ÿ

h£«›ÁÛW orupaper.

éÛX ÚNÖ‡P• ÚTÖyPÖ¥ CÁÄ•

iP BeL· YÖp�‘]• G�| J£

ÙT¡VÖ·ÙNÖÁ]ÖŸ. SÖjLº• A‰ N¡ÚVÖ

G�| CjÛL›£ef\ J�| CW�|

NÖ†‡¡UÖ¡yÛP (GjLÛP BÍRÖ]

`NÖ†‡¡ 'I R«W) ÚLyzyP• AÛYV·

J£R£• EPÁT|f]• C¥ÛX. A‰eh

AYŸL· ÙNÖ¥¦\ LÖWQ•, SÖjL·

NÖ†‡W «NVjLÛ[ ÚTÖyPÖ¥ N]• ÚT�TŸ

TzeLÖU¥ «y|«|• ‘\h RÖjL· «[•TW

ÚTÖPUÖyz]UÖ•. C‰«NVUÖš �jL· GÁ]

ŒÛ]ef½V·.

GjLÛP T†‡ Gμ†RÖ[Ÿ CRVoN‹‡WÁ

A�QÁ, Y.LÚQÍ A�QÁ

BfÚVÖŸ rLœ]• LÖWQUÖL C‹R˜Û\

GμR«¥ÛX, A|†R ˜Û\ Gμ‰f\

RÖš ÙNÖ¥¦›£ef]•. CÛY

CW�|ÚT£• ÙL‡›ÛX rLUÛPVÚY„•.

UyÛPef[�TÖÁ J£ TVQ• ÚTÖ]

TzVÖÛX AY£• C‹R ˜Û\ `AXrYÖW•'

GμÚR¥ÛX.

ÙSÖÙY•TŸ UÖR†‡ÛX YÖ\ CW�|

ÚT�T£• UÖ®WŸ p\�‘R²L[ÖL ÙY¸›P

«£•“fÚ\Ö•, EjL[‰ BeLjLÛ[

ÚYÛ[eÚL AÄ�‘ ÛY�jÚLÖ!

AtNÖ•T TeL‡ÛX C£ef\ GjLºeh

E¿‰ÛQVÖL«£�TYŸL· TyzV¥

A�‘zÚV Œ�|y|‰.AÛR �yz\‰ EjLÛP

��P ÛLL¸]ÖÛX ˜z�•. AÛR�•

J£eLÖ¥ RV° ÙNš‰ LY]†RÛX G|jÚLÖ.

ÚYÛ\ GÁ]?

—�|• N‹‡�T•

éLÖWÁL·+LÖ¡L·

xU Ngg;gu;

Page 5: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 5 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 2011

pg

By: Nadarajah Balasubramaniam (PFLT)

“When one lies, one should lie big,and stick to it,”

wrote Joseph Goebbels,Germany's Reich minister of propa ganda, in 1941.

The much awaited UNHRC September 2011 sessions began recently with the Eelam Tamils expectantly looking forward to some tangible progress inaddressing the excesses of the genocidetrauma that the Rajapakses inflicted on them. Unlike in the Colombo/Delhipressured May 2009 sessions, the UNHRC membership this time aroundhas overwhelming evidence of the Rajapakse genocide crimes, thanks toWiki-leaks (more and more incriminating leaks are surfacing), the UN‘expert panel’ report , the epic Channel4 ‘Killing Fields’ and the Headlines Today documentaries and a re-nourished and balanced world-widemedia coverage.

The Rajapaksa regime think they aretoo intelligent to use the geopolitical equations in South Asia, and could manipulate to win the support of China,Pakistan or other countries including Russia, so that India could be pressurised. President Rajapaksa's second visit to China within a year, is anear ideal gauge of the desperation the alleged criminals are faced with!

India also feels guilty and the guiltiness haunts India. So India succumbs

to a blackmail or pressure exerted byRajapaksa government. Delhi has reasons to fear most that its reputation will betattered shouldthe SL genocide crimesgo before the international tribunals.

Further, India’s support to the UNH-CR motion in May 2009 against the warcrimes and gross HR violation investigations makes it an altogether ugly situation for international laws of war and human rights under the UN Charter. Adarling intellectual, a well known personality, a Sri Lankan diplomat whocampaigned amongst these so-calledanti-west countries that the war on theTamil people was an ‘anti-imperialist struggle’ - his counter parts in thewest did a campaign that the war on theTamil people, was a ‘war on terror’.The solid evidence of war-crimes andbarbaric acts of unprecedented brutality as was made clear in the Channel-4'swill make it difficult to nations including Russia and China to sustain their support for Sri Lanka. After all these aregreat countries with right vision and brilliant future.

The broadcast of the documentary ‘Sri Lanka’s Killing Fields’ by Channel-4, now being shown all over the caringworld , is seen as a harrowing but vital insight into the truth of the final stages ofthe genocidal war in Sri Lanka during2009. It is an outstanding example of investigative journalism that has uncompromisingly presented the horrors that occurred. The documentary’s irrefutable evidence of war crimes and crimes against humanity serves as areminder to all journalists of the res

ponsibility they carry to highlight suchatrocities wherever they occur. Cheersto Channel 4! The arguments putforward by the Sri Lanka government are obviously coun terproductive. Thehindrance is the covert support givenby the partners ingenocide, India, the UK and USA.

During the UNHRC session, the US Ambassador Patricia A. Butenis was seen in Vanni counting drumsticks andfeeling ladies fingers while US Assistant Secretary of State, Robert O Blake's visit to Jaffna and his attempt to meet with civil society representatives, including student representatives of the University of Jaffna and recommending therecruitment of Tamils as policeman, and then President Rajapakse mentioning it in his UN speech, all looked likecomic opera. The timing of these exerci-se and the coordinated efforts are all tohood wink the world. But how long?

India, UK & USA, already 'with skeleton in cupboard' are now busy trying the second or the follow up genocide, genocide of Tamils by other means.USA India relationship is unambiguousand undisguised while the UK India relation is detrimental and perilous. The Diaspora Tamils are to be ever alertand smart. Rajiv Gandhi’s Indiancargo planes invaded our air space forthe infamous “parippu” drop, whilethe Sonia's Congress governmentsmilitary helicopters painted in SriLankan shades dropped borrowedThermionic bombs and cluster bombs.If someone wonders how can the Sinhalese Government of Sri Lanka do these atrocities to their minority Tamils; the answer is, “ How dare theTamils could ask for a separatenation? They had to be taught a lesson that they and their children will dare not”.

Sonia's Congress, Bush and Blair, and their underlings have specifically created the environment that led to the needless merciless deaths of so many Tamil civilians helping the Sri Lanka government to accelerate the on going genocide against Tamils. They knew very well that it was a war against Tamils and not against LTTE. Today and that day, the cardinal truth is that the LTTE are Tamils and the Tamils are LTTE.

The Tamil Diaspora are expose thewar-crimes planned and executed by the Sri Lanka government and its partners in genocide against innocent helpless Tamils. Once the accountability is achieved, and the culpable individuals are brought to justice, thenonly energies should be focussed on seeking long-term political justice based on the fundamental right to self-determination.

The guilty big powers, the USA, theUK and others must not be encouragedto attempt to use war crimes investigation as a leverage in their attempt to achieve an amicable political solution.Let us rally around our National Flagand logos dipicting our dear LiberationTiger. Let us jointly follow this great advise. “Establish the facts, and let thefacts bear out the truth.” is Bertrand Russell's advise for the future generations.If a banana republic like Sri Lanka that carried out a genocide against its minority who were agitating for their basic human rights for more than sixty odd years, in South Asia,is allowed to walk free, what will act asa deterrent for much stronger countries that hold similar intentions towards similar struggles? The Wheels of Justice turns slowly but exceedingly fine.

ÙLÖμ•“ UÖSLWNÛT† ÚRŸR¦¥ CÛQ‹‰

ÚTÖyz›|• UÚ]Ö LÚQNÁ RÛXÛU›XÖ]

^]SÖVL UeL· ̃ Á]‚eh• «efWUTÖh

L£QÖW†] RÛXÛU›XÖ] SYNUNÖ^e Lyp

eh• BRW° YZjhUÖ¿ R–²ÚRpV†‡¼LÖ]

UeL· ˜Á]‚ A½eÛLÙVÖÁÛ\ ÙY¸

›y|·[‰. R–² ÚRpVe iyPÛU�“ RU‰

BRW«Û] ÙY¸�TÛPVÖL ÙR¡«eLÖR

ŒÛX›¥ A‡¥ AjL• Yfeh• pX TÖWÖº

UÁ\ E¿�‘]ŸL· CÚR L£†ÛR ÙY¸y|·

[ÖŸL·. GÂÄ• Lyp›¥ ˆWUÖ]• G|eh•

ŒÛX›¥ E·[ N•T‹RÁ, rU‹‡WÁ ÚTÖÁ\

YŸL· RU‰ ŒÛX�TÖyÛP ÙY[›P«¥ÛX.

UÚ]Ö LÚQNÛ] ÙY¸�TÛPVÖL BR¡�T‰

IefV ÚRpVe Lyp›Á ÙY¼½ YÖš�ÛT

TÖ‡†‰ «PeiPÖ‰ GÁT‡¥ AYŸL· LY]

UÖL C£�TRÖL S•‘eÛLVÖ] YyPÖWj

L¸¦£‹‰ A½Ve izRÖL°·[‰.

R–² ÚRpV†‡¼LÖ] UeL· ˜Á]Q›Á

A½eÛL›Á rWeL• Cjh RW�Ty|·[‰.

R–² UeL· —‰ p¾XjLÖ AWr ÙRÖPŸ‹‰

Y£• C] A³�“ «YLÖW• CÁ¿ NŸYÚRN

UV�T|†R�Ty|·[ sZ¦¥ R–²†ÚRpV

AWpVÛX EXL ¢‡VÖL Y¨�T|†R ÚY�zV

LÛPÛU�TÖ| R–² UeL· AÛ]Y£eh•

E·[‰. “X• ÙTVŸ R–² UeL·, R–²SÖy|

R–² UeL· EyTP EXf¥ YÖμ• NLX R–²

UeLº• C� T‚›¥ R•ÛU D|T|†‡ Y£fÁ

\]Ÿ. G¥XÖoN‹RŸ�TjL¸¨• RÖ• J£ R†

‰YUÖ] AWpV¥ N™L• GÁTÛR�• Œ¤‘†‰

Y£fÁ\]Ÿ. A‹R YÛL›¥ AYŸL· ÚRŸR¥

LÛ[ J£ L£«VÖL� TVÁT|†‰fÁ\]Ÿ.

L]PÖ«¥ J£ R–²� TÖWÖºUÁ\ E¿�‘]Ÿ

ÙR¡° ÙNšV�Ty|·[ÛU SÖ• G¥ÚXÖ£•

A½‹RÚR. ÚSÖŸÚY, CX�PÁ, ‘WÖÁÍ BfV

“X• ÙTVŸ SÖ|L¸¨• E·ºWÖyp UÁ\j

Lºeh R–²� ‘W‡Œ‡L· ÙR¡° ÙNšV�Ty

|·[]Ÿ. CYŸL[‰ ÙY¼½ R–² UeL¸Á

AWpV¥ E¡ÛU� ÚTÖWÖyP†‡¼h Y¨o

ÚNŸ†‰ Y£fÁ\‰.

R–² SÖy| AWpV¥ ŒÛXÛUÛ�• R–´Z†

R–² UeLºeh BRWYÖL UÖ½Y£YRÛ]�•

SÖ• A½ÚYÖ•. ™YW‰ Šeh† R�PÛ]ÛV

Œ¿†‡ ÛYehU[°eh R–ZL UeL· RU‰

C] J£ÛU�TÖyÛP ÙY¸�T|†‡�·[]Ÿ.

EXL• ̃ μY‰• TW« YÖμ• R–² UeL[‰

J¼¿ÛUVÖ] ÙNV¼TÖ|L· CÁ¿ R–²

UeL[‰ I]SÖVLe hWÛX Y¨�T|†‡

Y£fÁ\‰.

GjÙL¥XÖ• R–² UeL· YÖ²fÁ\ÖŸLÚ[Ö

AjÙL¥XÖ• C] AÛPVÖ[†‡Á g² R–²

UeL· J£jfÛQ‹‰ Y£fÁ\]Ÿ. C‹R J£j

fÛQÛYe LÖy|Y‡¥ CWÖ„Y ÙS£eh

YÖWjLºeh· YÖμ• RÖVL UeLº• ‘Á¼

L«¥ÛX. SP‹‰ ˜z‹R ÚRŸR¥L· CR¼h

p\‹R G|†‰eLÖy|.

ÙLÖμ•“ YÖ² R–² UeLºeh• RÖ•

R–²† ÚRpV†‡Á —‰ T¼¿e ÙLÖ�P J£

Ly|¿‡VÖ] AWpV¥ N™L• GÁTÛR ÙY¸e

LÖyP ÚY�zV LPÛU�TÖ| C£efÁ\‰.

CR¼LÖ] J£ N‹RŸ�T• SÛPÙT\«£e

fÁ\ UÖSLWNÛT† ÚRŸR¥ ™X• fÛP†‡£e

fÁ\‰. CRÛ] N¡VÖL� TVÁT|†R ÙLÖμ•

“† R–² UeL· RY\eiPÖ‰. R–²† ÚRpV†

‡Û] Y¨�T|†‰YR¼LÖL°• C] J£ÛU�

TÖyÛP ÚT„YR¼LÖL°• ÙNV¼T|fÁ\ Lyp

UÚ]ÖLÚQNÁ RÛXÛU›XÖ] ^]SÖVL

UeL· ˜Á]‚VÖh•. CeLypeh iyPÖL

YÖeL¸�TRÁ ™X• Uy|ÚU ÙLÖμ•“†

R–²UeL· RjL[‰ AWpV¥ ŒÛX�TÖyÛP

ÙR¸YÖL ÙY¸�T|†R ˜z�•.

UÚ]ÖLÚQNÁ AYŸLº• AY£PÁ A‚

ÚNŸ‹‰·[ «efWUTÖh L£QÖWyQ AYŸ

Lº• R–²† ÚRN• R†‰YUÖ] CÛ\ÛU

ÙLÖ�P‰ GÁTRÛ]�•, R–² UeLºeh

rVŒŸQV E¡ÛU E�| GÁTRÛ]�• ÙY¸

�TÛPVÖL BR¡eh• ‰‚oNXÖ] AWpV¥

RÛXYŸL·. CYŸL· C£Y£• G‹RÙYÖ£

ÚT¡]YÖRe LypL¸Á ÙN¥YÖef¼h• Ey

TPÖR ÚSŸÛUVÖ] RÛXYŸL·.

CYŸLºÛPV BZUÖ] RŸeL¢‡VÖ],

‰‚oNXÖ] L£†‰eLº•, AÛY ÙRÖPŸTÖ]

ÙNV¼TÖ|Lº• R–²†ÚRpV AWpVÛX

Y¨�T|†‰YR¼h A‡L[«¥ ER«›£e

fÁ\]. BT†‰eL· R•ÛU ÚSÖef Y‹R LÖX

†‡¨• ‰‚oN¥LÛ[ ÙY¸eLÖyP AYŸL·

RVjfV‡¥ÛX. ‰‚oNXÖ] C‹R AWpV¥

RÛXYŸLÛ[�• AYŸL[‰ LypÛV�•

ÚU¨• TX�T|†R ÚY�zV‰ G• G¥ÚXÖ¡

]‰• LPÛUVÖh•.

R–²†ÚRpV AWpV¥ G] Y£fÁ\ÚTÖ‰

CWyÛP ÚYPjLºeh J£ÚTÖ‰• CP–£eLe

iPÖ‰. “‰z¥¦ UÖSÖyz¨•, AWrP]Ö]

ÚTorYÖŸ†ÛRL¸¨• CWyÛP ÚYP• LÖyz

VYŸL· CÁ¿ ÙLÖμ•“ UÖSLWNÛT† ÚRŸR¦

¨• CWyÛP ÚYP• LÖy|fÁ\]Ÿ. C‰ R–²†

ÚRN†‡Á C£�ÛT A³eh• ÙNV¼TÖPÖh•.

ÙLÖμ•“ UÖSLWNÛT G¥ÛXeh· CW�|

XyN• YÛWVÖ] R–² YÖeLÖ[ŸL· E·[]Ÿ.

CYŸL· J£jfÛQ‹‰ YÖeL¸�TÖŸL[Ö]Ö¥

A‰ YZjh• ÙNš‡ R–²† ÚRpV AWpV¨eh

J£ “‡V T¡UÖQ†ÛR ÙLÖ|eh• GÁTÛR

ÙLÖμ•“† R–² UeL· U\eLeiPÖ‰. HÚ]

Â¥ C† ÚRŸRÛX ÙY¿• UÖSLWNÛT† ÚRŸR

XÖL NŸYÚRN N™L• TÖŸeL«¥ÛX UÖ\ÖL

R–²†ÚRpV†ÚRÖ| ÙLÖμ•“† R–² UeL·

C£efÁ\ÖŸL[Ö? GÁTÛR A[«|• J£

L£†‰eL‚�TÖLÚY ÚSÖehYÖŸL·.

Sri Lanka Lies and the World Pretends to Listen!

é àƒèœ ¬èèO™ îõ¿õ àÁ¶¬íò£Œ GŸðõ˜èœ . . .

BBK Partnership Croydon ................... 020 8150 9950

Meera Arnold & Co Southgate ................ 020 8882 2333

Aananthi Acca [Rayners Park]Dr. Ratneswaran [Bromley]R. Ganeshalingam [Purley] Subramaniam [Eastham]Sinnakutty [Walthamstow]Babu [Thornton Heath]Sriskanthan [Kensal Rise]Vithuran [Croydon]Bobby [Sutton]P. Pathmanathan [Wembley]Peter Jesudasan [Rayners Park]

é ªî£ì˜‰¶ ªõOõó àƒèœ îò¬õ  GŸAø¶. àƒè÷£™ º®‰î CPò ðƒèOŠ¬ð î¾ñ£Á Ü¡¹ì¡ «è†A¡«ø£‹.ï¡P.

Name: ORU PAPER

Bank: HSBC

A/C: 61429035

S/C: 40-33-09

Þ‰î

ªõŸP숬î

GóŠ¹õ¶

àƒèœ

¬èèO™î£¡

àœ÷¶.

ªè£¿‹¹ õ£› îI› ñ‚èœ üùï£òè ñ‚èœ º¡ùE‚° õ£‚èO‚è «õ‡´‹.- R–²† ÚRpV†‡¼LÖ] UeL· ˜Á]‚

Page 6: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 20116

pg

vz;Zk; vz;zq;fs;;

ahtpDk; ntw;wp!

Mrpupah; FO:

gpupj;jhdpah

m. ,utp - kzp - mfpyd; khjtd;

fdlh

jah - mutpe;jd; - rpe;J

gpuhd;];;

rpwp

N[u;kdp

rNgrd;

Rtp];

rae;jd;

nghWg;ghrpupah;

- Nfhgp -

kf;fs; njhlu;G

ehjh

tpsk;guk;

Nrhgdh

mr;R

ju;rpdp (fdlh) - ghD

tbtikg;G

ka+ud; - Afd;

Kfg;G tbtikg;G

seven zero graphics

tpsk;gu tbtikg;G

u[Ptd; - khah

jkpo; vOj;JU cjtp

Rujh aho;thzd;

epjp - epu;thfk;

epNtjh

toq;fy;

cjaFkhu;-rpth-gpufh];;

cq;fs; njhlh;Gfl;F:

njhiyNgrp (Tel)

yz;ld; 020 7043 4310

fdlh 416 613 2850

njhiyefy; (Fax)

yz;ld; 020 7043 4312

fdlh 416 438 7855

Mf;fq;fs; kw;Wk;

mQ;ry;topj;njhlh;Gfl;F:

gzpkid KftupORU PAPER

G11 LOMBARD HOUSE

2 PURLEY WAY

CROYDON, CR0 3JP

kpd;dQ;ry;:

[email protected]

,izak;:

www.orupaper.com

‘Oru Paper’ is a bi-lingual paper

published from London by

Jasmine Studio Ltd. on the 1st

and 3rd Fridays of each month

The views expressed are those

of the contributors and do not

reflect the views of editors or

its publishers. All information

including advertisements

are presented in good faith.

However the general public

is informed that the publisher

accepts no responsibility for

any loss or damage whatsoever

caused by errors or omissions.

N¦�TÛP‹RÖ¥ NÖRÛ] C¥ÛX!JªÙYÖ£ UL†RÖ] NÖRÛ]eh� ‘ÁÄ•

L|ÛUVÖ], ˜Û\VÖ] EÛZ�“ C£ef\‰. N¦†‰� ÚTÖLÖR U]• C£ef\‰. C‹R CW�|• C¥XÖU¥ G‹R p\‹R NÖRÛ]�• ŒL²‹‰«|Y‡¥ÛX. NÖRÛ]LÛ[� TÖWÖy|fÁ\ UÂRŸL· NÖ‡†RYŸL¸Á ‡\ÛULÛ[† RÖÁÙT£•TÖ¨• NÖRÛ]L¸Á LÖWQUÖL G|†‰e ÙLÖ·f\ÖŸL·. AR¼ÙL] N¦eLÖU¥ EÛZ†R EÛZ�ÛT A‡LUÖL VÖ£• LY]†‡¥ ÙLÖ·Y‡¥ÛX. HÙ]Á\Ö¥ T¡rLº• TÖWÖy|Lº• h«�• ÚTÖ‰ RÖÁ AYŸLÛ[e LYÂefÚ\Ö•. “L² ÚN£• ÚTÖ‰ RÖÁ r¼½ J£ iyP˜• ÚNŸf\‰. A‹R J£ ŒÛX Y£• YÛW›¥ AYŸL· EÛZeh• ÚTÖ‰ AYŸL· RÂVŸLÚ[. AYŸL· C£�TÛRe iP EXL• A½VÖUÚXÚV C£‹‰ «P°• i|•.

‡\ÛU –L ̃ efV•. A‰ RÖÁ ̃ R¥ ÚRÛY�• iP. ‡\ÛU C¥XÖ«yPÖ¥ EÛZ�“ ®�RÖÁ. B]Ö¥ ‡\ÛU C£‹‰• AR¼LÖL EÛZeLÖ«yPÖ¥ ‡\ÛU�• ®� RÖÁ. CR¼h G†RÛ]ÚVÖ ERÖWQjLÛ[ SÖ• S•ÛUo r¼½�• TÖŸeLXÖ•. ‡\ÛU�• ̃ efV•, EÛZ�“• ̃ efV• GÁ\Ö¨• G‰ G‹R A[° ̃ efV•GÁ\ ÚL·«eh «tOÖ GzNÁ "1% ‡\ÛU�•

99% EÛZ�“•'' ÙY¼½eh† ÚRÛY GÁf\ÖŸ.C‹Re ÚL·«eh� T‡¥ A¸eL B›W†‡¼h• ÚU¼TyP «tOÖ]e L�|‘z�“LÛ[� “¡‹RAYÛWe LÖyz¨• ÙTÖ£†RUÖ] ÚY¿ STŸC£eL ˜zVÖ‰ GÁTRÖ¥ AÛR ÙY¼½eLÖ] s†‡WUÖLÚY SÖ• G|†‰e ÙLÖ·[ ÚY�|•.

EXL YWXÖ¼½¥ CW�| ‰Û\L¸¥ ÚSÖT¥T¡rL· ÙT¼\YŸL· C£YŸ. A‡¥ ̃ RXÖUYŸÚU¡ f�¡ A•ÛUVÖŸ. CV¼‘V¥, ÚY‡›V¥ GÁ\ CW�| ‰Û\L¸¥ 1903, 1911 B• B�|L¸¥ AYŸ ÚSÖT¥ T¡rL· ÙT¼\ÖŸ. ÚY‡›V¦¥ ÚSÖT¥ T¡r fÛPeLe LÖWQUÖL C£‹R ÚWzV†ÛRe L�|‘zeL AYŸ EÛZ†R EÛZ�“ ÙLÖtN StNU¥X. AY£eh BWÖšo

peÚL¼\ YN‡LÛ[ ÙNš‰ ÙLÖ·º• YÖš�“fÛPeL«¥ÛX. h‡ÛW XVÚU AYW‰ BWÖšop NÖÛXVÖL AÛUeL�TyP‰. ÙTÖ£Û[ AÛW�T‰, Lμ°Y‰, A|�“ ™yz sPÖehY‰ ÚTÖÁ\ p¥XÛ\ ÚYÛXLÛ[o ÙNšVeiP ÚYÛXVÖyL· C¥ÛX. A‹R ÚYÛXLÛ[ AYÚW RÖÁ ÙNšRÖŸ. LÂU†ÛR AÛWeh• G‹‡W†ÛRo ÙNehUÖ|L· ÚTÖX AYÚW C솉 AÛW†RÖŸ. C�Tz J£ SÖ·, C£ SÖ¸¥ÛX TX B�| LÖX• TX ‰ÁTjLÛ[ H¼¿EÛZ†‰† RÖÁ ÚWzV†ÛR AYŸ L�|‘z†RÖŸ.

C�Tz JªÙYÖ£ E�ÛUVÖ] EVŸ‹R NÖRÛ]›Á ‘ÁÄ• ÙT£• EÛZ�“ C£ef\‰. ÙY¼½eLÖ] ̃ V¼pL¸¥ TX NUVjL¸¥ ÙNšRÛRÚV ÙRÖPŸ‹‰ TX LÖX• ÙNšV ÚY�z C£eh•. A‹R EÛZ�“ rYÖWpVUÖ]RÖL C£�T‰ –L A”ŸY•. GzNÁ h½�‘yP 1% ‡\ÛU C£�TYŸL· HWÖ[•. B]Ö¥ A‹R 99% EÛZ�“ GÁ¿ Y£• ÚTÖ‰ RÖÁ TX ‡\ÛU�·[YŸL· ‘ÁYÖjf «|f\ÖŸL·. AYŸLºeh ÙRÖPŸ‹R JÚW UÖ‡¡VÖ] EÛZ�‘¥ N¦�“ H¼Ty| «|f\‰. J£pX ˜V¼pL¸¥ TXÁ fÛP†‰ «P ÚY�|• GÁf\ G�Q• C£‹RÖ¥ NÖRÛ] GÁT‰ GÁ¿ÚU NÖ†‡V–¥ÛX.

ÙRÁ]Ö‘¡eLÖ«¥ T¥XÖ›WeLQeLÖ] ByL· rWjL†ÛR† ÚRÖ�z ÛYW†ÛR ÙYyzG|ef\ÖŸL·. TX PÁ GÛP�·[ U�ÛQ† ÚRÖ�z A�“\�T|†‰• ÚTÖ‰ RÖÁ A‡¥p½V ÛYW†‰�| fÛPef\‰. ÚRÖ�z G|�T‡¥ ÛYW†ÛR «P U� RÖÁ A‡LUÖLe fÛPef\‰ GÁ¿ N¦�TÛPY‡¥ AŸ†R–¥ÛX. A�Tze fÛP�T‰ RÖÁ ŒV‡.

G]ÚY SÖ• AÛR G‡ŸTÖŸ†ÚR A‰ ÚTÖÁ\ÚYÛX›¥ D|TP ÚY�|ÚU J³V SUehUy|• «‡«Xeh ÚY�|• GÁ\ ÚTWÖÛN›¥ ̃ V¼pL· ÚU¼ÙLÖ�PÖ¥ ÙT£†R HUÖ¼\†ÛRÚV AÛPV ÚS¡|•.

T¡r YÖjh• ŒL²op ÚTÖX T›¼p ÙNš�• ÚSWjLº• rYÖWpVUÖL C£�T‡¥ÛX. B]Ö¥ ÙT¡V NÖRÛ] “¡‹R A†RÛ] ÚT¡Á T›¼p ÚSWjL· NÖRÖWQ UeL¸Á L¼TÛ]eÙLyPÖR A[«¥ C£efÁ\]. TX£• ÚL¸eÛLL¸¨• ÙTÖμ‰ ÚTÖehL¸¨• D|Tyz£eÛL›¨•, TX£• E\jfe ÙLÖ�z£eÛL›¨• NÖ‡eL ŒÛ]�TYÁ RÁ NÖR

Û]eLÖL «PÖU¥ EÛZeL ÚY�z C£ef\‰.

TX ÚSWjL¸¥ NÖRÛVÖ[ŸL· NÖRÛLÛ[o ÙNšYÛR� TÖŸeÛL›¥ AYŸL· AXyze ÙLÖ·[ÖU¥, p½‰• LÐP�TPÖU¥, A]ÖVÖNUÖLo ÙNšf\‰ ÚTÖ¥ ÚRÖÁ\XÖ•. B]Ö¥ A‹R ŒÛXÛV AÛPV AYŸL· G‹R A[° EÛZ�ÛTe ÙLÖ|†‡£ef\ÖŸL· GÁTÛR AYŸLÛ[e ÚLyPÖ¥ RÖÁ ÙR¡�•.

@�¡yÍ e¢ÍXŸ GÁ\ ‘WTX YV¦Á ÚUÛR p½‰• ‘p½¥XÖU¥ –L –Lo p\�TÖL J£ ŒL²op›¥ YV¦Á YÖp�TÛRe ÚLy| ‘W–†‰� ÚTÖ] J£ CÛ[OÁ ÙNÖÁ]ÖÁ. "C�Tz

YÖpeL YÖ²SÖÛ[ÚV R‹‰ «PXÖ•.'' A‹RCÛN ÚUÛR AÛU‡VÖLo ÙNÖÁ]ÖŸ. "A�T

z† RÖÁ R‹‡£efÚ\Á CÛ[OÚ]''A�Tz�TyP J£ CÛNÛV† RW AYŸ YÖ²SÖ· ˜μY‰• EÛZ†‡£ef\ÖŸ.

J£ NÖRÛ]ÛVe LÖ�ÛL›¥ “†‰QŸop ÙT¼¿ A�TzÚV NÖ‡eL ÚY�|• GÁ\ G�Q• TX£eh• Y£f\‰. A‹R BW•T� “†‰QŸopÛVe LÛPp YÛW ReL ÛY†‰e ÙLÖ·Y‰ GÁT‰ ÙYhpXWÖÚXÚV ˜zf\‰. A‹R ÙYh pXWÖÚXÚV NÖRÛ] “¡V ˜zf\‰.

G]ÚY G‹R† ‰Û\›¥ NÖ‡eL BÛN�TyPÖ¨• ̃ R¦¥ AR¼LÖ] ‡\ÛU EjL¸P• C£ef\RÖ GÁ¿ TÖ£jL·. A‹R† ‡\ÛU C£ehUÖ]Ö¥ AÛR ÙU£ÚL¼\°•, ÙY¸e ÙLÖQW°• ̃ Û\VÖ] ‡yP–yP EÛZ�ÛT† RW U]R[«¥ EjLÛ[† RVÖŸ�T|†‡e ÙLÖ·ºjL·. U]• RVÖWÖLÖ «yPÖ¥ G‹R˜V¼p�• AÛWhÛ\VÖLÚY ̃ z�•. NÖRÛ]›Á EVW†‡¼ÚL¼T TV‚eh• ŠW˜•, ÚSW˜• A‡LUÖL† RÖÁ C£eh•. A‹R� TVQ†‡¥ N¦�TÛP‹‰ «PÖˆŸL·. TÖ‡›¥ Œ¿†‡«PÖˆŸL·. NÖRÛ]� TVQ†‡¥ TÖ‡›¥ Œ¿†‡VYŸLÛ[ VÖ£• ŒÛ]° ÛY†‰e ÙLÖ·Y‡¥ÛX. N¦�“ Y£• ÚTÖÙR¥XÖ• ̃ z° ŒÛX›Á ÙT£ÛUÛV G�‚ EjLÛ[ �jLÚ[ E¼NÖL�T|†‡e ÙLÖ·ºjL·. ÙRÖPŸ‹‰ ˜VÁ\Ö¥ J£ SÖ· L�z�TÖL NÖ‡†‰ ˜z†‡£�’ŸL·!

ÚU¨• Tz�ÚTÖ•....

- GÁ.LÚQNÁ

õ£›‰¶ 𮂰‹ð£ìƒèœ!

Havana Times GÁ\ CÛQV CRμeh SÖ|LP‹R AWNÖjL†‡Á ‘WRUŸ ‡£. E£†‡WhUÖWÁ ÚTyz KÁÛ\ YZjf�·[ÖŸ. A‡¥ RÖ• f�TÖ EyTyP CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|LºPÁ E\° ÙLÖ·[ «£•“YRÖL h½�‘yz£ef\ÖŸ.

C‹R aYÖ] ÛP•Í CÛQV Bp¡VŸ LP‹R I‹‰ Y£PjL[ÖL J£ Blog ÛY†‡£efÁ\ÖŸ ARÁ ÙTVŸ http://circlesonline.blogspot.com/ AYW‰ profileI I‹‰ Y£P†‡¥ TÖŸÛY CyÚPÖŸ ÙRÖÛL GÁ] ÙR¡�UÖ 5332ÚUÚX E·[ CÛQ�‘¥ �jLÚ[ TÖŸeLXÖ•.aYÖ] ÛP•Í Bp¡VŸ ÙWÖ‘ÁNÁ 2001 B• B�| AÙU¡eLÖ«¥ C£‹‰ f�TÖ«¥ hzÚV½ ‘Á]Ÿ f�TÖ«¥ C£‹‰ SÖ|LP†R�TyP AÙU¡eLWÖYÖŸ.

C‰ f�TÖ°eh G‡WÖL AÙU¡eLÖ«¥, AÙU¡eLWÖ¥ SP†R�T|• J£ T†‡¡ÛL. C‹R� T†‡¡ÛLeh f�TÖ«¥ RÛP «‡eL�T|·[‰. C�ÙTÖμ‰ “¡fÁ\RÖ GªY[° ŠW• SÖ• ̃ yPÖ[ÖeL� T|fÁÚ\Ö• GÁ¿.ÙRÖPŸ‹‰ Tz�jL· rYÖWpVUÖ] «PV• C‰.

Yz°eLWp GÁ\ ApjLUÖ] ÙT�ÚTÖX, R£UŸ GÁ\ ÙTV¡¥ E·[ ‡£PÁ ÚTÖX, ULÖXer– GÁ\ ÙTV¡¥ E·[ R¡‡WY‡ ÚTÖX, L�Qf GÁ\ ÙTV¡¥ E·[ «ToNÖ¡ÚTÖX, C‹R aYÖ]Ö ÛP•Í JÁ¿• f�TÖ«ÚXÖ, A¥X‰ J£ fžT]ÖÚXÖ A¥X‰ f�TÖ°eh BRWYÖLÚYÖ SP†R�T|• T†‡¡ÛL G] �jL· S•‘ C£‹RÖ¥ CÁÙ]Ö£ RPÛY HUÖŸ‹ˆŸL· ÚTÖjL· .

C‹R aY] ÛW•Í fžT AWreh G‡WÖL,f�TÁ A¥XÖR J£YWÖ¨• LÍÚWÖ BypehG‡WÖ]YŸL[Ö¨•, f�TÖ°eh ÙY¸ÚV SPÖ†R�T|• T†‡¡ÛL. f�TÖ«¥ E·[ BypÛV

L«²�TR¼h• , LÍÚWÖÛYe ÙLÖ¥YR¼h• ÚYÛX ÙNšTYŸLºÖPÖL LÍÚWÖ«]‰• CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|L¸]‰• BRWÛY� ÙT\� ÚTÖfÁÚ\Ö• GÁ\ UÖÛVÛV aYÖ]ÖÛP•Í GÁ\ ÚTyz›ÅÖL ‡£ E£†‡WhUÖWÁ R–² UeL· U†‡›¥ H¼T|†‡ C£efÁ\ÖŸ.

N¼¿ ÚLÖT�TPÖU¥ SÖÁ ÙNÖ¥X Y£YÛR�Tz�jL·. L¼T]ÖYÖR L]°L[Ö¥, L�T¥Y£• G] A³‹R “X•ÙTVŸ ̃ ·¸YÖšeLÖ¥ —�|• Y‹‰ «Pe iPÖ‰ GÁTÚR GÁ ÚSÖeL•. ÙR¡‹ÚRÖ ÙR¡VÖUÚXÖ C‰ SPefÁ\‰

“¡fÁ\‰. `aYÖ]Ö ÛP•Í' C¥ Gμ‡VR¼LÖL TR« T½ ÚTÖ] f�T T¥LÛXe LZL ÚTWÖp¡VŸ LÛR ˜R¥ HWÖ[• E�| .

C‹R T†‡¡ÛL FPÖL f�TÖ«Á BRWÛY�ÙT\ ̃ zVÖ‰, CX†ˆÁ AÙU¡eL AWrL¸ÁBRWÛY� ÙT\ ˜zVÖ‰ HÙ]Â¥ AYŸL·A‹R AWrLºeh G‡WÖ]YŸL·. C‰ SÖ|LP‹R AWÛN BR¡†‰e ÙLÖ�|, A¥X‰ «|RÛX�“¦LÛ[ BR¡†‰e ÙLÖ�| p¾XjLÖÛY Sy“ SÖPÖeL ˜Û]�• ÙNV¥ G�Tz C£ehÚUÖ AÛR J†R «VP•RÖÁ SÖ.L.A ‘WRUŸ A�ÛU›¥ ÙLÖ|†R ÚTyz .f�TÖ«]‰•, U¼Û\V CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|L¸]‰•, EXL SÖ|L¸]‰• Sy“ GUeh AYpV• .

`GYŸ GYÛW A„hfÁÚ\ÖÚUÖ AYŸ AYÛW AYŸ AYŸ NÖŸ“ ̃ LjLºÖPÖL A„hYÛR 'RÂ�TyP YÖ²«¥ L] LopRUÖL SP†R ÙR¡‹R E£†‡W hUÖWÁ G�Tz C‡¥ RY½]ÖŸ?

N¡ C «PV†‰eh Y£ÚYÖ•,

f�TÖ«¥ ‘WTXUÖ] aYÖ] Ù^Ÿ]¥ GÁ\ T†‡¡eÛL ÚY¿ aYÖ] ÛP•Í ÚY¿Havaana Times LP‹R CW�| Y£PjL[ÖL

(2009 ˜R¥) f�TÖ°eh ÙY¸ÚV C£‹‰ , f�T BypVÖ[ŸLºeh G‡WÖL, f�TŸ A¥XÖR ÙY¸VÖh• CÛQV� T†‡¡ÛL .T†‡¡ÛL›Á, ̃ RXÖ• B�| ŒÛ\ÛY Jyz ARÁ Bp¡VWÖ¥ 15 Oct 2009 GμR�TyP Ly|ÛW›¦£‹‰ ˜efVUÖ] Y¡LÛ[ A�TzÚV ‘W‡ ÙNš‰ ARÁ ‘Á R–³¥ R£fÁÚ\Á - f�TÖ«¥ Y‡«P AÄU‡ U¿eL�TyP‘Á SÖÁ ŒeLiYÖ«¥ C£‹‰ Gμ‡ Y£fÁÚ\Á - f�TÖ«¥ T†‡¡ÛL rR‹‡W• C¥ÛX, C‰ ÚTÖÁ\ T†‡¡ÛLÛV LÖÍÚWÖ«Á f�TÖJ£ ÙTÖ쉕 AÄU‡eLÖ‰ WÖ¥LÍÚWÖ°• ÙNš‡� T¡UÖ¼\†ÛR Ly|�T|†‡ , ÙNš‡ UeLÛ[ ÙNÁ\ÛPYÛR Uy|�T|‰TYŸL· .f�T AWr GRÛ] GμR ÚY�PÖ• GÁ¿ ÙNÖ¥Y‡¥ÛX B]Ö¥ AYŸL· ÛL‰ ÙNš‰ «|YÖŸL· AªY[° RÖÁ.

C‰ f�TÖ°eh G‡WÖL

AÙU¡eLÖ«¥, AÙU¡eLWÖ¥

SP†R�T|• J£ T†‡¡ÛL. C‹

R� T†‡¡ÛLeh f�TÖ«¥ RÛP

«‡eL�T|·[‰. C�ÙTÖμ‰

“¡fÁ\RÖ GªY[° ŠW• SÖ•

˜yPÖ[ÖeL� T|fÁÚ\Ö• GÁ¿. f�TÖÛY�T¼½ CRÛ] AYŠ¿LÛ[ TW�

“• CÛQV ER«ÚVÖ| , f�TÖ«¥ C£‹‰SÖ|LP†R�TyP AÙU¡eLŸ J£YŸ SP†‰• CÛQV ER«ÚVÖ| f�T E\° Y£•, CX†ˆÁ AÙU¡eL E\° Y[£• G] UeLÛ[ HUÖ¼\ ‰ÛQ ÚTÖh•

f�TÖ U¼¿• CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|L· pXY¼½Á BRW°eh SÖ• EXÙLjf¨• E·[ “WypLW Ne‡L· FPÖL ÙNV¥TPÚY�|• . AÙU¡eL Ne‡L· FPÖL A¥X.

-ÙU[¦

ºœO õ£Œ‚製‚° èŠð™õ¼‹ «ð£¡ø º†ì£œ Ý‚°‹ «õ¬ô

Page 7: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 7 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 2011

pg

R–² UeLºeh G‡WÖ] ÚTÖ¡Û], RU‰ C]

Y³�“ SPYzeÛLLÛ[ `TVjLWYÖR†‡¼h

G‡WÖ] �†R•' BL TW�“ÛW ÙNš‰, EXL

SÖ|L¸Á BRW«Û]� ÙT¼¿ Y‹R p½XjLÖ

AWNÖjL• ÚTÖ¡Á ˜z«Á ‘Á]Ÿ ARÁ R‹

‡ÚWÖTÖV SLŸYÖL ”ÚLÖ[†‡Á YPeh - ÙR¼h

TÖ‡L¸¥ E·[ SÖ|Lºeh CÛP›XÖ]

ÚY¿TÖ|LÛ[ TVÁT|†‡e ÙLÖ·ºf\‰.

Cjh YPeh SÖ|L[ÖL IÚWÖ�‘V, YP

AÙU¡eL SÖ|Lº•, ÙR¼h SÖ|L[ÖL BpV,

B‘¡eL, CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|Lº• YÛL�

T|†R�T|fÁ\ÛUÛV h½�‘PÚY�|U. ÙR¼

f¥ A°Í‡ÚW¦VÖ, Œ�pXÖ‹‰. V�TÖÁ ÚTÖÁ

\ÛY �jLXÖL U¼\VÛY A‘«£†RVÛP‹‰

Y£• SÖ|L·. CR¼h UÖ\ÖL YPef¥ EXfÁ

Y[ŸopVÛP‹R SÖ|L· LÖQ�T|fÁ\].

C‰ C£‰£Y AWpV¥ G]e h½�‘P ˜zVÖ

«yPÖ¨•, Cª«£ ÙRÖh‡ SÖ|Lºeh• CÛP

›¥ N™L-ÙTÖ£[ÖRÖW, AWpV¥ ÚY¿TÖ|

L· LÖQ�T|YRÖ]Ö¥ CªYÖ\Ö] YÛL�

T|†R¥ AWpV¥ ˜efV†‰Y• YÖš‹R‰.

RÁÄPÁ EPÁTP U¿eh•

p½XjLÖÛY R�zeL ÚY�zV

ŒÛX J£“\†‡¨• AR¼LÖL

ÚU¼fÁ B‡eL†ÛR R]‰

‘WÖ‹‡V†‡¥ «P˜zVÖRŒÛX

U¿“\†‡¨UÖL C£RÛXe

ÙLÖ·¸ ŒÛX›¥ C‹‡V

AWNÖjL• C£ef\‰.

«|RÛX�“¦LºPÖ] ÚTÖ¡¼h YPeh -

ÙR¼h G] Gª«R ÚTR˜–Á½ T¥ÚY¿ SÖ|

Lº• p½XjLÖ AWNÖjL†‡¼h ER«“¡‹R].

YWXÖ¼½¥ C‰ J£ UÖ¿TyP ŒÛXVÖLÚY

L£R�TyP‰. GÂÄ• `TVjLWYÖR†‡¼h G‡

WÖ] ÚTÖŸ' GÁT‰ SÖ|L¸Á ÙLÖ·ÛL

ŒÛXeh A�TÖ¥ NŸYÚRN BRW«Û]� ÙT¼

\ÛU C‡¦£‹‰ ÙR¸YÖf\‰. ÚTÖ¡Á ‘Á]

WÖ] ŒXÛU ÚY¿Ty|e LÖQ�T|f\‰. UÂR

°¡ÛULºeh U‡�T¸eh• YPeh SÖ|L

[Ö¥ p½XjLÖ«Á A�TyPUÖ] UÂR°¡ÛU

—\¥LÛ[, UÖÂP†‡¼h G‡WÖ] h¼\oÙNV¥

LÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[ ˜zVÖR ŒÛX E·[‰.

B]Ö¥ ÙR¼h SÖ|L¸¥ TX°• E·SÖyz¥

UÂR°¡ÛU —\¥LÛ[o ÙNšYR]Ö¥ U¼\V

SÖ|L· UÂR°¡ÛU —\¥L¸¥ D|T|YÛR

›y| CÛY A‡L• AXyze ÙLÖ·Y‡¥ÛX.

ÚRpV C]jL· —RÖ] J|eh˜Û\�• C‹

SÖ|L¸¥ NÖRÖWÖQUÖL SP‹ÚR¿f\‰.

2009• B�| ÚTÖŸ˜z‹R ‘Á]Ÿ I.SÖ.

UÂR°¡ÛUoNÛT›¥ RUeh BRWYÖ] ˆŸ

UÖ]†ÛRe ÙLÖ�| Y£Y‡¥ ÙY¼½ L�P‰

˜R¼ÙLÖ�| LÛPpVÖL SP‹‰ ̃ z‹R 18Y‰

iyP†ÙRÖPŸ YÛW, p½XjLÖ RÁ—RÖ]

NŸYÚRN Aμ†RjLÛ[ G‡ŸÙLÖ·Y‡¥, C‹R

ÚY¿TÖ|LÛ[ ÛUVUÖL ÙLÖ�| R]‰ CWÖN

R‹‡W SLŸ°LÛ[ ÚU¼ÙLÖ�P‰. C‡¥ h½�

‘yP[° ÙY¼½›Û]� ÙT¼½£‹RÚTÖ‡¨•.

ÙRÖPŸ‹‰ C‹R E†‡ ÙY¼½œy|UÖ GÁTÛR

›y|, R¼ÚTÖ‰ p½XjLÖ°eh ŒoNVU¼\

ŒÛX H¼Ty|·[‰.

LP‹R iyP† ÙRÖP¡¥ p½XjLÖ «YLÖW•

«YÖ‡eL�T|• GÁ\ G‡ŸTÖŸ�“ pX UyPjL

¸¥ C£‹R‰. C£�‘Ä• Y£• UÖŸo UÖR†

‡¥ SÛPÙT\°·[ 19Y‰ iyP† ÙRÖP¡ÚXÚV

C‰ «YÖ‡eL�T|YR¼LÖ] NÖ†‡Ve i¿

L· ÙRÁT|YRÖL 18Y‰ iyP†ÙRÖPŸ BW•‘�

TR¼h ˜Á]ÚW TWYXÖL� ÚTN�TyP‰. NŸY

ÚRN CWÖNR‹‡¡L· UyP†‡¥ ÙRÖPŸ“LÛ[

ÙLÖ�z£ef\ R–² AÛU�“L¸Á ‘W‡Œ‡

Lº• CªYÖ\Ö] L£†‡Û]e ÙLÖ�z£‹R]

Ÿ. p½XjLÖ AWNÖjL RW�“• Cª«RUÖ]

E·[L RL¥LÛ[ ÙT¼½£‹RÖ¨• RU‰

TW�“ÛWLÛ[ ÚU¼ÙLÖ·ºYR¼h fÛPeh•

JªÙYÖ£ N‹RŸ�T†ÛR�• A‰ SÁh TVÁ

T|†‡e ÙLÖ�P‰. CR¼ÙL] VÖ² AWNÖjL

A‡TŸ ‡£U‡ CÙU¥PÖ rhUÖŸ Ù^ÂYÖ«¼h

AÛZ†‰ YW�Tyz£‹RÖŸ. iyP†ÙRÖP¡¥

LX‹‰ ÙLÖ�PYŸLºeh p½XMLÖ«]Ö¥

YZjL�TyP TW�“ÛW BYQjL· I‹‰ fÚXÖ

GÛP›¥ C£‹RRÖL ARÛ]� ÙT¼¿e ÙLÖ�P

YŸL· ÙR¡«†RÖŸL·.

UÖŸo UÖR†‡¥ SÛPÙT\«£eh• T†ÙRÖÁ

TRÖY‰ iyP† ÙRÖP¡¥ TjÚL¼L C£eh•

46 (¦‘VÖ«Á AjL†‰Y• R¼LÖ¦LUÖL

Œ¿†R�Ty|·[‰) AML†‰Y SÖ|L¸¥ 13

SÖ|L·Uy|ÚU YPeÛLo ÚNŸ‹RÛY, —R• 33

SÖ|L· ÙR¼ÛLoÚNŸ‹RÛY. RUeh G‡WÖLe

ÙLÖ�| YW�T|• ˆŸUÖ]• YP AÙU¡eL,

IÚWÖ�‘V SÖ|L¸Á Aor¿†‰• SPYzeÛL

G]� TW�“ÛW ÙNšYRÁ ™X•, C‹R 33

SÖ|L¸¥ ÙT£•Th‡ RUeh BRWY¸eh•

G] p½XjLÖ G‡ŸTÖŸef\‰. C‡¥ AÙU¡eL

G‡Ÿ�“ SÖ|L¸Á BRW«Û] G‰«R pW˜–¥

XÖU¥ ÙT¼¿e ÙLÖ·[ ˜z�• GÁ\ S•

‘eÛL p½XjLÖ«P• E·[‰. C‹S•‘e

ÛLÛV E¿‡ ÙNš�• YÛL›¥ fžTÖ ÙYÂ

sXÖ ÚTÖÁ\ SÖ|L· H¼L]ÚY SP‹‰ ÙLÖ�

|·[].

C‹SÖ|L¸Á BRW«Û] ARÖY‰ BpV,

B‘¡eL, X†ˆÁ AÙU¡eL ‘WÖ‹‡V†‡¥

E·[ ˜efV SÖ|L¸Á BRW«Û] R–ZŸ

RW�“ ÙT¼¿e ÙLÖ·[ ÚY�|• GÁ\ L£†‰

R–² AWpV¼ ÙNV¼TÖyPÖ[ŸL¸Á U†‡›¥

E·[‰ B]Ö¥ CRÁ NÖ†‡V†RÁÛU ÚL·

«eh¡V‰. SÖP¼\ ÚRpV C]• JÁ¿ Cª

YÖ\Ö] BRW«Û]� ÙT¿YR¼h ARÁ BRW°

SÖ|L¸Á ER« ÚRÛY�T|f\‰.

A�ÛU›¥ `Havana Times' GÁ\ CÛQV

NtpÛLeh ÚTyz YZjfV ‡£. «ÍYSÖRÁ

E£†‡WhUÖWÁ RÖ• ALBA (Bolivian Alliance of Peoples of Latin America) AÛU�‘¥ E·[

SÖ|Lºeh RU‰ hμ«]ÛW AÄ�‘ RU‰

ŒÛX�TÖyÛP «[ef AYŸLºPÁ ÙRÖPŸTÖP

ÛX� ÚTQ«£�TRÖL h½�‘yz£‹RÖŸ. ‡£.

E£†‡WhUÖWÂÁ ÚSÖeL• YWÚY¼L†ReL‰.

B]Ö¥ AR¼LÖ] N¡VÖ] A„h˜Û\ÛV

AYŸ ÙLÖ�z£�TRÖL† ÙR¡V«¥ÛX. AYŸ

ÚSŸLÖQ¥ YZjfV `Havana Times' ‘P¥

LÖÍÚWÖ CÁ G‡ŸTÖ[ŸL[Ö¥ f�TÖ°eh

ÙY¸›¦£‹‰ SPÖ†R�T|• AÙU¡eL BRW°

CÛQVR[• GÁTRÛ] SÖ• LYÂeL ÚY�

|•. AÙU¡eLÖ«¥ Ypeh• J£YŸ AÙU¡eL

BRW° f�T CÛQV†R[†‡¼h RÖÁ LÖÍy

ÚWÖ°PÁ E\°LÛ[� ÚTQ«£�TRÖL h½�

‘|Y‰ ÚYzeÛLVÖL† ÙR¡f\‰.

B‘¡eL - CX†ˆÁ AÙU¡eL SÖ|LºPÁ

ÙRÖPŸTÖP¥LÛ[ ÚTQe izV AÛU�“L·

G•U†‡›¥ C¥ÛX GÁÚ\ i\ÚY�|•. ̂ «W

CP‰NÖ¡e hμeL· C†RÛLV ÙRÖPŸ TÖP¥

LÛ[ H¼T|†R ̃ z�•. B]Ö¥ AY¼½¥ ÙT£•

TÖXÖ]ÛY Uf‹R CWÖ^TeN°PÁ LWj ÚLÖŸ†

‰·[]. A¥X‰ AYŸL[‰ R†‰Y «YÖRj

L¸¥ ™²f�·[].

C‹ŒÛX›¥ p½XjLÖ —RÖ] ÚU¼h SÖ|L

¸Á Aμ†R†ÛR YPeh - ÙR¼h ÚY¿TÖ

|Lºeh A�TÖ¥ ŒÁ¿. YPeh SÖ|L¸Á

p½XjLÖ ÙRÖPŸTÖ] SLŸ°Lºeh BRW°

YZjL TX•ÙTÖ£‹‡V ÙR¼h SÖ| JÁ½Á

BR° ÚRÛY�T|f\‰. AR¼h –L°• ÙTÖ£†

RUÖ] SÖPÖL C‹‡VÖÛY R«W ÚYÙ\‹R SÖy

ÛP�• L£R ˜zVÖ‰.

UÂR°¡ÛULºeh U‡�T¸eh•

YPeh SÖ|L[Ö¥ p½XjLÖ«Á

A�TyPUÖ] UÂR°¡ÛU

—\¥LÛ[, UÖÂP†‡¼h G‡WÖ]

h¼\oÙNV¥LÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[

˜zVÖR ŒÛX E·[‰.

C‹‡V BRW«Û]� ÙT¿Y‰ rXTUÖ]RÖL

C£eL�ÚTÖY‡¥ÛX. B]Ö¥ HÛ]V SÖ|L

ºPÁ J�‘|•ÚTÖ‰ ARÁ NÖ†‡V RÁÛU

A‡L•. p½XjLÖ - C‹‡VÖ°eh• CÛP›XÖ]

E\°L· ˜Á]ÛW�ÚTÖ¥ Y¨YÖ]RÖ]

C¥ÛX GÁTRÛ]�• AÄiXUÖLe ÙLÖ·[

XÖ•. AÚRNUV• RÁÄPÁ EPÁTP U¿eh•

p½XjLÖÛY R�zeL ÚY�zV ŒÛX J£

“\†‡¨• AR¼LÖL ÚU¼fÁ B‡eL†ÛR

R]‰ ‘WÖ‹‡V†‡¥ «P˜zVÖRŒÛX U¿“\†

‡¨UÖL C£RÛXe ÙLÖ·¸ ŒÛX›¥ C‹‡V

AWNÖjL• C£ef\‰. C£�‘Ä• C‹‡VÖ

RUeh BRW° YZjh• GÁTRÛ] E¿‡VÖL

S•“• p½XjLÖ. A‹R S•‘eÛLÛV RLŸeLe

izV LÖW‚L[ÖL C]jL�z£�TÛYÛV

R–²o ÙNV¼TÖyPÖ[ŸL· h½†‰e ÙLÖ·

[Y‰ ETÚVÖLUÖ]RÖLL C£eh•. R–²

SÖyz¦£‹‰ Y£• Aμ†R†‡Û]�•, p«¥

AÛU�“eL· U¼¿• L¥«VÖ[WL[Ö¥ H¼

T|†R�T|• L£†‰WYÖeL†ÛR�• RUeh G‡

WÖL C‹‡VÖÛY ‡£•T ÛY†‰«|• G] p½

XjLÖ RW�‘]Ÿ AoNTT|f\ÖŸL·. C‹‡V

A‡LÖW ÛUV•, Bº• ÚNÖÂVÖ LÖjfWÍ Lyp

BfVY¼Û\e LP‹‰ Cjh C]jLÖQ�TyP

RW�“LºPÁ S¥¨\ÛY Y[Ÿ�T‰ CÁ½V

ÛUVÖR‰.

AÙU¡eLÖ«¥ Ypeh• J£YŸ

AÙU¡eL BRW° f�T

CÛQV†R[†‡¼h RÖÁ

LÖÍyÚWÖ°PÁ E\°LÛ[�

ÚTQ«£�TRÖL h½�‘|Y‰

ÚYzeÛLVÖL† ÙR¡f\‰.

I.SÖ. UÂR°¡ÛUoNÛT›¥ ̂ ŸUÖ]• ÙLÖ�|

YW�TyPÖ¥ ARÛ] G‡ŸÙLÖ·º• «PV†

‡¨•, ÙTÖ‰YÖL ÚU¼h SÖ|L¸Á Aμ†Rj

LÛ[ G‡ŸÙLÖ·º• «PV†‡¨• p½XjLÖ

«Á R¼ÚTÖÛRV CWÖNR‹‡W A„h˜Û\

AÄUÖÂeLe izVRÖL E·[‰. CÁÙ]Ö¿

“\†‡¥ p½XjLÖ«Á ˜Á]Ö¥ A‡L ÙR¡°

L· C¥ÛX GÁTRÛ]�• SÖ• A¿‡›y| i\

˜z�•. R–² AÛU�“L¸Á ÙNV¼TÖ|L·

C‹R SÛP˜Û\ VRÖŸ†R†‡Á JyzVRÖL

C£eL ÚY�zV‰ AYpVUÖf\‰.

é A¬ì‚°Iìƒèœ

New Malden

Ayngaran ............... 020 8949 6734Megaa Superstore .. 020 8336 0061Vaaniyan ................ 020 8605 0434Murugan Kovil ....... 020 8942 4475Vaishna Superfoods 020 8399 4488Stoneleigh Amman . 020 8393 8147Tooting

Yhaal House ........... 020 8767 8585Sharon .................. 020 8672 9353Amman Kovil ......... 020 8795 4258Niru Con.Store ........ 020 8672 3200Prime Foods............ 020 8682 3777Ayngaran .............. 020 8540 1500Suvai Aruvi .............. 020 8543 6266Adchaya .............. 020 8540 8192Spice way ............... 020 8685 1122Croydon

Best Foods .............. 020 8684 6269Haran Bros .............. 020 8686 2552Chennai dosa ......... 020 8665 9192Eelam Video ............ 020 8664 8351Spice Land .............. 020 8667 1700Lewisham

Chandra .................. 020 8333 8680Eelam Shop ............ 020 8690 6545Katpagam .............. 020 8694 8810AJ Video ................. 020 8691 8888Sivan Kovil ............. 020 8318 9844KRS ........................ 020 8297 9432Eastham

Seelans ................... 020 8471 5733Sakthi Cash & Carry 020 8394 4560Murugan Temple ..... 020 8478 8433Station Super Store 020 8503 4711Best Food .............. 020 8552 9578Akilan Enterprise .... 020 8548 0033Ilford

Vinnayagar Kovil ..... 020 8911 8934Nathan .................... 020 8514 1744Angels .................... 020 8553 0490Sri Supermarket .....Edmonton

New Kannan Stores 020 8884 4979Sayas ...................... 020 8805 9529Nagapoosani Temple 020 8884 3333Walthamstow

Vinayagar Kovil ....... 020 8527 3819Kumarans .............. 020 7609 1912Prabas ................... 020 8509 3322Harrow

Tsk food & Wine ..... 020 7622 4258Eelavan .................. 020 8863 6160Prabhas ................. 020 8866 0977South Harrow F&W . 020 8423 6321Best foods ............... 020 8423 9933Sambal Express ...... 020 8799 7171Wembley

Malar Super Market 020 8795 5797Ganapathy C & C ..... 020 8795 4627Best foods ............... 020 8900 0100Vahizan Disc .......... 020 8795 0648Ealing

Amman kovil ........... 020 8810 0835Greenford

Ambiha ................... 020 8813 0967South hall

Thamilini C & C ....... 020 8606 9900Duvaraka C & C ..... 020 8813 9126Ruby Food Store .... 020 8813 9663Ruby restaurant ...... 020 8574 4087Luxmys C & C ......... 020 8571 4599Tamilan C & C ......... 020 8561 8174Lady Margret .......... 020 8571 4434

NfhgpxU Ngg;gu;

õì‚°-ªîŸ° HKM¬ù¬ò ðò¡ð´ˆ¶‹ CPôƒè£M¡ MÎè‹

Page 8: Oru Paper Issue 155

8

F¼ Cõê£I ÅKòŠHóè£ê‹ Þô‡ìQ™ èì‰î 02-10-2011 Ü¡Á è£ôñ£ù£˜. Ü¡ù£˜ F¼ñF Ýù‰F ÅKòŠHóè£êˆF¡ (ê˜õ«îê îI› ªêŒFò£÷˜ å¡PòˆF¡ î¬ôõ˜, HHC îI«ö£¬ê õ£ªù£LJ™ ͈î åLðóŠð£÷˜, G蛄Cˆ îò£KŠð£÷˜) ܼ¬ñ‚ èíõ¼‹, ê‚F, ñŸÁ‹ è£ô…ªê¡ø ÌóE ÝA«ò£K¡ ð£êº° îò£¼‹ «êóQ¡ ð£†ì£ù£¼‹ Ýõ£˜.

Ü¡ù£K¡ ÞÁF‚ AK¬òèœ 9‹ FèF ë£JŸÁ‚Aö¬ñ 裬ô 11 ñEò÷M™ Morden Assembly Hall, Tudor

Drive, Morden, Surrey, SM4 4PJ â‹ ºèõKJ™ ï¬ìªðŸÁ HŸðè™ 2 ñE‚°, Ü¡ù£K¡ Ì¾ì™ îèù‚ AK¬òèÀ‚è£è Lower Morden Lane, Morden, Surrey, SM4 4NU â¡ø ºèõKJ™ ܬñ‰¶œ÷ North East Surrey

Crematorium ñò£ùˆFŸ° â´ˆ¶„ ªê™ôŠð´‹. àŸø£˜, àøMù˜, ï‡ð˜èœ ñŸÁ‹ áìèMòô£÷˜èœ ܬùõ¼‹ Þš ÜPMˆî¬ô ãŸÁ‚ ªè£œÀñ£Á «è†´‚ªè£œ÷Šð´õ«î£´, Üî¬ùˆ ªî£ì˜‰¶

Morden Assembly Hall â‹ ÞìˆF™ Þ싪ðÁ‹ ñFò àíM™ ðƒ° ªè£œÀñ£Á‹ «õ‡ìŠð´Al˜èœ.

îèõ™Ýù‰F ÅKòŠHóè£ê‹

020 8543 7226

MNc˜ ªê£K‰¶ à¼A GŸA«ø£‹!

Üñó˜ Cõê£I ÅKòŠHóè£ê‹

«î£Ÿø‹

23-07-1936

ñ¬ø¾

02-10-2011

Page 9: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 9 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 2011

pg

C‹R Y£P UÖ®WŸ SÖ· T¼½V Ly|ÛW

JÁ½Û] LP‹R ÚT�T¡¨• EjLºPÁ

TfŸ‹‡£‹ÚRÁ. “X• ÙTVŸ ÚRNÙUjh•

CW�| ‘¡°L[ÖL� ‘¡‹‰ ŒÁ¿ C‹R

Y£P UÖ®WŸ SÖ· H¼TÖ|L· SÛPÙT¿fÁ

\‰. AÛ]Y£• LX‹‰ ÚTp J£ J¼¿

ÛU�PÁ UÖ®WŸL¸¼LÖ] AON¦ÛV ÙN¨

†‰YÚR SÖ• AYŸL¸¼h ÙNš�• U¡VÖÛR

�• Bh• GÁ¿•. GÁÙ\Ö£ ÚY�|

ÚLÖº• «|eL�Tyz£‹R‰. TX CPjL¸¥

ÚTor YÖŸ†ÛRL· SP‹R‰ B]Ö¥ BeL

”ŸYUÖ] G‹R ˜z°Lº• G|eL�TPÖU¥

C£ hμeL·R†RÂÚV C‹R Y£P UÖ®WŸ

SÖ· H¼TÖyzÛ] ÙNšV† ÙRÖPjfVÚRÖ|

Uy|U¥XÖ‰. B[Ö¸½¼h RÖjLÚ[ E�

ÛUVÖ]YŸL· U¼Û\VYŸL· «ÛX ÚTÖ]

YŸL· CXjÛL C‹‡V E[YÖ¸L· G]

UÖ½ UÖ½ A½eÛL� ÚTÖ£• ÙRÖPjf

«yP]Ÿ.

T¥XÖ›W• ÚTÖWÖ¸L¸Á

h£‡›¥ SÛ]‹‰ ÙUÁÚU¨•

pY�TÖf� ÚTÖ] R–´Z

ÚRpVeÙLÖz UÖ®WŸ SÖ· U�PT

YÖ›¦¥ TyÙP¸ ®p�T\eL

ÚY�|•.......

C‡¥ J£ ‘¡«]Ÿ «|RÛX� “¦L·

AÛU�‘¥ C£‹‰ ÚU 2009 • B�z¼h

‘Á]Ÿ C¿‡ �†R†‡Á ÚTÖ‰ CXjÛL�

TÛPL¸P• NWQÛP‹‰• ÚY¿ «RjL¸¥

R�‘ÚVÖz IÚWÖ�TÖ«¼h· �Û[‹R

YŸL·. CYŸL¸Á YÖRÙUÁ]ÙYÁ\Ö¥

LP‹R LÖXjL¸¥ “¦L¸Á ÙY¸SÖy|

‘¡«]Ÿ TX RY¿LÛ[ «y|«yPÖŸL·

A‰RÖÁ “¦L¸Á A³«¼h• “¦L·

—RÖ] RÛPeh• LÖWQ•. ÙT£U[YÖ]

Œ‡›Û]�• CYŸL· ˜Pef ÛY†‡£e

f\ÖŸL·

G]ÚY A‹R Œ‡ U¼¿• ÙNÖ†‰eLÛ[

RÖjL· ÙTÖ¿�ÙT|†‰ «|RÛX� ÚTÖWÖy

P†‡Á A|†R LyP†‡Û] RÖÚU SLŸ†R�

ÚTÖYRÖL°•. C Y£jLÖXjL¸¥ RÖÚU

“X•ÙTVŸ ÚRNjL¸¥ UÖ®WŸ SÖ· EyTP

AÛ]†‰ ŒL²°Lº• JμjLÛUeL�

ÚTÖYRÖL i¿f\ÖŸL·.. CYŸL· ÙNÖ¥Y‡

¨• ŒVÖV• C£efÁ\‰ . LP‹R LÖXjL

¸¥ “¦L¸Á AÛ]†‰XLo ÙNVXL†‡

]¡¥ pXŸ Œ‡ ÚUÖNz. RjL· TR« ŒÛX

LÛ[ ReLÛY�TR¼LÖL U¼Û\V E¿�‘

]ÛW LÖyzeÙLÖ|†R¥. UÖ®WŸ SÖ· ŒL²°

LÛ[ «VÖTÖWUÖL UÖ¼½V‰ G] TX

«ÛPVjLÛ[ A|efe ÙLÖ�ÚP ÚTÖL

XÖ•. AÛY G¥XÖY¼½¨• UÖ¼\• YW

ÚY�|• UÖ®WŸ SÖ· “X• ÙTVŸ ÚRNj

L¸¥ “ÂRUÖL SÛPÙT\ ÚY�|ÙU]

UÖ®WŸ h|•TjLº• UeLº• AjLXÖše

fÁ\ÖŸL·. B]Ö¥ “‡RÖš Y‹‡\jfVYŸ

L·. TÛZV Œ£YÖL qŸ ÚL|LÛ[ UÖ¼½V

ÛU�TYŸL[ÖL† ÙR¡V«¥ÛX.

AR¼LÖ] LÖWQjL·. “¦L· AÛU�

TÖ]‰ B�RjLÛ[ ÙU[ÂefÚ\Ö• G]

TfWjLUÖL A½«†‰ «yP ‘\h CÂ

Y£• LÖXjL¸¥ AÛ]†‰ ÚTÖWÖyPj

Lº• B�RU¼\ YÁ˜Û\V¼\ AWpV¥ U¼

¿• N]SÖVL ¢‡›XÖ] ÙUÁ˜Û\�

ÚTÖWÖyPjLÚ[. CRÛ] VÖ£• J³†‡£‹‰

TXÙTVŸL¸¥ ÙNšV ÚY�zV ÚRÛY

›¥ÛX. TfWjLUÖÚY ÙNšVXÖ• ÛLL¸¥

“¦eÙLÖz H‹‡ RÛXeh ÚUÚX RÛXYŸ

‘WTÖLWÂÁ TP†ÛR EVŸ†‡� ‘z†R

TzÚV ÙNšVXÖ• Gª«R RÛP�•C¥ÛX.

B]Ö¥ “‡RÖL Y‹RYŸLÚ[Ö JªÙYÖ£

SÖ|L¸¥ ÚY¿ ÚY¿ ÙTVŸL¸¥ A‰°•

“¦L¸Á AÛU�‘¥ C£‹R R[T‡L· A¥

X‰ TÛZV E¿�‘]ŸL¸Á ÙTVŸL[Ö]

«SÖVL•, NjgRÁ A¥X‰ RVÖTWÁ.

Ú^•Í, ‰•TÁ, B]‹RÁ, L¡LÖXÁ. R–

ZWNÁ, rÚWÍ, qŸUÖ\Á GÁf\ ÙTVŸ

L¸¥ SPUÖ|YÚRÖ|. TX CWLpVe iyPj

LÛ[ Uy|ÚU C‰YÛW ̂ ÚWÖ�‘V SÖ|L¸¥

SP†‡�·[]Ÿ. RÖjLÚ[ C¿‡YÛW RÛX

Y£PÁ ˜·¸ YÖšLÖ¦¥ ŒÁ\RÖL i½e

ÙLÖ�| “‡VÙRÖ£ LyÛU�‘Û] LyzV

ÛU†‰ ÚTÖWÖyP†ÛR A|†R LyP†‡¼h

SLŸ†R� ÚTÖYRÖL i¿• CYŸL·.˜R¦¥

ÙTÖ‰eiyPjLÛ[ iyz UeL· ̃ Á ÚRÖÁ

½ÚVÖ, A¥X‰ FPLjL[Ö] YÖÙ]Ö¦

ÙRÖÛXeLÖypL¸¥ Tjh T¼½ÚVÖ C¿‡

�†R†‡Á ÚTÖ‰ SP‹R N•TYjL· T¼½

“X•ÙTVŸ ÚRN†‰ R–ZŸL¸· U]j

L¸¥ R†R¸eh• TX�¿ ÚL·«L¸¼h

T‡¥ ÙLÖ|†‰ ˜R¦¥ AYŸL¸¼h ÙR¸

ÛYe ÙLÖ|eLÚY�|•. ARÁ ‘Á]Ÿ

A|†R LyP†‡¼h ÚTÖWÖyP†‡Û] G�Tz

SLŸ†‰Y‰ A¥X‰ SLŸ†RXÖ• GÁf\

BÚXÖNÛ]L· TfWjLUÖL LX‹‰ÛWVÖ

P�TP ÚY�|•.AÚR ÚSW• ^ÚWÖ�‘V

SÖ|L¸¥ CYŸL[‰ AL‡ RtNe ÚLÖ¡eÛL

L· CÁ]˜• AÄU‡eTPÖUÚXÚV N¡

VÖ] BYQjL· LP°oqy| CÁ½ CYŸ

L[Ö¥ G�Tz G¥ÛX� TÖ‰LÖ�“ izV Cj

fXÖ‹‰ r«Í. ÚSÖŸÚY . ÙPÁUÖŸe ÚTÖ]\

SÖ|L¸¼ÙLÖ¥XÖ• rR‹‡WUÖL ÚTÖš CWL

pVe iyPjL· SPÖ†R ˜zfÁ\‰ GÁ

TRÛ]�• UeL¸¼h “¡VÛYeLÚY�|•.

«|RÛX�“¦L· AÛU�“ RÛPÙNšV�

Ty|·[ IÚWÖ�‘V SÖ|L¸¥ RÖjL· A‹R

AÛU�‘Á AN¥ ‘WŒ‡L· GÁ¿ ÙNÖ¥¦†

‡¡�•ÚTÖ‰, CYŸLÛ[ CVjL«y| «y|

TÖŸ†‰e ÙLÖ�z£eh• Cjh·[ E[°†

‰Û\›]Ÿ B²‹R ŠeL†‡¥ C£ef\ÖŸ

L· G] SÖ• AŸ†R�T|†‡e ÙLÖ·[XÖUÖ?

A¥X‰ ̂ «WYÖR G‡Ÿ�“ A„h˜Û\›Á

(counter insurgency) Az�TÛP›¥ AYŸ

L[‰ BRW°• E·[‰ GÁ¿ G|†‰e

ÙLÖ·YRÖ? A¥X‰ G¥XÖ• AYŸLºeh

ÙR¡VÖU¥ CWLpVUÖL SPef\‰ GÁ¿

i\ Y£f\ÖŸL[Ö? C‰ T¼½V «[eLj

L· YZjL�T|• YÛW CYŸL· —RÖ]

N‹ÚRL• ÙRÖP£•.

A|†‰, UÖ®WŸ SÖ¸¼h p\�“ «£‹‡

]WÖL VÖÚWÖ J£ LÛPpYÖjh ÙY·Û[e

LÖW G•.‘ J£†RŸ YWYÛZeL� T|YÖŸ.

AYŸ Y‹R‰ÚU RÖÁ J£ AWpV¥ LypÛV

ÚNŸ‹RYÁ G]ÚY “¦eÙLÖz R]eh NjLP

UÖš C£eh AÛR G|jÚLÖ GÁTÖŸ.G•.‘

ÚV ÙNÖ¥¦yPÖŸ G�| J£†RŸ Kz�ÚTÖš

AÛR LZyz r£yz ÛY�TÖŸ. AY¡¼h•

UÖ®WŸL¸¼h• N•T‹R• C£eLÖÙRÁT‰

ÚY¿ «ÛPV• B]Ö¥ AYŸ ÚUÛP›¥

UÖ®WŸ T¼½ÚV A¥X‰ UÖ®WŸ SÖ· T¼½ÚVÖ

ÚTNUÖyPÖŸ. ÚTN† ÙRÖPjh• ÚTÖ‰

YQeL• GÁ¿ R–³¥ ÙNÖÁ]‰• ÛLRyz

«p¥ T\eh•. ‘\h AYŸ RÁÄÛPV ÙUÖ³

›¥. R–ZŸL· AÁTÖ]YŸL· .T�TÖ]

YŸL·. T›¼TÖ]YŸL·.SÁ\ÖL ETN¡�

TÖŸL·. AYŸL· r|• ÚRÖÛN C£ef\ÚR

s�TŸ R–ZŸL¸Á YÛP C£ef\ÚR s�

TÚWÖ s�TŸ. GÁÛ] Cjh AÛZ†R¼h

SÁ½ A|†R GÙXeNÁ Y£‰ GÁÛ]�•

LYÂore ÙLÖ·ºjÚLÖ GÁ¿ «y| LÛPp

VÖš R–³¥ SÁ½ YQeL• GÁ¿ «y|

ÚTÖš «|YÖŸ.

UÖ®WŸL¸Á ŒÛ]°LÛ[ rU‹‰

U�PT†‡¥ �Û[�• ÚTÖ‰

GjL· RÛXYÂÁ “Á]ÛL

TPjL· YWÚY¼L ÚY�|•.....

G]ÚY UÖ®WŸ YQeL ŒL²«Û] VÖŸ

Jμjh ÙNšRÖ¨•. ÙLÖ†‰Ù\ÖyzeLÛP

“PÛYe LÛP HpVÁ NÖUÖÁ LÛP GÁ¿

G‰°–¥XÖU¥ «VÖTÖW ÚSÖeLU¼¿• ̂ ÚWÖ�

TÖ«Á VÖÚWÖ J£ LÛPp YÖjh TÖWÖº

UÁ\ E¿�‘]Ÿ YWYÛZeL� Ty| AYŸ

YÛPeLÛR ÙNÖ¥XÖU¨•.. C‹‡VÖ«¦

£‹‰ EQŸopLW ÚUÛP� ÚToNÖ[ŸL·

p\�“ «£‹‡]WÖL AÛZeL� Ty| ®�

NoNW°LÛ[�• N�ÛPLÛ[�• E£YÖe

LÖU¥ AÛ]†ÛR�• R«Ÿ†‰, T¥XÖ›W•

ÚTÖWÖ¸L¸Á h£‡›¥ SÛ]‹‰ ÙUÁ

ÚU¨• pY�TÖf� ÚTÖ] R–´Z ÚRpVe

ÙLÖz UÖ®WŸ SÖ· U�PT YÖ›¦¥ TyÙP¸

®p�T\eL UÖ®WŸL¸Á ŒÛ]°LÛ[ rU‹‰

U�PT†‡¥ �Û[�• ÚTÖ‰ UÖ®WÁ

GjL· RÛXYÂÁ “Á]ÛL TPjL· YW

ÚY¼L B�| ÚRÖ¿• YÛZÛU ÚTÖX LÖŸ†

‡ÛL 27 U‡V• LPeh• ÚSW• `RÖVLe

L]°PÁ NÖ«Û]† Rμ«V N‹RQ�

ÚTÛZLÚ[' GÁf\ TÖP¥ J¦eL U�PT†

‡¥ UÖ®WŸL[‰ TPjL· —‰• AYŸL[‰

ŒÛ]«PjL¸Á —‰• UXŸLÛ[ A·¸†

Š« U]• «y| Aμ‰ AYŸL¸¼h AtN¦

ÙN¨†R SÖjL· YWÚY�|•.

B�| ÚRÖ¿• YÛZÛU

ÚTÖX LÖŸ†‡ÛL 27 U‡V•

LPeh• ÚSW• `RÖVLe L]°PÁ

NÖ«Û]† Rμ«V N‹RQ�

ÚTÛZLÚ[' GÁf\ TÖP¥ J¦eL

U�PT†‡¥ UÖ®WŸL[‰ TPjL·

—‰• AYŸL[‰ ŒÛ]«PjL¸Á

—‰• UXŸLÛ[ A·¸† Š«

U]• «y| Aμ‰ AYŸL¸¼h

AtN¦ ÙN¨†R SÖjL·

YWÚY�|•....

C‰ R«Ÿ‹‰ GÚRÖÙY£ G•.‘eLÖLÚYÖ.

ÚUÛP� ÚTop¼LÖLÚYÖ ÙLÖ†‰ Ù\Öyze

LÖYÚYÖ SPÖ†R�T|• G‹RÙYÖ£ UÖ®WŸ

SÖº• UÖ®WÛWU‡eh• SÖ· A¥X...

UeLº• YWUÖyPÖŸL·.

rhj;jpup(xU Ngg;gh;)

è‡¬í‚ è†® M†ì¬îŠ «ð£™!... 裘ˆF¬è 27

CHITRAVATHI CAKE CLASSES«è‚ Üôƒè£ó õ°Š¹‚èœ ï¬ìªðÁA¡øù

Friday10.00 - 12.00

12.30-2.30

Sep, Oct New Classes Starting!Monday

10.00 - 12.00

12.30-2.30

Wednesday10.00 - 12.00

12.30-2.30

Tel 020 8240 1519 Mobile: 07944 668 642Choose your one Perferred day and time

ܬùˆ¶ ¬õðõƒèÀ‚°‹ cƒèœ M¼‹Hò õ®M™ ðôîóŠð†ì ®¬ê¡èO™ îóñ£è¾‹ ²¬õò£è¾‹

«è‚ ªêŒ¶ ªè£´‚èŠð´‹.

Page 10: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 201110

pg

ÙYh «ÛW«¥ A|†R UÖ®WŸ SÖ· Y£f\‰. C‰ ŒÛ]° Gμop SÖ· G] EQŸ° ”ŸYUÖL U�—y“ ÚTÖ¡¥ UW‚†R G• UÖ®WŸLÛ[, UÖUÂRŸLÛ[ ŒÛ]° iŸ‹‰Gμop ÙLÖ·º• ŒL²°. LX‹‰ ÙLÖ·º•T¥XÖ›WeLQeLÖ] UeLº•, A•UÖ®WŸL· L]°Lºeh ÙNV¥YzY• ÙLÖ|�TR¼LÖL°•, AYŸL·, U]jL¸¥ H¼¿e ÙLÖ�| VÖ£eLÖL°•, GR¼LÖL°• E›ŸÙLÖ|†RÖŸLÚ[Ö, A‹R†RÛXYÁ, GU‰ ÚRpVeÙLÖz, ÚRpV�T\ÛY, ÚRpV�” GÁ¿ AYŸL· ÚSp†R G•U�‚Á h½œy|opÁ]jLÛ[�•, AYŸL¸Á RÖWLU‹‡W†ÛR�• U]jÙLÖ·º• ŒÛ]° rU‹R SÖ·.

C�“ÂRSÖ¸Á, “ÂR†ÛR ÙL|eLÖR YÛL›¥ AÛReÙLÖ�| SP†RÚY�zV‰ UeL[Ö] GU‰ LPÛU�•, RY¿ SPeh• CP†‡¥ RyzeÚLyLÚY�zV E¡ÛU�• iP. UÖ®WŸL¸Á ÙTV¡¥, UeL¸Á Gμo

pÛV ‡ÛN ‡£�“TYŸLÛ[, ˜Û[›ÚXÚV AÛPVÖ[• L�| LÛ[V ÚY�zVÙTÖ¿�“ UeL¸PÚU E·[‰.

ÚRpVeÙLÖzÛV UÖ¼\ÚY�|•, GU‰ RÛXYŸ CYŸ C¥ÛX AYŸRÖÁ GÁ¿ ÙNÖ¥TYŸLºeÙL¥XÖ• UÖ®WŸSÖ¸¥ GÁ] ÚYÛX. UÖ®WŸ SÖ¸¥ ÚRpVeÙLÖzÚV¼½, «[eÚL¼¿jL·, AYŸL· ÙNšR EÁ]RjLÛ[�T¼½e LÛR�jL·, AYŸL· ÙNV¦¥ ÙNš‰ LÖyzV ‡yPjL·, ˆyzV R–² DZeLy|UÖ]jL·, E›Ÿ‡VÖLjL· T¼½e LÛR�jL·, ÚTÖŸe h¼\ «NÖWÛQT¼½�•, 11,000 ÚTÖŸÛL‡L¸¥ «|RÛXT¼½�•, AYŸL¸Á ÙRÖÛL LÖX†‡¼h LÖX• hÛ\†‰ A½«eL�T|Y‰ T¼½�•,AYŸL¸Á ÙTVŸ «TW• ÙY¸›P�TPÖRŒÛX T¼½�• ÚTrjL·. CeLÖXLyP†‡¥ GU‰ RÖŸ—L Gμop RÛP�†RW° GÁ\ ¢‡›¥ SreL�Ty| UÖ®WŸ SÖ·, ŒÛ]ÙY³op SÖ[ÖL�Ty|, TPjL· ÛYeLeLeiPÖ‰, UÖ®WŸ SÖ¸¥ RÛXY¡Á EÛW ÚTÖP�TPÖ‰ GÁ¿ ÙY¸SÖyzÁ AWpÁ ŒL²opŒW¨eh· SÖ• R«ŸeL ˜zVÖ‰ ŒÁ¿ Gμop SÖÛ[eÙLÖ�PÖzÚ]Ö•. 21Y£PjL[ÖL Cjh SÛPÙT¼\ UÖ®ŸSÖ·,

LP‹R 5,6 Y£PjL[ÖL ÙU‰ÙU‰YÖL “‰˜LjL[Ö¥ BefW–eL�Ty| Y‹‰·[ÚRÖ| ARÁ ®¡V• hÛ\eL�Ty| Y‹‰·[‰.

ÚU¨• ARÁ TX†ÛRehÛ\†‰, UeL¸Á U]jL¸¥ C£‹‰, U�„eÙL] UW‚†R UÖ®WŸL¸Á ŒÛ]°LÛ[�•, ÚRpV pÁ]jLÛ[�•, AÁŒÛ]«Á AÛPVÖ[UÖL C£eh• ŒÛ]ÙYμop ‡]†ÛR�• pÛR†ÙRÖ³eh• ̃ V¼op T¥ÚY¿ ¢‡›¥ ˜ÁÙ]|eL�T|f\‰. A�ÛU›¥ È¡« C¥ C£YŸ Y‹‰, C‹R˜Û\ UÖ®WŸSÖ· X�PÂÁ GeÍÙN¥ U�PT†‡¥RÖÁ SÛPÙT¿f\‰ GÁ¿ RÁÂoÛNVÖLo ÙNÖÁ]ÖŸL·. (CYŸL· AjL• Yf�TRÖL ÙNÖ¥¦V AÛU�“L· CYŸL· ÙNÖ¥¦VR¼h• RUeh• N•T‹R• C¥ÛX GÁ\ÖŸL·) J£YÖW†‡Á ‘Á, SÖ| LP‹R AWpÁ AWpV¥, ÙY¸�\° AÛUoNŸ ‡£.RVÖTWÁ R‚LÖNX•, AÚR È¡«›¥ Y‹‰ AÛR ÚU¨• E¿‡ÙNš‰ UeLºeh AÛZ�“«|†RÖŸ. BWÖš‹‰ TÖŸ†‡¥, H¼L]ÚYYZÛUVÖL UÖ®WŸ SÖ· SPeh• GeÍÙN¥ U�PT†‡Á 50,000 ÚTŸ ÙLÖ·[eizV U�PT• Top Gear Live GÁ\ ÙLÖ•TÂVÖ¥ AÚR SÖ·, AÚR ÚSW• G�TÚYÖG|eL�Ty|«yP‰. CÛR VÖ£• CÁÙWÙS¼½¥ TÖŸ†‰ A½‹‰ ÙLÖ·[XÖ•. http://www.excel-london.co.uk/whatson/events/341/C�Tz C£eL, CYŸL· YWoÙNÖ¥¦ UeLºeh AÛZ�“ «|†‰, AR¼h¡V ‰�|‘WrW˜• AzeL�Ty| LÛPL¸¥ ÛYeL�Tyz£eh• U�PT•, ÙY¿•^VÖ›W• ÚTŸ Uy|ÚU ÙLÖ·[eizV U�PT•. A�TzVÖ]Ö¥ CYŸL¸Á ÚSÖeL•RÖÁ GÁ]? –h‡ SÖ¼T†ÛR‹RÖ›W• N]jL·, A‹R J£ EÁ]RUÖ] SÖ¸¥ RU‰ hZ‹ÛRLÛ[ ÙStr£f ŒÛ]° ÙNšV Y‹‰, U�PT TÖ‰LÖ�“ F³VŸL[Ö¥ YÖN¦¥ ÛY†‰ U�PT• ŒÛ\‹‰ «yP‰ GÁ¿ «Wyz AzeL�TPÚY�|• GÁTRÖ? A¥X‰ J£˜Û\ «WyzVz†R U]ÙY¿�‘¥ A|†R˜Û\ YWÖUÚX C£‹‰, C‹R Gμop APeL�Ty| «|• GÁTRÖ? A¥X‰ E�ÛUVÖLÚY RÖjL· SPÖ†‡, J¦TW�T C£‹R ‡£. E£†‡WhUÖ¡Á EÛWÛV

ÚLyL ̂ VÖ›W• N]†‡¼h ÚU¥ YWUÖyPÖŸL· GÁ\ G‡ŸTÖŸ�TÖ?

CÛR«P h¸ÚWÖ, UÛZÚVÖ A•TRÖ›W• N]˜• J£U‚†‰¸ÚSW• JÁ\ÖL ŒÁ¿ GU‰ U�‚Á ÛU‹RŸLÛ[ ŒÛ]‹‰, A‹R RÛXYÂÁ LÛPp EÛWÛV J£˜Û\—�|• ÚLyPÖ¨•, AYŸ ”PLUÖL ÙNÖÁ]«ÛPVjLºeh C�ÚTÖ pXÚYÛ[ AŸ†R• “¡Vei|•.

21 Y£PjL[ÖL Cjh

SÛPÙT¼\ UÖ®ŸSÖ·, LP‹R 5,6

Y£PjL[ÖL ÙU‰ÙU‰YÖL “‰

˜LjL[Ö¥ BefW–eL�Ty|

Y‹‰·[ÚRÖ| ARÁ ®¡V•

hÛ\eL�Ty| Y‹‰·[‰.

CªY[° ‘WoNÛ]ÛV�• NUÖ¸†‰, AÚR ÚSW• ÙLÖ·ÛL ‘\ZÖ‰, ˜�T‰ Y£PjL[ÖL ÚTÖWÖyP†ÛR SP‹‰Y‰ GÁT‰ GªY[° pWUÖ]‰ GÁT‰, C‹R J¡£Y£PjL¸¥, RÖ• RÖÁ C R–² UeLÛ[ Y³SP†R�ÚTÖfÚ\Ö• GÁ¿ “‡‰“‡RÖL Y‹R RÛXÛULÛ[ TÖŸeh• ÚTÖ‰ RÖÁ, CÁÄ• LÖyPUÖL EÛ\ef\‰. Y¦ef\‰. J£ RÛXYÁ YW°eLÖ] LÖ†‡£�ÚTÖ| GU‰ C]• AjÚL, CjÚL H¼L]ÚY SP‹‰ ÙLÖ�z£�TÛR JμjLÖLÚNŸ‹‰ SP†‰YÛR «|†‰, JªÙYÖÁ¿eh• AÚRÚTÖX CÁÙ]ÖÁÛ\† ÚRÖ¼¿«eh• ÚTÖyz›¥, J£ hZ‹ÛRÛV R]ÙR]AzTy| C£ RÖšUÖŸL· NÖXUÁ UÁ]ÂP• �‡ÚLyPÚTÖ‰, hZ‹ÛRÛV N¡TÖ‡VÖL ÙYyz ÙLÖ|jL· G] UÁ]Á E†RW«P, “Á]ÛL�PÁ TÖ‡ÛVe ÙLÖ|UÁ]Ö GÁ¿ ÚLyP RÖšÚTÖX CYŸL·, ÚY�PÖ• UÁ]Ö, hZ‹ÛRÛV ÙLÖ¥XÚY�PÖ• GÁ¿ L�ƒ£•, ÛL•TÛX�UÖL ŒÁ\ E�ÛUVÖ] RÖšÚTÖ¥ “X•ÙTVŸ R–² UeL[Ö] SÖjL·...

âù‚°Š ð£Fªè£´ƒèœ ñ¡ù£.....

Rfp(xUNgg;gUf;fhf)

Your Visit is Vital – For New Products & Almost Daily Offers

� Convienent

� Cheap

� Choice

� õêF � ñL¾ � ªîK¾

Asian groceries & seafoods at wholesale price

Cash & Carry of Class

ܬùˆ¶Š ªð£¼†èÀ‹ ªñ£ˆî Mò£ð£ó M¬ôJ™

å«ó ÞìˆF™ C™ô¬ø»ì¡ ªñ£ˆî Mò£ð£ó‹

àƒèœ ܬùˆ¶ˆ «î¬õè¬÷»‹ å«ó ÞìˆF™ ̘ˆF ªêŒò Hóñ£‡ìñ£ù º¬øJ™ êèô õêFèÀì‹ ܬñ‰¶œ÷¶

689 Mitcham Road, Croydon, Surrey CR0 3AFTel: 020 8684 5551 Spacious Car Park

Page 11: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 11 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 2011

pg

LÖX• G¥XÖYÛLVÖ] RPjLÛ[�•,

RÛPVjLÛ[�•,rY|LÛ[�• ‘ÁÚ]Öef

R·¸VTzÚV –L–L ÚYLUÖL SLŸ‹‰

ÙLÖ�| (KzeÙLÖ�|) C£ef\‰.ŒÛ]°

�Tz°L¸Á ÚU¥ “‡‰ “‡RÖL HWÖ[•

LÖypL· TzVTzV TÛZVÛY UÛ\eL�T|

R¥ LÖXKyP†‡¥ NÖ†‡VUÖf\‰.A‰RÖÁ

CV¥TÖ]‰•iP. B]Ö¨• G†RÛ]LÖX•

LP‹RÖ¨• G†RÛ] Y£PjL· E£�ÚPÖz

ÚTÖ]Ö¨• U]BZ†‡¥ Tz‹‰«yP ŒÛ]°

L· G¸‡¥ LÛW‹‰ÚTÖLÖ‰. CÚRÖ C£T†‰

SÖÁLÖY‰ Y£P• C‰. AYŸL· G•˜Á

E£YjL[ÖL EXÖYÖU¥ «y| C£T†‰

SÖÁh B�|L[Öf«yP‰.

G‡¡eh•, G‡¡eh ‰ÛQÚTÖh•

Ne‡Lºeh• G‡WÖ] NUŸL·

AÛ]†‡¨• ÙT£•

ˆVÖL, “VXÖL ŒÁ¿ L[UÖz

C£ef\ÖŸ hUW�TÖ.

1987 JeÚPÖTŸ 5•SÖ¸¥ «|RÛX›Á —RÖ]

RU‰ DP¼\ S•‘eÛLÛV�• RÖVL†‡Á

ÚUXÖ] AÛNY¼\ T¼¿RXÖ¥ StN£‹‡

®WoNYÛP‹R TÁÂW�| ÚYjÛLL¸Á C£

T†‰SÖÁLÖY‰ ŒÛ]°SÖ· Y‹‰«yP‰.

h¤WUÖ] J£ N‡›Á ˜L• SÖQ AYŸL·

R•ÛU Bh‡VÖef ÚRN†‡ÁBÁUÖ°PÁ

LX‹RÖŸL·. ÙX�.ÚLQ¥ hUW�TÖ, ÙX�.

ÚLQ¥ “ÚX‹‡WÁ, ÚU^Ÿ A�‰¥XÖ, L�PÁ

TZÂ, L�PÁ LWÁ, L�PÁ Wh, L�PÁ –ÚWÍ,

L�PÁ S[Á, ÙX�.AÁTZLÁ, ÙX�.RYe

hUÖŸ,ÙX�.ÙWÈÚ]Ö¥y,CW�PÖ• ÙX�.

B]‹RhUÖŸ GÁ¿ TÁ£ÚYjÛLL· C‹

‡VY¥XÖ‡eL†‡Á N‡LÖW ˜L†‡ÛWÛV

f³†RTzÚV ®WoNÖYÛP‹‰ C£T†‰ SÖÁh

B�|L[Öf«yP].

CYŸLº· hUW�TÖ°•,“ÚX‹‡�• «|

RÛX�“¦L¸Á ̃ ‰ŒÛX R[T‡L·. R–´Z

«|RÛX�“¦L· AÛU�‘Á Y[Ÿop›Á

JªÙYÖ£ TzL¸¨• ŒÁ¿TÖ|TyPYŸL·.

ÚTÖŸeL[†‡Á “V¥L·.

hUW�TÖ: hUW�TÖ°eh AÛU�“eh Y‹R

ÚTÖ‰ AY¡Á ÙNÖ‹RÙTVWÖ] CW†‡]

TÖXÁ (TÖ“) GÁTR¼h T‡XÖ] CVeL�

ÙTVWÖL RÛXYWÖ¥ `hUWÁ' GÁ\ ÙTVŸ

ÛYeL�TyP‰. CV¥TÖLÚY LXLX�TÖ]YŸ

hUW�TÖ. TZh• VÖ£PÄ• AÁÂÚVÖÁÂV

UÖL°•, G‡ÚW AUŸ‹‡£�TY¡Á U]‰eh

ÙS£eLUÖL°• TZh• ‡\Á–h‹RYŸ. ‡P

LÖ†‡WUÖ] EP¼Ly| CY£eh CV¼ÛL

VÖLÚY C£‹‡£‹R‰. 1970L¸Á C¿‡›¥

R–´Z «|RÛX�“¦L· AÛU�‘¥ CÛQ

‹‰ ÙLÖ�PÖŸ. C£T‰eh• hÛ\YÖ] E¿�

‘]ŸLÚ[ C£‹R BW•T LÖX†‡ÚXÚV AÛU�

‘¥ RÁÛ] CÛQ†RYŸ.

ÚRP¥ ŒÛ\‹R J£ BÁUÖ hUW�TÖ. G‹R

ÚSW˜• HRÖY‰ J£ “†RL†ÛR YÖp†R

TzÚV C£�TÖŸ. EXL SP�“LÛ[ A½Y‡

¨•,ARÛ] T¼½ S�TŸLºPÁ BWÖšY

‡¨• CY£eh NÛ[�‘¥XÖR D|TÖ| G�

ÚTÖ‰• C£‹‰°‹‡£ef\‰. AÛU�‘¥

CÛQ‹R ÙTÖμ‡Â¥ AÛU�‘Á T�ÛQ

˜Û\eh· CY£• E· G|eL�Ty| A‹R

ÚSW• CVjfY‹R AÛU�‘Á T�ÛQL¸¥

`S•TŸ ‡¾' GÁ¿ AÛZeL�TyP “¸Vjh[•

Th‡›¥ AÛU‹‡£‹R «YNÖV� T�ÛQeh

AÄ�TTyPÖŸ.A‹R 79•B�|�Th‡›¥

AÛU�‘Á T�ÛQ ˜Û\ GÁT‰ J£

«RUÖ] T¢yÛNeL[UÖL JªÙYÖ£Y£eh•

C£‹‡£ef\‰. hUW�TÖ°eh•RÖÁ.

NÖRÖWQ «YNÖV�T�ÛQL· ÚTÖÁ\

ÚRÖ¼\†‡ÚXÚV CÛY�• C£eh•. Hμ,

Gy| E¿�‘]ŸL· C£�TŸL· JªÙYÖ£

T�ÛQ›¨•.AY¼½Á ‡]N¡ ÚSW AyP

YÛQ –L°• Lz]UÖ]‰. A‡LÖÛX ‰›¥

Gμ�T¥. ARÁ‘\h p½‰ EP¼T›¼p.ARÁ

‘Á]Ÿ «YNÖVŒX†‡¥ ÚYÛXL·, LÛ[

‘|jhY‰. zÍ Az�T‰. U‹‰ ÙYy|Y‰,

R�‚ TÖšorY‰ GÁ¿ HWÖ[• UÖÛX›¥

“†RL• TzeLÚY„•. C�Tz HWÖ[• Ly|�

TÖ|Lºeh·[ÖL ÚR¿TYŸLÚ[ A|†R

A|†R T�ÛQLºeh E· G|eL�T|

YÖŸL·. hUW�TÖ°eh CV¥TÖLÚY C£‹R

AÁÂÚVÖÁÂVUÖL TZh• RÁÛU�•

Sy“PÁ CÛQ�• TZeL˜• AYŸ C£eh•

CP†ÛR G�ÚTÖ‰• LXLX�TÖ]RÖL BefV

TzÚV C£‹R]. G¥XÖ ÚYÛXÛV�• AZLÖ

L°• AÚRÚSW• ÚYLUÖL°• ÙNš�• ‡\Ä•

AY¡P†‡¥ C£‹‡£‹R‰.

A‹R BW•TLÖX�ÙTÖμ‡ÚXÚV ÙNš‡L

Û[�•, ‘\ ÚTÖWÖyP YWXÖ¿LÛ[�• BY

Q�T|†‰Y‡¥ RÁ]ÖŸY†‰PÁ ÙNV¼Ty

PYŸ hUW�TÖ. AYŸ C£‹R ˜LÖ˜eh

(T�ÛQ) 1979,80L¸¥ Y‹R DZSÖ|,‡]

LWÁ T†‡¡ÛLL¸¥ «|RÛXN•T‹RUÖ]

BeLjLÛ[ AZLÖL L†‡¡†‰ JyzÛY†

‡£‹RYŸ AYŸ. G‹R YWXÖ¼¿ ŒL²YÖ]Ö¨•

ARÛ] B�| ‡L‡ GÁ¿ –L†‰¥¦VUÖL

ÙR¡«eLeizV ŒÛ]YÖ¼\¥ hUWÂÁ

BºÛUL¸¥ ˜efVUÖ]‰.

79,80L¸¥ T�ÛQ›¥ C£eh• ÚTÖ‰

AYŸ A‡LUÖL Tz†R‰ ̀RÖÁ‘¡Á', ̀ÛUeL¥

ÙLÖ¦ÁÍ' GÁ\ CW�| AVŸXÖ‹‰ «|

RÛX�ÚTÖWÖyP ®WŸL¸Á YWXÖ\Öh•. BW•

TLÖXjL¸¥ hUW�TÖ«Á BRŸN ÚTÖWÖ¸

L[ÖL AYŸLÚ[ «[jf]Ÿ. LÖX• –L°•

ÚYzeÛLVÖ]‰•iP. 80L¸ÁBW•T†‡¥

AÛU�“eh· hZ�TYÖ‡L[Ö¥ H¼T|†R�

TyP EÛPYÖ¥ U]• EÛP‹‰ hUW�TÖ AVŸ

XÖ‹‰eÚL ÙRÖÛXÙRÖPŸ“ TzeL ÚTÖL

ÚSŸ‹R‰. AVŸXÖ‹‰ ÙNÁ\‰• AYŸ Gμ‡V

LzR†‡¥ GÛR GÛR AYŸ `RÖÁ ‘¡Á',

`ÛUeL¥ ÙLÖ¦ÁÍ' YWXÖ¼½¥ Tz†RÖÚWÖ

A‹R CPjLÛ[ÚV ÚSWzVÖL RÖÁ ÚTÖš

TÖŸ†RRÖL TWYN†‰PÁ ÙR¡«†‡£‹RÖŸ.

AVŸXÖ‹‰ ÚTÖ�• AYŸ KV«¥ÛX.Aj

h• R–²UÖQYŸ AÛU�ÛT E£YÖef «|

RÛX›Á ÚRÛYÛV ÙNÖ¥¦VTzÚV C£‹

RÖŸ. G‹RÚSW˜• AY£eh· J£ «|RÛX†

ˆ L]Á¿ ÙLÖ�ÚP C£‹‡£ef\‰. 1983

�ÛX›¥ ÙRÁÂÛXjÛL›¥ R–ZŸLºe

ÙL‡WÖL pjL[ AWr LyP«Z†‰«yP T|

ÙLÖÛXL¸ÁÚTÖ‰ AVŸXÖ‹‡¥ GU‰

ÚTÖWÖyP• T¼½�• pjL[AWN TVjLWYÖR•

T¼½�• J£ “ÛL�TPeL�LÖypÛV hUW�TÖ

H¼T|†‡ C£‹RÖŸ. ARÁ‘Á]Ÿ TÖXÖ

A�ÛQ�PÁ R–ZL†‰eh Y‹R A‚

›¥ hUW�TÖ°• CÛQ‹‡£‹RÖŸ. —�|•

AÛU�“eh· CÛQ‹R hUW�TÖ AÛ]†‰

R[jL¸¨• R]‰ D|TÖyÛP�• Kš«Á½V

ÚYÛXLÛ[�• ÙNšRYWÖYÖŸ. RÛXY¡Á

TÖ‰LÖ�“, T›¼p˜LÖ•L·, R–ZLAWpV¥

ÙRÖPŸ“L·, FPL«VXÖ[Ÿ N‹‡�“L·

GÁ¿ G‹R ÚSW˜• Kš«Á½ÚV AYŸ 83¨• 84

BW•T†‡¨• R–ZL†‡¥ CVjf]ÖŸ.

ARÁ ‘Á]Ÿ R–´Z L[†‡¥ ÙNÁ¿

C\jf hUW�TÖ R]‰ C¿‡ SÖ·YÛWeh•

G‡¡eh•, G‡¡eh ‰ÛQÚTÖh• Ne‡Lºe

h• G‡WÖ] NUŸL· AÛ]†‡¨• ÙT£•

ˆVÖL,“VXÖL ŒÁ¿ L[UÖz C£ef\ÖŸ.

A|†‰ “ÚX‹‡WÁ,80L¸Á BW•T†‡¥ ‡£

UÛX›¥ C£‹‰ qXÄPÁ Y‹‰ AÛU�‘¥

CÛQ‹R “ÚX‹‡WÁ ®W†‰eh CÁÄÙUÖ£

ÙTVŸ GÁ¿ h½�‘|• A[°eh AoN• H‰

–¥XÖR J£ ÚTÖWÖ¸VÖL ÚTÖWÖz C£ef\ÖŸ

“ÚX‹‡WÁ AÛU�“eh Y‹R ÚTÖ‡¥ RÖÁ

AÛU�“ hZ�TYÖ‡L[Ö¥ EÛP‹‰ ÚTÖ›

£‹R‰.

«|RÛX�“¦L· AÛU�‘Á ÙTVÛW�•

ARÁ LyPÛU�“LÛ[�• RU‰ ÛLeh·

G|eL ̃ VÁ¿ ÚRÖ¼¿�ÚTÖ] hZ�TYÖ‡L·

AÛU�ÛT«y| KzV‘Á]Ÿ ÚRpVRÛX

Y£eh E¿‰ÛQVÖL AY¡Á YX‰ LW•

ÚTÖX ŒÁ¿ ÙNV¼TyPYŸL¸¥ “ÚX‹‡WÁ

–L˜efVUÖ]YŸ.

«|RÛX�“¦L· AÛU�“ CÚRÖ A³‹‰

«yP‰.qŸhÛX‹‰«yP‰ GÁ¿ pjL[ ÚT¡

]YÖR˜•, hZ�TYÖ‡Lº• ÙNšR ‘WNÖWj

LÛ[ ˜½Vz†‰ GU‰ «|RÛXAÛU�ÛT

‡£•T J£jLÛU†R‡¥ “ÚX‹‡WÂÁ Tjh

G솇¥ YzeL ˜zVÖR‰. –LeLz]UÖ]

A‹R ÙTÖμ‰L¸¥ G¥XÖ• –L–L E¿‡

�PÁ ŒÁ\YŸ. ARÁ ‘Á]£• ,81,82,83L¸¥

pjL[ AWN CV‹‡W†‰eÙL‡WÖ] AÛ]†‰

RÖehR¥L¸¨• ̃ Á]‚›¥ ŒÁ\YŸ “ÚX‹

‡WÁ. CR]Ö¥ AYÄeh NÖYLoÚN¡ LÖY¥

ŒÛXV RÖehR¦¥ LÖV˜• H¼TyP‰.

CÁÛ\eh• V�TÖÂV NÖ˜WÖš ®WŸLÛ[

T¼½V TPÚUÖ “†RLÚUÖ G‰ Tz†RÖ¨• “ÚX‹

‡WÂÁ ̃ L• U]‰eh·Y£Y‰ R«ŸeL ̃ z

VÖRRÖL C£ef\‰.A�TzVÖ] J£ E�ÛU

®WÁ AYŸ. AY¡Á L�L¸Á J¸ GÁT‰

«|RÛX ÚY·«ÛV ˜μeL E·YÖjfV

RÖL C£eh•. «|RÛX›ÁÚT¡¥ E¿‡,

RÛXÛUeh GÁ¿• E�ÛU, ÚTÖWÖ¸Lº

PÁ TZh•ÚTÖ‰ NÚLÖRWÁ, UeLºPÁ

TZh• ÚTÖ‰ ÚNYLÁ, ÚTÖWÖ|• ÙTÖ쇥

ÙT£• F³†ˆ. CY¼½Á ÙUÖ†RUÖ] YzY•

RÖÁ “ÚX‹‡WÁ GÁ\ ÙTVŸ.

“ÚX‹‡WÁ, 80L¸Á BW•T†‡¥

‡£UÛX›¥ C£‹‰ qXÄPÁ

Y‹‰ AÛU�‘¥ CÛQ‹R

“ÚX‹‡WÁ ®W†‰eh

CÁÄÙUÖ£ ÙTVŸ GÁ¿

h½�‘|• A[°eh AoN• H‰

–¥XÖR J£ ÚTÖWÖ¸VÖL

ÚTÖWÖz C£ef\ÖŸ.

GÁ\ÖY‰ «|RÛX›Á —‰ hZ�T˜•,

AYS•‘eÛL�• ÚRÖÁ¿• ÙTÖ쇥

G¥XÖ• CYŸL¸Á ‡VÖL˜•, DL˜•, E¿‡

�•RÖÁ E�ÛU J¸VÖL TÖÛR Gjh•

ŒÛ\‹‡£eh•. «|RÛX�ÚTÖWÖyP• GÁ

T‰ YÛWV¿eL�TyP ÚSŸ�TÖÛR A¥X. A‰

N‹‰Lº•, ÚU|Lº•, h¿LXÖ] T·[jL

º•,AR[TÖRÖ[jLº• ŒÛ\‹R‰.ARÁ—

RÖ] TVQ†‡¥ CYŸL· AÛ]Y£• G‹R

LQ†‡¨• AoN•,hZ�T•,RVeL• G‰°•

CÁ½ E¿‡VÖL TV‚†RÖŸL·. A‹R

UL†RÖ] E¿‡ÚV CÁÛ\V ÙTÖ쇨•

GUeLÖ] ÙR¸ÛY A¸eLy|•.

N.N.˜†‰

Þ‰Fò Þôƒ¬è Æ´„êFJ¡ 24õ¶ õ¼ì‹!

ðóî ®ò ݬìèœ ¬îŠð ÜÂðõºœ÷, ¬îò™ ªîK‰îõ˜èœ «î¬õ ÜÂðõºœ÷õ˜èœ àì¡ ªî£ì˜¹ ªè£œ÷¾‹.

¬îò™ «õ¬ô‚° ÜÂðõºœ÷ Ý†èœ àì¡ «î¬õ!!!

ªî£ì˜¹èÀ‚°

¹wð£: 020 8684 1026 | 079 6076 1606

Nallur Kumaran - 1023, London Road, Thornton Heath Surrey CR7 6YN

è¬ì MŸð¬ù‚°!!! ð°FJ™ è¬ì

MŸð¬ù‚° àœ÷¶Lewisham

* Grocery & Off-License* Bus Pass Terminalªè£‡ì¶

«ñôFè MðóƒèÀ‚° ªî£ì˜¹ ªè£œÀƒèœ

Ananth : 020 8691 5729

Page 12: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu;; 20 201112

pg

‘Á XÖPÁ ÙLÖÛXeh� ‘Á]Ÿ AÙU

¡eLÖ CÁÄ• KŸ ÚT¡Z�ÛT A¥ ÙLšRÖ

CVeL†‡¼hH¼T|†‡�·[‰. AÙU¡e

LÖ«Á ˜R¥ RW ˆ«WYÖR G‡¡VÖLe

L£R�T|• AÙU¡eLe hz�¡ÛU�ÛPV

AÁYŸ A¥ AªXÖefGÁTYÛWÚVUÂ¥

ÛY†‰AÙU¡eLB¸¥XÖ«UÖ]†‡¥

C£‹‰®N�TyPH°LÛQVÖ¥ ÙN�P•TŸ

30-• ‡L‡ ÚVUÁ ÚSW• LÖÛX 9:55 A[«¥

ÙLÖÁ\‰. ÙNÁ\ B�| H�W¥ UÖR•

A¥ AªXÖefÛVe ÙLÖ¥YR¼LÖ] E†R

WÛY AÙU¡eL A‡TŸ TWÖe JTÖUÖ ‘\�‘†

‡£‹RÖŸ. CYÚWÖ| CÁÙ]Ö£ TÖef͆

RÂV AÙU¡eLe hzULÁ N—Ÿ LÖÁ GÁÄ•

A¥ ÙLšRÖ«Á T†‡¡ÛLBp¡V£• N°‡

ÛVo ÚNŸ‹Rh�|RÖVÖ¡�“Y¥¨]WÖ]

C�WÖÊ• aNÁ A¥ AÍ¡ GÁTY£•

ÙLÖ¥X�TyP]Ÿ. AÁYŸ A¥ AªXÖef

CW�| B�|L[ÖL AÙU¡eL E[°†

‰Û\VÖ¥ ˆ«WUÖL† ÚRP�Ty|Y‹RYŸ.

CYŸL¸Á T†‡¡ÛL›¥ “Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom.” GÁT] ÚTÖÁ\

Ly|ÛWL· ‘Wr¡eL�TyP].

AÙU¡eL ÙLÖXWÖÙPÖ T¥LÛXeLZL†‡¥

LyzP«V¥ TyP� Tz�ÛT�• ˜‰UÖÂ�

TyPTz�ÛT�• ˜z†‰LXÖŒ‡� TyP•

ÙT\˜VÁ¿ÙLÖ�z£eÛL›¥ A¥ ÙLš

RÖ«¥ CÛQ‹RÖŸ AÁYŸ A¥ AªXÖef.

N°‡ÛVo ÚNŸ‹R h�| RÖVÖ¡�“ Y¥¨]

WÖ] C�WÖÊ• aNÁ A¥ AÍ¡ �£e

h· ÙYzeLe izVh�|LÛ[�• RVÖ¡e

Le izVYŸ. CY£• AÁYŸ A¥ AªXÖe

f�PÁ ÙLÖ¥X�TyPRÖLe L£R�TyP

ÚTÖ‰• AY¡Á C\�ÛTÚVUÁ AWr E¿‡

ÙNšV«¥ÛX.

2002C¥ AÙU¡eL«UÖ]jL· AÁYŸ A¥

AªXÖef —‰J£RÖehRÛXÚU¼ ÙLÖ�

P]. C‹RB�|ÚUUÖR• 5-• ‡L‡

AÙU¡eLÖ SP†‡V C£ RÖehR¥L¸¥

C£‹‰ AÁYŸ A¥ AªXÖef R�‘›£‹

RÖŸ. ‘Á XÖPÛ]e ÙLÖÁ\AÚR hμ«]

ŸRÖÁ AªXÖefÛV�• ÙLÖÁ\RÖLo ÙNÖ¥

X�T|f\‰.

AÚW‘V ̂ TL¼T†‡¥ J£UÛ\˜L CP†‡¥

C£eh• pIH›Á R[†‡¥ C£‹‰ HPÁ

YÛ[hPÖÛY† RÖ�z ÚVUÄeh· “h‹R

B¸¥XÖ«UÖ]jLÚ[ RÖehR¥ SPÖ†‡V

RÖL S•T�T|f\‰. ÙNÁ\B�| pIH

“YSD” or the Yemen-Somalia Department GÁ\ J£ ‘¡ÛY E£YÖef Al-Qaeda in the Arabian Peninsula G]�T|• A¥ ÙLšRÖ

«Á fÛ[ AÛU�‘¼eh G‡WÖL TX SPYze

ÛLLÛ[ ÚU¼ÙLÖ�| Y£f\‰.

AÁYŸ A¥ AªXÖef›Á ÙLÖÛXÛV

AÙU¡eL E[°† ‰Û\VÖ]pIH�• AÙU

¡eL� TÛP†‰Û\›Á CÛQ‹R p\�“

SPYzeÛLe LyPÛ[VL˜• (Joint Special Operations Command) CÛQ‹‰ ÚU¼

ÙLÖ�P]. pIH A�ÛUeLÖXjL[ÖL J£

TÛP� ‘¡ÛY E£YÖef ˆ«WYÖR N‹ÚRL

STŸL· —‰ RÖehR¥LÛ[ SPÖ†‡ Y£f

\‰. pIH ÚVUÛ]�• ÚNÖUÖ¦VÖÛY�•

sZ TX CWLpV B¸¥XÖ«UÖ]† R[j

LÛ[ E£YÖef�·[‰. ARÁ SPYzeÛL

L¸¥ TX “‡VYÛLVÖ]RÖehR¥ B¸¥XÖ

«UÖ]jL· ÚU¨• CÛQeL�TP°·[].

AÁYŸ A¥ AªXÖef›Á ˜efV†‰Y•.

SÖ¼T‰ YVRÖ] AÁYŸ A¥ AªXÖef

AÙU¡eLUÖŒXUÖ] Œ� ÙUepe ÚLÖ«¥

‘\‹‰ YPLÙWÖ¦]Ö«¥ Y[Ÿ‹R URÚTÖR

LŸ. CY¡Á ÙT¼Ú\ÖŸL· ÚVUÁ SÖyz]Ÿ

Al-Qaeda in the Arabian Peninsula G]�T|•

A¥ ÙLšRÖ«Á fÛ[AÛU�‘Á RÛXYŸ

CYÚW. S®]ÙRÖPŸTÖP¥ ˜Û\ÛULÛ[e

ÛLVÖ·Y‡¥ Y¥XYŸ A¼“RUÖL Bjf

X†‡¥ ÙRÖPŸTÖP¥ ÙNšVeizVYŸ. ARÁ

™X• A¥ ÙLšRÖ«¼h ByÚNŸ�T‡¨•

Œ‡ ÚNŸ�T‡¨• ˜ÁÂÁ¿ÙNV¼T|TYŸ.

A¥ ÙLšRÖ«Á ˆ«WYÖR†ÛRT†‡¡ÛL

™X• Y[Ÿ�TYŸ. LP‹R pX Y£PjL[ÖL

‘Á XÖP¨• TÖŸeLAÁYŸ A¥ Aª

X Ö e f A Ù U ¡ e L Ö « ¼ h A ‡ L B T † ‰

«Û[«�TYWÖLo ÙNV¼TyPÖŸ. R¼ÚTÖ‰

A¥ ÙLšRÖ CVeL†‡Á ÙNV¼ LyPÛ[†

R[T‡VÖLo ÙNš¼T|TYŸ CYÚW. 2009C¥

AÙU¡eL «UÖ]ÙUÖÁÛ\LQÂ Aor�

ÙTÖ½eh· ÙYz ÙTÖ£·LÛ[ ÛY†‰

RLŸeh• ‡yP†ÛR ˆyzšYŸ AÁYŸ A¥

AªXÖef. C‰ ÚTÖÁ\ TX A¥ ÙLšRÖ«Á

A�ÛUeLÖX RÖehR¥ ‡yPjLÛ[Á

s†‡WRÖ¡ AÁYŸ A¥ AªXÖef.

CYÛW� T¼½ J£ ‘¡†RÖÂVE[°†‰Û\

A‡LÖ¡ ÙR¡«†RL£†‰:“His influence is all the wider because he preaches and teaches in the English language which makes his message easier to access and understand for Western audiences.”

AÁYŸ A¥ AªXÖef›Á ÙLÖÛX ™X• AÙU¡eLÖNÖ‡†RÛY:

� B¸¥XÖ «UÖ]jL· ™X• ̂ «WYÖ‡L

ºeh G‡WÖ]ÚTÖ¡¥ ÙY¼½œyP ˜z�•

GÁTÛR AÙU¡eLÖ —�|• J£˜Û\ Œ¤

‘†‰·[‰.

� EXL†‡¥ G‹R ™ÛX›¨• R]eh

G‡WÖ] ˆ«WYÖ‡LÛ[† R•UÖ¥ ÙLÖ¥X

˜z�•, AYŸL· TÖ‰LÖ�TÖL SPUÖP

˜zVÖ‰ GÁ¿ Œ¤‘†R‰.

� ‘Á XÖPÁ ÙLÖÛXÛV‡ÛWUÛ\«¥

ŒÛ\ÚY¼½V AÙU¡eLÖ R•UÖ¥ TfWjLUÖ

L°• RÖehR¥ SPÖ†‡ ˆ«WYÖ‡LÛ[e

ÙLÖ¥X˜z�• GÁ¿ Œ¤‘†‰·[‰.

� AÙU¡eLÖ«Á E[°† RLY¥ ‡WyP

¦Á ‡\ÛUÛVŒ¤‘†‰·[‰.

� A¥ ÙLšRÖ«¼h B· ‡Wy|Y‡¥ Y¥

XYWÖ] BjfXÙUÖ³›¨• AW“ ÙUÖ³›

¨• SÖYÁÛU�PÁ ÚTNeizVAÁYŸ

A¥ AªXÖefÛVÙLÖÁ\RÁ ™X• A¥

ÙLšRÖ«¼h J£ D| ÙNšV˜zVÖR CZ�ÛT

H¼T|†‡VÛU. A¥ ÙLšRÖ«¥ BjfX•

ÚTNe izVÚTÖWÖ¸LºeLÖ]TX†RRy|�

TÖ|ŒX°f\‰.

AÙU¡eLÖ«¥ YÖR� ‘W‡YÖRjL·

B�LÖÂ͆RÖ¨• TÖf͆RÖ¨•

ÚRÛYVÖ] ÚSW†‡¥ ÚRÛYVÖ]RÖeh

RÛXo ÙNš�• A‡LÖW• AÙU¡eL� TÛPL

ºeh YZjL�Ty|·[]. B]Ö¥ ÚVUÂ¥

KªÙYÖ£RÖehR¨eh• AÙU¡eL A‡

T¡Á AÄU‡ÛVÙT¼Ú\ AÙU¡eL� TÛP›

]WÖ¥ RÖehR¥ SPÖ†R˜z�•. J£ AÙU¡e

Le hzULÛ] AÙU¡eLÖ �‡«NÖWÛQ

CÁ½e ÙLÖ¥¨R¥ ̃ Û\VÖ]ÙNVXÖ GÁ\

YÖR• AÁYŸ A¥ AªXÖef›Á ÙLÖÛX

ÛV† ÙRÖPŸ‹‰G싉·[‰ AÁYŸ A¥

AªXÖefÛV ÙLÖ¥X AÙU¡eL E[°†

‰Û\ ÙLÖ¥X� ÚTÖf\‰GÁTÛR A½‹R

AYW‰ R‹ÛR AÙU¡eL �‡UÁ½¥ AR¼h

G‡WÖLYZeh† ÙRÖPŸ‹‰ C£‹RÖŸ. C‰

AÙU¡eL�‡† ‰Û\eh A�TÖ¼TyP‰ G]

J£ «ÚSÖRUÖ]ˆŸ�“YZjL�Tyz£‹R‰.

AÙU¡eLÖ ÚTÖ¡¥ D|TyzWÖR SÖ|JÁ½¥

AÙU¡eL J£ÙLÖÛXÛV� “¡‹‰·[‰.

1976C¥ AÙU¡eL A‡TWÖL C£‹R Ù^WÖŸy

ÚTÖŸy AÙU¡eLÖ«Á AWpV¥ ÙLÖÛX

LÛ[† RÛPÙNš‡£‹RÖŸ CrXÖ–V�

TVjLWYÖR• EXÛLÚV J£ ÚTÖŸeL[UÖL

UÖ¼½�·[‰ GÁfÁ\]Ÿ pX AÙU¡eLŸ

L·. ÙLÖÛX CXeh AÙU¡eLŸLºeh

EPzVÖLBT†ÛR«Û[«eLeizVRÖL

C£eh• TyN†‡¥ ÙLÖÛXŒVÖV� T|†R�

TPe izV‰ GÁf\ÖŸ J£ AÙU¡eL UÂR

E¡ÛUo NyP«VXÖ[Ÿ.

AÁYŸ A¥AªXÖefÛV ÙLÖ¥X

AÙU¡eL E[°† ‰Û\ ÙLÖ¥X�

ÚTÖf\‰ GÁTÛR A½‹R AYW‰

R‹ÛR AÙU¡eL �‡UÁ½¥

AR¼h G‡WÖLYZeh† ÙRÖPŸ‹‰

C£‹RÖŸ. C‰ AÙU¡eL�‡†

‰Û\eh A�TÖ¼TyP‰

G] J£ «ÚSÖRUÖ]

ˆŸ�“YZjL�Tyz£‹R‰.

JTÖUÖÛYe LÖ�TÖ¼¿UÖ

Ú^ÖŸo “Ð ÚRÖ¥« L�P ˆ«WYÖR†‡¼h

G‡WÖ] ÚTÖ¡¥ TWÖe JTÖUÖ ÙY¼½ L�|

·[ÖŸ GÁf\ÖŸL· JTÖUÖ«Á BRWYÖ[Ÿ

L·. A|†R B�| SPeL C£eh• AÙU

¡eL A‡TŸ TR«eLÖ] ÚRŸR¦¥ ÙTÖ£[Ö

RÖW ÙS£eLzVÖ¥ TX‘Á]ÛP°LÛ[o

N‹‡†‰Y£• JTÖUÖÛY A¥ ÙLšRÖ«¼h

G‡WÖ]ÙY¼½L· LÖ�TÖ¼¿UÖ?

ܪñK‚è£ Ü™ ªèŒî£MŸ° ªè£´ˆî ޡ‹ å¼ ªïŸPò®

Nty; jHkh(xU Ngg;gUf;fhf)

CRIME

CONVEYANCING

MATRIMONIAL

IMMIGRATION

TRAFFIC MATTERS

LANDLORD & TENANTS

POLICE STATION MATTERS

EMPLOYMENT MATTERS

WORK PERMITS

NAG & Co.S O L I C I T O R S

Page 13: Oru Paper Issue 155

13OCTOBER 07 - OCTOBER 20, 2011�� �� �� �� �� �� ��

pg

By Karthick RM.

“How long yet will the madnessof despots be called

justice, and the justice of the people barbarity or rebellion? How tenderly oppressors and how severely the oppressed are treated!”

-Maximillien Robespierre

The informal discussion held in Geneva on the 21st of September regarding Canada’s proposal to debate the outcome of Sri Lanka’s ‘Lessons Learnt and Reconciliation Commission’ (LLRC) was revealing on the position of various countries that participated.

First and foremost, to even give legitimacy to the LLRC, a sham commission set up by a racist state in order to show that it cares for the people it has butchered and enslaved, is a fundamentally flawed proposition. This is but part of the agenda of certain western powers to initiate a discussion on Sri Lanka that focuses solely on human rights violations in Sri Lanka without taking into account the political demands of the Eelam Tamil people, have token prosecutions and token devolutions of powers, and maybe, a regime change without disturbing status-quo of the majoritarian political structure of the Sri Lankan state. The hidden logic is that such a process will whitewash the crimes of elements within their own polity who encouraged Sri Lanka’s campaign of state terror. Countries like India, Pakistan, China and Russia - who have openly supported the genocide of the Eelam Tamils - were hostile to even these token gestures, probably apprehensive of a possible exposure of their direct involvement and/or a questioning of their own treatment of national liberation struggles and people’s movements in their territories. And there were

countries like Cuba who whole heartedly backed Sri Lanka under the argument of ‘anti-imperialism’.

Cuba and Venezuela (not to mentioncountries like Iran and Gaddafi’s Libya),who indeed are anti-American, have also stood by the Colombo regime in their war on the Tamil people. Butthe question radicals need to ask is whether they are genuinely anti-imperialist, that is, whether theypromote a dialogue among movementsof the oppressed peoples of the world as a progressive left movement is meant to. If anti-west/anti-Americanism should be the only criteria for gauging standards of a revolutionary movement, then the Taliban should be the most progressive outfit in the world. But if progressiveness should be gauged by, in Che Guevara’s own words, “indignation at injustice anywhere in the world” and a political solidarity with emancipatory liberation struggles, then the ‘pink left’ countries like Cuba and Venezuela fail pathetically. James Petras points out how, despite claims to ‘anti-imperialism’ Chavez betrayed solidarity with radical movements in order to consolidate his own regime’s economic interests, giving the example of Venezuala’s arrest and deportation of activists affiliated to the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) in order to placate an ally in a murderous Colombia.

It is the creed of Robert Blake, the US Assistant Secretary of State who gave Colombo full support to execute its genocide of Tamils by means of war against the LTTE, who are also responsible for providing extensive funding to reactionary regimes like that of Colombia to brutally crush movements of indigenous people, popular classes and peasantry like those led by FARC and the National Liberation Army (ELN) by similar means. It was no coincidence then that after the military defeat of the LTTE, military think-tanks and pro-state intellectuals in Colombia started considering the Sri Lanka model as an effective way of crushing radical movements in their territory in a similar fashion. Now, by endorsing a genocidal Colombo, these pink left countries are directly endorsing the war on indigenous peoples, nationalities and progressive movements in countries like Colombia, Peru, Turkey, India

etc - this is the only logical conclusion that their sad arguments can lead to.

Petras has also pointed out in the article earlier referred how Stalin’s deals with Hitler were a strategic disaster for the people of Soviet Union. But how much ever the then Soviet regime could be criticized for such arrangements of convenience, at no point did the Soviets endorse Nazism as a philosophy or hail Hitler in his military successes against other nations. No communist justified the atrocities of Nazism by pointing out atrocities of, say, French colonialism. For example, Aime Cesaire, a trenchant critic of colonialism, constantly criticized the hypocrisies of the colonial powers that denounced fascism but committed atrocities in their colonies - but that did not lead him to endorse Nazi brutalities. The argument of Hitler, which was as cruel as it was ridiculous, that critics of Nazi violence were unjustified because even the colonial powers have been brutal, was treated as a farce by all progressive leftists and rightly so. A progressive does not have the option of choosing between and justifying farces that dehumanize people. But the Cuban leadership seems to have exercised that option…

A darling intellectual in these countries is Sri Lankan diplomat Dayan Jayatilleka who campaigned amongst these so-called anti-west countries that the war on the Tamil people was an ‘anti-imperialist struggle’ - his counterparts in the west did a campaign that the war on the Tamil people was a ‘war on terror’. Jayatilleka, a self-proclaimed leftist, is one who believes that the Sinhalese are an ancient civilization like the Mayans, who may be threatened to extinction by a global Tamil conspiracy and thus, they need to be militarily strong and colonize the lands of the Eelam Tamils - failing to do so will lead to “the North converted into another Kashmir“, he argues. A Tamil intellectual remarked that when one reads Jayatilleka one gets the feeling a Jew would get should she flip through Mein Kampf, only that Jayatilleka (mis)quotes Marxists to justify a racist polity. Those on the Indian left are all too familiar with how writings of Marx and Lenin were twisted by the revisionist clique of CPM to justify implementation of neo-liberal policies in Bengal and Kerala,

to quell popular protests in Singur, Nandigram and Lalgarh, and to vilify national liberation struggles both at India and abroad. But one is yet to hear (the author seeks to be corrected if mistaken) a CPM intellectual stooping to such levels of calculated absurdity that is generally associated with unapologetic communalists like the Subramaniam Swamys of India. An apologist of fascist violence parading under a leftist façade, with abstract slogans of anti-Americanism, showering praises on the likes of Deng Xiaoping and Vladimir Putin, Jayatilleka won allies among the pink left in Latin America.

On the other hand, Viraj Mendis, an activist of the Sinhala radical left who is in exile for resolutely standing by the struggle of Eelam Tamils, points out the confluence of world powers in backing a despotic Sri Lanka and its genocidal campaign. “The process of Genocide is continuing here too. It is happening inside these buildings here in Geneva.” he said, addressing a Pongu Tamil rally. In Geneva, the representative of Cuba supported Sri Lanka with the argument that “If you want to engage in this kind of ID why don’t you prepare a decision for a dialogue on detention centre in Guantanamo or bombing of NATO in Iraq, Afghanistan?” By supporting a Sri Lankan state, whose nationalism is based on a native variant of Nazi concepts of blut (Sinhala racial-cultural supremacy), lebensraum (the living space required for the superior race) and which completed its anschluss (forcible annexation) of the areas of Tamil Eelam in May 2009 accompanied by what can only called as a campaign of wanton pillage, rape and murder, countries like Cuba turn out to be ethically and politically no better than the imperialists they claim to oppose. By justifying and endorsing a successful genocide like what happened in Mullivaikaal under the name of opposing atrocities in Iraq or Afghanistan, these countries are not aiding the people whom they claim to support by any stretch of imagination.

If a banana republic like Sri Lanka that executed one of the worst mass murders in South Asia with the aid of several world powers is allowed to walk free, what will act as a deterrent for much stronger countries that hold similar intentions towards similar struggles? The Turkish Prime Minister Erdogan had recently warned Kurdish civilians that unless they differentiate themselves from the Kurdistan Workers Party (PKK), “they are also doomed to pay the price”. He was one of the leaders of state to congratulate Sri Lanka on its ‘successful war on

terror’ and the Turkish government has also upheld the Lankan model for dealing with the PKK (partisans to the PKK goal, who have also extended solidarity to the Eelam struggle in a true spirit of internationalism, were also apprehensive of this possibility). Now, what does the ‘socialist’ Cuba convey to the PKK and the Kurds by its endorsement of the Sri Lankan solution?

If anti-west/anti-Americanism should be the only criteria for gauging standards of a revolutionary movement, then the Taliban should be the most progressive outfit in the world.

The regimes in Cuba and Venezuela not only appear as what a Tamil leftist described as “clowns in the arena of left politics”, they end up as political opportunists by supporting mass murderers and despots like Rajapaksa who virulently implement neo-liberal policies in deed, but put up a sham ‘anti-Americanism’ in words. Maybe the radical left or whatever is left of it in Cuba should reread Lenin who said that “Victorious socialism must necessarily establish a full democracy and, consequently, not only introduce full equality of nations but also realise the right of the oppressed nations to self-determination i.e. the right to free political separation.” Maybe that would restore the red color to the pink left governments of Latin America and enable them to look at a fascist Sri Lanka and the Tamil Eelam struggle that is fighting against it differently.

Genuine anti-imperialism does not lie in mere abstract anti-American/anti-west sloganeering. In the wake of a ‘post-national world’ discourse framed by apologists of multi-national capitalism and equally regressive capitalist-bureaucratic models as upheld by states like Turkey, China and Russia - both aiding the logic of genocidal states like Sri Lanka, anti-imperialism in concrete requires solidarity with national liberation struggles and their progressive representatives. Anything else is mere social-opportunism that can only promote a world-wide strengthening of forces of reaction. And then history will not absolve the pink left states, but condemn them to its dustbins.

Misplaced Loyalties: ‘Pink Left’ Countries and Sri Lanka

Accountancy & Auditing Business Start up Advice Business Plans & Cash Flow Forecasts Personal tax Affairs & Self Assesment Company Tax Affairs & Company Tax Return (CT 600)

Company Formation Preparing VAT, Payroll for the Sole Trader, Patrnership & Limited Companies

Attending VAT & PAYE visits Tax Investigations Solicitors Accounts & Accounts Reports

TAMSONS Accounting & Tax Consultancy Ltd.

65 Southlands Road, Bromley, Kent, BR2 9QR

Tel: 020 8313 0800

Page 14: Oru Paper Issue 155

OCTOBER 07 - OCTOBER 20, 2011 �� �� �� �� �� ��� �� 14

pg

¹Fî£è Ýó‹H‚èŠð†´œ÷ Y†´ˆF†ìˆF½‹ èô‰¶ ªè£œÀƒèœ

îƒèˆF¡ M¬ô ÜFèKˆ¶ M†ìî£!!!

SELVARAJA GOLD HOUSE & TEXTILES162B, Mitcham Road, London SW17 9NJT / F: 020 8767 3795 M: 07825 005 269

î£L‚ ªè£®èœ ܬùˆ¶‹

ªêŒÃLJ¡P ªêŒ¶ îóŠð´‹

£300 ð¾‡vèÀ‚° «ñ™ ¹ì¬õèœ ªè£œõù¾ ªêŒðõ˜èÀ‚° ï¬èèœ Ü¬ùˆ¶‚°‹ £15 ñ†´‹

ÃLò£Œ ÜøMìŠð´‹

èõ¬ô «õ‡ì£‹

àƒèOì‹ Þ¼‚°‹ ð¬öò îƒèˆ¬î‚ ªè£´ˆ¶ ªê£Ÿð èNM¬ù ñ†´‹ ªê½ˆF ¹Fò ï¬èè¬÷Š ªðŸÁ‚

ªè£œ÷ô£‹.

A Statement Issued by the Tamil American Peace Initiative

Recently, Sri Lanka’s President Mahinda Rajapaksa addressed

the United Nations General Assembly in New York. In his September 23rd speech, Mr. Rajapaksa devoted much time to highlighting the advancements of his government and defending their priorities. The President then noted, “All these developments have taken place within the brief space of 30 months - an achievement all the more

significant because of our strong emphasis on reconciliation. Important as economic development is, we have attached the highest priority to fostering the spirit of inclusivity and removing any remnants of bitterness from the hearts and minds of all our people.”

“President Rajapaksa’s statement regarding reconciliation as being the highest priority for the Sri Lankan government is in stark contrast to the actual content of his speech,” said Dr. Karunyan Arulanantham, executive director of TAPI, “which was devoted entirely to his misconceived belief that economic development will wipe away all the memories of the atrocities that occurred during the civil war. This is clearly not the case.”

Evidence gathered in the last two years..... paints a completely different picture.

Notable in the context of the Sri Lankan President’s assertions of his commitment to reconciliation and inclusivity were his remarks in support of Palestinian statehood: “It is important to remind ourselves that every country cherishes the values and traditions, and deeply held religious convictions it has nurtured

over the centuries. These cannot be diluted or distorted under the guise of human rights, by the imposition of attitudes or approaches which are characteristics of alien culture.” The Sri Lankan Government’s continued insistence on promoting Buddhism as the national religion, imposing the Sinhalese language on government services and statements that ‘there are no ethnic minorities anymore’ runs counter to the multi-ethnic, multi-religious society that has long existed and thrived in Sri Lanka before discriminatory policies against ethnic minorities were instituted.

“This statement in support of the Palestinians is in direct conflict with his declaration of ‘inclusivity’ for Tamils, which has emphasized assimilation,” said Dr. Arulanantham. “The Sri Lankan government’s actions in the past two years have demonstrated a clear lack of commitment to true and substantive reconciliation, and runs contrary to the position Mr. Rajapaksa takes toward peace and compromise between the Israelis and the Palestinians.”

President Rajapaksa’s speech also made no mention of the Sri Lankan Government’s ‘Lessons Learnt and Reconciliation Commission,’ which he has praised as the way forward to foster reconciliation in Sri Lanka. Although his remarks were filled with affirmations of progress and reconciliation, evidence gathered in the last two years by the US,

European Union, a United Nations Panel of Experts, and leading human rights organizations, including Amnesty International, International Crisis Group, and Human Rights Watch, paints a completely different picture. During a recent trip to Sri Lanka U.S. Assistant Secretary of State Robert Blake emphasized that “there needs to be a full, credible and independent accounting and accountability for those individuals who may have violated international humanitarian law.”

“This statement in support of the Palestinians is in direct conflict with his declaration of ‘inclusivity’ for Tamils, which has emphasized assimilation,”

The Sri Lankan government continues to triumphantly celebrate the end of terrorism, and an end to violence in itself is a good thing, however they still appear unwilling to address the root causes of the war – marginalization and suppression of the minority communities by the government – and until they are willing to respect the views and rights of all Sri Lankans, President Rajapaksa cannot claim that his government has made inclusivity his country’s highest priority.

Why Rajapaksa’s Remarks at UN General Assembly Were Flawed and Biased ?

Erasing the cultural leftover of Tamils toconvert Sri Lanka into Sinhala country

Travelling through the Tamil areas in North Sri Lanka, one is shocked to see the changing demography of the land. A land that was once inhabited by Tamils and a land that had a distinct flavor of Tamil culture and heritage is now in the grip of Sinhalese hegemony, seen in the form of Buddhist statues, viharas and stupas dotting the landscape that is also lined by broken Tamil homes and newly built shanties of Tamil refugees.

Sinhala and Sinhalisation are now the watch words in the predominantly Tamil areas of North Sri Lanka. Starting from Vavuniya, the change is perceptible as one enters the Tamil heartland.

I visited my home town Jaffna after 10 years, to meet my sister and her family.

Ananthan Pethurupillai

¬õðõƒè¬÷ ñƒè÷èóñ£è ªè£‡ì£®ì cƒèœ ï£ì «õ‡®ò å«ó Þì‹!!

¬õðõƒèÀ‚°ˆ «î¬õò£ù ²¬õ G¬ø‰î ¬êõ, ܬêõ àí¾ õ¬èè¬÷»‹ è‡¬í‚ èõ¼‹ Üö°ì¡ îò ñ‡ìðˆ¬î»‹ àƒèœ M¼ŠðîFŸ«èŸð

ªðŸÁ‚ªè£œ÷ ܬö»ƒèœ âƒè¬÷!!

Page 15: Oru Paper Issue 155

KIDSKIDSKIDSKIDS

TEENSTEENS

http://cyril.anpost.ie/images/colouring/col-ouring_easter_bunny_lge.jpgColouring

Why not enter our colouring competition? Simply colour me in and send it to ORU PAPER and you could be the lucky winner of a water colouring kit. The winner will be published in the next issue.

Last issue winner is Thenuga

Dear Kids...Do you like to draw? Send in a picture of your favourite bird and write a few words on why it's your favourite and send it (with your photo) to ORU PAPER and you could be the lucky winner of a new stationary kit!

By: Akshaya By: Abirami By:Ashwin By: Harini By : Shobana

By : L.Jarushan By : Ashvan

Word search - 154 Answer :

Word Search - 155

By: Vishnuga By: Hashani By:Vigaashan By: Thenuga By : Abisha Hid

den

Wo

rds:

Sub

ject

: Tre

es

CH

ER

RY,

RO

SE

, O

AK

, T

EA

K,

PIN

E,

TU

LIP

ÙNÖ¼

:U

ÛZ

, ”

, L

Öš

, L

Â,

«Û

R,

ÙN

z,

UW•

ªê£Ÿè¬÷ˆ «î´ƒèœ

By

: Ash

van

R•‘ RjÛLL·.....

EjL· BeLjLÛ[† R–³¨• GμRXÖÚU....

The Wolves WithinBy : Bala MamaAn old Grandfather said to his grandson, who came to him with

anger at a friend who had done him an injustice, "Let me tell you a story. I too, at times, have felt a great hate for

those that have taken so much, with no sorrow for what they do. But hate wears you down, and does not hurt your enemy. It is like taking poison and wishing your enemy would die. I have struggled with these feelings many times."

He continued, "It is as if there are two wolves inside me. One is good and does no harm. He lives in harmony with all around him, and does not take offense when no offense was intended. He will only fight when it is right to do so, and in the right way. But the other wolf, ah! He is full of anger. The littlest thing will set him into a fit of temper. He fights everyone, all the time, for no reason. He cannot think because his anger and hate are so great. It is helpless anger,for his anger will change nothing. Sometimes, it is hard to live with these two wolves inside me, for both of them try to dominate my spirit."

The boy looked intently into his Grandfather's eyes and asked, "Which one wins, Grandfather?"

The Grandfather smiled and quietly said, "The one I feed."

Answer for Join dots

Join Dots - 155

hello kidsJoin the dots and find the hidden image

WINNER

Page 16: Oru Paper Issue 155

16

ó£Cò£ù ìøŠ¹ì¬õèœ ñŸÁ‹

ܬùˆ¶ Mîñ£ù «ê¬ôè¬÷»‹,

CÁõ˜èÀ‚è£ù à¬ìèœ âù

ܬùˆ¬î»‹ îóñ£èŠ ªðŸÁ‚

ªè£œ÷ ƒèœ....

115-117 Ealing Road, Wembley, Middlesex, HA0 4BP

Tel: 020 8903 3144

EXCLUSIVE

KANCHEEPURAM SAREES

DESIGNER

PAVADAI & HALFSAREES

DESIGNER

COSTUMEJEWELLERY

DESIGNER

LEHNGASUITS

DESIGNER SALWARSUITS

SPECIAL OFFER

EXCLUSIVE SAREES

bð£õOˆ F¼ï£¬÷ º¡Q†´ ñ£ªð¼‹ M¬ô„ 꽬èèœ....

ܬùˆ¶ Mî ݬìèÀ‹

25% M¬ô‚ èNM™

ñƒ¬èò˜ .

ñùƒèõ˜ .

ݬìèO¡ .

êƒèñ‹! .

M¬ô„ 꽬èè¬÷ˆ îõø Mì£b˜èœ Þ¡«ø ƒèœ!!!

OCT - 31õ¬ó ñ†´«ñ!

ï‡ð˜èœ, õ£®‚¬èò£÷˜èœ ܬùõ¼‚°‹ âñ¶ bð£õOˆ F¼ï£œ ï™õ£›ˆ¶‚èœ!!!

àƒèœ Ü¡¹‚°‹, Ýî󾂰‹ ï¡Pèœ...

Page 17: Oru Paper Issue 155

17

Affordable IT Support services for Businesses and medium

size Companies

àƒèœ ªè£‹HÎ†ì˜ Hó„ê¬ùè¬÷ ï£ƒèœ èõQˆ¶‚ ªè£œ÷...

èõ¬ôè¬÷ ñø‰¶ àƒèœ Mò£ð£óˆF™ ªõŸPò¬ì»ƒèœ.

Call us on

020 7043 4318IT SUPPORT

FREE Consultation

Do what you’re best at = BusinessWe are best at = IT support

Hassle free option

let us look after it.

Þ‹ «ñ¬ìJ™ ð£ì ä«ó£Šð£ gFJ™ 2 Þ÷‹ ð£ìè˜èœ ªîK¾ ªêŒòŠðì àœ÷£˜èœ.1st January 1994‚° Hø° Hø‰îõ˜ èœ ð£ìô£‹. M‡íŠð º®¾ˆ FèF 15th October 2011.

«ñôFè ªî£ì˜¹èÀ‚°:07435 863 843

Page 18: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201118

pg

r«Î¦£‹‰ L]PÖ«¼h� ̀TÖš‹R' R–

ZŸ J£YÛW ÚTÖX‹‰ SÖyz¥ ÛL‰ ÙNš‰

pÛ\›¥ AÛP†RÖŸL·. C�Tz TWYXÖL

R–² N]jL· TÖš‹‰ ÙLÖ�z£ef\ÖŸ

L·. r«Î¥ «NÖ ‘WoNÛ]L¸Á peL¥

L[Ö¨• ARÁ ˜z°LÛ[ A½‹‰ÙLÖ·[

LÖXjL· Y£PjLÛ[ «μjhYRÖ¨• TX

£• A|†R ÙR¡YÖL L]PÖ«Û]† ÙR¡°

ÙNšf\ÖŸL·. AYŸL· Uy|–Á½ r«¼NŸ

XÖ‹‡¥ ÚYÛX «NÖ GÁ¿ ÙN¼½¥ Bf

«yPYŸL· iP ‘·Û[L¸Á ̀Tz�‘¼LÖL'

GÁ¿ A�ÛUe LÖXjL¸¥ L]PÖ«¼h

hzÙTVŸf\ÖŸL·. A�ÛU›¥ L]PÖ

ÙNÁ¿ Y‹R S�TŸ J£Y¡P• N]ÙU¥XÖ•

L]PÖ L]PÖ GÁ¿ K|f\ÖŸLÚ[ A�Tz

GÁ]RÖÁ AjÚL C£eÙLÁ¿ ÚLyÚPÁ.

AYŸ T‡¨eh Ajh ̀CzV�T• I‹‰ NRj

Lºeh YÖjLXÖ•' GÁ\ÖŸ.

ÚTÖX‹‰ pÛ\›¥ AÛPeL�TyP S�TŸ

CW�| Y£PjLºeh ̃ Á]Ÿ L]PÖ«Û]

CXeh ÛY†‰ CXjÛL›¦£‹‰ “\�TyP

ÚTÖ‰ r«Î¥ AY£eh «UÖ] ŒÛXV

UÖ¿• Y³›Û] H¼TÖ| ÙNš‡£‹RÖŸL·.

s¡o «UÖ] ŒÛXV†‡¥ C\jf A|†R

«UÖ]†‡¼h LÖ†‡£‹RÚTÖ‰ GÁ]ÚYÖ

CNh ‘NLÖf ÙTÖ§bÖ¡P• pefe ÙLÖ�|

«P L]PÖ ÚTÖh• L]ÛY A�ÚTÖÛReh

ÙY¸ÚV ŒÛ\‹‡£‹R T›¥ “ÛR†‰

«y| «UÖ] ŒÛXV†‡¥ ÛY†‰ r«Î¥

RtN• ÚLÖ¡]ÖŸ S�TŸ. A�ÙTÖμ‰ AY£

eh T†‡X «VÖZÁ SP‹‰ ÙLÖ�z£‹R

RÖ•. A‰ G�ÙTÖ쉕 `T‡V «y|e f[�

“• GÁTRÖ¥' C�ÙTÖμ‰ r«Í ˜LÖ–¥

T‡V «y| ‘Á]Ÿ L]PÖ«¼h f[�“•

GÁ¿ AYŸ S•‘›£‹RÖŸ.

S�TW‰ L]°L· ˜μY‰• L]PÖ«]

Ö¥ ŒÛ\‹‡£‹R‰. G¥XÖY¼Û\�• L]PÖ

ÚYÖ| J�‘yÚP AYŸ ÚTp]ÖŸ. CjÚL h¸Ÿ,

ÛU]Í T†‰eL¸¥ ÚTÖ]Ö¥, CÙRÁ]

h¸Ÿ AjÚL ÛU]Í SÖ¼T‰ YÛW ÚTÖh

UÖ• GÁTÖŸ. h¸ŸLÖX� TVQjL¸¥

LÖ¡¥ R�ƒŸ ÚTÖ†RÛX† ‡\‹‰ hz†

RÖ¥, C�TzÙV¥XÖ• L]PÖ«¥ hz†‰«P

˜zVÖ‰. R�ƒŸ IÍ LyzVÖL C£eh•

GÁTÖŸ. J£SÖ· `ÙR¡�ÚUÖ L]PÖ«¥

«ÁW¡¥ ÙY¸›¥ J�|eh� ÚTÖYÙRÁ

\Ö¥ ˜½†‰ ˜½†‰†RÖÁ G½VÚY�z›

£eh• GÁ\ÖŸ. L]PÖeLÖWŸ VÖWÖY‰RÖÁ

CRÁ NÖ†‡V†ÛR «[eL ÚY�|•.

r«Î¥ AYW‰ YZeh «NÖ¡eL�TPÖU

ÚXÚV LÖX• Cμ°�P‰. r«Î¥ «NÖ

A¼\YŸL· ÚYÛXÙVÖÁÛ\ ŒÛ]†‰•

TÖŸeL ̃ zVÖ‰. RtNe ÚLÖ¡eÛL ̃ z«¼h

˜Á]ÖXÖ] R¼LÖ¦L Rjh–P AÄU‡

ÛY†‡£�TYŸL· ÚYÛX ÙNšYR¼h

ÚYÛX YZjh]¡Á AÄU‡ Uy|–Á½

ÙTÖ¦bÖ¡]‰• AÄU‡ ÚRÛY�TyP‰.

ÙTÖ¦bÖŸ AªYÖ\Ö] AÄU‡›Û] ̃ Á

]ÛW� ÚTÖX C�ÙTÖμ‰ YZjhY‡¥ÛX

AY£eLÖ] Rjh–P YN‡, U¼¿• U£†

‰Ye LÖ�“¿‡LÛ[ AWr YZjf›£‹R‰.

AÛR† R«Ÿ†‰ YÖWÖYÖW• GμT‰ ‘WÖj

hL· AY£eh ÙLÖ|eL�TyP]. r«¼NŸ

XÖ‹‡Á RÂSTŸ Y£UÖ]†ÚRÖ| J�‘|ÛL

›¥ A‰ T†‰ ®R†‡¼h• –Le hÛ\YÖ]

ÙRÖÛLVÖ›£‹R‰.

S�TŸ «yP CP†‡¦£‹‰ L]PÖ«Û]†

‰W†‡� ‘zeL† ÙRÖPjf]ÖŸ. U[ U[

ÙYÁ¿ AR¼h¡V H¼TÖ|LÛ[e LY†

RÖŸ. L]PÖ«¦£‹‰• VÖÚWÖ LY†RÖŸ

L·. Cjf£‹‰ ÚTÖX‹‰ `‘Á]Ÿ Ajh

ÚTÖzj' EÛP†‰eÙLÖ�| L]PÖ«¼h

«UÖ]• H¿Y‰ GÁTÚR ‡yPUÖ›£‹R‰.

ÙY¼½LWUÖL s¡o «UÖ]ŒÛXV†ÛR

«y|• ÚUÚX T\‹RÖŸ S�TŸ. C£T†‰

™Á¿ fÚXÖeLÛ[�ÛPV J£ TVQ�

ÙTÖ‡�• Hμ fÚXÖ A[«¥ CÁÙ]Ö£

ÛL� ÙTÖ‡�• AY¡P–£‹R]. AÛR«P

BRYÁ GÁf\ RUÁ]Ö«Á TP• ÚTÖyP

r«Í CR² JÁ¿• AYŸ YN• C£‹R‰. TV

Q†‡¥ Tz�TR¼LÖL.. ÚTÖX‹‡¥ ÚTÖzj

EÛP�TR¼h ̃ Á]RÖLÚY AYŸ ™ehÛP

TP ÚY�zV p¼¿ÚYcÄeh· �ÛZV

ÚY�zVRÖš B]‰. r«Í ÙTÖ¦bÖY‰

TWYÖ›¥ÛX WL• GÁ\ÖŸ S�TŸ. ÚTÖX‹‰

ÙTÖ¦bÖ¡¥ J£YÁ AYW‰ ÙN«yÛP�

ÙTÖ†‡ AÛ\‹R ÚTÖ‰ ÙY·Û[e LÖWjL·

G¥ÚXÖ£• S¥XYŸL· GÁ\ ‘•TÚU

«μ‹‰ EÛP‹‰ pR½VRÖ•. S�T£eh

AμÛL AμÛLVÖL Y‹R‰. AYŸ G¥XÖY¼

Û\�• J�“«†RÖŸ. AYÛW†‰Öef ÚTÖX‹

‡¥ J£ pÛ\e iP†‡¥ ™Á¿ UÖRjL

ºeh� ÚTÖyPÖŸL·. A�ÙTÖμ‰ HZÛWo

NÂVÁ ˜¼i¿ ÚY¿ AY£eh SP‹‰

ÙLÖ�z£‹RRÖ•.

S�T£eh pÛ\ “‡‰. AYW‰ RtNe

ÚLÖ¡eÛL ÚLÎ¥ I‹RÖ¿ UÖRjL· ÙY¦e

LÛP ULqÁ pÛ\e `LÛR'L· Y‹RÖ¨•

AÄTY†‡¥ C‰ÚY ̃ R¼RPÛY. pÛ\›¥

AYW‰ ÙN¥¦¥ CÁÄ• ™YŸ Rjf›£‹

RÖŸL·. R† RÂ� T|eÛLL· AYŸL

ºeh ÙLÖ|eL�Tyz£‹R]. YÖ²eÛLÚV

ÙY¿†‰�ÚTÖ›£‹R S�TŸ RÁ —‰ ÙT£•

ÚTÖŸÛYÛV� ÚTÖX Tz�• U]oÚNÖŸÛY

AL¼\ J£ Y³ L�|‘z†RÖŸ. AYŸ BR

YÁ CR³¥ ÙY¸VÖf›£‹R ‘WTÖLWÂÁ

TP†ÛRe L†R¡†‰ R]‰ RÛXUÖyz¥ Jyze ÙLÖ�PÖŸ. RÛXYÛW� TÖŸefÁ\ ÚTÖÙR¥XÖ• R]eh E¼NÖL• ’½y|e ÙLÖ�| Y‹RRÖLo ÙNÖÁ]ÖŸ S�TŸ.

U] E¼NÖL†ÛR ’½y| YWYÛZ†‰e ÙLÖ�P S�TŸ ÙTÖμÛR� ÚTÖeL BRYÁCRÚZ L‡ÙVÁ½£‹RÖŸ. ÙRÖÁÄÖ¼Ù\y|� TeLjL¸Á NUÖoNÖWjLÛ[�• J�“«ef\ ŒÛXeh AYŸ Y‹‡£‹RÖŸ. C�Tz AYŸ CRÛZ� ‘¡†‰ ÛY†‰� Tzef\ ÚSWjL¸¥ AyÛP›¥ p¡†RTz›£‹R RUÁ]ÖÛY «μjf «|YÛR� ÚTÖX AÛ\›¦£‹R B‘¡eL SÖÙPÖÁÛ\o ÚNŸ‹RYÁ TÖŸ†RTz›£‹‡£ef\ÖÁ.

ÚTÖX‹‰ ÙTÖ¦bÖ¡¥ J£YÁ

AYW‰ ÙN«yÛP� ÙTÖ†‡

AÛ\‹R ÚTÖ‰ ÙY·Û[e

LÖWjL· G¥ÚXÖ£• S¥XYŸL·

GÁ\ ‘•TÚU «μ‹‰ EÛP‹‰

pR½VRÖ•.A�TzÙVÖ£SÖ· AYÁ ÙWÖšÙXy ÚTÖ]

ÚTÖ‰, BRYÛ] CRÛZ AYÁ YÖjf� ÚTÖ]Ö]Ö•. ÚTÖ]YÛ] ��P ÚSWUÖLe LÖQ«¥ÛX. C‰ ‡] YZÛUVÖL† ÙRÖPjfV‰. ˜R¦¥ S�T£eh JÁ¿• ‘zTP«¥ÛX. A�TzÙVÖ£SÖ· ‘zTyPÚTÖ‰ AYÁ CR³Á AyÛPÛV† R�ƒWÖ¥ Lμ«o r†R�T|†‡e ÙLÖ�|Y‹‰ ÙLÖ|†‡£ef\ÖÁ. S�TŸ ˜L†ÛRo r³†‰ � «WXÖ¥ LÖ‰L¸¥ ‘z†‰ ˜VÛX† ‰ÖehY‰ ÚTÖX AÛR YÖjfe LÖV ÛY†‡£ef\ÖŸ. LÖš‹R ‘\h RUÁ]Ö C�ÙTÖμ‰ ÙLÖtN• ÙUÖP ÙUÖP�TÖš ̃ ¿f›£‹RÖ.

A|†RSÖº• AYÁ RUÁ]ÖÛYe ÚLyz£ef\ÖÁ. S�TŸ RW˜zVÖ‰ GÁ\ÖŸ.CÁÄ• CW�ÙPÖ£ RPÛY AYÁ.....

--ÙRÖPŸop 28• TeL•

îñ¡ù£¾‹ å¼ ÝŠHK‚è Þ¬÷ë‹

AYNW• J£ E›ŸLÖeL ÚY�zV AYpV•

LÛPp �†R†‡¥ ˜‰h�Th‡›¥ L Ö V U Û P ‹ ‰ U £ † ‰ Y • ÙT¼¿eÙLÖ�P ÚSW• ÛL‰ ÙNšV�Ty| pÛ\›¥ R|†‰ ÛYeL�TyPYŸ Ù^LˆÍYWÁ. C‹R Ù^LˆÍYWÁ GÁ\ ̃ Á]Ö· ÚTÖWÖ¸ ÙLÖμ•“ ÛY†‡V NÖÛX›¥ AYN W p f o Û N � ‘¡«¥ R]‰ E›£eh� ÚTWÖze

ÙLÖ�z£ef\ÖŸ. AYNWpfoÛN� ‘¡«¥AÄU‡eL�Tyz£eh• C‹R 33YV‰ CÛ[OÂÁ 2p¿�WLjLº• TÖ‡�“¼¿·[ ŒXÛU›¥ UÖ¼¿op¿�WL• ÙTÖ£†R ÚY�zV ŒXÛU›¥ C£ef\ÖŸ. G‡ŸY£• 3UÖRjLºeh· p\�WL• UÖ¼\�TPÖ‰«yPÖ¥ AY£eh C\�“ ŒoNV• G]�T|f\‰.

UÖ¼¿op¿�WL• ÙTÖ£†R�T|• YÛW 6SÖyLºeh J£˜Û\ CW†R• UÖ¼\�TP ÚY�|•. CW†RUÖ¼¿ÛLeh J£˜Û\eh 6B›W• ¤TÖš ÚRÛY�T|f\‰.

Ù^LˆÍYWÂÁ U£†‰Yo ÙNX°L· UÖ¼¿op¿�WL• ÙTÖ£†‰R¥ GY¼½¼h• AYW‰ h|•T†‡]¡P• TQ YN‡›¥ÛX. EXL†R–ZŸL¸P• ER«ÛV SÖ|• C‹Re h|•T†‡¼h E\°LÚ[ EjL· ER«ÛV YZjhjL·.

C‹R CÛ[O¡Á E›ŸLÖeL G•UÖXÖ] ER«LÛ[o ÙNšV ˜ÁYÖ£jL· E\°LÚ[....!

ERY «£•“ÚYÖŸ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[ :-

1] Nesakkaram e.VHauptstr – 21055743 Idar-ObersteinGermanyShanthy Germany – 0049 6781 70723–Á]tN¥: [email protected]

2] Vereinsregister:AZ- VR 20302Amtsgericht 55543 Bad KreuznachFinanzamt Idar-Oberstein, Steuer-Nr. 09/665/1338/8

3] DonationBank information - Germany:NESAKKARAM e.V.55743 Idar-ObersteinKonto-Nr. 0404446706BLZ 60010070Postbank Stuttgart

Other countrys:NESAKKARAM E.VA/C 0404446706Bank code – 60010070IBAN DE31 6001 0070 0404 4467 06Swift code – PBNKDEFFPostbank StuttgartGermany

àJ¼‚°Š «ð£ó£´‹ ªüèbvõó‚° àèœ....‘¡†RÖÂVÖ«¥ UÂR ÚSV SPYzeÛL

L· TXY¼½¥ D|Ty| Y‹RYWÖ] ‡£U‡.

YÖrf L£QÖŒ‡ GÁTYŸ AYNW† ÚRÛY

Œ–†R• CXjÛLeh R]‰ UºPÁ ÙNÁ½

£‹RÖŸ. Ajf£‹‰ ‡£•‘ YW ˜¼TyP

ÚYÛ[›¥ JLÍP 6• ‡L‡ Ly|SÖVeL

«UÖ]ŒÛXV†‡¥ ÛY†‰ CXjÛL� “X

]Öš°† ‰Û\›]WÖ¥ ÛL‰ ÙNšV�Ty|

p†‡WYÛReh� ÙTVŸ ÚTÖ] ÙLÖμ•“ 4-•

UÖz›¥ R|†‰ ÛYeL�Ty|·[ÖŸ. YÖrf

‘¡†RÖÂVe hz�¡ÛU ÙT¼\YŸ GÁTRÖ¥

CYW‰ ÛL‰ ÙRÖPŸTÖL CXjÛLeLÖ]

‘¡†RÖÂVÖ«Á ‘W‡† Š‰YŸ CXjÛL

ÙY¸SÖyPÛUoN£PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ�z

£‹RÖŸ. I‹‰ SÖyL¸¥ CYŸ «|RÛX ÙNš

V�T|YÖŸ G] CXjÛL YÖeh¿‡ A¸†

‡£‹‰• Ceh½�“ G쉕 YÛW AYŸ

«|RÛX ÙNšV�TP«¥ÛX.

‘¡†RÖÂVÖ«¥ E·[ YÖrf›Á S�TŸ

L· YÖrf›Á ÛL‰eh G‡WÖL Az�TÛP

UÂR E¡ÛU —\¥ YZeÛL† ÙRÖPŸ‹R]Ÿ.

AÛR† ÙRÖPŸ‹‰ ÚL. ‘ G]�T|• «|

RÛX� “¦L¸Á ˜Á]Ö· B�Re ÙLÖ·

Y]YÖ[Ÿ T†USÖRÁ, YZeÛL† ÙRÖPW‹

‰·[YŸL¸Á h|•T†‡]£PÁ ÙRÖÛX

ÚTp›¥ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ�| YZeÛLe ÛL

«|UÖ¿•, AªYÖ¿ ÛL«|• TyN†‡¥

AYŸ «|RÛXÙNVšV�T|YÖŸ G]e ÚLy|e

ÙLÖ�PRÖL† ÙR¡VY£f\‰. CR¼h

AYŸL· YÖrfÛV «|RÛX ÙNšRÖX

YZeh RÖ]ÖLÚY ŒWÖL¡eL�Ty|«|• G]

AYŸL· i½�·[RÖL† ÙR¡V Y£f\‰.

X�PÂ¥ YÖμ• L£ÛQ¦jL• GÁ

TYŸ ™XUÖLÚY ÚL.‘. YÖrf h|•T†‡]

£PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ�PRÖL°•, CW�|

ŒT‹RÛ]Lºeh AYŸL· EPÁT|YÖŸ

L[Ö›Á R•UÖ¥ AYÛW «|«eL ˜z�•

G] L£ÛQ¦jL˜• ÚL‘�• h½�‘y|·

[]Ÿ. JÁ¿ YZeÛL ÛL«|R¥, Az�TÛP

E¡ÛU YZeÛL ÛL«|R¥, U¼\V‰ «|

RÛXVÛP‹‰ X�PÁ ‡£•‘V‰•, AYŸ

ÛL‰ ÙNšV�TyP «TWjLÛ[ UÂR°¡ÛU

AÛU�“LºeÚLÖ A¥X‰ FPLjLºeÚLÖ

ÙY¸›PeiPÖ‰. C‹R ŒT‹RÛ]LÛ[

h|•T†‡]Ÿ H¼¿eÙLÖ�P]WÖ GÁT‰

T¼½ A½V ˜zV«¥ÛX.

p½XjLÖ AWNTÛPLºPÁ

ÚNW‹‡VjfY£• ÚL.‘. ÛL‡VÖL

E·[RÖL ÙR¡«eL�Ty|·[

ÚTÖ‡¨•, AYŸ rVÖˆ]UÖL

CVjL AÄU‡eL�Ty|·[ÖŸ

GÁT‰ p½XjLÖ “X]Öš°†

‰Û\›Á EVŸ UyP†‡¥

ÙN¥YÖeh� ÙT¼¿·[ÛU�•,

Cª «YLÖW†‡¥

ÙY¸�Ty|·[‰.p½XjLÖ AWNTÛPLºPÁ ÚNŸ‹‡Vjf

Y£• ÚL.‘. ÛL‡VÖL E·[RÖL ÙR¡«eL�

Ty|·[ ÚTÖ‡¨•, AYŸ rVÖˆ]UÖL CVjL

AÄU‡eL�Ty|·[ÛU�• p½XjLÖ “X

]Öš°†‰Û\›Á EVŸ UyP†‡¥ ÙN¥YÖe

h� ÙT¼¿·[ÛU�•, Cª «YLÖW†‡¥

ÙY¸�Ty|·[‰. ÚL.‘›¼h E·ºŸ ˜L

YŸL[ÖL L£ÛQ¦jL• ÚTÖÁ\YŸL·

ÙNV¼T|Y‰• ÙR¡V Y‹‰·[‰.

C‰ T¼½V ÚUX‡L «TWjLºPÁ A|

†R J£ ÚT�T¡¥ N‹‡efÚ\Á.

- F£[YÖ¸

ñQî «ïò„ ªêòŸð£†ì£÷K¡ ¬è¶‹ «è.HJ¡ î¬ôf´‹!!

Page 19: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 19 xf;Nlhgu; 07 – xf;Nlhgu; 20 2011

pg

Accountancy / Audit

Tax Solutions

Company Formation

Confidential Tax Consultancy

Investigations / Tax Mitigation

Bankruptcy / IVA

Business Startup & Consultancy

Solicitors Rules Audit

Payroll / VAT / Book keeping

Chartered Accountants and Business Recovery Professionals

www.bbkca.com

èì¡ ²¬ñò£™ èvìŠð´Al˜è÷£?

îQïð«ó£... Mò£ð£ó«ñ£...

èì¡/Credit Card‚° ñ£î£‰î‹ 膴‹ ðíˆ¬î °¬ø‚è...

Bankruptcy ¬ò î¿õ Ü™ô¶ îM˜‚è...

Mò£ð£óˆ¬î ðôŠð´ˆî...

TAX / VAT / PAYE «ð£¡øõŸP™ î°‰î Ý«ô£ê¬ù¬òŠ ªðø...

BARNET020 8216 2520

CROYDON020 8150 9950

CITY OF LONDON020 7 183 2696

CAMBS01354 707 911

àƒèÀ‚° àîM ªêŒò‚ 裈F¼‚A«ø£‹

Þôõê Ý«ô£ê¬ùèÀ‚° Þ¡«ø ܬö»ƒèœ

I.‘.p R–² YÖÙ]Ö¦›]Ö¥ SPÖ†R�TyP `ÙY¥

L• I‘p' ŒL²op JeÚWÖTŸ ˜RXÖ• ‡L‡ NÂe

fZÛU UÖÛX aÚWÖ ÙNÖWÍ¡VÁ U�PT†‡¥ SÛP

ÙT¼\‰. ŒLZop AÛZ�‘R³¥ h½�‘yP ÚSW†‡¼h

BW•TUÖ]‰PÁ, WpLŸL· U�PT†ÛR ŒÛ\†‡£‹

R]Ÿ.

˜¼½¨• E·ºŸ LÛXOŸL·, h½�TÖL CÛ[V

YŸL[ LX‹‰ ÙLÖ�P ŒL²opL· ÚUÛPÚV¼\�Ty

P‰PÁ, AÛY WpLŸL¸Á TÖWÖyzÛ]� ÙT¼\RÛ]

AzeLz J¦†R LWÚLÖN• Œ£‘�TRÖL AÛU‹

‡£‹R‰. AÁÛ\V ŒL²opL¸¥, LÖŸ†‡LÖ«Á

ALW• hμ«Á CÛ[VYŸL[Ö¥ YZjL�TPP SÖyzV

ŒLZop, TÖŸÛYV¼\ LÛOŸL· YZjfV LÖXoNe

LW•, Ú^.Ú^. U¼¿• YÂRÖ BzV ÙStpÂÚX TÖP¥

SP] ŒL²op GÁT] h½�‘y|o ÙNÖ¥XeizV

ŒL²opL·.

AÛ]Y£• G‡ŸTÖŸ†R I.‘.p LÛXOŸL¸Á

ÙN¥Xef¸ - pÁ]†R•‘ ŒL²op J¦VÛU�‘¥ H¼

TyP hÛ\TÖ|L[Ö¥ WpeL ˜zVUÖ¦£‹R‰. J¦V

ÛU�‘¥ AzeLz H¼TyP RPjL¥LÛ[ R«Ÿ†‰�

TÖŸ†RÖ¥ AÁÛ\V ŒL²opL· VÖ°• RWUÖÛYVÖL

AÛU‹‡£‹‡£‹R].

‡VÖLˆT• ‡§TÂÁ C£T†‰ SÖÁLÖY‰ ŒÛ]°‡]• CX�PÁ ilford

Th‡›¥ AÛU‹‰·[ ÙN¥Y «SÖVLŸ BXV†‡¥ 25.09. 2011 OÖ›¿

AÁ¿ ŒÛ]° iW�TyP‰.

RÖš U�‚Á «|RÛXeLÖL R• CÁÄ›ŸLÛ[ DL• ÙNšR AÛ]†‰

UÖ®WŸLºeh• SÖy|� T¼\Ö[ŸLºeh• UeLºeh• ALYQeL•

ÙN¨†‡VÛR† ÙRÖPŸ‹‰ UÖ®WÁ ÙX�.ÚLQ¥ pYÚ]NÁ (ÙN¥

X†‰ÛW “£ÚNÖ†UÁ) AYŸL¸Á NÚLÖRWÁ Ù^LÁ AYŸL· DLorPÛW

H¼½ ÛY†RÖŸ. ARÛ]† ÙRÖPŸ‹‰ R–² ÚRpVe iyPÛU�“ ˜Á

]Ö¥ SÖPºUÁ\ E¿�‘]Ÿ ‡£.Ù^VÖ]‹R™Ÿ†‡ AYŸL· ‡VÖL ̂ T•

ÙX�.ÚLQ¥, ‡§TÁ ÚLQ¥ NjLŸ, ÚLQ¥ CWÖ� AYŸL¸Á ‡£°£Y�

TP†‡¼h UXŸUÖÛX A‚«†RÖŸ. ÙRÖPŸ‹‰ ‡£.ÙN¥YWÖNÖ AYŸ

L· ÚRÖZŸ ÙNjÙLÖz›Á E£Y�TP†‡¼h UXŸUÖÛX A‚«†RÖŸ.

ÙRÖPŸ‹‰ ‡VÖL ˆT• ‡§TÂÁ ŒÛ]°� T‡°L· LÖÙQÖ¸›¥

LÖ�‘eL�TyP‰. R–²† ÚRpVe iyPÛU�“ ̃ Á]Ö· E¿�‘]WÖ]

‡£.Ù^VÖ]‹R™Ÿ†‡ AYŸL¸Á p\�“ÛW�PÄ• R–Z¡Á RÖL•

R–´Z† RÖVL• GÁÄ• RÖWL U‹‡W†ÛR AÛ]Y£• Kjf J¦†‰

EQŸ° ”ŸYUÖL ŒL²° ŒÛ\YÛP‹R‰.

G¬ù¾ õí‚è G蛾èœ'ªõ™è‹ äHC'

«êóQ¡ “You cannot Turn Away”

L«OŸ ÚNWÁ Gμ‡V R–², BjfXe L«ÛRL· APjfV You cannotTurn Away GÁ\ L«ÛR† ÙRÖh‡›Á ÙY¸œy| «ZÖ ÙWÖÙ\ÖÁÚWÖ T¥

LÛXeLZL†‡¥ JeÚWÖTŸ 3• ‡L‡ ‡jL· fZÛU SÛPÙT¼\‰.

LXÖŒ‡ ATŸQÖ L¥ÚT AYŸL· A½˜L°ÛWÛV ŒL²†‡›£‹RÖŸ.

ÚTWÖpV¡W ÙN¥YÖ L]LSÖVL•, �Ÿ^aÖÁ ApÍ BfÚVÖŸ L«ÛR

LÛ[ YÖp†R¸†R]Ÿ. CeL«ÛR† ÙRÖh‡ C•UÖR• 26• ‡L‡

pjL�”¡¥ SÛPÙT\«£eh• Gμ†RÖ[Ÿ «ZÖ«¥ ÙY¸›P�

TP«£ef\‰. X�PÂ¥ A|†R Y£P ˜¼Th‡›¥ ÙY¸›|• G]

G‡ŸTÖŸeL�T|f\‰.

AÛYeLÖ¼¿e LZL SÖPL «Z ÙNÁ\ ÙN�ÙP•TŸ 24

• SÖ· NyPÁ qeL• ‡ÛW AWjf¥ CP•ÙT¼\‰. ÚYL

YÖ²ÚYÖyP†ÛR ÙLÖ�P X�PÁ UÖSL¡¥ hμ ̃ V¼

pVÖ] AWjL SÖPLjLÛ[ hZ‹ÛRLÛ[�• CÛQ

†‰ 33 B�|L[ÖL AWjÚL¼½ Y£• TÖÚX‹‡WÖ B]‹

RWÖ‚ R•T‡L· TÖWÖy|eh¡VYŸLÚ[ . `AVXÖŸ ˆŸ�“',

`TzeL J£ TÖP•' G] C£ p¿YŸ SÖPLjL· `TÖP•',

`GÁ RÖ†RÖ°eh J£ h‡ÛW C£‹R‰' HÛ]V C£

SÖPLjL·.

RXÖ ™Á¿ TÖ†‡WjLÛ[ ÙLÖ�PÛY CÛY Y�ze

LÖWÁ “L² N†‡V™Ÿ†‡ ‘\Ÿ CÛQ‹R L]NL\• CÛN

ŒL²°• CP•ÙT¼\‰ AVXÖŸ ˆŸ�“ LÖXÖ LÖXUÖL

i\�T|• hWjh ”Û]LºeLÖL A�T• TjfyP �‡e

LÛR TÂW�| ”Û]L· hWjhL· GÁ\ TÖ†‡Wj

LÛ[ E£YÖef CÛN SÖPLUÖL SÖ¨ LÛR ÙNÖ¥

ÚYÖŸ NfR• rÛYTP SLŸ†‡V «R• A¼“R•.

p¿YŸL¸Á Sz�“• A¼“R•.

˜‡Ÿ‹R TÖÚX‹‡WÖ R•T‡L¸Á LÛX B¼\¨eh

ŒLWÖL ÙN¥« N¼hQÖ]‹RÁ AN†‰f\ÖŸ ÚYÛXe

LÖ¡VÖL B]‹R WÖ‚›Á SÛP ‘WUÖR• TZ• ÙT£ÛU

�• “Lμ• ŒLZ LÖX YÖ²eÛLeh ‰ÛQVÖLÖ‰ G]

EQŸ†‰• SÖPL• `GÁ RÖ†RÖ°eh J£ h‡ÛW

C£‹R‰'

B]‹R WÖ‚ YÖrÚRYÁ N†‡ÚV‹‡WÁ ™Y£•

iy| Sz�‘¥ –¸ŸfÁ\ÖŸL· p\�TÖ] CÁÄÙUÖ£

SÖPL• C‰ ÙUÖ†RR†‡¥ AÛYeLÖ¼¿e LZL SÖPL

ÚNÛY CÁÙ]Ö£ EoN• NyPÁ SÖPL «ZÖ.

SÖPLjLÛ[ WpeL°• LÛXOŸLÛ[ Feh«eL°•

G•UYŸL· ÚU¨• ˜ÁYWÚY�|•.

ï£ìè Mö£M™ ° ï£ìèƒèœ

Page 20: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201120

pg

CXjÛLe hzVWpÁ A‡TŸ UË‹R WÖ^TeN —RÖ]

ÚTÖŸeh¼\o NÖy|L· N•T‹RUÖL AÙU¡eL ÙLÖX•

‘VÖ UÖYyP �‡UÁ½¥ RÖeL¥ ÙNšV� TyP YZe

f¥ �‡ UÁ\• YZjfV AÛZ�TÖÛQÛV AYŸ C‰

YÛW H¼eLÖU¥ R«Ÿ†‰ Y£f\ÖŸ.

24-09-2011CXÁ¿ UË‹R WÖ^TeN IefV SÖ|L·

NÛT›¥ EÛWVÖ¼\ AÙU¡eLÖ ÙNÁ½£‹R ÚTÖ‰

AY¡P• Œ�ÚVÖŸef¥ E·[ ÙT[†R «aÖÛW›¥

ÛY†‰ �‡ UÁ\ AÛZ�TÖÛQ NUŸ�‘eLo ÙNÁ\

ÚTÖ‰ AYW‰ ÙUš�TÖ‰LÖYXŸL· AYÛW A�–eL

«PÖU¥ s²‹‰ ÙLÖ�P]Ÿ.

C�ÚTÖ‰ “¤Í @ÙT›Á GÁÄ• NyP Y¥¨]Ÿ

UÖ¼¿ Y³L· ™X• UË‹R WÖ^TeN«P• �‡ UÁ\

AÛZ�TÖÛQ NUŸ�‘�T‰ ÙRÖPŸTÖ] ˜Á ÙUÖ³

ÛY AÙU¡eL ÙLÖX•‘VÖ UÖYyP �‡UÁ½¥

NUŸ�‘†‰·[ÖŸ.

C‰ ˜R¥ RPÛYVÖL J£ ˜ÁÄRÖWQUÖL

C£eh• GÁ¿ i\�T|f\‰. “¤Í @ÙT›ÂÁ

˜Á ÙUÖ³«¥ UË‹R WÖ^TN«¼h CX†‡WÂV¥

˜R¥ Aor FPLjL· D\ÖL RTÖ¥ ÙRÖPŸ“ YÛW

Gy| ÙYª ÚY¿ Y³L¸¥ �‡ UÁ AÛZ�TÖÛQ

NUŸ‘�T‰ T¼½ ÙR¡«eL�Ty|·[‰:

1. UË‹R«Á RTÖ¥ ÙTyz ™X•: UË‹R«Á

˜LYŸL· AÙU¡eLÖ«¥ UË‹R«Á 2010 A‡TŸ ÚRŸ

R¥ ‘WoNÖW†‡¼LÖL ÙT¼½£eh• RTÖ¥ ÙTyz

™X• NUŸ�‘†R¥. PO Box 34017 Washington DC, 20043 US GÁT‰ ARÁ ˜LY¡VÖh•.

2. ‘Wr¡�TRÁ ™X•: AÙU¡eLÖ«¥ ˜¥ÙXÙ]

339 YZef¨• CXjÛL›¥ N‹‡W†‡XeL G‡Ÿ ̃ ]

pjL YZef¨• T†‡¡ÛLL¸¥ ‘Wr¡�TRÁ ™X•

�‡ UÁ\ AÛZ�TÖÛQ YZjL�TyP‰. N�ÚP §PŸ

Bp¡VŸ XN‹R «efWUpjLÖ«Á ÙLÖÛX›¨•

T†‡¡ÛL� ‘Wr¡†R¥ ̃ Û\ J£ AÛZ�TÖÛQ NUŸ�

‘eL�TyPRÖL �‡ UÁ\• H¼¿e ÙLÖ�P‰.

3. ˜LÚYyz]Ö¥ (FACEBOOK) NUŸ�‘RÁ ™X•:

UË‹R«Á ˜LÚYy|� TeL†‡¼h AÛZ�TÖ

ÛQÛV NUŸ�‘�TRÁ ™X• AÛZ�TÖÛQÛV UË

‹R«¼h NUŸ�‘†RRÖL H¼¿e ÙLÖ·[ ˜z�• GÁ

f\ÖŸ “¤Í @ÙT›Á. CR¼h AYŸ A�ÛU›¥ J£

A°Í†‡ÚW¦V �‡ UÁ\• YZefÁ ‘W‡YÖ‡eh ̃ L

ÚYyzÁ ™X• AÛZ�TÖÛQ YZjhY‰ H¼¿e

ÙLÖ·[�TyPÛR ˜ÁÄRÖWQUÖLe LÖy|f\ÖŸ.

4. |«yPŸ ™X•: UË‹R«¼LÖ] AÛZ�TÛQÛV

|«yPŸ ™X• YZjL ˜z�ÙUÁf\ÖŸ GÁf\ÖŸ

“¤Í @ÙT›Á. CR¼h AYŸ A�ÛU›¥ ‘¡†RÖÂ

VÖ«Á J£ T‡Y£eh(blogger) G‡WÖ] RÛP E†RWÛY

�‡ UÁ\• |«yPŸ ™X• YZjfVÛR ERÖWQ•

LÖy|f\ÖŸ.

5. R–ZŸL¸Á CÛQVjL· ™X•: ‘W‡YÖ‡

UË‹R WÖ^TLN°• AYÛWo NÖŸ‹RYŸLº• R–ZŸ

LÛ[� TVjLWYÖ‡L[ÖLe L£‡ AYŸL[‰ CÛQ

V† R[jLÛ[ ÙRÖPŸ‹‰ L�LÖ‚†‰ Y£fÁ\].

UË‹R«¼LÖ] AÛZ�TÖÛQÛV R–²ÙS¼ ÚTÖÁ\

R–ZŸL¸Á CÛQV† R[jL¸¥ ‘Wr¡�TRÁ ™X•

A‰ UË‹RÛY� ÚTÖšo ÚN£•.

6. –Á]tN¥ ™X•: UË‹R WÖ^TeN«Á –Á]t

N¨eh AÛZ�TÖÛQÛV AÄ�T ˜z�•. Rio

Properties Inc. v Rio Intern. Interlink 284 F. 3d 1007 (9th Cir. 2002)GÁÄ• AÙU¡eL YZef¥ �‡ UÁ\• –Á]t

N¥ ™XUÖ] AÛZ�TÖÛQÛV H¼¿e ÙLÖ�P‰.

C‰ ÚTÖÁ\ ÚY¿ TX YZehLÛ[�• “¤Í @ÙT

›Á ˜ÁÄRÖWQUÖLo NUŸ�‘†‰·[ÖŸ.

7. ÙRÖÛX SL¥ (FAX) ™X•: “¤Í @ÙT›Á The New England Merchants Court allowed service via telex as early as 1980. New England Merchants, 495 F. Supp. 73, 81, (S.D.N.Y. 1980). GÁ¿ h½�‘y|·[ÖŸ.

8. UË‹R«Á ‘WoNÖW ̃ LYŸL· ™X•: CXjÛL

AWp¼LÖL AÙU¡eLÖ«¥ T¥ ÚY¿ ‘WoNÖW Œ¿Y]

jL· AUŸ†R�Tyz£efÁ\] AY¼½ÅPÖL UË‹R

WÖ^TeN«¼LÖ] AÛZ�TÖÛQÛV YZjL ˜z�•

GÁf\ÖŸ “¤Í @ÙT›Á.

Cî‹ðó‹ ÝQ àˆîó‹ «î˜ˆF¼Mö£ñŸÁ‹ ÜÁð¬ì i´ îKêù‹

12 ²ŸÁô£ £999

ñ†´«ñ

F¼ˆîE ðöºF˜«ê£¬ô î…ê£×˜ F¼ŠðF ó£«ñvõó‹ ²õ£Iñ¬ô ñ¶¬ó eù£†C F¼„ªê‰É˜ ðöG

Hœ¬÷ò£˜ð†® F¼Šðóƒ°¡ø‹ è¡Qò£°ñK

G¬ù‚è º‚F F¼õ‡í£ñ¬ô, îKC‚è º‚F Cî‹ðó‹, Hø‚è º‚F F¼õ£Ï˜,

Þø‚è º‚F è£C ÞìƒèÀ‚°„ ªê¡Á õó ♫ô£¼‚°‹ õ£ŒŠ¹‚ A¬ìŠðF™¬ô. Üšõ£ø£ùªî£¼ õ£ŒŠ¬ð Þ„²ŸÁô£

Íô‹ 心° ªêŒ¶œ«÷£‹. ÜÁð¬ì i´‹ Cõ vîôƒè¬÷»‹ º¬øò£è îKêù‹ ªêŒò 14 ï£†èœ ªè£‡ì å¼ Ý¡eè„ ²ŸÁô£.

ÝôŠ¹¬ö ªê™ðõ˜èÀ‚° ÜÁð¬ì i´ îKêù‹ Þôõê‹

è¡Qò£°ñK, F¼„ªê‰É˜, F¼õ‡í£ñ¬ô, ñ¶¬ó, ðöQ, F¼Šðóƒ°¡ø‹, F¼„C, Chennai (Shopping)

ÝôŠ¹¬ö ðì° êõ£K

£999ñ†´«ñ

June 22‹ FèF ¹øŠð†´ July 09‹ FèF F¼‹¹‹ ²ŸÁô£M™ èô‰¶ ªè£œÀƒèœ.

A/c õ£èù‹, A/c Iì õêF, ²ˆîñ£ù ¬êõ àí¾ ñŸÁ‹ °®c˜, â™ô£õ¬èò£ù õêFèÀ‹ ªêŒ¶ îóŠð´‹.

41 õ¼ì ÜÂðõ‹

º¼è¡ TRAVELSܬö»ƒèœ 020 7043 4319

ñ£˜èN ñ£î ²ŸÁô£¾‚° ðF¾ ªêŒòŠð´Aø¶. àƒèœ Þ¼‚¬è¬ò àÁFŠð´ˆF‚ ªè£œÀƒèœ.

ñ£˜èN F¼ªõ‹ð£¬õ

«ñ½‹ ð™«õÁ ²ŸÁô£ˆ îôƒèœ.....

ñ£ŸÁ õNèO™ ñU‰î£¬õ cFJ¡ º¡ ñ£†ì ¬õ‚°‹ ¹¼v çªðJQ¡ ºòŸC

´‚°ˆ «î¬õò£ù «è£M™èœ..

RÂVÖŸ ÚLÖ›ÚXÖ C¥ÛXÚVÖ A‹R ÚLÖ›¥ ÚTÖŸeLÖX†‡¥

RÖVL UeLºeh ÙNšR ER« A[�T¡V‰.. G†RÛ]ÚVÖ DZ

UeL¸Á TpYÖ²ÛY LÖ�TÖ¼½V‰. ARÁ RŸUL†RÖÛY C�Tz

VÖL E\°Lºeh ÙNšR ER«VÖ¥ RÖÁ “¦eh TQ• ÚTÖf

\‰ GÁ| h¼\• NÖyz ÚLÖ›¥ RÛXÛU›¥ C£‹‰ CXÁPÁ AWN

L�LÖ‚�TÖ¥ CÛP Œ¿†‡ ÛY†RÖŸL·.

CXÁPÂ¥ G†RÛ]ÚVÖ ÚLÖ›¥L· E·[] , ÙNÖ†‰eL· iP

E·[]. «•‘·ÙPÁ ‘·Û[VÖŸ ÚLÖ«¥ ŒÛ\V ÙNÖ†‰eLº

PÁ C£fÁ\ÖŸ RÖVL UeLºeh ER« ÙNšRRÖL A½‹RÚR

C¥ÛX. G¥XÖ Œ¿Y]]jLº• RÖVL ÚTÖÛW «VÖTÖW ÚSÖef¥

TVÁ T|†‡]ÖŸL· HÁ C‹R Ly|ÛW ‘Wr¡†R J£ ÚT�TŸ iP

«|RÛXÛV ÙNÖ¥¦RÖÁ Y[Ÿ‹RÖŸL·.C�ÚTÖ p½XjLÁ U‰

TÖ]†‡¼h «[•TW• ÚTÖy| ÚT�TŸ SPÖ†‰f\ÖŸL·.G¥XÖ£•

A�TzRÖÁ. B]Ö¥ C‹R ÚLÖ«XÖ¥ TpVÖ¼½V UeL¸Á

SÁ½ÛV U\eL iPÖ‰.

A�ÛU›¥ iP ÚLÖ›¥ ÚTÖ] ÚTÖ‰ UÁ]Ö¡¥ LyP�T|• ̃ ‡

ÚVÖŸ C¥X «TW] «[eL• ̃ Á YÖN¦¥ AZLÖL «TWUÖL Gμ‡

ÛY†‰·[ÖŸL·. N•Íf£R• Y[ŸeL ÚTÖyz ÚTÖ|• ÚLÖ«

¥L· C£eh• ÚTÖ‰. R–μeLÖL «ZÖ G|eh• J£ ÚLÖ«¥ C‰

YÖL RÖÁ C£eh•, B�| ÚRÖ¿• R–² ÚTor ÚTÖyz, R–² TÖW•

T¡V LÛX ŒL²°L·, L°W«�“L· G¥XÖ• R–μeLÖL p\�TÖL

ÙNšRÖŸL·.S¥©Ÿ ˜£LÄ• RÂVÖŸ ÚLÖ«¥ RÖÁ AR¼eLÖL

ÚTÖŸeLÖX†‡ÚXÖ A¥X‰ ÚTÖÛW SPÖ†‡VYŸLÚ[Ö ,C�TÚYÖ

GÁ] Cz†RÖ R·¸ «yPÖŸL·.

ÚLÖ«¥ U‡�“, A‰ ÙNš�• ÙRÖ�| SPÖ†R T|• «R• AÛY

p\�TÖL C£‹RÖ¥ AÛ]Y£• YW ÚY¼TÖŸL·. ÙNšR ER«LÛ[

U\‹‰ Š¼¿Y‰ AÛR R|�TR¼h YÛN TÖ|Y‰ , C¥XÖU¥

ÙNšY‡¥ R–ZŸL[ÖfV SÖ• Y¥XYŸL· AÛRÚV CeÚLÖ«¨e

h• ÙNšfÚ\Ö•.

D¦j ‰ŸeÛL A•UÁ, ¤jfj A•UÁ C‹R ÚLÖ«¥L· CW�|

eh• ÙNÁ¿ Y³T|• ÚTÖ‰ ÚTÖP�T|• TQ†‡¥ p¿‰¸VÖY‰

LÐP†‡¥ YÖzV G•UeLºeh ER«VÖL fÛP†RÚR GÁ¿ SÖÁ

U] ŒÛ\YÛPfÚ\Á. AYŸL· ÙNšR ER«L¸Á C‰YÛWVÖ]

ÙUÖ†R ÙRÖÛL A[�T¡V‰. «TWjL· ÚLÖ›¥ U�PTjL¸¥

ÙRÖjffÁ\]

-YÖ²L-

-ÚSNÁ .

Page 21: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 21 xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 2011

pg

TÖL•-04

ÚPÖÂV¨PÁ A‡LÖÛX 5 U‚YÛW LÛR†

‰«y| Y‹‰ T|†RÖ¨• “‡V CP• ŠeL•

A‡L• YW«¥ÛX LÖÛX 9U‚eÙL¥XÖ•

G싉 RVÖWÖf«yz£‹ÚRÁ. ˜•ÛT›¥

SÖÁ N‹‡eL ÚY�zVYŸLÛ[ÙV¥XÖ•

UÛXUÖRÖ ÚLÖ›XzeÚL YWoÙNÖ¥¦›£‹

ÚRÁ. ÚPÖÂV¥ GÁÛ] AÛZ†‰ ÚTÖYR

¼LÖL J£ ByÚPÖ°PÁ RVÖWÖL Y‹‡£‹

RÖÁ. C‹‡VÖ«¥ ˜•ÛT›¥ Uy|U¥X

ULÖWÖÍWÖ UÖÂX†‡Á AÛ]†‰ Th‡L

¸¨• G]eh JÚWÙVÖ£ BoN¡V• GÁ]

ÙYÁ\Ö¥. Ajh AÛ]†‰ ByÚPÖeL¸

¨• —¼\Ÿ ÚTÖy| AR¼LÖ] TQ• Uy|ÚU

YÖjf]ÖŸL·.

UÖRÖ ÚRYÖXV†‡¼h ÙNÁ¿ C\jfV‰•

ÚPÖÂV¥ RÁÄÛPV LÛPeh AÛZ†‰�

ÚTÖ]ÖÁ. Ajh J£ LÖ¥ N¡VÖL SPeL

˜zVÖR J£ 15 YV‰ U‡eL†ReL J£ ÙTz

VÁ LÛPÛV LY†‰e ÙLÖ�z£‹RÖÁ.

AY¼h GÁÛ] f‹‡›¥ A½˜L�T|†

‡VYÁ. GÁÂP• SÖÁ CjÛL LÛP ÙRÖPj

fV LÖX†‡ÛX C‹R�TV CjÛLRÖÁ

‘oÛNÙV|†‡y| ‡¡tNÖÁ. A]ÖÛR�TV

AYÛ] ‘zor ‘oÛN G|ef\‰ iPÖ‰ YÖ

SÖÁ ÚYÛX ÚTÖy|†RÖÚ\Á.Tzef½VÖ

GÁ¿ ÚLyÚPÁ AYÄ• BUÖÁ]ÖÁ. TL

¦ÛX LÛPÛV TÖ†‰ef\ÖÁ.CW° T·¸

›ÛX ÚN†‡£ef\Á. TzeL�ÚTÖ\ÖÁ. GÁ

\ÖÁ. ˜•ÛT›¥ C\jfV‰ÚU ÚPÖÂV

¦¼h J£ p¿ÙRÖÛL TQ†‡Û] ÙLÖ|�T

R¼LÖL G|†‰ RVÖWÖL ÛY†‡£‹ÚRÁ

ARÛ] AYÁ ÛL›¥ ÙLÖ|†RÖ¥ YÖjL

UÖyPÖÁ.GÁT‰ G]eh ÙR¡�•

AR¼LÖ] N‹RŸ�T• C�ÙTÖμ‰ G]eh

fÛP†‡£‹R‰.AYÄPÁ ÚTpV TzÚV

LÛP›¥ CW�| ÙUμh ‡¡ÛV G|†ÚRÁ.

GÁ] AeLÖ(G]‰ UÛ]«ÛV) ÚLÖ›¨

eh ÚTÖL„UÖ GÁ\ÖÁ C¥ÛX SÖÄ•

RÖÁ GÁÚ\Á GÁÛ] BoN¡VUÖL TÖŸ†

RYÁ GÁ] NÖ–� Te‡ÙV¥XÖ• Y‹‡y

|RÖ? GÁ\ÖÁ.

HÙ]Â¥ G]‰ p½V YV‡¥ ˆ«W NÖ–�

TeR]ÖL C£‹R SÖÁ G]‰ T‡]Ö¿ YV‰

L¸¦£‹‰ SÖ†‡L]ÖL UÖ½«yz£‹ÚRÁ.

A‰ ÚPÖÂV¦¼h ÙR¡�•.AR]Ö¥ RÖÁ

AYÁ A�TzeÚLyPÖÁ. GjL· rVSX†‡¼

LÖL°• GjL· ÚRÛYL¸¼LÖL°• pX

ÚSWjL¸¥ NÖ–ÛV S•TÚY�z›£ef\‰

GÁ\Tz SÖÁ RVÖWÖš ÛY†‡£‹R TQ†ÛR

ÙV|†‰ A‹R� ÛTVÂÁ ÛL›¥ ‡‚†

ÚRÖÁ. A‹R� ÛTVÁ G‰°• “¡VÖU¥ ̃ ³†

RTz ÚPÖÂVÛX TÖŸeL ÚPÖÂV¥ CÙRÁ

]PÖ GÁ\ÖÁ. C‰ ÙUμh ‡¡eLÖ]‰

CRÛ] YÖjLÖ«yPÖ¥ G]eh ÙUμh‡¡

ÚY�PÖ• SÖÁ ÚLÖ›¨eh ÚTÖL«¥ÛX

ÙVÁÚ\Á. A‰eLÖL GÁ¿ Cμ†RYÁ N¡

S•U LÛPeh C�TzVÖ] LÍWUŸ ŒÛ\V

Y‹RÖ¥ SÖÁ qefWÚU –¥¦V]Ÿ B›|

ÚYÁPÖ GÁ¿ p¡†RTz G]‰ ÙUμhYŸ

†‡LÛ[ AYÁ YÖjfVTz ÚU¨• pX

ÙUμh‡¡LÛ[ LÛP›¥ G|†RTz ÚLÖ›

¦¼h· SP‹RÖÁ. SÖjLº• AYÄPÁ

ÚLÖ›¦· �Û[‹‰ ÙUμh‡¡LÛ[ H¼½

«y| G]eh LP°¸P• ÚY�|R¥LÛ[

ÛY�T‡¥ EPÁTÖz¥ÛX G]ÚY G¥XÖ

£• S¥XÖ C£eLÚY„• G] U]‡¥ ÚY�

z«y|.ÙY¸ÚV Y‹‰ LÖ†‡£‹ÚRÁ.

U¼Û\V S�TŸLº• Y‹‰ ÚNŸ‹R‰• J£

EQ° «|‡›¥ AÛ]Y£• U‡V

EQÛY E�PTz ÚTp«y|. —�|• G�

ÙTÖμRÖY‰ N‹‡eL N‹RŸ�T• fÛP†

RÖ¥ N‹‡�ÚTÖÙU] i½ «ÛP ÙT¼¿e

ÙLÖ�ÚPÁ. AÁ½W° ÙT¥L• (LŸ]ÖPLÖ

UÖÂX•)“\�TPÚY�|• Ajh RÖÁ UÛ]

«›Á RÖVÖŸ hz›£ef\ÖŸ.G]ÚY UÛ]«

LÛP†ÙR£«¼h ÚTÖš ÙLÖtN• ÙTÖ£y

L· YÖjLÚY�|ÙUÁ\Ö·. ÙT�LºPÁ

LÛPeh ÚTÖYÙRÁ\Ö¥ GÁ]ÙYÁT‰ ‡£

UQUÖ] AÛ]†‰ B�L¸¼h• AÄT

Y�TyP «PV•RÖÚ]. A‹R AY͆ÛRÛV

SÖÁ AÄT«eL «£•TÖRRÖ¥ SÖÁ AÛ\e

hÚTÖfÚ\Á � ÚTÖ›y|YÖ G] Y³VÄ�‘

ÛY†‰«y| AÛ\eh ÚTÖš «yÚPÁ .

ÚPÖÂV¨• LÛPeh ÚTÖš «y| CW° Y³V

Ä�T TÍ ŒÛXV• Y£YRÖL i½ ÙNÁ¿

«yPÖÁ. SÖÁ AÛ\eh ÙNÁ¿ KšÙY|†R

‘Á]Ÿ. AÁ½W° GU‰ ÙT¥L• ÚSÖefV

TVQ• ÙRÖPjfV‰.

� � �

ÙNÁÛ]eh SÖÁ Y£YRÖL S�TŸL¸¼h

ÙNÖÁ] ‡L‡eh ÚTÖL˜zV«¥ÛX ‡{

ÙW] “Ú]eh ÙN¥XÚY�z Y‹RRÖ¥ ”Ú]

TVQ†ÛR ˜z†‰eÙLÖ�| J£ YÖW•

L³†‰†RÖÁ ÙNÁÛ]eh “\�TyÚPÁ..

G]‰ ÙNÁÛ]� TVQ• G‹Re LÖWQ†

RÖ¨• AWpVXÖfÚVÖ TX¡¼h AYXÖ

fÚVÖ «PeiPÖ‰ GÁT‡¥ –L L]Y]UÖL

C£‹ÚRÁ.AR]Ö¥ RÂVÖL RjhYR¼h

ÙNÁÛ] ÙN¥X ˜Á]ÚWÚV S�TŸ rp

›P• ÙNÁÛ]›¥ G]eh RjhYR¼h J£

CP• TÖŸehUÖ¿ i½›£‹ÚRÁ. C‹Ro

ÙNÁÛ] ULÖ SLW†‡¥ RjhYR¼LÖ CP

–¥ÛX YÖ£jL· RÖWÖ[UÖL CP• C£ef\

ÙRÁ\ÖŸ. LÖÛX 6 U‚eh ÙNÁÛ] ÚLÖV•

ÚT| A�QÖop›Á NWYQTYÖÁ NÖ�TÖy

|eLÛP ̃ Á]Ö¥ TÍ ŒÁ\‰. C\jfV‰•

rpeh SÖÁ Y‹‰ÚNŸ‹‰«yPRÖL ÙRÖÛX

ÚTpVz†ÚRÁ AÛWU‚ ÚSW†‡¥ Y‹‰

«|YRÖL ÙNÖ¥¦›£‹RÖŸ. NWYQTYÖ

¼h ̃ Á]Ö¥ TzeLyz¥ AUŸ‹SRTzÚV

C�Tz EXL• ˜μ‰• LÛPÛV ‰\‹‰

ÛYopy| A�QÖop J£ ÙT�ÛQ†

ÙRÖP�ÚTÖš AÂVÖVUÖš E·Û[ L•‘

G�‚eÙLÖ�z£ef\ÖÚW BÛN VÖÛW

«yP‰ G] U]‡¥ ŒÛ]†ÚRÁ. rp Y‹‰

LÖ¡¥ H¼½eÙLÖ�| «|‡ÛV ÚSÖef

ÚTÖšeÙLÖ�z£‹RÖŸ AY£PÁ LÛR†R

TzÚV ÚTÖšeÙLÖ�z£eh• ÚTÖ‰ J£

”jLÖÛY�• AR]£ÚL J£ pÛXÛV�•

LY†R G]eh C‹R ”jLÖ S¥X TZeL

UÖ]ÙRÖ£ ”jLÖ G]ŒÛ]†RTz NyÙPÁ¿

rp›P• C‰ T]L¥TÖŸeRÖÚ] GÁÚ\Á.

AÚRRÖÁ C‰ TÖ�zT^ÖŸ CjhRÖÁ

À•ÚTÖPz£efÚ\Á ÚTÖ§Í ÍÚWNÁ

TeL†‡ÛXRÖÁ AÁ¿ ‘WTÖLWÛ] ÛL‰

ÙNšR CjÍÙTeWŸ S‹RhUÖŸ C�ÚTÖ‰

E›ÚWÖ| C£ef\ÖÚWÖ C¥ÛXÚVÖ ÙR¡

VÖ‰ GÁ¿ ÙNÖ¥¦ p¡†RÖŸ. TÖ�zT^Ö¡¼

h• GUeh• HÚRÖ ”Ÿ®L ÙRÖPŸ“ C£e

f\‰ ÚTÖÛX GÁ¿ ŒÛ]†RTzÚV. 1981•

B�| AÁ¿ TÖ�zT^Ö¡¥ RÛXYŸ ‘WTÖ

LWÄ• EUÖ°• N‹‡eLÖU¥ ÚTÖ›£‹

RÖ¥???? G]‰ U]‡¥ KP†ÙRÖPjfV p‹

RÛ]ÛV TXY‹RUÖL LÛX†‰«yÚPÁ....

YWXÖ¼½Á TeL†‡¥ R¼ÙNVXÖ] ŒL²°L

· NÖRLUÖL AÛU‹‰«yPÖ¥ A‰ RÁ]Ö¥

RÖÁ G] UÖŸRyzeÙLÖ·º• UÂRŸL·.

AÛY RY\ÖL�ÚTÖš«yPÖ¥ A�Tz SPe

LÖU¥ «yz£efXÖ•.A�Tz ÙNšVÖU¥

«yz£eLXÖ•.G] B›W• ̀¥' LÛ[�• ̀•'

LÛ[�• UÖ½ UÖ½ ÚTÖy|�TÖŸ†‰ “X•‘e

ÙLÖ�z£eh•. GÁ¿ G]eh SÁ\ÖL ÙR¡‹

‡£‹RÖ¨• GU‰ ÚRÖ¥«L¸Á RÖeL•

C‹‡V�TVQ†‡¥ SÖÄ• TX CPjL

¸¥ A‹R ̀ ¥'LÛ[�•.`•' LÛ[�• ŒÛ]†

‰�TÖŸ†‰ “X•‘V‰• E�|.

LÖŸ ‡VÖLWÖ^Ö ®‡›¥ J£ «|‡›Á ̃ Á

]Ö¥ Y‹‰ ŒÁ\‰.AÛ\eh ÙNÁ¿ Kš

ÙY|ehUÖ¿• RÖÁ U‡V• Y£YRÖL rp

i½oÙNÖÁ¿«yPÖŸ. R–²SÖyz¥ SÖÁ

ŒÁ\ NUV• ÚRŸR¥ L[• s|‘zeL BW•

‘†‡£‹R ÚSW• G]ÚY ÙNš‡LÛ[ A½Y

R¼LÖš ÙRÖÛXeLÖyp›¥ N� ÙNš‡

LÛ[ ÚTÖy|«y| T|†‰e ÙLÖ�ÚPÁ.....

SÖÁ ˜RÚXÚV ˜Á¿ ÚTÛW T¼½

Gμ‰ÚYÁ G] ÙNÖ¥¦›£‹R‰ ÚTÖ¥ C�

ÙTÖμ‰ SÖÁ N‹‡†‡£eh• CW�PÖ• STŸ

rq‹‡WÁ. ÙT£•TÖ¨• S•UYŸL· A½‹R

J£ ÙTVŸRÖÁ B]Ö¥ TXŸ C�ÙTÖμ‰

U\‹‡£�TÖŸL·.DZ†R–ZŸ ÚTÖWÖyP†

‡¼h BRWYÖ] CÁÙ]Ö£YŸ CYŸ.

CWÖɪ LÖ‹‡ ÙLÖÛX YZefÁ ÚTÖ‰ CY

£• J£ ˜efV STWÖL ÚNŸeL�Ty| ÛL‰

ÙNšV�Ty| ˜R¦¥ Šeh†R�PÛŒÛ\

ÚY¼\�TyP J£YŸ ÙRÖPŸopVÖ] ÚTÖWÖy

PjL¸Á ‘Á]Ÿ GyPÛW B�|L· pÛ\

YÖ²eÛLÛV AÄT«†‰ «y| ÙY¸ÚV

Y‹‡£�TYŸ.

ÙY¸ÚV Y‹R ‘Á]Ÿ CÁ]˜• AÚR YZe

f¥ E·Ú[ C£�TYŸL¸Á «|RÛXe

LÖL ÙRÖPŸ‹‰• ˜V¼pL¸¥ D|TyPe

ÙLÖ�z£�TYŸL¸¥ J£YŸ. R–³]†‡¼

LÖ] CYW‰ TjL¸�“ AŸ�“‚�TeL· HWÖ

[UÖ]‰ AY¼Û\ Cjh «TWUÖL GμR

˜zVÖ«yPÖ¨• R–² SÖyz¥ DZ†R–Z¼

LÖL RÁ YÖ²eÛLÛV ÙRÖÛX†RYŸL¸¥

CY£ÙUÖ£YŸ.DZ†R–ÛZ�• C‹‡V R–

ÛZ�• LX‹‰ ÚTrYÖŸ R–²SÖyz¥ AÛ]

†‰ AWpV¥ ÙRÖPŸ“Lº• E·[YŸ.

B]Ö¥ G‹R AWpV¥ YÖ‡ÛV�• ‘ze

LÖ‰. U‡VU[«¥ Gμ•‘ h¸†‰ «y|

Ù^VTÖXÁ AYŸL¸¼h ÚTÖ]z†‰ SÖÁ

C£eh• CP†ÛR i½Ú]Á. TeL†‡¥RÖÁ

C£efÚ\Á p½‰ ÚSW†‡¥ Y£fÚ\Á

GÁ\ÖŸ. AR¼fÛP›¥ rp�• Y‹‰ÚNW

Ù^VTÖXÄ• Y‹‰ ÚNŸ‹RÖŸ. AYŸLº

PÁ YÁ›¥ C¿‡ ÚSW �†R†‡¥ LÖVU

ÛP‹‰ R¼NUV• R–² SÖyz¥ pfoÛN

ÙT¿• S�TŸ J£Y£• Y‹‰ ÚNŸ‹‡£‹

RÖŸ. ‘\ÙLÁ] AWpV¥ «YÖR• s|

‘z†R‰.

HÁ GUeh C‹R† ÚRÖ¥«ÙVÁ¿ TX LÖWQ

jL· TXU‚ÚSW• «YÖR• ÙRÖPŸ‹R‰.

Ajf£‹R AÛ]Y£ÚU HÚRÖ J£ «PV†

‡¥ “¦L· AÛU�“PÁ A¥X‰ ARÁ

˜efV STŸLºPÁ C¿‡YÛW ÙRÖPŸ“

LÛ[ ÙLÖ�z£‹RYŸL· GÁTRÖ¥. C‰

YÛW ÙY¸YWÖR A¥X‰ ÙU¥XUÖš ÙY¸

Y‹‰ ÙLÖ�z£eh• N•TYjL· TX‰•

sPÖ] «YÖRjL[ÖfV‰. C‹‡VÖÛY SÖ•

G‡¡VÖL� TÖŸeLeiPÖ‰ C‹‡VÖ«¥

GYÛW�• TÛLeLeiPÖ‰ G¥ÛW�• AW

YÛQeLÚY�|•. G‡¡L[Ö]Ö¨• AW

YÛQ†‰�ÚTÖLÚY�|• GÁ¿ ‡£•T

‡£•T Ù^VTÖXÁ Y¦�¿† ÙLÖ�z£‹

RÖŸ. “¦L· AÛU�“ ÚTor YÖŸ†ÛR LÖX†

‡¥ «yP RY¿L· C¿‡ �†R†‡Á ÚTÖ‰

G|†R pX RY\Ö] ˜z°L· TXÛR�•

«UŸp†RÖŸ.

30 Y£P B�R�ÚTÖÛW SPÖ†‡V

RÛXYŸ ‘WTÖLWÁ pX

RY¿LÛ[ «yz£eLXÖ•......

B]Ö¥ ARÛ] «UŸpeh• A£

LÛRÛV C‹R �Ö¼\�z¥

YÖμ• VÖ£•

ÙLÖ�z£eL«¥ÛXB]Ö¥ Ù^VTÖXÂÁ ‘WTÖLWÁ —RÖ]

«UŸN]jLÛ[ SÖÁ H¼¿eÙLÖ·[†RVÖ

WÖš C£eL«¥ÛX.30 Y£P B�R�ÚTÖÛW

SPÖ†‡V RÛXYŸ pX RY¿LÛ[ «yz£e

LXÖ•.. B]Ö¥ ARÛ] «UŸpeh• A£

LÛRÛV C‹R �Ö¼\Ö�z¥ YÖμ• VÖ£•

ÙLÖ�z£eL«¥ÛX GÁTÚR G]‰ L£†‰.

RÛXYŸ ‘WTÖLWÛ] «P ÚUXÖ]ÙRÖ£

B�R «|RÛX�ÚTÖÛW SP†‡ ÙY¼½ ÙT¼\

J£ UÂRÚ] RÛXYŸ ‘WTÖLWÛ] «UŸ

peh• RLÛU�ÛPVÁ. GÁÚ\Á SÖÁ.

GjL[‰ «YÖR• U‡V†‡¦£‹‰ S·¸W

ÛY�• RÖ�z� ÚTÖšeÙLÖ�z£‹R‰.

AWpV¥ B�R�ÚTÖŸ «YÖRjLÛ[ Tp ‘Á

¼h R·¸½V‰. «|‡›Á EQYL†‡¥

ÚTÖš EQY£‹‡eÙLÖ�z£‹RÚTÖ‰

J£YŸ Ù^VTXÛ] TÖŸ†‰ A�QÖ �jL·

RÖÚ] B|L[†‡ÛX ÚTyÛPeLÖWÁ GÁ\

ÖŸ. BUÖ SÖÁ GÁ\YŸ ÙT£–R†‰PÁ GÁ

Û]�TÖŸ†‰ TÖ†‡VÖ.... A‹R� TP†ÛR TÖ†

‡VÖ GÁ\ÖŸ. TÖ†ÚRÁ hW¥RÖÁ N¡›¥ÛX

ÙTÖ£‹R«¥ÛX P�‘jh|†‰ ÙL|†‡y

PÖjL· GÁÚ\Á. C¿‡VÖL Ù^VTXÂP•

�jL· C‹‡VÖ«¥ TXRW�TyPYŸLºP

Ä• TXRW�TyP UyPjL¸¨• ÙRÖPŸ“

LÛ[ ÚT„• J£YŸ A‰Uy|U¥XÖ‰ Aze

Lz C‹‡VÖ Y‹‰ ÙN¥TY£•iP AR

]Ö¥ GU‰ ÚSNeLW• ÙRÖPŸ‹‰ ̃ ÁÙ]|e

L«£eh• RÖVL†‰ UeL¸¼LÖ] ÙTÖ£[Ö

RÖW�T‚L¸¼h EjL[ÖXÖ] ER«

LÛ[ LyPÖV• YZjLÚY�|ÙU] i½

«ÛPÙT¼¿eÙLÖ�ÚPÁ. T|eÛLeh

ÚTÖLXÖÙU] ŒÛ]†‰ AÛ\eh ‡£•‘›

£‹RÚTÖ‰ ÙRÖÛXÚTp U‚ Az†R‰

ÙRÖÛXÚTp›¥ AÛZ†RYŸ. p.UÚL‹‡WÁ

AYŸL·!

ÙRÖP£•...............

ðòí‹.......rhj;jpup

(xU Ngg;gh;)

Page 22: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201122

pg

“¦eh ‘\‹R‰

”Û]VÖhUÖ ?

RÖVL†‡¥ YÖμ• R–ZŸL¸Á U� T½

ÚTÖLXÖ•, ÙRÖ³¥ T½ÚTÖLXÖ•, L¥« T½

ÚTÖLXÖ•, RÁUÖ]• T½ÚTÖLÖ‰ GÁTÛR

I‹RÖ• B�| “XÛU T¡p¥ T¢yÛN›¥

AfX CXjÛL›¥ CW�PÖY‰ CP†ÛR�

ÙT¼\ ̃ ¥ÛX†ˆ° , ÙS†R¦VÖ¿ R–² ULÖ

«†‡VÖXV UÖQYÁ TWÚUÍYWÁ ÚN‰WÖ

LYÁ Œ¤‘†‰·[ÖÁ.

˜¥ÛX†ˆÛY ‘\�‘PUÖL ÙLÖ�P C‹R

UÖQYÁ, ÚTÖŸeLÖX s²ŒÛX›¨•,

˜LÖ•L¸¥ AÛPTy|e fP‹R LÐPUÖ]

LÖX†‡¨• R]‰ L¥«ÛVe L£†R]UÖLe

L£‡ , L¥« L¼\RÁ TV]ÖL AfX CXjÛL

›¨• CW�PÖY‰ CP†ÛR� ÙT¿YR¼h

L|ÛUVÖL EÛZ†R‡Á EefW†ÛR EQ

W˜zf\‰. C•UÖQYÂÁ AÛPVÖ[†ÛR

ERÖWQUÖLe ÙLÖ�| YN‡LÛ[ AÄT

«eh• “X•ÙTVŸ‹R R–ZŸL¸Á ‘·Û[

L· L¥«›¥ ÙUoN†ReL ÙT¿ÚT¿LÛ[

AÛPV ÚY�zV‰ CÁÛ\V LÖXLyP†‡Á

ÚRÛYVÖh•.

R–ZŸL¸Á A³VÖR LXÖoNÖW T�TÖy

z¥, ̃ ‡VYŸL¸Á LÖÛX† ÙRÖy| CÛ[V

YŸL· Bp ÙT¿Y‰ CV¼ÛLVÖ] YZeL•.

A‡¨• NÖRÛ]VÖ[ŸL· h½�TÖL UÖQY,

UÖQ«L·, RÖš R‹RV¡P˜• h£ ÍRÖ]†

‡¥ C£eh• Bp¡VŸL¸P˜• Bp ÙT¿

Y‰ Y³ Y³ Y‹R JμeL•. ÚN‰WÖLYÁ, 20.

09.2011 C¥ VÖ² �XL ÚLyÚTÖŸ iP†‡¥

L¥«VÛUoNŸ T‹‰X hQYŸ†R] AYŸ

L[Ö¥ ÙL[W«eL�TyP ÚTÖ‰, AÛUoN¡Á

LÖ¦¥ «μ‹‰ Bp ÙT\ U¿†R ÙNV¥ ̃ μ†

R–³]†ÛRÚV RÛX Œ–Wo ÙNšR AŸ�

T‚�TÖh•.

CYÁ ‘\‹R U�‚¥, C‹R UÖQYÁ

G‡ŸÙLÖ�P G¥ÛX›XÖ† ‰ÁTjL·RÖÁ

AYÄÛPV U]‡¥ BZ�T‡‹‰ «yP A³e

L ˜zVÖR T‡°L·. CYÛ]� ÚTÖX G†R

Û] G†RÛ] G†RÛ] UÖQYŸL· RU‰ L]

ÛY ŒÛ]YÖeL LÖ†‡£�TÖŸLÚ[Ö ÙR¡V

«¥ÛX. ‘tr E·[jL¸¥ StNÖL� T‡‹

‰ «yP EQŸ°LÛ[ E¡V ÚSW†‡¥ “¡V

ÛYeL CÛR«P ÚY¿ J£ N‹RŸ�T• fÛP†

‡£ehÚUÖ ÙR¡V«¥ÛX!

AÛUoNŸL¸Á LÖ¦¥ «μ‹‰ YQjh•

ANÖRÖWQ YZeL• A�ÛPV SÖPÖ] R–²

SÖyz¥ C£‹R ÚTÖ‰•, DZ†‰ R–ZÁ J£

«‡«XeL¥XYÖ? YÁ UeL¸Á U�

‚¥ hzÚV\XÖ•, AYŸL¸Á U]‡¥ hz

ÚV\ÖU¥ C‹R UÖQYÛ]� ÚTÖÁ\ R–Z

Û]� T‚VÛYeL G|eh• JªÙYÖ£ R‹‡

W˜• GÁ¿ÚU T¦eLÖ‰ GÁ\ E�ÛUÛV

ÚN‰WÖLYÁ EQŸ†‡�·[ÖÁ.

h|•To N�ÛPL·

SÖºeh SÖ· A‡L¡†‰Y£• «YÖLW†‰

LÛ[ BWÖš‹R BWÖšopVÖ[ŸL· h|•

TjL¸¥ E�PÖh• YÁ˜Û\L·RÖÁ C�

‘WopÛ]eh Az�TÛPe LÖWQUÖL AXr

f\ÖŸL·. AÙR¥XÖ• r†R�ÙTÖš. ˜Á

Ú]ÖŸ LÖX‹ÙRÖy| h|•T ‘WopÛ] C£e

L†RÖÁ ÙNšf\‰ CÙRÁ] “‰eLÛR GÁ¿

BWÖšopVÖ[ŸL· —‰ AYS•‘eÛL ÙR¡

«ef\ÖŸL· CÁÛ\V RÛX˜Û\›]Ÿ.

A�TzVÖ NjL‡, JªÙYÖ£ B�z¨•

500,000 G�‚eÛL›¥ ÙT�L· AÙU¡e

LÖ«¥ UÖ†‡W•, AYŸL· ̃ L• ÙLÖ|eh•

YÁ˜Û\L· T¼½ LÖY¥ ŒÛXVjL¸¥ ̃ Û\

�TÖ| ÙNšRRÖL A½V ˜zf\‰ G�Tz?

A†RÛ] ˜Û\�TÖ|Lº• A�ÙT�L

¸Á R¼ÚTÖÛRV ‰ÛQYŸL· A¥X‰ ̃ Á

]Ö· ‰ÛQYŸL¸]Ö¥ H¼TyP YÁ˜Û\

L· RÖÁ G]† ÙR¡f\‰.

C‹Ro peLÛX BWÖV Œ�ÚVÖef¥ E·[

RICHARD STOCKTON, L¥©¡ÛVo ÚNŸ‹R

DAVID BUSS, GÁTY£• AYW‰ NLÖYÖ]

JOSHDA DOXILY GÁTY£• –L† ˆ«WUÖL

D|TyP]Ÿ. 65 LŸ�‘‚� ÙT�LÛ[ «NÖ

¡†R BWÖšopVÖ[ŸL·, C�ÙT�L¸Á LŸ�

T†‡¼h ÚY¿ B�L· LÖWQUÖL C£‹R

ŒÛXÛU›¥, CYŸL· YÁ˜Û\o N•TYj

Lºeh B[Ö]ÛR Œ¤‘†‰·[Ÿ ÙT�L·

—‰ H¼T|• AYS•‘eÛL�• N‹ÚRL˜ÚU

YÁ˜Û\eh Š�|RXÖL C£‹RRÖL S•

T�T|f\‰.

h|•T� ÙT�L· B�LÛ[ «P A‡L

Y£UÖ]†ÛR ÙT¿TYŸL[ÖL°•, A½«¥,

A‹R͇¥, AZf¥ ÚUÚXÖjf C£�TRÖ

¨• RÖÁ RÖ²° U]�TÖÁÛUehyTyP

B�L· YÁ˜Û\ÛV ÙT�L· —‰ LyP

«²†‰ «|YRÖL S•T� T|f\‰. C‹R

Bš° E�ÛUVÖ C¥ÛXVÖ GÁ¿ L]PÖ

«¥ Ypeh• 8000 ÙT�L¸P• «NÖ¡†R

ÚTÖ‰ YÁ˜Û\eLÖ[Ö] 14 NR«fRUÖ]

ÙT�L· RU‰ ‰ÛQYŸL· RjL· —‰

N‹ÚRL• ÙLÖ�PYŸL[ÖL°•, ‘\ B�

L¸P• ÚTÖYÛRÚV ÙY¿�TYŸL[ÖL

C£�TRÖL°• “y|�“y| ÛY†R]Ÿ. G]

ÚY, Y·ºYŸ YÖrf ÚTÖ¥ YÖZÖ«yPÖ¨•

YÁ˜Û\L· R«Ÿ†‰ YÖZ ˜¼TyPÖ¥,

S¥XÚRÖŸ h|•T• T¥LÛXeLZL•.

r£eL†ÛR UÖ¼¿•

UÖ†‡ÛW

E£Y†ÛR TÖŸ†‰ J£Y£ÛPV YVÛRe

L�|‘z�T‰ C�ÚTÖÙR¥XÖ• ˜zVÖR�

TÖ, RÛXeh Az�T‰ ÛU, N£U†‰eh «R•

«RUÖ] L¸ (CREAM), E|�TR¼h LYŸop

VÖ] S®] EÛPL·, GÁ]RÖÁ ™zUÛ\†

RÖ¨• ̃ L†‡¥ ÚRÖÁ¿• r£eLjL· LÖy

ze ÙLÖ|†‰ «|ÚU.

N£U†‰· BZUÖL� “ÛR‹‰·[ CV¼

ÛLVÖ] Cells J£Y¡Á YV‰ iPe iP

AÛY RU‰ Ne‡ÛV CZ‹‰ «|YRÖ¥

N£U†‡Á ÚU¼TW�‘¥ p½V r£eLjL[Ö

L† ÚRÖÁ¿YÛR, C‰YÛW GYWÖ¨• R|eL

˜zV«¥ÛX.

IefV CWÖopV†ÛR† R[UÖLe ÙLÖ�|

CVjh• UNILEVER ÍRÖT]• SHARAN BROOK C¥ AÛU†‰·[ RU‰ ÙRÖ³¼NÖÛX

L¸¥, T‚›¥ AUŸ‹‰·[ JOHN CASEY'S

GÁTYÛW�• AYW‰ hμ«]ÛW�• D|T

|†‡ A¼“RUÖ] J£ UÖ†‡ÛWÛV E£YÖe

f�·[]Ÿ. C•UÖ†‡ÛWÛV 'GENE FOOD' GÁ¿ iP AÛZeLXÖ•. C• UÖ†‡ÛWeh

Az�TÛPVÖL† ÚRÛY�T|• ÛYyP–Á ̀C`ÛYyP–Á ' E PLUS' ÚTÖÁ\Y¼Û\ ÚNÖVÖ

RÖYW†‡¦£‹‰•, LYCOPENE N†‰QÛY

ReLÖ¸›¦£‹‰• OMEGA-3 BpyÛP —Á

G�ÛQ›¥ C£‹‰• ‘¡†ÙR|†‰ C‹R

UÖ†‡ÛWÛV E£YÖef E·[]Ÿ.

C�“‡V UÖ†‡ÛWÛV ‡]˜• 3 ÚYÛ[,

14 YÖWjLºeh ÙRÖPŸopVÖL TÖYÛ]eh

EyT|†‡VYŸL¸P• LÖQ�TyP r£eLj

L· 10 «fR• AÛPVÖ[• UÖ½«yPRÖL°•,

p\‹R pX T¢yNÖ†‡L¸P• 30 «fR ˜Á

Ú]¼\• LÖQ�TyPRÖL°• ÙT¿ÚT¿L·

ÙR¡«efÁ\].

˜L†‡¥ ÚRÖÁ¿• r£eLjLÛ[ �eL,

N£U†‡yLÖ] «ÚNP LÖ¡LÛ[ ‘Wp†‡

ÙT¼\ U£†‰Y Œ¿Y]jL· «¼TÛ]eh

ÛY†‡£‹RÖ¨• ÚRÖ¦Á g² BZUÖL�

“ÛR‹‰·[ hÛ\TÖ|LÛ[ �eLÖU¥ N£

U†‡Á ÚU¼Th‡›¥ ÚRÖÁ¿• r£eLj

LÛ[ ˜¼\ÖL �eL ˜zVÖÙRÁ\ E�ÛU

ÛV A½‹R ‘Á]ÚW, C�“‡V UÖ†‡ÛW›Á

ÚRÖ¼\• E£YÖfVRÖL BWÖšopVÖ[ŸL·

ÙR¡«efÁ\]Ÿ.

UÖR«PÖš ŒÁ¿ÚTÖ] 480 ÙT�L¸P•,

C�“‡V UÖ†‡ÛW ÙLÖ|eL�Ty|, ÙT¡V

‘¡†RÖÂVÖ, ‘WÖÁÍ, Ú^ŸU BfV SÖ|

L¸¥ T¡ÚNÖRÛ] ÙNšV�Ty|, C•UÖ†‡

ÛW›Á TXÛ] BRÖW ”ŸYUÖL Œ¤‘†‰·

[]Ÿ. A|†R UÖR• ˜RXÖL, «¼TÛ]eh

YW�ÚTÖh• C�“‡V UÖ†‡ÛW ÙT£†R YW

ÚY¼ÛT ÙT¿• G] BWÖšopVÖ[ŸL· S•“

fÁ\]Ÿ. Y£jLÖX†‡¥ YV‰ ̃ ‡Ÿ‹RYŸL

Û[e L�| ‘z�TÚR LÐP• ÚTÖ¥ ÙR¡f

\R¥XYÖ! TVÚU ÚY�PÖ• SÛP LÖyze

ÙLÖ|†‰«|•.

îèõ™ è÷…Cò‹îèõ™ è÷…Cò‹¬õˆF¼Šðõ˜ : àñ£ ñè£Lƒè‹

àôè«ñ Þšõ÷¾ î£ù£õ†ì«ñ ²ö™õªî¡ð£˜ àô躋 ÞŠð®ˆî£ù£,õ£›‚¬è»‹ ê‚èóªñ¡ð£˜õ‰î¬õ ò£¾‹ ÜÂðõªñ¡ð£˜õ£›‰î ñQî¬ù õíƒA´õ£˜ ‰î ñQî¬ù ðNˆF´õ£˜ õ‰î¬î â‡E õ¼‰F´õ£˜ õ¼õ¬î «õ‡® Þ蛉F´õ£˜ õ¼‹ è£ô‹ â¡Á ðò‰F´õ£˜,

õ£ ñQî£ õ£ õ£ õ‰î¬õ Þ¶õ¬ó «ð£ù¬õ â¡Á õ£›‰F´ ñQî£ õ£›‰F´,à¡ñù¬î õ£ö¬õ à¡ ñù‹ ࡬ù õ£ö ¬õ‚°‹ à¡ õ£›‚¬è¬ò õ£›‰F´ à¡ àœ÷ˆ¬î Hø˜‚°‹ ðA˜‰F´ à¡ àœ÷ˆ¬î à혉¶ õ£›‰F´à¡ àœ÷‹ ܬñF 臮´‹ õ£›‰F´,

«ïŸÁ Þ¡Á ÷ â‹ èÀ‹ å¡Á F¼‹ðˆ F¼‹ð õ£¿‹ õ£›‚¬è»‹ å¡Á ,àôè«ñ c  ñQî«ù ñQîQ¡P c  㶠àôè«ñ !

àôè«ñ Þšõ÷¾  õ†ì«ñ ²ö™õªî¡ð£˜ àô躋 ÞŠð®ˆî£¡,â¡ù F¼‹ð ïìŠðF™¬ô ïìŠð¬õ ò£¾‹- àôA¡ ²ŸÁŠ«ð£™ â¡Á M÷ƒAù£™ àôA¡ èõ¬ôJ™ ð£FJ™¬ô !

- â¿Fò¶CõCõ£

àôè«ñ Þšõ÷¾ î£ù£ !!!!

GjLP NÖ– Ne‡ YÖš‹R‰.

˜ÁÚÍYW• T†‡W

LÖ¸ A•UÁ ÚLÖ«¦¥

– £ L e Ù L Ö Û X

ÙNšYÛR C]e ÙLÖÛX

AWpÁ AzRz AÛUoNŸ

ÚUŸ«Á p¥YÖ ÙT[†R

`RŸU†‡Á' ÙTV¡¥ N�

z† R]†‰PÁ NyP

«ÚWÖRUÖL† R|†RÖŸ. A•UÁ BXV†‡¥

AY£eh G‡WÖL VÖL• ÙNšV�TyP‰.

AÛR† R|eL CXjÛL›Á TXTÖLjL

¸¨• E·[ «LÖÛWL¸¥ ‘WÖŸ†RÛ]L·

ÙNšV�TyP]. J£ YÖW†‰eh· ÚUŸ«Á

p¥YÖ ÚTÖÛR� ÙTÖ£· «¼TYŸ GÁ\

ÙNš‡ÛV «ef§e ÙY¸›yP‰.

. . .

Byp UÖ½]Ö¨• LÖyp UÖ\Ö‰

C‹‡VÖ DZ† R–ZŸL

ºeh ÙNšR U¼¿•

ÙNš‰ Y£• ÙLÖ|ÛU

L· ÙNÖ¥¦¥ APjLÖ‰.

B]Ö¥ pX C‹‡VÖ«Á

YÖ¥ ‘zLÖWŸL· C�

ÚTÖ‰ C£eeh• LÖj

fWre Lyp›Á Byp

RÖÁ R–ZŸLºeh G‡WÖ]‰ C‹‡VÖ R–

ZŸLºeh G‡WÖ]‰ A¥X GÁ¿ FÛ[

›|fÁ\]Ÿ. B]Ö¥ ÙT[†R pjL[� ÚT¡

]YÖ‡VÖ] ASÖL¢L RŸUTÖXÖ«Á ŒÛ]

YÖL SP‹R ŒL²«¥ LÖjfWpÁ UÖ¼¿e Lyp

VÖ] TÖW‡V ^]RÖe Lyp›Á (‘.Ú^.‘)

™†R RÛXYŸL¸¥ J£YWÖ] ˜W¸ UÚ]

ÖLŸ Ú^ÖÑ `YÁ˜Û\ �jfV AÛU‡

RYμ• SÖPÖL CXjÛL UÖ\ ÚY�|•.

AR¼h JÚW SÖ|, JÚW AWpVXÛU�“ G]

AÛ]†‰ CXjÛLVŸLº• T‚VÖ¼\

ÚY�|•!'. NÖˆV ÙY½‘z†R ‘.Ú^.‘ R–²

SÖ| U¼¿• UXVÖ[ TÖŸ�T]e h•T¦Á

ÙNÖ¼Tz DZ† R–ZŸLºeh G‡WÖLÚY

ÙNV¼T|•.

. . .

pjL[ L†ÚRÖ¦eL ÚT¡]YÖR•.

CXjÛL›¥ A�TÖ«†

R–ZŸL· 2008/09C¥

ÙLÖ¥X�TyP ÚTÖ‰ pj

L[ L†ÚRÖ¦eL BVŸ

L· YÖš ™z ÙU[]UÖL

C£‹R]Ÿ. C�ÚTÖ‰

CXjÛL L†ÚRÖ¦eL�

ÚTWÖVŸ UË‹R«¼h

YeLÖXÖ†‰ YÖjf AÙU¡eLÖ«¼h LzR•

Gμ‡VÛU�• A•TXUÖf�·[‰. 2009 B•

B�| ÚU UÖR• 10 B• ‡L‡ YQeL†

‰eh¡V R‹ÛR ‘WÖÁÎÍ Ú^ÖN�, Y†‡LÖ

Äeh ‡\‹R LzR• JÁÛ\ G쇛£‹RÖŸ

ARÁ ‘Á AYŸ LÖQÖU¼ ÚTÖš«yPÖŸ.

. . .

r]Ö– Y£UÖ? YWÖRÖ?

LÖXŒÛXÛV GªYÖ¿

L‚eL ̃ zVÖ‰·[ÚRÖ

AÚRÚTÖÁ¿ GU‰ SÖy

zÁ ̃ ÁÄ·[ NŸYÚRN

†‡Á NYÖ¥LÛ[ Gj

L[Ö¥ L‚eL ̃ zVÖ‰.

CªYÖ¿ AÛUoNŸ ŒU¥

p½TÖX z p¥YÖ L£†

‰† ÙR¡«†‰·[ÖŸ. r]Ö–�• YWXÖ•.

. . .

syzj SP‹RRÖ?

WÖ‡LÖ hμ«]¡Á

`YQeL• CX�PÁ' ŒL

²opeh R]‰ ULÛ[

`R–² ŒL²opL·' TÖŸ

eL ÚY�|• YÖ GÁ¿

R• AZfV ULÛ[ AÛZ

†‰o ÙNÁ\ ÙT¼Ú\ÖŸ

eh ÙT¡V Cz. Ajh

ÙNÁ\ ULºeh J£YŸ pÂUÖ«¥ Sze

LY£• Tz AÛZ†‰ YÛX «¡†‰ «yPÖWÖ•.

ULº• «μ‹‰ «yPÖŸ. C�ÚTÖ‰ RÛX

›¥ Az†‰e ÙLÖ·f\ÖŸL· ÙT¼Ú\ÖŸL·.

N]• ‡£‹RÖ‰ R–³¥ SPeh• ŒL²op

L· G¥XÖ• R–² ŒL²opL· A¥X. C�ÚTÖ

ÙT¡V ‘WoNÛ] `syzj' SP‹RRÖ GÁT‰

RÖÁ.

. . .

G‹R ÙUÖeÛLVÄ• C‹‡V�

‘WRUWÖLXÖ•.

C‹‡VÖ«Á A|†R

‘WRUŸ WÖh¥ LÖ‹‡RÖÁ

GÁ¿ i½V C‹‡V Œ‡

VÛUoNŸ ‘WQÖ� ˜aŸÈ

A†‰PÁ Œ¿†R«¥ÛX.

C‹‡VÖ J£ `^]SÖVL

SÖ|' Cjh GYŸ ÚY�|

UÖ]Ö¨• ‘WRUÖWÖL

YWXÖ• GÁ¿• J£ ̀‘yÛP�' ÚTÖy|·[ÖŸ.

G‹R ÙUÖeÛLVÄ• ‘WRUWÖLXÖ• GÁ¿

ÙNÖ¥XÖU¥ ÙNÖ¥f\ÖWÖ?

. . .

J£ ˜Û\ ÙLÖ¥X�TyPYÛW

—�|• ÙLÖ¥YÖŸL[Ö?

C‹‡V E[°† ‰Û\

J£ ̃ Û\ ÙLÖ¥X�TyP

YÛW —�|• ÙLÖ¥Y

‡¥ Y¥XYŸL· GÁ

TÛR� TX ̃ Û\ Œ¤‘†

RYŸL·. «|RÛX� “¦

L¸Á RÛXYŸ ‘WTÖ

LWÁ ÙLÖ¥X�TyP ÙNš

‡ÛV ‘WTÖLWÛ]ÚV C‹‰� T†‡¡ÛL›¥

YÖpeL ÛY†RYŸL·. C�ÚTÖ‰ WÖȪ

LÖ‹‡ÛV ÙLÖÁ\ R¼ÙLÖÛXVÖ¸VÖ] RÄ

«¼h RÖ• UWQR�PÛ]ÛV C‹‡V EVŸ

�‡UÁ½¥ YÖjfe ÙLÖ|†RRÖL† R•Ty

P• Az†‰ UÖyze ÙLÖ�P]Ÿ.

ÙRÖPŸ‹‰ ÚLÖŸ†‰ «|ÚYÖ•...

«è£˜ˆ¶ M´‹ ªêŒFèœ

Page 23: Oru Paper Issue 155

23

VITHU TRUST FUND

� Vithu Trust is a charity organisation dedicated to improve and safeguard the lives of Children inSri Lanka and raises voice for the needy.

� There are thousands of children who go through the day without a single nourishing meal. They include victims of war, which has thrown the bread - winners of these families out of work and the future of our youngsters into darkness.

� Your contribution as a donor, no matter how big or small, will make a huge difference in the lives of these children.

� With your donation we help children in need o food, shelter, education, Counselling & medical.

Bank Details

VITHU TRUST FUNDAccount No : 92205262 - Sort Code : 40-18-41

HSBC, Croydon Branch 9 Wellesley Road, Croydon, CR9 2AA, UK

T : +44 208 407 5767 - M : +44 796 144 1237

Registered charity since 2004 in England & Wales - 1107418W : www.vithu.com - E : [email protected]

MF¬ò ñFò£™ ªõ™ôô£‹!Vithu TrustÝ™ ðôK¡ MF¬ò ñ£Ÿøô£‹!!

���������Vithu Trust Fund

Page 24: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201124

pg

–‡Y�zÛV�T¼½ TX£• TX�¼¿eL

QeLÖ] T‡°LÛ[ G쇛£�TÖŸL· B

]Ö¨• –‡Y�z�P]Ö] G]‰ ŒÛ]°

LÛ[ GÁ]Ö¥ GμRÖU¥ C£eL˜zV«¥

ÛX.AÁ¿ OÖ›¼¿efZÛU YÖW SÖyL·

˜μY‰• LXLX†‰eÙLÖ�z£‹R TÖ¡Í

“\SL¡Á BWYÖW• GjÚLÖ Kz J¸‹‰«yz

£‹R‰.A‹R SL¡Á KVÖR CÛWoNÛX

«μjf«y| AÛU‡ Gjh• TPŸ‹‡£‹R‰.

ÙR£eL¸¥ ÚYÛXSÖ¸Á AYNW–Á½ Aj

Ljh B¿RXÖL� ÚTÖše ÙLÖ�z£‹R

JÁ½W�| ÚUÖyPÖŸ Y�zLÛ[†R«W RÖŸ

®‡›Á L£ÛU�• AÛU‡�ÚU Y³ÙS|L

ŒÛ\‹‡£‹R‰. VÖ²�TÖQ†‰ ®‡L¸¥

UÖÛX� ÙTÖμ‰L¸¥ ˜L†‡Xzeh•

AÚR ÙU¥¦V UtN· Œ\ÙYš›¥ AÁ¿

T֡Ψ• Gyz�TÖŸ†‰e ÙLÖ�z£‹R‰.

F¡¥ C£‹‡£‹RÖ¥ C‹ÚSW• J£

‘Ú[Á¡�• YÛP�• LzeL –‡Y�zÛV

G|†‰eÙLÖ�| “\�Tyz£�ÚTÁ.EÛX

›¥ ÙLÖ‡†‰eÙLÖ�z£eh• r|�¡¥

C£‹‰ ÚUÙXμ• �Ÿeh–³L· ÚTÖX U]e

h[†‡¥ ŒÛ]°L· JÁ\Á ‘Á JÁ\ÖL

h–³›y|eÙLÖ�z£‹R]. GÁ]Ö¥ ®yz

¼eh· C£eL ˜zV«¥ÛX.LÖX‚ÛV

UÖyzeÙLÖ�| TeL†‡¦£eh• ”jLÖ

«¼h LÖXÖ\ SP‹‰YWe f[•‘Ú]Á.

G]‰ ®yz¥ C£‹‰ ÙY¸�Ty|� ‘WRÖ]

®‡›¥ CÛQ‹RÚTÖ‰ C�TzÙVÖ£

LÖyp. J£ ÙY·Û[eLÖW� ÙT�U‚ ‘Á

“\• C£eÛL ÙTÖ£†R�TyP –‡Y�z

JÁÛ\–‡†‰e ÙLÖ�z£‹RÖ·. ‘Á£

eÛL›¥ TÖ‰LÖ�“� Tyz ÙTÖ£†R�TyP

AY¡Á pÁ]ehZ‹ÛR.AYŸL¸Á ‘ÁÚ]

A‹R� ÙT�U‚›Á U¼Û\V CW�|

hZ‹ÛRL· Bºeh J£ p½V –‡Y�

z›¥. G¥ÚXÖ£eh• ‘Á]Ö¥ LÛPpVÖL

A‹R�ÙT�U‚›Á LQYŸ –‡Y�z›¥

AYŸLÛ[† ÙRÖPŸ‹‰ ÙLÖ�z£‹RÖŸ.

G¥ÚXÖŸ RÛXL¸¨• RÛXeLYN˜• EP

¦¥ ToÛN Œ\ TÖ‰LÖ�“ ^eÙL¼¿•

UÖz›£‹RÖŸL·. A‹R� ÙT�U‚›Á

‰«oNeLWY�z›Á ‘Á£eÛL›¥

C£‹R hZ‹ÛR›Á RÛX›¨• RÛXe

LYN• UÖyz«yz£‹RÖŸL·. A‹Re

hZ‹ÛR RÛXeLYN†‰PÁ AZLÖL Aj

h–jh• TÖŸ†RTz ÚTÖšeÙLÖ�z£‹R‰.

J£ AZfV FŸYX•ÚTÖ¥ ÙU‰YÖL JÁ

½Á‘Á JÁ\ÖL AYŸL· SLŸ‹‰ ÙLÖ�z

£‹RÖŸL·.AYŸL¸P• SLW†‡Á AYNW•

G‰°–£eL«¥ÛX.sZ¦Á AÛU‡ÛVe

hÛXeh• CÛWoN¥ –h‹R, “ÛL Leh•

FŸ‡L· G‰°–£eL«¥ÛX.AYŸL· ̃ L

†‡¥ hŠLX˜• “Á]ÛL�• hzÙLÖ�

z£‹R‰.ÙY·Û[eeLÖWŸ U†‡›¨•

C�Tzeiy|e h|•TjLÛ[ LÖ„•

ÚTÖ‰ G]eh ŒÛ\YÖL C£eh• AÚR

ÚYÛ[ F¡Á ŒÛ]°LÛ[�• A‰ f[½

«y|� ÚTÖš«|•. G]eh• C�Tz J£ –‡

Y�z YÖjf KPÚY�|• GÁ¿ TXSÖ·

BÛN. B]Ö¨• TÖ¡Í SLW†‡Á ®‡

L¸¥ VÖÛW�T¼½�• LYÛX›Á½ «ÛW

�• YÖL]jLºeh� TV‹‰ G]‰ BÛNÛV

fP�‘¥ ÚTÖyz£‹ÚRÁ. CªY[° ÙS£e

Lz –h‹R CV‹‡W†R]UÖ] ®‡L¸

¨• TV–Á½ –‡Y�zL¸¥ ÙN¥TYŸL

Û[�TÖŸ†RÖ¥ G]eh ÙLÖtN• ÙTÖ\Ö

ÛUVÖL C£eh•. A‡¨• h|•TUÖL –‡

Y�z›¥ ÙN¥TYŸL· GªY[° ÙLÖ|†

‰ÛY†RYŸL·.AYŸL·RÖÁ G†RÛ]

ÙS£eLUÖL YÖ²eÛLÛV EQŸf\ÖŸL·.

C‹R CV‹‡W†R]UÖ] YÖ²eÛL›¥

C£eh• C¿eLjLÛ[�• U] Aμ†Rj

Û[�• LÛW†‰ «|fÁ\] –‡Y�z�

TVQjL·.

LYÛXLÛ[�T¼½V YÖNÛ]L· G‰°

U½VÖ GÁ p¿YV‰eLÖXjL¸¥ AÛU‹R

J£ ÙUÁÛUVÖ] SÖ¸¥RÖÁ GÁ ˜R¥

–‡Y�z KyzV AÄTY• fÛP†‡£‹R‰.

˜μÛU ÙT\ÖR J£ –‡Y�z KyPXÖL

A‰ AÛU‹‡£‹RÖ¨• GÁ YÖ²SÖ¸¥

U\eL˜zVÖR AÄTYUÖL AÛU‹‰ GÁ

U]eh[†‡¥ ÚRjf«yz£ef\‰ A‹R

SÖ¸Á YÖNÛ]L·.G]‰ R‹ÛR›P• J£

L¿�“ Œ\ \¦ ÛNef· ŒÁ\‰.ARÁ EVW

˜•, ��| ALÁ\ ARÁ C£eÛL�• UWo

NyP• ÚTÖyP ‘Á C£eÛLLº• G]eh�

TV†ÛR E�| T�‚ AÛR Kyz�TÖŸeL

ŒÛ]eh• GÁ BÛNÛV† R|†‰eÙLÖ�

z£‹R]. G]‰ R‹ÛR TÖPNÖÛX «|

˜Û\ SÖyL¸¥ fÛPeh• pX ÚSWjL¸¥

J£ ‰‚�• p½V TÖ†‡W†‡¥ ÙLÖtN•

G�ÙQ�•R‹‰ A‹R –‡Y�zÛV ‰ÛP

eLoÙNÖ¥YÖŸ. GjL· ®y| ˜¼\†‡¥

pÙU�y ÚUÛP JÁ¿ C£‹R‰. A‹R ÚUÛP

›Á ÚU¥ –‡Y�zÛV L«²†‰ RÛX

gZÖL Œ¿†‡ JªÙYÖ£ L•‘VÖL† ‰ÛP†‰

½•, UeLÖy GÁ¿ ̃ μoÛNefÛX�• ‰ÛP

†‰ ˜zeh•ÚTÖ‰ A‰ T[T[ÙYÁ¿

A�ÙTÖμ‰ ‘\‹R LÁ¿ehyzÚTÖ¥ –Äj

feÙLÖ�z£eh•.A�ÙTÖ쇦£‹ÚR

–‡Y�z Ky|Y‰ h½†R L]°L· GÁÄ·

˜f²«P†ÙRÖPjf›£‹R]. –‡Y�z

›Á ‘Á£eÛL›¥ “†RL�ÛTÛV ÙN£

fVTz G¥ÚXÖ£• TÖŸeL SÖÁ –‡Y�z

›¥ ÚTÖ›\jhYRÖL L¼TÛ] ÙNš‰ ÙLÖ·

ÚYÁ. ÙLÖtN• ÙLÖtNUÖL –‡Y�z

ÚVÖ| SÖÁ ÙS£eLUÖL EQW BW•‘†

‡£‹ÚRÁ.

LÖX†‡Á NeLWjL¸¥ SÖyL· ÚRšTP

–‡Y�z›Á EVW†‰PÁ GÁ EVW˜•

NU]ÖL C£�TRÖL EQŸ‹R SÖÙ[ÖÁ½¥

RÖÁ –‡Y�zÛV Kyz�TÖŸ�TR¼LÖ]

˜R¥ ˜V¼pÛV ÙNš‰ TÖŸ†ÚRÁ. ^‹‰

Œ–PjLºehÚU¥ �zeLÖR A‹R T¡

ÚNÖRÛ] ̃ V¼op›¥ SÖÁ ÚRÖ¼¿�ÚTÖš

«yz£‹ÚRÁ. J¼Û\eLÖXÖ¥ ÙTPÛX

–‡†RTz U¼Û\V LÖÛX ŒX†‡¥ FÁ½

FÁ½e ÙLÖtN†ŠW• SLŸ‹RÖ¨• ‰«o

NeLWY�z›Á `LÖÁ¡ÛX' G]‰ Ly|�

TÖyz¼eh· ÙLÖ�|YW ̃ zV«¥ÛX. Aj

h–jh• ByP• LÖyzVTz GÁÛ]op½‰

ŠW• C솉oÙNÁ\ –‡ Y�z A‹Re

L¥¨ ®‡›Á S|«¥ ÙTÖ†ÙRÁ¿ GÁ

Û]�• C솉 «μ†‡«y| ˜Á p¥¨

r¼\ p¡†RTz fP‹R‰. G싉 –‡Y�

zÛV Œ–Ÿ†‡V G]eh LÖ‰�TeL• HÚRÖ

FŸY‰ÚTÖ¥ C£‹R‰. ÛLÛY†‰ TÖŸ†R

ÙTÖμ‰ W†R• EoN• RÛX›¥ C£‹‰

ÙNÖy|o ÙNÖyPÖL Yz‹‰ ÙLÖ�z£‹R‰.

A�TzÚV ®yz¼ehYW W†R†ÛR� TÖŸ†R

A•UÖ AμRTz SÖ¨ ®| R·¸ C£‹R ̃ £

ÚLr ^VÖ«P• GÁÛ]e iyz� ÚTÖ]ÖŸ.

˜£ÚLr ^VÖ R–²� T¡VÖ¡. LÖV• TyP

CP†‡¥ C£‹R RÛX˜zÛV YyPUÖL ÙYy

zVL¼½ A‹R CP†‡¥ r�QÖ•“ ÚTÖ¥

ÙY·Û[ Œ\†‡¥ C£‹R HÚRÖ J£

U£‹ÛR�”p ÛY†‡VNÖÛXeh AÄ�‘

ÛY†RÖŸ.

RÛXeLÖV• UÖ\ U¿Tz�• ‰«oNeLW

Y�z BÛN GÁÄ· Y‹‡£‹R‰. C‹R

˜Û\ A�TÖ«]‰• A•UÖ«]‰• ER«�

PÁ JÚW SÖ¸¥ ‰«oNeLWY�z KPeL¼½

£‹ÚRÁ. B]Ö¨• GÁ]Ö¥ A‹R ̃ R¥SÖ·

^‹‰ Œ–P KyP†ÛR U\eL ̃ zV «¥ÛX.

AÁ½¦£‹‰ H\†RÖZ T‡ÁSÖÁh Y£Pj

L· SÖÄ• –‡Y�z�• CÛQ‘¡VÖR S�

TŸL[Öf«yz£‹ÚRÖ•.GÁÄÛPV G¥

XÖ� TVQjL¸¨• iPÚY Y£• S�T]ÖL

GÁÛ] A‰ rU‹‰ ÙLÖ�z£‹R‰.

SÖÁ B\Ö• Yh�“ Tz†‰e ÙLÖ�z£‹R

ÚTÖ‰ A�TÖ G]eh L¿�“ Œ\ `¨UÖXÖ'

ÛNef¥ JÁÛ\ YÖjf†R‹‡£‹RÖŸ. GÁ

Uf²op ̃ μYÛR�• E£efo ÙNšR L¿�“

Œ\ C£•“† ÚRÖZ]ÖL ̃ ¼\†‡¥ ÙStÛN

Œ–Ÿ†‡ ŒÁ¿ ÙLÖ�z£‹R‰ A‹R –‡

Y�z. AÁÛ\V SÖ· ˜μY‰• YÖ]†‡

¦£‹‰ ÚRYÛRL· C\jfY‹‰ GÁ TÖRj

LÛ[ RÛW›¥ Rjf«PÖU¥ RÖjf�‘z†

‰eÙLÖ�z£‹RÖŸL·. AÁÛ\V TL¨•

CW°• GÁ ÚRÖ·L¸¥ UXŸLÛ[† Š«e

ÙLÖ�z£‹R]. T\‹‰ T\‹‰ S�TŸL·

®|Lºeho ÙNÁ¿ GÁ “‡V –‡Y�zÛV

eLÖyz AYŸL¸Á L£†‰eLÛ[o ÚNL¡†

‰eÙLÖ�ÚPÁ. AZfV `ÍzeLŸ'LÛ[

YÖjf Jyz AXjL¡�T‰, LXŸLXWÖ] �¥

LÛ[ YÖjf NeLWjL¸Á L•‘L¸¥

Ly|Y‰, UeLÖyL¥¨ ÚY�z�”yzV‰

GÁ¿ A‹R «|˜Û\ ˜μY‰• A‹R

–‡Y�zÚV GÁ SÖyLÛ[ BefW–†

‡£‹R‰. «|˜Û\�• ˜z‹‰ SÖÄ•

–‡Y�z�• KzKze LÛ[†‰�ÚTÖ›£‹R

J£ SÖ¸¥RÖÁ A‹R CP�ÙTVŸ°• Y‹R‰.

FŸiz†ÙR£«ÚX ™yÛP˜zoreLºPÁ

FŸ‹‰ÙLÖ�z£‹RÙTÖμÙRÖÁ½ÚX

GÁ ÚRÖZÄ• GjL·®y|� ÙTÖ£yL¸¥

ÙLÖtN†ÛR rU‹‰ÙLÖ�| GÁÄPÁ iP

SLŸ‹‰ÙLÖ�z£‹RÖÁ.f[Ö¦eLÛW›¥

TX ÚTÖWÖyPjLºeh U†‡›¥ G]‰ –‡

Y�zÛV�• «PÖ�‘zVÖL TPÚL¼½ YÁÂ

ÙLÖ�|ÚTÖšo ÚNŸ†‡£‹ÚRÁ. YÁ ®‡

L¸Á “μ‡ÛV�• ÙN•U�ÛQ�• hz†R

Tz N¦eLÖU¥ A‹R J£Y£P• ˜μY‰•

GÁ G¥XÖ� TVQjL¸¨• GÁÛ]o rU‹‰

ÙLÖ�| ‡¡‹R‰ GÁ –‡Y�z.YÁ›¥

GÁ –‡Y�zeh� TX ÚNÖRÛ]L·. hP

˜ÛP‹R‰, ÙN›Á A¿‹R‰, ¡�� ÙYz†

R‰ GÁ¿ A‹R J£Y£P˜• AR¼eh

ÚNÖRÛ]ÚU¥ ÚNÖRÛ]L·. TX �¿˜Û\

TtNWÖf EP•“ ̃ μY‰• TX LÖVjLÛ[

YÖjf›£‹R] CW�| ̀ ¡��Lº•'.YÁÂ

›¥ J£ Y£P†‡¼ehÚU¥ RÖeh� ‘zeL

˜zVÖU¥ SÖjL· G¥ÚXÖ£• VÖ²�TÖQ•

SLŸ‹RÚTÖ‰ G]‰ –‡Y�z�• GjLº

PÁ CμTy|eÙLÖ�| VÖ²�TÖQ• Y‹‰

ÚNŸ‹‰«yz£‹R‰.

YÁ›¦£‹‰ VÖ²�TÖQ• ‡£•T ̃ z

ÙY|†R ÙTÖμÙRÖÁ½¥ YVRÖf�ÚTÖš

™ÛX›¥fP‹R A�TÖ«Á \¦oÛNefÛX

ÙT¡V rÛUVÖL EQŸ‹R ®yPÖŸ AÛR

YÁ›ÚXÚV «¼¿«y| VÖ²�TÖQ•

ÚTÖL† ̂ ŸUÖ†R]Ÿ. \¦oÛNef· GjLÛ[

«y|� ‘¡V�ÚTÖYÛR ŒÛ]†‰ G¡‹‰

ÙLÖ�z£‹R GÁ U]ÛR�ÚTÖXÚY G¡†‰e

ÙLÖ�z£‹R ÙY›¥ SÖÙ[ÖÁ½¥ YÁÂ

«YNÖ› J£Y£eh S¥X«ÛXeh A‹Ro

ÛNefÛX «¼¿«y| TVQoÙNX°eLÖL

A�TÖ A‹R� TQ†ÛR G�‚� T†‡W�T|

†‡eÙLÖ�PÖŸ. VÖ²�TÖQ• ÚTÖL�ÚTÖ

YÛR G�‚ ®yz¥ G¥ÚXÖ£• Uf²op

ÚVÖ|•, ‡Û[�ÚTÖ|• C£‹RÚTÖ‰ HÚ]Ö

G]eh Uy|• ÙLÖtN• Y£†RUÖL C£‹

R‰. ®yzÁ J£ –L™†R E¿�‘]ÛW CZ‹

‰«yP‰ ÚTÖÁ\ EQŸ° GÁ EPÙXjh•

TW« C£‹R‰. A‹Ro ÛNef¨PÁ ÚNŸ†‰

–‡Y�z�PÁ JyzefP‹R G]‰ p¿

YV‰ OÖTLjLÛ[�• VÖÚWÖ T½†‰o

ÙNÁ¿ «yPÛR�ÚTÖXÚY EQŸ‹ÚRÁ.

‰£‰£ÙYÁ¿ �yzeÙLÖ�z£‹‰ p¿Y

V‰L¸¥ GÁÛ]� TV˜¿†‡V ARÁ

C£eÛL, NyP•ÚTÖyP ‘Á£eÛL, NeLW

eL•‘L¸¥ r¼½eLyz›£‹R LXŸLXWÖ]

�¥L·,ÛNefÛX ‰ÛPeL ÙN›ÁLYÛ\

Jyzo ÙN£f›£‹R G�ÙQš ÚRÖš†R

Aμeh�Tz‹R ‰‚,“μ‡ Tz‹R ®‡L·,

–‡Y�z›Á ‘Á]Ö¥ KzY£• S�TŸL·

GÁ¿ A‹R –‡Y�zÚVÖ| ÚNŸ†‰ LÖX•

TXY¼Û\ A·¸o ÙNÁ¿«yPÖ¨• “‡V

ŒÛ]°LÛ[ E·YÖjfeÙLÖ�| YÖ²eÛL

ŒÁ¿«PÖU¥ YVRÖ] A‹R –‡Y�z›Á

NeLWjLÛ[�ÚTÖX CÁ]˜• r¼½e

ÙLÖ�|RÖÁ C£ef\‰.

VÖ²�TÖQ†‡¥ LÖX†‰PÁ ÚNŸ‹‰

SÖÄ• GÁ –‡Y�z�• Y[Ÿ‹‰ ÚRš‹‰

ÙLÖ�z£‹RÚRÖ•. ˜‰ÛU›Á AÛPVÖ

[jLÛ[o rU‹‰‡¡�• UÂRŸLÛ[�

ÚTÖXÚY LÖX†‡Á �yop›¥ GÁ L¿�“

Œ\ –‡Y�z�• ÙU¥XÙU¥X RÁ Œ\•

Ujf ÙLÖtN•ÙLÖtNUÖL ARÁ BW•T

LÖX LÛ[ÛV CZ‹‰«yz£‹RÖ¨• GÁ

G¥XÖY¼½¨• A‰ GÁÄPÁ iPÚY

C£‹R‰. CP�ÙTVŸ°L¸Á ÚTÖ‰ rÛUL

Û[� TfŸ‹‰ÙLÖ�P‡¥, CZ�“L¸¥

‰Y�| fP‹R ÚSW•L¸¥ RÂÛUÛV†

ÚRz� TV‚eÛL›¥, T‹‰ «Û[VÖ|•

ÛURÖ]†‡¥, ÚLÖ«¥ ®‡›¥ S�TŸLº

P]Ö] AWyÛPL¸¥, URYz›¥ ÙYyzVÖL

Œ¼ÛL›¥, S�T‚� LÖR¨eh ŠRÖL�

ÚTÖÛL›¥, ÚTÖ¡¥ C\‹R ÚRÖZÂÁ UW

Qo ÙNš‡ÛV rU‹‰ ÙN¥ÛL›¥ GÁ¿

G¥XÖY¼½¨• iPÚY Y‹R‰ GÁ –‡

Y�z. TÖPNÖÛX ÙN¥¨•ÚTÖ‰•, ˜zY

ÛP‹‰ Y£• ÚTÖ‰• ÙY·Û[e ÙLÖehL

Û[� ÚTÖ¥ ®‡ �[†‡¼eh� ÚTÖh•

T·¸†ÚRÖZŸL·,AZLÖ] T·¸eiP†

ÚRÖ³L¸Á “Á]ÛLL·, ÙU‰ÙU‰YÖL�

‘ÁÚ] ÚTÖh• fμÛY ÚY¦L·, ”YWr

L·,U‡¥L·, R�PYÖ[–Á½.......

(ÙRÖPŸop 28• TeL•)

eh.f.RNg];

(xU Ngg;gUf;fhf)

Üóƒ«èŸø ñô˜èœ | Mö£ ñô˜èœ |

ܬöŠHî›èœ | G¬ù¾ ñô˜èœ M÷‹ðó Hó²óƒèœ | îI› î†ì„² ñŸÁ‹ ܬùˆ¶ Ü„² «õ¬ôèÀ‚°‹....

seven | zerographic designers

020 7043 431945B Crusoe Road | Mitcham | Surrey CR4 3LJ creative artwork from concept to design

è£ôˆ¶ì¡ ªî£¬ô‰¶ «ð£ù ðòíˆ «î£ö¡..!

Page 25: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 25 xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 2011

pg

EXÙLjh• YÖμ• A�‘· LQ‚ Œ¿Y]†RÖ¥ ÙY¸›P�TyP ÙTÖ£yL¸Á A‘UÖÂL· RU‰ BRŸN “£NWÖL H¼¿e ÙLÖ�z£‹R Í¢ª Ù^Ö@�ÍC•UÖR• I‹RÖ• ‡L‡ NÖYÛP‹RÖŸ. IUe, IÚTÖÁ, IÙTÖy, ITÖy G] I Y¡ÛN ÙTÖ£yL¸Á p¼‘ GÁTR]Ö¥ AYW‰ A‘UÖÂL· RU‰ ̃ L�¥ TPjL[ÖL INÖy (iSad) G]� ÚTÖyz£ef\ÖŸL[. NÛRV� “¼¿ÚSÖ›]Ö¥ TÖ‡eL�yz£‹R b¢ª CªY£P• JLÍy UÖR†‡¥ A�‘· Œ¿Y]†‡Á RÛXÛU ŒŸYÖf� ÙTÖ¿�‘¦£‹‰ Jš° ÙT¼\ÖŸ, C�ÙTÖμ‰ AYW‰ EP¥ ŒW‹RWUÖLÚY CVeL†ÛR CZ‹‰ «yP‰.

C•UÖR• 4• ‡L‡ A�‘· Œ¿Y]• R]‰ “‡VÙTÖ£yL· T¼½V A½«†RÛX ÙY¸›P YZÛUÚTÖ¥ J£ ŒL²op›Û] H¼TÖ| ÙNš‡£‹R‰. B]Ö¥ A�ÙTÖ£yLÛ[ A½˜L�T|†‰• Í¢ªC•˜Û\ YW«¥ÛX. A‹R ÙY¼½P• SÁh EQW�TyP‰. C A‰ ŒW�T ̃ zVÖR ÙY¼½PUÖLÚY C£eL� ÚTÖf\‰.

1955• B�| ÙT�‘WY¡ 24• ‡L‡ ‘\‹R Í¢ª, ÚTÖ¥Ù^Ö@�Í, f[ÖWÖ Ù^Ö@�Í R•T‡L[Ö¥ R†‰G|eL�TyP Y[ŸeL�TyPÖŸ. Í¢ª CÁ E�ÛUVÖ] R‹ÛR VÖŸ GÁTÛR AYŸ A½‹‡£eL«¥ÛX G]e i\�T|f\‰.

AYW‰ YÖ²«¥ pX ̃ efV R£QjL· Cjh TyzV¦P�Ty|·[‰:

1972: Í¢ª Portland E·[ Reed L¥©¡›¥ CÛQ‹RÖŸ GÂÄ• AYŸ ˜R¥ ÙNUÍP¡ÚXÚV Tz�ÛT Œ¿†‡«yPÖŸ.

1976: H�‘W¥ ̃ RXÖ• ‡L‡. A�‘· LQ E£YÖeL�T|f\‰. AªY£• ÚYÂ¥ LÖX†‡¥ A‰ «¼TÛ]eh Y‹R‰.

1977: A�‘· Œ¿Y]• iy| Œ¿Y]UÖeL�T|fÁ\‰.

1980: A�‘· Œ¿Y]• ˜R¥ ˜Û\VÖL R]‰ TjhLÛ[ ÙY¸›y| 110 –¥¦VÁ AÙU¡eL ÙPÖXŸLÛ[ ‡Wyze ÙLÖ�P‰.

1982: A�‘· Œ¿Y]†‡Á Y£PÖ‹R Y£YÖš 1 ‘¥¦VÁ AÙU¡eL ÙPÖXŸL[Öš A‡L¡efÁ\‰.

1984: A�‘¸Á Uef�ÙWÖÍ LQÂL· «¼TÛ]eh Y‹R‰

1985: Œ¿Y]†‡Á A�ÚTÖÛRV ‘WRU ŒÛ\ÚY¼¿A‡LÖ¡ Mike Markkula EP]Ö] ˜W�TÖ| LÖWQUÖL, Í¢ª A�‘¸¥ C£‹‰ TR« «XhfÁ\]Ÿ.

1986: Í¢ª NeXT GÁ\ Œ¿Y]†ÛR BW•‘†R‰PÁ, X-windows ÙRÖ³�yT• ÙLÖ�P LQÂLÛ[T¥LÛXeLZLjLºeÙL] RVÖ¡eL† ÙRÖPjhfÁ\ÖŸ.

1989: ˜RXÖY‰ NeXT LQÂ «¼TÛ]eh Y‹R‰

1991: A�‘· U¼¿• IBM Œ¿Y]jL· CÛQ‹‰ LQÂLºeLÖ] “‡V ÛUeÚWÖ“WNNŸL· U¼¿• ÙUÁÙTÖ£yLÛ[ E£YÖeL°·[RÖL A½«†R].Powerbook GÁ\ÛZeL�T|• LÖ«o ÙN¥XeizV LQÂLÛ[ A½˜L�T|†‰fÁ\‰.

1996: Í¢ª U¼¿• AYW‰ hμ CÛQ‹‰ E£YÖefV NeXT Œ¿Y]†‡Á CVjhR[†‡Û] 430 –¥¦VÁ AÙU¡eL ÙPÖXŸLºeh ÙLÖ·Y]° ÙNš�• ‡yP†‡Û] A�‘· A½«efÁ\‰.

1997: Í¢ª A�‘· Œ¿Y]†‡Á CÛPeLÖX ‘WRU ŒÛ\ÚY¼¿ A‡LÖ¡VÖL TR«ÚV¼fÁ\ÖŸ.

2000: Í¢ª A�‘· Œ¿Y]†‡Á ŒÛ\ÚY¼¿ A‡LÖ¡VÖL TR«ÚV¼fÁ\ÖŸ.

2001: ̃ R¥ iPod«¼TÛ]eh Y£fÁ\‰. iTunes ÙUÁÙTÖ£Û[ ÙY¸›|fÁ\‰.

2004: LÛQV� “¼¿ÚSÖVÖ¥ TÖ‡eL�TyP Í¢ª N†‡WpfoÛNeh ˜LjÙLÖ|efÁ\ÖŸ.

2006: Í¢ª CÁ ‘ecŸ Œ¿Y]†ÛR zÍ Œ¿Y]• YÖjfV‰. C‹R Œ¿Y]†‡Á ™X• Í¢ª p¿YŸLºeLÖ] Toy Story ÚTÖÁ\ TX animation TPjLÛ[ E£YÖef›£‹RÖŸ.

2007: A�‘· R]‰ ˜R¥ ÛLVPeL† ÙRÖÛXÚTpVÖ] iPhone ÙY¸›|fÁ\‰.

2009: Í¢ª p¿�WL UÖ¼¿ N†‡WpfoÛNeh ˜LjÙLÖ|efÁ\ÖŸ.

2011 ̂ ]Y¡ 17: Í¢ª CW�PÖY‰ RPÛYVÖL U£†‰Y «|˜Û\›¥ ÙN¥YRÖL A½«efÁ\ÖŸ.

2011 KLÍy 24: Í¢ª RÖÁ A�‘¸Á ŒÛ\ÚY¼¿ A‡LÖ¡ TR«›¦£‹‰ «XhYRÖL A½«efÁ\ÖŸ.

2011 JeÚPÖTŸ 5: Í¢ª LÖX• B]ÖŸ.

EXf¥ B�‘· TZ†ÛR Lzeh• ÚTÖ‰ G¥XÖ• BRÖ•,ŒyPÁ,Í{ª ÚTÖÁ\YŸL· ŒÛ]°eh Y£YÛR R«ŸeL ˜zVÖ‰.. ˜efVUÖL Lz†R B�‘Û[ BRÖÚU U\‹‰ ÚTÖ]Ö¨• SÖ• Í{ÛY U\eL ˜zVÖ‰...

G†RÛ]ÚVÖ ÚT¡Á «£�TjLÛ[ TÛP�“L[Öef LÖyzV TX AzorY|LÛ[ «y|oÙNÁ\ A‹R UÂR¡Á BÁUÖ NÖ‹‡VÛPVy|•.

Thank you Steve!!!

ªî£°Šð¶ : êÍè õ¬ôŠªð£Á‚A

Þ¬íòˆF™ ªð£Á‚Aò¶.......

EjL· L£†‰eLÛ[�•é CÛQV† R[†‡¥ T‡�jL·.

: www.facebook.com/orupaper : www.twitter.com/orupaper

A�T CÂ WÖ^TeÚN AÙU¡LLÖ YW HXÖÚRÖ --- ÙLyze LÖWÁ “μh

Gy| SÖÛ[eh† RÖÁ. @Sos Tamils

G]eh• ‘WQÖ� ˜LŸÈeh• 2 È «YLÖW• ÙRÖPŸTÖL RLWÖ¿

SP‹R‰ T¼½ÚVÖ SÖÁ WÖÈ]ÖUÖ ÙNšV ̃ ÁY‹R‰ T¼½ÚVÖ, A‰

NUNW†‡¥ ˜z‹R‰ T¼½ÚVÖ ÙNÖ¥X�T|ÛY h½†‰ G]eh G‰°•

ÙR¡VÖ‰. LÖWQ• G]eh OÖTL U\‡ ÚSÖš E·[‰ - T.pR•TW•.

™Á\Ö• ‘Û\ p¾ÚR«ÛV –tpyzjLÚ[ ‘.p...ByWÖ WÖUÖ..ByWÖ

WÖUÖ.......@ Manushya Puthiran

ÚL�PÁ E·[Öyp ÚRŸR¨ÁÄ ÙNÖ¥\‰eh T‡XÖ E[\XÖyp

ÚRŸR¥ G] ÙNÖ¥YÛR ‘ÚWUXRÖ Uy|ÚU H¼¿eÙLÖ·YÖŸ!

# pÁ]�“·[ UÖ‡¡ÚV LÛRef\ÖŸ @ÛSVÖ�z

� ‘WRUŸ E£†‡W hUÖWÁ WÖ^TeÚNeh G‡WÖL YZeh T‡° ÙNš

RÖŸ G] , YÖÙ]Ö¦ , ÙRÖÛXeLÖyp , CÛQV• G] h•UÖ[Uzeh•

GYWÖY‰ YZeh YÖš†R BRÖW†ÛR ÙY¸›yPÖ¥ C‹R Y¦ G¥XÖ•

ÚRÛY C¥ÛXÚV ?

� E£†‡WhUÖWÁ ÙNÖÁ]Ö¥ G‡Ÿ†‰� ÚTNÖR RVÖTWÁ , ÙUÖ¡Í ,

‰ÛQ� ‘WRUŸ pY¦jL• G¥XÖ¥£• AYŸ ÙNÖ¥YÛR† RÖÚ]

ÙNÖ¥YÖŸL· .

� CÚR ÚTÖ¥ YZeh ‡£UÛX UÖQYÁ ÙRÖPŸ�TÖL LP‹R ^]

Y¡›¥ T‡° ÙNšV�TyP‰ AR¼h GÁ] SP‹R‰ GÁTÛR�• ÛL

ÚVÖP ÙNÖ¥¨jÚLÖ .

� C‹R YZeh GÁ]Öor GÁ¿ A|†R RPÛY Uf‹R AÙU¡eLÖ

Y£• ÚTÖ‰ ÚLyL�T|• U\eLÚY�PÖ• . ÙLyze LÖWÁ “μh Gy|

SÖÛ[eh† RÖÁ .

� A�T CÂ WÖ^TeÚN AÙU¡eLÖ YW HXÖÚRÖ!!!!

Gó‰îóñ£è M¬ìªðŸÁ‚ ªè£‡ì£˜ Steve Jobs!

Meera Arnold & Cofor all your accounting needs...

Accountancy Auditing

H«óñ£ Mñ£ù, èŠð™ ªð£F «ê¬õPerma ShippingPerma Shipping

Air Freight World Wide

Collection, Packing & Crating

Urgent, Documents, Parcels Door Delivery

Customs Clearance By Sea/Air

Delivery to anywhere in Srilankaó ªî£ì˜¹èÀ‚° : Cõ‹ (Sivam)G14, Big Yellow,

1-3 Wyvern Industriial Estates,Beverely Way, New Malden, Surrey KT3 4PH

Tel: 02086465222 Mob: 07939550397

ªî£ì˜¹èÀ‚° : Cõ‹ (Sivam)G14, Big Yellow,

1-3 Wyvern Industriial Estates,Beverely Way, New Malden, Surrey KT3 4PH

Tel: 02086465222 Mob: 07939550397

ò£›, õ¡Q,

õ¾Qò£, ñ¡ù£ó,

ñ†ìè÷Š¹, F¼ñ¬ô,

Ü‹ð£¬ø‚° M¬óõ£ù

ñLõ£ù «ê¬õ!

àƒèœ ªð£¼†è¬÷ Þƒ° õ‰¶ ªð£F ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. àƒèœ Þ™ô‹ õ‰¶ ªðŸÁ ÜŠ¹‹ «ê¬õ»‹ à‡´.

àƒèœ ªð£¼†è¬÷ Þƒ° õ‰¶ ªð£F ªêŒ¶ ªè£œ÷ô£‹. àƒèœ Þ™ô‹ õ‰¶ ªðŸÁ ÜŠ¹‹ «ê¬õ»‹ à‡´.

Email: [email protected]: www.permainternational.co.uk

Email: [email protected]: www.permainternational.co.uk

⡬ù ⶾ‹ «è†è «õ‡ì£‹â¡ Ü‹ñ£ ªê£™õ¶ «ð£™  «õ‡´ªñ¡«ø â‰î â‰îªõ£¼ ÝE¡ º¡¹‹ ÒÞOˆ¶Ò‚ªè£‡´ GŸðF™¬ôâ¡ ºè ܬñŠ¹ ÜŠð®ï£¡ ²‹ñ£ G¡ø£«ô ÜõÀ‚° ܶCKŠð¶ «ð£L¼‚°‹

â¡ Ü‡í¡ ªê£™õ¶ «ð£™Òñ£ŠHœ¬÷ H®‚èÒ ï£¡ Ò«ðv ¹‚Òðò¡ 𴈶õF™¬ôâ¡Âì¡ Òê†Ò ªêŒòõ‰¶ M†´ â¡ õò¬îá¬óê£F¬ò êñòˆ¬îó£C¬òï†êˆFóˆ¬îªî£¬ô«ðC Þô‚般î⡠܃èƒèO¡ ðKñ£íƒè¬÷ñ£îM죌 õ¼‹ è¬÷........

ÞQ»‹ «è÷£b˜èœ !cƒèœ «è†´ 

ªê£™ô£M†ì£™Éûíƒè÷£™ ⡬ù ãê£b˜èœ

 ªêŒõªî™ô£‹âù‚°Š H®ˆîõ˜¼‚°ªõÁñ«ù Ò¬ô‚Ò â¡Á °PŠH´õ¶‹è¼ˆ¶‚èœ Þ´õ¶‹ñ†´‹ 

Òc ................ AöõƒèÀ‚°ñ†´‰ 輈¶‚蜫ð£´Mò£ «õ¬êÒ â¡ÁÞQ»‹ ãê£b˜èœ.

 ªêŒî ªî™ô£‹âù‚°Š H®ˆîõŸÁ‚°è¼ˆ¶‚蜫ð£´õ¶ ñ†´‰î£¡!

î£óE

ⶾ‹ «è†è «õ‡ì£‹.........

Page 26: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201126

pg

rp.khrpyhkzp(xU Ngg;gUf;fhf)

ÜPMò™ îèõ™èœ

EP¥ CVeL˜• –ÁNÖW˜•GU‰ EP¦Á JªÙYÖ£ AÛN°• –ÁNÖW†‡Á ‰ÛQ�PÚ]ÚV ŒL²

fÁ\‰ GÁ\ «‹ÛR –h RLYÛX† R£YÚR CeLy|ÛW. E›¡]jL

ºeh• –ÁNÖW†‡¼h• E·[ CÁ½VÛUVÖR ÙRÖPŸÛT A½«V¥

EQŸ‹RRÁ «Û[YÖL CÁ¿ T¥LÛXe LZLjL¸¥ A‹R Bš°e

ÙLÁÚ\ R† ‰Û\ AÛUeL� T|fÁ\‰.

GU‰ EP¦Á G¥XÖ� Th‡Lº• SW•“ GÁÄ• E›¡V¥ –ÁNÖW YP†

RÖ¥ ‘Á ™Û[�PÁ ‘ÛQeL� Ty|·[]. AY¼½Á ÙUÖ†R �[•

TX CXyN• AzL[Öh•. AÛY VÖ°• KŸ AjL•ÚTÖ¥ ™Û[›Á Ly|�

TÖyzÚXÚV CVjhfÁ\]. AeLyPÛ[L· –Á ‰z�“eL[Öš SW•“

L· FPÖš JªÙTÖ£ Th‡ÛV�• ÙNÁ\ÛPfÁ\‰. Jy| ÙUÖ†R†‡¥

SÖ• Œ¼T‰, SP�T‰, ŒÛ]�T‰, ÚTrY‰, G• sZÛX EQŸY‰ G¥XÖÚU

–Á B¼\XÖ¥ CVjh• SW•“ U�PX†‡Á ÙNV¼TÖyPÖ¥RÖÁ. GU‰

CRV† ‰z�“eiP –ÁÄPÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ�P‰RÖÁ. J£ «]Öz

›Á B›W†‡¥ J£ Th‡ ÚSW CÛPÙY¸iP C¥XÖ‰ –ÁNÖW• ÙRÖPŸo

pVÖL YÖ²SÖ· ̃ ZY‰• E£YÖeL�T|f\‰. SÖ• KšÙY|eL• NUVj

L¸¥iP GU‰ Ly|�TÖ| CÁ½ SÛPÙT¿• E›ŸLXjL· ‘¡R¥,

EQ° ÙN¡†R¥, ÚTÖÁ\ ÙNV¼TÖ|L· CÛU�ÙTÖμ‰iP CÛP

ÙY¸ CÁ½ SÛPÙT¿fÁ\].

SW•“ U�PX†‡Á Ey ‘¡°L·, AÛYÙNV¥ Ty| E£YÖeh• ÚSÖš

G‡Ÿ�“, RÖULÚY ÚLÖ[Ö¿LºeLÖL H¼T|†‰• qWÛU�“, RW°� T¡

UÖ¼\• GÁ¿ A|efe ÙLÖ�ÚP ÚTÖ]Ö¥ «V�“eh ÚU¥ «V�TÖ

L†RÖÁ C£eh•. pXY¼½LÖ] «[eLÚU LÖQ ̃ zVÖ‰. G¥XÖÚU HÚRÖ

J£ JμjfÁ g² RÖUÖLÚY CVjhfÁ\].

SÖ• E�„• EQ° ÙN¡†‰ G¸V ™Xei\Ö] hºeÚLÖÍ Yz«¥

G• h£‡ÛV AÛP‹R ‘Á ARÁ ™X• ÙT\�T|• B¼\¦Á J£ YzY•

RÖÁ –Á B¼\¨•. ÙY¸›¦£‹‰ J£ C•– –ÁNÖW•iP GU‰ EP¥

G|�T‡¥ÛX. G• JªÙYÖ£Y¡]‰• EP¦¨• NWÖN¡VÖL E·[ 60

CXyN• E›W„eL· JªÙYÖÁ¿• J£ �� –Á A|eh� ÚTÖ¥

(battery) ÙNV¼T|f\‰. AÛY G¥XÖÚU A„eL[Ö¥ B]ÛY GÁTÛR

SÖ• A½ÚYÖ•. Cª A„eL· NÖRÖWQ sZ¦¥ NU G�‚eÛL

VÖ] ÚSŸ –ÁÙLÖ�P “ÙWÖyÚPÖÁLº• G‡Ÿ –Á ÙLÖ�P GXeÚWÖÁ

Lº• ÙLÖ�PÛY. AR]Ö¥ AÛY –Á NUŒÛX ÙLÖ�PÛY. B]

Ö¥ J£ A„ ÚUX‡L GXeÚWÖÁ JÁÛ\� ÙT¼\Ö¥ A‰ G‡Ÿ –Á

NÖW† RÁÛUÛV� ÙT¿•. A‰ GXeÚWÖÁ JÁÛ\ CZ‹RÖ¥ ÚSŸ –ÁNÖW†

RÁÛUÛV� ÙT¿•. C�TzVÖ] LyPjL¸¥RÖÁ GXeÚWÖÁ JÁ½¦£‹‰

JÁ¿eh� TÖ�•. CÛRÚV –Á KyP• GÁÚTÖ•. r£jLo ÙNÖ¥YRÖ\Ö¥

GXeÚWÖÁ KyP†RÖ¥ E£YÖh• B¼\ÛXÚV SÖ• –Á B¼\¥ GÁÚTÖ•.

SW•“ U�PX†‡Á ÙY¸� Th‡ ÚSŸ –Á RÁÛU�• EyTh‡ G‡Ÿ –Á

RÁÛU�• ÙLÖ�PÛY. C‹R Az�TÛPÛV R[UÖL ÛY†ÚR ÙRÖPŸ“�

T¡UÖ¼\• H¼T|f\‰. C‡¥ ÚNÖzV• ÙTÖ¼WÖpV• ÚTÖÁ\ ™XLjL¸Á

ÙNV¼TÖ|• CÁ½VÛUVÖR‰. C†‰PÁ CÛR Œ¿†‰ÚYÖ•. ÚU¥ ÚTÖY

RÖ]Ö¥ BšYÖ[Ÿ ER«ÛV†RÖÁ SÖPÚY�|•.

–ÁNÖW «XÖjh (electric eel) T¼½e ÚL·«� Tyz£•’ŸL·. CY¼¿·

‘Ú\p¥, ÙLÖX•‘VÖ, ÙYÂrXÖ, ÚT£ BfV SÖ|L¸Á B¿L¸¥

LÖQ�T|• J£YÛL «XÖjh 400¥ C£‹‰ 650 ÚYÖ¥yÍ Y¦ÛU

ÙLÖ�P –ÁNÖW†ÛR E£YÖeL Y¥XÛY. C‹R –Á NÖW†‡Á ÚRÛY

ARÁ TÖ‰LÖ�‘¼h• EQ°eLÖL p¿ —ÁLÛ[ ÙLÖ¥YR¼hÚU. C‰

‘W†‡ÚVL† ÚRÛYeLÖL E¼T†‡VÖY‰. EP¦Á JªÙYÖ£ AÛN°e

h• TVÁT|• –ÁNÖW•ÚTÖ¥ CÁ½VÛUVÖR JÁ\¥X. GU‰ EP¦Á

CÁ½VÛUVÖR ÚRÛYeLÖL E¼T†‡VÖh• –ÁNÖW• fyP† RyP NWÖN¡

50 –¥¦ ÚYÖ¥Í ÙLÖ�PÚR. B]Ö¨• EP¦Á ̃ μ E›W„eL· E¼

T†‡ ÙNš�• –ÁNÖW• J£ 40 YyÍ –Á h–² G¡V ÚTÖ‰UÖ]‰. SÖ•

JÁ½¥ Uy|• hZ•Te iPÖ‰. ARÖY‰ 240 ÚYÖ¥yÍ ÙLÖ�P G•

®y| –ÁNÖW• G•ÛU C‹R� TÖ| T|†‰•ÚTÖ‰ «XÖjfÁ 600 ÚYÖ¥yÍ

GÁ] TÖ| T|†‰ÙUÁ¿. «XÖjfÁ –ÁNÖW• I•T‡¥ J£ «]Öz

RÖÁ �zeh•.

`JªÙYÖ£ B‚Á ÙY¼½eh� ‘Á]Ö¥ J£ ÙT� C£ef\Ö·' GÁ¿ ÙT£ÛU ÙTÖjL� TXŸ i¿YÛR SÖÁ ÚLyP‰�| C‰ ÙT�LÛ[ ÙT£ÛU�T|†‰f\ J£ YÖefV• GÁ¿• SÖ• i½e ÙLÖ·ÚYÖ•. B]Ö¥ CªYÖefV• SUeh† R£• ÙNš‡GÁ] B� UÖ†‡WÚU ÙY¼½eh¡VYÁ ÚY�|UÖ ]Ö¥ J£ ÙT� Aª B‚Á ÙY¼½eh� ‘Á]Ö¥ ŒÁ¿ ER« ÙNšVXÖ• A¥X‰ E¿‰ÛQVÖL C£eLXÖ•.

`JªÙYÖ£ ÙT�‚Á ÙY¼½eh� ‘ÁÄ• B�C£ef\ÖÁ'. GÁ\ ÙNÖ¥X HÁ G•UÖ¥ ̃ zY‡¥ÛX? CR¼h Y¨ rXTUÖL GjLºeh� T‡¥ ÙR¡�•. ÙT�QÖQY· ÙY¼½eh E¡VY· A¥X·. LQYÄeh

`T‚ “¡V°• T|eÛL «¡eL°•' UÖ†‡WÚU E¡VY·. AR¼L�TÖ¥ AY· ÙY¼½ GÁ\ ÙNÖ¥¨eh A£ÚL iP ÙS£jL ˜zVÖ‰. C‹‡WÖ LÖ‹‡ÚVÖ, Ù^VX¦RÖÚYÖ ÙY¼½ ÙT¼\YŸL· GÁ\Ö¥ G‹R B� AYŸL¸Á ‘ÁÂÁ¿ EÛZ†RÖÁ?.RjL· BºÛU›]ÖÚXÚV AYŸL· ÙY¼½ ÙT\ ˜z‹R‰.

CÛR† ÙRÖy|†RÖÁ B]‹‡ AeLÖ«Á ‰ÛQY¡ÁNÖ° h½†‰ GÁ YQeL†ÛR† ÙR¡«eL «£•“fÚ\Á. B]‹‡ AeLÖ«Á ÙY¼½eh� ‘Á]Ö¥ AYW‰ ‰ÛQYŸ s¡V�‘WLÖN• AYŸL· ŒÁ\ÖŸ GÁ¿J�“eh• SÖÁ i\ UÖyÚPÁ. A‰ pXÚYÛ[ B]‹‡AeLÖ«Á BºÛUÛV T³�TRÖL°• Bf«|•. CRÛ] SÖÁ G�Tz� TÖŸ†ÚRÁ GÂ¥ B]‹‡ AeLÖ«Á BºÛU «NÖ¦†‰e ÙLÖ�| ÚTÖf\ÚTÖ‰

AR¼LÖL J£ `ÙY¸ÛV' E£YÖehY‡¥ B]‹‡ AeLÖ«] ‰ÛQY£eh• ÙT£• Tjh C£‹‡£ef\‰. A‹R YÛL›ÚX AYÛW SÖÁ ÙUorÚYÁ.

GU‰ R–²oN™L• R–²�ÙT�‚Á —‰ CWyÛP J|eh˜Û\ÛV ‡‚ef\‰. JÁ¿ BQÖ‡eL• U¼\‰ T�TÖ| GÁ\ ÙTV¡¥ B‡eL•. CY¼Û\ —½ C�ÚTÖÛRV RÛX˜Û\� ÙT�L· G싉 YWXÖ•. B]Ö¥ B]‹‡ AeLÖ LÖX†‡¥ ÙT�L[Ö¥ G싉YW˜zVÖ‰. J£ ÙT�ÛQ† ˆŸUÖÂ�TY]ÖL A¥X‰ ÙT�„eLÖLo p‹‡�TY]ÖL G�ÙTÖ쉕 BÚQ C£ef\ÖÁ. UL[ÖL C£‹R ÚTÖ‰ R‹ÛR�•, RjÛLVÖL C£‹R ÚTÖ‰ RÛUVÄ•, UÛ]«VÖL C£‹R ÚTÖ‰ LQYÄ•, RÖVÖ] ‘\h ÛU‹RÄUÖL ARÛ]o ÙNšf\ÖŸL·.

B]‹‡ AeLÖ«¼h• C‰ ŒL²‹‡£eLei|• B]Ö¥ AYŸ UÛ]«VÖ] ÚTÖ‰ ‰ÛQYŸ B]‹‡ AeLÖ«¼LÖL p‹‡�TÛR U¿†‰ B]‹‡ AeLÖ«ÁrV p‹RÛ]eh FeLU¸†‡£ef\ÖŸ. B]‹‡ AeLÖ AR]Ö¥ BºÛU›Á ®or� ÙT¼\ÖŸ. BQÖ‡eL N™L†‡¥ C‰ A”ŸYUÖ] ŒL²°. AR]Ö¥ B]‹‡ AeLÖ«Á ‰ÛQYŸ G•U‡�‘¥ ÚU¨• EVŸf\ÖŸ.

C�ÙTÖμ‰ SÖÁ B]‹‡ AeLÖ h½†‰ ÙLÖtN• ÚTN«£•“fÚ\Á J£YŸ YÖμ• ÚTÖÚR AYŸ BºÛUÛV SÖ• G|†‰ EÛW�TRÁ ™X• AYÛW�• AY£eh E¿‰ÛQVÖL C£‹RYŸLÛ[�• ÙL[W«†RYŸL· BfÚ\Ö•. ÚU¨• J£Y¡Á C\�‘¼h� ‘Á]ŸAYW‰ BºÛUÛV «R‹‰ ÚTrYRÖ¥ GÁ] TVÁ?. ÚU¨• AYWYŸ C\�“eh ˜Á GÁ C\�“•

NÖ†‡V• RÖÚ] CªYÖ¿ i¿YÛR `AUjLX•' GÁ¿ R·¸ ÛYVÖ‰ ÚLºjL· S�TŸLÚ[!

ÙRÖ�„Ö¿L¸Á BW•TjL¸¥ R–´Z ÚRN†‡¥ SÖÁ RÂÛUVÖL† ‡¡‹ÚRÁ. h|•T• E�| GÁ\Ö¨• S�TŸL· GÁ¿ VÖ£• C¥ÛX. AWpV¥ ASÖÛRVÖL EÛX‹ÚRÁ. f¸ÙSÖop C‹‰e L¥¨Ö¡›¥G]eh• GÁ ‰ÛQ«eh• T‚. G• ‘·Û[LÛ[�TÖŸ�TR¼LÖL JªÙYÖ£ ÙY·¸efZÛU U‡V•CW�| U‚eh� “\�Ty| NÂefZÛU «zV SÖÁhU‚V[«¥ ®| ÚTÖšo ÚNŸÚYÖ•. ÚLWˆ° Njh�‘yz TÖÛR›¥ ÙLÖtNeLÖX˜• ‘\h ÚLÖÛP›¥

`F¡VÖÁ' TÖÛR�• UÖ¡›¥ `ÙLÖ•Tz�' TÖÛR�UÖLe ÙLÖtNe LÖX ̃ • ‘\h f[Ö¦� TÖÛRÛV�• TVÁT|†‡Ú]Ö•.

‘\h OÖ›¿ CW° T‡Ù]Ö£ U‚eh� ‘¼TÖ| “\�TyÚPÖ• GÁ\Ö¥ ‡jL· LÖÛX Gy| U‚eh� TÖPNÖÛX ÙRÖPjL Œ¼ÚTÖ•. JªÙYÖ£ fZÛU�• rUÖŸ�Ö¿ ÛU¥ A[«¼h UÛ]«ÛV ÛNef¸¥ ÛY†‰EZefÚ]Á. AªYÖ¿ CW° Y¸Vo ÛNef· K|f\ ÚSW†‡¥ «[ehe i|T†‰f\ J£ ÙLÖyz¦¥ LWLW†R ÚWzÚVÖ«¥ C£‹‰ J£ ÙT�hW¥

J¦eh•. ̀‘.‘.p R–ÚZÖÛN' ̀B]‹‡ s¡V�‘WLÖN•'C‹R CW�| ÙNÖ¼Lº• J£ U‹‡W• ÙNš‰Ae ÙLÖyzÛX ÚSÖef G•ÛU Lyz C솉o ÙN¥¨•.J£ p¿ ÛTVÁ ÛNefÛ[† RÛXgZÖL ÛY†‰p¥ÛX ÚYLUÖL E£yze ÙLÖ�z£�TÖÁ. ÛNef·ÛP]ÚUÖ –Á NÖW†ÛR� TÖšop B]‹‡ AeLÖÙNÖ¥X Y£• E�ÛULÛ[ G• LÖ‡¥ ÚTÖP|«|•. B]‹‡ AeLÖ A�ÙTÖμ‰ GUeh UÖVUÖ] J£ Ne‡.

A�ÙTÖμ‰ LÖ¼¿ GjLºeh AoN™y|• ÙNš‡LÛ[ÚV LÖ« Y‹R‰. PUÖ¥ |UÖ¥ GÁ\ h�| ÙYz�‘Á KÛNLÛ[�• ÙLÖQŸ‹‰ R‹R‰. B]Ö¥B]‹‡ AeLÖ LÖ¼½P• ÙNšR YpV• GÁ]ÙYÁ\Ö¥ G•˜‰h†R�| Œ–W ÙStr ÚSWÖL ÙNš‡LÛ[ ÙNÖ¥¦«yz£‹RÖŸ. A‹R ÚSW†‰† R–´Zo sZ¦¥ C£‹ÚRÖWÖ¥ RÖÁ UÖ†‡WÚU ARÛ] EQW ˜z�•.

ÙRÖÁÄÖ¼½CW�| ÚU UÖR†‡¼h� ‘\h ÙLÖμ•“Y‹ÚRÖ• R–´Z†‡¥ rR‹‡WUÖ] LÖ¼¿ C£‹R‰ C‰ÚYÖÙYÁ\Ö¥ ™|�P AÛ\eh· C£eL ÛYeL�TyÚPÖ•. A‹ŒV FŸ, A‹ŒV UQ•, A‹ŒV YÖ²°pjL[YŸL· YÖPÛLeh† R‹R ®| G]ÚY CW° JÁTRÛW GÁ\°PÁ ̂ Á]¥ ®| YÖN¥ GÁ\Ö] G¥XÖeLR°LÛ[�• AÛP†‰e ÙLÖ�ÚPÖ•. SÖRÍYW KÛN, ‘.‘.p R–ÚZÖÛN, B]‹‡ s¡V�‘WLÖN• GÁ\J¦L·, G‰°• ÙY¸ÚV LpVeiPÖ‰ Lp‹RÖ¥ C‰

`“¦›Á ®|' GÁ\Öf«|•. “¦›Á ®| GÁ\Ö¥AeL• TeLo pjL[YŸL[Ö¥ BšefÛ]LV· AÚ]L•. B]‹‡VeLÖ A�ÙTÖμ‰ SUeho ÙNšR‰ ÙLÖ|ÛUVÖ UfÛUVÖ?

B]‹‡ AeLÖ«Á ÚYÙ\Ö£ BμÛUÛV�• A�

ÙTÖμ‰ L�ÚPÁ. `N¡ŒLŸ' T†‡¡ÛL›¥ SÖÁ T‚“¡‹R LÖX• RWÖef pYWÖ• GÁ E¼\ S�T]ÖL C£‹R‰• A�ÚTÖ‰. B]‹‡ AeLÖ RÛXYŸ ‘WTÖLWÛ]oN‹‡eL R–´Z• Y£f\ÖŸ A�ÙTÖμ‰ «|RÛX� “¦LºPÁ ÚTp� TÛ\‹‰ RWÖef pYWÖ˜P]Ö] «|RÛX�“¦L¸Á ̃ W�TÖ|LÛ[e LÛ[f\ÖŸ. RWÖef

pYWÖ• `UÖUÂRŸ' GÁ\ YÛW ÙNÁ¿ «yPÖŸ.

C†Rh BºÛU ÙLÖ�P B]‹‡ AeLÖ«Á ‰ÛQY¡Á NÖ°eh YQeL• ÙR¡«†‰ B]‹‡ AeLÖ«¼h AÁ“• B¿R¨• ÙNÖ¥fÚ\Á.

Ýù‰F Ü‚è£M¡ ¶¬íõ˜

ÞóM ܼí£êô‹ ÞóM ܼí£êô‹ ⿶õ¶ â¡ùªõQ™

Unit 5, 339 London Road, Mitcham,Surrey CR4 4BE

e mail: [email protected] � Web:www.etmluk.com

ENGINE TEC MOTORS

We offer Facilities For:�Serving�Clutches�Brakes�Overhauls�Car Electricals�Pre - MOT Checks�All types of Repair & Body Work�Insurance Work Undertaken

àƒèœ 裘 F¼ˆî «õ¬ôèÀ‚° ï‹H‚¬èò£ù GÁõù‹.

Ask for Vel or RajanTel: 02086408000 / 02086401230Mob:07860226476 / 07860770945

WÖ^TÐNeh ÚLÖT• YWÖU¥ ÚTÖWÖ|jÚLÖ GÁ¿ ÙNÖÁ]

L£QÖŒ‡eh C‰ ÚRÛYRÖÁ..

E[PÒ Áõ\À ÷ui Áμ,

J¸ Á¸hzvØS £35 ©mk÷©!

Name:

Address :

Postcode:

Telephone:

SUBSCRIPTION FORM

÷©¾ÒÍ Âsn¨£

£iÁzxhß, £35 US

"Oru Paper Ltd."” ßö£¯¶À Põ÷\õø»

°øÚ²®,

G11, LOMBARD HOUSE, PURLEY WAY, CROYDON, CR0 3JP GßÓ ¬PÁ¶US

Aݨ¤ øÁUPÄ®.

Page 27: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 27 xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 2011

pg

1. Age 24 height 6` living in UK (Student visa), graduate self emplyed looking for a suitable bride Ref: 35842. Age 28 height 5` 7” British citizen graduate self employed looking for a suitable bride Ref: 35963. Age 38 height 5` 8” British citi-zen divorced Graduate working in a company looking for a suitable bride Ref: 36054. Age 20 height 5`3” (Student visa) living in UK looking for a suitable bride Ref: 35915. Age 25 height 5` 7” living in India doing business looking for a suitable bride Ref: 36096. Age 28 height 5`8” (Student visa) living in UK, sevaai thosam looking for a suitable bride Ref: 36127. Age 43 height 5`6” British citizen educated traditional looking for a suitable bride Ref: 36198. Age 29 height 5`11” living in UK in a work permit visa, graduate looking for a suitable bride Ref: 35629. Age 23 height 5`9” living in UK as a student visa, graduate looking for a suitable bride Ref: 356410. Age 32 height 5`9” British citizen working as a super market, looking for asuitable bride Ref: 357411. Age 34 height 5`11” doctor UK PRholder, looking for a suitable bride Ref: 100612. Age 37 height 5`9” living in stu-dent visa in UK, looking for a suit-able bride Ref: 358113. Age 49 height 5`7” French citizen living in UK, divorced looking for a suitable bride Ref: 358614. Age 25, 5' 7”, British Citizen, graduate Looking for a suitable bride Ref 3540.15. Age 32, 6'0”, British Citizen, Doctor looking for a suitable bride Ref 925.

16. Age 29, 5'8”, Workpermit visa, working as a Network administrator looking for a suitable bride Ref 3547.17. Age 44, 5'6”, British Citizen, Engineer working as a Programme co-ordinator looking for a suitable bride Ref 3542.18. Age 25, 5'9”, student visa, gradu-ate working in IT field looking for a suitable bride Ref 3541.19. Age 33, 5' 7”, UK, Graduate, Working in Service Industry, Looking for a suitable Bride, Ref 3512.20. Age 28, 5' 6”, HSMP visa, Accountant, Looking for a suitable Bride, Ref 3517.21. Age 29, 5' 8”, Uganda(Work permitvisa), Engineer, Looking for a suit-able Bride, Ref 3526.22. Age 30, 5' 5”, British Citizen, Graduate ,Working in IT Company, Looking for a suitable Bride, Ref 3531.23. Age 29, 5' 7”, UK(Work permit visa),Engineer, Looking for a suitable Bride, Ref 3534.24. Age 31, 6' 2”, British Citizen, PhDin Chemistry, working as a research scientist, Looking for a suitable Bride, Ref 3536. 25. Age 25 , 5' 6”, Australia, Graduate, working as a software Engineer for government, Ref 3470.26. Age 30, 5' 8”, UK, Electronic &Electrical Engineer,Looking for a suitable Bride, Ref 3441.27. Age 29, 6' 1”, UK(student visa), doing MBA, working part time, Ref3437.28. Age 27, 5' 7”, UK,Graduate, working as a Professional Travel consultant , Ref 3428.29. Age 45 , 5' 8”, UK PR , Accountant,Looking for a suitable Bride, Ref 3422.30. Age 28 , 5' 8” , UK PR , Graduate , working in Public Service , Ref 3419.31. Age 34, 5' 10”, Doha, Engineer, Looking for a suitable bride , Ref 3412.32. Age 27, 5' 8”, India, Civil EngineerDoing own construction Business , Ref 3411.33. Age 32 , 5' 11” , British Citizen Engineer,Looking for a suitable bride ,Ref 3407.34. Age 30 , 6' 0” , UK(student visa) doing MBA , working part time , Ref 3376.35. Age 29 , 5' 9”, French citizen livingin UK , BEng Electronics , Self employed , Ref 3374.36. Age 31 , 5' 8” , UK(HSMP visa) , Engineer , working as an Engineer at mobile company , Ref 3373.37. Age 33, 5' 7”, Canada PR, Graduate, working as a computer engi-neer, Ref 3367.

38. Age 27, 5' 8”, UK(student visa), doing MBA , working part time, Ref 3361.39. Age 33, 6' 2” , UK PR , Divorced, Engineer , Ref 3360.40. Age 30, 5' 6”, UK(PSW visa), Engineer, Looking for a suitable bride,Ref 3352.41. Age 35, 5' 5”, British Citizen, Graduate , working in Public Service, Ref 3346.42. Age 30, 5' 8”, UK , MSc Qualified, working as business analyst, Ref 3344.43. Age 36, 5' 9”, UK PR, Graduate, working in a marketing agency , Ref 3337.44. Age 24 , British Citizen , Studying ACCA , working in the NHS finance department , Ref 3327.45. Age 30, 5' 9”, UK(PSW visa), Graduate , working as a deputy manager Ref 3325.46. Age 33, British Citizen, Accountant , Looking for a suitable bride , Ref 3323.47. Age 29, 5' 6”, British Citizen Graduate , working at a Telecom company Ref 3306.48. Age 31 , 5' 11” , UK , Doctor , Looking for a suitable bride , Ref 3304.49. Age 29, 5' 8”, British Citizen Graduate, working as a Senior Management Consultant/Project designer ,Ref 330150. Age 46 , 5' 11” , UK , Divorced , Doctor ,Looking for a suitable bride Ref 3298.51. Age 27 , 5' 9” , UK , Engineer Looking for a suitable bride ,Ref 3293.52. Age 35 , 5' 5” , UK(student visa) doing MBA , working part time , Ref 3292.53. Age 30, 5' 5” , British Citizen Graduate , working as a Senior Software Engineering , Ref 3291.54. Age 32, 5' 3”, UK(student visa)studying MSc in Information Security, working part time, Ref 3281.

graduate looking for a suitable groom Ref: 359012. Age 42 height 5`2” in Srilanka working as a Teacher , graduate look-ing for a suitable groom Ref: 262213. Age 26, 5' 3”, British citizen, Accountant Looking for a suitable Groom, Ref 3539.14. Age 29, 5' 7”, British citizen working in medical sector Looking for a suitable Groom, Ref 722.15. Age 32, 5' 4”, German citizen living in uk working as an Architect in IT Looking for a suitable Groom, Ref 3227.16. Age 28, 4' 8”, student visa look-ing for a suitable Groom, Ref 3553.17. Age 28, 5' 4”, British citizen working as a Architect looking for a suitable Groom, Ref 3245.18. Age 27, 5' 1”, graduate living in srilanka looking for a suitable Groom, Ref 3550.19. Age 29, 5' 1”, British citizen Doctor looking for a suitable Groom, Ref 3496.20. Age 35, 5' 5”, graduate living in srilanka looking for a suitable Groom, Ref 3558.21. Age 32, 5' 1”, working as a train-ee in medical sector living in srilanka looking for a suitable Groom, Ref 3557.22. Age 27, 5' 1”, British citizen Doctor divorced looking for a suit-able Groom, Ref 3556.23. Age 30, 5' 2”, British Citizen, Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3519.24. Age 28, 5' 2”, British Citizen, Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3535. 25. Age 32 , 5' 5”, UK, chartered architect, Looking for a suitable Bride,Ref 3438.26. Age 28, 5' 3”, British Citizen, Engineer, Looking for a suitable Groom, Ref 3520.27. Age 29, 5' 2”, British Citizen, Doctor, Looking for a suitable Groom, Ref 3514.28. Age 34, 5' 6”, Sri Lanka, Accountant, Looking for a suitable Groom, Ref 3515.29. Age 31, 5' 6”, India, Graduate, working in HR, Looking for a suit-able Groom, Ref 3510.30. Age 33, 5' 5”, British Citizen, Graduate, working as a teacher, Looking for a suitable Groom, Ref 3509.31. Age 29, 5' 5”, UK PR, Engineer, Looking for a suitable Groom, Ref 3525. 32. Age 32, 5' 3”, Sri Lanka, Doctor,Looking for a suitable groom, Ref 3469.

33. Age 29, 5' 4, UK(student visa), studying in the medical sector, work-ing part time, Ref 3461.34. Age 23, 5' 4”, German Citizen, Living in UK, studying Electronic engineering, Looking for a suitable groom, Ref 3455.35. Age 39, 5' 3”, Sri Lanka, Engineer, Looking for a suitable groom, Ref 3453.36. Age 27, 5' 6”, India, Graduate, Administrative Service, Looking for a suitable groom, Ref 3451.37. Age 24, 5' 5”, British Citizen, Graduate, working in Public Service, Ref 3436.38. Age 29, 5' 5”, Sri Lanka,Graduate, working as senior software engineer, Ref 3434.

39. Age 28 , 5' 3”, UK PR, Divorced, one child, Graduate, Ref 3418.40. Age 29, 5' 6”, UK , Divorced, Graduate, Ref 3404.41. Age 25, 5' 2”, Sri Lanka, Graduate,working as a Financial Adviser, Ref 3406.42. Age 25, 5' 3”, UK, Graduate, working in Public Service, Ref 3392.43. Age 24 , 5' 5”, British Citizen , Graduate , Administrative Service , Ref 3388.44. Age 29 , 5' 2”, British Citizen, Financial Sector, Looking for a suit-able groom, Ref 3382.45. Age 29 , 5' 4”, UK(student visa), BSc Computer Science, Looking for a suitable groom, Ref 3381.46. Age 27,5' 5”, British Citizen,Accountant, working as a CommercialFinancial Analyst , Ref 3371.47. Age 32, 5' 6”, British Citizen, ACCA qualified, working in bank as manager, Ref 3365.48. Age 31, Canada Citizen, Graduate, working as a Marketing Manager, Ref 3363.49. Age 40 , 5' 2”, British Citizen, Accountant, Looking for a suitable groom, Ref 3362.50. Age 26, 5' 8”, British Citizen, Medical Sector, Looking for a suit-able groom, Ref 3359.51. Age 42, 5' 6”, Canadian PR, Medical Sector, Looking for a suit-able groom, Ref 3358.52. Age 34 , 5' 5” , Canadian Citizen, working as computer programmer , Looking for a suitable groom , Ref 3342.53. Age 29 , 5' 5” , British Citizen , Accountant , working as a Production Accountant , Looking for a suitable groom ,Ref 3316.54. Age 32, 5' 2”, British Citizen, Graduate, Financial Sector, Ref 3309.55. Age 27 , 5' 3”, British Citizen , Doctor , Looking for a suitable groom , Ref 3308.56. Age 33 , 5' 2” , British Citizen , Doctor, Looking for a suitable groom, Ref 3307.57. Age 26 , 5' 6” , Sri Lanka , Graduate,Administrative Service , Ref 3299.58. Age 26 , 5' 2” , Australian Citizen, Engineer , Looking for a suitable groom ,Ref 3282.59. Age 28 , 5' 3” , British Citizen, Engineer, Looking for a suitable groom,Ref 3275.60. Age 32, 5' 2”, British Citizen , Accountant, Looking for a suitable groom , Ref 3420.61. Age 30 , 5' 6” , British Citizen , Doctor , Looking for a suitable groom Ref 3423.62. Age 28 , 5' 8” , UK , Engineer , Looking for a suitable groom , Ref 865.63. Age 30, 5' 7”, Sri Lanka, Engineer Looking for a suitable groom , Ref 3340.64. Age 41 , 5' 6” , British Citizen , Living in Australia , Graduate , work-ing as a Pharmacist,Ref 3290.65. Age 30 , 5' 4” , Australian Citizen Doctor , Looking for a suitable groom Ref 3232.

kzkfs; Njit

,ytr jpUkz tpsk;gu Nrit

,izaj;jpy;

Nkyjpf tpguq;fs;

www.orumanam.com

C‰ “X•ÙTVŸ R–ZŸLºeLÖL é SPÖ†‰• CXYN ÚNÛY.

C�Th‡›¥ «[•TW• ÙNšV «£•“ÚYÖŸ EjL· «TWjLÛ[

ÙRÖÛXSL¥ A¥X‰ –Á]tN¥ ™X• GUeh AÄ�‘ ÛY�jL·.

ÙY¸›y|·[ «[•TWjL¸Á «TWjLÛ[ A½V «£•“ÚYÖŸ

G•˜PÁ ÙRÖPŸ“ ÙLÖ·[°•.

‘¡†RÖÂVÖ:

Tel: 020 7043 4315 Fax: 020 7043 4312

L]PÖ:

Tel: 647-724-4188 Fax: 416-438-7855

email: [email protected]

1. Age 28 height 5`2” Doctor British Citizen looking for a suitable groom Ref: 35352. Age 29 height 5` 4” British Citizen Graduate looking for a suitable groom Ref: 15963. Age 31 height 5` 4” British Citizen Lawyer looking for a suitable groom Ref: 36174. Age 26 height 5` 6” Permanent Residency living in Switzerland Graduate looking for a suitable groom Ref: 36025. Age 24 height 5` 5” Denmark Citizenliving in UK Graduate working in a medical sector looking for a suitable groom Ref: 36066. Age 22 height 5`5” British citizen, graduate looking for a suitable groom Ref: 35757. Age 40 height 5`5” working as a Teacher in Srilanka, graduate looking for a suitable groom Ref: 35688. Age 26 height 5`0” living in UK in a student visa, graduate looking for a suitable groom Ref: 35859. Age 27 height 5`4” in Srilanka graduate, looking for a suitable groom Ref: 358710. Age 31 height 5`1” in Srilanka a music teacher looking for a suitable groom Ref: 358811. Age 28 height 4`9” in Srilanka a

kzkfd; Njit

Page 28: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201128

pg

EVŸ TÖ‰LÖ�“ ‘WÚRNÙUÁ¿ CÁ¿•

E·[ÛY Y¦YPeh SÖÁ ‘\‹‰ Y[Ÿ‹R

‘WÚRN•. ÙNÁ\ UÖR• A‹R U�‚¥ Œ¼

fÁ\ YÖš�“ G]eh GyzV‰. VÖ²�TÖQ†

‰eh¡V L|• EÛZ�“ «PÖ˜V¼p peL]•

ÚN–�“ GÁ\ CV¥TÖ] T�“L· A�‘V

U� LPÚXÖ| ÚNŸ‹R g¡UÛX, LÖjÚLNÁ

‰Û\, U›¦yz LP¥Y[ UQ¥ TW�“, qU‹‰

ÙRÖ³XL r�QÖ•“ L¼TÖÛ\ U�, TXÖ¦

«UÖ]†R[•, ÙR¥¦�TÛ[ ÛY†‡V

NÖÛX, G¥ÛX�“\ AW�L¸¥ JÁ\Ö]

LÖjÚLNÁ‰Û\† ‰Û\˜L•, ‘Wp†‡

ÙT¼\ ÛNY f¾ÍRY ‡£†RXjL· GÁT]

Y¦YPeÛL p\�‘�T]. g¡UÛX ÚLÖ«¥,

C[YÖÛX GÁ\ FŸ† ÙRÖPŸL· T]j

L·ºeh ÙTVŸ ÚTÖ]ÛY Kjf�VŸ‹R

TÛ]UW iP¥L·, T]•TZ•, T]j

fZjh, “μeÙLÖzV¥, JzV¥, T]Öy|, T]

jhyPÖÁ GÁ¿ T]• T�PjL· ŒÛ]†

RÖÚX fPÖš ÙUÖoÛN UQ†ÛR U]†‡¥

Œ¿†‰• L°QÖY†ÛR U¼¿• RoNÁ

LÖy| ÛYWYŸ ÚLÖ›¥ ÚY·«L· hWeLÁ

–[LÖš�TZ•, F¿LÖš, A«†R –[LÖš

G] ®|L· ÚRÖ¿• ̃ ¼\†‡¥ AªY�ÚTÖ‰

ÙY›¥ LÖ�• EQ°�ÙTÖ£yL· GÁ¿

FÛW ŒÛ]†RÖ¥ ÙStp¥ FŸ Y[˜•

AZh• ŒZXÖ|•.

ÙY¼½ÛXoÙNz , CWÖNY·¸fZjh GÁ

T] C‹R U�‚Á p\�“o ÙNÖ†‰eL·

ÙY¸ÚV¿• qÙU‹‰ ÙRÖ³¥oNÖÛX�

“μ‡e L³° J£ T£Y†‡¥ LÖ¼½¥ LÖY�

Ty| UW• ÙNzL· ®|L· iÛWL· G¥XÖY¼

Û\�• “º‡�ÚTÖŸÛY›¥ ™²Lzeh•.

UÖ¡ LÖX†‡¥ YμeÛLVÖ¿ h[jLÛ[

ŒW�‘ K|•. ÙY·[• Gjh• ŒÛ\‹‰ TW«

Y³‹ÚRÖP SÖ· G|eh• . ‡WyopVÖ] LÖš

L½L· ÙYjLÖV• G] ÚRÖyP YV¥L·

G¥XÖ• ToÛN� TÚN¥ G] LÖyopV¸eh•

A‰ J£ LÖX•.

C†RÛ] AZfÛPÚV�• ÚTÖŸ CP•

ÙTVŸ°eh ̃ R¦¥ E·[Ö]‰ Y¦ YPeh

RÖÁ 1990 B• B�| CP•ÙTVŸ° BW•T•

CÁÄ• —[ AUŸ° ˜μÛUVÖLÖR ŒÛX

«UÖ] h�|®or ÙN¥ AzVÖ¥ ®|L·

G¥XÖÚU RÛW UyP• CÁ¿YÛW ÙRÖP£•

CWÖ„Y Ly|�TÖ| –oN ÙNÖoN ÙNÖ†‰

Lº• sÛ\VÖP�TyP ÚLÖW• . C†RÛ]e

h• U†‡›¥ Tz�TzVÖL —· hzÚV¼\•

AÄU‡eL�T|f\‰ . —[ Œ–W FWYŸL·

G|eh• «PÖ ̃ V¼p ÚS¡¥ LÖQ ÙStp¥

ÙSf²opÛV H¼T|†‡V‰ YÖZ† ÙRÖPŸ‹‰

˜VÁ\‡]Ö¥ Y³ÛV† ÚRŸ‹R VÖ²�

TÖQ• GÁ\ L«Y¡L· —�|• ŒRŸN]UÖ

fÁ\‰ i¦VÖ¸Á J£SÖ· i¦ G�…¿

¤TÖ ÚUNÁ i¦ 1200 ¤TÖ CÁ]˜• CÛ\

eL� TPÖR fQ¿L· hzR�ƒŸ iP ŠW

CP†‡¦£‹‰ ÚXÖ¡›ÚXÖ ÛNef¸ÚXÖ

G|†‰ YWÚY�zV ŒÛX .

C†RÛ]eh• U†‡›¥ ÚY¦L·

—�|• Gμ•‘ LÖ‚LÛ[ ŒW¥ T|†‰fÁ

\]. AÛWV‹RŸ ˜·ºeL•‘ 15 B›W•

¤TÖ qU‹‰ Š� JÁ¿ Gμ�¿ ¤TÖ CÛP

›ÛPÚV L•‘LÛ[ Œ¿†‡ ˜yL•‘LÛ[

C솉 ÚY¦ Lyz LÖ‚L· ŒÛX�T|†R�

T|fÁ\‰

A•TÛ] , TÁ]ÖÛX , ÙLÖ¥XjLXyz ,

®UÁLÖU• , U›¦yz GÁT] A�ÛU›¥

«|«eL�TyP fWÖUjL·. A³°L· Cz

TÖ|L· AL¼\�T|• ˜V¼pL· BW•T•.

G• TW•TÛWe LÖ‚ ŒX• GÁ\ ®WÖ�“ —[

GÁ ÙNÖ‹RU�‚¥ YÖ²ÚYÁ GÁ\ KŸU•

F¡¨·[ JªÙYÖ£ R–² hz ULÛ]�•

«VŸÛY Y³‹ÚRÖP EÛZeL ÛYefÁ\‰

LÖXÖ LÖXUÖL iPXÖL LÖyp R‹R TÛ]

Y[°L·

CÁ¿ TW‹R ÙY¸L·, ÙRÁÛ]L· GjÚL

ÚTÖ›] GÁ¿ VÖ£eh• ÙR¡VÖR ŒÛX UÖ,

TXÖ, ÚY•“,C¨�ÛT , G¨–oÛN , ÚRÖÛP

GÁ¿ ®y|eh ®| C£‹R TVÁ UWjL·

ÙYz h�|L¸Á UQ†‡¥ L£f N£LÖf

Ty| Eef U� TPXUÖf «yP] . AjÙLÖÁ

¿• CjÙLÖÁ¿UÖLÚY CÛY E·[].

®y|eh ®| C£‹R SÖš, ”Û], ÚLÖ³,

B|, UÖ| GÁT] CÁ¿ C¥ÛX . —· hz

ÚV½VYŸL· iP CY¼Û\ Y[Ÿ�T‡¥

BŸY• LÖyP«¥ÛX LÖL• T\eLÖR F¡

¥ÛX GÁT‰ ̃ ÁÛ]V TZÙUÖ³. B]Ö¥

LÖLjLÚ[ CÁ¿ Y¦ YPef¥ C¥ÛX . C‹

ŒÛX›¥ “WyPÖ‡ N «W†R†ÛR G�Tz

Y¦ YPeh AÄT«eL ÚTÖfÁ\‰ GÁ

T‰ NÂ TLYÖÄeÚL ÙY¸oN•.

LÖÛX ÚYÛ[ ‰XÖ –‡†‰ TyÛPVÖ¥

T›£eh �ŸTÖšop qÙU‹‰ ÙRÖ³XL

Njh Gy| U‚eh FR T·¸eh ÚTÖYR

¼LÖL ®y|eh Kz TZt ÚNÖ¼Û\ ”YWN•

CÛX›¥ YÖjf E�|«y| T·¸ U‚

AzeL ˜Á Kz�Tz†R ˜ÁÚ]½V A‹R

L¥« ˜V¼p CÁ¿• EVŸop›¥ C£�

TÛR TÖŸeh• ÚTÖ‰ CÁÄÙUÖ£ “[

LÖjfR•.

�¼\Ö�| L�P ÙR¥¦�TÛ[ ULÖ^]Ö

L¥©¡ ÚTÖ¡Á CP•ÙTVŸ«¨• UÖ\ÖR

AÚR ®Ú\Ö| RÁ 20 HeLŸ �· N‰W TW�

‘¥ CÁÄ• Œ–Ÿ‹‰ Œ¼fÁ\‰.

˜ÁÛ]V ToÛN�TÚN¥ GÁ¿ LÖyp R‹R

YV¥ TW�“ ÙT£• Th‡ CÁ¿• TW‹R T¼Û\

LÖ| TrÛUÛV LÖ„• ˜V¼p›Á A¡o

rYz ULÖ^]Ö°eh ˜ÁÄ·[ YV¼

TW�‘¥ C�ÚTÖ‰ RÖÁ BW•T•. ÚTÖŸ A]Ÿ

†RjL· A‡L¡eL 1990C¥ U£R]ÖUP†

‰eh CP•ÙTVŸ‹R ULÖ^]Öe L¥¨Ö¡ 1998

C¥ —�|• RÁ ÙNÖ‹R U�„eh Y‹‰

ŒÛX†R‰. L¥« «Û[VÖy| CP• ÙTVŸ

«¥ ˜Á] CP†‡¥ ŒÁ\‰. CP•

ÙTVŸ‹R r¼¿e fWÖUjL· ÙY½oÚNÖz

«yP ŒÛX›¨• 1998C¥ —�|• RÁ ŒX†

‡¥ L¥«o ÚNÛYÛV† ÙRÖPŸ‹R ŒÛX

›¥ 1400 UÖQYŸL· 65 Bp¡VŸL· RÖ•

CP•ÙTVŸ‹‡£‹R ‰ÖW CPjL¸¥ C£‹‰

J¼Û\ A[ÙYyz ®‡ Y³VÖLo r¼½ Y‹‰

TzeL°• Tz�‘eL°• ˜V¼p G|†R

A‹Ro ÙNš‡ J£ E£eLUÖ] p\�TÖ]

ÙNV¼TÖ| RÖÁ. L¥«� TW•TÛWÛV E£

YÖeL CÁ¿• AVWÖ‰ ULÖ^]Ö EÛZeL

ÚY�|•.

LÖL• T\eLÖR F¡¥ÛX GÁT‰

˜ÁÛ]V TZÙUÖ³. B]Ö¥

LÖLjLÚ[ CÁ¿ Y¦ YPef¥

C¥ÛX. C‹ŒÛX›¥ “WyPÖ‡

NÂ «W†R†ÛR G�Tz Y¦

YPeh AÄT«eL ÚTÖfÁ\‰

GÁT‰ NÂ TLYÖÄeÚL

ÙY¸oN•. GjLP T·¸eiP• GÁ\ EQŸÚYÖ|

Jjf�ÛZeh• T¼¿UÖ\R FWÖ¡Á J†‰

ÛZ�“, Bp¡VŸ A‡T¡Á AŸ�T‚�TÖ]

ÚNÛY, CÁÄ• R[ŸY¼\ ŒÛXeh T·¸

ÛV�• FÛW�• Cy|o ÙNV¥fÁ\‰.

G‹ÛR�• RÖ�• Uf²‹‰ hXÖ«V SÖÁ

Y[Ÿ‹R FŸ, Tz†R T·¸ GÁ\ ŒX�TW�

‘¥ ŒÁ\ JªÙYÖ£ LQ˜• ÙStp¥ J£

ÙT£–R•, “¥X¡�“.

«Z «Z GμÚYÖ• GÁT‰ G• R–³]†

‡Á ÙUš Y¡LÚ[.

õ£öˆ ªî£ì˜‰¶ à¬ö‚°‹ õL-õì‚°

(24• TeL† ÙRÖPŸop)

ÙUÖyÛPVÖLefP‹R VÖ²ÚR« TV‚†R

“ÛLY�z†RPjL· GÁ¿ GÁ –‡Y�z

�P]Ö] TVQjL· A†RÛ]�• G†RÛ]

AZLÖ]ÛYL·. C[YV‰ S�TŸL·, TÖP

NÖÛX ÙNÁ\SÖyL·, LYÛXV¼¿ S�TŸL

ºPÁ r¼½† ‡¡‹R UÖÛX� ÙTÖμ‰L·,

A•UÖ«Á hÛ[V¥ ÚNÖ¿, A�TÖ R£•

p¥XÛ\eLÖrL·, SÖY¥�TZjL·, ÛUe

LÛ\ Tz‹R TÖPNÖÛXo q£ÛPL·, GjL·

C[YV‰� “Á]ÛLL· GÁ¿ LÖX• G¥

XÖY¼Û\�• T½†‰«yPÛR� ÚTÖXÚY GÁ

TVQ† ÚRÖZÛ]�• GjÚLÚVÖ T½†‰o

ÙNÁ¿ «yP‰.

U�„eh• GjLºehUÖ]

EQŸ°oNjf¦ÛV CÛQ†‰

ÛY†‡£eh• G•™¡Á

–‡Y�z�TVQjLºeh AÛY

J£ÚTÖ‰• CÛQVÖL ˜z�UÖ...?CZ‹‰ CZ‹‰ CZ�TR¼eh G‰°–Á½

ÙY¸SÖ|Lºeh KzY‹R DZ†R–ZŸL

Û[� ÚTÖXÚY SÖÄ• –‡Y�z�PÁ

ÚNŸ†‰ G¥XÖY¼Û\�• CZ‹‰ SÖ|LP‹‰

J¼Û\VÖL ŒÁ\Ö¨• GÁ ŒÛ]°L¸¥

�jLÖ‰ ŒÁ¿ “Á]ÛL†‰e ÙLÖ�z£e

f\ÖÁ GÁ TVQ†ÚRÖZÁ. ÙY¸SÖy|

SLWjL¸Á pÙU�y ®‡L¸¥ «ÛX�

VŸ‹R ‰«oNeLW Y�zL¸¥ EP•“ ÚSÖLÖ

U¥ NYÖ¡ ÙNšRÖ¨• G•‘G•‘ –‡†RTz

LÖ¥L¸¨• UyLÖyz¨• “μ‡VzeL YÖ²e

ÛL›Á –L AZfV SÖyLÛ[o rZ¼½VTz

TV‚eh• U�„eh• GjLºehUÖ]

EQŸ°oNjf¦ÛV CÛQ†‰ ÛY†‡£e

h• G•™¡Á –‡Y�z�TVQjLºeh

AÛY J£ÚTÖ‰• CÛQVÖL ˜z�UÖ...?

è£ôˆ¶ì¡...(18• TeL† ÙRÖPŸop)

ÚLyP ÙTÖμ‰ CYŸ JÚWVzVÖL† RW

˜zVÖ‰ GÁ¿ ÛLÛV «¡†RÚTÖ‰ AYÁ

ÛLÛV �yz›£ef\ÖÁ. A£‹R�‘¥

™eh† R�T RÖÛP›¥ AY]‰ E£�P

ÛL ÙUÖ¸L· T‡‹R]. Aμ‰ ÙLÖ�ÚP

RUÁ]ÖÛY† RÖÛW YÖŸ†RÖŸ S�TŸ. C•

˜Û\ AYÁ N¡YWe Lμ«o r†R• ÙNš‡£e

L«¥ÛX. ˜μeL SÛ]‹R ‘\h ˜eLÖ|

GR¼h GÁ¿ AYÁ ŒÛ]†‡£eLe i|•.

RUÁ]Ö°• C† RÖjL ˜zVÖÙRÁÚ\Ö

GÁ]ÚYÖERyÚPÖWUÖLe f³‹‰ ÚTÖ›

£‹RÖ. S�T£eh• RÖjL ˜zVÖ‰ ÚTÖš

«yP‰.

CR³¥ C£‹‰ A�TzÚV RUÁ]ÖÛYe

f³†ÙR|†‰ C‹RÖ ‘z GÁ AÁ“�

T¡r GÁ¿ ÙLÖ|†‰ «yPÖWÖ•. AYÁ

A‡¥ ÙSf²‹‰ ÚU¨• C‰UÖ‡¡VÖ]

“†RLjL· E·[]YÖ GÁ¿ ÚLyPÖ]Ö•.

GÁ] UÂNW�TÖ GÁ¿ C‹Re LÛRÛV

˜z†RÖŸ S�TŸ.

RÛXYÛW� TÖŸefÁ\ ÚTÖ‰ EjL

ºeh E¼NÖL• ’½y|e f[•TXÖ•. AYÄ

eh† RUÁ]ÖÛY� TÖŸefÁ\ ÚTÖ‰ HÚR

Ä• ’½y|e f[•Te iPÖRÖ GÁ¿ SÖÁ

ÚLyÚPÁ. A‰ef¥ÛXVPÖ�TÖ.. AYÁ A�

‘z ApjL� T|†‡y|e ÙLÖ�| Y‹‰

R‹R RUÁ]ÖÛY SÖÁ CW«X RP«e

ÙLÖ�| T|†RÛR ŒÛ]eL†RÖÁ YÖ‹‡

YÖ‹‡VÖ Y£h‰ GÁ¿ S�TŸ ÙNÖÁ]‰

RÖÁ C‹R� T‡«Á ÛaÛXy..

S�TŸ RÁ ˜V¼p›¥ N¼¿• U]•

R[WÖR «efWUÖ‡†RÁ ÚTÖX —�|• L]

PÖ°eh� TÖšYR¼LÖ] ˜V¼pL¸¥ D|

Tyz£ef\ÖŸ. A|†R ̃ Û\ AYŸ “\�T|•

ÚTÖ‰ ÍÚWVÖ, Í£‡, ‡¡cÖ, ApÁ TPjL·

ÚTÖyP BRYÁ CR²LÛ[�• ÙLÖ|†‰

«PXÖ• GÁ½£efÚ\Á.

- NV‹RÁ

îñ¡ù£...

áK¡ õ£ê‹áK¡ õ£ê‹²õ£CŠðõ˜: ð.¬õ. ªüòð£ô¡

-27.09.2011

CÁ¿ LÖÛX RTÖ¥ ÙTyzÛV ‡\‹ÚRÁ.

‡Û\oÚN¡ LzRÙUÖ�| AWNÖjL ˜†

‡ÛW(q¥)ÚVÖÛP Y‹‡£‹R‰. AWNÖjL

˜†‡ÛW LzR• G�PÖÚX ÙStpzRÖÁ. G‰

eÚLÖ LÖr LyPÚY„• G�| ŒÛ]oNTz

LzR†ÛR ‡\‹RÁ. GÁÛW TÛZV ®y|

ÚTÖÁ ‘¥ LÛPp UÖR• LyPÖR† RÖÛX

AYÁ LzR• ÚTÖy| LÛ[or ‡Û\o

ÚN¡eh AÄ�‘yPÖÁ. SÖÁ TÛZV ®| «ÚP

eh·Û[ ˜Û\�Tz ‘WÖÁÍ ÙW¦ÙLÖ•–

¼h T‡°†RTÖ¦ÛX CÛQ�ÛT ‰�zeL

ÙNÖ¥¦ LzR• ÚTÖyz£‹R]ÖÁ. B]Ö¥

AYjL· J£ UÖR• L³or†RÖÁ CÛQ�ÛT

Œ¿†‡›£ef\ÖjL·. SÖÁ H¼L]ÚY ®|

UÖ½ ÚYÛ\ÙVÖ£ ÙLÖ•TÂyÛP ÙW¦

ÚTÖÁ ÛXÄ• G|†‡yPÁ. B]Ö¥...

TÛZV CÛQ�ÛT ‰�zeLÖU¥ «yP‰

ÙW¦ÙLÖ• LÖWÂÁÛW ‘ÛZ SÖÁ C¥XÖR

®yz¼h J£ UÖR LÖÛN LyPoÙNÖ¥¦ ‘¥

Y‹‡£‹R‰ SÖÄ• AYjLºeh ÚTÖ]zor

«TW†ÛR ÙNÖÁ]Á N¡ TÖ†‰ A½«e

f\• G�PÖjL· B]Ö¥ ‘¥ Y‹‰ ÙLÖ�

ÚP›£‹R‰. SÖÁ ÚTÖ]zef\‰• AYj

L· N¡ TÖef\Á G�z\‰• ‡£•T ‘¥

YÖ\‰UÖš B¿ UÖR• Kzy|‰ 50 �ÚWÖ ‘¥

YyzÚVÖÛP 80 �ÚW°eh Y‹‰ Œ�z‰.

ÚTÖ] UÖR• J£ LzR• Y‹‡‰ C‰RÖÁ

LÛPp LzR• C‰eh• LÖr LyPÖyz¥ Ej

LÛP ÛTÛX ‡Û\oÚN¡eh AÄ�‘ÚTÖ|

Y• G�| G쇛£‹‡‰....

SÖjL· TÖeLÖR ÚLÖyPÖ LoÚN¡VÖ?

U¥XÖL• ÚLÖyzÛX ÙRÖPjf NjLÖÛ]

VÖ²�TÖQ• G�| ÙLÖμ•“ r�‘¾• ÚLÖy

YÛW H½ C\jf] BeL[Öeh• CYÁ

r•UÖ ÙY£y|\ÖÁ G�| ŒÛ]or SÖÄ•

«yzyPÁ. B]Ö¥ AYÁ E�ÛUVÖÚY

‡Û\oÚN¡eh AÄ�‘� ÚTÖyPÖÁ. C�T

‡Û\oÚN¡ LÖWÁ LzR• ÚTÖyz£ef\ÖÁ

AYÚ]ÖÛP «ÛZVÖP HXÖ‰ ®yÛP

Y‹‰ NÖUÖÄLÛ[ A·¸eÙLÖ�| ÚTÖ|

YÖjL·. F¡ÛX ÚNÖÛX Y¡ ÚLy| YÖ\

YÛ] GÁÛW LÖ‚eh E]eÙL‰eh Y¡

RWÚY„• G�| LyPÙTÖ•UÁ YN]• ÚTp

ÙLÖ|YÖ L†‡ÙVÖÛP LÛXoNUÖ‡¡ CtÛN

LÛXeL HXÖ‰. E·Û[ Šef ÚTÖy

z|YÖjL·.

F¡ÛX ÚNÖÛX Y¡ ÚLy|

YÖ\YÛ] GÁÛW LÖ‚eh E]eh

G‰eh Y¡ RWÚY„• G�|

LyPÙTÖ•UÁ YN]• ÚTp

ÙLÖ|YÖ L†‡ÙVÖÛP LÛXoN

UÖ‡¡ CtÛN LÛXeL HXÖ‰.

E·Û[ Šef ÚTÖyz|YÖjL·.

LÖÛN JÁ ÛXÂÛX Ly|YÙU�| ÙW¦

ÚTÖÛ] G|†‰ CXeL†ÛR AU†‡]Á.

ÙRÖPjfop‰ «¥XjL•..YQeL• GjL·

ÚNÛYeh AÛZ†RR¼h SÁ½L·. ®y| Y¡

LyP� ÚTÖfÁ¾ŸL[Ö? CXeL• JÁÛ\

AU†‰jL·. LÖ‚ Y¡ LyP� ÚTÖfÁ¾Ÿ

L[Ö? CW�ÛP AU†‰jL·. ÚY¿ HRÖY‰

Y¡L[Ö? ™�Û\ AU†‰jL·. C�‘zÚV

ÙW¦ÚTÖÂÛX E·[ J¥XÖ TyzÛ]�•

AU†‡ J£ UÖ‡¡ LÖÛN Lyz�ÚTÖyPÁ..

C�T CÁrWÁÍ Yjf. ÙW¦ÙLÖ•. G�|

GjÛL ÚTÖ]zoNÖ¨• E‹R KyÚPÖU¼½e

–pÂÁÛW ÙRÖ¥ÛXRÖÁ.

JÁÛ\ AU†‰ ÍWÖÛW AU†‰ “·¸Û\

AU†‰ G�| YÖ²ÛL ÙY¿eL�T�‚

LÛPp›ÛX J£ –�peÛL�•ÚTÖh• J£

SÖNUÖš ÚTÖYÖ£• LÛReLUÖyPÖjL·....

f³oN‰: NÖ†‡¡

AN…ê èœ.....

Page 29: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� �� �� 29 xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 2011

pg

p\�“ ŒL²opÙVÖÁ½¼LÖL `SÖyz¼LÖL �jL· GÁ] ÙNš‰·¹ŸL·?' GÁfÁ\ ÚL·«ÛV SÛLorÛY SzLŸ N‹RÖ]• AYŸL· pX ̃ Á]‚ pÂUÖ ‘WTXjL¸P• ÚLyfÁ\ÖŸ....

LU¥aÖNÂP•

N‹RÖ]•: SÖyz¼LÖL �jL....(·) GÁ] ÙNš‡£ef¾jL?

LU¥ :- ÙY¥, CÛR ÚL·«eh T‡X¸eL„–Á]Ö rR‹‡W LÖX†‡X S•U ̃ ÁÚ]ÖŸL· GªY[° TÖ|Tyz£ef\ÖjL Gjf\R SÖU Œ]or TÖeL„•, A�“\• AÙU¡eLÖ G�‘z S¥X Y[†ÚRÖP C£ef\ÖjLGjf\R SÖU ÙR¡tpeL„•, SÖÁ RNÖYRÖW• T�„•ÚTÖ‰ AÙU¡eLÖeh ™„ YÖyz ÚTÖ›£‹RÁ,JªÙYÖ£ RPÛY�• AÚU¡eLÖ TÖef\†‰eh “‰ÛUVÖ C£eh•, A‹R ÚSWjL¸¥ pÁ] YVpX GjL ÙR£«X C£‹R....

N‹RÖ]• :- NÖŸ ÚL·«eh T‡¥ YWÛXÚV....

LU¥ :- SÖÁ T‡¨eh†RÖÁ Y‹‰fyz£ef\Á......

N‹RÖ]•:- (EjLfyP›£‹‰ T‡¥ YÖ\‰eh·[ A|†R rR‹‡W ‡]• Y‹‡£ÚU) TWYÖ¥X NÖŸ �jLŒÁÄ ŒRÖ]UÖ Ú^Öpor T‡¥ ÙNÖ¥¨jL, CY£ ÚSÖy T�‚ehYÖ£, ÚPš R•‘ CjLYŸ NÖŸ ÙNÖ¥\ÛR ÚSÖy T�‚eÚLÖ..... G]eh Y›¿ ÙLÖtN• J£ UÖ‡¡VÖ C£eh, SÖÁ f[•“\Á, �jL CYŸfyP ÙR¸YÖ T‡ÛX ÙNÖ¥¨jL...

SzLŸ «^›P•

N‹RÖ]• :- SÖyz¼LÖL �jL....

«^š :- C‹R hzVWr ‡] SÁ]Ö¸ÚX...

N‹RÖ]• :- NÖŸ C‰ rR‹‡W ‡]•!!!!

«^š :- C£eLy|ÚU, AR]ÖX GÁ]? G¥XÖ• S•U LÖ‹‡ RÖ†RÖ YÖjf h|†R‰RÖÚ]?????

N‹RÖ]• :- (r†R•) NÖŸ A‰Y‹‰.......

«^š :- C�T A‰YÖ ˜efV•? ÚUyP£eh YÖjLSÖÁ SÖy|eh ÙNšR –L�ÙT£• ÚNÛYVÖL ŒÛ]�T‰ C‹‡V ÚRN†‡¼h J£ PÖePÛW E£YÖefV‰RÖÁ.

N‹RÖ]• :- VÖWÖY‰ TNjLÛ[ TzeL Yor PÖePWÖefÃjL[Ö ??

«^š :- ÚVÖª? SÖÁ GÁÛ] ÙNÖÁ]Á, I B• PÖePŸ «^š...

N‹RÖ]• :- N¡ NÖŸ! SÁ½, SÖjL f[•‘\•!!!!!!

{.WÖÚ^‹R¡P•

N‹RÖ]• :- SÖyz¼LÖL �jL(·)...

{.WÖÚ^‹RŸ:- SÖÁ GÁ] ÙNšVÛX›ÁÄ ÚLº!!

N‹RÖ]• :- N¡NÖŸ, SÖy|eh GÁ] ÙNšVÛX ?

{.WÖÚ^‹RŸ :- ÚPš SÖÁ SÖy|eh GÁ] ÙNšRÂÁÄ ÚLº!!!!

N‹RÖ]• :- (VÖŸWÖ AYÁ? GÁÛ] CYÁfyP iyzVÖ‹R‰...) N¡NÖŸ C�T GÁ]RÖÁ ÙNÖ¥X�ÚTÖ¾jL??

{.WÖÚ^‹RŸ :- A�‘z ÚLº ÙYš›¨eh ÚRÛYÚUÖ£, GÁ ÛTVÄeh ÚRÛY ’£(Beer), Ky|\‰eh ÚRÛY LÖ£ (Car), f¡eLy|eh ÚRÛY ÚTÖ£ (Four), SÖy|eh ÚRÛY....

N‹RÖ]• :- (C‹R CP†ÛR«y| UÖ¿, C¥ÛX ™tqX «|YÁ ÚN¿) s�TWÖ ÙNÖÁÃjL NÖŸ, C‹RUÖ‡¡ ÚTN EjL J£†RWÖXRÖÁ ˜z�•.......

CVeh]Ÿ «^›P•

N‹RÖ]• :- SÖyz¼LÖL �jL.....

CVeh]Ÿ «^š:- AÁ¿ ÙY·Û[VÁ G• U�‚ÚX GUeh ÙR¡‹‰• ÙR¡VÖU¨• TX Y[jLÛ[ r£yzeÙLÖ�| ÙNÁ\ÖÁ. AR¼eh T‡XzVÖL SÖÄ• GÁNL pX CVeh]ŸLº• ÚNŸ‹‰ ÙY·Û[VÂÁ ‡ÛW�TPjLÛ[ AYÄeh ÙR¡VÖU¥ Cjh ByÛPÛV ÚTÖy|e G• U�„eh ÙLÖ�| Y‹‰·Ú[Ö•, ÙLÖ�| Y‹‰ ÙLÖ�z£efÁÚ\Ö•, ÙLÖ�| Y£ÚYÖ•!!!!

N‹RÖ]• :- C�‘z J£ T‡ÛX N†‡VUÖ SÖÁ G‡ŸTÖeLX, G ÚY, –eL SÁ½.

S—RÖ«P•

N‹RÖ]• :- SÖyz¼LÖL �jL.....

S—RÖ :- aÖš UoNÖÁ..... G�‘z C£ef\‰?

N‹RÖ]• :- (GÁ A�TÁiP EjL•UÖ ÙTÖ\‹RÖ[Ö ?C¥ÛX GÁ A•UÖiP EjL�TÁ ÙTÖ\‹RÖ]Ö ? C¥ÛX EÁ AeLÖ RjLLopÛV SÖÁ Lyz]]Ö?C¥ÛX GÁ A�QÁ R•‘ÛV � LyzÂVÖ? C¥ÛXSÖÄ• ��• ÚRÖÍRÖ? G‰eh C�T C‹R UoNÖÁ? ) SÖÁ C�TYÛW S¥XÖ†RÖÁ C£ef\Á, �jL T‡¥ ÙNÖ¥¨jL ÚUP•....

S—RÖ :- G]eh LÖ‹‡ RÖ†RÖ ‘zeh•.

N‹RÖ]• :- LRŸ NyÛP C¥XÖU LXŸ NyÛPVÖ C£‹RÖ¨•, LÖ‹‡† RÖ†RÖ ÚYyz ÛNpX yÙWÍ T�‚›£ef\ÛR TÖef\�TÚY A‰ ÙR¡�‰ ÚUP•. �jLSÖy|eh GÁ] S¥X‰ T�‚›£ef¾jL?

S—RÖ :- SÖÁ «^VLÖ‹† NÖŸ, AŸ^×Á NÖŸ iP TP†‡X Szop£eh....

N‹RÖ]• :- “¡VX ÚUP• !!!!

S—RÖ :- «^LÖ‹† NÖŸ, AŸ^×Á NÖŸ TPjL·X ŒÛ\V ˆ«WYÖ‡L· ‘zeh•, A‰ SÖy|eh ÙNš�• ÚNÛYRÖÚ]? AYjL iP SÖÁ SzoN‰ WÖUŸ TÖX• LyP A‚¥ Ùa¥� ÙNtN‰ ÚTÖXRÖÚ]?

N‹RÖ]• :- (YÖy G fÚWp ÚXz..... ) KÚL ÚUP•, rR‹‡W ‡] S¥YÖ²†‰eL·.

p•“«P•

N‹RÖ]• :- SÖyz¼LÖL �jL......

p•“ :- BerY¦ SÖÁ GÁ] ÙNÖ¥X YÖÚ\Á]Ÿ G]eh rR‹‡W ‡]•]Ö OÖTL†‰eh YÖ\‰ GÁiP C£ef\ TNjL G¥XÖ• GÁÛ] TÖPoÙNÖ¥¦, GÁÚ]ÖPTÖy|eh f[Ö� Azor ̂ Ö¦VÖ C£ef\‰RÖÁ. GÁ]ÖÛXÚV S•T˜zVÖR pX «NVjLÛ[ GÁÛ]�• A½VÖU SÖÁ ÙNš›\ÛR G]eÚL....

N‹RÖ]• :- SÖÁ, G]eh, GÁ, GÁÛ], GÁÚ]ÖP, GÁ]ÖÛXÚV, GÁÛ]�•, G]eÚe C‹R ÙNÖ¥¨L· C¥XÖU EjL[ÖX ÚTN ˜zVÖRÖ?

p•“ :- G]eh A�‘zÙV ÚTp TZfzor, GÁ]ÖÛXÚV EP]zVÖ AÛR LÁÚWÖ¥ T�Q ˜zVX, SÖÁ ŒÛ]oNÖ ˜z�•.

N‹RÖ]• :- N¡ T‡ÛX ÙNÖ¥¨jL?

p•“ :- BerY¦ SÖÁ GÁ] ÙNÖ¥X YÖ\Á]Ö.....

N‹RÖ]• :- ÙWÖ•T SÁ½NÖŸ SÖÁ f[•‘\Á.

- G�”z

J£ SzL£eh� ÙTÖ£†RUÖ] LRÖ TÖ†‡W• C‰ RÖÁ GÁ¿ WpLŸ

L[Ö¥ ŒoNV• ÙNšV�Tyz£eh• sZ¦¥, WpLŸL¸Á G‡ŸTÖŸ�‘¼h

UÖ\ÖL «†‡VÖNUÖ] ÚLWeP£PÁ A‹ SzLŸ ‡ÛW›¥ ÚRÖÁ½ CÁT

A‡Ÿop ÙLÖ|†RÖ¥ G�Tz C£eh•? aÖ¦±y SÛLorÛY SzLŸL·

U†‡›¥ AÁ¿ ̃ R¥ CÁ¿ YÛW RÁÄÛPV AN†R¥ ŒÛ\‹R SÛLo

rÛY YN]jLÛ[ E·[PefV TPjL¸Á ™XUÖL°•, BjfX• “¡

VÖR UeL¸ÛPÚV RÁÄÛPV EP¥ AÛN°L· ™X• SÛLorÛY EQŸ

°LÛ[ ÙY¸�T|†‡ UeL· U]jL¸¥ –ÍPŸ ’]ÖL CP• ‘z†‡£e

h• Rowan Atkinson AYŸL· Ú^•Í TÖ�y LRÖ TÖ†‡W†‡¼h CÛQ

VÖL Sz†‰ Y‹‡£�T‰ RÖÁ JOHNNY ENGLISH REBORN

I‹‰ Y£PjL¸¼h ˜ÁTRÖL ‘¡†RÖÂV E[°† ‰Û\›¥ T‚

VÖ¼½V Johnny, ÙUÖNÖ•‘e SÖyz¥ H¼TyP N‡ ˜V¼p›Û]e L�

LÖ‚eh• ÚSÖef¥ AÄ�T�T|fÁ\ÖŸ. AjÚL RÁ LY]e hÛ\YÖ¥,

Johnny ÙNÁ\ ˜V¼p ÚRÖ¥«›¥ ˜zYÛP‹‰ ÙLÖ·[ ‘¡†RÖÂV

E[°† ‰Û\›]WÖ¥ TR« �eL• ÙNšV�TyP Johnny, RÁ U]‡¼h B¿

R¥ ÚRz, p\�TÖ] BÁ–L� T›¼pLÛ[� ÙT¼¿e ÙLÖ·º• ÚSÖef¥

‡ÙT†‡¼ho ÙN¥fÁ\ÖŸ. ‡ÙT†‡¥ T¥ ÚY¿ YÛLVÖ] R¼ TÖ‰

LÖ�“e LÛXLÛ[e L¼¿e ÙLÖ�z£‹R JohnnyI —�|• LPÛUeh†

‡£•“UÖ¿ ÚLÖ¡ ‘¡†RÖÂV E[°† ‰Û\ AÛZ�“ «|efÁ\‰.

q]� ‘WRUŸ- ‘¡†RÖÂVÖ«¼h «^V• ÚU¼ÙLÖ�| ‘¡†RÖÂV�

‘WRUŸ, U¼¿• ‘¡†RÖÂV E[°† ‰Û\ AÛU�“eLºPÁ N‹‡�“

ŒL²†‰• NUV†‡¥, AYÛW� ‘¡†RÖÂVÖ«¥ ÛY†‰ S®] ÙRÖ³¥

�yTjLÛ[ E·[PefV B�RjL· ™X• ÙLÖÛX ÙNš‰, ‘¡†RÖ

ÂV E[°† ‰Û\›Á ̃ L†‡¥ L¡ ”rYRÛ] ÚSÖeLUÖLe ÙLÖ�| ‡yP

jLÛ[† ˆy|• q]- aÖj aÖj UÖ‘VÖ h•TÛX� T¼½V RLY¥

LÛ[† ÚRzV½‹‰, Ae h•T¦Á SPYzeÛLLÛ[ ˜¼\ÖL A³�TR¼

h� ÙTÖ£†RUÖ]YŸ Johnny RÖÁ G]e LX‹RÖÚXÖp†‰ JohnnyI

‡ÙT†‡¦£‹‰ —�|• ‘¡†RÖÂVÖ«¼h YW ÛY†‰, R•ÚUÖ| CÛQ

†‰e ÙLÖ·fÁ\‰ E[°†‰Û\.

aÖjLÖj - q] G] UÖ‘VÖ h•TÛX† ÚRzo ÙNÁ¿ AYŸL¸Á SPYze

ÛLLÛ[ A½YR¼LÖLo N�ÛP›y|†, RÖ• aÖj aÖj ÙNÁ\ ÚSÖe

L†‡Û] ŒÛ\ ÚY¼½ «y|† ‡£•“• Johnny U¼¿• AYW‰ ER«VÖ[Ÿ

BfÚVÖ¡Û]� ‘¡†RÖÂVÖ YÛW ‘Á ÙRÖPŸ‹‰, aÖj aÖj YÛW

ÙNÁ¿ ÙT¼¿e ÙLÖ�| Y‹R ÙLÖÛX ̃ V¼pÛV† R|�TR¼LÖ] B�R

†‡Û]e L[YÖz, Johnny AYŸLÛ[e ÚNÎj T�‚e ÙLÖÛX ÙNš�•

ÚSÖeÚLÖ| ‘Á ÙRÖP£• UÖ‘V h•T¦Á «¿ «¿�TÖ] SPYze

ÛLLÛ[ E·[PefV BeNÁ - U¼¿• A|†R‰ GÁ] GÁ¿ JªÚYÖŸ

RPÛY�• ‡ÛW›Û] ÚSÖef «³›Û] Œ–Ÿ†‡� TÖŸeL ÛYeh•

A‡Wze LÖypLÛ[† RÖjf SLŸfÁ\‰ C‹R† ‡ÛW�TP•.

TP†‡¥ CP• ÙT¿• JªÚYÖŸ AÛN°L¸Á ‘ÁÚ]�•, «¿ «¿

�TÖ] LÖypLº•, AR¼h hÛ\«¥XÖR YÛL›¥ TP†‡Û] CVef

�·[ÖŸ CVeh]Ÿ Oliver Parker. TP†‡¼h� TXUÖL YN]jL· AÛU‹

‡£eL ÚY�|• GÁTR¼h G|†‰e LÖyPÖL TP†‡Á YN]jL· AÛ]†

ÛR�• LRÖSÖLVÁ Rowan Atkinson AYŸLÚ[ Gμ‡�·[ÚRÖ|, RÁÄ

ÛPV SÛLorÛYe LÖypL¸¥ p½R[°• ÙRÖš° ŒÛX H¼TPe iPÖ‰

GÁTRÛ]e L£†‡¼ ÙLÖ�|, YN]jL¸Û] AÛU†‡£ef\ÖŸ.

–L ��P SÖyL[ÖL Ú^•Í TÖ�y TPjLÛ[� TÖŸeL ̃ zV«¥ÛXÚV

GÄ• BRjL†‡¥ C£�ÚTÖ£eh, JÚW L¥¦¥ CW�| UÖjLÖšL[ÖL

BeNÁ LX‹R LÖÙUz ŒÛ\‹R - «¿ «¿�‘¼h hÛ\Y¼\ TPUÖL

C� TP• AÛU‹‡£eh• GÁT‡¥ IV–¥ÛX.

- B.L�QÁ

‡ÛW «UŸN]•

JOHNNY ENGLISH REBORN«èÀƒè «èÀƒè....

àƒèœ õ£›‚¬èˆ ¶¬í¬ò «î˜‰ªî´‚è «õ‡´ñ£?

TEL: 020 7043 4315 FAX : 020 7043 4312

TEL: 647 724 4188 FAX : 416 438 7855

HKˆî£Qò£

èùì£ www.orumanam.com

Page 30: Oru Paper Issue 155

�� �� �� �� �� ��� �� xf;Nlhgu;; 07 – xf;Nlhgu; 20 201130

pg

MATHS & ENGLISH AFTER SCHOOLSTUDY PROGRAMMES AGED 4 �16 YEARS

Give your child the Learna Advantage. Today.

� Maths & English Classes for 4- 16 years� Challenging Individualised learning path� Focus on Problem Solving, Reading and wri�ng� Improve child’s self – confidence and concentra�on skills� Thousands of computer ac�vi�es & Printed worksheets� Monthly progress tests and instant reports

� Individualised � Interac�ve � InspiringLet your child have the Learna experience

Call us or visit us on the web www.learna.co.uk

0845 094 0061Learna Education Centre, 5 - 6 The Broadway, Sutton, Surrey SM1 4BU

Accident Repair , Injurry Clients

T.N. MOTORS SERVICESA l l M a k e s & M o d e l s

CROYDON

T:020 8689 1984

MITCHAM WORKSHOP 1

T : 020 8648 3458M : 07956274764

020 8665 9111

ŒWÖL¡eL�TyP BÍLÖŸ L]° !!

‘WÖ‹‡V ÙUÖ³ TPjLºeh¡V KÍLÖŸ «£‰ ÚRŸ

«¼h UÛXVÖ[� TPjLÚ[ AÄ�T�T|fÁ\]

BRÖ–ÁÚP ULÁ A“, E£– BfV C‹R CW�|

TPjL¸¥ BRÖ–ÁÚP ULÁ A“ TP•RÖÁ C‹‡

VÖ«¥ C£‹‰ JÍLÖ£eh AÄ�T�TyP TPjL

[Öh•. ÚRŸ«¼h ÙNÁ\ G‹‡WÁ, ÚLÖ, ÙRšY†

‡£UL·, ˜W�, B|L[• E·¸yP I‹‰

‡ÛW�TPjL· ÚRŸ°e hμ«¼h AÄ�T�Tyz

£‹R] Ajh RÖÁ C‹R ŒWÖL¡�“ SP‹R‰.

I‹‰ R–²TPjL¸¨•, ÙaÖ¦±y TPjL¸¥ C£‹‰ TX LÖyp

L·, pX TPjL¸Á LÛRL[˜• rP�Tyz£‹R‰ ÙRyP† ÙR¸YÖL

ÙR¡‹RRÖ¥, ÙNÁ\ I‹‰ ‡ÛW�TPjLº• ‡£�‘VÄ�T�Ty|·[‰.

ÛL«P�TyP `WÖQÖ'!

ÚL. GÍ. W«ehUÖŸ CVeL†‡¥ s�TŸ ÍPÖŸ W^Â

LÖ‹† SzeL«£‹R WÖQÖ ‡ÛW�TP• ÛL«P�Ty

|·[RÖL ÙR¡VY£f\‰. C† RLY¥ E¿‡

ÙNšV�TPÖR ŒÛX›¥ R¼ÚTÖ‰ W^ ÚL.GÍ. W«e

hUÖÛW N‹‡†‰ ÚTorYÖŸ†ÛR SP†‡VRÖL°•

CRÁ ÚTÖ‰ C�TP• ŒÛ\YÛPV JÁ\ÛW Y£Pj

L· YÛW ÚRÛYÙVÁTR]Ö¥ R¼ÚTÖÛReh W^Â

VÖ¥ A‰ NÖ†‡V–¥ÛX ÙVÁTR]Ö¥ C�TP†‡

Û]e ÛL«|• ŒÛXeh Y‹‰·[]WÖ•.

GÂÄ• W^ ÚL.GÍ. W«ehUÖ£PÁ CÛQ‹‰ ÚY¿ TPÙUÖÁ½¥

SzeLXÖ• G] ÙNš‡L· ÙY¸VÖf�·[]. CRÁ TP�‘z�“ G‡ŸY£•

^]Y¡ UÖRU[«¥ BW•TUÖLXÖ• G]† ÙR¡«eL�T|fÁ\‰.

r‹RŸ.p�PÁ CÛQ�• YzÚY¨!

NyPUÁ\ ÚRŸR¦¥ ‡˜L°eh BRWYÖL Tyz

ÙRÖyzÙVjh• LXLX�“PÁ ‘WNÖW• ÙNšRÖŸ

SzLŸ YzÚY¨. ÚRŸR¦¥ ‡˜L°eh H¼TyP ÚRÖ¥

«ÛV† ÙRÖPŸ‹‰ pÂUÖÛY «y| «Xf›£‹R

YzÚY¨, r‹RŸ p CVeh• TP†‡¥ SzeL J�“e

ÙLÖ�|·[ÖŸ. C‹R C£Y£• CÛQ‹R «Á]Ÿ,

f¡, RÛXSLW•, SLW• G] A†RÛ]� TPjLºÚU

SÛLorÛY›¥ R ˜†‡ÛW� T‡†RÛY GÁT‰

SÛLorÛY Y£•‘L· A½‹RÛYÚV.

CÛPÙY¸eh� ‘\h ̃ μ ®oÚNÖ| SzeL Y£• YzÚY¨°•, —�|•

CVeL†ÛR ÛL›ÙX|†‰·[ r‹RŸ p�• —�|• TyÛPÛVe f[�“

YÖŸL[Ö GÁT‰ A•UÖ«Á ÛLVp¥ RÖÁ C£ef\RÖ•....

`RÄÐ GμR, Í£‡ TÖP'...

RÄÐ, Í£‡aÖNÁ Sz†‰ Y£• TP• `3'. RÄÐ

UÛ]« ÙN[‹RŸVÖ ̃ RÁ ̃ Û\VÖL CVef Y£f

\ÖŸ. ‡ÛW�TPjL¸¥ pXTÖP¥L· TÖz Y‹R RÄÐ,

`UVeL• GÁ]' TP†‡¥ AÛ]†‰ TÖP¥LÛ[�•

Gμ‡ UeL· TX£eh� ’‡ÛVe f[�‘]ÖŸ. C‹R

ŒÛX›¥ ̀3' TP†‡¥ CP• ÙT¿• J£ }Vy TÖPÛX

RÄÐ, Í£‡aÖNÁ CÛQ‹‰ TÖz C£ef\ÖŸ

L·. RÖjL· TÖz�·[ A‹R TÖP¨eh AYŸLÚ[

SzeL°• C£ef\ÖŸL·. f³tr‰ LÛR.....

`L[YÖ‚` GÁ\ ATÖW ÙY¼½eh� ‘Á“ A‹R J£ÙY¼½ÛV Uy|ÚU AÛPVÖ[UÖL ÙLÖ�| CVeh]Ÿ N¼hQ†‡Á C‹R� TÛP�“eLÖL R–²† ‡ÛW�XLÚU BYÚXÖ| LÖ†‡£‹R‰. J£ L¥VÖQ «£‹‰eLÖL LÖ†‡£‹RYŸL· TÖ‡ Y›¿ ŒW•‘V ŒÛX›¥ G싉 ÚTÖ] U]ŒÛXÛV†RÖÁ C�TP• R‹‡£ef\‰ GÁT‰ ÚNÖLUÖ]‰..!

LÛReL[• 1966-• B�| SP�TRÖL E·[‰. NŸeLÖŸ E†‡ÚVÖL†‡¥ C¥ÛX GÁ\ JÚW LÖWQ†‰eLÖL ÚL.TÖeVWÖÛ^ AY£ÛPV ÛU†‰]Ÿ AYUÖ]�T|†‡«yPÖŸ. CR¼LÖL J£ ÛYWÖefV†‰PÁ R]‰ ULÁ «UÛX {oNŸ zÙW›Âjf¼h TzeL ÛY†‰ AWr� T·¸ Bp¡VWÖehY‰RÖÁ R]‰ XypVUÖee ÙLÖ�z£ef\ÖŸ.

AWr� T·¸ Bp¡VŸ BYR¼h ˜Á“ fWÖUÚNYÖ«Á ™X• fÛPefÁ\ {oNŸ ÚYÛX›¥ ÚNŸ‹‰ ARÁ ™X• {oNŸ AÄTY†ÛR� ÙT¼¿ ‘Á“ ÙWhXŸ {oNŸ ÚYÛX›¥ ULÛ] ÚNŸ†‰«y| R]‰XypV†ÛR ŒÛ\ÚY¼\XÖ• GÁ¿ ‰zef\ÖŸ A�TÖ TÖeVWÖÇ.

CR¼LÖL L�ÙP|†RÖÁ LÖ| GÁÄ• hefWÖU†‡¼h Y£f\ÖŸ «U¥. ÙN•U� “쇛¥ ÙNjL¥ sÛ[ Uy|ÚU AefWÖU†‡Á YÖ²YÖRÖWUÖL C£eL, Tz�T½ÚY C¥XÖR TÖUW UeL· RjL[‰ h|•T†‡]ÚWÖ| AzÛULÛ[ ÚTÖ¥ SÖÛ[V ÙTÖμÛR T¼½eiP LYÛX�TPÖU¥ EÛZ†‰e ÙLÖ�ÚP›£ef\ÖŸL·.

CYŸLºÛPV hZ‹ÛRLºeh TÖP• ÙNÖ¥¦e ÙLÖ|eLXÖ• GÁ¿ Y‹R «UÛX A‹R F¡ÚXÚV {eLÛP SP†‰• U‡ GÁÄ• ÙT� J£ RÛXVÖee LÖR¦ef\Ö·. ‘·Û[L· T·¸eh YW U¿ef\ÖŸL·. ÙT¼Ú\ÖŸL· “¡‹‰ ÙLÖ·[ U¿ef\ÖŸL·. ÙNjL¥LÛ[ ÙUÖ†RUÖL YÖjh• ̃ RXÖ¸ «UÛXFÛW«y| ‰W†R ˜V¥f\ÖÁ. C¿‡›¥ VÖŸ ÙYÁ\‰ GÁT‰RÖÁ LÛR..!

˜£jÛLeLÖšLºPÁ TÖeVWÖÈÁ GÁy¡ÛV TÖŸ†R°PÚ]ÚV TP• T¼½V G]‰ L‚�“ ÚXNÖL UÖ½V‰.. ‘Á“ SÖVfeh¡V TÖ†‡W†ÛR TÖŸ†R°PÚ]ÚV BaÖ.. zWÖe UÖ½£or GÁ¿ L‚eL ˜z‹†‰..

L[YÖ‚ÛV� ÚTÖXÚY C‡¨• «U¦Á TÖ†‡W†ÛR A�TzÚV ÛY†‡£ef\ÖŸ. hZ‹ÛRLºeh TÖP• ÙNÖ¥¦e ÙLÖ|�TÛR† R«W —‡ÙV¥XÖ•RÖÁ ÙNš‰ ÙLÖ�z£ef\ÖŸ. iPÚY J£ RÛXe LÖR¨eLÖL AªY�ÚTÖ‰ TÖ|Y‰•, B|Y‰UÖL LÛR ÙN¥f\‰..!

LÛR›Á ˜R¥ ˜zoÚN CÛPÚYÛ[eh� ‘Á“AÛW U‚ ÚSW• L³†‰RÖÁ Y£f\‰. A‰YÛW›¥ SP‹†ÙR¥XÖ• GR¼LÖL..? ̃ ÁÚT A‹Re LÖypLÛ[ ÛY†‰ ‘¼TÖ| LÖRÛX ÙNÖ¥¦›£eLXÖ•..! ËÚWÖ›ÂÁ ˆ«WUÖ] J£ RÛXe LÖRÛX “¡VÖR A[°eh A�TÖ«VÖš C£eh• «U¦Á TÖ†‡W• C¿‡YÛW›¥ ÙTÖjf GZÚY C¥ÛX. C¿‡›¥ iP AÛU‡VÖL†RÖÁ AYŸ R]‰ A�TÖ«P• R]‰ «£�T†ÛRe i½ fWÖU†‰eh ‡£•“f\ÖŸ.

L¥«›Á ̃ efV†‰Y†ÛR Aμ†RUÖL EQŸ†‡›£eL ÚY�zV ‡ÛW�TP•, Y¨YÖ] ‡ÛWeLÛR›¥XÖ†RÖ¥ HÚRÖ ÛXyPÖ ÙNÖ¥¦›£eLÖjL GÁ\Öf«yP‰..!

«U¦Á Sz�‘¥ A�TÖ«†R]• KÚL. B]Ö¥ GL†RÖ[UÖL ÚTr•ÚTÖ‰ E�ÛUVÖLÚY «¥XÛ] ÚTÖ¥ ÙR¡f\ÖŸ. B]Ö¥ ÚL·«L· ÚLyh•ÚTÖ‰ A�TÖ«VÖš Y£f\‰.. hZ�TUÖ] TÖ†‡W� TÛP�“.B| ̃ yP Y£YÛR TÖŸ†‰ TV‹‰ K|TYŸ GÁ\ J£hQÖ‡NV†‡¼LÖL 3 ̃ Û\ AÚR LÖypLÛ[ ÛY†‰ÙY¿�ÚT¼\ ÚY�|UÖ..?

ËÚWÖ›Äeh ̃ R¥ TP• GÁ\Ö¨• ŒÛ\VÚY Sz†‡£ef\ÖŸ SÁ¿. {›Á «ÛXÛV ÛTNÖ«¥ ÙNÖ¥¦A½˜LUÖh• ˜R¥ LÖyp›¥ C£‹‰ RÁÄÛPV ‡£UQo ÙNX°eLÖL {›Á «ÛXÛV H¼½«yPRÖL AÛ]Y¡P˜• ÙNÖ¥¨• LÖyp Wp�“..!

‘·Û[LÛ[ T·¸eh AÄ�‘†RÖÁ ÚY�|• GÁ¿ ÙNÖ¥¦ «U¥ AYŸLºPÁ N�ÛP›|YRÖL ŒÛ]†‰ 2 LÖypLÛ[ ÛY†‡£ef\ÖŸ CVehSŸ. B]Ö¥ A‡¥ «U¥ LÖy|• ̃ LTÖYjLÛ[�•, YN]jLÛ[�• ÚLyPÖ¥ HÚRÖ N•‘WÖRV†‰eh ÚLyT‰ÚTÖ¥ C£ef\‰..TP†‡¥ h½�‘y|o ÙNÖ¥X ÚY�zV CÁÙ]Ö£ ˜W�.. Tz�T½ÚY C¥XÖR hZ‹ÛRL· ÚTrfÁ\ ÚToÛNe ÚLyh•ÚTÖ‰ A‰ AYŸL[‰ YV‰eh —½VRÖL C£ef\‰.

A�TÖ«L·.. Tz�T½«¥XÖRYŸL·.. C�Tz†RÖÁC£�TÖŸL· GÁ¿ SUeh SÖÚU NUÖRÖ]• ÙNš‰ ÙLÖ·[XÖ•. B]Ö¥ L¥« ÚY�|• GÁ\ U]ŒÛXÙT¼Ú\ÖŸLºeh ÚRÖÁ\ J£ LÖWQ• ÚY�|ÚU..? A‰ CjÚL Aμ†RUÖL†RÖÁ ÙNÖ¥X�Tyz£ef\‰. B]Ö¥ –L† RÖURUÖL.. ÙNjL¼LÛ[ G�‚� TÖŸ†‰ L�|‘zeL Š�z«|• «U¦Á C‹Re LÖypÛV ̃ R¼TÖ‡›¥ ÛY†‡£‹RÖXÖY‰ TP†‡Á KyP†‡¼h ÛL ÙLÖ|†‡£eh•..! G¥XÖ• ˜z‹‰ LÛPp›¥ GÁ] ÙNšY‰..?

G‰°ÚU S¥XÖ›¥ÛXVÖ GÁ¿ ÚLÖT�TP ÚY�PÖ•. LÛX CVehS£•, J¸�T‡YÖ[£• A£ÛUVÖL ÚYÛX ÙNš‡£ef\ÖŸL· C£‹‰• Aμ†RUÖ], U]ÛR ÛReLe izV LÖypLÛ[ ÚRz† ÚRz�TÖŸ†ÚRÁ. AÛYL· fÛPeL«¥ÛX. CªY[° AZLÖ] LÛR›¥ A‰ C£‹‡£eL ÚY�PÖUÖ..?

C‹R� TP†‡¼h GR¼LÖL 1966-• Y£P LÖXeLyP•..? C�ÚTÖ‰iP R–²SÖyz¥ TX UÛXefWÖUjL¸¥ hZ‹ÛR† ÙRÖ³XÖ[ŸL· C£eL†RÖÁ ÙNšf\ÖŸL·. A�TzÙVÖ£ UÛXefWÖU†‡¥ J£ CÛ[OÁ hZ‹ÛRL¸Á Tz�T½°eLÖL ÚTÖWÖ|f\ÖÁ GÁÚ\ G|†‡£eLXÖ•.. GR¼LÖL 1966 GÁ¿ÙR¡V«¥ÛX. –Lo p\�TÖ] J£ LÛReL[Â¥ «Û[VÖy| LÖyz›£eL ÚY�zV CP†‡¥, ÙY¿UÚ] G솇¥ Uy|ÚU ARÛ] ÙNš‡£ef\ÖŸ GÁT‰RÖÁ Y£†R†‡¼h¡V‰.

YÖÛL sP YÖ - ‡ÛWeLÛR›¥ UÖ¼\• ÙNš‡£‹RÖ¥ ŒoNV• YÖÛL sz›£�TÖÁ..!

- E�ÛU† R–ZÁ

‡ÛW «UŸN]•

õ£¬è Åì õ£

Page 31: Oru Paper Issue 155

31

Opening On Saturday!!!!

Page 32: Oru Paper Issue 155

32