Orange Cream Cap3

25

Transcript of Orange Cream Cap3

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 1/25

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 2/25

        D      r      i  j   k     g

    C  r  g  i a  • Ic  t .  3  

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 3/25

72

«Nl `ikjd æ prdjtd Anyuon!¿«Krizng aiaai, dri vimd¿

  Pncfnusn li pdrti illg ang spillg g an kuirmin jglld spgccfnd scdjsdliti8

ivgvd uji eiccni drrn`nlg!  “Cfn ld ivrg``g ain mgttd...‑, rnauknjin njlijmdan jgll„icqui cilmimglli visci, sgjtgjmdan naagmnitiagjtg agklnd. Rgr cdlpi mglli anistupnmi curndsntâ grd stiti tgstnadjg mn quilcdsi cfg ijmivi `gj dltrg nl‖jiscdjmgrsn millg lgzndjn„, d edrsg grd nd quglli njkgjui i jdj ivgr cipntdcds„iltrd pdtgssg succgmgrg jglli tijtd cglg`rg ‖stijzi mgllg jgcgssntâ„.

Jglli ani agjtg rniffidrð qugll„naaiknjg, prdvdcijmdan uj `rnvnmd.

An strnjsn jgllg `riccni sgjtgjmdan naprdvvnsiagjtg iccilmiti8  “Isioiwi g... iaitd‑, an pissin uji aijd uanmi sul vdltd. Dri gricfnird nl pgrcfî Isioiwi edssg pissiti nj pilgstri murijtg li pirtnti g pdnsn edssg mnlgkuiti jdtijmd li ani prgsgjzi nj ciapd8 jdj vdlgvi ittnri-rg li ani ittgjzndjg d, prd`i`nlagjtg, jdj vdlgvi ittnrirg l„ittgjzndjg mnjgssujd cfg jdj edssg ^iaitd. “N ldrd cdrpn grijd... strgttn nj qugl admd‑,irrdssnn i qugl pgjsngrd.  Jglld spgccfngttd sn gri rnffgssi l„naaiknjg mgn mug rikizzn ivvnjkfni-tn8 nl vdltd ijsnaijtg mn Isioiwi njclnjitd mn litd, li ciancni s`dttdjiticfg lg rncimgvi jd i agtâ `ustd. Jdjdstijtg li pgjda`ri, li sui pgllgsga`rivi iccgsi mn lucg prdprni, ld spillnjd mgl rgkknsgjd cfnird scda-pdstd sulli spilli. ]gjgvi uji aijd njliti tri n cipglln mgl sud rikizzd gl„iltri ikkrippiti il tivdlnjd mdv„gri sgmuti, lg li``ri mnscfnusg g kln dccfnstrgttn agjtrg ^iaitd prgagvi nl sud cdrpd cdjtrd mn lgn cdj irmdrg, nl vdltd ifldjmitd jgll„njcivd mgl cdlld mgll„iltri, li scfngji g n auscdln tgsn

cfg s„njtrivgmgvijd mi sdttd li aiklngtti rdssi cdj cun pdcd prnai ivgviir`ntritd li pirtnti. Gri stitd uj ittnad, uji aijcniti mn sgcdjmn, gppurggrd rnuscnti i mnstnjkugrg tuttn qugn pirtncdlirn.  «Cfg std eicgjmd! Jdj an ei `gjg pgjsirg ijcdri i qugn mug!¿, an nj-lin sdtt„icqui sgjtgjmd li tgsti dvittiti. Sg sdld edssg stitd pdssn`nlg, ivrgn vdlutd livirg vni tuttd cnð cfg ivgvd naprgssd jglli ani agadrni.

***

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 4/25

79

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 5/25

70

  «]gsdrd, sgn sncuri mn stirg `gjg4¿, an cfniað ani aimrg. «Sgn tu cfgfin cfngstd mn mircn uji aijd nj pistnccgrni¿, sn liagjtð jdtijmd quijtdedssgrd rillgjtitn n angn advnagjtn.

  «Jdj irri``nirtn, jdj fd mdrantd adltd stijdttg¿, s`uflin.  «If, jd4 Cdag ain4¿, sn ivvncnjð prgdccupiti. «Jdj fin li eg``rg, vgrd4¿  «Jd, jngjtg mgl kgjgrg, trijqunlli¿, prgsn uj rgspnrd eicgjmd uj sdrrnsdmi aijuilg g sgjtnn li pdrti mgl jgkdznd iprnrsn mn judvd.  «@udjkndrjd¿, silutin gjgrknci.  «@udjkndrjd ciri¿, rncia`nð nl silutd uji snkjdri `gllnssnai, vgstnti

nj admd adltd glgkijtg. «Scdaagttd cfg sgn li klni mn Grnod¿, an egcguj sdrrnsgttd ivvncnjijmdsn g eu i qugl pujtd cfg jdtin uj„iltri prgsgjziiccijtd i lgn.  «If, tu4¿, gscliain sgjtgjmd nl cudrg `ilziran nj kdli.  «Cnid¿, an silutð nj admd vudtd Isioiwi.

«Cfg njcrgmn`nlg cdnjcnmgjzi, sngtg jntg jglli stgssi clissg, jdj æ vgrd4¿, mnssg li mdjji, pdn nl sud vdltd s„nlluanjð mn cdlpd. «Grnod…¿  «Yuijtd tgapd!¿, gscliað ani aimrg dltrgpissijmd nl `ijcdjg, li-scnijmdan pgrplgssi. «Anyuon, jdj tn rncdrmn4 Nd g Pntsuod eicgviad nllncgd njsngag, griviad krijmn iancfg¿  Jglli ani agjtg rgcupgrin mgn vgccfn rncdrmn mn quijmd grd pnccdli8uji vnlli gjdrag cdj uj `gllnssnad knirmnjd, nd nj `riccnd i ani aimrgcfg pirlivi cdj uji rikizzi min cipglln lujkfnssnan, scurn cdag li jdttg,cfg tgjgvi pgr aijd uji `ia`nji krizndsi.

An vdltin vgrsd li ani cdapikji mn clissg sdvrippdjgjmd lg mug na-

aiknjn8  «Yu-quglli `ia`nji... grn tu4¿, lg cfngsn sdrprgsi pgjsijmd i qugl pnc-cdld vdltd sdrrnmgjtg g eglncg.

«Knâ¿, sdccfnusg kln dccfn sgmgjmdsn su ujd ski`glld mivijtn il `ijcdjg.  Lg jdstrg aimrn sn grijd knâ iccdadmitg i uj tivdlnjd nj mnspirtg jgllisili. Sga`rivijd mivvgrd gadzndjitg g su mn knrn.  «Sdjd ijjn cfg jdj sn vgmdjd, æ jdrailg¿, mnssg Pgn, cdag sg ivgssg

lgttd jgl and pgjsngrd.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 6/25

73

  «Cgrtd... jiturilagjtg. Sga`rijd gssgrg tdrjitg mgllg rikizznjg¿, l„is-sgcdjmin sgjtgjmdan i mnsiknd. L„naaiknjg mn Pgn agzzi spdklniti gri`gj ijcdriti jgn angn pgjsngrn, jdj rnuscnvd i kuirmirli nj eiccni sgjzi

irrdssnrg. «Cdsi pdssd dflrnrtn4¿, mnssn tuttd m„uj itd. «Fd mgll„dttnad tæ vgrmg sg tn vi mn prdvirld¿  «Adltd `gjg¿, ippdkknð n kdantn sul `ijcdjg lgn, pissijmdsn uji aijdtri n cipglln mn sgti. «Sdjd curndsi mn issikknirld¿, rnilzð kln dccfn su mn agssijmdan nj admd strijd.  «]drjd su`ntd¿, an illdjtijin sgjtgjmd mn judvd nl cudrg iccglgrirg nl`ittntd. Dkjn sud advnagjtd gri cdsì adr`nmd, cdsì ifliscnjijtg8 pdssn`nlg

cfg li trdvissn sgxy4  “Mgvd sagttgrli!‑, sciccnin mn judvd l„naaiknjg mn Isioiwi ijsnaijtg,rnaisti sdld nj rgkknsgjd. An scnicquin li eiccni pnþ vdltg jgl livglld mgllicucnji, agjtrg ispgttivd cfg l„icqui pgr nl tæ `dllnssg. Yuijmd rntdrjin njsili ani aimrg g Pntsuod stivijd ijcdri pirlijmd g rnmgjmd illgkriagj-tg. Il `ijcdjg mgn mdlcn gri irrnviti nj inutd Siouri, uji mgllg rikizzg cfglivdrivijd pgr jdn, g tuttd sga`rivi prdcgmgrg pgr nl agklnd.  «Gccd qui¿, mnssn uj pd„ pnþ rnlissiti ippdkknijmd li tizzi g li tgngricnjgsg mivijtn im Isioiwi. «Cn vdrrijjd pdcfn anjutn g sirâ prdjtd¿  «Krizng¿, rnspdsg sgaplncgagjtg lgn ivvncnjijmd i sî li tizzi ijcdri vudti. «Fd sgjtntd mnrg cfg ivgtg uji spgcnilntâ, æ vgrd4¿  «Df, sì. Li jdstri crgai m„irijcni, æ uji rncgtti sgkrgti¿, lg sdrrnsn.  «Rdtrgn prdvirg ijcfg quglli4¿  «Cgrtiagjtg¿, an spdstin jgl rgpirtd mdlcn prgjmgjmd mgn pnccdln cdr-jgttn eircntn. «Issikkni qugstn¿, an sgmgttn mivijtn i lgn ssijmdli.

  «Sga`rijd `udjn¿, jg prgsg ujd g ld pdrtð illg li``ri.  «Mgvn adrmgrld i agtâ¿, lg mnssn pdkknijmd nl agjtd sulli aijd, curnd-si mglli sui rgizndjg.

Isioiwi sgkuì nl and cdjsnklnd, ld adrsg il cgjtrd g n sudn dccfn sn spi-lijcirdjd8  «Æ... mglnzndsd!¿, gscliað sdrprgsi.  «Unstd4¿, rnsn. «And pimrg fi napiritd qugsti rncgtti i Anlijd, pdn l„fi

admnciti mijmdkln nl sud tdccd pgrsdjilg g qugstd æ nl rnsultitd¿

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 7/25

7=

  «Eircntg sdld n cdrjgttn cdj qugsti crgai4¿, cfngsg immgjtijmd li sg-cdjmi pisti.  «Nj rgiltâ jd¿, lg njmncin li vgtrnji mdvg eicgvijd `glli adstri mn sî

cijjdln, `nkjæ g tdrtg. «Rgrð qugstn pnccdln cdrjgttn sdjd n angn prgegrntn¿  «Mgvd eirg n cdaplnagjtn i tui aimrg, sdjd mglnzndsn¿  «Sdjd cdjtgjti cfg tn pniccnijd. Ln fd eittn nd qugsti aittnji¿, lg sdrrnsnmn judvd.  «Ln fin eittn tu4¿, sn stupì.  «@gf, sì... cucnjirg æ li ani pissndjg¿  «Mivvgrd4¿, i``issð kln dccfn vgrsijmdsn uj pd„ mn tæ. «An stivd knustd

cfngmgjmd quiln edssgrd n tudn pissitgapn¿, rnilzð ld skuirmd lijcnijmdanuj„dccfniti mnffimgjtg.  «Nj cfg sgjsd, scusi4¿  Eu i qugl pujtd cfg Isioiwi iprì li sui `drsi g jg tnrð eudrn nl andspgccfngttd8  «Æ tud qugstd, vgrd4¿  «Df, gccd nd...¿, il`gttin cdag uji stupnmi rgjmgjmdan cdjtd mn gssg-rg stiti saiscfgriti.

«]n fd vnstd usirld quilcfg kndrjd ei nj clissg jgl cia`nd m„dri¿, ld egcgscnvdlirg sul `ijcdjg.  Pnaisn nj snlgjznd cdj ld skuirmd ssd su mn lgn cfg imgssd stivi gvgj-md nl sud tæ cdag sg jngjtg edssg.  «Pgn, tgsdrd, md``niad ijmirg¿, sn ivvncnjð li snkjdri Pntsuod sdrrn-mgjmdan. «Anyuon-cfij, sdjd cdsì eglncg cfg tu g ani klni ijmnitg m„ic-cdrmd. Dri cfg nd gm Grnod cn sniad rntrdvitg, sirg``g glld triscdrrgrg mgl

tgapd njsngag cdag uji vdlti¿, iaanccð. Ani aimrg, iccijtd illi sui vgccfni ianci, sga`rivi eglncg cdag jdj li vgmgvd mi tgapd.  «Cgrtd¿, egcn uj sdrrnsd edrzitd agjtrg lg mug mdjjg sn silutivijd gIsioiwi jnvi nl sud tæ.  Mn judvd n angn dccfn sn pdsirdjd sulld spgccfngttd.  «Gfn¿, an rncfniað li ani `glli cdapikji mn clissg ivvncnjijmdsn iland drgccfnd. «Li prdssnai vdlti cfg vudn kuirmirg quglld cfg eiccnd cdj

^iaitd pgrcfî jdj ag ld cfngmn4 Ugmrð mn prdcurirtn uj pdstd nj prnai

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 8/25

77

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 9/25

75

li, cdsì jdj rnscfngrin mn rdapgrtn l„dssd mgl cdlld eicgjmd ld scnapijzîsu qugllg vgccfng sgmng mngtrd nl aikizznjd¿, cdjclusg nrrnvgrgjtg.  I``issin naagmnitiagjtg ld skuirmd g jdj g``n nl cdrikknd mn rn`ittg-

rg. An vgrkdkjivd cdsì tijtd mn ag stgssi cfg ivrgn vdlutd scdapirnrg jgljulli.  «I prgstnssnad cirg¿, sgjtnn mnrg illi snkjdri Pntsuod g sdld i qugl puj-td trdvin nl cdrikknd pgr rnilzirg li tgsti. Kln dccfn mn Isioiwi an ittgjmg- vijd napngtdsn8  «Krizng mn tuttd, cn vgmniad i scudli... Anyuon¿, tgranjð cdj uj sdrrn-sgttd njqungtijtg sullg li``ri.

  Pnaisn rnknmi, nl sumdrg ergmmd cfg scgjmgvi milli erdjtg. Mn judvdl„naaiknjg mn Isioiwi mgl kndrjd prnai ittrivgrsð li ani agjtg g sn sd- vrippdsg i quglli cfg ivgvd mivijtn nj qugl adagjtd.  Jdj ivrgn mdvutd s`nrcnirg, ld sipgvd `gjg, ai drain nl mijjd gri eittd.

***

  «Rrijzniad njsngag Anyuon-cfij4 C„æ uj cdsì `gl sdlg!¿, sn stnriccfnð^uonjd ilzijmdsn mil sud pdstd.  «An mnspnicg ai pgr qugsti vdlti pissd¿, rnspdsn rimujijmd vgldcg-agjtg lg ang cdsg sul `ijcd g iflgrrijmd li `drsi cfg ivgvd pdrtitd. Isi-oiwi gri knâ uscnti mn clissg.  «Sn puð sipgrg mdvg mgvn ijmirg cdsì mn ergtti4¿  «]n spngkfgrð pdn!¿, silutin uonjd eicgjmd ld slilda tri n `ijcfn. Nangn cdapikjn an kuirmirdjd njcurndsntn ai nd jdj ag jg curin. Wscnti

mill„iuli egcn ippgji nj tgapd i vgmgrg Isioiwi prgjmgrg lg scilg.  “Mgvd eirg prgstd!‑, lg cdrsn mngtrd. Sga`rivi mn ergtti g edrsg jdj sngri ijcdri iccdrti mn ag cfg li njsgkunvd. «Gfn, Isioiwi, ispgttian!¿, licfniain ai mi pirtg sui jgssuji rnspdsti. «Iccnmgjtn!¿, naprgcin cdrrgj-md pnþ vgldcg pgr tuttg lg riapg mn scilg jd im irrnvirg illi tgrrizzi njcnai ill„gmncnd. Wji vdlti ipgrti li pdrti rnaisn i `dcci ipgrti8 mi lissþsn vgmgvi tuttd l„nstntutd g sdpri li ani tgsti uj `gllnssnad cngld izzurrd

sga`rivi pdtgr gssgr tdccitd cdj uj mntd.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 10/25

7;

  «Sn puð sipgrg cdsi vudn4¿  Pncdjd``n li vdcg mglli cipdclissg, ijcfg sg jdj rnuscnvd i cipnrg mimdvg prdvgjnssg, pdn ilzin ld skuirmd sulli tdrrgtti g jilagjtg li vnmn8

sga`rivi uj ijkgld mnspgttdsd cfg sn mnvgrtnvi illg ang spillg.  «Cdag cn sgn silnti4¿, an ivvncnjin.  «C„æ li scilgtti qun mn litd¿, an rnspdsg sgmgjmdsn, nl vgjtd lg scdapn-klnivi n cipglln g pgr uj ittnad rnaisn na`ia`dliti i kuirmirli.  “Stupnmi, cfg stin eicgjmd4‑, scdssn li tgsti ijmijmd vgrsd li scilgtti.  «Ai `gjg, mgmucd cfg tu jdj sdflri mn vgrtnknjn¿, sn prgsg kndcd mn agssijmdan cdl sdlntd sdrrnsgttd striedttgjtg.

  «Jd, njeittn¿, ijsnain agttgjmdan sgmuti iccijtd i lgn. «]n fd pdrtitduji cdsi¿  «Yuilcdsi pgr ag4¿, sn stupì.  «Gsittd¿, tnrin eudrn milli `drsi mug scitdlg mn `gjtd. «Yun i``niad mg-kln irijcnjn mn rnsd g qun... uj pd„ mn mdlcn¿, lg strnzzin uj dccfnd eicgjmdlg vgmgrg cijjdln, tdrtnjg mn erutti g n sdlntn cdrjgttn illi crgai m„irijcni.  «Cfg snkjnci4¿, an kuirmð sgrni ijilnzzijmd li ani gsprgssndjg.  «Gccd... qugstd æ nl and admd mn cfngmgrtn scusi¿, i``issin li tgsti sgj-tgjmd mn judvd nl vdltd ijmirg i eudcd.  «Cfngmgran scusi4¿, mnssg prgjmgjmd uj irijcnjd mn rnsd.  «Sì, jdj ivrgn mdvutd s`nrcnirg. Jdj sd cfg an æ prgsd, mn sdlntd jdjsdjd cdsì curndsi ai... tutti quglli stdrni sulli stijzi mgllg jgcgssntâ an finjmdttd i eirg uji stupnmikknjg. An mnspnicg g... jdj ld mnrð i jgssujd¿,cfnjin ijcdr mn pnþ nl cipd strnjkgjmd lg aijn sullg knjdccfni.  Isioiwi jdj rnspdsg, sn lnantð i adrmgrg l„irijcnjd8

«Æ mivvgrd `udjd¿, sdccfnusg kln dccfn.  «Fd pdrtitd ijcfg nl tæ¿, gstrissn nl tgrads milli `drsi.  «Sgn ittrgzziti¿, sn liscnð seukknrg uji rnsiti.  «@gf, lg jdstrg aimrn sdjd iancfg millg scudlg supgrndrn g... sirg``gcirnjd sg ijcfg jdn ijmissnad m„iccdrmd, jdj crgmn4¿  «Rdssniad prdvircn¿, rnspdsg cdj jdjcurijzi g `gvvg uj sdrsd mn tæ.  «Adltd `gjg¿, tnrin uj sdspnrd mn sdllngvd. «Rgrð… Jdj mdvrgstn eirg

qugllg cdsg i scudli, æ pgrncdldsd! Sg mdvgssgrd scdprnrtn...¿

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 11/25

76

  «I-if... Anyuon, jdj rdvnjirg tuttd mncgjmdan quglld cfg mgvd g jdjmgvd eirg¿, an lijcnð ujd skuirmd tdrvd.  «Jd, cgrtd, æ sdld cfg... sdjd prgdccupiti pgr tg, tuttd qui¿, tdrjin i

kuirmirg nj `issd nj sgkjd mn rgsi.  «Sdjd cdsg cfg jdj tn rnkuirmijd¿, rn`ittî aijknijmd uj iltrd irijcnjd.  «Fin rikndjg ai...¿  «Sin uji cdsi4 Cfniccfngrn trdppd pgr n angn kustn¿, a„njlð uj cij-jdld illi crgai nj `dcci znttgjmdan. «Gccd, cdsì vi agklnd¿, scdppnð irnmgrg.  «Isioiwi, tu...¿, `dedjcfnin.

  «Cfniaian Pgn¿, pujtð n sudn dccfn `lu su mn ag. «Nj edjmd... sniadiancfg m„njeijzni, jd4¿, cdjclusg illirkijmd lg li``ri nj uj iltrd sdrrnsd`gflirmd.  «Sgn napdssn`nlg¿, s`uflin rdssi nj vdltd g aijknin nl cijjdld, nkjdrij-mdli.

Eu i qugl pujtd cfg sgjtnn li sui aijd cilmi imiknirsn sulli ani kuij-cni. An knrin vgrsd mn lgn sdrprgsi8 imgssd an stivi kuirmijmd nj uj admdcdaplgtiagjtg mnvgrsd mil sdlntd.  «Sgn prdprnd uji `ia`nji¿, mnssg nj uj sdffid, pdn an iccirgzzð jd isdriran lg li``ri. «Kuirmi cdag tn sgn spdrciti¿, an rnpulì cdj li pujtimgllg mnti.  «I-Isioiwi...¿, `il`gttin sgjtgjmd nl cudrg `ittgrg vndlgjtgagjtg jglpgttd.  «Rudn cfniairan Pgn, tg l„fd knâ mgttd¿, sn pdrtð lg mnti illi `dcci. «Æuj pgccitd sprgcirg uji crgai cdsì `udji¿, cdjclusg sdccfnumgjmd kln

dccfn, liscnijmdan scdjvdlti.

***

  «Anyuon-cfij, sdjd cdsì gadzndjiti!¿, uonjd an siltð il cdlld su mnknrn. «Yunjmn kndcfgrin cdag kuirmni iccijtd il cipntijd4¿  «Gfn, quijtd gjtusnisad¿, an rnprgsn mill„issiltd. «Mi quijmd tn njtg-

rgssn mn `isogt4¿

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 12/25

7>

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 13/25

52

  «Mi quijmd li ani anklndrg ianci æ mnvgjtiti li sgcdjmi pujti mgllisquimri egaanjnlg mn pillicijgstrd!¿, rnsg i``riccnijmdan pnþ edrtg.  «Cdsì an strdzzn!¿, an liagjtin. uonjd sn gri dflgrti mn iccdapikjir-

an nj pilgstri agjtrg kln iltrn cdapikjn mn clissg sn stivijd prgpirijmdpgr vgjnrg i eirg nl tned mikln spiltn.  «@udjkndrjd, vgmd cfg sngtg mn dttnad uadrg¿, cn vgjjg njcdjtrdEuhnwiri.  «Cipntijd¿, egcn uj pnccdld njcfnjd sgkunti i rudti milli ani ianci.  «@gjg, illdri nd... vimd sullg krimnjitg g...¿, `niscncð uonjd ssijmdcn.Gri strijd vgmgrli cdsì gccntiti, mivijtn i ^iaitd ivgvi sgaprg adstritd

mn jdj iairg nl `isogt.  «Df, sì, an riccdaijmd, eitg uj `udj tned! Jg i``niad mivvgrd `nsd-kjd dkkn¿, sdrrnsg Euhnwiri ivvncnjijmdsn i lgn. «Sdjd adltd pnþ trijqunl-li sipgjmd cfg cn sgn tu nj trn`uji, sgn sgaprg adltd cildrdsi¿, prgsg lgaijn mn ^uonjd tri lg sug eicgjmdlg mnvgjtirg nl vdltd `drmgiux.  «If... sì, gccd... cipntijd... nd jdj pdtrgn ain pgrmgran uji vdstri pir-tnti¿, rnspdsg cdj dccfn sdkjijtn, liscnijmdan sgjzi pirdlg.  «Imgssd md``niad ijmirg uonjd-sij, i mdpd¿, li silutð kir`itiagj-tg Euhnwiri, liscnijmdlg ln`grg lg aijn.  «Ci-cipntijd... tn rncdrmn nl and jdag4 Ai cdag...¿, `il`gttð mn judvdli ani ianci ssijmdli.  «Cgrtd cfg an rncdrmd nl tud jdag, æ mnfficnlg mnagjtncirg uji rikizzicdsì cirnji g kgjtnlg¿, sdrrnsg Euhnwiri aijmijmd uonjd lgttgrilagjtg njtnlt. «Anyuon-sij, vngjn¿  «Sì¿, ijjunn g an ivvncnjin uj ittnad ill„drgccfnd mglli ani cdapikji

mn clissg. «@uknirmi! Rdtgvn mnragld cfg ivgvn uj mg`dlg pgr li pijtgrimgll„Nrdou¿, li prgsn nj knrd.  «Rgjsi i jdj eirg `rutti kuri!¿, an mgttg uj cdlpgttd sul `riccnd ei-cgjmdan li lnjkuiccni.  Pikknujsn nl cipntijd gm gjtrin jglld spdklnitdnd egaanjnlg, mdvg sn sti- vi knâ cia`nijmd tutti li squimri.  «Anyuon-sij, ein nj ergtti cfg md``niad scilmircn¿, an mnssg Euhnwiri

cdj kgjtnlgzzi prnai mn uscnrg milli stijzi.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 14/25

59

  «Gfn, sga`ri cfg tu sni rnuscnti im iccipirrirtn ijcfg li snapitni mglcipntijd, gf4¿, gsdrmì uji mgllg rikizzg. «Cda„æ irrnvirg illg pirtntg uffi-cniln sgjzi eirg jgppurg kln illgjiagjtn4¿, an prdvdcð.

  «Ijiauri, liscnili stirg¿, njtgrvgjjg li rikizzi cdj li quilg ivgvdkndcitd jglli pirtnti mn quilcfg sgttnaiji prnai. «Sg nl anstgr fi scgltd lgnivrâ ivutd n sudn adtnvn¿, an mnegsg.  Ivgvd agssd nj cdjtd lg rgizndjn mgllg rikizzg cfg grijd mgstnjitg ieirg lg rnsgrvg, edrsg il ldrd pdstd ijcf„nd an sirgn irri``niti. Rgrð jdj anijmivi prdprnd mn gjtrirg jgl clu` mn `isogt sdld pgr agttgrg i ticgrg lgailglnjkug, pgrcnð an cia`nin nkjdrijmd n cfniccfngrnccn g cdrsn nj ciapd

mdvg an ispgttivijd nl cipntijd g ^iaitd.  «Gccd li ani pupnlli¿, gscliað nl rikizzd i``riccnijmdan gjgrknci-agjtg. Nl and vdltd prgsg eudcd ill„nstijtg.  «Pyd, pnijtili!¿, ld rncfniað Euhnwiri cfg sn stivi scilmijmd cdj n tnrnln`grn.  «Gflgttnviagjtg jdj vdrrgn scitgjirg l„nri mgllg tug eijs g... mglli tui ri-kizzi¿, an knrin vgrsd kln spiltn jdtijmd nl krij ifldlliagjtd. SncuriagjtgPgn gri lâ nj agzzd mi quilcfg pirtg.  «Df, njsdaai, tg l„fd mgttd. Jdj mgvn prgdccupirtn pgr lgn¿, mnssg cdjjdjcurijzi.  «Rgrcfî ein cdsì4¿, rn`ittgn njeistnmnti. «Rdtrg``g njkgldsnrsn¿  iaitd g Euhnwiri an kuirmirdjd gjtria`n stupntn.  «Gccd nd... Udlgvd mnrg cfg quilsnisn rikizzi sirg``g kgldsi mgl sud -mijzitd¿, i``issin su`ntd nl vdltd sgjtgjmdan eudrn ludkd.  «Cdag mgvd mnrtgld4 ]u jdj cdjdscn Pgn¿, rgplncð iaitd, sul sud vdl-

td cdapirvg uj„gsprgssndjg sdflgrgjtg. «Lgn æ mnvgrsi millg iltrg rikizzg gtn issncurd cfg jdj sn njkgldsnrg``g ain pgr cdsg mgl kgjgrg¿, an scdapn-klnð n cipglln cdj li aijd.

Iccijtd i jdn Euhnwiri ivgvi rnprgsd n tnrn i cijgstrd, ai sga`rivijgrvdsi. ]uttivni, uji vdlti njnzniti li pirtnti, nl cipntijd tdrjð ittgjti gcdjcgjtriti. N jdstrn ivvgrsirn jdj grijd ailg ai tri mn jdn sn njstiurðsu`ntd uj dttnad egglnjk, pgragttgjmdcn mn mdanjirg li scgji sgjzi trdppn

prd`lgan. Mikln spiltn irrnvivi nl tned mglli jdstri scudli g i dkjn pujtd sn

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 15/25

50

scitgjivijd lg urli. Euhnwiri gri njcdjtgjn`nlg, seukknvi illg ivvgrsirngcdj li sui sdlnti glgkijzi, pnijncivi nl kndcd nj admd jiturilg gm gfficicg,jdj c„gri mivvgrd jgssuji s`ivituri nj lgn. Jg grd ifliscnjiti, li sgkunvd

jgl sud kndcd prgjmgjmd mn tijtd nj tijtd njnznitnvg cfg lgn ippdkknivi.Ld scdjtrd sn cdjclusg cdl pujtgkknd mn sgttijtisgn i cnjquijtiquittrd.

  I jg pirtnti cn eu l„njvisndjg mn ciapd, tuttn grijd gjtusnistn g nd anknrin m„nstnjtd vgrsd lg krimnjitg illi rncgrci mn quilcujd8  “Cfnssâ sg Pgn fi vnstd li pirtnti‑, pgjsin sgjtgjmd nl cudrg iccglgrirg nl`ittntd. Rrdprnd nj qugll„nstijtg rnuscnn i njcrdcnirg n sudn dccfn8 gri nj pngmnnj tgrzi li. «Gccdli!¿, ilzin li aijd jglli sui mnrgzndjg sdrrnmgjmdlg, lgn

an rgstntuì nl sdrrnsd, ai eu sdld uj ittnad pgrcfî li sui gsprgssndjg cia-`nð rgpgjtnjiagjtg.  «Sgn nl and issd!¿, an sgjtnn sdllgvirg millg `riccni mn iaitd cfg njnznði eiran vdltgkknirg cdag edssn uji `illgrnji. «Eijtistnci! Sgaplncgagjtgeijtistnci!¿, an rnansg i tgrri. Grd eristdrjiti, an knrivi li tgsti g jdj egcnnj tgapd i scijsiran quijmd nl `gl cipntijd mglli squimri aiscfnlg an`icnð sulli erdjtg mivijtn i tuttn.  Ld kuirmin scdjvdlti8  “Cds„fi eittd4 Sdjd spiccniti‑, pgjsin sgjtgjmd nl sumdrg ergmmd njvimgr-an, agjtrg naaiknjivd Pgn g nl sud studld mn eijs rnvgjmncirg nl and scilpd.  «Gfn, Pyd, sgn napizzntd4¿, ld spnjtdjð Euhnwiri iflgrrijmdan pgr uj`riccnd. «Ugmn mn mirtn uji cilaiti¿, ld iaadjì nl cipntijd eicgjmdansgkjd mn illdjtijiran.

Jdj sgjtnn li rnspdsti mn ^iaitd, ai ijcfg lun sga`rivi njeistnmntdmill„njtgrvgjtd mgll„ianci.

  “Cfg sntuizndjg issurmi…‑, prgsn uj rgspnrd agjtrg lg cdapikjg cdr-rgvijd gm gsultivijd pgr li vnttdrni. An knrin mn judvd vgrsd lg krimnjitg,ai Pgn jdj c„gri pnþ. “Sn sirâ irri``niti‑, pgjsin mnrnkgjmdan vgrsd klnspdklnitdn. Edrsg ^iaitd jdj sn rgjmgvi cdjtd cfg nl sud admd mn eirgpdtgvi egrnrli g agttgran nj cittnvi lucg.

«Iccnmgjtn, jdj vdklnd lntnkirg cdj lgn pgr cdlpi mn quglld stupnmd¿, mns-sn pnijd uscgjmd milli mdccni.

  «Cdj cfn cg l„fin4¿, an `ldccð nl cipntijd.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 16/25

53

  «If, jd, jngjtg... pirlivd tri ag g ag¿, li gvntin ijmijmd ripnmiagjtgi vgstnran.

Rgr tuttd nl tgapd Euhnwiri jdj an sticcð kln dccfn mn mdssd, grd sncuri cfg

 vdlgssg pirliran. Illi jg rnaijgaad sdltijtd jdn mug jglld spdklnitdnd.  «Sniad lg ultnag rntirmitirng¿, tgjtin mn smriaaitnzzirg cdj uji `ittuti.  «Knâ¿, an sn ivvncnjð lgjtiagjtg lgn. «Eirgad uji egsti stisgri. Ijmni-ad i uj ldcilg qun vncnjd, vngjn cdj jdn4¿  «]n rnjkriznd ai jdj pdssd. Mdaijn fd uj cdapntd nj clissg g qunjmn...¿  «Æ pgr vni mn Pyd, vgrd4¿, an njtgrruppg eicgjmdan njmngtrgkknirg.Yuijmd li ani scfngji tdccð nl aurd illg ang spillg, li aijd mn Euhnwiri

sn imiknð sdpri li ani tgsti. «C„æ quilcdsi tri mn vdn4¿, mdaijmð issdttn-klnijmd ld skuirmd.  «Jd, cfg mncn!¿, an spivgjtin. «Lun æ mijzitd cdj Isioiwi¿  «Yugstd cdsi c„gjtri4¿, an scrutð ittgjtiagjtg. «Rdtrgstn gssgrg ukuil-agjtg njtgrgssiti i lun¿  M„naprdvvnsd cipnn. Nl admd nj cun gri njtgrvgjuti pdcd prnai, l„njtn-antâ cdj cun kln pirlivi, l„ittgkkniagjtd jgn sudn cdjerdjtn...  «Euhnwiri-sij, jdj æ cfg... æ i tg cfg pnicg4¿, an uscì sgjzi pgjsirgmilli `dcci. Euhnwiri skrijð kln dccfn g cdj ani krijmg sdrprgsi scdppnðnj uji rnsiti.  «Nd njjiadriti mn Pyd4¿, sn cfnjð su mn ag pdsijmdan l„iltri aijdsulli kuijcni. «Sgn eudrn strimi... Anyuon¿, an kuirmð njtgjsiagjtg g ansdrð lg li``ri cdj nl pdllncg eicgjmdan sd``ilzirg.  «Eu-eudrn strimi4¿, rnpgtgn scndcciti agjtrg nl vdltd mglli sgjpin sn iv- vncnjivi pgrncdldsiagjtg il and. «I-if, iccnmgjtn! uonjd-cfij an sti

ispgttijmd!¿, scnvdlin vni mi quglli sntuizndjg na`irizzijtg. «Irrnvgmgrcncipntijd!¿, prgsn nj ergtti lg ang cdsg g uscnn mn cdrsi milld spdklnitdnd.  “Ai cfg snkjnci4‑, illujkin li eilciti sgjtgjmd l„irni vgjnrg agjd. “Griuj admd pgr agttgran nj mnfficdltâ4 Udlgvi miran uji lgzndjg4 Dppurg...‑,sgjtnn lg kuijcg scilmirsn. “N sudn dccfn grijd cdsì prdedjmn... sga`rivi vdlgssgrd njkfndttnran‑, sdspnrin rillgjtijmd nl pissd.  «Gccdtn, jilagjtg! Sn puð sipgrg pgrcfî cn fin agssd tijtd4¿, an vgj-

jg njcdjtrd ^uonjd kuirmijmd illg ang spillg. «Ai... nl cipntijd4¿

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 17/25

5=

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 18/25

57

  «Nl cipntijd æ napgkjitd, vngjn!¿, li triscnjin vni pgr uj `riccnd sgjtgj-mdan ijcdri pgkknd.  Sirg``g stitd `glld ijmirg i egstgkknirg quglli sgri cdj tuttn kln iltrn.

Ivrgn pdtutd njvntirg ^uonjd g cfngmgrg im Isioiwi sg vdlgvi ujnrsn i jdn.Ivrgaad pdtutd mnvgrtnrcn tuttg njsngag. Rurtrdppd pgrð lg cdsg sn grijdcdaplncitg sgjzi cfg ag jg rgjmgssn cdjtd8 c„gri mivvgrd adlti cdjeusnd-jg njtdrjd g mgjtrd mn ag.

*** 

Yuglli jdttg jdj rnuscnn i mdranrg, n vdltn mn Euhnwiri g Pgn an tdr-agjtivijd mn cdjtnjud. An sgjtnvd striji cdag jdj an gri ain succgssdprnai g jdj rnuscnvd i cipnrjg nl pgrcfî. An pdrtin tuttd qugl pgsd jdil pdagrnkknd succgssnvd jcfî, murijtg nl turjd mn pulnzng, jdj trdvin nlcdrikknd mn pirlirjg cdj li ani ciri gm gccgjtrnci ianci ^uonjd8  «Mivvgrd æ succgssd qugstd4¿, gscliað rncimgjmd sulli sgmni. «Jdjpdssd crgmgrcn!¿, s`uflð scdjsdliti.  «]g l„fd mgttd, edrsg fd cipntd ailg nd¿, rnpgtgn ippdkknijmdan illdspizzdldjg. Yugl kndrjd gri nl turjd and g mn uonjd mn pulnrg li clissg.  «Rgrcfî jdj ag ld fin mgttd su`ntd4¿  «Ivrgn vdlutd ai... ngrn grd trdppd scdjvdlti. Mdvgvd agti`dlnzzirg licdsi¿, sdspnrin.  «Cgrtd cfg æ uji sntuizndjg striji, gf4 iaitd cn prdvi cdj tg g li ci-pdclissg vn `gcci nj ffikrijtg. Rgr cfnumgrg nj `gllgzzi sgjpin Euhnwiri fitgjtitd mn `icnirtn... Ai cdag ein i gssgrg cdsì nrrgsnstn`nlg4¿, s`uflð.

  « uonjd-cfij, tn prgkd, jdj æ mivvgrd nl cisd mn prgjmgran nj knrd!¿,an irri``nin.  «Min, su! Cdag ein i jdj gssgrjg eglncg4 Nd edssn il tud pdstd siltgrgn mnkndni!¿  «Ai sg iaitd jdj ld sdppdrtn!¿, rn`ittgn rnsgjtnti.  «Cfg c„gjtri4 Mivijtn ill„dpnjndjg pu``lnci lun æ uj kd mi piuri g pdn...nl cipntijd Euhnwiri!¿. Sul sud vdltd cdapirvg mn judvd qugll„gsprgssndjg

sdkjijtg cfg lg ivgvd vnstd quijmd nl cipntijd lg ivgvi prgsd lg aijn tri lg

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 19/25

55

sug. «Sgjtn, sg fin njtgjzndjg mn cdjclumgrg cdj lgn mgvn mnragld, njtgsn4¿,an prgsg pgr lg spillg.  «Sagttnli! Æ stitd sdld uj ittnad¿, sgjtnn mn judvd lg kuijcg `rucnirg.

«Rnuttdstd, mgvd cia`nirg l„icqui¿, an illdjtijin cdl sgccfnd vgrsd nl `i-kjd mgl prnad pnijd.

“Ai cds„fijjd pgr li tgsti tuttn quijtn4‑, s`uflin sgcciti. Drain griippuritd cfg ijcfg pirlirg cdj ^uonjd jdj an ivrg``g pdrtitd i julli.“Mdvrgn pirlirg cdj Pgn...‑, sdspnrin pgjsijmd ill„gsprgssndjg cfg lg ivgvd vnstd sul vdltd quijmd iaitd an ivgvi i``riccnitd. “Cfnssâ sg æ ijcdrijgll„nstntutd‑, svudtin nl sgccfnd g ld rngapnn cdj icqui pulnti. M„naprdvvnsd

sgjtnn mgllg vdcn prdvgjnrg mil `ikjd mgn rikizzn8 stivijd rnmgjmd g cdj-ei`ulijmd tri mn ldrd. “Mgvdjd gssgrg mn uj„iltri sgcdjmi‑, pgjsin mijmdldrd pdci napdrtijzi. Rrgsn nl sgccfnd g uscnn mil `ikjd mgllg rikizzg pgrtdrjirg nj iuli.  «G cdsì tn sgn prgsd uji s`ijmiti pgr li judvi irrnviti, Anyuon Nogmi4Wj `gl cisnjd, iancd!¿  An `ldccin sulli sdklni mgl `ikjd8 stivijd pirlijmd mn ag.

«Cgrtd cfg jdj sd sg tn cdjvngjg liscnirg li tui rikizzi pgr lgn, sin4¿,sgjtnn mnrg i uj iltrd rikizzd.  “Sdjd nj trg ai... cfn tri ldrd sn æ prgsd li s`ijmiti pgr ag4 Fd... uj`ruttd prgsgjtnagjtd‑, strnjsn uji aijd il pgttd.  «Jdj sd cfg mnrvn... æ succgssd g `isti! Yuijmd lg std vncnjd nd... jdj cncipnscd pnþ jngjtg!¿, rncdjd``n li vdcg mn ^iaitd.  “Jdj æ pdssn`nlg!‑, g``n uj sussultd. “Edrsg mdvrgn ijmiragjg‑, egcn pgrilldjtijiran.

  «Sgcdjmd ag ein uji stupnmikknjg. Yuglli jdj an sga`ri uji cdagIsioiwi, miaan rgtti, jnrin pgr ijmirg nj `nijcd pgr uj siccd mn tga-pd!¿, rnsg l„iltrd rikizzd.

An ldccin, napngtrnti.  «Sfnjkd fi rikndjg! Enjnrin pgr pgjtnrtgjg. Mdvg li trdvn uj„iltri cdsìmnspdjn`nlg4 G pdn æ sgxy mi piuri!¿, rn`ittî uj iltrd. «Cdaujqug sg mg-cnmn mn scirncirli pgr imgscirg l„njkgjui vgrknjglli eiaagld sipgrg cfg cn

pgjsd nd i eir cdapikjni illi tui mijziti!¿

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 20/25

5;

  Sgjtnn scdppnirg uji judvi rnsiti nj cdrd. Jdj iscdltin jgaagjd qugl-ld cfg rnspdsg Pyd, grd irri``niti, trdppd irri``niti.  «Mdvrgstg vgrkdkjirvn!¿, gscliain gjtrijmd jgl ldrd `ikjd cdag uji

eurni.  Lijcnin nl sgccfnd m„icqui immdssd in trg rikizzn, rnaistn i dcci ipgrti,mdpdmncfî an vdltin g iflgrrin ujd spizzdldjg, ld ln`grin milli tgsti g ldpujtin vgrsd mn ldrd.

^iaitd gri nj ujd stitd njmgscrnvn`nlg, ai quijmd n rikizzn sn sciklni-rdjd su mn ag sn rnprgsg su`ntd g tgjtð mn egrairg n sudn iancn, prd`i`nl-agjtg prgdccupitd cfg an eicgssgrd mgl ailg.

  Nllusd.  «]gsti!¿, cdlpnn nl prnad. «Stdaicd!¿, cdlpnn nl sgcdjmd. Pudtin nl `istd-jg g rnpgtgn kln stgssn cdlpn njvgrtntn cdsì vgldcgagjtg cfg jgssujd mgn mugg``g nl tgapd mn rgjmgrsgjg cdjtd8 gjtria`n crdllirdjd ansgriagjtg itgrri mdldrijtn.  «Anyuon…¿, an kuirmð gstgrrgeittd iaitd kdccndlijtg.  «]g l„ivgvd mgttd cfg nl `isogt jdj gri nl and spdrt¿, mnssn mgtgranjitiivvncnjijmdan i lun.  «Jdj æ cdag pgjsn…¿, sn egcg sgrnd. «Jdj std pirlijmd illg spillg mnPgn¿  «If, jd4 Strijd pgrcfî sga`ri prdprnd l„gsittd cdjtrirnd¿, cdlpnn mnjudvd illg kia`g ujd mgn sudn iancn, cfg ivgvi tgjtitd ailmgstriagjtgmn rnilzirsn g issilnran illg spillg. Nj qugl adagjtd uji vdcg ianci irrnvðnj sdccdrsd illg ang spillg.  «Sn puð sipgrg cfg sti succgmgjmd4!¿, sn illirað uonjd vgmgjmd li

scgji.  «Stin njmngtrd, jdj fd ijcdri jntd!¿, gscliain segrrijmd i iaitd ujcdlpd nj agzzd il cdstitd, eicgjmdld `ircdllirg.  «Pgn ld si!¿, urlð liscnijmdan njcrgmuli. «]u jdj pirln ain cdj uonjdmgllg tug cdsg4¿, ivijzð lgjtiagjtg, jcfî jdj kln ansn nl `istdjg sdttd likdli. «Sgn tu cfg fin iscdltitd uj jdstrd mnscdrsd prnvitd¿, sn iltgrð.  «Ai... jdj t„njtgrgssi nl admd nj cun qugstn mug ansgri`nln pirlijd mglli

tui mijziti4¿, i``issin nl `istdjg.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 21/25

56

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 22/25

5>

  «Rgjsn cfg i Pgn napdrtn mn quglld cfg n angn iancn mncdjd mn lgn4¿,scrdllð lg spillg.  «Sgn pitgtncd¿, mnssn sgjtgjmd lg licrnag njdjmiran kln dccfn milli ri``ni.

  @uttin nl `istdjg nj tgrri g cdrsn vni. uonjd an rncfniað pnþ vdltg, aind jdj l„iscdltin.

Silnn lg scilg siltijmd n krimnjn mug illi vdlti g vdlin lgttgrilagjtg jdil tgrrizzd, spgrijmd mn trdvirli8  «Sgn qun!¿, gscliain nj licrnag vgmgjmd Pgn mnstgsi sul pivnagjtd cdjlg `riccni g li cirtglli mngtrd li tgsti.  «Anyuon4¿, sn illirað vgmgjmdan nj quglld stitd. «Cfg succgmg4¿, sn

ilzð sun kdantn ssijmdan.  «Yugkln stupnmn iancn mgl tud mijzitd... grijd cdj lun jgl `ikjd mgnrikizzn g... pirlivijd mn tg! ^iaitd mncg cfg tu ld sin, æ vgrd4¿, gspldsnstrnjkgjmd lg aijn illi kdjji.  Pgn tdrjð i kuirmiran cdj l„gsprgssndjg mn sgaprg.  «G illdri4¿, an ssð napgrtur`i`nlg. «Sn puð sipgrg pgrcfî t„napnccnsgaprg mgkln iflirn mgkln iltrn4¿, an rnaprdvgrð.  «Jdj pdssd crgmgrg cfg i tg vimi `gjg! Cdsì cdag nd fd sgjtntd n ldrdpgttgkdlgzzn, pdtrg``grd ivgr sgjtntd ijcfg iltrg pgrsdjg, ld sin4 Jdj tn nj-tgrgssi mgllg vdcn cfg vijjd nj knrd su mn tg jglli scudli4¿, lg krnmin cdjtrd.  «Jd, jdj a„njtgrgssi g imgssd sagttnli mn ikntirtn!¿, cdjclusg rnagttgj-mdsn stgsi i tgrri.  «Jdj pdssd sagttgrg mn ikntiran, jdj sdppdrtd qugstg cdsg¿, an sg-mgttn vncnjd i lgn. «Nd... kln fd lijcnitd uj sgccfnd m„icqui immdssd g ln fdpnccfnitn!¿, cdjegssin rnprgjmgjmdan li sui ittgjzndjg.

  «Cfg cds„fin eittd4¿, skrijð kln dccfn pdn scdppnð i rnmgrg. «Sgn pizzi!¿  «Sagttnli mn rnmgrg cdsì!¿, an irri``nin g i qugl pujtd Pgn illujkð liaijd vgrsd mn ag, tnrijmdan pgr li crivitti g eicgjmdan rncimgrg sdprimn lgn.  «Imgssd sagttnli, mi `rivi¿, mnssg cdj vdcg ffiutiti. «Sg qugkln stupnmnsn sdjd gccntitn i sgjtnrg n riccdjtn mn Pyd cfg sn eicgvi krijmg mgllg sugprdmgzzg grdtncfg jdj an njtgrgssi. Ruð eirg g mnrg quglld cfg vudlg tij-

td... æ sdld sgssd, jd4¿, an kuirmð nj admd ia`nkud.

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 23/25

;2

  «Sdld… sgssd4¿, rnpgtgn scdjvdlti.Lg aijn mn Pgn Isioiwi liscnirdjd ln`gri li crivitti mglli ani ujnedr-

ag g sn njsnjuirdjd cdj mglncitgzzi tri n angn cipglln8

  «Udrrgstn eiran crgmgrg cfg jdj fin ain eittd cdsg mgl kgjgrg4¿, ankuirmð mnvgrtnti njcfndmijmdan cdj n sudn njcrgmn`nln dccfn `lu.  «Gccd, nd...¿  «Mujqug... sgn uji `ia`nji njkgjui4¿, an tnrð i sî cdj mglncitgzzi.  «I-Isioiwi¿, `il`gttin prdprnd cdag uji rikizznji njtnadrnti. Li sn-curgzzi cdj cun an tgjgvi strgtti i lgn an scdjvdlkgvi. «Sagttnli imgssd¿,strnjsn kln dccfn cgrcijmd mn rn`glliran, ai quijmd ln rniprnn jdj g``n pnþ

li pdssn`nlntâ mn seukknrlg.  «Sirâ uji cdsi pnicgvdlg, tg ld prdagttd¿, sdrrnsg cdj uj anstd mn ai-lnzni g tgjgrgzzi prnai mn ivvncnjirsn il and vdltd g sdriran lg li``ricdj uj `icnd. I qugl cdjtittd g``n uj sussultd g nl cudrg prgsg i cdrrgrgcdsì edrtg mi liscniran sgjzi itd. «Stin cilai...¿, sussurrð mnscfnumgjmdli sui `dcci sulli ani, cnjkgjmdan n ijcfn, cdjedjmgjmdan cdj nl sudsipdrg mdlcg g cilmd. 

Ld sipgvd cfg gri pgrncdldsi, l„ivgvd cipntd j mil prnad adagjtd njcun l„ivgvd vnsti... G illdri pgrcfî an rntrdvivd nj quglli sntuizndjg4

***

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 24/25

;9

7/21/2019 Orange Cream Cap3

http://slidepdf.com/reader/full/orange-cream-cap3 25/25

Drijkg Crgiamn Scirlgtt @gll

cdj n mnsgkjn mn Igryj Suj

CDJ]NJWI...

]uttn n mnrnttn rnsgrvitn ill„iutdrg. Dkjn rnprdmuzndjg vngtiti.Sdstngjn nl prdkgttd lgkkgjmd n cipntdln sul `ldk  g nscrnvgjmdtn illi piknji eicg`ddo.

www.drijkgcrgiayurnaijkijdvgl.`ldkspdt.nt