New 6 · 2018. 12. 18. · 4.ˇ ( ˘% ˝˝ ˆ & & ’ ( ˆ) ˘ *+ ˝ ˛ & ) , ˆ& -. / ˝ 0 ) 1 2...

72
CIS Ñîäåðæàíèå Óñòàíîâêà, 2-3 Ðàñïàêîâêà è âûðàâíèâàíèå, 2 Ïîäêëþ÷åíèå ê âîäîïðîâîäíîé è ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè, 2-3 Ïðîáíûé öèêë ñòèðêè, 3 Îïèñàíèå ñòèðàëüíîé ìàøèíû, 4-5 Ïàíåëü óïðàâëåíèÿ, 4 Êàê îòêðûòü è çàêðûòü áàðàáàí, 4 Äèñïëåé, 5 Ïðîãðàììà «ÌÅÌλ, 5 Çàïóñê ìàøèíû. Ïðîãðàììû, 6 Êðàòêèå èíñòðóêöèè: Ïîðÿäîê çàïóñêà ïðîãðàììû, 6 Òàáëèöà ïðîãðàìì, 6 Ïåðñîíàëèçàöèÿ ñòèðêè, 7 Óñòàíîâêà ñêîðîñòè îòæèìà, 7 Ðåãóëèðîâêà òàéìåðà îòñðî÷êè (Delay Timer), 7 Âûáîð òåìïåðàòóðû, 7 Ôóíêöèè, 7 Ìîþùèå ñðåäñòâà è áåëüå, 8 Ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 8 Îòáåëèâàíèå, 8 Ïîäãîòîâêà áåëüÿ, 8 Îñîáåííîñòè ñòèðêè îòäåëüíûõ èçäåëèé, 8 Ïðåäóïðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè, 9 Îáùèå ïðàâèëà áåçîïàñíîñòè, 9 Óòèëèçàöèÿ, 9 Ýêîíîìèÿ è îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû, 9 Îáñëóæèâàíèå è óõîä, 10 Îòêëþ÷åíèå âîäû è ýëåêòðè÷åñòâà, 10 Óõîä çà ñòèðàëüíîé ìàøèíîé, 10 Óõîä çà ðàñïðåäåëèòåëåì ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 Óõîä çà äâåðöåé ìàøèíû è áàðàáàíîì, 10 ×èñòêà íàñîñà, 10 Ïðîâåðêà çàëèâíîãî øëàíãà, 10 Êàê ÷èñòèòü ðàñïðåäåëèòåëü ìîþùèõ ñðåäñòâ, 10 Óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé, 11 Ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, 12 Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ÑÒÈÐÀËÜÍÀß ÌÀØÈÍÀ WITE 107 Ðóêîâîäñòâî ïî ýêïóàòàöèè Magyar, 13 ES HU Românã, 49 RO Español , 61 ES CZ Èeský, 25 Slovenský, 37 SK ÐÓÑÑÊÈÉ, 1 CIS

Transcript of New 6 · 2018. 12. 18. · 4.ˇ ( ˘% ˝˝ ˆ & & ’ ( ˆ) ˘ *+ ˝ ˛ & ) , ˆ& -. / ˝ 0 ) 1 2...

 • �����������

  �����������������������������������������������������������������������������������������������

  ���������������������������� ����������������� �����������!����������������"������#���$��%%�� &'(')*�� #

  !�"��������#�$��%������& ������������+���������!����������$��%%��,-���������$��%%��,

  $�������'(�)���������*.�������������������/%���0�$�����������%�����������123456�7893:;��0<�����%��������0=������0

  +�,-�������������.������/�����������%��>?���������@)��������@���$�������������@)��������������������?�!�����@

  $���"�������)�����������(����0)�>���������!����������A.��!�����AB����%����?���������/��>�������A

  �.��"��������"1����23)������������������������CD.?���!�������������%�E�����CD.?���!�����������%�%��>?���������CD.?���!��������%�E�����������%��CDF�������������CD��������!�����$��E���$���CD ��������������������%��>?���������CD

  ������������������������22

  �����������.��"�������2�-?�����?���������

  �456789:7;�+7?�23*

  6"�������������@��"�(��

  �������� �

  ?�AB

  ��������

  CD

  GHI5ñJ4�� �

  ?�?�

  �E

  ������� � �

  ��������� ��

  �F

  6��G5H��2

  ���

 • ���

  ������

  ��K������������������������L�+������0����������'������������������'�E������������������0�� ������ ���������� � �� ��� ��

  #����������������������������������������������� �'�&��#����'��� ���������'�&��M������������ �������0��� L

  ��=�'���������������������������-����'������0��� � ��0�

  � ���� � ��� ��������� � �#������������������������������'�E�L

  6�������������������

  6������

  CL ��������������������'�E��L

  �L /��������������������������������0������ ��' � �������������L����������0�����

  ��0����N���������������'�E���N��� 0����� �� ������?��'�'�����L

  �L� /����� ������������������������ � �#���

  �����������������'��������0��

  ��� #������ ����� ���������'�E�� ����� �����L

  !L� O������� ������ ����&��?'� ����������'�#�&��E��'L

  %L K����� ��� ������-� ��� =�'������� �� � � ��

  �������?�� �������������� ���������'�E�L

  .������ �#���

  �E���������E���'��������������������������L�O�����������#����E�

  ������ ������'�����'� #�&��E��'L

  �� P� ��#�E���� �� '� &����� �� ���������''������'L

  I���������

  CL�/�����������������'�E��� ��� �����'� ������'���������������

  ���� �� ��������� ����'��� � ��������'���L

  �L���������������'��E�����'�������&��������

  �������������0�� ���'� ����?� ���������0�

  ����� �����L� $� � ���&�� �������� �������� �����&������� ����� #���E� ��&������� �����&����� #��� ���

  ��������������'�E�����'���������������������

  &��#������������ ������ ��E�� ��������� �������

  &��#���������0������������

  ��QL

  ��������� ��������� ���������� � ��'�0�#�0����E�'������������'?��������' ��������'�E�L*��� �������� �'�E��� ����� ��� ������ ������'�����'��������������

  �����������#�E��� ���������'L�=��������'����������� � �����#�������������������#'�0��L

  �����������������������������-����=�E���������� �'�E��'�0�� ���� ����?���������'� ������?'� ������'��� �����&�� �

  ��'?� L�F������������� ������ � ������������������������������� ���#�����&����������0���� ����� ���� ��������'�'�E�L������������������������ ������'�� ����0���������&�������������L

  $����,J����������������������@������J����������

  $�������������'�����%�����%

  CL�=�����������������R�������#�����&��E���&����������&�� ��� ���������������� ���������������#����'��������

  '��S!����'��2��������

 • ������������������������

  ��������������������������������������

  ���� ��������� ��������� ���������� ������������ ���������������������������� ������������ ��!���� ��"�� ���������� ����� ������ ��!�����������������#$�%&&������������'������������ ������������� ������� �������"������������������������(������������ ��� ������� ������)��� �� ���*� ���"�������������

  �������������������������������������� ����)�+� �������+)��� (�!����� �� �����������������*�����������������������(����*�

  ��,������������������������������������������������������� ���� ����!��������� �����������������)����������������������������

  ������������������%$&����

  ����������������������

  ������-��.�������������������������������������-

  ���/���������+"�������0������"��������������������)����!���+����� ������� �� ����+)��� ���������� (������ ��� ������������ �� ������*�� 1���������������������������+"���"���������� )��������������"������������������������(��������������*�%#�2�������+)���������������������������&�%���

  ����������"���������������������������������������� ������ ������� �� ����+)��� ������������+)������!�������+��������������������������������"����������������%�$��������(�����+����������������� ��"���������������3�$� ������*�� ��������� 0����������� ��� ����������������� ���������

  �����������������������������������������!��������

  ��� �������� �������� ���������� ��������� ������������

  ���4������������ 0������"������ ����� ������������������������������������ �5!%�$�56&�7.89�#335�:;�4��������� ����������� ����!������ ������� �������"��+)�!� ������� �� 0����������������� ���� 0���

  �������������

  �����������������������������������������

  � ��������������������������+������������������������������������������������<

  � ������������"������������������������+��������������<

  � �����������������������<

  � ������ �������� ������������� ������������������������������������������������������������������ ��������� �����������"����������������������"���)�������������������������� �� �����+"��� �����+� �� ������ ���!�����

  ��������� (��������� 0������"������� �"��"��*�

  =���� ����� ��� ���!����� �� �������� ��� ������� ���

  ����������+������������+)+�������������������

  ���+)��� ������� >���� ������ ������ �������

  ������� ������� ����?���������������������

  >���)����� ������������ ����!��������� ������!

  ����������������������������(�������+����������

  ��������*��=���� �� �"������ �!� ���������������

  ��!�������� ����������� ����� ������������� ������

  ����������������+)�������������������������

  ������������� ����������� �� �����������������

  ����� ������������� ������� �������� ��������� ������� ����!������ � ������� ������"���� #�#�

  ���#� �����"������� ��������������������� ��� ������ �������������� ��

  � ���� �������� �� �������������� ����� ��� ����

  �������������� ��������� ����� ��������

  ����������������� ��������� ��������� ������ �"���� 0��������������!�����������������������������������������������������������������������������������;&@A��������������������������

  ���

  ������

  ���

  ���

  !�"����

  ���

  #!��$%

  �$&��

  ������''�

  �()�

  ������

  *���

  ��

  #���

 • ���

  $�����"�������)

  �����������������������

  ��������������������������� �#�&��#�����������&������E�����' &�����2�����L�(

 • ���

  $��%�

  ���

  ��

  ����

  ����

  ���

  ������

  :�����

  ������

  +���

  .�'�

  ������

  �.��"��

  ���

  ��"1��

  +�,-��

  �������

  g������

  $����� �� �� � �����'� �������'� ���&��''����� � ���������� '�E�� ����� ����� )��� �� ���0�������'����#�����M��'���������� '�'���������L

  �����0����������/K"SK_�+K�2`a6;aS^4H4a

 • ���

  !�"��������#�$��%����

  4.��(����%���

  ���������������&�����& ' ����(�����)����

  �*+���������� ��&�)

  ������

  ,�������&���-

  .�/��������

  0�����)������1���2���(

  .������1�����������!-�� 9�� ��

  ��� �� 9�� ��

  ./�������������

  3�����4�E?!�,���,���8���8�!���!

  �!��!��!�,!�/�������3����!�����9�905 A�6F G G G �$�

  H�!-�� �!�,�� ��� ��3��� ��3

  ������� !3�����! ���?��= �

  ����?�!�,��= ��� �

  3�����4�E?!�,���,���8���8�!���!

  �!��!��!�,!�/�������3����!�����9�906 A�6F G G

  ;!����9#

  E��?��=�"A

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� �

  3�����4�7�,���8���8�!���!��!��!�

  ����=?��!�C�!���!��!�,!6 ��6F G G

  ;!����9#

  E��?��=�$A

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� �

  3�����4�7�,���8���8�!���!��!��!�

  ���:+ !!�C�!���!��!�,!6 ��6F G G

  ;!����9#

  E��?��=�$�

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� �

  3�����4�7����8���8�!���!��!��!�

  � ��:+ !!�C�!���!��!�,!�/������� 3

  ���!�� � ��9� 90

  7 ��6F G G;!����9#

  E��?��=��

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� �

  "�������47�,���8���8�!���!

  ����=?��!�C�!���!��!�,!�/-!������-! -

  ���90

  # ��6F G G ;!� ����= �A7���3�������� !3����������

  ��-�= � � �-!� ����= ��� �

  "�������47�,���8���8�!���!

  ����=?��!�C�!���!��!�,!�/-!������-! -

  ���90

  # ��6F G G ;!� ����= ��7���3�������� !3����������

  ��-�= � � �-!� ����= ��� �

  I!���, $ ��6F G G ��7���3�������� !3����������

  ��-�= � �-!� ����= ��� �

  E�����-!�����!�������-! -

  /8��!�3� !��3�����8� ���90% $�6F G G �"

  7���3�������� !3����������

  ��-�= � � ��� �

  # ����������&8 �

  3�����4�7�,���8���8�!���!�

  ����=?��!�C�!���!��!�,!9 ��6F G G ��

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� ��

  3�����4�7����8���8�!���!��!��!�

  � ��:+ !!�C�!���!��!�,!�/����?� 3

  �=� � ���90

  : ��6F G G ��7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� ��

  "�������4�7����8���8�!���!

  ���:+ !!�C�!���!��!�,!�/�:��

  �-! -0

  ; ��6F G G ��7���3�������� !3�-!� ����=

  �� �

  "�������47����8���8�!���!

  ���:+ !!�C�!���!��!�,!�/�:��

  �-! -0

  5< $�6F G G $�7���3�������� !3�-!� ����=

  �� �

  �����

  7������������,

  /���9�"���� 9055 $�6F G G ��

  7����� �J���-��= ���-!�/�!8

  ��:+ !�����!-���0 3�����3

  ������� !� �-!� ����= ��� �

  7���������-! -�/��������!

  ����:��3� ����� ���9056 $�6F G G ��

  7���3��������!3�����! ���?��=

  �����?�!�,��=��� �

  ���� H�8����!����!�� �� �����, �� �� ��:��: �������������� �/��9��9�� �0 9

  =�������������

  H������! G;!����9#

  E��?��=H������!� ��� �

  E� � 7�� � ��� �

  7�� 7��

  $����J�������'����� ��������� ����&��''�1���@�#�&��#������ ������E������%��&L�$� ����&��''�C�����'����� ����������#�&��0�'�&����� ������E������&L�(+����������������,-������������������M������(f&�� �&��0��,�������)��$���

  ���������� �� ��� ����������'��'�&���'� ��� ���#���'����������������������������2��g'���������'������������������������������'����'������������'?�����L

 • ���

  >���1�� ?������� @����������� 0����������������4

  ,�������&��� '�����!����-����-�!������!!���=�J8���8�!�=9

  K�!=�!����!���!�,���-������!�,��:��������������������09E�C���!�����,8�!��� ���B���C!=�LM

 • ���

  +�,-�������������.����

  6���������������,-�1��������l���E���#������������#��������0�����������������#�����'��?&�� �������-� &�� #������&������������

  ��MM����������������������'��0��������������#�������������������'�E����#�&� #��������0��?�����L

  =������ �������������#�������&������ � '��?'�������'���' &����'-

  ���������� 2a� ��,-��� ��������� ��)� ���������������� ������� L�������N

  )J���� �a� ���������� ��-�����L�������� �����������Nm���� ��������� �?����� ������ ��'?���������������� �� �������� �� ��������'���&��'� �����'������'� ��#����L

  )J���� �a� g�.���� L������������� �� �#�#N"�&��� �� ������� ������������� �� ����� ������?���� ��'���� ����� �� ������'���'������ �������� ���#����� ��'����(:6n,L+������������ ����'������ ������ � ��������� �� ������� ������&�� ���������� L��� #���E�� ���&��''� ����� �� ���� ������� � ����L� +��� ������'�� �� � ������ ��������� ����� &����� �������������� �LL� �� ��#����� ����������������������������L*��� �� ���� �� ������� � ���� ����E���'�����&��� ���� #������ ���� ������ ��������������� � �� �������� #������ L� K'��������������� �

  ��������L�CDL

  )J���� �a� Q���� ��.������)

  �.�J���� ���������� �����#��� � �� ������� ���� ������� ���������� �� � �� ������������������������� �E���LP� #������� ���������� �� �������#����� !�E���'���('���L,�2����������������

 • ���

  $���"�������)����������(��

  $��%�

  ���

  ��

  ����

  ����

  ���

  ������

  :�����

  ������

  +���

  .�'�

  ������

  �.��"��

  ���

  ��"1��

  +�,-��

  �������

  ��K������� �'�E�����������������#&�����������������������'0��������'����'�'���#��������L�=�'��������������������� ?��������0�� �� ���������

  � �� �� �� ��E�� �#���������L

  �.-���������.�'��������o���$� ���'�E�&�������#���� L�$�����#��

  �� �� � ����'� ������������'�� ������#�����'� �� � ���M���������&������#���� L� O���?��� �'��M�������

  &��M����L

  o K������� � '�E��� ���0��� �����#������ ������� �#����'� ���'�� ��������?'���������������

  ��������'�����������L

  o P� ��������� �������?��'�E��� ��� ��E���� �� ��&� ��

  W� �� ����#���������������'������'L

  o P�� ���#������?������������������������#���#��-�������#������L

  o P��������������'��������

  ��'�������'�0�����������������L

  o ��� ��������� '�E�� ��#���������� #�'����������������������'�������#���0���LP���������������������������'����'0�������'��2���'����

  ������' ������������������ U

 • ���

  �.��"��������"1��

  "��� �������� ���'��� ����E� �� ������������'0��� ��������'� � ��0���'�'�E�-

  2#���'���0������������������������������'�E��� ��� �����'�����'�#��&���� 2����������������

 • ��

  ���

  =������������������������#������������������#������ ����������������0���'���������� ���R����#�������K�������������������*�������������������#��L�=�����E������������=

  '�0���E�����#��E������'���'L

  :���������������������1�"�������)

  $��%�

  ���

  ��

  ����

  ����

  ���

  ������

  :�����

  ������

  +���

  .�'�

  ������

  �.��"��

  ���

  ��"1��

  +�,-��

  �������

  �.��"���)������������a

  �������)� ����

  ��� ���,J���)#

  Q���� ������� ��� '�"�����)#

  �������)� ����� ��� '������� ���"� L:� �������� ��)��)����)� ���.-�����A

  �DN#

  �������)� ����� ������������ '������ �� ������� ���"#

  �������)�������������'������������������#

  �����)� ��.�(�)� ���� �����#

  $����J��� ����� �'� ��������������#

  I� ��"J�� ������������� �

  ����������)��)���)��������.����������a�F�32

  5'.���J���������.�'�����#

  I�'���������J����R�+������"�������)a

  o =�������������������#�������������������������������� ���������L

  o =���'��������������������L

  o $�����'�E��������#������2�������

  ��� �� �� �����?�dkXXee�2$����

 • ��

  ���

  ������ ���� ��� �������� �� ������������ ���������� ������

  � ������������

  ��������������������������������������������������������� ����������������������������������������������������� � �������� ������ ���������� ����!�����"#������" $���� �� ����%��� ���!������ �������"�������������

  � ������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������

  ���� �������� �� � ������������ ���������� ������ �

  ������� ���������������&� ������������"������������� ��������"��������������������%����������'&� �������������(���'�����"��"������)*+'���!�����

  ��%����$�����"���������������,

  ��������

  ����������

  ��

  ��

  ��

  �����������������������

  ����� �������� �������������������������������������������������������������������������������������� !��

  ����������������� "#��$ ������������� ����������%���

  ��������������

  &����� ��'��('�#�)��'�*�+����,��'�

  ���������������� ��������������!��������"#$%&'(%

  ���*����!-�#�����#+��,�./-����0*�+01�������1*2

  ����������� ��3���1*

  4������0������'��#��#'#�+�#'���+56���4���1#���7�����8'1�*��/���6�'#�93�!�� %��)%/7��:��1#���*��#�$'����'#���'#;�-3�!��,%�01������$?�����3�!��!%

 • ��

  ��

  �����

  �����������

  ������������ ���������������� ��� ���������� ����� ������ ��� ���������� ����������� ��������������� ������� ��� ������ �!������ ��

  ������������������� ������"����� �#$� %���&!������'�����������������#��(����� �)*���+,�-�������� �)

  !"#�$������%�����&���'./�!��0���'�"����������!�������1-������������� �1

  %�������#���$���&���(2�����%�������������3$�� �!����������� �������� �34���������� �������� �35�����&��� �3

  ������&��������"#�&��)*���&�����!���&� %�&��� 675�8������ ������� 67�����!&� ��8�� ������������� 67�9/������ ����&!��� ����'�� !�������� 67

  +,-"$��&#��&����$�"�.��&��)�:������ ���������� 6�4��!���8�'������ 6��/��'�����!����� 6�

  /���"$�$������$01#����))$���������������������������������"������� 66$����&��"� ����������� 66$���(�&������%���&!������!������66$� ������';� ����������� 66$��������������������������66$����&��������&� ����������� 66

  2"#��"����&��������$��3&��)�

  4�,-���)����������

 • ��

  ��

  ����������

  ���������/�'����������������� %�������8��'�����������8���������������8����=�4�������&��"����!�����!����'�����8�'����������!����!(������&��8��'���8�������������������""����'9�������!(����8��'����;(� ���(!����� ����������8����������&��"� %�����&���������������

  �������&� %��'�������������=

  ��5��'������������� �� ��� �����������0� %�������%�����&���� ������������ ��� 9�����8�'��������� 8�������&� ��� �� ���������&=

  /-.�������������,����-"$������$��

  /-.���������

  �=�2������(���������&��"��=6= ����������� 8��'� ����&��"��������9������������������=�4�����"������9���� ��������������������� ��%��!�(����� ����9����!&(8��=>=�?

  ���������8��!���� ��8��&��������8��� %����������!�������������������������8���

  ������&��

  ����&�������

  ����=�= $� %��������� ��(�� �� �� ������������� ��"���� ��'��� !��&���=�= ���!���!������������������0�8�������&��"���������� ���� ������ ������� ������ ��� �������=

  ;-����< � ;(�& � � 8������� ������� �� �/�!������������� %�9��� ��� �������=��A csomagolóanyag nem gyermekjáték

  =����-"$���

  �=�A mosógépet sík éskemény padlóra állítsa,úgy, hogy ne érjenfalhoz, bútorhoz vagymáshoz.

  6=�4����"�!&�����/�������� ����������������� ���������������������

  ���"���8��(������ ����� ����=�$�!��������"%�����������������������8��� �/���������6@=

  $� "������ ������������ ��������(�� �� ��"� ������������'������� �/!������������%������������(�������� ��'� ����!���=�=�B�'�(���������8��'����//�������'����/���

  ��'� �� �9��=

  ��$� ���"�� �� ���'���������� ������ �!������������� �����"�� 8����������� �/�/��� ��lennie ����� � ������ ���� ������.

  ��$����'�����������������������������8����;�%��!�(��� ����9���8��� ��'�������������������8��=

  A

 • ��

  ��>��

  ��$1.�1�.��$��&��$�$���

  $� ����������/����������������%�'&8�����'��"�!&�&�#������77����/�/�����������������%����%�'&���%��8������9�� 8��'�����/����

  ��'��������������!&

  ��'����!�������;�'�� 8��'� �� �����������/�/��� ��������������"8��� �������� ���������=� $� ����������������!����������������!���������9���=

  ��To!���� 8�������� ���� (�����=� $����'����%������9� ��9�������� �� ��!�� �����(�� ��'���������������!���� ������� ��� �������""�������'��� ��7� ������ 8�������=

  :�&$������&0$��

  �����������������&!��&������(������!���������'���!(����������&��8��'0C ����(����%/!��������%������/���'������������D

  C ����(������"��������������"�� �������!�������������&��������������!������E������(�������'%������������������

  C ��8&����%���9��������� �������!��������������&���������������"�����������/������������������D

  C $���(������'������"������������"��������&!��&(

  �=����������������������(��������(��������'�����������&!��&�=

  ��$����&��"�������8��&�%���'������������������������8�����������������%�!�����������'�������'���8������"����������'���������������������=

  ��$���������&!��&�����/��'������8����8�'����������������� ���������������"������8�'���=

  ��Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

  ��Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.

  ��A hálózati kábelt csak megbízott szakembercserélheti.

  5��'���F�$��'��&����!���%�����������8���������'�������%���������������%��'�������98��'(�=

  :��1������-�.-&�3�

  B�����8�'����������������������&��"��8����������!���������������'�37@�������������9�����������&"����� !�������!&� ��8����9=

  4�

  ,-�

  2

  "#

  ��

  "

  ����

  &

  +,-"$��&

  #��

  &

  /���"$�$�

  �%�

  ����&

  ������

  &

  ��

  ��

  ��

  ��

  �?

  ��

  ������������

  ���

  ��������

  ����������������������������������� � ������

  ������� �������������

  �����������

  ������

  ���������� �!��"#������$

  ��%��������&��� ��'(���)��������

  ������

  ����������%������)�#�����*+��,���-�./��)������)�#����0���*+��,�0��-�./1#-�2.��.������������.

  ������������������

  ������#.13��� 4.����

  ���� !"����#$��%&������$����'(��������

  ����4.#�.��5�6���.�������°C;����� .36��7������&��&8

  ����-.)1�����������7&���9)�:����(.�#�)��;���! �� ����#)��������/����))���:1#(�������< �� �!����< !!� =�����(.�,����.#���)�7

  ��.6����/���))����:1#(����

  65 - 100 cm

 • ��

  ��

  >��������������

  =���1���"�

  @:/>%A45?B4C/!/>%A45?B4�����'

  9�.��/-D��1

  A:E92!;�6>�����'

  �F�7247/?:9�����'

  49>29C2:4:9�����'

  /74?:?9:9F!GFHI9F�����'

  ;�E/A!+�����' �

  >J��/!EK!9B4�L�M����J=� � � � �5����������9���%�!��"��������(��������'����=

  @J��>�G5@��/!EK!9B4>�L4��$���"-"�JM������'��((���'��(��������6��������(�����

  �������������������!���%����������'���=

  AJ��2��>E:�N�@:�:?K:H74:M�L�M����J

  GJ��@:HB2B4M�L�M����J�������������/������9����(�&�������������(!���8��&�����������8�(���(&����������%���&!����=�������������������8��'�����9����(�&����"&���/����������������������!��������8��&��(�&�������8�'9���=� � � � ������������G���,����������������!�����(�&���� � � � ���'8���'������'�������� �%������'������������� � ������!�����������=����������9����9���%�!��"���������=

  �������������� ��� �����&������� ���!�������������/�������H������������I=

  A:E92!;�6>�LOJ������' ���������%���%��!�������������������������������%�������"�������H������������I=

  /74?:?9:9F�!GFHI9F������' ������������"��������!����� �����������E�����6�� &���� ����� ���� ���

  �F�7247/?:9������' � ������� 8��������������&!�������� H���� ��� �����I=�������������&��"�"����������������������

  ������������8��!���������������������������� ���� �����=

  ;�E/A!+� �-��"$�P&

 • ��

  4�

  ,-�

  2

  "#

  ��

  "

  ����

  &

  +,-"$��&

  #��

  &

  /���"$�$�

  �%�

  ����&

  ������

  &

  ��

  ��

  ��

  ��

  �?

  ��

  /-D��1

  $����&��"� "����������� ��9� ����� ��� ������ �� ��(���� �������� �������� ��"�������� ��%�����&����(����������� ����=

  $������� 8��'��� "����������!���8�������'������

 • �'

  ��

  �= :����������������8��������������������������:����������������%�����%��!�����������������������

  �= $�

 • �(

  ��

  /�����-� +��� ���@��%������������������)���$����'(���������,���������

  /�������

  >��6�.(�������3�� ��������--�#��#�

  ����(���.��������8

  C� ��'����� �� �6�.(��

  .�� �� ���-.��6��:� ��.����� �������,������������������">D>IJ�K�"�D�FF����3)���:&���)����.�7

  8

  4A�5A� A6#�����B

  �C��6#���

  C7&��� ��7-�(��6����#)�����8

  >��#:��4� ��'� �7������)�&����)����))����2�#:

  .�1��#�����)� '�&�#��8

  3A�4A�5A� A7A�8A�9A�33A34A�6#�����B

  ����@��$���##�

  =7��)��� �

  �)���#����2.���0

  ���7))�(�&��&�����8

  �))�� �� �3)���:)�����-���(���&������0��0��� 4.#�.��#���������)��,B�2.�1������/� ����)��� �� ��66� ��.�#:��#�-�&���#�)�� �18�� ������3�-�'��6�)�#�'�������D�>L� L�D���&������ �">D>IJ�K�"�D�FF����#�-#�8��6�� ���� �����.'�� �&����A)�� �� &�

  �0� �� ��.���� ���(����� �&����A�� � ��-:�3��.�� � � � � 0� �� )�#�'�������D�>L� L�D���-���)��2�8����@�$MLN�MD� �3)���:&���)����.� 7

  8

  5A� A�!A�"A7A�8A�9A6#�����B

  %�������#���$���&4�

  ,-�

  2

  "#

  ��

  "

  ����

  &

  +,-"$��&

  #��

  &

  /���"$�$�

  �%�����&

  ������

  &

  ��

  ��

  ��

  ��

  �?

  ��

  A"$-�3�����������$���4�������&��"�����"�����������?:.2��-#1&����$$��������$���$���(�������� � ���������'������������(���������+55%���������������������%���������&��������� ���!=$������;(�&������'���������(��������� G�8,���������'&����������������� ��'� ��������������6��&���D�(������������� G�����������,���/�9��9�6����!"�����;��������������������������&��"��%���!(�D������/���������(��������(����������������"����������������&

  ����������� �!�������� � �����&��� %�'�������������=�4�����������'��(����

 • )*

  ��

  ������&��������"#�&

  �������#�������-�&$������ ���!���'������� %9��� �����&����� 8�'���!�����&� ��0�8�� �;��������!���������������� ���� ���� 8������'����� !�� 8���(���88���� 8��'� ����&!�� ��"��!(/�������&��"����

  ���������/��'������� ��� (����������'���=

  4;���� ��� ����&�����!���&%�&����� ��� ��/��������""�����'����������&������ ��'� ���!�����=

  �M� �� $�$���=� ��������� ���/��� �� �'��&������9�'�(��� ��� 8��'���� �"(�� �;� �� M��EM� (�����=$� �'��&����� �������������� ������9�����&��"����������&�/��������=�$�"������

  �������>=� ���������������'�������'������������!=� ��� �� �;������� ����� �'��&����%��!�������'�����������������8�����������=�4����>=� ���������� �/����������!������

  ������� ��� ��� 9�����'��� ��/��!����� (�����=� $����������8��� �!� 66=� �!�=

  �M� &��

 • )�

  ��

  +,-"$��&#��&���$�"�.��&

  4�

  ,-�

  2

  "#

  ��

  "

  ����

  &

  +,-"$��&

  #��

  &

  /��

  �"$�$�

  �%�����&

  ������

  &

  ��

  ��

  ��

  ��

  �?

  ��

  ��A mosógépet a nemzetközi biztonsági szabványok������%�������������������'������=���������%��'�����������������������������&���(��������%��'����������������������=

  B�$���"����-�$�"���

  C $����&��"��������%������8����8��(���������������8�����������������������!���������������������=

  C J����(�������"8�����������������������'��!�����������'����=

  C $���������&!��&������(����&������������8��������������&��%����8;������=

  C J���'�������������&�����!���&�%�&�����8������&��"�� �/!��=

  C J���';(���������������������������%���&��8��=

  C

 • ))

  ��

  /���"$�$������$01#��

  >�,�����������������&$��������&-&��.������C ���!��������������(�����������"��=� P�'

  ������ �����&��"� �����!�������� ��������9������� ��������� ��������=

  C 4;���� ��� �� 8&����� ��������&!��&�� ���(����&�� ������� �����&��"��� �������(�� ��'������������� ����=

  >���������$-��$�$���$� �9��� ��������� ��� �� ����� ��������� ���'�����""����� ����� �����'�� �������8��(�=� J�8����(��� �!&������ ��'� �;��&�����=

  >��������#�������-�&�$-��$�$������'������� %�&����;�'��8��'� %�����������%���8;���H���� ����I=5�'&��� ����������� ��=� ���� �� ���������� �'������ ���� ������=

  >���D$�����������#�����"#�����

  C Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogyrossz szagok keletkezzenek.

  >���-,�$$�U�$-��$�$���

  A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve,melynek nincs szüksége tisztítási és karbant������ �������=� $�� ������������/����8���� 8��'� ������'��� ���9���� H�"�&"����� ����I� �� ������';�

  �!������������������������';���&� ��������8��&=

  ��K'���!(/�������&���8��'������&"���������������� ��� 8;���� ��� �� 8&����� ��������&�=

  $�� ������������� !������� ������ ���'����������8��0

  �=���'��������&��"� �9���!������8�'����!�� ��������������8;���������� H�!����ID����I�

  6=�az óra járásávalellentétes iránybanforgatva csavarja le afedelet ����� ����:természetes, hogyegy kevés víz kifolyik;

  >=� ���!����� ������������ �� ����(��D

  �=������(���������%�!���D

  �=������(���������"����� ;�'�� 8��'���������������"� %���'����

  ����'���!������&�� 8��'���8��������8���(��������&� %��������� ������!���=

  >�,���,�$1�.�1���"1���Q����� ��������'�����������������������/��=��� ��� ��������� 8�� ��"�!������ ��'�8���!�����0� ������ ����� �� ���'� �'���� 8������� �����!������8��=

  ��Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.

  �M���� �M���� �M����

  >�������$�$�� $-��$�$���

  �M����

  9-��$�$��<������������������������"������������&��H>=����I���'�����%����%���������������������������6�������������%����������� � ������� � ���� ������'�� ��8;��� H�=� ���I����������� 8��'� ����� ��� ��'����� ��/��!����(!�/������=

  =-����������<J�� %��(��!� �� �������������� � �� ��� � ������'�� ����%����8�'���������9� � ��� (��� ������� ��

  �����������������&�=

  /-,�$�0��'8�� �'����� �'�������� � ���&���� �� � �& � � 9 ��������� ��� ���'� �'��&�������� ��� %�%��� ��8;���H�=����I=

 • )�

  ������/����8����8��'������&��"������ �/!��=�������� %�8�����������-�.-&�3��"��-"#3���M

  >���������"��,������,-�$L>�&-D��1"��

  )5���,����$�JM

  >�������������$�"���"����,D�������$-���,-�$M

  >���������"����$-�����,-�$�,����"��."$-�3���M

  >���������"����"���&�#-&��."$-�3���������$$M

  >���������1�������-&���,��M

  2"#��"���P&0#����$�"����-��&�#D��D�"-&��������#�3�

 • )�

  ���-�1$$� �� 4�,-���� ��#3�"�<' K'���!(/���������&��8��'���8����������!(������� ����8������� H���� ��� ������C T(�&���!���������"����������8��'�������8������������8���DC �������� �������� %��!�(��� ������������

 • ��

  ��

  ����

  ���

  ����������������������������������������������������������������������������������������� �!��������������!"��������#����� �!

  ������������������ $�������������%&�����������������������%'������� �(��)�* +,-,$.� �(

  !"�#��$�#����#%������&��'���()/��������0�������������)�*���������12"��������)�*3�12

  *����"��$����������#������+���%,�"�������(-4�������

  ��������������5�����16��)���������7���������� 8'����"�*�9�164������� ��������16:������ 16

  ����$������+�#�������.#����(�'������;�������������3�1�����;��1�

  ���+��$�����#���((?������ �����;����� ������� 11@���������11&���>����������������7�������������11

  /#�,������0����(1A������������������������������������������1BC�>�=� ��;��� 1B��;��������������1BC�>�=�;�������1BD���������������������1B&���>����������������7�������������1B

  ���%�����2�3����4�4����#�����5�$��(�

  6��"���$���%,����(�������������*���������7���1�

  ��

  �78�98

  :�;

 • ��

  ��

  ���������

  �&����*��3��7�����������������������#;���*�������>����������E /������=�����������������������=�������;���������=���7��3��������7��������������;������*���������7������*�*������� ��� �����*�� �� ��;������ � �������>�F*�������=�*�E

  �������=�����;�=���������������0 ��������3��7��� ��G�*��� �F���� �� ���������� ���7�� ������;����� ��� ����E

  7�2�����$���"���"�.�$�#��"�#���"�0������

  7�2�����$

  6E �������� ��;��E

  �E?����������� ����=��*�����������>�� �����*���>�����E /������=�7� �� ��>������������������ ������H�������������E

  1E$����I�� ;����>�����)�*���������7��� ��������>��� ���=���������������������;���� ����� ������,����7����������=��*�������E

  BEA��������������>���������������F*������*�E

  JEA����������>��������0�������=��=��������������;�� ������ �������*�������������E

  !��2���5�$=������=��=����������7��*���F����> >���� ���7��� ��*����7 ����� ������E�$������������;�����=��

  >���"�.�$�#��"�#���"�0������

  6E��;����������*������

  ��������������������������������������������=����������������=��������E

  �E /������=� ���7���������������������������*�����F��������

  ���������*���������

  >�������*���������7�� �����������EK������������*=��������������>�����*�����������LE

  '�������������������������������������;������������������*��������������������=��*;�������E/������= ��������������������������� ����� �� ������� �������� ��7�;�� ������� ��� ��;��� �3���� �������;�F ����F ����������������E

  !'$��5�$�� �+�'$�?�".�$

  &� ����;������������������* ��������*�� ��������*�����;��� ��� �� ��������*����E "������������ �*�7I���������*��=����������7���=�>��*��� �� ����������7��* �� �����*��=������������E

  �����*��=���;����H���������3����������EM��� ���������=���������������**��=E 8/�� ������N ����� � �=���F�� *����39

  �+���4��$��@���������0��$������@��2"�#%�"�#�

  �+���4��$��+$����"0��#���

  6E/��7�� �=��=�O���������;��������������������������=����������=��������������������*1PB+����������E������������*�����������������������������������3��;��E

  �E����������������������� ����;��������������*�����>������������������*��=�������������������������.

  1E'�����������������������������>������ ����� ����;���E

  �Tlak v rozvodu vody se musí pohybovat v rozmezíhodnot uvedených v tabulce s technickými údaji������

  ������������.

  �/������=�7���������������������������������;��� ���H�� �� �� ���������������������������������������F ��������F�������E

  A

 • ��

  ��

  ������������

  ����� � �������

  ���������� ���������������������������

  �������� ��������� ���

  ���������� �!!�"!#��$ ����% &�'(�)���������������

  ��������������� ����

  �'(�)��� ���� �*+� ,����-.�(�(�)��� ����/���*+� ,� /� ��-.���( � �������!� �( -0

  ������!���!���"�����

  #&���������� )12��&��(�� �

  ������������$�������������%&'()*

  �-��-��!3� 2��� ���°43�)��5�� �����-)��/

  �� ��&�&2��������)��)6�2��7����-�)����-��6�8���(29:��#"!#"�% ;�&����� ������������*���������*���������=���������������=(2L

 • ��

  ��

  ������������

  "�.#��$������

  "��;���

  �8�*!;A>B�*!;

  "��;���

  6;CE*F

  "��;���

  GHIB*!H>E*F

  K!*9�*F���;���

  �����������������������������7����������������������3�������F����������38�����������9E

  "��;���

  G6;CE*F�LMN�����7���������

  ��������������5�����7�����#���������;��������������9E

  "��;���

  GHIB*!H>E*F�����7��������������)�*3�������������������������������������E

  "��;����8�*!;A>B�*!;�����7�������������� ��;��E

  ����������������7�����=�������)�*3EU=��*�������)�*��3�����������������������E

  O��������"$�.���2�"$�.�����$��%���8N�;F7E*F�L��P�-N=4����������������

  ��*�����=��������E

  QN���"+��$��%��%�L6�R��������&N=����*�*�;����� ���;�������;�������E � �������������������E

  �N�>9HEGE*F��7EGH8�L��P�(N

  GN���8>F7E*F�L��P�1N= ������������������������7�������������>�����

  ��������������N ���������� �������>������������*��������#����3

  �����������������������7�����������������N ������>�������������������������������;������

  �*=�*���3��������������������������������

  ���������������������������������=�N �����=������������E

  ������ ������

  �����������

 • ��

  6��"���$��

  �%,�

  ����%�

  ���+�

  �$

  /#�,�

  �����$��

  ��&��'�

  ����$��

  ����+�

  #��

  ���������

  �����

  G�����4

  D�*= �����7� ���������7���;�F*�������*���������������� ������������������������������ ��G�*���� ���* �����E

  �� �������� ���;���M"O�"P/V4A@$/W4X �����>�=�������������������)�*�������������������������F���������������������E/������=�7� ����������;������7����������8$���7��F��������� ���� �169�������������������E

  � �������"��.� #"$+��=�������������������*��������������������������������3�������=��������������*��������EO���������>����>����������������������������*���������;�����������������������*����E

  4����=�������)�*���������������������+-��.E

  �/������=�F����������������������������F�Y����������0 : 26��������������

  ���&��'�ST

 • ()

  ��

  >�@2������=�%"�#��$�����$�����&��'%��������������������#����#%6E?���=����;����������* ���;��� E

  4��=�������������������>����� ����������

  ��=��*��E�E 4���I����;�������*�����I���������;

  ���*��������F*����������8�����������9������=����������������������E

  1E /���;�*��)�*3����������7������F�����)�*E4��������������������������7���������E"�������������5����������������������*���������������=��������������

  ��)�*�8�������*=����*�7���������������9EBE 4���I���������;���*��������=����������F*�

  ���������� ����� ����� ��9EJE A��5����������F�����)�*���������������*

  ���;��� M"O�"P/V4A@$/W4XE/���������������������)�*�������������������* ���;��� M"O�"P/V4A@$/W4X �� �������*��=�������E

  �E������;���������)�*�������������\-��+E

  ������7�=���������1*�����*����*�����;��

  ����*�7�������������E

  /�����=���������������������������������

  �����*�7�=������>�������E!E/���=����;����������* ���;��� E

  3� � ������� � ! � ��4 � ��� ���, �5 ����

  ���� ����$���� � ������

  ���� ����!������ /���� #�

  6 � ���� ��� 7 ����8�!�������

  !���� 9. � ��� ����!������

  3�:����� -�� �� ����0

  ��� �! ���� ��� ��� �

  � �2 � � / � - �

  ;���������

  .�����<�' -8� ���&�21( ��8���8��-)���,�-�6 �-��@���-�6A@� �/.

  1 90°C B B B �#� +�2��-�@��-�@��)��)�@�-0��C&�8��&)��-21�8���6 �2?��)�

  .�����<�' -8� ���&�21( ��8���8��-)���,�-�6 �-��@���-�6A@� �/.

  = 90°C B B= �� � � � �/ � � -) � �� "

  � -� (1 �

  �!< +-�@�� )��)�@��-0�� C&�8�

  &)��-21�8���6 �2?��)�

  .�����<;(����&�21( ��8���8���-2��8�-)����&���������� ��(�

  = 60°C B B = �� � � � �/ � � -) � �� "� -�