Msb retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

Click here to load reader

 • date post

  16-Apr-2017
 • Category

  Business

 • view

  173
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Msb retails banking strategy - hnbh 2016 v3 - copy

MSB templateNGÂN HÀNG BÁN L
Ngày 11 tháng 03 nm 2016
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
2
2.4. Các mc trin khai chin lc 03 nm
2.5. Chin lc sn phm
2.6. Cu trúc bán hàng
2.7. Vn hóa t chc & winning rules
K hoch tng trng NHBL 2016 – 2018
1
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
*
*
*
*
*
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
Chi tit nhân s FCB
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
2
2.4. Các mc trin khai chin lc 03 nm
2.5. Chin lc sn phm
2.6. Cu trúc bán hàng
2.7. Vn hóa t chc & winning rules
K hoch tng trng NHBL 2016 – 2018
1
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
Mô t
S h tr, ch o ca Chính ph v phát trin TMDT
Mc tip cn công ngh TMDT cao (Mobile, internet, mng XH…)
Chin lc bán l trên toàn th trng
E-commerce
M rng c s KH
Tng tri nghim thun tin
C hi truyn thông din rng, nâng cao nhn bit thng hiu và hiu qu ào to th trng
S tham gia ca nhiu Công ty nc ngoài vi các mô hình công ngh s áp dng trong bán l và lnh vc tài chính
Digital Banking
S hi phc ca th trng BDS, chng khoán -> tng nhu cu u t
Xu hng a dng hóa sn phm u t : Tin gi, qun lý qu m, bo him, sn phm cu trúc
u t
Chng ô la hóa -> tin VND mnh lên
Xu hng tng lãi sut
n nh t giá và lm phát
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
NH V CHIN LC NGÂN HÀNG BÁN L - TM NHÌN
TM NHÌN
Maritime Bank là Ngân hàng bán l em li cho KH tri nghim dch v tt nht
(trong nhng phân khúc khách hàng mc tiêu la chn)
Ngân hàng gia ình
Dch v thun tin
T sut li nhun ROE ti thiu 10%
Phát trin bn vng
T trng thu nhp t phí trong tng doanh thu t ti thiu 35% vào nm 2018
T trng óng góp CASA trên tng huy ng ti thiu 20% và t mc th phn huy ng …
T l Product holding 4.5
N xu thp – di 3% toàn danh mc
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
NH V CHIN LC NGÂN HÀNG BÁN L - S MNH
S MNH
TRI NGHIM DCH V TT NHT
Khách hàng c chm sóc vi giá tr dch v ti u cùng gia ình và ngi thân
Quy trình dch v thun tin, n gin
Chính sách u ãi, linh hot theo nhu cu
Môi trng giao dch, nhân viên thân thin, ci m, chuyên nghip
Nhân viên cm thy t hào khi làm vic ti MSB và sn sàng gii thiu cho bn bè, ngi thân vào làm vic cng nh s dng sn phm, dch v ca MSB
Nhân viên có l trình thng tin và chính sách ào to chuyên nghip
Các i tác mun giao dch vì MSB là ngân hàng có uy tín, nng ng, sáng to
Hot ng kinh doanh gn lin vi cng ng : truyn thông, hot ng nhân o …to s gn gi, thân thin, gn bó vi cng ng
Khách hàng
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
NH V GIÁ TR - CÁC GIÁ TR CHO KHÁCH HÀNG
Quan h khách hàng là chìa khóa qun lý các gii pháp óng gói
li nhun cho giá tr Gia ình
NGÂN HÀNG GIA ÌNH CA BN
BO V
GIÁO DC
THUN TIN &
TH GIÃN
Bo him nhân th, bo him y t
Bo him phi nhân th: nhà, xe, du lch…
Bo him tín dng
Bo him giáo dc
Dch v khn cp, Dch v chm sóc khách hàng
Giáo dc tr em v tài chính
T vn giáo dc
Th tín dng/ th ghi n cho tân sinh viên…
Thit k chi nhánh m
Thi gian giao dch linh hot?
Các kênh giao dch thun tin : ATM, Internet banking, mobile banking etc
Các s kin vui v, hnh phúc cho gia ình
M rng mng li i tác to thêm các giá tr gia tng cho KH trong tiêu dùng và s dng dch v
K hoch tài chính cho hôn nhân
K hoch nuôi dy tr/ k hoch tài chính giáo dc
Cho vay mua nhà, mua ô tô
Cho vay u t chng khoán, vàng, bo him…t vn và các sn phm
Qu tin mt trong trng hp khn cp cho gia ình
Gii pháp k hoch tài chính hu trí
K hoch kinh doanh gia ình: tài chính, giao dch
T vn thu
Gii thiu mô hình Ansoff.
Tho lun: hin ti ngun khách hàng nào là tt nht i vi bn? Có nên m rng sang nhng nhóm khách hàng khác không?
Lu ý v s dch chuyn các yu t theo thi gian: khách hàng ã c gii thiu nhng cha s dng vn có th gii thiu cho khách hàng tim nng khác
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
CASA + Fee income tip tc là chin lc trng tâm
Payroll – Chin lc lõi gia tng c s Khách hàng mi
FD : Tái c cu danh mc + qun lý giá
Phát trin tín dng tiêu dùng bn vng
Chun hóa và phát trin kênh phân phi
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
CÁC MC TRIN KHAI CHIN LC TRONG 03 NM
Là ngân hàng dn u v sn phm Payroll, CASA và Th
To ra s khác bit sâu sc qua mô hình FCB vi i ng SRM chuyên nghip, các giá trí ct lõi hng ti gia ình và gii pháp gói sn phm phù hp
Chng trình Loyalty hiu qu
Trin khai 2 sn phm chin lc vi phân khúc khách hàng mc tiêu và t l s dng cao
Dn u v chui giá tr mang li cho khách hàng cùng tính nng vt tri t Internet Banking, Mobile Banking.
Tip tc cng c mô hình qun tr ri ro vng chc.
Trin khai gii pháp CRM vào qun lý KH và qun lý bán hàng
Nâng cao ng sng gii pháp tng th CRM nhm chm sóc tp khách hàng hin hu và qun tr kinh doanh hiu qu.
Cung cp dch v cht lng tt nht qua các kênh bán in t (e-channel)
Hoàn thành mc tiêu là Ngân hàng Bán l tt nht vi giá tr ct lõi “Ngân hàng gia ình - cho bn tri nghim Dch v tt nht”
Duy trì danh mc khách hàng vi t l ri ro thp
To cho khách hàng s tri nghim tin li thông qua dch v tt, giao dch n gin nhm tng t l s dng sn phm ca mi phân khúc
Hoàn thành ch tiêu tng tài sn là 21.000 t VN trong ó 20% óng góp bi doanh thu t phí.
Kin to c s h tng và nh v giá tr CVP
Cng c CVP theo tri nghim khách hàng
Hoàn thin gii pháp CVP vi mô hình KD vng mnh
Phát trin nh v Giá tr (CVP)/ chin lc NHBL
Kin to mt s nn tng quan trng
Kin to các nn tng tín dng bán l
Chun hóa c s vt cht v mt hình nh cng nh tri nghim khách hàng
Hoàn thin chui giá tr chính ca mô hình FCB
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
Ngun lc hin hu
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
Tp trung vào các th trng chính: Hà Ni, HCM, à Nng, Hi Phòng, Nha Trang, Bình Dng, ng Nai, Vng Tàu
Vi các a bàn khác, cn trng la chn khách hàng tùy theo khu v ri ro và u tiên KH ti các a bàn trung tâm
Tuân th khu v ri ro ca RB
Tp trung vào các a bàn có d án tim nng: Hà ni, HCM, BÌnh Dng, à nng, Cn Th, ng Nai, Hi phòng, Nha Trang, Vng Tàu
La chn d án vi tính thanh khon cao, nhà thu uy tín
u tiên quy trình phi hp t u n cui vi nhà thu
Vay tín chp cho i tng GE
Vay th chp cho các i tng thu nhp t lng
Thu chi cho tt c KH Payroll
Vay tiêu dùng th chp
Vay ào to
Vay tiêu dùng
Vay mua ô-tô
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.05
0.05
Sheet1
Column1
30.0%
20.0%
5.0%
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
Tp trung dòng xe trung cao cp
Quy trình t u n cui vi nhà cung cp xe
Vay mua nhà
Vay mua ô-tô
Vay mua nhà d án
u tiên khai thác khách hàng vi ngun tin n nh và kinh nghim kinh doanh trên 12 tháng, có mã s thu
Tp trung thit k quy trình thm nh ti im kinh doanh ánh giá kinh nghim và kh nng qun lý ngun tin thay vì kim tra h s
Tài tr cho dch v vn chuyn
Cho vay chng khoán vi quy trình phi hp tng th vi nhà môi gii
Cho vay u t nhà t
Chart1
Vay tiêu dùng
Vay mua ô-tô
0.3
0.2
0.2
0.1
0.1
0.05
0.05
Sheet1
Column1
30.0%
20.0%
5.0%
To resize chart data range, drag lower right corner of range.
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
T tháng 1-T6/2016
Th chp
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
*
HP
HL
HE
TL
RM2S
TL
RM2S
Giám c Min
TL
RM2S
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
Mc tiêu tr thành top 5 ngân hàng phát hành th hàng u Vit Nam v
doanh s s dng th và li nhun
n nh và phát trin h thng vn hành
Phát hành/phê duyt/sao k/supporting systems, etc
Streamline credit policy and cross-sell policy
Phát trin danh mc sn phm vi nhu tính nng t phá
Th tín dng, th ghi n Visa/ MCW
Xây dng mô hình dch v th nh Chng trình Loyalty, h thng dch v du lch, n ung
Cng c các nng lc sn phm th
Ban hành sm sn phm/dch v mi nh th tr góp, thanh toán ko dây, bo mt 3D, phát hành ti ch …
Xây dng th nghim cu trúc bán hàng trc tip (DSF).
y mnh i ng Telesales
Nâng cao nng lc và nn tng v hot ng th
Phát trin chin lc kinh doanh th toàn din
y mnh h thng/mng li kinh doanh
nh hng chin lc
M rng h thng sn phm
a dng hóa các dòng th
M rng kênh bán trc tip
Tng cng qun lý ri ro tín dng
Gii thiu các sn phm phi truyn thng nh th tr trc, th thanh toán không dây, thanh toán Mobile, Th thanh toán Online, tính nng chuyn tin
M rng mng li chp nhn thanh toán POS
Nâng cao kh nng h thng vn hành tác nghip, trong khi vn m bo cht lng dch v
Gii thiu nhng tính nng sn phm a dng
Gii thiu dch v mi (hoàn tin, tích im, tích dm bay…)
Gia tng nhng sn phm sinh li cao
Gia tng hn mc tín dng cho nhng phân khúc KH la chn trc
Phát trin nhng sn phm tài chinh có biên li nhun cao
Xây dng nhng kênh bán hàng phi truyn thng a dng kênh bán
y mnh v cnh tranh v DVKH
Quy trình QL cht lng, QL s hài lòng
M rng kênh bán th ba
Direct Marketing Shopping, etc.
Giai on 3:’2019~
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
Tn dng i tác ln
Thit k các booth bán hàng ti các i tác ng thng hiu
Khai thác database i tác vi kênh Telesales
Ti các chi nhánh/PGD
Chun b cho kênh bán trc tip
Tuyn dng và ào to
Xây dng h thông vn hành (KPI, incenties…)
Ni b
Bên ngoài
Chi nhánh
Kênh ch yu hin ti
ang phát trin thí im ti HCMC và s m rng 1 team na ti Hà Ni
Nâng cao nng lc team telesales
M rng telesales thông qua i tác
Gii thiu qua i tác
Th ng thng hiu
Kênh trc tip
Kênh gián tip
Kênh bán ch cht hin nay là kênh chi nhánh và ang m rng ra các kênh khác: bán hàng trc tip, liên kt i tác, bán hàng qua in thoi
Tn dng ti a kênh bán
Tip tc tuyn dng và nâng cao nng lc
CHIN LC KÊNH BÁN TH
Cu trúc kênh bán
TRACKER
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
4 kênh bán ch cht
H thng chi nhánh là kênh bán chính th tín dng
Th nghim kênh bán trc tip ti HCM trc khi m rng ti Hà Ni
C cu li kênh bán TSF nâng cao hiu sut
i tác gii thiu
2,949
kênh bán
Last Modified 15.09.2011 11:40:44 SE Asia Standard Time
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM SE Asia Standard Time
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
VN HÓA DOANH NGHIP
Notes for speaker:
Giá tr ct lõi là kim ch nam cho mi hành ng, thái ca nhng cá nhân trong MSB giúp to nên mt vn hóa doanh nghip phù hp giúp cho c tp th chúng ta có th hoàn thành c s mnh XÂY DNG MT NGÂN HÀNG TT N MC AI CNG MUN THAM GIA VÀ KHÔNG AI MuN RI B
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM
Chi tit
Mc tiêu
Nm rõ và cp nht KYC khách hàng y , úng hn
m bo KH luôn c t vn là hng dch v tt nht
T chc chng trình thi ua ý tng ti toàn RB
Luôn t câu hi Ti sao? Làm khác i thì sao? cho mi hot ng.
Mi n v, khu vc, vùng trin khai mt chng trình sáng to liên quan n sn phm/dch v/quy trình/qun lý chi phí… vi mc tiêu hiu qu c th và o lng kt qu.
Xây dng k hoch theo nguyên tc SMART
Cam kt deadline. 2 ln tr deadline tr 1 bc KPI trong k.
m bo 100% CB liên quan nm vng thông tin, nh hng
Luôn hng v mc tiêu chung theo chin lc ca MSB và RB.
Thc hin vic qun lý, chuyn i và chm sóc KH theo mô hình quy nh.
Loi b vn hóa nói xu, nc danh, phn ánh vt quyn. Xây dng vn hóa gn kt, chuyên nghip, cùng phát trin t mc tiêu chung.
Phân công rõ vai trò ca tng thành viên trong mi hot ng và cam kt thc hin úng trách nhim.
Phát huy vn hóa khen vi ng nghip
TOP WINNING RULES
Hiu rõ và nm vng danh mc KH sn phm
Hành ng sáng to
Có k hoch hành ng và cam kt y
Tinh thn phi hp xuyên sut RB
*
Printed 12/1/2009 2:06:50 PM