La Torre De La Defensa de Copi

of 46 /46
CA TIXXO DO CA DONOE\A Txadullbüe Muadacuzo Kaxaedi Dolixadi7 Betoxbix do ue dozaxtakoeti oe oc haxxbi do ca Donoe|a%  ^oetaeaco|# lilbea# zuoxta| doc hañi# doc ~o|tbdix r doc za|bcci%  ALTI B &GOAE  R C_L" Goae% “Dohoxëa fahoxko |ublbdadi a ci| dbolb|boto añi|% Afixa o| doka|badi taxdo% Cul% ¹Zix quâ a ci| dbolb|boto añi|9 Goae% “Zixquo a ci| dbolb|boto añi| toeëa ue xo~üc~ox quo ko fahëa dadi kb zadxo% Cul% “Far itxi| kodbi| zaxa |ublbdax|o% Tida~ëa zidâ| betoetax lie ca |ihxodi|b|% Goae% “Af# ei# zaxa kë oc |ublbdbi o| oc xo~üc~ox i eada% Cul% ¹Zix quâ oc xo~üc~ox9 Goae% “Zixquo ri tu~o ue xo~üc~ox a ci| dbolb|boto añi|% R zixquo ra ei toemi dbolb|boto añi|% Cul% “Huoei# ¹quâ bkzixtaelba tboeo9 Goae% “Ebemuea# fahcaha zix fahcax% Cul% “Oetielo| laccato% Goae% “¹Zix quâ9 Cul% “Fahcá |ici oetielo|% Goae% “O| quo ~i| o|tá| afë% Cul% “Af# zoxi ei |ir tu ixoga% Goae% “^i| quoxâ| dolbx quo ei |i| ue luci zaxa kb o|zoxka% Cul% “¹Zidâ| zaxax9 Fahcax do o|zoxka# nxaelakoeto%%% To lxoâ| oe uea toxtucba# zix ci ~b|ti% Goae% “R ~i|# ¹oe ca xolozlbüe do ue fitoc9 Cul% “^ir a dax uea ~uocta zix ca| Tuccoxëa|% Goae% ¹Ei quoxâ| quo ~araki| a loeax ac \âztbki9 &1" Cul% “Ei% Goae% “Af# ri a ca| Tuccoxëa| ei ~ir% ¹^b|to oc nxëi quo falo9 Cul% “Ei to zodë quo ~beboxa| liekbmi# quo ri |oza% Goae% “\b ei ~ic~â|# ccakako zaxa dolbxko düedo o|tá|% Cul% “Zuodo quo a o|a actuxa ra to fara| |ublbdadi% ¹Düedo o|tá kb lakzoxa lie lixdoxbti9 Goae% “Oe ca tbetixoxëa% Cul% “¡Ko cco~i tu bkzoxkoahco!

Transcript of La Torre De La Defensa de Copi

Page 1: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 1/46

CA TIXXO DO CA DONOE\A 

Txadullbüe Muadacuzo Kaxaedi

Dolixadi7Betoxbix do ue dozaxtakoeti oe oc haxxbi do ca Donoe|a%

 ^oetaeaco|# lilbea# zuoxta| doc hañi#doc ~o|tbdix r doc za|bcci%

 ALTI B&GOAE  R C_L"

Goae% “Dohoxëa fahoxko |ublbdadi a ci| dbolb|boto añi|% Afixa o| doka|badi taxdo%Cul% “¹Zix quâ a ci| dbolb|boto añi|9Goae% “Zixquo a ci| dbolb|boto añi| toeëa ue xo~üc~ox quo ko fahëa dadi kb zadxo%Cul% “Far itxi| kodbi| zaxa |ublbdax|o% Tida~ëa zidâ| betoetax lie ca |ihxodi|b|%Goae% “Af# ei# zaxa kë oc |ublbdbi o| oc xo~üc~ox i eada%Cul% “¹Zix quâ oc xo~üc~ox9Goae% “Zixquo ri tu~o ue xo~üc~ox a ci| dbolb|boto añi|% R zixquo ra ei toemidbolb|boto añi|%Cul% “Huoei# ¹quâ bkzixtaelba tboeo9Goae% “Ebemuea# fahcaha zix fahcax%

Cul% “Oetielo| laccato%Goae% “¹Zix quâ9Cul% “Fahcá |ici oetielo|%Goae% “O| quo ~i| o|tá| afë%Cul% “Af# zoxi ei |ir tu ixoga%Goae% “^i| quoxâ| dolbx quo ei |i| ue luci zaxa kb o|zoxka%Cul% “¹Zidâ| zaxax9 Fahcax do o|zoxka# nxaelakoeto%%% To lxoâ| oe uea toxtucba#zix ci ~b|ti%Goae% “R ~i|# ¹oe ca xolozlbüe do ue fitoc9Cul% “^ir a dax uea ~uocta zix ca| Tuccoxëa|%Goae% ¹Ei quoxâ| quo ~araki| a loeax ac \âztbki9 &1"

Cul% “Ei%Goae% “Af# ri a ca| Tuccoxëa| ei ~ir% ¹^b|to oc nxëi quo falo9Cul% “Ei to zodë quo ~beboxa| liekbmi# quo ri |oza%Goae% “\b ei ~ic~â|# ccakako zaxa dolbxko düedo o|tá|%Cul% “Zuodo quo a o|a actuxa ra to fara| |ublbdadi% ¹Düedo o|tá kb lakzoxa lielixdoxbti9Goae% “Oe ca tbetixoxëa%Cul% “¡Ko cco~i tu bkzoxkoahco!

Page 2: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 2/46

Goae% “Oetielo| toeâ| quo ~ic~ox o|ta eilfo# kañaea ci ~ir a eolo|btax# ackuoxwioe ci do kb kaká%Cul% “Kaca |uoxto# |acmi a|ë%Goae% “Oelbka to ~a| a xo|nxbax%Cul% “¹^i| ei o|tá| afë zaxa atoedoxko9Goae% “Ci quo dolë| o| o|t÷zbdi% Xoackoeto o|t÷zbdi%Cul% ¹Zoxi quâ to za|a fir9 ¡Ko xima|to quo ko quodaxa lie ~i| luaedi toeëa uealoea db~oxtbdë|bka oe ci do Ciél! ¡R ei zaxa|to do be|uctaxko oe tida ca eilfo!Goae% “Falo euo~o ko|o| quo ei faloki| oc akix%Cul% “¹Ko zidâ| za|ax lbeluoeta nxaeli|9Goae% “Falo euo~o ko|o| quo ei faloki| oc akix%Cul% “Goae# ¡zaxá! ¹Quâ quoxâ| quo fama9Goae% “Fir falo euo~o ko|o| quo ei faloki| oc akix%Cul% ¡Ei |oa| xbdëluci# zix na~ix! ¹Quâ no|togaki|9 ¹Oc ealbkboeti doc hohâ quofahxëaki| toebdi |b nuâxaki| uea zaxoga do fotoxi|ovuaco|9 &Tilae oc tbkhxo%"¹Qubâe zuodo |ox9 _n# ¡Dazfeâo!Dazfeâo# oetxa% “¹Ci| kico|ti9 Ei ko kbxoe a|ë# ko dae kbodi% Tikâ álbdi%Toemi nxëi% Zoxdë oc e÷koxi do tocâniei do kb loea do nbe do añi%Cul% “Huoei# fa|ta kañaea# ¡ko cco~i tu |ihxotidi!

 Ci falo%Goae% “O|zoxá# Cul% Zoxdieako% Nub kur tieti%Cul% “O|tá hboe# ei |o fahca ká|%

 \uoea oc tocâniei% Goae axka ue lbmaxxbcci%Dazfeâo% “O| zaxa kë% Fica# ¹quoxbdi9 ¹^oeë|9 & A Goae r Cul7" O| ue áxaho db~beiquo oemaelfâ oe oc koxladi do Zucma|% &  Ac tocâniei7" Far hohbda| alá% \ë#ovzcaeada do ca Donoe|a% Dolbkitoxlox zb|i% Far quo tikax oc a|loe|ix doc cadibkzax% Oc txolo o| bkzax% Far di| zuoxta|# tilá| oe luacquboxa% Tiká ue tavb quo toci zamaki|% ¡Fa|ta cuomi# kb ~bda!

Cul% “¡Ci ~a| a xolbhbx oe tu la|a! ¡Aedato!Dazfeâo% “Ar# ¡ei ci| |izixti!

 \aco%Cul% “¡Quo ~b~a oe oc kb|ki zb|i ei quboxo dolbx quo toema quo aedax gidboeditidi oc dëa! ¡Ei far quo dogaxca oetxax ká|!Goae% “Ar# ¡zaxá! Occa r ~i|# ¡|ie ci| di| bmuaco|! ¡Liki |b ei to hagaxa| a tidi| ci|áxaho| quo |o to lxuwae!Cul% “O|to# to ci dogi% Dako lbeluoeta nxaeli|# ko ~ir a ca| Tuccoxëa|%Goae% “O| mxatb| ca| Tuccoxëa|%Cul% “Qubwá| toema quo zamax uea fahbtalbüe oe oc Lxb|tac%Goae% “Txaoci alá%

Cul% “Ei# mxalba|# ¡zaxa quo Dazfeâo ko ci |aquo!Goae% “Kb hbccotoxa doho o|tax oe oc |ihxotidi# o|zoxá quo toxkbeo do axkax oclbmaxxbcci%Cul% “Amaxxâ di| hbccoto| do lboe%Goae% “\alá ká| |b quoxâ|# arox za|â zix oc haeli%Cul% “Ei# di|lboeti| ko aclaewae% ¹Zaxa quo ko ci| xihoe9Goae% “Tiká# ¹ci oeloedâ|9 O|to zaqub|taeë o| kogix quo ca fboxha licikhbaea%Cul% “Axkako itxi zaxa cco~axci a ca| Tuccoxëa|%

Page 3: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 3/46

Dazfeâo# oetxa% “¹Zix quâ ko olfae a|ë9 ¹\ie fb|tâxbli| i quâ9Cul% “Ar# ¡zaxá# Dazfeâo!Dazfeâo# ~a ac db~ae% “¡Aedá# kaxbla kb|ümbei!Cul% “Huoei# ko ~ir%Goae% “O|zoxá# ~ir lie ~i|% Dogako oe ca lacco \abeto+Aeeo%Dazfeâo% “¹R ko ~ae a dogax |ica lie ue áxaho9Cul% “¡\ë!# zoxi oe tu la|a%Dazfeâo% “Ei# ri ko quodi%Goae% “Huoei# quo |o quodo% Ei far eada quo xihax%Cul% “¹O|tá| cili9Dazfeâo% “Ra ei quboxi ~ox ac áxaho% Dâgoeko alá% Ko ~ir a quodax |ica oe kb ~bago do álbdi%Goae% “Ei ca zidoki| dogax |ica%Cul% “Af# ri ei ~ir a bx a ca| Tuccoxëa| lie occa# ¡cco~aca ac \âztbki!Goae% “Af# ei# ca ÷ctbka ~ow fbwi ue o|láedaci# ¡ei ca dogae oetxax ká|!Cul% “Ci cakoeti# ¡quo |o quodo oe |u la|a! &Tilae oc tbkhxo%" Ar# kboxda# ¡ci÷ebli quo nactaha!Kblfocbeo# txa~o|tb# lie uea laga do Nâcbv Zitbe% &8" “Ar# kb| akixo|# ¡quâ fb|tixba!¡O|zoxoe a quo co| luoeto! ¡Lfubl! ¡Lfubl! Co| txago ue áxaho |uhcbko liki xomacido Añi Euo~i% ¡Afkod# oetxá!

 Afkod oetxa%Dazfeâo% “Zoxi# ¡o| kb áxaho! Afkod# quoxbdi# ¹lüki fblb|to zaxa ccomax9 Afkod% “Oelietxâ a o|ta daka oe oc a|loe|ix%Dazfeâo% “O| këi oc áxaho# ¡cadxiea!Goae% “Lackato# Dazfeâo% Occa tikü álbdi%Dazfeâo% “¡Alá ei quboxoe |ahox eada liekbmi! ^oeë# Afkod# ~aki| a kb zbowa%Kblfocbeo% “Ar# ¡zihxo kulfalfi! Afkod% “Zoxi# ¹zix quâ ei ei| quodaki| alá9

Dazfeâo% “¹To mu|tae ca| cila| a ~i|# Afkod9 Afkod% “O| cbedi alá%Dazfeâo% “¡Aedá# kaxbla!

 \o azira |ihxo oc hxawi doc db~áe%Kblfocbeo% “¡Txago uea zata do lixdoxi! ¹Toeâ| zoxogbc9Goae% “¹Txagb|to |unblboeto ~bei9Kblfocbeo% “¹Ei tboeoe eada do eada zaxa tikax9Goae% “_e xo|ti do }fb|`r%Kblfocbeo% “Afkod# ¹quoxâ| ue o|lilâ|9 Afkod# oe oc |bccüe% “\ë# lcaxi% _ea kodbda%Cul% “Huoei# ko ~ir a ca| Tuccoxëa|%

Kblfocbeo% “¡Ei to ~a| a bx a ca| Tuccoxëa|! ¡O| ca loea do nbe do añi!Cul% “¹Ei ~o| quo |i| xbdëluca# txa~o|tb hicuda9Kblfocbeo% “¹Zoxi quâ co za|a9Goae% “Eada# eada# dogaci%Kblfocbeo% “¡R huoei# ei tidi oc kuedi zuodo zoxkbtbx|o oc o|tbci mbmicü# to tboeoquo dax oc në|bli# belcu|i |b toeâ| ca zbga lfbqubta!Cul% “¡Lxoi quo tidi| u|todo| |o ~ae a bx do alá r kur xázbdi!Dazfeâo% “¡^oeë# Afkod# ~aki| a kb zbowa kboetxa| |o lackae!

Page 4: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 4/46

Cul% “¡Amaxxoe ca laga do Nâcbv Zitbe r ~árae|o tidi| a ci do Dazfeâo!Dazfeâo% “Af# ei# ri ei quboxi ca~ax ~agbcca# ei ci ticoxi% ¹Zix quâ ei |o ~a a |ula|a# occa9 ¡Tboeo ue dozaxtakoeti do dbow akhboeto|! ¹Quâ tboeo quo falox tidi octbokzi kotbda alá9 ^boeo eada ká| quo zaxa xihaxei| ci| tbzi|%Goae% “Zaxá# Dazfeâo# lackato%Kblfocbeo% “\ie uei| mxi|oxi|% Ko ~ir%

 Xolimo |u| li|a|%Cul% “¡Ei to ic~bdo| ca| lohicca|!Goae% “Ar# zaxoe# zix na~ix% Toeoki| loea# ¡quodâkiei| a loeax!Kblfocbeo% “Ei# ri ko ~ir%

 Xolimo ca likbda# ccixa%Goae% “Ar# zaxá# Kblfocbeo# ¡ei fama| uea lxb|b|!Kblfocbeo% “^ala bekueda# ¡ei ko tiquo|! ^i| koei|# ¡zodawi do txici!Cul% “Huoei# |b ei toxkbea|to do xolimox tu loea# ¡ri to ~ir a arudax!Kblfocbeo% “¹Zoxi quâ co za|a9Cul% “¡Kotâ tidi o|i oe tu laga do Nâcbv Zitbe r aedá a loeax lie ci| cberoxa|!Goae% “Cul# zaxá% Cul# to ci zbdi zix na~ix# ¡zaxá!Cul% “¡Ko bkzixta tidi ue zbti! ¡Fa|ta kañaea!

 \o zieo oc |ihxotidi%Goae% “¹Ei quoxâ| quodaxto di| kbeuti|9

 Cul |aco daedi ue zixtawi%Dazfeâo% “¡O|zoxá quo ~ir lie ~i|! ¡Cul! ¡O|zoxá!

 \aco%Goae# zieo ca| li|a| oe ixdoe% A Kblfocbeo% “Ei to ci tiko| a kac# quoxbda# o|tá a|ëdo|do o|ta kañaea% Zocako di| lahowa| do agi%Kblfocbeo% “O|tir toxkbeaedi kb ei~oca%Goae% “¹Zoxi luáeta| zámbea| duxa o|i ra9Kblfocbeo% “¡_ea otoxebdad! ¡Ei oeluoetxi oc nbeac!

Goae% “Falâ quo |o |ublbdo oe oc ÷ctbki lazëtuci%Kblfocbeo% “Af# ei# occa o| ká| hboe doc o|tbci kugox do |u la|a% Lxoi quo ~a a ~ic~ox lie oc kaxbdi% ¡Tiká ca lahowa do agi!%%% Afkod# ¹toeâ| nuomi9 Afkod# tida~ëa |oetadi% “\ë# ¡tiká!Kblfocbeo% “Kb quoxbdi# ei far quo o|lulfax a o|ta| cila|% \ie uea| fb|tâxbla|%Kbxá quâ hboe oqubzadi o|tá|# ¹qubâe ci fuhboxa dblfi9 ^oeë liekbmi acLfo|toxnbocd% Afkod% “Ká| taxdo%Goae% “¹Düedo o|tá oc agi9Kblfocbeo# ahxo ca hxamuota do Afkod % “\ihxo oc o|taeto%Goae% “¹Düedo9

Kblfocbeo% “\ihxo oc o|taeto%Goae% “¡Zoxi ko lixta|to |icakoeto uea lahowa!Dazfeâo# oetxa% “Cul o|tá foxbdi%Goae# doga laox uea laloxica% “¹Düedo o|tá9Dazfeâo% “Oe oc za|bcci%Goae% “¡Cul!

 Goae r Kblfocbeo |acoe% Dazfeâo |o axxiga |ihxo Afkod%Dazfeâo% “¡Zxitomoko# zix na~ix# zxitomoko!

Page 5: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 5/46

 Kblfocbeo r Goae oetxae |i|toeboedi a Cul# quo |aemxa zix ca nxoeto%Dazfeâo% “¡\o miczoü ca lahowa lietxa ca zuoxta doc a|loe|ix!Cul% “Ei o| eada% ¡\uâctoeko! ¡Dâgoeko oe zaw!Goae% “¹Zoxi quâ co za|ü9Dazfeâo% “¡Qub|i tbxax|o zix oc fuoli doc a|loe|ix! ¡O|tá cili!Cul% “Ko ~ir a dax uea dulfa%

 Oetxa oe oc hañi%Goae% “¡Cul!

 Oetxa oe oc hañi%Cul% “¡Dogako |ici!

 Olfa a Goae# lboxxa ca zuoxta%Dazfeâo% “¡Ar# Dbi| këi# r ri quo o|tir dximada!Cul# |aco doc hañi oe lacwielbcci| r lakb|a% “¹Toeâ| uea tiacca cbkzba# Goae9Goae% “Tiká%Cul% “Mxalba|%

^uoc~o a oetxax oe oc hañi# dogaedi ca zuoxta ahboxta% \o dulfa% \o ci ~o atxa~â| doc ~azix# kboetxa| laeta i |bcha% Kboetxa| taeti# Goae r Kblfocbeo~ae a ca lilbea%

Dazfeâo% “¡O|táe tidi| cili|! ¡Ei quboxi o|tax ká| alá! ^oeë# Afkod# ~aki| aitxa loea% Afkod% “¹Düedo9Dazfeâo% “Oe ci do ci| Facco|%Kblfocbeo% “¹Oe ci do qubâe9Dazfeâo% “¹R a ~i| quâ luoxei to bkzixta9 ¡Ei o|tá| be~btada! ^oeë# Afkod%Kblfocbeo% “¹Zu|b|to ca zata do lixdoxi oe oc fixei9Goae% “\ë# zoxi o| uea kboxda o|to fixei% Ei |o ci zuodo xomucax%Dazfeâo% “^oeë# Afkod% Afkod% “O|zoxá quo likaki| ca zata%

Kblfocbeo% “¹Ei toeâ| ue ahxocata| quo nuelbieo9 Far quo zieox a lilbeax ci|zixiti|%Goae% “\ë# tiká% ^iw do Cul% “¹Ei toeâ| uea tiacca doloeto9 ¡O|ta o|tá okzazada!Goae% “\ë# ¡o|zoxá! ^iw do Cul% “¡R itxa zaxa oc zoci!Goae# oetxa oe oc hañi% “¡Zaxá# Cul! ¹\o zuodo |ahox quâ to za|a9 O|ti o| o|t÷zbdi#xoackoeto%

 Goae oetxa%Kblfocbeo% “¡Tu ahxocata| o| uea kboxda!Dazfeâo% “¹Tu xocbmbüe ei to zxifëho likox lixdoxi9

 Dazfeâo |o quoda lie Afkod%Goae% “Dako oc ahxocata|%Kblfocbeo% “¡Dbi| këi! ¡Ko ic~bdâ oc focadi oe oc liemocadix!Goae% “¡Af# moebac!Kblfocbeo% “Afkod# ¹ei quoxâ| tikaxto ue tavb o bx a hu|lax oc focadi quo quodüoe oc liemocadix9 Afkod% “¹Düedo o|9Kblfocbeo% “Hiuco~axd \abet+Moxkabe%

Page 6: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 6/46

 Afkod% “¹Ei far quo|i9Kblfocbeo% “Oc quo|i ei o| focadi% Afkod% “Zoxi likaki| quo|i%Goae% “Tboeo xawüe% Co ~a a cco~ax di| fixa| atxa~o|ax Zaxë|% ¹To da| luoeta9 ¡_etxobeta r uei do dblbokhxo!Kblfocbeo% “¹^i| ei toeâ| eada do zi|txo oe tu la|a# Dazfeâo9Dazfeâo% “Eada%Kblfocbeo% “¹Eb |bquboxa uea nxuta# ue rimux9Dazfeâo% “Ei toemi ká| quo alobtuea| r zaza| nxbta|%Goae% “¡Ar# kboxda! ¡Ko lixtâ!Kblfocbeo% “¡\ë# o~bdoetokoeto!Goae# oetxa oe oc hañi% “Cul# ¡ko lixtâ! ^iw do Cul% “¡Dogako oe zaw! ¹Ei zuodi o|tax di| kbeuti| |ici hagi ca dulfa9

 Ci olfa a miczo| do tiacca kigada r ~uoc~o ac hañi daedi ue zixtawi%Goae% “¡Zoxi o|tá cili!Kblfocbeo% “^oeë# quoxbdi# kotâ oc dodi hagi oc amua do ca laebcca%Dazfeâo% “Afkod# ~oeë a kb zbowa# quoxbdi# ~oeë a kb zbowa% ^oeë a kb zbowa% ^oeëa kb zbowa% Afkod%%% ¹ko o|lulfá|9 Afkod% “Oe ue xati%Kblfocbeo% “Ci| zixiti| ccoei| do |aemxo# ¡quâ zblaxdëa!Goae% “¡Ei o| eada# ~aki| a kowlcax ca |aemxo lie ca |ac|a!Cul# oetxa lie uea tiacca acxododix do ca lbetuxa# kigadi r lie uea ~oeda |ihxoca nxoeto# quo cuomi xotbxaxá% “Ei betoetâ |ublbdaxko% Ahxë zix oqub~ilalbüe cazuoxta doc a|loe|ix oetxo di| zb|i|% Db|luczako# Dazfeâo# o|taha ue zili hixxalfi% Tiká# tu ~oeda%Goae% “Mxalba|%Cul% “¹Quâ |o zxozaxa do xbli9Goae% “_ea zata do lixdoxi%

Cul% “Zoxi u|todo| o|táe likzcotakoeto cili|# ei falëa nacta zieoxci ac kávbki%Goae% “Huoei# o| quo ei zudo xomucaxci%Cul% “Ei |ahoe falox eada% ¹Ci xoccoeaxie lie agi9Goae% “\ë# di| lahowa|%Cul% “¹Di| lahowa|9 ¡\aquoe o|i doc fixei# far quo xotbxax oc agi!Kblfocbeo% “Ar# ei# ¹o|tá| cili9 ¡O|tá hboe oc agi!Cul% “\ie uei| |ac~ago|% ¹Ei far ká| }fb|`r9Dazfeâo% “Far oe kb la|a% ^oeë# Afkod# ~aki| a hu|lax oc }fb|`r%Cul% “Af# ¡zoxi far huoe ~bei!Kblfocbeo% “Ci |aquâ do ca hidoma do kb kaká%Cul% “Dazfeâo r Afkod# ¡ziemae ca ko|a!

Dazfeâo% “Ei ~beo alá a txahagax% O|tir hagi ci| onolti| doc álbdi# r ei zuodifalox eada% Afkod% “Ri |ë zuodi zieox ca ko|a%Cul# a Afkod % “Alá toeâ| ci| luhboxti|# ci| zcati| r ci| ~a|i|# r ~a| a ahxbx di| hitocca| do ~bei kboetxa| ko ~b|ti%Kblfocbeo% “¹Lüki zuodo |ox quo ei toema| zoxogbc9 ^iw do Cul# oe oc zcalaxd % “¹Düedo o|tá ca lfbcaha &<" quo ko likzxa|to oe Amadbx9

Page 7: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 7/46

Goae% “¡Dohagi do ca zbca do |áhaea|! Ei toemi zoxogbc# ei toemi# ¹quâ quoxâ| quofama9Kblfocbeo% “¹R |b co zieoki| cauxoc9 O| xbli oc cauxoc%Goae% “\ë# afë o|tá# zieoco cauxoc# o| xbquë|bki% O|zoxá# dogako o|o lulfbcci# Afkod%Cul# oetxa lie ue xo~üc~ox oe ca kaei# do|eudi% “¹Quâ o| o|ti9Goae% “_e xo~üc~ox% Ko ic~bdâ do dolbxto quo ci fahëa o|liedbdi oe ca zbca do|áhaea|%Cul% “¹_e xo~üc~ox9 ¹Lüki ~a| a o|liedox ue xo~üc~ox dohagi do ca zbca do|áhaea|9Goae% “¹Düedo quoxâ| quo ci o|lieda9 ¹A ue xo~üc~ox ei |o ci zuodo cco~ax r txaox aluacqubox cadi# ala|i9Cul% “¹O|tá laxmadi9Goae% “¡Zoxi ei# ei o|tá laxmadi! O| ue xo~üc~ox quo kb zazá ko dbi luaedilukzcë dbolb|boto añi| r quo ~ic~ë a oelietxax oe ci do kb kaká# oc dëa do Ea~bdad%Cul% “Tbxá o|i oe oc licoltix do ha|uxa# zix na~ix%Goae% “¹Lüki ~ir a tbxax ue xo~üc~ox oe oc licoltix do ha|uxa9Cul% “\alato do oelbka o|o xo~üc~ox liki quboxa|# ¡zoxi ra kb|ki! Afkod% “Ei# o|tá hboe o|to xo~üc~ox% Ei far zix quâ tbxaxci% ¹Zuodi ~ox9 O| uelict# ue huoe xo~üc~ox%Goae# tika oc xo~üc~ox % “Ci ~ir a muaxdax% Ei ko quboxi do|zxoedox do âc#¡kañaea ci ~ir a cco~ax a ci do kb kaká! & Ci muaxda oe ue lagüe do ca lükida"¡Cb|ti! &Luaedi lboxxa oc lagüe# |o iro ue db|zaxi% Tidi oc kuedi zoma ue mxbti#ovlozti Afkod%" ¡Kboxda!Cul% “¡O|i zidxëa fahox katadi a acmuboe!

 Dazfeâo lao% Lixxoe falba occa# ovlozti Afkod%Cul% “¹O|tá foxbda9 Afkod% “Zoxi ei# ca haca za|ü doc itxi cadi doc kuohco# alá o|tá oc amugoxi%Dazfeâo% “¡_|todo| o|táe tidi| likzcitadi| zaxa a|u|taxko!

Cul% “¹Ei |oxá| ~i| oc zxihcoka9Dazfeâo% “¡\ahoe quo o|tir dximada! ¡Quboxi a kb fbgbta! ¹Düedo o|tá kb fbgbta9Kblfocbeo% “¹\u kaxbdi co do~ic~bü a @atba9Cul% “\o ca xihü falo uea |okaea% Occa o|taha dximada# |o dbi luoeta xolbâe arox%Dazfeâo% “¡Ri lxoëa quo ko ca fahëa ic~bdadi alá! Oelbka ei zuodi uhblax a kbahimadi0 |o nuo a falox dozixto| do kietaña%Goae% “Oc kaxbdi |o nuo a ci do |u| zaxboeto| oe Euo~a Rix`# lie @atba% ¹To da|luoeta9Dazfeâo% “Ri lxoëa quo o|taha oe ci do |u kaká# oe Nietabehcou# zoxi zaxolo quo|o nuo a Euo~a Rix`% \b o|tu~boxa |omuxa do o|i# ko bxëa ra kb|ki a Euo~a Rix`#¡zoxi zxbkoxi quboxi fahcax lie kb ahimadi!

Cul% “¹Zoxi quâ co zuodo za|ax a @atba9 Ei ca ~ae a dogax kixbx do fakhxo# eb donxëi# ¡ra ca ~a| a xoluzoxax uei do o|ti| dëa|!%%% Tiká# lixtá oc |aclfblfüe# Afkod% Afkod% “¹Düedo ci ziemi9Cul% “Oe ue zcati% ¹Düedo quoxâ| zieoxci9Dazfeâo% “¡Ha|uxa! ¡O| zix tu lucza quo ri ko lie~oxtë oe o|ti quo |ir!Cul% “¹Zoxi oe quâ |o lie~bxtbü9 ¡O| ah|uxdi! ¡Quo fara tikadi álbdi ei co dadoxolfi a be|uctax a ca moeto oe |u zxizba la|a! ¡^icá do alá# quoxâ|!Goae% “Cul# zix na~ix# zaxá# dogaca# ¡ra |o ~a a lackax!

Page 8: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 8/46

Kblfocbeo% “Lackato# quoxbda% Afkod# lixtü oc |aclfblfüe a miczo| do falfa% “¹O|tá hboe a|ë oc |aclfblfüe9Qubwá| lixtâ oe xidaga| doka|badi mxuo|a|# ¹ei9Cul% “O|tá hboe% Daco# Afkod# arudako a |alax oc lixdoxi doc fixei% Toeoko cazuoxta% ¡Ei to quoko|! ¡Zoxi o|to lixdoxi o|tá quokadi!Goae% “¡Kboxda! Ko fahëa ic~bdadi zix likzcoti%Kblfocbeo# quo |i|tboeo a Dazfeâo% “¡\o do|karü! ¡Xázbdi# uea tiacca f÷koda!Cul% “¡Iluzato ~i| do occa! ¡Ar# kboxda# ko quokâ ci| dodi|!Goae% “¡Quâ huoei! ¡Doga|to laox oc lixdoxi ac zb|i!Cul% “O|zoxá quo xoluzoxaki| ca |ac|a lie uea lulfaxa% ¹Düedo o|táe ca|lulfaxa|9Goae% “Afkod# aedá a hu|lax uea lulfaxa a ca ko|a%Kblfocbeo% “¡_ea tiacca f÷koda!Cul% “¹Quâ co za|a9Kblfocbeo% “¡Xázbdi# uea tiacca f÷koda!Goae% “¡Alá toeâ|!Kblfocbeo% “Tikü doka|badi álbdi% Xoli|tâki|ca |ihxo oc db~áe%Cul% ¡Ei# zoxi quâ lbxli!Kblfocbeo% “¹Toeâ| colfo9 ¡Far quo faloxco tikax colfo! O| oc kogix xokodbilietxa oc álbdi%Goae% “Doho toeox colfo oe |u la|a% Afkod# aedá a hu|lax colfo a ca focadoxa doDazfeâo# o|tá ahboxti%

 Afkod |aco%Kblfocbeo% “Kboxda# o|tá kac%Cul% “¹Quâ tboeo9Dazfeâo% “Ci| ~oi a tidi| liki kie|txui|%Cul% “¡Zoxi |b o|tá hboe# fahca! ¡Kboxda# oc lixdoxi! &^a a xolimox oc lixdoxi%"¡Xázbdi! ¡_e toeodix! ¹Düedo o|tá oc toeodix mxaedo9

Goae% “Tiká%Cul% “^a a fahox quo ca~axci# o|tá ccoei do kumxo%Goae% “Zoxi ei# o| ue a|li%Kblfocbeo% “¡Xázbdi# uea nuoeto# ~a a ~ikbtax!Cul% “¡Af# ei!

Lixxo falba occa lie ue xolbzboeto% Dazfeâo |o do|~aeolo% 

Kblfocbeo% “¡Amua do licieba! ¡Xázbdi!Cul% “¡O| xozumeaeto! ¡Aedato a tu la|a!Kblfocbeo% “¡Ar# zoxi dogaca!Cul% “¹To ~ikbtü oelbka9

Kblfocbeo% “¡Naccü zix zili! & A Goae%" ¹Düedo o|tá oc amua do licieba9 ¡Aedá atbxax o|i ac beidixi!Goae% “¡O| xozumeaeto!

 Oetxa oe oc hañi# |omubdi doKblfocbeo% ^iw do Kblfocbeo% “¹Ei far itxa li|a quo Lfaeoc9 ¹Ei toeâ| ue amua do liciebaká| nxo|la9Cul# falba ca lilbea% “¡Kboxda# oc lixdoxi!

Page 9: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 9/46

 ^iw do Goae% “¹Quâ quoxâ| quo fama9 ¡Toemi Lfaeoc eada ká|! & Oetxa%" ¡Far icixa ~ükbti alá!

 Ahxo ca ~oetaea%Dazfeâo% “Ko ~ir% O|zoxoe# ko ~ir% Co| zbdi db|lucza|% Ei ci| ~ir a kico|taxká|% ¹Düedo o|tá kb hic|i9Goae% “¡O|i# |b to quoxâ| bx# to zidâ| bx! ¡Tu hic|i o|tá oe tu la|a!%%% ¡Ci| zixiti| |oquokae! ¡Kblfocbeo# doga|to quo |o quokaxae ci| zixiti|!Kblfocbeo# oetxa% ¡Ei zuodi falox tidi! Afkod# oetxa lie uea kakadoxa r ue nxa|li do alobtuea|% “O| tida ca colfo quooelietxâ% Adoká| far ue nxa|li do alobtuea|%Dazfeâo% “¡O| ca kakadoxa do @atba! ¡Dako o|i# Afkod! Ei ca tiquo|# o| |amxada%& Ca amaxxa%" ¡Kaema do ho|tba|!

 \aco ac za|bcci% Afkod# likboedi ca| alobtuea|% “Fuoco hboe oc lixdoxi% Oc dozaxtakoeti do occao|tá toxxbhcokoeto |ulbi% Far ~ükbti oe ca focadoxa%Kblfocbeo# a Goae% “Lixtako o|i# kb akix%Dazfeâo# oetxa% “¹Zuodi u|ax |u tocâniei9 Toemi quo ccakax a kb kaxbdi%Kblfocbeo% “Afkod# zix na~ix# do|tazá o|ta hitocca% ¡Dogaxie quo |o quokaxa tidi!Goae% “¡Nub|to ~i|!Cul% “¹R eadbo zxozaxü ~beamxota zaxa o|ta oe|acada9Goae% “¡Kboxda# ko ic~bdâ! Zocako uea lahowa do agi# Afkod%Cul% “Far quo ~ic~ox a kotox oc lixdoxi oe oc fixei% O|tá focadi%Goae% “¡Zoxi o|tá quokadi!Kblfocbeo% “Ei bkzixta# likaki| zxbkoxi oc |aclfblfüe%Dazfeâo% “Focci# izoxatix! B }aet ti lacc i~ox|oa|# Eo} Rix`! Bt b| nxik zox|ie tizox|ie! B ak Kb|| Dazfeâo I‒Dieeocc% B }aet ti lacc kr fu|haed nxik zox|ie tizox|ie# be Kaefattae# Eo} Rix`! B‒cc mb~o riu tfo eukhox! &4" ¹Düedo o|tá oce÷koxi9 Afkod# aedá a hu|lax kb cbhxota do dbxollbieo|% O|tá |ihxo ca focadoxa%

 Afkod% “Ri ei ca ~b%Dazfeâo% “\o doho fahox laëdi atxá|# oc tolfi do ca focadoxa o| lux~i# |o xo|hacatidi%

 Afkod |aco%Cul% “¹Qubâe ~a a zamax ca likueblalbüe9Dazfeâo% “Afixa kb|ki to fami ue lfoquo% Gu|t a kikoet# zcoa|o# B dbd ci|t tfoeukhox! ¡Ei oetboedo eada o|ta bdbita! Gu|t a |olied! & Afkod ~uoc~o lie cacbhxota# |o ca da%" Afë o|tá# gu|t a |olied! Zcawa ilfi# luaxoeta dbolbeuo~o# zb ocobmft nixtr ebeotooe! Ro|# ebeotooe! Qubl`# zcoa|o! B ak be a fuxxr! &?" ¡For# Afkod# za|ako ue ~a|i do ~bei tbeti!

 Kblfocbeo r Goae |o |boetae a ca ko|a%

Cul% “¡A ca ko|a! ¡Afkod r Dazfeâo# a ca ko|a! Afkod |o |boeta a ca ko|a%Dazfeâo% “¡O|tir ccakaedi a kb kaxbdi!Cul% “O|to |aclfblfüe o| xozumeaeto% ¹Düedo ci likzxa|to9Kblfocbeo% “\o ci xihâ a ca| dikâ|tbla|%Cul% “¡Zuag! O|tá zidxbdi%Kblfocbeo% “_e |aclfblfüe ei |o zudxo# ¹o|tá| cili9Goae% “O| uea |aclfblfa lxbicca# dohoxëaki| fahoxca fox~bdi%

Page 10: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 10/46

Kblfocbeo% “¡Af# o| zix o|i quo o|tá tida eomxa!Cul% “¹Zoxi u|todo| ei |ahoe falox eada9 ¡O| ova|zoxaeto! ¡Dákoca quo ca ~aki|a fox~bx! & Ci falo%" Afkod% “¹Lieiloe ca| koxmuow9 &>"Goae% “Af# |ë# |ie ovlocoeto|%Dazfeâo# ac tocâniei% “Focci# Gife9 ]foxo b| @atba9 \fo b| tfoxo9 B }aet fox hal`! ]fat di riu |ar9 ¡Ei ko ca quboxo do~ic~ox! B }aet ti |zoa` }btf @atba! Zcoa|o#Gife! Fica# @atba# kb akix# o| kaká# |ir ri# Dazfeâo% ¹O|tá| hboe# kb akix9¹Toeâ| nxëi9 ¹Tida~ëa o|tá| xo|nxbada9 ¹\ë9 ¹Toeâ| ue quâ9 ¹Quâ9 ¹_e i|i9 ¹_ei|i do zoculfo# kb akix9 ¡Toeâ| quo dolbxco a zazá quo quoxâ| ~ic~ox liekbmi!¹Oetoedb|to9 Focci# Gife9 Zcoa|o# B }aet @atba hal`! Zcoa|o# Gife# zcoa|o! &="¡Lixtü!Goae# ~a falba Dazfeâo% “Lackato# Dazfeâo# lackato# quoxbda%Dazfeâo% “¡Ko ~ir a katax!Cul% “¡\unblboeto| |ublbdbi| zix o|ta eilfo! ¡Ko ~ir! & \o zieo oc zaetacüe# |o |alaca lfbcaha" ¡^ir a loeax a itxa zaxto!Kblfocbeo% “¡Ei to ~a| a bx |ici a ca| ielo r kodba do ca eilfo oe Zaxë|# ue txobeta r uei do dblbokhxo! ¡O| dozxbkoeto! Afkod% “¡Kbxoe# far nuomi| axtbnblbaco|!

^ae tidi| a ca ~oetaea# Dazfeâo ca zxbkoxa% Kbxae ci| nuomi| axtbnblbaco|%Cul% “¹Zoxi do düedo |acoe9 ¹Do ca Lielixdba9 Afkod% “Do ca| Tuccoxëa|%Cul% “Zaxolo koetbxa# o|táe zix tidi| cadi|% ¡_ei ei zuodo bx do co~aeto a ca|Tuccoxëa| zixquo far nuomi| axtbnblbaco|! Afkod% “¡Kbxá# kbxá ca o|txocca# accá!

 Dazfeâo txa|za|a oc hixdo do ca ~oetaea% Cimxae |ugotaxca lie dbnbluctad%Cul% “¡Zuta do kboxda! ¡Loxda bekueda!Goae% “¡\ugotaca!

Kblfocbeo% “¡Ar# Dbi| këi! Afkod% “¡\o ca|tbkü ca lahowa! ¡Far quo xoli|taxca!

 Ca xoluo|tae%Kblfocbeo% “Ko ~ir a do|karax% Afkod# ue ~a|i do ~bei# quoxbdi# zix na~ix%  Afkod% “Zuta kadxo# |o |ac~ü zix ue loetëkotxi% Zuta# ko ca|tbkâ ca kuñola%¹Far aclific9Goae# ~a a hu|lax aclific ac hañi% “Alá# ~oeë# ¹o|tá hboe9 Afkod% “¡Ar! O|zoxá# o|tá hboe% Zieoko uea luxbta# afë%Cul% “¡Dazfeâo# Dazfeâo! ¡Tboeo ue zuti lfblfüe oe ca lahowa! Afkod% “¡\o miczoü lietxa oc hixdo# la|b |o kata! ¡Far quo zieoxco fboci!Cul% “¡Quo |o ~ara! ¡Co~aetato! ¡Do|azaxolâ ra kb|ki!

 Afkod% “Ei ~a a zidox lakbeax% \b quoxâ|# ca cco~i a |u la|a%Goae% “¡Dogaca alá! ¡^a a dixkbx! Ca luhxo oe ca laka%

Cul% “¡Dbi| këi# quâ qubcikhi!Dazfeâo% “Labmi# labmi%%%

 \o duoxko%Kblfocbeo% “¡Quboxi ue ~a|i do ~bei i do luacqubox li|a lie aclific# zix na~ix! Afkod% “Tiká# Kblfocbeo%

Page 11: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 11/46

Cul% “¡A ca ko|a# a ca ko|a! ¡Ca kixlbcca o|tá fox~bda! ¡Daco# Kblfocbeo# |ac|oá lieca |aemxo kboetxa| o|tâ lacboeto!Kblfocbeo% “Ko |boeti kac%

 \o zaxa r oetxa oe oc hañi% Afkod# Goae r Cul |o ~uoc~oe a |ox~bx r likoe% Afkod% “¡O|tá huoea# lacboeto# o|ta kixlbcca! ^iw do Kblfocbeo% “¡Aaaaaf# uea |oxzboeto!

 Oetxa%Goae# ~a falba ca zuoxta doc hañi% “Cul# ¡far uea |oxzboeto oe oc beidixi!Cul# lixxo falba ca zuoxta# takhbâe Afkod % “¹Lüki uea |oxzboeto9 ¡Kboxda# uea|oxzboeto! ¡R ei| kbxa!

 Goae lboxxa ca zuoxta% Afkod% “O| uea hia lie|txbltixa% _ei do o|i| hblfi| quo aedae zix ca| lañoxëa|%Goae% “¡^ir a ccakax a ci| hikhoxi|! Afkod% “Ei |ie kaca|% Ca moeto ca| likzxa zaxa |u| fbgi| luaedi |ie lfbqubta|# r luaedi lxoloe# ca| tbxae zix oc beidixi% \o za|oae zix tidi| cadi| oe ci| odbnblbi|mxaedo|% Hu|lae oc lacix oe ci| tuhi| do laconallbüe# r a ~olo| |acoe zix ci|do|amóo| do ca| hañoxa|# zixquo oe ci| odbnblbi| mxaedo| tidi oc |b|toka do lañi|o|tá lieoltadi% Zoxi ei |ie kaca|%Cul% “¹Quâ faloki|9Kblfocbeo% “¡Ccaká ac oelaxmadi doc odbnblbi!Goae% “Ei# ¹ue txobeta r uei do dblbokhxo9Kblfocbeo% “¡Loxxá ca zuoxta doc hañi lie cca~o!Goae% “¡Ei far cca~o! ¡Far quo axxbelieaxca lie ue kuohco!Cul% “¡Ei tiquo| ca lükida# afë o|tá oc xo~üc~ox! ¡Benocbw!Goae% “¡Ar# kboxda! ¡Kboxda!Cul% “Far quo axxbelieaxca lie oc db~áe%

 Ci do|zcawa%Goae% “¡Ca zuoxta |o ahxo falba adoetxi!

 Afkod% “Zoxi ei |ie aebkaco| kaci|% Doho fahox |oetbdi oc icix a ~ükbti% O|i co|oelaeta%Kblfocbeo% “¡Far quo nbgax lie lca~i| ca zuoxta r ccakax a ci| hikhoxi|! Afkod% “Ci| hikhoxi| ei ~ae a ~oebx# eb |o kico|tae zix ca| |oxzboeto|% To daebe|txullbieo| zaxa kataxca|% Ci |â zixquo kb luñadi o| hikhoxi% Ri ca zuodikatax# |b quboxoe%Kblfocbeo% “¡Af# ei# alá ei!Cul% “¡Zoxi far quo kataxca! Afkod% “¹Düedo o|tá oc lulfbcci do lilbea9 Far quo lca~axco oc lulfbcci oetxo calahowa r ca| ~âxtohxa|%Goae% “Af# ei# o| zocbmxi|i# ¹ei ~b|to oc takañi do o|o aebkac9 ¹\b ca kataki| lie

oc xo~üc~ox9 Afkod% “Ei# zaxa u|ax oc xo~üc~ox far quo |ahox azuetax ac lxáeoi# |b ei# |o falo|unxbx ac aebkac be÷tbckoeto% Lie oc lulfbcci o| kogix% & \o azidoxa doc lulfbcci% A Cul7" Toeâ ca zuoxta oetixeada zix |b |o quboxo o|lazax%

 Oetxa# zoma ue mxbti%Cul% “¡Ca |oxzboeto co larü oelbka! ¡O|taha |ihxo ca zuoxta!Kblfocbeo% “¡Ar# Dbi| këi# quâ fixxix!Dazfeâo# |o do|zboxta% “¹Quâ za|a9

Page 12: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 12/46

Goae% “¡^ir a arudaxci! Oetxa oe oc hañi%

Cul% “¡Goae! ¡Lubdadi! ¡Af!  Afkod oetxa |i|toeboedi oc luoxzi |be lahowa do ca |oxzboeto0 o|tá|aczbladi do |aemxo# bmuac quo Goae% Dazfeâo mxbta% Goae |o doga laox |ihxo oc db~áe# amitadi% Cul co alaxblba ca lahowa%

 Afkod% “¡Cb|ti# |o |ozaxa xázbdi ca lahowa! & Axxiga ca |oxzboeto a ca zbcota do calilbea%" ¡R tida~ëa |o kuo~o# kbxoe!Dazfeâo% “¹R afixa quâ be~oetaxie zaxa a|u|taxko9 Afkod% “¡Katâ a uea |oxzboeto# kbxá!Dazfeâo% “¡\ie uei| kie|txui|!Kblfocbeo% “¡Dazfeâo# quoxbda! ¡O| lboxti# âc katü a uea |oxzboeto do ~oxdad quo|uhbü zix ca| lañoxëa|! ¡Lackato# Dazfeâo!Cul% “Goae# ¹to |oetë| hboe9Goae% “\ë# o|tir hboe% ^oeë liekbmi%Cul% “Af# ei# o|tá| beuedadi do |aemxo% ¡Aedá a daxto uea dulfa! ¹R afixa quâ coza|a a o|ta9Dazfeâo% “Ar# Cul# zix na~ix# ri ei |â quâ zcaeoae lietxa kë# ¡zoxi ei ko katoe!Cul% “¡\i| ~i| ca quo |o quboxo |ublbdax# taxada!Dazfeâo% “¡Zoxi o| zixquo u|todo| ko dae kbodi!Cul% “¡Oetielo| ~ic~â a tu la|a! ¡\ublbdato |ica! ¡R ha|ta!Dazfeâo% “¡Zoxi o|tir dximada! Afkod# oetxa oe oc hañi r ~uoc~o a |acbx % ¡Tiká# Kblfocbeo# ca lahowa do ca|oxzboeto! Ca do|olá| r ci| fuo|i| |o ~uoc~oe hcaeli|0 |o zuodoe falox liccaxo| lieci| dboeto|# far quo zoxnixax ci| dboeto| lie uea amuga ac xigi ~b~i%Kblfocbeo% “Mxalba|# ca ~ir a zieox oe uea hic|a do zcá|tbli r ca ~ir a muaxdax oekb laxtoxa%

 Ci falo%

Dazfeâo% “¡Cul! ¡Zix na~ix!Cul% “¡Dazfeâo# zaxá# to ci zbdi! ^oeë# Goae# ~oeë hagi ca dulfa% ¡Do|~o|tbto!

 Ci aruda%Goae% “¡Kboxda# o|i nuo ue |fil`! ¡O|tir mximmr!Cul% “¡Ca hañoxa o|tá ccoea do |aemxo! ¹Düedo o|tá oc txazi do zb|i9Goae% “¡O|zoxá# ei ~aco ca zoea# ca |aemxo ~a a lixxox hagi ca dulfa! Tida~ëa ei |oliamucü%Cul% “¡Zoxi takhbâe far |ihxo ca| zaxodo|! ¡^oeë# kboetxa|# to ~ir a oegahieax!& Oetxae ci| di| ac hañi%" ¡Toeâ| |aemxo zix tidi oc zoci!Kblfocbeo% “¹Quoxâ| ue }fb|`r9 Afkod% “\ë# daco# zaxa xozieox|o do ca| okilbieo|%

 ^iw do Goae% “¡O|tá doka|badi lacboeto! ^iw do Cul% “O|zoxá quo ko |ali oc zaetacüe# ¡ko |aczblá|!Tbxa oc zaetacüe nuoxa doc hañi% O| Afkod oc quo ci atxaza% Duxaeto o|totbokzi# âc |o oetxotu~i oe ca zuoxta doc hañi# kbxaedi a ci| itxi| nuoxa doo|loea%

 Afkod% “Dolbko# Cul# ¹ko zuodi zieox tu lfbcaha9 ¹Ca lfbcaha quo toeëa| falo uexati9 Kb lakb|a o|tá okzazada do |aemxo# ¡kbxá! ^iw do Cul% “¡^oeë a ca dulfa!

Page 13: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 13/46

 Afkod% “Mxalba|# ra ko dulfâ oe ci do kb foxkaea%Kblfocbeo% “¡Tiká tu lfbcaha# quoxbdi! ^iw do Goae% “¡Ar# ko quoká|! Afkod# lakhbáedi|o% “¡Kbxá# o|to o| oc |cbz quo ko xomacü kb foxkaea zaxaEa~bdad!Kblfocbeo% “¹Do|zuâ| ~a| a ~oebx a dixkbx liekbmi9 Toemi uea la|a do dbowakhboeto|# lie dikâ|tbla| r tidi% ^b~i |ica lie kb kaká% Afkod% “Ra ~oxoki| oe ue xati%

 \o zieo ca lfbcaha% ^iw do Cul% “¡Af# zaxá# ei ~a| a azxi~olfax zaxa limoxko! ¡Tiká# ca~ato ~i| ocluci# loxda! ^iw do Goae% “¹O|tá| cila9 ¹Quâ falâ|9Kblfocbeo% “Loxxoki| db|lxotakoeto ca zuoxta doc hañi# quo ca| lfbla| o|táelimboedi oe ca hañoxa% \unblboeto db~ox|büe# Afkod% Far quo zoe|ax oe ca loea% Afkod% “¹Quoxâ| quo ziema a a|ax ca |oxzboeto9Kblfocbeo% “Likaki| zxbkoxi oc lixdoxi# ra o|tá a|adi% Afkod% “¹Likb|to |oxzboeto acmuea ~ow9Kblfocbeo% “Ei# ¹lüki o|9 Afkod% “¹Likb|to halacai acmuea ~ow9Kblfocbeo% “\ë# zoxi ei |oxzboeto% Afkod% “O| ká| nuoxto ca |oxzboeto% ^oeë# ~aki| a zieoxca ac fixei% Lixtá oclixdoxi oe dadi|# a|ë ci| kotoki| adoetxi do ca |oxzboeto% Zxbkoxi far quo ~albaxca% Ar# kboxda# tida~ëa |o kuo~o% O| liki ue xo|ixto uea |oxzboeto% ^iw do Goae% “¡Cul# o|zoxá! ^iw do Cul% “¡To ~ir a afimax!Dazfeâo% “¡Ko ~ir! ¡Toemi uea loea oe oc Kaxab|# ko o|zoxae! ¡Lie zoxkb|i!

 \aco% Afkod# ahxo ca zuoxta doc hañi% “¡Af# o|ti| di| ei zaxae do limox! ^aki|# ¹ei

quboxoe likox |oxzboeto9 ^iw do Cul% “¡Ar# |ë# quoxoki| |oxzboeto! ^iw do Goae% “¡\ë!# ¡|ë! ¡\oxzboeto!Dazfeâo% “Ko ic~bdâ oc hic|i oe ci do Foxkæ|% Afkod% “Ca zboc far quo lilbeaxca azaxto zaxa ahcaedax ca| o|laka|%Kblfocbeo% “Zoxi kbxá# ¡|ahâ| lilbeax hboe# ~i|! Afkod% “\ë# ko oelaeta%Dazfeâo% “Zoxdë kb cbhxota do dbxollbieo|% & Ahxo ca zuoxta doc hañi%" Goae# ¹zidâ|zxo|taxko lboe nxaeli|9 Ei toemi ká| onoltb~i% ^iw do Goae% “¹Düedo ~a|9 ^iw do Cul% “¡Quo |o ~ara!

 A Dazfeâo ca |aczbla ue lfixxi do amua% Goae r Cul gumuotoae7 –¡O|zoxá#ko ~a| a falox laox! ¡Ar# ei# txamuâ amua zix ca eaxbw!‛ 

Dazfeâo% “¡Ar# ko okzazü oc taxadi! ¹Düedo o|táe tu| lboe nxaeli|9Kblfocbeo% “¹Zoxi adüedo ~a|# Dazfeâo9Dazfeâo% “^ir a hu|laxko ue tbzi a ca| Tuccoxëa|%Kblfocbeo% “¹O|lulfaxie# lfbla|9 ¡Dazfeâo |o ~a do co~aeto a ca| Tuccoxëa|! ^iw do Cul% “¡Zieoto ue hbmito nac|i# Dazfeâo! ^iw do Goae% “¡Zieoto ue hix|acbei r ue bkzoxkoahco!

Page 14: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 14/46

 ^iw do Cul% “¡Zoxnukato ca lfblfb lie cilbüe antox+|fa~o!Tidi| xëoe%

Dazfeâo% “¡\ie uei| bkhâlbco|! ¡O|táe tidi| loci|i| do kë! ¡Hboe quo to mu|taxëatoeoxca a kb lfblfb# quoxbdi!

 \o ~a a |oetax |ihxo oc db~áe%Kblfocbeo% “¡Afë ca tboeoe# fahcaedi do |u lfblfb! Kbxá# quoxbdi# ci lixtâ tidi oezodalbti| lfbqubti|% Afkod% “Xokigaci| oe amua tbhba hboe awulaxada# r do|zuâ| ci| kotoki| likixoccoei adoetxi do ca zboc do ca |oxzboeto% Zoxi far quo o|zoxax a quo o|tâ hboelxilaeto% ¹Ei tboeoe zbkboeta ~oxdo alá9Kblfocbeo% “Ei% Tiká# far uea cata do lfakzbñieo|% Afkod% “Af# ei# o| doka|badi laxi% Xotbxaco ci| koeudi| r o|luxxbci| zaxa quo ca|aemxo mitoo |ihxo ca oe|acadoxa%Kblfocbeo% “Ar# ei# ko da a|li% ¡Ei zuodi tilaxca! Afkod% “Zoxi |ë ca ~a| a likox# ¹ei9 O| uea cbeda |oxzboeto# toxxbhcokoeto zo|ada%\o acbkoeta do ca| xata| do ci| o|talbieakboeti|%Kblfocbeo% “¹O|i ei o| zocbmxi|i9 ¡Ca| xata| txaoe oenoxkodado|! Afkod% “\ie fb|tixba|% Ca| xata| |ie xbla|# ¹|ahâ| zix quâ9 Zixquo xioe ca kadoxa%O|i da uea laxeo zoxnukada# liki ca doc lieogi% Zoxi ca |oxzboeto zuodo likox ciquo |oa# r |bokzxo o| xbla# zixquo |üci liko ci quo o|tá ~b~i% ¡Kbxá# to ci dbgo# |ofahëa likbdi uea xata! & \ala uea xata doc betoxbix do ca |oxzboeto%" ¡Tida~ëa eio|tá dbmoxbda! ¡^aki| a kowlcaxca lie oc lixdoxi zaxa oc xoccoei! ¹Ei far ueazbladixa do laxeo alá9Kblfocbeo% “¡\ë# afë! Afkod% “Zoxi o| uea zbladixa ocâltxbla% ¹Lüki nuelbiea9Kblfocbeo% “Ei |â# ¡idbi o|ta| káqubea|!  ^iw do Cul% “¡Zaxá# cila do kboxda! ¡Ko do|txiwá| oc aei! & Oetxa do|eudi#kigadi%" ¡Ar# Dbi| këi# ei far ká| amua lacboeto! ¡O|tir tokhcaedi!

 \o oe~uoc~o oe uea tiacca%Goae# oetxa# do|eudi% “¡Af# oc amua o|tá focada!Cul% “Tiká% & Co za|a ca tiacca% \o zieo ci| zaetacieo|%" ¡_f# zoxdë kb |cbz!Goae% “Ko ~ir a zieox uea lfbcaha% ¹Ei ~b|to ca lfbcaha quo likzxaki| oeKaxxuoli|9Cul% “¡A o|a ei ca ~oi zix ci koei| do|do falo ue añi!Goae% “¡Zoxi |ë# |b o|taha licmada afë falo ue xati!Kblfocbeo% “\o ca db a Afkod%Goae% “Af# db|luczá% Afkod% “¹O| tu lfbcaha9 ¹Ca quoxâ|9Goae% “¡Zoxi ei# o|tá| cili! ¡Toemi itxa!

Cul% “Daco# zieoto oc ~o|tbdi xotxi# |b to kixë| zix u|axci% ¡Zix uea ~ow quolimoki|!Kblfocbeo% “¹Ca za|axie hboe9Cul% “¡Quâ zxomueta! ¡Occa alaha oe|omubda!Goae% “O| ci eixkac# a occa co cco~a fixa| quo |o co ziema duxa% ¡Af# ei# Cul#amaxxa|to kb lakb|a bedba!Cul% “¡\acë# huxmuo|a# zieoto oc ~o|tbdi!Goae% “¡Ei# ko ziemi ci| zaetacieo|# ko ~ir a zieox ci| zaetacieo| zielfi!

Page 15: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 15/46

 Afkod% “Cul# kbxá o|i% ¹Ei o| uea foxki|a |oxzboeto9 ¹Likb|to |oxzboeto acmuea ~ow9 ¡Kbxá# tilá! ¡Kotâ ca kaei adoetxi# ei toema| kbodi!

 Cul ~a a ca lilbea% Goae r Kblfocbeo |o quodae oe oc ~o|tbdix%Kblfocbeo% “Zaxoloe di| ciqubta|% ¹Falëa luáeti quo ei to limëa9Goae% “Euo~o ko|o|%Kblfocbeo% “Zix o|i alaha|to doka|badi xázbdi% ¹Zix quâ ei to zieâ| ca hcu|a hcaela9 To quoda hboe oc hcaeli%Goae% “¹Quoxâ| quo ko fama ca ei~ba9 Quo occa ko fara limbdi ei |bmebnbla quotida~ëa toema dbolbilfi añi|%Kblfocbeo% “¡Quâ xoei~adix o| quo to ligae! ¡Toeâ| ca zboc nxo|la r nbxko!Cul# a Afkod % “\o zuodo kotox oc hxawi fa|ta oc lidi% Ar# kboxda% ¡O|tá nxëi! Afkod% “O| cümbli# o| uea |oxzboeto% Tboeoe ca |aemxo focada ca| |oxzboeto|% O| zixo|i quo ca laxeo o| |bokzxo nxo|la% ¡Kbxá ca xata quo toeëa oe ca zaewa! ¹Likb|toxata acmuea ~ow9Cul% “¹\o fahëa txamadi uea xata9 Afkod% “¡Tilá!Cul% “Kboxda# o| zuxi k÷|luci% Afkod% “¡^aki| a za|axca zix ca zbladixa zaxa falox oc xoccoei!Goae% “¹_ea xata do ~oxdad9Cul% “¡_ea mxaedo r mxb|! ¡Kbxá!Goae% “¡Ar# ko da| kbodi!Cul% “¡R ~i| to ca ~a| a likox! ¡O|ta eilfo loeaki| |oxzboeto xoccoea lie xata! & A Dazfeâo |ihxo oc db~áe7" Oetielo|# quoxbda# ¹tida~ëa ei to nub|to a ca| Tuccoxëa|9Dazfeâo% “Euela lieilb|to uea kugox oe tu ~bda# ¹ei9 ¹_ea ~oxdadoxa kugox# doo|a| quo to lamae ca ~bda9Cul% “¡Dazfeâo# ca kugox do kb ~bda! ¹R ~i| lxoâ| quo kb kaká aloztaxëa a ueakugox db~ixlbada oe ca nakbcba9Dazfeâo% “Ra ko aloztü oe oc kb|ki zb|i%

Cul% “¹Quâ co za|a9 ¹\o ~ic~bü betocbmoeto9Kblfocbeo% “\o lxoo ue txa~o|tb# ¡quâ ciluxa!Dazfeâo% “¡Ra to ~ir a amaxxax# Cul! Zidâ| o|tax |omuxi# to ~ir a amaxxax% Ko ~ir akatax r to ~ae a alu|ax doc lxbkoe%Cul% “Zxbkoxi katato# r ká| taxdo ~ic~oki| a fahcax# eoea%Dazfeâo% “Ei ko lxoâ|# ¹of9 ¹\ahâ| fa|ta quâ zueti co lamuâ ca ~bda a kb zxbkoxkaxbdi9 ¡Ci katâ do ue |ëelizo! ¡R foxodâ tidi o|ti# kbxá# kbxá!

 \ala gira| do |u hic|i%Cul% “Af# kbxá# o|tá ccoea do xuhëo|% Afkod% “Cul# ¹quoxâ| falox nuelbieax o|to azaxati9 R do|zuâ|# ko xaccá| tida|o|ta| euolo| ki|alada|%

Cul% “¹Tida|9 Afkod% “Af# |ë# faloe nacta kulfa| zaxa |alaxco oc mu|ti a zidxbdi a ca xata%Kblfocbeo% “¹O|tu~i la|ada aeto| doc akoxblaei9Goae% “Eb bdoa# oe tidi la|i# |ie xuhëo| ~oxdadoxi| r ha|taeto laxi|% Ci| cco~a eadaká| quo luaedi ~a a ca| Tuccoxëa|%Kblfocbeo% “Zoxi o|tá kac do ca lahowa# ¡|o ci| ~ae a xihax!Goae% “¹Ei ca ~b|to falox|o ca zuta oe ca| Tuccoxëa|# do|euda r lie ca| gira|9 ¡Dogaoc ~o|tbdi oe oc auti!

Page 16: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 16/46

Kblfocbeo% “¡O|tá cila!Goae% “Tac luac# r adoká| o| za|b~a# |o falo limox zix oc luci# ¡|ie ca| zoixo|!Kblfocbeo% “¹Zoxi do düedo ca |alaxie9Goae% “^b~o oe oc kb|ki zb|i# zaxa occa o| xawüe |unblboeto%Kblfocbeo% “¹Zoxi ra o|taha cila9Goae% “Zaxa eada# o| uea huxmuo|a la|ada lie ue akoxblaei bdbita# ue zxino|ix donbci|inëa do ca Lakhxbdmo _eb~ox|btr# oe Hi|tie% Nuo afë quo ci lieilbü# occao|tudbaha doxolfi akoxblaei%Kblfocbeo% “O| belxoëhco% ¡Far quo olfaxca!Goae% “¹Zoxi lüki9 ¡^i| ~b|to |u tâlebla!Dazfeâo% “Cul# ¹quoxâ| kb| xuhëo|9 To ci| dogi# quoxbdi% \ie zaxa u|todo|# tidi|zaxa u|todo|% Tiká# ~i| takhbâe# Afkod# tiká# tiká# ue tizalbi% O| ue xomaci do Añi Euo~i zaxa tidi| u|todo|% Ko tiki oc zxbkox a~büe a Euo~a Rix`% ^ir a faloxca| ~acbga|%

 \aco% Afkod% “O|tá lfbncada# o|ta%Kblfocbeo% “¡Likzcotakoeto tilada!Goae% “Ziemaki| ci| xuhëo| oe ue lagüe do ca lükida# quo ei |o zboxdae%Cul% “¡Zoxi o|tá| cili# ei| ci| toeoki| quo quodax!Goae% “Ei ei| ~aki| a quodax lie |u| xuhëo|# ~acoe uea nixtuea%Cul% “¡Lie ká| xawüe! ¡^aki| a ~oedoxci|!Kblfocbeo% “¡Zoe|á ue zili! Occa ~a a ~oebx a hu|laxci| oe luacqubox kikoeti%Dazfeâo# oetxa# do|euda dohagi doc tazadi# lie ue mxae hic|i do ~bago oe zboc dolilidxbci% “¡Do~uâc~aeko kb| xuhëo|# toemi quo muaxdaxci| oe kb eolo|ox! ¡\bGife ko caxma# ei toemi ká| quo o|i zaxa ~b~bx! ¡Ccakako ue tavb# Goae!Goae% “¹R ~a| a tikax oc a~büe do|euda9Dazfeâo% “¡Ar# kboxda! ¡Ko ic~bdâ do ~o|tbxko! ^ir a hu|lax ue ~o|tbdi oe kb ~acbga% Falo nxëi oe Euo~a Rix`% \üci toemi ~o|tbdi| do ~oxaei%

Goae% “¹O| tidi ci quo toeâ|9 ¹Quâ za|ü lie tu| li|a|9Dazfeâo% “Tbxâ kb| ~o|tbdi| do be~boxei oe oc licoltix do ha|uxa% Lxoë quo oxa ~oxaei% Ar# tida~ëa o|tir dximada% Ei ccako| afixa ac tavb# ~ir a dulfaxko% O|tir likzcotakoeto zaxtbda# kboxda% & Oetxa ac hañi%" ¡Ar# kboxda# toemi ue lfblfüe oeca lahowa! ¹Ei far amua lacboeto9Goae% “Far quo o|zoxax qubelo kbeuti|%Kblfocbeo% “¡Dulfato lie amua nxëa# quo to ~a a falox hboe! ^iw do Dazfeâo% “¡Ar# o|tá focada!Kblfocbeo% “¹Lxâo| quo |o ~a a bx9Goae% “Zoxi ei% \bokzxo o|tá râedi|o r euela toxkbea do bx|o%Kblfocbeo% “Zoxi afixa tboeo uea xawüe# ¡|u kaxbdi co |alü do euo~i a @atba!

Cul% “¡_f# ca |oxzboeto |o zxoedo nuomi! ¡Oc fixei o|tá doka|badi nuoxto! ¡Benocbw!¡Ar# kboxda# uea ovzci|büe! ¡Lixtá oc ma|# Goae!Goae% “Kboxda# ¹quâ za|ü9Cul% “¡Quâ |â ri!  Afkod% “Ca |oxzboeto o| doka|badi nxëa zaxa ue fixei tae lacboeto% Zoxi eibkzixta# o|tá la|b ti|tada% \o ca zuodo likox a|ë%Dazfeâo# oetxa do|euda# kigada% “¡Ar# falo nxëi! ¹Ei far uea tiacca |ola9Goae% “Ei quodae ká|%

Page 17: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 17/46

Dazfeâo% “Ei bkzixta# ko ~ir a zieox ue ~o|tbdi zaxa |olaxko% & \o zieo ue~o|tbdi cb~baei do cbei hcaeli quo |o bkzxomea do amua%" O|tir kogix# ei |ozxoiluzoe% Ccakako ue tavb# Goae# zix na~ix% Bmuac# toemi quo ccomax a Ixcr% & \o zieo ci| wazati|%" Ko ~ic~ë cila# o|tá hboe# ko ~ic~ë cila% Ci| gidë# huoei# ci |boeti%Do tidi| kidi| ko ~ir%Cul% “¡Oetielo|# aedato aeto| do quo ei| |oetoki| a ca ko|a!Dazfeâo% “Ko ~ir a bx luaedi ko dbma| quo ei ko muaxda| xoelix% Zixquo rio|tir cilakoeto oeakixada do ~i|# Cul%Cul% “¡Zieoto oc tazadi# atixxaeta! ¡Zieoto oc tazadi! ¡\acë! ¡Tiká! ¡Alá toeâ| tu ~acbga r tu| txazi|!

 Ca okzuga ac za|bcci lie |u| li|a|%Dazfeâo% “¡\ictako! ¡\ictako! ¡Cul! ¡Dogako oetxax!Cul# lboxxa lie cca~o% “¡A ca ko|a! ¡\unblboeto!Goae% “¡Ko zaxolo quo |i| ue zili duxi!Cul% “¹^i| to quoxâ| bx lie occa9 ¹^aki| a likox o|ta |oxzboeto9 Huoei# Afkod#¹|ox~ë|9 Kblfocbeo# Goae# ¹|o |boetae a ca ko|a# zix na~ix9

 Goae# Cul r Kblfocbeo# oe ca ko|a% Afkod# a ca lilbea%

Kblfocbeo# a Cul% “Ra ci be~btâ a kb la|a zaxa o|ta eilfo# zoxi |b quoxâ|# zidâ| ~oebx a limâxtoci kañaea a ca fixa doc tâ# ri ~ir a fahox toebdi ha|taeto ra# r to ci ~ir a dax% ¹^b|to quâ hboe ditadi o|tá9 ^iw do Dazfeâo% &Miczoa%" “¡Áhxaeko! ¡Cul# o|tir dximada! ¡Zix na~ix!Goae% “Cul# lxoi quo dohoxëaki| ahxbxco% \b ei# |o ~a a quodax afë miczoaedi tidaca eilfo%Kblfocbeo% “Luaedi |o lae|o# |o ~a a bx a dixkbx a |u la|a% O|lulfá# ¡âc tboeo xawüe#o| be|izixtahco! ^iw do Dazfeâo% “¹Cul9 &Miczoa%" Zix na~ix# ¹Cul9 Afkod% “¡Kbxoe# ca zu|o oe ue hacdo a ca |oxzboeto! \o |bx~o oe ue hacdo zixquofar quo kaetoeoxca lie|taetokoeto xokigada oe |u gumi% ¡Daco# Kblfocbeo# |ox~ë oc

xoccoei!Kblfocbeo% “¡Ar# Dbi| këi# o| ca xata! Afkod% “Far quo do|luaxtbwaxca liki a uea lidixebw% ^iw do Dazfeâo% “¡Cul! ¹Ko o|lulfá|9 Cul# ¹ko o|lulfá|9Goae% “O|lulfá# o| be|izixtahco% Co ~ir a ahxbx%

 Ci falo%Dazfeâo% “Ko |boeti belazaw do tikax oc a|loe|ix# Goae% Dogá quo ko quodo uekikoeti alá%Goae% “¹Zoxi ei zidâ| quodaxto oe tu la|a9 ¹Ei to da| luoeta fa|ta quâ zueti ei|lická| ca zalboelba9 Aedá a Euo~a Rix`# falâ ci quo quboxa|# zoxi ei alá# zixna~ix# Dazfeâo# ¡|â akahco!

Dazfeâo% “I%@% ^uoc~i a kb zbowa% O|zoxá# tida| kb| li|a| o|táe zix oc |uoci%Zoxdieako# quoxbdi# to guxi quo o| ca ÷ctbka ~ow quo ci| kico|ti% ^ir a do|lae|axue zili r kañaea zaxti a Euo~a Rix`%Goae% “¡Kboxda# |o do|karü! Afkod% “¡Ar# o|ta# ei co| dbmi! ¡O|zoxá# cco~âki|ca a ca laka! &  Ca co~aeta# caxoluo|ta |ihxo oc db~áe%" ¡Dolë quo ei o| zo|ada# zixquo o|ti o| do euela alahax!¡R fiz!Goae% “Mxalba|# Afkod%

Page 18: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 18/46

Txao doc za|bcci ca| li|a| do Dazfeâo r ca| ~uoc~o a kotox oe oc hic|i%Lboxxa ca zuoxta r luhxo a Dazfeâo lie oc tazadi% Cul r Kblfocbeo |oquodae oe ca ko|a%

  Afkod% “¹\ahâ| quâ co za|a# Cul9 O|tá oeakixada do ~i|% _ea ~ow quo o|tâ|atb|nolfa# |o ~a a bx% O|i to ci a|omuxi# |b ei to ca limâ|# ei |o ~a ká|%Cul% “Ei toeâ| ká| quo limâxtoca ~i| kb|ki% ¡A ~i| to oelaetae ca| tbza|! Afkod% “Af# ei# o|i ei ~a% \o zuodo falox limox zix ca fukaebdad oetoxa# zoxi|üci to quboxo a ~i|% O| liki ue aetigi do lfbli|# occa o| liki kb |ihxbebta% Luaediquboxo ue gumuoto# |b |o ci likzxae# ci tbxa a ca ha|uxa% Zoxi |b ei |o ci likzxae# |o ~uoc~o cila%Cul% “Mxalba|# ra fahëa oetoedbdi% Zoxi ei toemi taeta| maea| do quo ko tbxoe a ca ha|uxa% Zxonboxi tbxaxca a occa# kbxá% Afkod% “¡\i| kaci ~i|# of! ¡Zoxi far quo ~oxca! ¡Kbxá lüki duoxko! ¹Quâ lxoâ|quo o|tá |iñaedi9 ¡\uoña lie ~i|# |uoña lie ca kaeoxa do toeoxto! Tiká ueaxidaga do |oxzboeto# Cul% Tiká# Kblfocbeo# tiká# Goae# ¡zxuâhoekoca!Kblfocbeo% “Ar# ¡zoxi o|tá docblbi|a! Afkod% “¹Ei o|tá docblbi|a9Kblfocbeo% “¡Ar# r oc xoccoei o| |uhcbko!Goae% “¡Ar# a kë ko tilü ca zata do ca xata! ¹Ca zuodi lakhbax zix ca zolfuma9Cul% “¡Ar# o| |uhcbko! ¹Ca zxihaxie9 ¡O| uea docblba!Goae% “¡Fuk# o|tá háxhaxa! Afkod% “Tiká# zxihako o|ti# Goae# |ie ca| hica| do ca |oxzboeto# o|táe adoetxidoc aebkac% ¡Zxihá uea hica# Cul# r ko lietá|!Kblfocbeo% “¹R ri9 ¹A kë ei ko tila uea hica9Goae% “Tiká ca kbtad do ca këa% ¡O| ovqub|bta!Kblfocbeo% “¡Quâ axika! Afkod% “¡Zxihako o|ti# zxihako o|ti# Kblfocbeo!Kblfocbeo% “¹Quâ o|9

 Afkod% “¡O| oc lixawüe do ca |oxzboeto!Kblfocbeo% “¡O| |uhcbko! Afkod% “Oc lixawüe o| oc zatâ do ca |oxzboeto%Goae% “O| kogix quo oc zatâ% ¡O| db~bei!Cul% “¡Ca xata zaxolo zboxea do loxdi! ¡Zoxi o| zblaeto!Kblfocbeo% “O| kogix quo ca likbda bedba% Afkod% “Zxuohoe o|i# zxuohoe o|i# o| oc aei do ca |oxzboeto% ¹^o| quo o| xodiedi9Ca| |oxzboeto| tboeoe ue |ici amugoxi# azaxto do ca hila% Zix afë limo r zieo ci|fuo~i|% ¡Kbxá quo ocá|tbli quo o| oc luci do |oxzboeto! ¡Tiká# Cul# o| zaxa ~i|!Cul% “¡Zaxolo ue zxozulbi!Kblfocbeo% “Ar# zoxi quâ kaebátbli% ¹To mu|tae ci| luci| fa|ta o|o zueti9

 Afkod% “A kë o| ci ÷ebli quo ko mu|ta% ¡Ei ko mu|tae ca| kugoxo|# ko mu|tae ci|lfbli|!Kblfocbeo% “¡O|tá| cili! ¹Zoxi do düedo |i|9 Afkod% “\ir do Crie% R |ir do Coi%Kblfocbeo% “¡Ri takhbâe!Goae% “Ri takhbâe%Cul% “Huoei# ¡|iki| tidi| Coi! ¡Zoxi o|ti o|tá ovqub|bti! ¹Qubâe quboxo itxizodawi9

Page 19: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 19/46

Kblfocbeo% “¡Likâ| doka|badi xázbdi! Afkod% “¡Zix oc |bmei do Coi!Tidi|# koei| Dazfeâo% “¡Zix Coi!

 Hohoe%Kblfocbeo% “¡Ar# o|tá eo~aedi! Afkod% “¹O|tá eo~aedi9 &^a a ca ~oetaea" O| ca zxbkoxa ~ow quo ~oi ca ebo~o%Kblfocbeo% “¹Ei far ebo~o oe Crie9 Afkod% “¹Ca zuodi tilax9Cul% “¡Aedá# quo ei quoka! Afkod# ahxo ca ~oetaea% “If# o| nxëa# zoxi amxadahco% \o do|falo# |o ~uoc~o amua%¡Zaxolo ca ccu~ba nbea doc ~oxaei# zoxi oe nxëi!Cul% “¡\ie lxb|taco| do amua! Kbxá# o|tá oe oc Caxiu||o7 ebo~o% Ca ebo~o ~b|ta lie ockblxi|lizbi% O| o|i ci quo |o db|uoc~o ac lacix do ca kaei# ci| lxb|taco|kblxi|lüzbli|% ¡R |ie tidi| dbnoxoeto|# kbxá7 ei far di| bmuaco|! Afkod% “¡O| ca li|a ká| hocca quo ~b oe kb ~bda! ¹Zuodi |alax ca lahowa zix ca ~oetaea9 ¡Quâ cbedi! ¡Quâ cbedi! & \o iroe lakzaea|%" ¡If# ca| lakzaea|! Zaxoloquo o|tu~boxae ac cadi%Cul% “Ci| onolti| al÷|tbli| |ie akixtbmuadi| zix ca ebo~o# zoxi |o o|lulfa do|dokur cogi|% Afkod% “¡Nocbw añi# Cul!

 \o ahxawae%Goae# ahxawa a Kblfocbeo% “Nocbw añi# kb ~bda%Kblfocbeo% “¡Nocbw añi# cila! Afkod% “¡Nocbw añi# Goae!Goae% “Nocbw añi# Afkod% Afkod% “¡Nocbw añi# Kblfocbeo!Kblfocbeo% “¡Nocbw añi# kb zxëelbzo!Cul# a Goae% “Nocbw añi%

Goae% “Nocbw añi# kb akix%Cul% “Nocbw añi# Kblfocbeo%Kblfocbeo% “Nocbw añi# quoxbdi%

 ALTI BB

 Ca |btualbüe o| ca kb|ka%

 Afkod% “¡Kbxá# Cul# ue zágaxi!Cul% “¡_ea ma~bita hagi ca ebo~o!Goae% “¹Zoxi do düedo |acbü9

Cul% “¡Doho o|tax zoxdbda# a ~olo| xokietae oc \oea!Kblfocbeo% “¡^uoca oe lëxluci|!Cul% “¡Lienuedo ca tixxo lie ue naxi! ¡Ca |bxoea do ebohca! ¹Düedo o|tá ca |bxoea doebohca do tu ahuoci# Goae9Goae% “¹Ei ca ~b|to ÷ctbkakoeto9Cul% “¡\ë# afë!

 \izca oe dbxollbüe a ca ~oetaea%Kblfocbeo% “¡Afë o|tá!

Page 20: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 20/46

 Afkod% “¡O|lulfü!Goae% “¡Ar# kboxda# ca ebo~o |o zieo ká| o|zo|a! ¹Ca ~o|9 Afkod% “¡Dako o|i! ¡Ri |izci ká| nuoxto quo ~i|!

 \izca oc luoxei%Goae% “¡Kbxoe! ¡Co dae kbodi euo|txi| mxbti|# far quo acogax|o do ca ~oetaea!

 Ci faloe% Ca ma~bita oetxa zix ca ~oetaea r |o lfila lietxa ue kuohco% Afkod ~a falba occa r ca amaxxa% Ca ma~bita da mxbti| do ma~bita r |oxo|b|to%

 Afkod% “¡O|tá foxbda!Cul% “¡Tboeo kbodi! Afkod% “¡Far quo kotoxca oe ca hañoxa!   Cco~a ca ma~bita ac hañi# |omubdi do Goae r Cul% Afkod% “¹Ei toeâ| ue zo|ladi liemocadi9Goae% “Ei%Kblfocbeo% “¡^aki| a daxco ci| xo|ti| do xata# likoe o|i oe ci| zuoxti|!

 Ci| |bmuo ac hañi lie ue zcati% Kboetxa| Cul# Goae r Kblfocbeo o|táe oe oc hañi# Dazfeâo |o co~aeta# ~a falba ca ~oetaea r ca lboxxa# liko ueati|tada% Ca ebo~o lao lada ~ow koei| o|zo|a# fa|ta do|azaxolox% Kboetxa|taeti# |o iroe# oetxolixtadi|# mxbti| do ma~bita# xubdi| do amua r itxi||iebdi|%

 ^iw do Afkod% “¡Ei ahxa| ca laebcca tae nuoxto# tboeo kbodi! ^iw do Cul% “¡Doho lxoox|o a ca |acbda do uea aclaetaxbcca! ^iw do Goae% “¡\aho Dbi| quâ |o co za|axá zix ca lahowa! ^iw do Kblfocbeo% “¡Lubdadi# |o quboxo o|lazax! ^iw do Afkod% “¡Af# ~aki|# lackato# zágaxi! ^iw do Goae% “¡O|tá atoxxixbwadi o|to aebkac! ¡Lubdadi# atxázoeca! ^iw do Kblfocbeo% “¡Ar# ko da kbodi! ^iw do Afkod% “Ca o|txaemucá|% ¡Dako# far quo |i|toeoxca a|ë! ¡Kbxá quâ kbodi

tboeo! ¡Quboxo dax zblitawi|! ¡Zaxolo quo oc lixawüe co ~a a o|taccax! ^iw do Kblfocbeo% “¡Da zblitawi| zixquo tboeo fakhxo! ^iw do Cul% “Dâki|co la~bax% ¡O|i co| doho oelaetax! ¹Ei far uea cata do la~bax oeca focadoxa9 ^iw do Goae% “¡\ë# far di|!Cul% “¡Co ~aki| a |ox~bx la~bax oe uea o|ziega! & Oetxa lixxboedi# |o dotboeo%" Af#kbxá ~i|# ¹to do|zoxta|to9Dazfeâo% “\ë# afixa o|tir hboe% O|taha dada ~uocta# bkambeato# uea |okaea doálbdi%Cul% “Huoei# ¡kogix# kogix!Dazfeâo% “¹Quâ falâ|9

Cul% “Hu|li la~bax oe ca focadoxa%Dazfeâo% “¹Zaxa ca ma~bita9Cul% “Af# |ë# zidâ| o|tax |omuxa do quo ei o| zaxa ~i|% Ei| likbki| ca |oxzboeto#ei quodü eb uea |ica ~âxtohxa% Ei dohoxëa| fahoxto do|karadi%Dazfeâo% “Mxalba|# o|tá hboe# ei toemi fakhxo% Alahi do likox uea ti|tada quooelietxâ zix afë# oe oc zb|i%Cul% “Kboxda# ¡zoxi o|ta cata do la~bax o|tá ~alëa! ^iw do Afkod% “¡Lubdadi# lubdadi# quboxo ~icax!

Page 21: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 21/46

 ^iw do Goae% “¡Kboxda# o| nuoxto! ^iw do Kblfocbeo% “¡Ca o|txaemucá|!Cul% “¹Zoxi quâ co faloe9 ^iw do Afkod% “¡Afë |o quoda txaequbca! ^iw do Goae% “¡O|tá amitada# zihxo benocbw! ^iw do Kblfocbeo% “¡Kbxá lüki ncita! ¡Zaxolo ue zati oe locucibdo!Dazfeâo% “Cul# ¹to zuodi fahcax ue kbeuti9Cul% “Oe o|to kikoeti hu|li uea cata do la~bax zaxa uea ma~bita oe zocbmxi%Dazfeâo% “¹To zuodi arudax9Cul% “Of# to txaequbcbwa|to# ¹quâ to za|a9Dazfeâo% “Hagâ do ue miczo% Ca dulfa ko fbwi hboe% O|tir a|ë do cila zix tikaxdxima tidi| ci| dëa|%Cul% “¡O|i to ci xozbti falo ko|o|!Dazfeâo% “Ra ci |â% Zoxi oxa eolo|axbi%

 Ac kb|ki tbokzi quo7 ^iw do Kblfocbeo% “¡Af# kuo~o ca| aca|! ^iw do Afkod% “¡Atxazaca!

Mxbti| do ma~bita% ^iw do Goae% “¡Zoxi ca o|tá| afimaedi! ^iw do Afkod% “¡Kboxda!Cul% “¡Ei okzbolo| a xikzoxko ca| zocita| lie tu dxaka# Dazfeâo!Dazfeâo% “Ei ko xozxilfo| eada% ^ir a ~ic~ox a Euo~a Rix` lie Gife%Cul% “¹R ri quâ to xozxilfi9Dazfeâo% “Eada# ra ci |â% Ko ~ir a bx r ~i| ko ~a| a ic~bdax# taeti kogix% Euela todb eada%Cul% “Zoxi Dazfeâo# zix na~ix# ¹to da| luoeta fa|ta quâ zueti tu db|lux|i o|xbdëluci9 ¹Qubâe to zbdbü acmi acmuea ~ow9Dazfeâo% “¡Zoxi ri to aki!

 ^iw do Goae% “¡Af# kbxá lüki fuedo ca lahowa oe oc amua! ^iw do Kblfocbeo% “¡O|tá cila!Cul% “¡Zoxi zix na~ix# Dazfeâo# |b o|i o| oc akix! &^uoc~o ac hañi%" ¡Ccomü oc la~baxzaxa ca ma~bita!

 Dazfeâo ~a a ca lükida# amaxxa oc xo~üc~ox# ci koto oe |u hic|i# kboetxa|quo7 ^iw do Kblfocbeo7 ¡Af# o| doc bxaeë! ¡^a a fahox quo dáx|oci lie lulfaxbta!Goae% “¡Zoxi o| oc gahüe ci quo |o quboxo likox!

Tidi| xëoe%Kblfocbeo% “¡O|tá cila! ¡O|tá ali|tukhxada a ci| dotoxmoeto|!Goae% “¡\o txamü oc gahüe!

Cul% “¡Ei to zuodi lxoox! ¡\o txamü oc gahüe!Kblfocbeo% “¡Ci lienuedbü lie ue zo|ladi! ¡Ci quboxo ~ikbtax!Cul% “¡Tboeo lie~uc|bieo|!Kblfocbeo% “¡Ar# |o ~ic~bü cila!Goae% “¡Lubdadi! ¡Lubdadi! Afkod% “¡Atxazaca! ¡Atxazaca!Goae% “¡O|tá kuoxta! Afkod% “\ë# nbgato# |u lixawüe ei cato ká|%

Page 22: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 22/46

Kblfocbeo% “\o afimü lie oc gahüe% Afkod% “\o doho fahox kuoxti do amitakboeti% ¹Qubâe |aho falo luáeti o|tahazoxdbda oe Zaxë|# ca zihxo9Goae% “¡Huoei# ei ~aki| a dogax o|ta ma~bita kuoxta oe ca hañoxa!Cul% “Ci zxbkoxi o| |alaxco oc gahüe# ¡oxa ue Lfaeoc! ¡Far quo ahxbxca!Kblfocbeo% “¡Ar# ei# |i| ue a|quoxi|i! Afkod% “Ei# far quo oetoxxaxca% A ca| ma~bita| |o ca| oetboxxa% & Oetxa |i|toeboedica ma~bita kuoxta# |omubdi do ci| itxi|%" Ar# Dazfeâo# kbxá# o|tá kuoxta cama~bita%Dazfeâo% “Far quo oetoxxaxca oe ca axoea a ca ixbcca doc kax# |b ei# |u acka ~a aoxxax zaxa |bokzxo acxododix do ca ovzcaeada do ca Donoe|a% Afkod% “Zaxolo quo |ie aebkaco| kámbli|# far kulfi| oe Acmoxba%Dazfeâo% “Ri za|â kb benaelba a ixbcca| doc kax# oe oc Kabeo% &6" Luaedi oxalfbqubta# oetoxxaha ca| ma~bita| quo ~oeëae a kixbx a ca zcara% Dákoca% Ca ~ir acco~ax a Euo~a Rix` r ca ~ir a oetoxxax oe oc Kabeo% Zuodi zodbx quo ca kotae oeuea do ca| focadoxa| doc a~büe% Afkod% “¹^a| a falox o|i9Dazfeâo% “\ë% Oe~uâc~aeca oe ue dbaxbi# ~ir a bx a oetoxxaxca oc dikbemi quo ~boeolie kb fbgbta a ca zcara oe oc Kabeo% ^aki| a bx oe licoltb~i%Kblfocbeo% “Toeâ| kogix |okhcaeto# Dazfeâo%Dazfeâo% “\ë# kulfi kogix% Mxalba|%Goae% “O|tá| okzazada lie o|o ~o|tbdi% ¹Ei toeâ| nxëi9Dazfeâo% “\ë# toemi nxëi%Goae% “Lakhbato%Dazfeâo# |o do|~b|to% “\ë% \üci toemi ~o|tbdi| cb~baei|% ¹Ko zxo|tá| ue zucü~ox9Goae% “¹O|to to ~a9Dazfeâo% “\ë# mxalba|% Af# ei# tiká# ko ~ir a zieox o|ti% Kbxá ci quo oelietxâ oeca ~acbga# ei |â lüki ccomü afë% O| ue ~o|tbdi do kb ahuoca% \o ccakaha Dazfeâo

takhbâe% Nuo ac Kabeo zixquo |o fahëa oeakixadi do ue zo|ladix do haccoea| doaccá% ¡Kbxá# o| oc ~o|tbdi do ca| kugoxo| do ci| zo|ladixo| do haccoea| do Euo~aBemcatoxxa!Kblfocbeo% “O| |uhcbko%Dazfeâo% “¹Ci quoxâ|9Kblfocbeo% “Mxalba|# ri |üci u|i ci| ~o|tbdi| do kb kadxo%Dazfeâo% “¡R toeëa kb tacco! & \o ci zieo%" Af# cá|tbka quo o|tâ ue zili do|li|bdiafë%Cul% “O| kur azxizbadi zaxa bx a oetoxxax uea ma~bita oe oc Kabeo% Ra quo o|tá|#¹zix quâ ei to zieâ| ca ma~bita do |ikhxoxi takhbâe9Kblfocbeo% “¡Ci oelietxü oe ca| Zucma|! ¡A o|to ~o|tbdi ri ci ~b ca |okaea za|ada oe

oc Koxladi Kacb`!Goae% “¡Zoxi quâ ciluxa! ¹^b|to quo |o lxoo txa~o|tb9Kblfocbeo% “¡Titackoeto! ¡Ei# oe quâ âzila ~b~bki|! Afkod# a Dazfeâo% “Oe~ic~ë ac zágaxi oe uea tiacca kigada% Luaedi ca oetboxxo|#¹~a| a zoe|ax oe kë9 ¹Ko ci zxikotâ|9 Tiká%Dazfeâo% “Mxalba|# Afkod% Dako%

 Ca licila oe |u hic|i do ~bago% Afkod% “¡To ~a a kigax ca xiza!

Page 23: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 23/46

Dazfeâo% “¡Ei o| eada! ¡Ar# kbxá ci quo oelietxâ! ¡Lfakzáe xi|adi do Lacbnixeba!Cul% “¡Zuag! ¹O|tá nxëi ac koei|9Dazfeâo% “La|b% Tiká# Afkod# do|lixlfá oc lfakzáe# ~i| quo |i| ue fikhxo% Afkod% “¹Düedo o|tá oc |alalixlfi|9Goae% “¡Dako# o|i |o |ala lie ci| dodi|!Dazfeâo% “¡Kbxoe# oelietxâ o|ti takhbâe# uea xaka do fa|lf!Cul% “¡O|tá| gidboedi! ¡O| ue no|tëe! ¡Dako o|i quo axki ue lbmaxxbcci!

 Ci falo%Dazfeâo% “¡Toemi uea laga ccoea oe ca lilbea# r takhbâe itxa do }fb|`r! Aedá a hu|laxca|# Afkod% Afkod% “¹O|tá ahboxti9Dazfeâo% “Af# ei# qubwá| loxxâ% Tiká ca cca~o%Goae% “\ie duxi| o|ti| lixlfi| akoxblaei|% Zaxoloe do kadoxa%Cul# a Afkod % “Kbxá |b ei tboeo itxa li|a% Txaâ tidi% Afkod% “¹R ca focadoxa9 ¹Ca dogá|9Kblfocbeo% “\alaca ac za|bcci# kañaea ca ~ir a falox txae|zixtax zix oc lfinox% Afkod% “¡Mxalba|# Dazfeâo!

 \aco% Goae do|taza r |bx~o oc lfakzáe%Cul% “Zidxëa| dogaxei| ci| xuhëo|# ra quo o|tá|%Dazfeâo% “Ko mu|taxëa# zoxi ei zuodi% O| tidi ci quo toemi oe oc kuedi%Kblfocbeo% “¹O| ue xomaci do tu ahuoca9Dazfeâo% “Ei# o| ue xomaci do Gife zix oc ealbkboeti do @atba% Zoxtoeolëae a |ukaká% A ca kaká do Gife%Kblfocbeo% “R luaedi ~i| to kuoxa|# |o ci| ~a| a dogax a @atba# ~ae a zieox|o dokida%Dazfeâo% “\ë# ih~bakoeto# |b tida~ëa ci| toemi% Zoxi oe oc o|tadi oe quo o|tir# Dbi||aho |b ccomaxâ a Euo~a Rix`%Kblfocbeo% “^aki|# quoxbda# to ~aki| a alikzañax ac aoxizuoxti%

Dazfeâo% “Af# |ë# mxalba|% ¡Zoxi oetielo| ~ir a toeox quo a~b|axco a Gife quo ko ~oema a hu|lax ac aoxizuoxti @oeeodr! ¡Ko atoxxa oc aoxizuoxti @oeeodr!Goae% “¹Toeâ| tu za|azixto akoxblaei ac koei|9Dazfeâo% “¡\ë# alá o|tá! ¡Ar# kboxda# o|tá kigadi! ¡O|tá be|ox~bhco! Dbi| këi# ¹quâ ~ir a falox9Goae% “¡Tida| tu| li|a| o|táe okzazada|! ¡O| ca ma~bita quo |o ~alëa do amua oe tu ~acbga# quâ a|li! &^alëa oc hic|i oe ca zbcota"% ¡Fuoco a zo|ladi zidxbdi!

Lfbxxbdi| do focadoxa |ihxo oc zb|i |ëkbc káxkic%Dazfeâo% “¹Quâ za|a9Cul% “O| tu focadoxa quo xolfbea |ihxo oc zb|i doc za|bcci% Tiká# Kblfocbeo# ¹cioeloedâ|9

Kblfocbeo% “¡Af# zoxi fblb|to ue zotaxdi! Afkod# oetxa# axxa|txaedi ~axba| laga| do hitocca|% “¡Kbxá quo toeâ| hitocca|# of!¡Zaxolo uea hidoma!

^uoc~o a |acbx%Kblfocbeo% “¡_r# o| nuoxto!Cul% “¹Quâ za|a9Kblfocbeo# ti|o% “¡Tboeo |zood o|ti!

Page 24: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 24/46

Cul% “Ei o| |zood# o| akieëali% Ci| licikhbaei| koae oelbka zaxa falox txakzalie oc zo|i# kbxá# ¹~o| ci| fiemubti|# oe ca ncix9 \ie ci| fiemi| quo o|táe oe caixbea do ci| bedbi|% O| o|i ci quo ~uoc~o a ca fboxha ue zili aculbeümoea%Kblfocbeo% “¡Zoxi# ei# ei o| licikhbaea! ¡O| tikbcci! ¡O| uea xaka do tikbcci#zodawi do hicudi!Cul% “¹O|tá| cila9 ¹Euela ~b|to uea xaka do licikhbaea9Goae% “¡Ar# o| a|quoxi|i o|to aebkac# |o ~alëa zix tidi| cadi|! Afkod# oetxa lie di| ~acbga|# uea zoquoña r uea mxaedo% “¡Tiká# Dazfeâo# toic~bdaha| o|ta ~acbga!Dazfeâo% “Af# mxalba|% ¡Ar# ei# ei quboxi ~ox o|a ~acbga# dogaca oe oc za|bcci i tbxaca! Afkod% “¹Quâ far adoetxi9 ¡O| zo|ada! ¡O|tá loxxada lie cca~o!Dazfeâo% “_ea o|tatua% _ea o|tatua mxboma quo o| do kb kaxbdi%Kblfocbeo% “Zoxi oetielo| cco~á|oca% O|i ci ~a a ahcaedax%Dazfeâo% “Ei# ei# o| doka|badi zo|ada% Ca dogi alá%Kblfocbeo% “To ~aki| a dogax oe oc a~büe# quoxbda% ¹O| tidi ci quo tboeo9 Afkod# doga ca ~acbga hboe a ca ~b|ta% “Takhbâe far ue liclfüe oe oc zb|i r uealuea% Zoxi oc liclfüe o|tá zidxbdi% ¹Zuodi cco~axko ca luea zaxa kb |ihxbebta9Kblfocbeo% “Lcaxi quo |ë%Goae% “¡Ar# kboxda# o|tá ~b~a ca ma~bita!

 Cul r Afkod ~ae a ca zbcota% Kblfocbeo a kodbi lakbei%Cul% “¹Quâ9Goae% “¡Kuo~o ca| aca|!Cul% “¡O|tá| cili! Afkod% “¡O|tá ~b~a! ¡Af!Goae% “¡Ar# o| o|zaeti|i# do~uoc~o oc gahüe! ¡Falo huxhuga| liki oc Agav! &2" Afkod% “¡Ei ca tiquo|!Cul% “¹Ko dogá| ~ox9 Afkod% “¡Kbxá quâ txaequbca quo o|tá afixa# ei far quo tilaxca ká|# |o ~a xozieox

|ica! ¡Tboeo quo do|lae|ax |icakoeto!Goae% “¡Tboeoe |boto ~bda| o|ti| aebkaco|! Afkod% “¡^ir a cco~axca a ci do kb foxkaea# co ~ir a falox ue ebdi |ihxo calfbkoeoa zaxa quo |o xoluzoxo!Kblfocbeo% “¡Cco~âki|ca a kb la|a! ¡Toemi uea toxxawa mxaedo! Afkod% “¹Do ~oxdad9Kblfocbeo% “\ë# r adoká| toemi uea zagaxoxa lie zacika|# ¡zidxëae gumax gueta|! Afkod% “Mxalba|# Kblfocbeo%Kblfocbeo% “Toeâ| oc zoci oexucadi% Afkod% “\ë# liki kb kaká% Zoxi kb zazá tboeo oc zoci calbi# liki ~i|%Kblfocbeo% “¡O| uea zocula# quoxbdi!

Cul# a Goae% “Tiká oc lbmaxxbcci% ¡Ca~ato ca| kaei|# zaxolâ| ue ~oedodix dozo|ladi!Goae% “Ei# ¹to da| luoeta9# o|zoxá quo ko ca~o ca| kaei|% ¡R |u| li|a| o|táe oe ueo|tadi! Mxalba|%Cul% “Ei zuodo ~bagax a Euo~a Rix` ~o|tbda a|ë% ¡Ca ~ae a axxo|tax oe Ixcr!Goae% “O| ci quo ri zboe|i% ¡R adoká|# ei| ~a a txaox qubcikhi lie ca zicblëa!Kblfocbeo% “¹^a| a ~oebx a ~b~bx liekbmi# Afkod9 Afkod% “\ë# ¹zix quâ ei9

Page 25: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 25/46

Goae% “¹O| |u fa|lf9Cul% “O|tá ~bogi liki tidi% Ei tboeo mu|ti%Goae% “Qubwá| occa ci tboeo do|do falo txo| añi| oe oc niedi do ca ~acbga% ¡Af# zoxiei o| tae kaci! ¡O| doc ~bogi cbhaeâ|# zoxi ei o| kaci! Tiká# Afkod% Afkod% “Ei# mxalba|# ri ei nuki%Goae# a Kblfocbeo% “Tiká# quoxbda% ¹Düedo quodü ca hitocca do lfakzáe xi|adi doLacbnixeba9Kblfocbeo% “¹Ca tikaki|9Goae % “¹Ra9 Ahxaki| itxa% ¡Zoxi o|táe tida| tbhba|! ¡Far quo kotoxca| oe cafocadoxa!

 Ci falo%Cul% “¡Kboxda# o| nuoxto o|to fa|lf!

 Ahxo ca ~oetaea# |o quoda kbxaedi anuoxa%Kblfocbeo% “Oc ÷ebli belie~oeboeto o| quo toeoki| quo ackixwax tidi| ci| dëa| liekb kaká# oc xo|ti doc tbokzi ei ca ~oki|# occa xolbho zix |u cadi% Afkod% “¡Quâ bkzixta o|i# a kë ko oelaetae ca| kadxo|!Kblfocbeo% “¹To mu|tae9Cul% “Ei ebo~a ká|# far cuea ccoea% Zoxi# ¹quâ o| ci quo faloe oe ca| Tuccoxëa|9¹Far uea nbo|ta9Kblfocbeo% “Ar# kboxda# kboxda# kboxda% ¡Ko ic~bdâ do ccakax a kb kaká zaxado|oaxco ue huoe añi!

 Kaxla ue e÷koxi oe oc tocâniei%Goae% “¡Ar# kbxoe ci quo oelietxâ oe ca focadoxa! ¡_ea kiu||o do lfilicato! Afkod% “¹O|tá| txb|to zixquo to toeâ| quo bx# Dazfeâo9Dazfeâo% “\ë% Afkod% “¹Falo nxëi oe Euo~a Rix`9Dazfeâo% “\ë# falo kulfi nxëi% R ~ir a o|tax |ica% Ra ko ~oi miczoaedi a ca zuoxtado Gife# quo ei ko ~a a ahxbx% Ei |â quâ ~a a |ox do kë%

 Afkod% “O|tá| oenoxka# |ahâ|% Kb kaká tu~i uea dozxo|büe eox~bi|a r zudiluxax|o# afixa o|tá hboe%Dazfeâo% “Zoxi ri ei quboxi luxaxko# nbgato% Zxonboxi |ox a|ë% Afkod% “¡O|tá| zbxada# ~i|! ¡Euela ~b uea lfbla bmuac!Dazfeâo% “Ri takzili# o|i o| ci quo ko da kbodi% Afkod% “\bokzxo toeâ| kbodi ~i|%Dazfeâo% “Ei# ei |bokzxo% \üci do|do quo ccomuâ alá# a o|ta tixxo% Ei |ahëa quotakhbâe ci bha a oelietxax a âc% A Cul% Afkod% “O|tá| oeakixada do âc# ~aki|%Dazfeâo% “Zuodo |ox% Zoxi luaedi ri fahci do akix# fahci do itxa li|a% Afkod% “Luaedi ei| oeakixaki|# tidi| ei| ~ic~oki| ue zili cili|%

Dazfeâo% “Laccato# quoxâ|# ei toemi maea| do fahcax% Afkod% “¡Ei to oeigo| liekbmi! Ri to quboxi hboe# ¹|ahâ|9Dazfeâo% “¡\ë# |omuxi! ¡Laccato! ¡Dogako oe zaw!Kblfocbeo# ac tocâniei% “Fica# ¹kaká9 ¹Dixkëa|9 ¹Quâ to za|a9 ¡Af# ei# zoxi eitoemi maea| do ~ic~ox afixa! ¹Lüki quo loea|to |ica9 ¹R oc lüe|uc hxa|bcoxi9Goae% “Dazfeâo# ¹quoxâ| kiu||o do lfilicato9Dazfeâo% “Ar# |ë# mxalba|% O| oc zxbkox |ücbdi quo zxuohi do|zuâ| doc álbdi%Goae% “¹^i| quoxâ|# Afkod9

Page 26: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 26/46

 Afkod% “Af# |ë%Kblfocbeo% “¹Zoxi düedo o|táe ca| dikâ|tbla|9 ¹Lüki zuodo |ox# to dogaxie |ica9¡Ei zuodi ~ic~ox afixa# r adoká|# ei ~ir a ~ic~ox |ica! ¡Ali|tato r dixkë! ¡Tikáue |ikeënoxi! ¡La|b o| ca uea r kañaea ackixwá| lie tu zxbka do Kadxbd! ¡Kakb#ei to ziema| a ccixax# to ci zbdi!Goae# a Kblfocbeo% “¹Quoxâ| kiu||o do lfilicato9Kblfocbeo# ac tocâniei% “Ei# mxalba|% ¡Zoxi# ali|tato do uea ~ow! Kaká# ei ~ir a ~ic~ox zaxa do|~o|tbxto# ¡ali|tato a|ë r ra! ¡To do|~b|ti luaedi ~uoc~i!Dazfeâo% “Kboxda# ko tbokhcae ca| kaei|% Ei zuodi likox ca kiu||o% Kooelfa|txi tida% Afkod% “¡^aki|# ahxë ca hila! To dir ca kiu||o lie lulfaxa# Dazfeâo%Dazfeâo% “Ar# mxalba|# o| xbli oc lfilicato% Zoxi# ¹zix quâ ei co~aetaki| ca ko|a9¡O| ue a|li# far xo|ti| do |oxzboeto! Afkod% “¡Toeâ| xawüe# arudako quo ca co~aetaki|!Dazfeâo% “Ei zuodi# ko tbokhcae ca| kaei|%Kblfocbeo% “Aedá a ali|taxto |ica# ¹ko o|lulfá|9 ¹Kbodi do quâ toeâ|9 Afkod% “Oetielo|# co~aeti ri% Tiká# toxkbeá ca kiu||o% ¹Zidâ| likoxca |ica9Dazfeâo% “Mxalba|%Goae% “¹Cul9Cul# tida~ëa oe ca ~oetaea% “¹\ë9Goae% “¹Quoxâ| kiu||o do lfilicato9Cul% “Ei# mxalba|% Dogako# kbxi ca| o|txocca|%Goae% “¹Quâ9Cul% “¡\ff# |ff# |ff! _e xubdi do lboelba nbllbüe%Goae% “Ri ei ibmi eada%Cul% “O|tá| |ixdi% ¡O|lulfá! ¹Ei ië| eada9Goae% “Af# |ë%Cul% “¡Kbxá! ¡_e zcati ~icadix!

Goae% “¹Düedo9Cul% “¡Accá!Goae% “¡Ar# kboxda# uea cuw quo |o aloxla! ¡\o azama! ¡Ovzcita! ¡Kboxda! ¹Quâ o|9 Afkod% “¹Ei o| ue zcati ~icadix9Cul% “¹Ei o| ue zcati ~icadix9Goae% “¹O|tá| cili9 ¡O| ue focblüztoxi quo |o o|txoccü lietxa ca tixxo# afë ahagi!¡Kbxá! ¡\o beloedba!Cul% “¡Zoxi |b ei far focblüztoxi| oe Zaxë|!Goae% “Afë toeâ| ca zxuoha do quo |ë%

 Ca| culo| |o azamae%Cul% “¡_r# ue azamüe! ¹Düedo o|tá oc laedocahxi do ca ahuoca# Cul9 ¡Af# afë o|tá!

Cul% “¡Kbxá# oc focblüztoxi zxi~ilü ue beloedbi oe ca tixxo!Goae% “¡Ar# kboxda! ¡\o kotbü oe ue dozaxtakoeti! Afkod% “¡R zidxëa fahâx|oei| kotbdi adoetxi!Kblfocbeo% “¡Kaká# ko toeâ| zidxbda! ¡Aedá a ali|taxto! ¡Ri ~uoc~i a ca fixa quoquboxi! &Lixta%" ¹Quâ za|a9 &Lixxo a ca ~oetaea%" ¡Ar# kboxda! ¡Ca tixxo dooenxoeto |o beloedba!Cul% “¹Do düedo ~boeo oc ~boeti9

Page 27: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 27/46

Goae% “¡O|tá| cili# ca| ccaka| ei zidxëae ccomax euela fa|ta alá# o|taki| zix cikoei| a lbeluoeta kotxi|!Kblfocbeo% “¹Lüki zuodo |ox quo ei fara ocoltxblbdad# ei tboeoe oqubziocoltxümoei oe o|ta| tixxo|9

^uoc~o ca cuw ocâltxbla% Dazfeâo ei o|tá ká| accë%Cul% “¹Lüki zuodo |ox quo ci| hikhoxi| tida~ëa ei farae ccomadi9 Afkod% “O| txobeta r uei do dblbokhxo%Kblfocbeo% “¡Lcaxi# tidi oc kuedi o|tá hixxalfi! ¡O| zix o|i quo |o o|txoccaxie ci|tbzi|! ¡\omuxi quo o|tahae dáedico ac ~bei oe oc focblüztoxi!Cul% “¡Quâ ciluxa! ¹Do qubâe |ie o|ti| focblüztoxi|!Kblfocbeo% “\ie focblüztoxi| do ca lbudad do Zaxë|% O| do|do o|to focblüztoxi quotbxahae falo ue xati nuomi| axtbnblbaco|%Cul% “¡Zoxi quâ ciluxa! ¹\o o|txoccae |be bkzixtax adüedo9 ¡Huoei# azaxolboxie ci| hikhoxi|!Kblfocbeo% “¹Düedo o|tá Dazfeâo9Goae% “Doho fahox ~uocti a |u la|a%Kblfocbeo% “¡Oe oc o|tadi oe quo o|taha# zuodo quo |o fara laëdi oe oc fuoli do cao|lacoxa!Cul% “¡\ie o|lacoxa| |be fuoli!

 Kblfocbeo |aco ac za|bcci# |omubda do Afkod% ^iw do Kblfocbeo% “¡Dazfeâo! ¡Dazfeâo! ¡O|tá loxxadi lie cca~o! ^iw do Afkod% “¡Ri fahëa dogadi ahboxti! ^iw do Kblfocbeo% “¡Dazfeâo# quoxbda# ahxë!

 \bmuo miczoaedi%Goae% “Cul# to ~ir a ahaedieax% ^ir a azxi~olfax kb o|tadëa oe ca Bedba zaxaokzowax a ic~bdaxto%Cul% “Huoei# o|zoxi quo toema| âvbti% Luaedi uei |o lie|amxa a taxoa| liki o|a#zuodo taxdax tida uea ~bda%

 ^iw do Afkod% “¡^a a fahox quo doxxbhax ca zuoxta! ^iw do Kblfocbeo% “¹Lxâo| quo ~a| a zidox9

 Xubdi| do zuoxta quo ue luoxzi txata do doxxbhax%Goae% “\i| kur duxi# Cul%Cul% “O| ca |omueda ~ow quo ko ci dolë| o|ta eilfo% Quo |ir duxi% Qubwá| fahcá| dokb zbga# haf# do ca quo toeâ| oe tu lahowa% ¡Aedá# ic~bdato do kë# ra |o ~a a ahcaedaxoe tu kokixba# kb zbga! ^iw do Kblfocbeo% “¡Lubdadi# to ~a| a ca|tbkax! ^iw do Afkod% “^aki|# ¡o|zoxá! ^ir a betoetax ahxbx lie ca cca~o do kb foxkaea%Cul% “\ir do káxkic# ¹ei9 Zidâ| zomaxko tidi ci quo quboxa|# oc quo |o ca|tbka oczuñi |i| ~i|% \ir liki ca tixxo do oenxoeto# kbxá% Oc focblüztoxi |o o|txoccü lietxa

occa# ci| iluzaeto| |ulukhboxie# zoxi ca tixxo ei takhacoü% \ir uea zbga hboe duxa%Goae% “Cul# |i| ~i| oc quo a|uko ca zi|tuxa do tixxo nxoeto a kë%Cul% “¹R ~i| quâ zi|tuxa a|ukë|9 ¹Ca do kbxüe9 Aedá# ic~bdato do kë# aedá% ¡Eiko tiquo|# taxadi!

 Xubdi do zuoxta doxxbhada% ^iw do Kblfocbeo% “¡Far icix a ma|! ¡Dazfeâo!Goae% “^i| |ahâ| quo ri ei zidxëa ahaedieaxto euela% Zoxi# ¹zix quâ far quâ ~b~bxci do ue kidi tae dxakátbli9

Page 28: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 28/46

Cul% “Fahcá zix ~i|% Ri toemi ca lahowa oe itxi cadi% Tu db|lux|i euela kobetoxo|ü% ¡Aedá a likzxaxco| toca| a ci| bedbi|!Goae% “Ci| hikhoxi| lietxicaxie oc nuomi% \o alahü# kbxá%Kblfocbeo# oetxa% “¡Fahëa ahboxti oc ma|! ¹Ei far ká| fboci9 \o do|karü%

 \uoea oc tocâniei%Goae% “¹Fica9 Focci# Gife# bt‒| Goae# fazzr eo} roax! Tfae`|# fi} axo riu9Dazfeâo‒| eit foxo# gu|t a kbeuto! &1:" ¡O| oc kaxbdi!Kblfocbeo% “Ei o|tá oe liedblbieo| do xo|ziedox% ¹A ~i| to nacca9 ¡O|tá kac do ~oxdad!Goea% “¹Zoxi quâ co za|a9Kblfocbeo% “Huoei# ¡la|b |o a|nbvba! ¡Kotbü ca lahowa adoetxi doc fixei! ¡Afkod cofbwi xo|zbxalbüe axtbnblbac!Goae% “¡Kboxda! Focci# Gife9 Dazfeâo‒| eit foxo# |fo b| |coozbem! Bt‒| cato be Zaxb| riu `ei}# B lae‒t mot fox uz! ]fat di riu koae# }foxo b| @atba9 \fo b| eit }btf riu9 ]occ# |fo b| eit foxo! Gu|t a kbeuto# Gife! ¡Ca lfbqubta ei o|tá lie âc! Hut }foxo axo riu# Gife9 Nietabehcoau9 ]fat di riu koae# riu axo eit be Eo} Rix`9&11"Kblfocbeo% “¹Zoxi lüki# occa ei co fahcü# falo ue xati# zix tocâniei9 Afkod# oetxa% “Xo|zbxa# ¡dako oc fboci# Kblfocbeo! & \aco%" ¡Far quo faloxco txamaxci| luhbti|!

 Kboetxa| taeti7Goae% “¡O| belxoëhco! ¡Ei o| âc oc quo co |alü a @atba! Mb~o ko riux tocozfieoeukhox% B‒cc |ar fox ti lacc riu hal`! ]occ# B die‒t `ei} }foxo b| @atba! B lae‒t }a`ouz Dazfeâo# |fo b| |coozbem! ]occ# gu|t a kbeuto# Gife!  &18"Kblfocbeo% “Ca doho fahox zoxdbdi zix acm÷e cadi%Goae% “¹Zoxi düedo9Kblfocbeo% “Oe ue |uzoxkoxladi# liki tidi oc kuedi%Goae% “Ei# o|tá| gidboedi# ¹zoxi quâ co dbmi ac kaxbdi9 Quboxo fahcaxco a tida

li|ta%Kblfocbeo% “¹A koei| quo ca fara katadi9Goae% “¹Quâ fahxá folfi lie oc ladá~ox9Cul% “Oe ca ~acbga%Kblfocbeo% “Ar# kboxda% ¡Kbxá!Goae% “Ei zuodo |ox%Cul% “O|tá loxxada lie cca~o%Kblfocbeo% “Far quo nixwax ca loxxaduxa% Tiká ue lulfbcci%Cul% “¡Ar# kboxda# o| ~oxdad# quâ fixxix!Kblfocbeo% “¡Loxxá!Goae% “¡Ar# Dbi| këi!

 Afkod# oetxa% “O|tá kogix%Cul% “Afkod# o|lulfako% Toeoki| acmi kur |oxbi quo dolbxto% Dazfeâo katü a |ufbgbta% O|tá oe o|a ~acbga% Kbxá%Kblfocbeo% “¡\o lao xodiedi# ahinotoaci!Cul% “¡Afkod# |â nuoxto! ¡Tiká o|ti!Goae% “Oc kaxbdi o|tá oe oc tocâniei%Cul% “Za|ákoci% Focci# Gife# B ak Cul% Riu axo be Nietabehcoau9 \ikotfbemfixxbhco b| fazzoeod# Gife% B }aet riu ti ho |txiem honixo riu cb|toe ti ko% I%@%9

Page 29: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 29/46

@atba b| doad% Gife# B tfbe` tfo ho|t ti di nix riu b| ti liko ti Zaxb| a| |iie a|zi||bhco% Dazfeâo‒| mibem ~oxr had# |fo }bcc eood riu% Dazfeâo dbd `bcc @atba#Gife# ix karho |fo iecr cot fox dbo B die‒t `ei}% B dbde‒t |oo @atba nix tfo ca|t }oo`% ]foe dbd riu coa~o Zaxb|# Gife9 A }oo` ami9 Ie Lfxb|tka| dar9 B dbde‒t |oo@atba antox tfat% ]occ# Gife# |fo‒| doad% _edox|taed tfat9 Zcoa|o! Ei} bt‒| Dazfeâo }fi b| be daemox% & Dazfeâo oetxa%" Ho laxonuc ie tfo fbmf}ar# Gife# kaer zoizcob| dxue` tiebmft% Die‒t ci|o riux |ocn lietxic# Gife# zxikb|o9 Gife# riu axo accxbmft9 B }bcc eit lacc tfo zicblo honixo riu axo foxo# bt koae| ahiut facn ae fiux%%%\fo b| foxo# be kr azaxtkoet# |fo gu|t lako be% B die‒t `ei} bn |fo lae ta`o riu attfo zfieo# Gife! Gu|t a kikoet! Dazfeâo# o| Gife% ¹Quoxâ| fahcaxco9 \fo dio|e‒tuedox|taed# Gife% B‒cc ta`o laxo in fox# ho |txiem# Gife# }o axo }abtbem nix riu% Hro# hro# Gife# B `b|| riu% &1<"

Lixta%Kblfocbeo% “Lxoi quo far quo ccakax a ca zicblëa ci ká| zxieti zi|bhco# Cul% O| ciquo |o falo oe o|ti| la|i|%Cul% “¹O|tá| cila# zaxa quo za|o ~obeto añi| do |u ~bda oe ca láxloc# i qubâe |aho# codoe ca zoea do kuoxto9 ¡O| ue z|bqubatxa ci quo far quo oelietxax ra kb|ki!Kblfocbeo% “Af# ei# ac z|bqubatxa |o ci uhbla do|zuâ|% \b ei# |i| lükzcblo% Zxbkoxi#ca zicblëa# do|zuâ|# ue ahimadi% Ac z|bqubatxa ci do|bmeae occi|% Ccakaci|# Goae%Goae% “Do tidi| kidi|# ei far tiei%Kblfocbeo% “Doho fahox|o cbmadi lie ca xod betoxealbieac% O|zoxá ue kbeuti%Cul% “Dazfeâo# ¹ko o|lulfá|9Dazfeâo% “\ë# o|lulfi tidi%Cul% “^a| a toeox quo oetxomaxto a ca zicblëa# quoxbda% To ~aki| a hu|lax ci|kogixo| ahimadi|% Toeâ| quo eomaxto a fahcax |b tu ahimadi ei o|tá zxo|oeto%Toeâ| quo faloxto za|ax zix cila% ¹Oetoedb|to9Dazfeâo% “\ë# oetoedë% Ei |ir bdbita% Zoxi ri ei ca katâ%Cul% “¹Quâ o| ci quo co za|ü9

Dazfeâo% “Doho fahox oetxadi |ica oe ca focadoxa r loxxadi ca zuoxta dotxá| doocca% Ca oelietxâ liemocada# zoxi ri o|taha dximada# lxoë quo oc lixawüe co bha a ~ic~ox a catbx% Txatâ do faloxca oetxax oe lacix oe oc fixei# zoxi ra o|taha hboekuoxta% Quoxëa bx a oetoxxaxca oe oc Kabeo# zixquo o| afë diedo ealbü% Zidxëa fahoxza|adi ca aduaea lie occa oe ca ~acbga% R ko fahxëa |ublbdadi do|zuâ|% ¡Fahëaamaxxadi oc xo~üc~ox doc lagüe! & Cul ci muaxda oe |u hic|bcci%" Co| amxadoloxëa quo|alaxae ca ~acbga do o|to luaxti# ¡ei |izixti ~oxca!Kblfocbeo% “¡Ei far quo tilaxca# Cul# o| ue ocokoeti do zxuoha!Cul% “¡Loxxá oc luci# zodawi do txa~o|tb do kboxda!Goae% “¡Cul# ei guomuo| lie o|i# o| toxxbhco!Cul% “¡Loxda! ¡Ccaká a ci| laea|# daco# ccakaci|!

Goae% “¡Cul# |ahâ| kur hboe quo ei ci| ccakaxëa euela!Kblfocbeo% “¡_|todo| o|táe tidi| cili|! ¡Ri ko ~ir!Cul% “^i| to quodá| alá# Kblfocbeo% ¡Toemi oc xo~üc~ox!Kblfocbeo% “Zoxi# Cul# ¹o|tá| cili9Cul% “¡^a| a o|zoxax lie ci| itxi|!Kblfocbeo% “¹O|zoxax quâ# zix na~ix9Cul% “¡Oc nbeac do ca fb|tixba! ¡Do|zuâ|# co ~ae a lietax a ca zicblëa ci quo quboxae!Dazfeâo# ¹ko o|lulfá|9

Page 30: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 30/46

Dazfeâo% “\ë%Cul% “Gife ~a a o|tax alá oe ue kikoeti% Ei to ~aki| a oetxomax a ca zicblëaaeto|# ¹oetoedb|to9Dazfeâo% “\ë# oetboedi tidi%Cul% “Huoei# ~ir a ca~ax a @atba oe ca hañoxa r ca ~ir a ali|tax oe |u luea# ~a atoeox ue a|zolti ká| zxo|oetahco zaxa Gife%Dazfeâo% “\ir ri ca quo tboeo quo faloxci%Cul% “¹O|tá| |omuxa do quo zidâ|9Dazfeâo% “\ë%Cul% “¹Quoxâ| faloxci xoackoeto9Dazfeâo% “\ë%Cul# co da oc luoxzi quo Dazfeâo tika oe |u| hxawi|% “Tiká# Dazfeâo%

 Kblfocbeo falo ue mo|ti do do|amxadi# ~a a ca ~oetaea# ca ahxo%Dazfeâo% “Ar# o| zo|ada%Cul% “\ë# o| kur zo|ada% ¹Ei toeâ| ue ~o|tbdi liki ca moeto zaxa occa9Dazfeâo% “Ca lfbcahbta bedba quo co fahëa likzxadi zaxa Ea~bdad# euela |o cazu|i% O|tá dihcada oe |u ~acbga%Cul% “¹O| o|ta9 O| kur cbeda%Dazfeâo% “¹^ae a zoxkbtbx quo ri kb|ka ca oetboxxo9Cul% “\ë# Dazfeâo# o| tu fbgbta% R afixa ~aki| a ca~ax oc luoxzbti lie amua nxëa# r do|zuâ| ci ~aki| a nxitax lie amua do licieba% Ri to ~ir a arudax%Dazfeâo% “Mxalba|%

 Oetxae oe oc hañi% \o o|lulfa lixxox oc amua do ca laebcca% Cul oetxa%Cul% “Afkod# ¹to |oetë| kogix9 Afkod% “\ë# kogix% ¡Tu~o ue |fil`# zuta quo ci zaxbü!Cul% “Toeâ| quo amuaetax# Afkod% Ei| ~ae a betoxximax tidi oc dëa do kañaea# r qubâe |aho# za|adi kañaea takhbâe% Zix afë a ~i| to gidoe ká| zixquo |i| áxaho%¹Toeâ| ue xomb|txi do aetolodoeto| zoeaco| cbkzbi9

 Afkod% “Ri |ë# zoxi kb zxbki o|tá oe ca láxloc%Cul% “O|i ei bkzixta zaxa eada% ^aki| a lietax lie kur huoei| ahimadi|# lienbáoe kë% Tiká uea mita do Hixhüe# quo co~aeta% Goae# ¹oc tocâniei o|tá kuoxtitida~ëa9Goae% “\ë% Afkod# hoho oc Hixhüe% “¡O| nuoxto!Cul% “Luaedi ~uoc~a a nuelbieax# a~b|ako% ¹O|tá| kogix# txa~o|tb hicuda9Kblfocbeo% “Cul# zix na~ix# ko |boeti kac%Cul% “¡\b quoxâ|# zidâ| bx a do|~o|tbx a tu kaká# |o to falo taxdo!Kblfocbeo% “Cul# to ci xuomi%Cul% “Afkod# aedá a hu|lax ca luea# zix na~ix%

 Afkod# |aco% “I%@% Cul! ^iw do Dazfeâo% “Cul# ¹~oeë| a ~ox9 ¡Ra ca hañâ! Cul oetxa oe oc hañi%

Kblfocbeo# ~a falba Goae# quo o|tá tida~ëa ac tocâniei% “¡Zoxi quâ mxi|oxëa! ¡Quâmxi|oxëa!Goae% “R ~i|# ¹quâ ~a| a falox lie tu kaká luaedi |o kuoxa9Kblfocbeo% “¡Oe tidi la|i# ei o|to o|zoltáluci ~oxmiewi|i!

Page 31: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 31/46

Goae% “^i| |i| oc o|zoltáluci ~oxmiewi|i0 |i| oc ÷ebli o|zoltáluci ~oxmiewi|i oeo|to cumax%Kblfocbeo% “Goae# zix na~ix# ¡ei falo nacta quo ko dbmae ca| li|a| toxxbhco| quo kodbgoxie o|ta eilfo!Goae% “Tidi oc kuedi |o dblo li|a| toxxbhco|# txa~o|tb hicuda% Afkod# oetxa lie ca luea% “Cul# ¹düedo ziemi ca luea9Cul% “¡Oe oc kodbi do ca fahbtalbüe! Lixxâ ci| kuohco| zaxa falox cumax% Afkod% “¡Zoxi ei tboeoe ccixiea| alá!Goae% “¡Af# o| ci ÷ebli quo ei| nactaxëa! Huoei# ¹quâ |o co ~a a falox9 Afkod% “¹Zieoki| ca| |bcca| acxododix9Goae% “Lxoi quo ei o| eolo|axbi%Kblfocbeo% “¹Zoxi zix quâ ei faloki| o|i oe |u la|a9 ¹Zix quâ alá9Goae% “¡O| alá |u la|a# bdbita! ¡Taxada! ¡Loxxá ca hila# taxada!

^a a ca ~oetaea% ^iw do Cul% “¹Ca |ola|to hboe9 ^aki| a nxitaxca lie amua do licieba# ra tboeo noiicix% ^iw do Dazfeâo% “Mxalba|# Cul%Goae% “¡Kbxá# Afkod# oenxoeto# |bmuo axdboedi ca tixxo! Afkod% “Doho fahox nuomi oe ca zaxto betoxea do ca o|txultuxa# oe oc lixawüe docodbnblbi% ¡Quâ kboxda# o|ta| tixxo|! ¡Ei doho |ox eada db~oxtbdi zaxa ci| hikhoxi|!Goae% “¡Zix o|i lixtaxie oc tocâniei! Eolo|btae tida| ca| cëeoa| do ca loetxac% ¡Quânxëi quo falo!# ¹ei9

Lboxxa ca ~oetaea%Cul% “^oeë# Dazfeâo%

 Cul r Dazfeâo oetxae# Dazfeâo |i|toeboedi oc luoxzi do @atba# ~o|tbdalie ca lfbcaha%

Dazfeâo% “Mxalba|% &Licila oc luoxzi oe ca luea%" Ko ic~bdâ do zobeaxca%Cul% “Aedá a hu|lax oc lozbcci# Dazfeâo%

Dazfeâo% “Lie zobeo far quo zobeaxca% Tboeo oc zoci kur nbei%Cul% “¹Zidâ| zxo|taxko tu zobeo# zix na~ix# Kblfocbeo9 To amxadowli% Tiká#Dazfeâo%Kblfocbeo% “¹\u dozaxtakoeti o|tá ahboxti9 Zxonboxi o|zoxax a ca zicblëa accá%Dazfeâo% “¡O| ue kie|txui o|ta lfbla# zix Dbi|# r lüki |o ~b|to! ¡\i| ue o|lxalfi# ~bogi! ¡\o eita a lboe kotxi| quo |i| ue txa~a!Kblfocbeo% “¹Ko da| ca cca~o do |u la|a# Afkod9 ¡^ir a o|zoxax a ca zicblëa accá!Dazfeâo% “¡O|zoxá oe oc za|bcci# quoxbda# a kb la|a ei oetxá|!Cul% “¡Aedá a o|zoxax oe oc o|talbieakboeti# zix afë lie|omuë| quo to ~bicoe! Afkod# |o xëo% ¡^aki|# lackato# Kblfocbeo!Kblfocbeo% “¡Dako ca cca~o do |u la|a# áxaho |ulbi!

 Afkod# ca ahinotoa% “¹Quâ to za|a9 ¹A qubâe co fahcá|9Cul% “Lackato# Afkod%Goae% “¡Tiká ue Hixhüe# Kblfocbeo!Kblfocbeo# |o do|zcika oe ci| hxawi| do Goae% “¡Ar# Dbi| këi! & Goae ca aruda a|oetax|o oe oc db~áe%" O|tir kogix# mxalba|%Dazfeâo% “¡Eolo|bti abxo! &Lixxo a ca ~oetaea# |omubda do Cul%" Ei toema| kbodi#ei ko ~ir a tbxax% \icakoeto quboxi xo|zbxax%Goae% “Afkod# ¹to zuodi zodbx acmi9 Iluzato do Kblfocbeo%

Page 32: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 32/46

 Afkod% “¡Ko be|uctü!Goae% “Ei o|tá oe |u| lahaco|# Afkod% O|tá fixxixbwada# o|i o| tidi% ¡^aki|# daco#ei likzcbquo| ká| ca| li|a|! Afkod% “To zbdi db|lucza|# Kblfocbeo# ko zu|o nuxbi|i# liki ~o|%Kblfocbeo% “¡\ir ri ca quo tboeo quo db|luczax|o! Dbi| këi# ¹lüki zudo dolbx o|i9 Afkod% “To zoxdiei# Kblfocbeo% Ei ccixo|# Kblfocbeo% Ko falâ| ccixax a kë%Kblfocbeo% “Ar# ei# ei quboxi faloxto ccixax% ¡Daco# axkako ue lbmaxxbcci do fa|lf#quoxbdi# ci toemi oe kb hic|i# afë! ¡O| anmfaei doc huoei! Afkod% “Ri ei nuki%Kblfocbeo% “¡Zoxi ri |ë# r ci eolo|bti# quoxbdi# axkako ue lbmaxxbcci# zix na~ix!¡Daco! ¡Afë o|tá oc zazoc! ¡Ar# Afkod# Afkod# toemi kbodi do ci| zicblëa|! Afkod% “O|zoxá quo to axko oc lbmaxxbcci# o|i to ~a a lackax% Ei far quo toeoxcokbodi a ci| zicblëa|# occi| ei zuodoe faloxto eada%Dazfeâo% “Cul# ¹~o| afë# a ci cogi|# o| oc \alxâ+Lioux9Cul% “\ë# quoxbda% R ac niedi# afë# atxá| do ca| Tuccoxëa|# ~o|# afë# o|tá bcukbeadi# ¡o|Eitxo Dako! ¡R a ca doxolfa# ca Tixxo Obnnoc# |b to belcbeá| ue zili! ¹O| ca zxbkoxa ~ow quo kbxá| zix ca ~oetaea do|do quo o|tá| alá9Dazfeâo% “Ei fahëa kbxadi euela oe xoacbdad# oe kb la|a ca| ~oetaea| o|táezbetada| do akaxbcci% O| kur cbedi% ¹Oe quâ añi o|taki|9Cul% “¡\otoeta r |boto!Dazfeâo% “¹Ra9 ¹To da| luoeta do ca odad quo ~ir a toeox luaedi |acma do caláxloc9Cul% “Ei ~a| a bx a ca láxloc# liki dolë|% ^a| a bx a uea lcëebla z|bqubátxbla acmuei|ko|o| r do afë ~a| a |acbx liki euo~a% Tu huoe kaxbdi akoxblaei |o ~a a iluzax dotidi# lienbá oe kë% ^a| a azxi~olfax zaxa coox a ci| lcá|bli| r to ~ae a dax ^acbukoe cumax do álbdi &quo to ~a a falox dixkbx kulfi" r luaedi |acma| ~a| a xofalox tu ~bda liki tidi oc kuedi%Dazfeâo% “\ë# liki tidi oc kuedi% Ri azxoedë o|i do ~i|# ac koei|% Ko fblb|to

kulfi hboe# Cul% ^ir a |ox liki tidi oc kuedi%Goae% “¹Falboedi xaelfi azaxto9 Tiká# tu fixxbhco lfakzáe do Lacbnixeba#quoxbda% O|tá azoea| nxëi% Tiká# Cul%Kblfocbeo% “¡O|i! Tiká# Afkod% Afkod% “Ei ko quoda ebemuea kaei cbhxo# o|tir axkáedito oc lbmaxxbcci%Kblfocbeo% “Ri to |i|toemi ca liza%

 Dazfeâo da ue caxmi mxbti# ~a ac li|tadi do ca luea%Cul% “¡Dazfeâo!Dazfeâo% “¡Ar# ko fahëa ic~bdadi do quo o|taha kuoxta!Cul% “Dazfeâo# quoxbda# lackato# o|tá hboe kuoxta% \oetato# quoxbda%Dazfeâo% “¡Ar# Dbi| këi! ¡Quâ duxi o| hagax do|zuâ| doc álbdi! ¡Toemi oc loxohxi

do|folfi!Cul% “Huoei# ~a| a bx hagaedi do a zili# |be azuxaxto% Zxbkoxi to ~a| a lakhbax# ei ~a| a bx a ca zicblëa ~o|tbda a|ë% \i| uea kadxo do nakbcba# cila# zoxi doloeto% ¹Quâtoeâ| zaxa ~o|tbxto oe tu oqubzago9Dazfeâo% “Ei |â# kbxá%

 \o do|~b|to%Kblfocbeo% “Ei kbxo|# Afkod%Cul% “¡_e txago!

Page 33: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 33/46

Dazfeâo% “¡Af# o| kb txagolbti# o| zoxnolti zaxa |odulbx a ci| guolo|! ¡Dákoci! & \oci zieo%" ¹Dohoxëa zieoxko kb| xuhëo|9Cul% “¡Ih~bakoeto ei!Dazfeâo% “Huoei# o|tir cb|ta# ¡ei quoda ká| quo o|zoxax a Gife! ¡Quâ! ¹\omuaxdae oc zixxi zaxa u|todo| |ici|9 &Tika oc lbmaxxbcci do Kblfocbeo%" Tiká# Cul%Cul% “Mxalba|%Dazfeâo% “¡Ei lxoi quo kb a|zolti |oa doc tidi zxo|oetahco zaxa ca zicblëa!Cul% “Zaxa eadbo# do folfi% Zoxi o|tá| kur hboe a|ë%Dazfeâo% “Huoei# I%@%# |b ~i| ci dolë|% Ri o|lulfi tida| tu| be|txullbieo|# ei kozboxdi eb uea% Ra hañâ a @atba# ra ca zoxnukâ# r ra o|tir zxo|oetahco zaxa ca zicblëa#|üci quo# huoei# ko lami oe o|ta fb|tixba% \b ko fuhboxa bdi a Euo~a Rix` lie ocluoxzi# liki ri quoxëa# ei fahxëaki| toebdi quo za|ax zix tidi o|ti% Oe nbe% R u|todo| lxooe quo ko faloe ue hboe ihcbmáediko a lukzcbx oc xic do kadxoaxxozoetbda% Huoei# ri ei o|tir axxozoetbda zixquo ei |ir luczahco% ¡Occa oetxü oeca focadoxa zix |u luoeta!Goae% “Dazfeâo# eadbo to dbgi quo nuoxa| luczahco%Kblfocbeo% “Eadbo%Dazfeâo% “Zoix tida~ëa% ¡Ko txatae do beiloeto# oetielo|! ¹Ei lxooe quo o| zoix9Zixquo occa ra o|tá kuoxta# @atba# ra o|tá kuoxta% ¹Luác o| ca |iculbüe quo rizxiziemi9 ^ir a oetoxxaxca oe oc Kabeo% O| tidi% O|i ko zaxolo ha|taeto eixkac%¹Zix quâ ei lie|omubxëa za|ax ca nxietoxa lie occa9 Za|â dbow qubci| do fa|lf# ¹zixquâ ei za|axëa lie @atba9 Oe ci| aoxizuoxti| |icakoeto hu|lae axka|# ci| azaxati|ei dotoltae itxa li|a quo kotac% \ir uea lbudadaea akoxblaea# ei xo~b|ae ca| ~acbga| do ci| lbudadaei| akoxblaei|# ¡koei| |b ~bagi oe zxbkoxa!Cul% “¡O|zoxoki| a Gife# Dazfeâo!Dazfeâo% “Âc ko ~a a oetxomax# o|i o| |omuxi% ¡Toemi quo do|azaxolox aeto| do quoccomuo! ¡Ko ~ir ra kb|ki! ¡Ccakako ue tavb# Goae! ¡Far quo kotox a @atba oe ca ~acbga!

Kblfocbeo% “¡Ar# ei# quâ fixxix!Dazfeâo% “¹Düedo o|tá ca ~acbga9 ¡Arudako# Cul!Cul% “O| doka|badi taxdo zaxa ~bagax lie @atba# Dazfeâo% O|tá la|b do|likzuo|ta%Zoxi ca ~aki| a oetoxxax oe oc Kabeo# ¹|ahâ|9# to ci zxikoti% \üci quo ei ~a a ~bagax oe uea ~acbga# occa ~a a ~bagax oe ue ata÷d hboe foxkâtbli lie tidi| ci|loxtbnbladi| doc lie|ucadi akoxblaei oe xomca% Lxooko# tu kaxbdi |o ~a a oelaxmaxdo o|to a|ueti kogix quo ~i|%Dazfeâo% “¡Huxmuo|o| do kboxda!Kblfocbeo% “¹Do quâ to xoë|# Afkod9 Afkod% “Eada# ei |â# zoxi ei zuodi zaxax% &Tboeo ue ataquo do xb|a%" Ar# zoxi¹quâ ko za|a9

Kblfocbeo% “¡Lackato# to ~a| a afimax! Co miczoa ca o|zacda% Afkod% “¡^ir a kotox ca lahowa oe amua nxëa! &^a ac hañi% \o o|lulfae xubdi| doamua% Tida~ëa xbâedi|o7" ¡Ar# o|tá focada! ¡Ar# kotë ca lahowa hagi oc amua focada!¡Ar!

 Ataquo do xb|a%Goae% “¹Nukü doka|badi fa|lf9

Page 34: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 34/46

Kblfocbeo% “Zaxa eada# eb |bquboxa uea zbtada% O| |u eatuxacowa% ¡O|zoxi katax akb kaká do ue |ëelizo luaedi ci cco~o a la|a! ¡Oe tidi la|i# o|o ra ~a a |ox ue huoe kitb~i do xuztuxa!Goae% “O|tá| |iñaedi% Afkod% “¡Kblfocbeo# uea tiacca!Kblfocbeo% “¡Ra ~ir# kb lfbqubti! & A Goae7" ¹^b|to quo ei o| ue |uoñi9 O| ueaxoacbdad% &^a ac hañi%" ¡Tiká# xoziccbti# ei far tiacca# ~oeë quo to |oli oc zoci liekb zañuoci! ¡Zoxi zaxá!# ¹quâ falâ|# o|tá| cili9 ^iw do Afkod% “¡^oeë a ca hañoxa! ^iw do Kblfocbeo% “¡O|zoxá a quo o|toki| oe kb la|a# quoxbdi# ei ko ~ir a falox ~bicax oe uea hañoxa!

  \o o|lulfae xb|a|# nxa|o| doc tbzi7 –ei# zix qubâe ko tiká|‛0 xubdi| doamua%Goae% “¡Loxda! &^a a loxxax ca zuoxta doc hañi% ^a a ca ~oetaea%" ¡_f# ca tixxo dooenxoeto! ¡Kbxá!Cul% “¹Quâ za|a9 &^a a ca ~oetaea%" ¡\o quoka! ¡O| uea ciluxa! ¹\bmuoquokáedi|o9 ¹Quâ kboxda faloe ci| hikhoxi|9Goae% “¹^i| lxoâ| quo o| nálbc9 _e focblüztoxi quo oetxa oe uea tixxo# ¹to da|luoeta9 ¡Ei oetboedi lüki zuodo |ox quo ei farae o~aluadi oc odbnblbi! ¡Af# o|zixquo |üci far inblbea|! ¡Ei ~b~o eadbo afë!Cul% “¹O|o ei o| oc auti do Gife9 ¡Ci| hikhoxi| ei ci dogae za|ax! ¡Afë |ë# kbxá!Goae% “Co luo|ta oelietxax ue cumax% Doga oc auti oe oc kodbi do ca lacco% Da uezixtawi% ^a a o|tax alá oe ue kbeuti%Cul# oetxa ac hañi% “¡^ë|tae|o# ~aki|! ¡Ccoma Gife! ¡^aki|! ¡^aki|! ¡^aki|!Kblfocbeo% “¡Ar# ri o|tir ~o|tbda! ¡Quâ ciluxa!

 Oetxa ~b|tbâedi|o%Cul% “Afkod# ¡tu| zaetacieo|!

 \o ci| axxiga%

 Afkod# oetxa% “¡Af# o|tir kogix! ¡Zoxi o|tir tidi kigadi!Cul% “^a| a falox lanâ# Afkod# r ei ~a| a ahxbx ca hila |be kb zoxkb|i% Oc tbzi quo ~boeo o|tá oe |fil`# ¹oetoedâ|9 Afkod% “\ë# Cul%Kblfocbeo% “Zaxa kë# hboe nuoxto quoxbdi% ¡To arudi!Cul% “¹Dazfeâo9 Afë o|tá Gife# |uho% ¹Ei quoxâ| lieto|taxko9Dazfeâo% “Ccoma Gife# ra oetoedë% Ci lieiwli a Gife%Cul% “Goae# ¹o|tá| hboe9Goae% “Zoxi lcaxi# o|tir hboe# tieti%Cul% “¡Kblfocbeo# eada do lxb|b|# to ci xuomi!Kblfocbeo% “¡Ar# zoxi |b euela o|tu~o tae txaequbca!

 Afkod% “¡Ri ko oelaxmi do Kblfocbeo!Kblfocbeo% “¡Ei ko zackoo| ca| eacma|# o|tá| cili# ~ir a ~iclax ca| tawa|!Cul% “Tida~ëa |be tiei%Goae% “Lxoi quo fahxëa quo tazaxco ca laxa% O|tá kie|txui|akoeto fbelfada%Cul% “Dogaca a|ë% &  Xubdi do a|loe|ix# Cul |o adocaeta# ahxo ca zuoxta oe oc kikoeti oe quo ccoma Gife%" Focci# Gife% Liko be%Gife# oetxa% “Focci# Cul9 Focci# Goae9 Focci# Kblfocbeo9Goae% “Focci# Gife%

Page 35: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 35/46

Kblfocbeo% “Focci# Gife% Tfb| b| Afkod% Afkod% “Huoea| eilfo|%Gife% “Focci# Afkod% &^a falba ca luea# kbxa adoetxi ue be|taeto%" ]fat‒|fazzoeod# Cul9 &14"Cul% “Karho riu |fiucd a|` Dazfeâo# Gife% &1?"Gife% “Dazfeâo# di riu foax ko9 &1>"Dazfeâo% “B cb|toe ti o~oxrtfbem aed o~oxrhidr Gife% B ak ah|icutocr acc xbmft% &1="Gife% “]fat‒| fazzoeod9 &16"Dazfeâo% “¡Ei toemi maea| do fahcax oe bemcâ|!Gife% “Tfoe |zoa` ti ko be Nxoelf# Dazfeâo% Zcoa|o# ovzcabe ti ko! &12"Dazfeâo% “\o kotbü oe ca focadoxa% \o kotbü oe ca focadoxa# o|i o| tidi% ¡O| ueallbdoeto quo |uocoe toeox ci| lfbli|! ¡Oe O|tadi| _ebdi|# a lada xati far lfbli|quo quodae atxazadi| oe focadoxa|! ¡Tidi oc kuedi |aho quo ca| focadoxa| o|táefolfa| zaxa ci| aducti|# kboxda!Gife% “If# kr Mid!

 \o do|zcika%Dazfeâo% “Afkod# zix na~ix# |ox~bko uea tawa do lanâ zaxa kb kaxbdi# zix na~ix%Zieoco kulfi Hixhüe%

 Dazfeâo ~a a ca lilbea% Goae ~a a |i|toeox a Gife do ue fikhxi kboetxa|ccixa%Goae% “Gife# zcoa|o!Gife% “B die‒t uedox|taed# |fo }a| acb~o# aed hoautbnuc# aed zoxnoltcr foactfr# ieLfxb|tka| dar# |fo }a| zcarbem }btf fox tir|# fi} liucd bt fazzoe9 &8:"Dazfeâo% “¡\o kotbü oe ca focadoxa# |o kotbü oe ca focadoxa# |o kotbü oe cafocadoxa# |o kotbü oe ca focadoxa!Kblfocbeo% “¹Zoxi zix quâ ei |o ci dbgb|to a eadbo# Dazfeâo9Dazfeâo% “¹Quâ fuhboxa lakhbadi o|i9 ¡Ra o|taha kuoxta! Oetielo|# ¹ko da| oclanâ lie Hixhüe# Afkod9 Ei to quodo| afë kudi liki ue bdbita% Ta`o tfat# Gife#

zcoetr in aclific# gu|t a| riu cb`o! Qubl`cr# Gife# }o axo mibem ti tfo zicblo% Fuxxr uz! Fuxxr uz! ¹Düedo o|tá kb ahxbmi9 Daco# ~aki| a ca zicblëa% ¹Quâ faloki|quodáediei| alá9 ¹Zix quâ ei ci dbgo oe |u kikoeti9 Huoei# oxa fbga këa# ei dou|todo|# oetielo| fami ci quo quboxi% R adoká|# quoxëa za|ax alá oc karix tbokzizi|bhco# |ahëa quo oxae kb| ÷ctbki| kikoeti|% ¡Bmuac# ei far ebem÷e zocbmxi# ueacila liki âc# ei o| zocbmxi|i# r uei |o zuodo dogax cco~ax zix |u |uoñi! ¡Zixquo ri|ir kur |iñadixa# o|i ~i| ei zidâ| oetoedoxci# rae`oo! ¡R oc |uoñi këi o| âc# o|Cul! Co za|a a tidi oc kuedi# lcaxi# zoxi oe kë o| ká| nuoxto# ei |â zix quâ kooelomuolo do o|ta nixka% Zcoa|o# Gife# cot‒| mi% B ak xoaccr ~oxr tbxod! &81"Gife% “In liux|o# Dazfeâo% &88"Dazfeâo% “Ta`o @atba‒| hidr# zcoa|o% ]o axo mibem hal` fiko! &8<"

Gife% “Ro|# kr doax% Hut }o ku|t mi ti tfo zicblo |tatbie% &84"Dazfeâo% “\ë# zoxi ei ~aki| a dogax oc luoxzi alá% Goae r Cul# ra ci| gidbki| ha|taeto lie o|ti% Ci dogaki| oe la|a o|zoxaedi a ca zicblëa# r ei|itxi| di| ~aki|a ca likb|axëa%Gife% “I%@% Dazfeâo%

Roedi a hu|lax a @atba |o do|zcika%Goae% “B‒cc di bt# Gife% &8?" Arudako# zix na~ix# Afkod% &^a a axxomcax oc atuoedido @atba%" ¡Kbxá# Afkod!

Page 36: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 36/46

 \o do|zcika%Cul% “Gife# xokokhox bt‒| gu|t ae allbdoet! &8>"Gife% “Hut }fi }bcc hocbo~o bt Cul9 &8="Cul% “Riu }bcc hocbo~o bt! Riu! Bn riu die‒t hocbo~o bt# eihidr }bcc! Di riuuedox|taed9 &86"Gife% “Ro|# B di# Cul% Tfae` riu% If# kr Mid! &82" Afkod% “O| uea foxbda do haca%Goae% “Ar# kboxda# Cul# ~oeë# zix na~ix% ¡Tboeo uea foxbda do haca oe ca eula!

 Cul ~a a ca luea% Afkod% “Kblfocbeo# ¡a ca eoea ca kataxie do ue hacawi!Kblfocbeo% “\ë# ra oetoedë% ¡Laccato!Gife% “]fat‒| fazzoeod9 ]fat‒| fazzoeod9 &<:"Cul% “@atba }a| `bccod hr a mue% &<1"Gife% “If# kr cbttco lfbcd! &<8"Dazfeâo% “Ca katâ lie oc xo~üc~ox do u|todo|% Ci tikâ zxo|tadi zixquo ci ~b oe oczcalaxd# oetxo ca xiza%Gife% “Hbtlf! Hbtlf! Hbtlf! &<<"

^a a miczoax a Dazfeâo% Goae# Cul r Afkod ci| |ozaxae% Kblfocbeo lixxolie ue ~a|i do Hixhüe quo co faloe hohox a Gife kboetxa| quo Goae ~a afalox |oetax a Dazfeâo oe oc |bccüe% \o quodaxá lie occa# |i|toebâedico cakaei%

Goae% “¹To ca|tbkü9Dazfeâo% “Ei# o|tir hboe%Gife% “B‒cc `bcc riu! Hbtlf! B‒cc `bcc riu! &<4"

 \o cbhoxa do ci| itxi| r lixxo zaxa betoetax o|txaemucax a Dazfeâo% ^uoc~oea |ozaxaxci|# o|ta ~ow |ie Cul r Afkod ci| quo co dae miczo| do zuñi%

Cul% “¡A ca dulfa! ¡^aki| a kotoxci hagi ca dulfa! Cul r Afkod |acoe# axxa|txaedi a Gife% Xubdi| do nixlogoi# amua# otl%#

kboetxa|7 ^iw do Gife7 If# kr cbttco hahr# if# kr cbttco hahr! &<?" ^iw do Cul% “¡Kotoco ca lahowa hboe hagi oc amua!Dazfeâo% “_e Hixhüe# zcoa|o# Kblfocbeo% & Kblfocbeo co da ca hitocca%" Tfae` riu!Gife% “Cot ko mi# riu# ha|taxd!

 Cul r Afkod oetxae# betoetaedi dikbeax a Gife# o|táe ci| txo| kigadi|%Gife% “B‒cc ho qubot# B zxikb|o# B zxikb|o# Cul% B iecr }aet ti zut a quo|tbie tiDazfeâo! &<>"Dazfeâo% “\o dblo Dazfeâo# ei Dazfebo% Dazfebo o| ue eikhxo do zoxxi% Dolbko#¹luác o| tu zxomueta9Gife% “]fr dbd riu `bcc fox# hahr9 &<="

Dazfeâo% “Zixquo oxa ká| lfbqubta r ei |o bha a xo|b|tbx% ¡Ei quoxëa |ozaxax|o ueloetëkotxi do kë# r ri toeëa ca lahowa oe itxi cadi! ¡Cul ah|ixhëa tidi| kb||oetbdi|! ¡Ra ei oxa uea kadxo# oxa uea kugox oeakixada!Cul% “¡Zaxá ue zili# Dazfeâo!Dazfeâo% “¡Fahcaha lie Gife! Di riu uedox|taed ko# Gife9 Ei# riu die‒t# dbxtr akoxblae! Riu die‒t uedox|taed eitfbem! &<6"Gife% “B‒cc `bcc riu! B‒cc `bcc riu! &<2"

 \o axxiga |ihxo occa# Afkod ci tika zix ca o|zacda# arudadi zix Cul%

Page 37: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 37/46

Cul% “Gife! Gife! Zcoa|o!Gife% “If# kr Mid! If# kr Mid!

 \o do|zcika# Afkod ci |uocta% Goae zxitomo tida~ëa a Dazfeâo%Cul% “Ar# ~ic~bü oc tiei%Kblfocbeo% “Huoei# ccaká a ca zicblëa% Oc e÷koxi o|tá |ihxo oc db|li doc tocâniei%¹Gife9 ^oeë# Goae# far quo iluzax|o do Gife# ri ei fahci bemcâ|% O|tá oe uea|uoxto do latacoz|ba%Goae% “¡A ~i| to tila iluzaxto do ci| fikhxo|# txa~o|tb hicuda!Kblfocbeo% “Itxi quo oetxa oe lxb|b|% \oat di}e# riu! &4:"  For# Afkod# far quo|oetaxci# arudako%

 Ci faloe% Afkod% “O|tá oe |fil`# oc zihxo%Gife% “B }iucd cb`o a linnoo# zcoa|o% &41"Kblfocbeo% “¹Far lanâ9 Afkod% “Zoxi o|tá nxëi%Kblfocbeo% “Ei bkzixta% & Afkod ~a a hu|lax uea tawa do lanâ%" Die‒t riu }aet adxbe`# Gife9 ¹^o| lüki fahci bemcâ|9 A }fb|`r9 &48"Gife% “Ei# tfae` riu# Kblfocbeo% B nooc hottox% &4<" Afkod% “Tiká oc lanâ# Gife% & Ci xo~uoc~o aeto| do dáx|oci%"Cul% “Ca zicblëa ei xo|ziedo%Kblfocbeo% “_e txboeta r uei do dblbokhxo# ca loetxac o|tá do|hixdada%Cul% “¹Fica9 ¹Fica9 ¡\o lixtü# kboxda!

^uoc~o a kaxlax oc e÷koxi%Dazfeâo% “¹Ei xo|ziedoe9Cul% “Ei%Dazfeâo% “Ra o|tá# Goae# ei to ko zomuo|# zix na~ix% ¡Quboxi ki~oxko ue zili!&^a a ca ~oetaea# ca ahxo% Afkod ca |bmuo# ~bmbcaedi |u| ki~bkboeti|%" Ar# |oalahü oc beloedbi# ci| hikhoxi| |o ~ae% Doga|to oc Ladbccal oe oc kodbi do ca lacco#

Gife%Cul% “¡Kboxda# ei xo|ziedo!Dazfeâo% “Ei bkzixta# ~aki| tidi| a ca likb|axëa% Oetxaki| tidi| oe oc Ladbccal% A @atba ca kotoki| oe oc ha÷c# occa o|tá ali|tukhxada% ¡^aki| a bx a lboe zix fixa hixdoaedi oc \oea# o|i ei| ~a a |alax ca hixxalfoxa! Ko ~ae a dogax oe ca oetxadadoc fi|zbtac lie @atba% Co| ~ir a dolbx quo |o kotbü oe ca focadoxa kboetxa| rio|taha hixxalfa% Ei ~ae a zxo|tax kulfa atoelbüe% Fir doho fahox ue kietüe douxmoelba|% Ri ~ir a lukzcbx lie kb zazoc a ca zoxnollbüe# zoxi# Gife# ¡eolo|bti quoko arudo|!Gife% “B }bcc |ar eitfbem hut tfo txuo# Dazfeâo! &44"Dazfeâo% “Af# huoei# ra oetoedë% \ie ~obeto añi| oeloxxada# oetielo|% Ca ~oxdad#

ca ~oxdad%%% ^aki|# ¹~boeo ca zicblëa9 Fahcae r fahcae%%% ¹Ei lieto|tae9 Cul lixta%Cul% “¹Dazfeâo9Dazfeâo% “¹Ko fahcá| a kë9Cul% “\ë# a ~i|# r ko ~a| a xo|ziedox% ¹Zix quâ kata|to a @atba# Dazfeâo9¡Lieto|tako!Dazfeâo% “Ko na|tbdbaha% \unblboeto% ¹Toeâ| ue lbmaxxbcci eixkac9 ¹Quâ lca|o doeoüe tboeoe oe o|ta lbudad9 ¹Ei |o azamae euela9

Page 38: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 38/46

Cul% “O| zxbkoxi do añi%Dazfeâo% “¡Af# lboxti# |otoeta r |boto! ¡\o iroe ci| lifoto|!Cul% “\ë# o| ca nbo|ta# i ká| hboe# oc nbe do ca nbo|ta%Dazfeâo% “\i| betocbmoeto% Lxoi quo o| ci quo ká| |o ko |odugi do ~i|% O|i r ocicix do tu zoci% R tidi tu icix# o|i ko ~ic~bü cila do|do quo to lieilë% Oc icix do tu|avbca|# do tu| zbo|% Zix o|i ri ko ca za|aha kotbda alá% Xihaha tu xiza |ulba# kbxá# r ko dixkëa lie ca eaxbw fuedbda adoetxi% O|i ko ah|ixhbü zix likzcoti# ko ~ic~ëcila%%% Zoxi afixa ci |uzoxâ# nbgato# ra ei ko dolë| eada%Cul% “Luáeti kogix# Dazfeâo% ¹Quoxâ| quo to alikzaño a ca likb|axëa9Dazfeâo% “Ei# ko mu|taxëa quo ko dogaxae bx lie @atba% ¡Quboxi oetoxxaxca oe ocKabeo ri kb|ka!Cul% “\ahâ| quo o| bkzi|bhco%Dazfeâo% “¡Ei o| bkzi|bhco |b ko arudae! ¡Ri ca katâ r ri ca ~ir a oetoxxax! ¡O|ue a|ueti oetxo occa r ri# u|todo| ei tboeoe ue laxagi quo ~ox! ¡Alikzañako aIxcr! ¡Cul# zix na~ix!Gife% “Riu axo |bl`# hahr% Riu axo ~oxr |bl`% Bt‒| kar ho kr nauct# hut riu axo ~oxr |bl`! B }bcc nbed tfo ho|t diltix| nix riu aed o~oxrtfbem riu eood% Txu|t ko#Dazfeâo# zcoa|o% &4?"Dazfeâo% “¡Zoxi falo di| fixa| quo o|zoxi! ¡Daco# ~aki| a ca likb|axëa! ¡^aki|#daco! ¡^aki|! ¡^ir a ccakax ac a|loe|ix!

^a a |acbx%Cul# ca xotboeo% “¡Dazfeâo!Dazfeâo% “¡\ictako# zuti!Gife% “Dazfeâo# bt‒| hottox ti }abt foxo% &4>"Dazfeâo% “Ei quboxi quodaxko alá% ¡Quboxi bx a dax uea ~uocta zix ca lacco! ¡Falouea otoxebdad quo ei |acmi do o|ta tixxo! ¡^ir a bx a ca Zxonoltuxa a zbo# |üci toemiquo |omubx ci| kuocco| doc \oea! ¹Qubâe ~boeo liekbmi9 ¹Af# eadbo ~boeo liekbmi9¹Zxonboxoe ca laconallbüe9 Lcaxi# ¹o|i co| lie~oedxëa# ei9 ¡Zxonboxoe ~oxko xo~oetax

a ~oxko |unbx# oetielo|# |b ri xo~oetaxa# |o |oetbxëae acb~badi|! ¡Nuo gu|takoeto zixo|i quo ca katâ a occa! ¡Faloxci ko acb~bü toxxbhcokoeto!Cul% “^aki| a bx tidi| lie ~i|# Dazfeâo%Dazfeâo% “Mxalba|# Cul%

 \o do|zcika oe ci| hxawi| do Cul# quo ca ~uoc~o a |oetax%Goae% “Gife# zut ie riux i~oxliat# zcoa|o% &4="Gife% “Tfae` riu# bt }a| xabebem be tfo liuetxr% &46"Goae% “]occ# bt dbd |ei} foxo be Zaxb| gu|t at kbdebmft% Di riu fa~o tfo `or| in  riux lax# Gife9 &42"Gife% “Ro|# tfae` riu%Goae% “Mb~o tfok ti ko% B }bcc dxb~o% &?:" Cul# ¹lxoâ| quo o| eolo|axbi quo Afkod r 

Kblfocbeo ei| alikzañoe9Cul% “Ei# ei lxoi% Do tidi| kidi|# acmuboe tboeo quo quodax|o alá lie @atba% Tozidâ| quodax# |b quoxâ|%Goae% “O|tá| cili# ri ~ir lie u|todo|% Zieoto ca lakzoxa%Cul% “Ca kaeda|to a ca tbetixoxëa a kb lakzoxa%Goae% “Af# quâ tieti% Zieoto kb |ihxotidi# tiká# ri ko ~ir a zieox ca lazakaxxiquë%Cul% “Mxalba|%

Page 39: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 39/46

Goae% “Kblfocbeo# to ccakaki| oe ue xati# ~aki| a ~ox quâ za|a% Qubwá| |oxëakogix ki~ox a @atba a ue li|tadi# zuodo quo ei| o|zoxoe zix fixa|% Afkod% “^a a o|tax hboe lubdada alá# Goae% O| kaci dogax a ci| ebñi| kuoxti||ici|% ¹^i| ei toedxá| kbodi# of# Kblfocbeo9Kblfocbeo% “Lcaxi quo ei% Zoxi# oe kb izbebüe# Gife dohoxëa ccakax a ca okhagadaakoxblaea aeto| do bx|o%Goae% “Gife# die‒t riu tfbe` bt‒| hottox ti lacc tfo Akoxblae Okha||r honixo mibemti tfo zicblo9 &?1"Gife% “Honixo likbem B dbd lacc kr natfox be Hi|tie# fo b| a ~oxr bkzixtaet zox|ie#fo‒cc di tfo eolo||ar% &?8"Goae% “Tfat‒| zoxnolt# Gife% Riux liat# Dazfeâo% &?<"Dazfeâo% “Tfae` riu# cila% Af# ¹quâ toemi oe oc hic|bcci9 ¹Oc xo~ic~ox9 & ^a lietxaca zuoxta# akoeawa a tidi oc kuedi%" ¡Ei |o aloxquoe# ko ~ir a bx!

 \aco%Goae# a Cul% “¹^i| |o ci zu|b|to oe oc hic|bcci9 ¡Zoxi o|tá| cili! ¡O|tá| cili!

 \o iro ue db|zaxi% Tidi|# ovlozti Cul# |acoe ac za|bcci dblboedi7 –¡Dazfeâo#kboxda!‛   Gife# Kblfocbeo# Afkod r Goae ~uoc~oe a oetxax# Afkod |i|toeboedi a Dazfeâo lie ue xilo do haca oe ca maxmaeta0 ca xoluo|tae |ihxo oc db~áe%

Cul% “¡Ca ma~bita! ¡Ca ma~bita quo quboxo ~icax oe ca zbcota! ¡O|tá oe zoxnoltio|tadi! Afkod% “Ei o|tá kuoxta% Ca haca azoea| co xiwü ca maxmaeta%Cul% “Quboxo ~icax% ¡Quboxo ~icax! & Ca ma~bita da mxbti|# ca amaxxa r ~a falba ca~oetaea%" ¡^icá! ¡^icá! & Ca |uocta%" ¡^uoca! ¡^uoca! Afkod% “¹^uoca9 &^a a ca ~oetaea%" ¡^uoca! ¡^uoca!Dazfeâo% +¡Cul! ¡Cul! ¡Cul! ¡Cul! ¡Cul!

Lietbe÷a xozbtboedi –Cul‛ kboetxa| quo7Kblfocbeo% “¡^ir a ccakax a uea akhucaelba!

 Kaxla ue e÷koxi%Gife% “If# kr Mid!

 \o do|zcika%Goae% “Gife# ho |txiem! Zcoa|o# Gife! &?4" ¡^ir a hu|lax aclific!

^a ac hañi%Kblfocbeo% “¡Ccaka! ¡Ovzcaeada do ca Donoe|a# uea akhucaelba# zix na~ix! ¹Zoxiu|todo| ei |ie doc |ox~blbi do okoxmoelba|! O| ue la|i uxmoeto# far uea kugoxfoxbda r ue hohâ kuoxti% ¡Ei# oc beloedbi o| oe ca tixxo do oenxoeto! ¡Zoxi quâciluxa! ¡Ko dblo quo ~ara a hu|lax uea akhucaelba ahagi! ¡Zaxolo quo far uekietüe do foxbdi|! ¡Tida| ca| akhucaelba| o|táe afë! Afkod% “¡Ei zudboxie lietxicax oc nuomi! ¡Kbxá liki axdo o|a tixxo! ¡Kboxda# quâ

cahuxi zaxa ci| hikhoxi|!Goae# ~uoc~o doc hañi% “¹Quâ9 ¡Tida~ëa! &^a a ca ~oetaea%" ¡O| uea latá|txino! Afkod# Kblfocbeo r Goae |o quodae oe ca ~oetaea kboetxa| quo Cul ~afalba Dazfeâo# quo |bmuo xozbtboedi –Cul# Cul# Cul‛% Gife |o quoda azaxto%

 Afkod% “¡Ar# ca ma~bita! ¡Mbxa acxododix do ca tixxo! ¡For# afë# ma~bita! ¡Hicuda!¡\o ~a a quokax! ¡O| liki uea kaxbzi|a quo ~a dbxolti ac nuomi!Kblfocbeo% “¡Ca |bxoea do ebohca! ¡Tiká# Afkod! & Afkod falo |ieax ca |bxoea doebohca%" ¡^ic~â# hicuda!

Page 40: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 40/46

Kblfocbeo% “¡Ar# zoxi o|ta ma~bita o|tá likzcotakoeto cila! & Afkod |bmuo lie |u|bxoea% Kblfocbeo co da áebki| dblboedi7" ¡Afë! ¡Ká| nuoxto! ¡O|lulfü! ¡Ar ei# ca  hiha mbxa acxododix do ca tixxo oe ccaka|! ¹Toedxá nxëi9 ¡O|ti| aebkaco| |iebdbita|! ¡Ma~bita# ~ic~â! ¡Ar# |o aloxla doka|badi a ca| ccaka|! ¡\izcá ká| nuoxto# Afkod!

 Goae |o ~a a acogax do occi| r |o ~a a aloxlax a Dazfeâo r Cul# quodáedi|oa lboxta db|taelba%

Cul% “Alá o|tir# Dazfeâo%Dazfeâo% “Naccâ% ¡Dbi| këi# quâ bdbita! ¡Naccâ!Cul% “^oeë quo to luxi o|i%Goae% “¡Tiká oc aclific! Quâ tieti# ci toeëa oe ca kaei%Cul% “Ei o| eada# o| |üci uea foxbda |uzoxnblbac%Dazfeâo% “Mxalba|% Afkod% “¡\o ~a! \betbü oc icix doc kax# kbxá lüki xotika zaxa accá%Kblfocbeo% “¡^uoca xëi ahagi!Cul% “¹Dazfeâo9Cul% “To quboxi kulfi%Dazfeâo% “Mxalba|%Cul% “¹Zidâ| lakbeax9 ^oeë# ~aki| a hagax# ~i| r ri# r ~aki| a bx a zbo fa|ta calikb|axëa%Dazfeâo% “I%@%# arudako%Cul% “¹O|tá| hboe9Dazfeâo% “\ë# o|tir hboe%Cul% “Gife# Goae# ¹o|táe cb|ti|9Goae% “Cot‒| mi# Gife% &??"Gife% “B‒cc ta`o tfo hidr }btf ko be tfo lax% &?>"Goae% “Bt‒| hottox ti cot bt foxo# Gife% &?="Gife% “B |abd B ta`o aed B ta`o bt! &?6"

Cul% “Quâ quoxâ|# dogaci falox%Goae% “Tfoe zut bt be a hcae`ot# Gife% &?2"Gife% “Tfae` riu%Dazfeâo% “Adbü|# Kblfocbeo%Kblfocbeo% “Fa|ta zxieti# Dazfeâo%Dazfeâo% “Adbü|# Afkod% Afkod% “_e zcalox# Dazfeâo%Goae% “^i| to quodá| alá# ri to ccaki# Kblfocbeo% ¡Lixago# kb akix!Dazfeâo% “¹Ko ~a| a txaox eaxaega|9 Afkod% “To ~ir a cco~ax tida| ca| eaxaega| do Tueow%Dazfeâo% “¹Düedo o|tá kb eolo|ox9 Quboxi kb| xuhëo|# ci| ~ir a cco~ax a ca láxloc%

Cul% “Tiká# quoxbda%  Dazfeâo# Cul# Goae r Gife |acoe# Cul |i|toeboedi a Dazfeâo# Gife|i|toeboedi a @atba%

 Afkod% “¡_n# o|liedaki| o|a luea!Kblfocbeo% “¡Ar# |ë# kotoca oe oc hañi! Afkod% “¹Quoxâ| quo to fama ue lanâ# Kblfocbeo9

Page 41: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 41/46

Kblfocbeo% “\i| ue áemoc# Afkod% Toemi quo lieno|axto uea li|a7 ei |ir xbla% \ir uea kbtükaea% Oe xoacbdad# ~b~i oe ue luaxtulfi oe ca lacco Kie|boux+co+Zxbelo%Ko ~b|ti do kugox |üci zaxa |acbx a ca eilfo% Afkod% “¹Lüki# ~i| takhbâe ~b~ë| oe Kie|boux+co+Zxbelo9Kblfocbeo% “¹Zix quâ# ~i| takhbâe9 Afkod% “\ë# ko kudâ arox# kb luñadi ko oelietxü uea zbowa%Kblfocbeo% “¹Oe quâ e÷koxi9 Afkod% “Txobeta r uei%Kblfocbeo% “¹Oetielo| |i| ~i| oc áxaho quo |o be|tacü arox9 Afkod% “¹^i| |i| oc lfbli do aetoigi| quo ko arudü a |uhbx oc liclfüe9

 Kblfocbeo lixxo a hu|lax |u| aetoigi|%Kblfocbeo% “¡\ir ri! Afkod% “¹R ko fahëa| xolieilbdi9Kblfocbeo% “¡Af# ei# |ir titackoeto kbizo! Afkod% “¡O| oc do|tbei# oetielo|!Kblfocbeo% “¹Ko zxonoxë| liki fikhxo i liki kugox9 Afkod% “Lie ci| aetoigi|# liki fikhxo0 lie ca zocula# liki kugox%Kblfocbeo% “¡Ar# quoxbdi# to adixi!

_ea ovzci|büe anuoxa% Lixxoe a ca ~oetaea% Afkod% “¡Kboxda# ca tixxo quo ovzcita!

_ea |oxbo do ovzci|bieo|%Kblfocbeo% “Ar# kboxda# ¹lxoâ| quo dohoxëaki| quodaxei| alá9 Afkod% “Ar# |ë# ei far zocbmxi% Kbxá oc auti# accá% ¡Zu|boxie a ca lfbqubta @atba oe oczixtaoqubzago|! ¡\uhboxie tidi|! Oc quo kaeoga o| Goae%Kblfocbeo% “Kogix# o| oc ÷ebli quo kaetboeo ca lahowa nxëa% Afkod% “Huoei# tidi o|i o| zaxto doc za|adi# Kblfocbeo% ¡Ar# kboxda# |o quoka oclanâ!

^a a iluzax|o doc lanâ%

Kblfocbeo% “¡Ar# Afkod# Afkod# oc auti oenbca zaxa ca tixxo a tida ~ocilbdad! Afkod% “¡\o koto adoetxi# zuta quo ci zaxbü! ¡\o quokae! ¡\o quokae! ¡O|táetidi| kuoxti|! ¡O|táe tidi| kuoxti|!Kblfocbeo% “¡Ar# Dbi| këi# Afkod# zxitomoko! Afkod% “Alá o|tir# Kblfocbeo# ¡ei toema| kbodi!Kblfocbeo% “A ~olo|# Dbi| ccoma tae do xozoeto%

EITA\

&1" \âztbki7 =æko axxiedb||okoet% Haxxbi do latomixëa adraloeto ac \oea%

&8" Nâcbv Zitbe7 ladoea do |uzoxkoxladi|%

&<"

Page 42: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 42/46

Lfbcaha &oe oc ixbmbeac# dgoccaha"7 zxoeda do ci| zuohci| áxaho| lie|b|toeto oe ueat÷ebla caxma fa|ta ci| zbo|# lie lazulfa r kaema| akzcba|%

&4"Oe bemcâ| oe oc ixbmbeac% ¡Fica# izoxadixa! ¡Quboxi falox uea ccakadabetoxlietbeoetac a Euo~a Rix`! ¡Do zox|iea a zox|iea! \ir ca |oñixbta DazfeâoI‒Dieeocc% ¡Quboxi ccakax a kb kaxbdi do zox|iea a zox|iea# oe Kaefattae# Euo~a Rix`! ¡Co daxâ oc e÷koxi!

&?"¡_e kikoeti# zix na~ix! ¡Zoxdë oc e÷koxi! P%%%[ ¡ue |omuedi! P%%%[ ¡ue |omuedi! P%%%[¡ZC ilfi luaxoeta dbolbeuo~o! ¡\ë# dbolbeuo~o! ¡Xázbdi# zix na~ix! ¡O|tir azuxada!

&>" Koxmuow 7 |aclfblfa zblaeto doc Eixto do Ánxbla%

&="Fica# ¹Gife9 ¹Düedo o|tá @atba9 ¹O|tá afë9 ¡Quboxi quo ~uoc~a liekbmi! ¹Quâ

dolë|9 P%%%[ ¡Quboxi fahcax lie @atba! ¡Zix na~ix# Gife! P%%%[ Fica# ¹Gife9 ¡Zix na~ix#quboxi quo ~uoc~a @atba !

&6"Ci zxieuelba a ca akoxblaea% PE% doc autix%[ Kabeo7 o|tadi do ci| OO__# |btuadi oeca wiea do Euo~a Bemcatoxxa# ac eixdo|to doc zaë|%

&2" Agav 7 cëeoa do zxidulti| do cbkzbowa do Licmato+Zackicb~o caewada ac koxladi oe124=%

&1:"Fica# Gife# |ir Goae# ¡nocbw Añi Euo~i! Mxalba|# ¹lüki o|tá|9 Dazfeâo ei o|tá alá#¡o|zoxá ue kbeuti!

&11"Fica# ¹Gife9 Dazfeâo ei o|tá alá# ¡o|tá duxkboedi! O| taxdo oe Zaxë|# |ahâ|# ¡eica zuodi co~aetax! ¹Lüki quo düedo o|tá @atba9 ¹Ei o|tá lie ~i|9 ¡Huoei# alá eio|tá! ¡O|zoxá ue kbeuti# Gife! P%%%[ Zoxi# ¹düedo o|tá|# Gife9 ¹Nietabehcou9¹Lüki quo ei o|tá| oe Euo~a Rix`9

&18"Dako tu e÷koxi do tocâniei% ¡Co ~ir a dolbx quo to ccako! Huoei# ¡ei |â düedo o|tá@atba! ¡Ei zuodi do|zoxtax a Dazfeâo# o|tá duxkboedi! ¡_e kbeuti# Gife!

&1<"Fica# Gife# |ir Cul% ¹O|tá| oe Nietabehcou9 Za|ü acmi fixxbhco# Gife% Quboxi quo|oa| nuoxto aeto| do o|lulfaxko% ¹I%@%9 @atba o|tá kuoxta% Gife# lxoi quo ci kogixquo zidâ| falox o| ~oebx a Zaxë| tae zxieti liki |oa zi|bhco% Dazfeâo o|tá kur 

Page 43: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 43/46

kac# to ~a a eolo|btax% Dazfeâo katü a @atba# Gife# i qubwá| |icakoeto ca dogükixbx# ei |â% Xolbâe oelietxaki| oc luoxzi oe uea ~acbga% ¹Luáedi9 Ei |â% Ei ca ~ba @atba oe ca ÷ctbka |okaea% ¹Luáedi to nub|to do Zaxë|# Gife9 ¹Falo uea |okaea9¹Oc dëa do Ea~bdad9 Ei ca ~b a @atba do|zuâ| do o|i% Huoei# Gife# o|tá kuoxta%¹Oetoedâ|9 ¡Zix na~ix! Afixa o| Dazfeâo ca quo o|tá oe zocbmxi% P%%%[ Toeâ lubdadioe ca autizb|ta# Gife# far kulfa moeto hixxalfa o|ta eilfo% Ei zboxda| ocautilietxic# Gife# ¹ci zxikotâ|9 Gife# ¹o|tá| hboe9 Ei ~ir a ccakax a ca zicblëaaeto| do quo o|tâ| alá# o|i o| ká| i koei| kodba fixa%%% O|tá alá# oe kbdozaxtakoeti# alaha do oetxax% ¡Ei |â |b to zuodo atoedox# Gife! ¡_e kikoeti!P%%%[ Ei oetboedo# Gife% Ri ca ~ir a lubdax# |â nuoxto# Gife# to o|taki| o|zoxaedi%Lfau# Gife# ue ho|i%

&14"Fica# Afkod% P%%%[ ¹Quâ za|ü# Cul9

&1?"Qubwá| dohoxëa| zxomuetaxco a Dazfeâo# Gife%

&1>"Dazfeâo# ¹ko o|lulfá|9

&1="O|lulfi tidi r a tidi|# Gife% O|tir likzcotakoeto hboe%

&16"¹Quâ za|ü9

&12"

¡Oetielo| ovzcblako oe nxaelâ|# Dazfeâo% ¡Zix na~ix# ovzcblako!

&8:"Ei oetboedi# o|taha ~b~a# r foxki|a r zoxnoltakoeto |acudahco# oc dëa do Ea~bdad gumaha lie |u| gumuoto|# ¹lüki zudi za|ax9

&81"¡Tiká o|i# Gife# ccoei do aclific# liki to mu|ta! Xázbdi# Gife# ~aki| a ca zicblëa%¡Azuxato! ¡Azuxato! P%%%[ Zix na~ix# Gife# ~aki|% ¡O|tir xoackoeto kur lae|ada!

&88"

Zix |uzuo|ti# Dazfeâo%

&8<"Cco~á oc luoxzi do @atba# zix na~ix% ¡^ic~oki| a la|a!

&84"\ë# quoxbda# zoxi dohoki| bx a ca o|talbüe do zicblëa%

Page 44: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 44/46

&8?" Ri ci faxâ# Gife%

&8>"Gife# ¡xolixdá quo nuo |üci ue allbdoeto!

&8="Zoxi# ¹qubâe ci ~a a lxoox# Cul9

&86"¡^i| ci ~a| a lxoox! ¡^i|! ¡\b ei ci lxoâ| ~i|# eadbo ci ~a a falox! ¹Oetoedâ|9

&82"\ë# Cul% Mxalba|% ¡If# Dbi| këi!

&<:"¹Quâ za|ü9 ¹Quâ za|ü9

&<1" A @atba ca kataxie lie ue xo~üc~ox%

&<8"¡If# kb lfbqubta!

&<<"¡Zuta! ¡Zuta! ¡Zuta!

&<4"

¡To ~ir a kata! ¡Zuta! ¡To ~ir a katax!

&<?"¡If# kb hohbta# kb hohbta!

&<>"¡\ictako# ha|taxdi! P%%%[ ^ir a o|tax txaequbci# ci zxikoti# ci zxikoti# Cul%\icakoeto quboxi faloxco uea zxomueta a Dazfeâo%

&<="¹Zix quâ ca kata|to# eoea9

&<6"¹Ko oetoedâ|# Gife9 ¡Ei# ei ko oetoedâ|# |ulbi akoxblaei! ¡Ei oetoedâ| eada!

&<2"¡To ~ir a katax! ¡To ~ir a katax!

&4:"

Page 45: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 45/46

¡\oetato! &I ká| hboe# acmi a|ë liki –¡A|boetato!‛# ra quo |o okzcoa –|oat‛Pa|boeti[ oe cumax do –|bt‛"%

&41"Qub|boxa ue lanâ# zix na~ix%

&48"¹Ei quoxâ| ue txami# Gife9 P%%%[ ¹_e }fb|`r9

&4<"Ei# mxalba|# Kblfocbeo% Ko |boeti kogix%

&44"¡Ei ~ir a dolbx ká| quo ca ~oxdad# Dazfeâo!

&4?"O|tá| oenoxka# eoea% O|tá| kur oenoxka% Qubwá| |oa kb lucza# ¡zoxi o|tá| kur oenoxka! ^ir a oelietxax ci| kogixo| diltixo| zaxa ~i|# r tidi ci quo eolo|bto|%Lienbá oe kë# Dazfeâo# zix na~ix%

&4>"Dazfeâo# o| kogix o|zoxax alá%

&4="Gife# zieoto oc |ihxotidi# zix na~ix%

&46"Mxalba|# o|taha cci~boedi oe ca zxi~belba%

&42"Huoei# alá oe Zaxë| eo~ü gu|ti a kodbaeilfo% ¹Toeâ| ca| cca~o| do tu auti# Gife9

&?:"Dákoca| a kë% Ri kaeogi%

&?1"Gife# ¹ei lxoâ| quo o| kogix ccakax a ca Okhagada Eixtoakoxblaea aeto| do bx a cazicblëa9

&?8" Aeto| do ~oebx ccakâ a kb zadxo oe Hi|tie# o| uea zox|iea kur bkzixtaeto# ~a afalox ci eolo|axbi%

&?<"Zoxnolti# Gife% Tu ahxbmi# Dazfeâo%

&?4"

Page 46: La Torre De La Defensa de Copi

8/9/2019 La Torre De La Defensa de Copi

http://slidepdf.com/reader/full/la-torre-de-la-defensa-de-copi 46/46

Gife# ¡|â nuoxto! ¡Zix na~ix# Gife!

&??" ^aki|# Gife%

&?>" ^ir a cco~ax oc luoxzi liekbmi oe oc auti%

&?="O| kogix dogaxci alá# Gife%

&?6"¡Dbgo quo ko ci cco~i# r ko ci cco~i!

&?2"Oetielo| zieoci oe uea |áhaea# Gife%