Ky thu-co-vay-t05

142
X-Boy@ VuiVeClub.Net

description

Câu chuyện bắt đầu khi cậu bé Shindou Hikaru tình cờ đến nhà ông nội và bắt gặp 1 chiếc bàn cờ vây cổ, không ai nhìn thấy vết máu trên bàn cờ ngoài cậu. Sau đó, cậu đã gặp Fujiwara no Sai, 1 kỳ thủ cờ vây đến từ thời đại Heian, vốn là 1 người dạy cờ vây cho nhà vua, nhưng bị 1 người dạy cờ khác ganh ghét hãm hại, nên bị đuổi khỏi thành. Uất ức, Sai trầm mình xuống sông tự vẫn, nhưng do vẫn còn nặng lòng với cờ vây, Sai đã nhập vào bàn cờ để đợi 1 người có thể thấy mình, và giúp mình chơi cờ. Và, Sai đã gặp Hikaru. Nhìn thấy được tài năng của Hikaru, Sai đã hướng dẫn cậu, truyền cho cậu niềm đam mê cờ vây, giúp Hikaru trở thành 1 kỳ thủ xuất sắc...

Transcript of Ky thu-co-vay-t05

Page 1: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 2: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 3: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 4: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 5: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 6: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 7: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 8: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 9: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 10: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 11: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 12: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 13: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 14: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 15: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 16: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 17: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 18: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 19: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 20: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 21: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 22: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 23: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 24: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 25: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 26: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 27: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 28: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 29: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 30: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 31: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 32: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 33: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 34: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 35: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 36: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 37: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 38: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 39: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 40: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 41: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 42: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 43: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 44: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 45: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 46: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 47: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 48: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 49: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 50: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 51: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 52: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 53: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 54: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 55: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 56: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 57: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 58: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 59: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 60: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 61: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 62: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 63: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 64: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 65: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 66: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 67: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 68: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 69: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 70: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 71: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 72: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 73: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 74: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 75: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 76: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 77: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 78: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 79: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 80: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 81: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 82: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 83: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 84: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 85: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 86: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 87: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 88: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 89: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 90: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 91: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 92: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 93: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 94: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 95: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 96: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 97: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 98: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 99: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 100: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 101: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 102: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 103: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 104: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 105: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 106: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 107: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 108: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 109: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 110: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 111: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 112: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 113: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 114: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 115: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 116: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 117: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 118: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 119: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 120: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 121: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 122: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 123: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 124: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 125: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 126: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 127: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 128: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 129: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 130: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 131: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 132: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 133: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 134: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 135: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 136: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 137: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 138: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 139: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 140: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 141: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net

Page 142: Ky thu-co-vay-t05

X-Boy@ VuiVeClub.Net