Kostanjevica na Krki - Pogled iz balona - Views from a balloon

download Kostanjevica na Krki - Pogled iz balona - Views from a balloon

of 80

 • date post

  28-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Kostanjevica na Krki, fotomonografija

Transcript of Kostanjevica na Krki - Pogled iz balona - Views from a balloon

 • Kostanjevica na KrkiPogled iz balona/Views from a Balloon

 • 2

 • 3Vsebina/ContentsPravljina deela zakladov in doivetij . . . . . . . . . . . 4A Fairyland of Treasures and Adventures . . . . . . . . . 5

  Mesto Kostanjevica na Krki . . . . . . . . . . . . . . . . 7The Town of Kostanjevica na Krki . . . . . . . . . . . . . 7

  Galerija Boidar Jakac . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25Boidar Jakac Art Gallery . . . . . . . . . . . . . . . . .25

  Kostanjevika jama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35Kostanjevica Cave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

  Reka Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39River Krka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

  Krakovski gozd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61Krakovo Forest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

  Gorjanci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71Gorjanci Hills . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

  Pod soncem ti para ni . . . . . . . . . . . . . . . . . .83Nothing Compares to You . . . . . . . . . . . . . . . .83

 • 4A Fairyland of Treasures and Adventures Kostanjevica na Krki, a small yet historically rich and particularly alluring corner of Eu-rope under the golden yellow sun of Slove-nia . A town that radiates rainbow hues and silver reflections of light, a green paradise . A town with a soul, life and character of its own .A town where time slows down, nice and easy .A town covered in a blanket of leaves and lush with the finest of fruits in autumn,quiet and peaceful when white crystals swish softly in winter, dewy, verdant and vibrant with colourful flowers in spring, and in summer, as if touched by a magic wand, bustling with activity and sounds .It nestles snugly at the foot of the Gorjanci Hills, in a melancholy of soft river shapes, luxuriant groves and inspiring vine-clad hills . It boasts a remarkable island setting and idyllic, picturesque and graceful scenery . It is wrapped in a warm and secure embrace of the romantic and gently winding river Krka . Kostanjevica na Krki is a fairyland of count-less treasures, a treasure trove of personal experiences and adventures . It is love at first sight an eternal one

 • 5Pravljina deela zakladov in doivetijKostanjevica na Krki, majhen, a zgodovinsko bogat in posebej privlaen kotiek Evrope pod zlatorumenim soncem Slovenije . Mestece, ki zrcali mavrine odtenke, srebrne odbliske svetlobe in zeleni raj . Mestece, ki ima svojstveno duo, ivljenje in poseben peat .Mestece, kjer ura tiktaka lagodno in poasi .Mestece, ki je jeseni pokrito s preprogo listja in plodno z najlahtnejimi plodovi,pozimi, ko zvenijo beli kristali, je spokojno in mirno, spomladi rosno, zeleno in barvito s pisanim cvetjem, poleti pa, kot bi zamahnil s arobno paliico, vse vrvi in umi .Razteza se ob vznoju varnega objema Gor-jancev, v melanholiji mehkih renih oblik ko-atih gajev in razneenih vinskih goric . Odlikuje jo izjemna lega na otoku, idilinost, slikovitost in milina pokrajine . Moan objem in zavetje ji nudi romantina in rahlo vijuga-sta reka Krka . Kostanjevica na Krki je pravlji-na deela mnogih zakladov in osebnostnih doivetij, v katero se zaljubi na prvi pogled, ta ljubezen pa sega v neskonnost

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9Mesto Kostanjevica na KrkiStarodavna lepotica Kostanjevica na Krki je najmanje in eno najsta-rejih mest v Sloveniji . Stari del mesta lei na otoku v meandru reke Krke, v podnoju Gorjancev, in se je rodil blizu gradu Landestrost, nekdanje spanheimske obmejne trdnjave . Mestna struktura z dvema paralelnima ulicama, Ulico talcev (Veliki plac) in Oranovo ulico (Mali plac), ter stiiem ulic na Kambievem trgu, se je ohranila vse do da-nes, ko je kraj z izjemno arhitekturo veliasten kulturni in zgodovinski spomenik . Na priblino 500 metrov dolg in 200 metrov irok reni otok vabita dva veja lesena mostova, izdelana iz krakovskega hrasta .Ime naselja Kostanjevica na Krki je bilo v listinah prvi omenjeno leta 1091, kot sede upnije leta 1220, z mestnimi pravicami pa je bilo okronano leta 1252, ki predstavlja zgodovinski mejnik, saj je po-membno sooblikoval gospodarski, drubeni in politini vzpon, hkrati pa tudi razvoj mesta in okolikih krajev . Mesto se je v preteklosti po-naalo s kovnico denarja, sodiem, katastrskim uradom, mestnim svetom, zemljiko knjigo, gozdno upravo, andarmerijsko postajo, mitninsko postajo, potnim uradom, policijsko postajo, zdravstveno in farmacevtsko slubo, mestno mlekarno, mestno gardo, mestno godbo in z mnogimi drutvi . Z vihravim vrveem in energijo spokojno mesto napojijo prireditve . Pestra pokrajina ob zasanjani Krki in ob melodijah ptic vabi na oddih ali sprostitev, portno rekreacijske aktivnosti kolesarjenja, teka, po-hodnitva, olnarjenja, ribolova, lova ali jee konj nudijo svojstvena doivetja, najrazsenejo in najslikovitejo mavrino sliko pa odstira pogled iz balona . S svojo oarljivo lepoto, z bogastvom vsebin naravne in kulturne dediine, gostinsko ponudbo in monostmi za preivljanje proste-ga asa sodi to edino ivo slovensko mesto na renem otoku med najmikavneje destinacije v Sloveniji, zato vabi tudi vas, da jo sami ali skupaj z lokalnim turistinim vodnikom razkrijete in postanete njen prijatelj .

  Town of Kostanjevica na KrkiA venerable beauty, Kostanjevica na Krki is the smallest and one of the oldest towns in the country . The old town is situated on an is-land in a bend in the river Krka, at the foot of the Gorjanci Hills . It emerged close to Landestrost Castle, once a Spanheim border strong-hold . The original plan of the town, with two streets running parallel, Ulica talcev (Veliki plac) and Oranova ulica (Mali plac), and joining at Kambiev Square, has remained unchanged to this day . Today the town, with its remarkable architecture, is a magnificent cultural and historical monument . Two wooden bridges, made of oak wood har-vested from the nearby Krakovo Forest, lead onto the river island, which is some 500 metres long and 200 metres wide .The first recorded reference to the settlement by the name of Kostan-jevica na Krki dates back to 1091 . It was next recorded as the seat of the parish in 1220 before being granted a town charter in 1252, which was a historic milestone . That year marked an important step forward in helping shape the town's economic, social and political future and also the development of the town itself and areas around it . In the past the town had its own mint, courthouse, land registry, town council, cadastre, forestry authority, gendarmerie, bridge toll station, post office, police station, health service and pharmacy, town dairy, town guards, town band and many societies . Events are what fills this quiet and peaceful town with lively activity and energy . The diverse landscape by the dreamy river Krka, where birdsong fills the air, is ideal for a short break or relaxation, while recreational sporting activities like cycling, running, hiking, boating, fishing, hunting and horseback riding offer unique, memorable ex-periences . By far the widest and most spectacular views can be en-joyed from a hot-air balloon . With its incredible charm, wealth of natural and cultural heritage, culinary offerings and wide range of leisure activities, this river island town, the only living town of its kind countrywide, ranks among Slovenia's most attractive destinations, so you are invited to discover and explore it, either by yourself or with a local tourist guide, and become friends with it .

 • 10

 • 11

  Mestece je bogato s sakralno dediino . Na severozahodnem delu otoka se v zelenem ambientu, loena od strnjenega niza hi, bo-hoti upnijska cerkev sv . Jakoba, na junem delu pa zavzema pomemb-no prostorsko pozicijo prvovrsten kulturni spomenik, podrunina cerkev sv . Miklava . Privlane so tudi okolike cerkve, in sicer na Sli-novcah, Mohorju, Frlugah, Riah, Otrcu in na Malih Vodenicah .

  This small town holds a wealth of sacred heritage . In the north-western part of the island, in a green patch away from the cluster of houses, stands in all its grandeur the parish Church of St Jacob, and in a prominent location to the south stands St Nicolas' Chapel of Ease, a world-class cultural monu-ment . Also worth visiting are the nearby churches at Slinovce, Mo-hor, Frluga, Rie, Otrc and Male Vodenice .

 • 12

  Romantina sprehajalna pot poteka po Tercialskem mostu ali Mostu ljubezni . Tercial-skem zato, ker so se na njem sreevale gospe in ogovarjale meane, mostu ljubezni pa, ker je bil ta angel svetlobe z odprtim pogledom na Krko e od nekdaj priljubljeno zbiralie mladih in zaljublje-nih . Idejno zasnovo zanj je oblikoval arhitekt Joe Plenik, ki je prijateljeval z domao lekarnarico mag . Emilijo Fon .

  A romantic walking path runs over the Gossip Bridge, also known as the Bridge of Love . Gossip Bridge because in times past old ladies would meet on this bridge and talk about the townspeople be-hind their backs, and Bridge of Love because this angel of light, affording an open view of the river Krka, has always been a popular meeting point for the young and the lovers . The outline plan for the bridge was designed by architect Joe Plenik, who was at that time friends with the local chemist Emilija Fon .

 • 13

 • 14

  Zaetki galerijske dejavnosti segajo v leto l956, ko je bila na pobudo tedanjega ravnatelja Lada Smrekarja v prostorih ole ustanovljena Gorjupova galerija, ki predstavlja predhodnico vseh kasnejih