Klimatske promjene Višnja Grgasović - klima.mzopu.· Republika Hrvatska Ministarstvo zaštite...

download Klimatske promjene Višnja Grgasović - klima.mzopu.· Republika Hrvatska Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Klimatske promjene Višnja Grgasović

of 32

 • date post

  30-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Klimatske promjene Višnja Grgasović - klima.mzopu.· Republika Hrvatska Ministarstvo zaštite...

 • Republika HrvatskaMinistarstvo zatite okolia, prostornog ureenja i graditeljstva

  Klimatske promjene

  Vinja Grgasovi

  Rijeka, lipanj 2007.

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Sadraj

  Efekt staklenikaOteenje ozonskog slojaUtjecaj klimatskih promjenaEmisije staklenikih plinovato se poduzima u svijetuto se poduzima u Hrvatskoj Mjere smanjenja

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Efekt staklenika

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Ukupno u posljednjih 200 godina: 2,3 trilijuna tona CO2(1750. CO2 =280 ppm; 2003. CO2 =368 ppm)

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Stakleniki plinoviStaklenikiplinovi

  Kemijskaformula

  Koncentracijaprijeindustrijaliza-cije

  Koncentracijanakonindustrijalizacije

  Vrijemeivota u atmosferigodina

  Glavni izvori Staklenikipotencijalzagrijavanja

  Ugljinidioksid

  CO2 280 ppm 358 ppmv 50-200 Fosilna gorivaSjea umaProizvodnjacementa

  1

  Metan CH4 700 ppm 1720 ppmv 12-17 Fosilna gorivaRiina poljaOdlagalitaotpada, Stoar.

  21

  Diduik oksid N2O 275 ppm 312 ppmv 120-150 Gnojenje, Industri. procesi

  310

  CFC CFC12 0 503 pptv 102 Tekuarashladnasredstva, Pjene

  125-152

  HCFCHalogeniraniugljici

  HCFC-22 0 105 pptv 13 Tekuarashladnasredstva

  125

  Perfluorugljik CF4 0 110 pptv 50000 Proizvodnjaaluminija

  6500

  Sumporheksafluorid

  CF6 0 72 pptv 1000 Proizvodnjamagnezija

  23900

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Glavni antropogeni izvori staklenikih plinova

  Izgaranje fosilnih gorivaIndustrijski procesiOdlaganje otpadaSjea umaPoljoprivredna proizvodnjaStoarstvo

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • OzonskiOzonski slojsloj uvauva ivotivot nana ZemljiZemlji

  upija UV zraupija UV zraenje Suncaenje Suncatiti planet od titi planet od tetnih utjecaja UV B zratetnih utjecaja UV B zraenja, enja, tetnog tetnog za gotove sve oblike za gotove sve oblike ivotaivota

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Razgradnja ozonskog sloja

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Ozonska rupa

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

  http://www.atm.ch.cam.ac.uk/cgi-bin/imagemap/toms_data

 • Tvari koje oteuju ozonski sloj

  Freoni (klorofluorougljici, CFC) se nalaze ikoriste u: 1.aerosolima gdje slue kao potisni plin

  deodoranta, parfema, lakova za kosu,medicinskih preparata, insekticida i sl.,

  2.industriji namjetaja kao sredstvo za pjenjenjepri proizvodnji pjenastih guma,

  3.industriji fleksibilnih i krutih poliuretanskihpjena za termoizolaciju,

  4.proizvodnji plastinih masa, 5.sredstvima za ienje i odmaivanje u

  elektroindustriji i u domainstvima kao otapala,6.hladnjacima i ledenicama, hladnjaama i

  drugim rashladnim sustavima, te 7.klima ureajima i toplinskim pumpama.

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

  http://www.dealtime.com/DealFrame/DealFrame.cmp?BEFID=25209&crawler_id=51038&dealId=LDmgDEdsJMBIhyuoTrnQFg%3D%3D&prjID=ds&searchID=b7479a8b2287cb90627a2000&url=http%3A%2F%2Fwww.vstore.com%2Fcgi-bin%2Fpagegen%2Fvstoremarket%2Fwendersons%2Fpage.html%3Fmode%3Dite

 • Haloni koriste se prvenstveno u ureajima za gaenje poara i u protupoarnim instalacijama.

  Osim freona i halona, ozonski sloj oteuju: ugljik tetraklorid koji se nalazi u otapalima i

  sredstvima za ienje te u fumigantima, metil bromid koji slui kao sredstvo za

  fumigaciju tla u staklenicima a kod nas senajvie koristi u proizvodni presadnica duhana,

  1,1,1 triklor etan, odnosno metil kloroform koji se koristi kao otapalo zaodmaivanje strojeva te

  Nezasieni klorofluorougljikovodici inezasieni bromougljikovodici.

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

  http://www.h3r.com/services/index.htm

 • Zatita od UV zraenja

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Globalno zatopljenje je porast srednje temperature zraka na planetu Zemlji. Najtoplija godina na globalnoj razini 1998. (+0,54 oC); 2005. (+0,48 oC) u odnosu na prosjenih 14 oC.

  1856, Martens 2001, Holzhauser

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Promjene temperature na kontinentima (1900. 2000.)

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Pitanje klimatskih promjena dominantan problem okolia u 21. stoljeu

  Globalna temperatura je u posljednjih 100 godina porasla za 0,7 C, u Europi za 1 C

  Porast globalne temperature u narednih 100 godina mogao bi biti 1,4 5,8 C, a u Europi 2,0 6,3 C

  Odstupanje srednje godinje temperature od prosjeka u razdoblju od 1860. do 2005.. godine (IPCC, 2006)

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Potencijalni utjecaji promjene klime

  Utjecaj na .

  Zdravlje Poljoprivredu ume Vodne resurse Obalna podruja Bioloku raznol. ekosustave

  Infektivne bolesti i poveanje oneienja zraka

  Prinosi i nedostatakvode

  umske vrste i prirast

  Opskrba vodom i kvaliteta vode

  Erozija obale zauzeeprostora

  Gubitak vrstai stanita

  Porast razine moraOborine

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Porast uestalosti ekstremnih vremenskih dogaajaHladne zime bit e rjee do 2020., a do 2080. e nestati.

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Pomicanje vegetacijskih pojaseva i ugroenost visokoplaninske floreMigracije ili izumiranje biljnih i ivotinjskih vrsta

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Obala i obalno podruje

  Porast razine mora i prodiranje slane vode ugroava slatkovodna jezera, utjee na opskrbu pitkom vodom i poljoprivreduPotapanje obalnih graevinaPromjene u sastavu ihtiofaune, pojava imigrantskih vrsta riba iz toplih moraPromjene podruja mrijesta gospodarski vanih vrsta riba

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • PoljoprivredaLIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Emisije staklenikih plinova u svijetu i Hrvatskoj

  Hrvatska: 6,6 tona CO2po stanovniku (2004.)

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Emisija staklenikih plinova u RH 1990.- 2004.

  -30.000

  -20.000

  -10.000

  0

  10.000

  20.000

  30.000

  40.000

  1990. 1995. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004.

  godina

  Gg CO2 eq

  Energetika Industrijski procesi

  Poljoprivreda Gospodarenje otpadom

  Uporaba tla i umarstvo

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • Rast emisija/rast BDP-a

  D e n m a r k

  F in la n d

  F r a n c e

  Ir e la n d

  L u x e m b o u r g

  N e t h e r la n d s

  P o r t u g a lB u lg a r ia

  E s t o n ia

  R o m a n ia

  S lo v e n iaA u s t r ia

  B e lg iu m

  G e r m a n y

  G r e e c e

  It a l y

  S p a in

  S w e d e n

  U n i t e d K in g d o m

  C r o a t i a

  C z e c h R e p u b l i c

  H u n g a r y

  L a t v ia

  L i t h u a n ia

  P o la n dS lo v a k ia O E C D E u r o p e

  S A D

  0

  2 0 0 0

  4 0 0 0

  6 0 0 0

  8 0 0 0

  1 0 0 0 0

  1 2 0 0 0

  1 4 0 0 0

  1 6 0 0 0

  1 8 0 0 0

  2 0 0 0 0

  0 5 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5 4 0 4 5 5 0

  G D P / c a p i t a , U S $ * 1 0 3

  Em

  isija

  CO

  2 /ca

  pita

  u 2

  001.

  , kg

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYOTO PROTOCOL IN THE REPUBLIC OF CROATIA

 • to se poduzima u svijetu?

  Okvirna konvencija Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC), 1992. Rio de Janeiro, 188 dravaKyotski protokol, 1997. Kyoto, 170 drava -5%, 2008.-2012.

  Budua obvezujua razdoblja:Do 2020. godinezadravanje rasta globalne temperature na 2 oC

  Razvijene drave, drave Priloga I UNFCCCDrave u razvoju

  LIFE PROJECT CAPACITY BUILIDNG FOR IMPLEMENTATION OF THE UNFCCC AND THE KYO