Istočna Srbija

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  192
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Istočna Srbija

 1. 1. 1New investment destination: Eastern Serbia NEW investment destination May 2014 | Free copy | Published by National Alliance for Local Economic Development Eastern Serbia Nova investiciona destinacija: Kako prepoznati optine sa povoljnim poslovnim okruenjem How to recognize business friendly locations Preporuujemo najbolje Recommending the best: Boljevac, Knjaevac, Negotin www.naled.rs ISTONA SRBIJA
 2. 2. Nova investiciona destinacija: Istona Srbija2 Region istone Srbije nalazi se u pojasu Srbije uz bugarsku granicu Evropske unije, i prostire se od erdapske klisure i Dunava na severu, do Stalake klisure i Gledikih planina na jugu. U privredne po- tencijale ovog kraja spadaju rudarstvo i energeti- ka, hemijska, drvna, metalopreraivaka, tekstilna i obuarska industrija, kao i poljoprivreda - naroito proizvodnja vina i groa. Veliki potencijal lei i u vo- dama, to potvruju velike hidroelektranaerdap na Dunavu, kao i brojne mini hidroelektrane. Iako su istonu Srbiju izabrale renomirane kompa- nije kao to su Michelin, Gorenje, Falc East, Mura, Heineken, Strabag ovaj region se ne moe pohvaliti najveim prilivom stranih direktnih inve- sticija. Ali upravo to moe biti argument za one koji trae novu lokaciju, jer drava obezbeuje poseb- ne subvencije, olakice i poreska osloboenja kako bi podstakla investicije u manje razvijene regione. Istona Srbija otvara vrata The region of Eastern Serbia is located along the Bulgarian part of the European Union border, and it stretches from the erdap Gorge (Iron Gate) and the Danube on the North, to Stala Gorge and Gledi mountains in the South. The econo- mic potentials of this area include mining and energy, chemical, wood, metal-processing, textile and shoemaking industry, as well as agriculture in particular, the production of wine and grapes. Additionally, it has great potential in water, as confirmed with large hydro power plantserdap on the Danube and numerous mini hydro power plants. Even though Eastern Serbia was noticed and cho- sen by reputable international companies such as Michelin, Gorenje, Falc East, Mura, Heineken, Strabag the region cannot boast with substantial inflow of foreign direct investments. But this can be just the argument for those looking for a new location, gi- ven that the state provides special subsidies, tax and other incentives to encourage investments in less developed regions. Eastern Serbia opens its door for investors
 3. 3. 3New investment destination: Eastern Serbia Zato uspene kompanije biraju Srbiju Strateki poloaj u srcu jugoistone Evrope na raskru evropskih koridora, autoputa (E70, E75, E80) i reke Dunav Bescarinski pristup svetskim tritima - Ugo- vori o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Belorusijom, Kazahstanom, Turskom, EU, SAD, kao i CEFTA i EFTA zemljama Povoljan poreski sistem - porezi u Srbiji spada- ju meu najkonkurentnije u centralnoj i istonoj Evropi: PDV 20%, ukupni porezi i doprinosi na neto zarade 65%, porez na dobit 15% Jedinstveni paket podsticaja za investitore - 4.000 do 10.000 po novom radnom mestu, 10 godina poreskog praznika, finansijski pod- sticaji za velike investicije Efikasan postupak osnivanja preduzea pet dana i manje od 100 evra potrebno je za registra- ciju preduzea u Srbiji kod Agencije za privredne registre Obuena radna snaga po konkurentnoj ceni uz prosenu bruto platu od oko 490 evra, ukupni trokovi po zaposlenom su oko 50% nii u odnosu na zemlje EU i istone Evrope Kako prepoznati business friendly lokacije u Srbiji? Kada se opredelite da investirate u Srbiji, sledei korak je da izaberete konkretnu lokaciju opti- nu ili grad, u kojoj elite da otponete poslovanje. Jedan od naina da budete sigurni da je re o bu- siness friendly lokaciji sa odgovorajuim privred- nim ambijentom, jeste da se oslonite na preporu- ke Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), najvee privatno-javne asocijacije u Srbiji, koja u saradnji sa resornim ministarstvima i institu- cijama iz zemlje i regiona radi na izgradnji takvog ambijenta u Srbiji, i zemljama jugoistone Evrope (Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina). Uko- liko ova asocijacija odreenom gradu ili optini dodeli Certifikat o povoljnom poslovnom okru- enju (Business Friendly Certificate - BFC), budite sigurni da ta lokalna samouprava ima: Potrebna planska i strateka dokumenta Kancelariju za podrku privredi Partnerski odnos sa lokalnom privredom Efikasan sistem za izdavanje graevinskih dozvola Sve informacije o uslovima poslovanja Adekvatnu infrastrukturu i komunalne usluge Stimulativnu politiku poreza i podsticaja Ukoliko je optina dobila BFC peat kvaliteta, to je svojevrsna garancija investitorima da e u ovoj sredini pronai sve potrebne uslove za otpoinja- nje i razvoj biznisa. investitorima Why successful companies choose Serbia Strategic location in the heart of SEE at the crossroad of European corridors, highways (E70, E75, E80) and the Danube river Duty-free access to international markets Free trade agreements with Russia, Belarus, Kazakhstan, Turkey, EU, USA, as well as CEFTA and EFTA countries Favorable tax system tax rates in Serbia are among the most competitive in Central and Eastern Europe: VAT 20%, total net income taxes and contributions 65%, corporate income tax 15% Unique incentive package for investors - 4,000 to 10,000 financial incentives per new job created, 10-year Corporate Profit Tax holiday, financial incentives for large investments Efficient procedure of starting a business it takes five days and less than 100 to regi- ster a company in Serbia, in Business Registers Agency Trained workforce at competitive prices with average gross salary of ca. 490, the total cost per employee is approximately 50% lower compared to the EU and Eastern Europe countries
 4. 4. Nova investiciona destinacija: Istona Srbija4 Sa svojih 13.000 stanovnika, Boljevac je mala, ivo- pisna optina na istoku Srbije, 50 km od granice sa Bugarskom. Nalazi se na magistralnom putu E761 (Beograd-Parain), 50 km od autputa E70 i elezni- kog koridora, i 145km od luke Kladovo na Dunavu (Koridor 7). Bogatstvo prirodnih resursa predstavlja najveu ansu za razvoj lokalne privrede tu su ume i velike koliine tehnikog i ogrevnog drveta, izvori i reke kao potencijal za navodnjavanje, flairanje pijae vode i izgradnju mini hidroelektrana, klimatski uslovi With 13,000 residents, Boljevac is a small picture- sque municipality in Eastern Serbia, only 50 km from the Bulgarian border. It is located next to main road E761 (Belgrade-Parain), 50 km from highway E70 and the railway corridor, and 145 km from Kladovo port on the Danube (Corridor 7). Rich natural resources the greatest opportunity for the development of local economy forests and significant amount of technical and heating wood, springs and rivers as potential for irrigation, water bottling and the construction of mini hydro-power How to recognize business friendly locations in Serbia? Once you choose to invest in Serbia, the next step is to select a concrete location a city or municipa- lity where you wish to start your business. One of the ways to make sure it is a business friendly loca- tion with adequate business environment, is to rely on the recommendations of the National Alliance for Local Economic Development (NALED). Boljevac Optina sa povoljnim poslovnim okruenjem | Business friendly municipality Kontakt | Contact: Kralja Aleksandra 24, 19370 Boljevac, +381 30 463 412, [email protected] i plodna zemlja za razvoj poljoprivrede, potencijali vetra i mineralne sirovine kao to su dolomit, glina, ukrasni kamen i plemeniti metali. Najvee domae kompanije su Timoke ume (umarstvo), Rudnik mrkog uglja Bogovina (rudar- stvo), FPM Agromehanika (mainstvo), Bioenergy point (energetika, proizvodnja peleta), Unimer-ne- metali (eksploatacija dolomita), Euroaqua (fabrika vode). Potencijale Boljevca prepoznao je i nemaki investitor BTR koji se bavi proizvodnjom industrij- skog umura. plants, climate conditions and arable land for the de- velopment of agriculture, wind potential and mineral resources such as Dolomite, clay, decorative stones and precious metals. The largest domestic companies are Timoke ume (forestry), coal mine Bogovina (mining), FPM Agro- mehanika (machining), Bioenergy Point (energy, pro- duction of pellets), Unimer-nemetali (exploitation of Dolomite), Euroaqua (water factory). The potentials of Boljevac were also recognized by a German investor BTR producing industrial charcoal. Preporuujemo: najbolje iz istone Srbijewww.boljevac.org.rs
 5. 5. 5New investment destination: Eastern Serbia NALED is the biggest private-public association in Serbia, cooperating with line ministries and institutions from the country and the region to develop such environment in Serbia and cou- ntries of South East Europe (Croatia, Macedonia, Bosnia and Herzegovina). If a city or a municipa- lity has been awarded a Business Friendly Certificate BFC by this organization, rest assured that this local government has: All necessary planning and strategic documents Local Economic Development Office at your service Partnership relation with the local businesses Efficient construction permitting system Information on conditions for doing business Adequate infrastructure and utility services Encouraging tax and incentives policies The BFC seal of quality serves as a unique guarantee for investors that the municipality offers all the nece- ssary conditions for starting and expanding a business. Land area and purpose 738,100 m2, agriculture and construction land Ownership structure 22% state ownership and 78% private ownership Infrastructure Access roads, electricity, water Location 7 km from the city center, next to main road E761 Price and type of acquisition from 1.30 /m2 (purchase-auction); 0.03 / m2 per year (lease, up to 99 years) Land development fee 0.95 /m2 Local incentives Exemption from land development fee, property tax and signage fee for 2 years We re