Instant Urbanism - vbn.aau.dk · Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban...

3
Symposium Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban Environments. Tid: Tirsdag den 2. Oktober 2012 kl. 8:30 – 16:00 Sted: Utzon Auditoriet, Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000, Aalborg. Program af 26.09 2012 Initiativtagere: Hans Kiib, professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi( AD:MT), AAU Tom Nielsen, lektor, (AAA), Aarhus Arkitektskole Lasse Andersson, lektor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi (AD:MT), AAU Arrangør: Institut for Arkitektur og Medieteknologi (AD:MT), Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning (CSB) Kontakt: Heidi Andreasen, sekretær for symposiet Mail: [email protected]. Pris: 400 kr.

Transcript of Instant Urbanism - vbn.aau.dk · Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban...

Page 1: Instant Urbanism - vbn.aau.dk · Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban Environments. Symposium Velkommen til symposiet “Instant Urbanism - Temporal Art and Architecture

Symposium

Instant UrbanismTemporal Art and Architecture in Urban Environments.

Tid: Tirsdag den 2. Oktober 2012 kl. 8:30 – 16:00

Sted: Utzon Auditoriet, Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000, Aalborg.

Program af 26.09 2012

Initiativtagere: Hans Kiib, professor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi( AD:MT), AAU Tom Nielsen, lektor, (AAA), Aarhus Arkitektskole Lasse Andersson, lektor, Institut for Arkitektur og Medieteknologi (AD:MT), AAU

Arrangør: Institut for Arkitektur og Medieteknologi (AD:MT), Aalborg Universitet i samarbejde med Center for Strategisk Byforskning (CSB)

Kontakt: Heidi Andreasen, sekretær for symposiet Mail: [email protected].

Pris: 400 kr.

Page 2: Instant Urbanism - vbn.aau.dk · Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban Environments. Symposium Velkommen til symposiet “Instant Urbanism - Temporal Art and Architecture

Instant UrbanismTemporal Art and Architecture in Urban Environments.

SymposiumVelkommen til symposiet “Instant Urbanism - Temporal Art and Architecture in Urban Environments”.

Behov for et akademisk forumMålet med dette symposium er at etablere et forum, som søger at kvalificere feltet ’midlertidighed’ inden for kunst, arkitektur og urbanisme. Det skal ske ud fra en kritisk synsvinkel om fænomenets aktuelle og historiske betydning og give grundlag for at kvalificere fremtidig forskning og faglig dialog om og inden for emnet.

Initiativet bærer titlen“Instant Urbanism - Temporal Art and Architecture in Urban Environments”.

Emner vedrørende ’det midlertidige’ er højaktuelt, men dækker over en stor variation af aktiviteter og tiltag. Samtidig er feltet svagt funderet teoretisk og forskningsmæssigt inden for alle fire områder - kunst, arkitektur, bysociologi og en byteoreti. Af disse grunde har vi sammen med Center for strategisk byfors-kning (CSB) taget initiativ til at gennemføre dette symposium med ligesindede forskere med henblik på at etablere et forskningsfelt omkring emnet med særlig vægt på en afklaring af dets teoretiske grundlag. Dertil kommer at et akademisk forum vedrørende et nyt forskningsfelt implicit vil komme i nærkontakt med planlæggere, kunstnere, arkitekter og kuratorer om emnets praktisk og metodiske grundlag. Denne dobbelte agenda kunne danne afsæt for planlægning af seminarer, konferencer, workshops m.m.

Vi som initiativtagere er indstillet på at være tovholdere og står gerne for ekstern formidling til relevante forskere, men også til kommuner, developere såvel som kunstnere og arkitekter, der beskæftiger sig med feltet.

Hvor er fænomenet ”midlertidighed?Det aktuelle fokus på “midlertidighed” inden for byudvikling og byomdannelse kan tolkes som en ind-dragelse af kunstnere og andet ’urbant cirkus’ i et økonomisk rationale, der grundlæggende handler om at skabe investeringssikkerhed i en usikker tid for byudviklingsprojekter, men som diskuteres ud fra et afledt rationale om at skabe “liv”, “tryghed”, “velvære” og ”sikkerhed for ejendomsinvestering”. Den aktuelle økonomiske situation gør, at konsulenter og andet godtfolk tendentielt søger at operationalisere de værktøjer og erfaringer, der er opnået i mere socialt eksperimenterende eller kunstneriske sammen-hænge. Men der er også andre sammenhænge, hvor ’midlertidig arkitektur’ bliver brugt.

I den aktuelle byplanpraksis ser vi begrebet ”midlertidighed” applikeret på fænomener som

- temporær brug i store byudviklingsområder,- festivaler - olympiader, - midlertidige byer ved stort byggeri (Asien),- flygtningelejre- katastrofesituationer.Endelig er der – og har altid været - indbygget ’permanent temporalitet´ i den urbane virkelighed. Dette emne ligger tæt op af ”midlertidighed” og kan applikeres på rigtig mange problemstillinger, herunder:- ferie ressorts- hotelbyer- lufthavne- transitrum, m.m.

At forstå og begrebsliggøre ”det midlertidige”Ved at gribe problemstillingen an inden for en kunstteoretisk, en arkitekturteoretisk, en bysociologisk og byteoretisk diskurs kan man øjne forståelser og rationaler i spørgsmålet om ”midlertidighed”:Inden for en kunstteoretisk diskurs om ”kunst med en agenda” indbefatter det kunsten som igangsætter af både mentale, følelsesmæssige og politiske processer i en større kreds.Inden for en arkitekturteoretisk diskurs kan man indkredse den midlertidige arkitekturs scenografiske karakter, og eksperimenter m.h.t. rumligheder, konstruktioner, stemninger m.m. Inden for en urbansociologisk diskurs kan inddrages teorier om konstituering af det sociale rum i mod-sætning til det private rum.Endelig inden for en byteoretisk diskurs, drejer det sig om magt og modmagt, om bymæssige invester-inger og processer, om indlejrede konjunkturer, politik og mening.

Det er vores fælles interesse og mål at kortlægge de forskellige tilgange, som kan fremme en begrebs-liggørelse og kortlægning af forskellige forskningsmæssige tilgange til forståelse af fænomenet ’midler-tidighed’ – både i den aktuelle byudviklingsmæssige kontekst, men også i en historisk sammenhæng.

Der er behov for forskning på området.Blandt initiativtagerne er vi enige om at opbygge et fælles forskernetværk vedrørende emnet. Det skal gøres meget opperationelt. I første omgang drejer det sig om at lave et forskernetværk om ”Instant Ur-banism - Temporal Art and Architecture in Urban Environments” med tilknytning til Center for Strategisk Byforskning.

Page 3: Instant Urbanism - vbn.aau.dk · Instant Urbanism Temporal Art and Architecture in Urban Environments. Symposium Velkommen til symposiet “Instant Urbanism - Temporal Art and Architecture

Dette forskernetværk kunne omfatte forskere, der eksplicit arbejder med fænomenet og problemstil-linger inden for emnet. Men det kunne også inddrage (ad hoc) kunstnere og grupper, som arbejder med installationskunst, kuratering i en urban kontekst m.m.Forskernetværket vil arbejde målrettet mod (forslag)

1. at gennemføre et eller flere forskerseminarer om emnet.2. at gennemføre en forskerkonference og en workshop, med det formål at skabe et mere solidt

teoretisk og konceptuelt fundament for netværkets aktiviteter3. at skabe grundlag for en større forskningsrådsansøgning eller Realdania ansøgning inden for

emnet.4. Udgive en antologi med bidrag fra netværkets medlemmer og fra deltagere i konference og

workshop5. At planlægge aktiviteter, hvor vi som enkeltpersoner og grupper udvikler undervisning inden for

emnet og bruger hinanden i den sammenhæng.6. Endelig kunne man forestille sig at netværket gik ind i konkurrencer, udviklingsprojekter og

andre forskerteams med denne specifikke kompetence.

Milepæle og tidsplan for forskernetværk (forslag).Forskernetværket skal have følgende milepæle:

a) Etablering af netværk med en lille styregruppe (forår 2012)b) Seminar med nationale forskere (oktober 2012)c) Seminar med nationale og internationale forskere (marts 2012)d) Konference med artikler og posterpræsentationer (august 2013)e) Workshop og urbane installationer, performance med kunstnere, arkitekter og øvrige praktikere

(august/september 2013).f) Udgivelse af antologi på anerkendt forlag (jan 2014)

Venlig hilsen

Hans KiibTom NielsenLasse Andersson

Program:

8.30 Indskrivning og morgenkaffe

9.00 Velkomst v/ Hans Kiib, professor AAU og Tom Nielsen, lektor AAA9.10 AT KLIPPE GRÆS MED URTESAKS v/ Johanne Løgstrup, Publik/ ekstern lektor KU9.40 Urban Play – læsning og programmering af sted gennem temporære arkitekturinstallationer v/ Betina Lamm, lektor, KU Life10.10 Kort opsamling

10:15 Pause og vand m.m.

10,30 Teorier om midlertidig arkitektur - fra konstruerede situationer til byggede utopier v /Hans Kiib, professor AAU 11:00 Teorier om det midlertidige som bygenerator v/ Tom Nielsen, lektor AAA11.30 Teorier om relationel kunst i det offentlige rum v/Signe Brink Pedersen, PhD studerende, AAU12.00 Kort opsamling

12.15 Frokost i Utzon Centers restaurant

13.15 Critical spatial practice v/ Jane Rendell, Professor, Bartlet School of Architecture, London, (videokonference)13.45 Disasters and recovery - Recovery Planning after the Christchurch Earthquakes v/ Hugh Nicholson, Principal adviser Urban Design, Christchurst, New Zeeland

14.15 Kaffe og kage

14.30 Instant Urbanism Forum – et forskernetværk v/Lasse Andersson, AD:MT, AAU . Opstilling af forskningstema med afsæt i forskellige teoretiske tilgange: - filosofisk; - kunst- teoretisk; - arkitekturteoretisk; - bysociologisk; en byteoretisk m.m. Forslag til tema/indhold i forskningsseminar i marts 2013. Forslag til tema/tracks i international konference august/september 2013

15.30 Organisering af Instant Urbanism Forum: • Executive Board - rolle og opgaver • Tema seminarer marts 2013 (teori, planlægning, konkurrencer) – nedsættelse at interessegrupper • International konference august/september 2013 - planlægningsgruppe • Antologi 2014