Harvey París capital de la modernidad Introd y cap.XII

download Harvey París capital de la modernidad Introd y cap.XII

of 25

Embed Size (px)

Transcript of Harvey París capital de la modernidad Introd y cap.XII

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  1/25

  T e J t - : : 9 . I ~O . 6 : ! l ~ , ~ 'F~~~,~igj:~A. ' in$"" . . I I '

  ~r>Sl i t i t~~&-&fI : ! " '1l .~;2~jt l~~, D o ~ ~ l i , j ; j ' * a f ~ ~ ~ & ; , I : t , S z I i m.. ~.,:~~~g,m'~~#}~~.'.:,i'~!i1ur.!l~~,.!Mil!;lI'~~

  ', :-- ' if~~'1-a;"-)l::II-_

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  2/25

  Introduccion.-" . .,_ .,". ,"La modernidad comoruptura

  U n o , .d . f! I b ~ . m i to s ; de t i l " - r i 1 ~ c l e r n i . d i 1 : d e s . q l ] e , c , o . t is ti :t tl )l ' u n a . r up tu ra r :a dk .a l e on e l p . a J s ; a d G .U nO)ru ptu ta d e t" l m n g l ' l i n i d ' , R~eh~c~>pc; isjbJl;d l ' l l i1:~egtp~d.ant'etPf~~iit: l.6n,(~~ped~lmeL!r a '~,.r3i:V ~deSUs-t~IllItnosc()go~~d(lsm . o d , e m i .~ad .Qn.y d e ' S i 'i rr o . IJ 6 ) , aun q u e c~iiihd.o.s e lespl'f$iori .9j ,la fnayi.Jtm di e los d e f e n ' R o t e " s o deesea -interp;l. ' ietad6n, suelen .ester ,cljsp1)t$t~~;.coaee-d e r - d:~8iit(>lIpii: in'egtilll~".S,.qU_6ghe.i:a;nh astiitlte .qti;nfus191l ~n 'aspect~ concresos.Esrajder i l' de mQq.e.t]l:kl~dl~:tcans.ider,Q un :miuj .pi!~,qlnd,~t '! o d6n ' ~~ , tiJp~.\tf~ tadi;ta:i_E.ien~un itf~\l~~blepeeler domlnilnt-e 'J! convirrcenre, qu e dloca'C'Qfda -abmma-d a t ; " ' J , e ; . i . d . e J . l d ~ de q~t;J~ l ' li"Pt~t~8 hld.icilles- ni se , PJ'dd.ll~n r ~ i . s e poecie,?-p(l$i.blernen-teo pmaudt ..L a : reoria alte{~tlva d e h i ,n l :_Qder"n. i : l ;~~i6~m a s t ] t i . de ia . m 9 c ; l { ! 1 )l i .d i f G l ~ ~qriese-.ct~~i.nj:chd6'leIlte.~~ta.l.I'I 't-s.imongt;l.e M'n l t> : desarrolJ6.,I ll~s . .p.rofundamente.~ .q ~ ~ n , ~~ g u tJ ,Q r n e n .S(~~~puede rur::ltti~in~~hies'que .;ri; :pe5;ttn:liltie~~do'en SM Coo-,d : i c r 6 n existente ..(NQ resiUjla:'extra:fi~ que dos pens'adgl~S qU!! '~dCUpl

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  3/25

  .Ib.~s~I'r1ii6f':1. E l~ u 1t No d e p.)1I1?jt:Me,t!iXi. 'f i~r d,.' ia i um i {" !j ti a d e ' iaru~' dda Mrm"tf l iet i ';)ij~mw.ItI848. re/hi.: k t. J11

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  4/25

  calles estrechas y torcidas, despue;s l le g o l a e xp~m i6n de lo s gmndes a l I T i ; i LCo t n c : s - que'se derram aron p or . 1 . 0 < bule~'jt?S" Af1Ires: c~r l!ipi lb,H1 101moph.y e l rcmamic ismo , y'despues, d gerenciel i smcobstiuedo y el s o ci al ismo C i e il ti (i co : Amc:-; , er 'dr:::a%t~ado:re n~ u n o fId n e.x te nd id o; e.n 1 87 0, la ]1egadl~'dd agu tt co rr i en t e it Ia s viviendas lo .ha-dad~S}l. J}"~H;e .~er .n t odo s. es to s .aspectos, y r n uc ho s mas, 1 8'1 l.8p are ci a s eru n m o-menio .d~ci$i 'V'Q en el q~!cmucho de h;l queera nuevo cdstalb:crba de 1 0 viejo,

  Enronces, (Ique sucedi6 exactamenteen ParIsen l S4 8? T 'o dn el pah suftla.h am -b re , d es em p le o, m is er ia y ;de. . .scontento, 1 1 g ra n p ar te d e to -d o e ll o f ue c o n H u y . e r l , d o en.lil(,::upil8i.lmn,t;;e.sa, S o m ed lda q ue la genre inundaba la eiudad en buses. de sebsisten-cia, Habfi;t . tep~bHcn no s y :);oGiilll:sta~d is pu es to s a e~l!:rel1t ars e a Ia .lnQna~quta y , po r1 0 men os , . 'r do rm ir b. p ar a q !, .l .6 "u IT!pJ;ici.8; . s : ~ l . sin: idales ' p iotnesas den']ocr~tlc:~s;. S i eso-.nosucedla, siempre podlamos toparnos con los q ue pe:l ' lS~btibne~,itlql,;Ljt.;1nt~mellte, s n - e . n . d ; o ~ ( l ~ inc,Jusq las lugflres < d e . mercadopenn: l l . ec1an qlllados; Al amanecer , h o i aJ arm a d e la s CilrnpJ1Jotssonb p ot tQ tb b.d . .. ,dil~~: ue b J Umnad s: a .l a l 'evoh:1I.~i6tl.'Tr-ahaj~{dores~ estlldiatltes, hn.rgtiCSes de$:a~ect0S,

  ~IHI I - h r $ i n , Polici t lg hoslttilf~ itl NimJtM" ,~b 0jNI~rJ'P t lr h ,P t 4n { ;: ~ to i :l t N ]) J 2002" p_ 2 6 2. H . fi L":sln.pt"~rjta datQ~ s upon ie ndc g : , \ le p udi er ah ac erl o. a hd ic o' a f3Vor de su n ierode och o afios, se subio a ~[1 cattuaje}' h uy 6- a I n-gbterr. i : t co n la 1'e. ina;co1wtrtidos enel sefior y La.sefiora Smith, Para entom:es,b'~,~dnd. estaL,a en n-U lnQt deIes revollJdoI1f).,rios.,.ios dtpu tados consetvad olf~~.~lye-ron Y Iue ig:lilo:r-adopcH:: complete un breve intento de establecee en Is A~.,~mblea.Na-cionaluna regencia para el nu~o );e;y- t\] .otro lado de la d.tiClad, ell d Hotel de " V i -l le , s e d eda1~ {6 ! l u n g . jM~ J : :. fI O ro v '~ $ i ol Ja I y seaclsrnsbs a~rt g:rupo deonce personaspara que ]o.eL'):cabezSrfllfi, entre las que se encontrahan el poeta roqlanrlco t~''Hn3tti.n e, q ue terihl slmpaHas republicanas' y :s ' .od~lb~ta.s. ,L ou is B b. n( C fu n s oc ia li sts d e:tod ala v ],d a) .. La pobbd6n invadi6 1a :lr 1b g u; li c re si de nc ia r ea l de bi:>TuUed:f ls. , sa-qlyciinciol-a, dest roaando elmo hHiarib y : tt t~:mdo los cnadros. La genre com uu, .incle-~0 lo s gQlfos'cillejel:'ci~, $e't~~J:fII~n;ona.ra sentarse en e I trono real {lareS de arr('l$ttill'l op -o r [ as c al le s llilrl (p,H~mrlo e:I1 la Bsst i l le ,

  Ih tsm tci6t1 } , D!twmd J'lJmrmr,(tye-jo/;(J.\(;tJ11"dif1ied~"OmoflUIj 1 J , ' l q~.( . 'o~ f!.dlA~~}.t,..i:"J'ud({': prrd.macf!P'~i' j j iam.i~hui~fJ4J.~Je.:rlN. dtrr.ma dO ! Fl tmda , (In1iuilq.f6 ~ ' ( ? C O , ' r i d o P ' ( ) j o f 1 j (jbliJulO1')(jdo P ~ Z o .c i{ ) d e -t as T ul lm l1 1, A (if"mti'~jr;a... 6 : n . dr,ro~Q !t,.e.: .~fra~tr~l9-lltl J J i 1 S f r 1 t ~ , du~wde i~.q~'~md

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  5/25

  M . l; lC b @ . e n t. e . -fLle~~tigQ- d e .6 $ ~ o ) ; '. 1 ) ap l ited~lltecit9~.k d z i r : : , , " i ! u M i 8 ~!~ ~ s ( a t - : i . aif#ti;$:opoEte~se.oo ' R~u si ao( j n sualBli""da. ! \ o h d . a n ~ e Hflnsb, ncpudoevitar h.acer unid~;J~'n~url'~ lil;STu]]er:fw. o;:m:~~jS : t i ' 9 ' p i : Q ' s 9j6~.,Eliluhiu D~rEaJ.dQ}eri pf~~elyt.a~w~nl ? < ! i r f s ' parR ohs.:ec ;; lat los . f I , . o n t e c i f . n : r e t t ~ G $ eo pfi.me~ll~3J, I~~sa~un ~ 'pe(~p.t;f~f\l,ili; )l u 1s U c .a . , ~ 'vdnte'llilo~ d r e 5 puis. tfl"t}6:~n. L it e a t u ;a c i 6 .1 1 s e n :t ~ '~ n , e :n t 1 4 t; t m a ,edensa.jdo,cun'l.eil1:ad~l ,!~rstiJh.de lcs 'ht:tn~s qtlt:)iJ,g~Hios bi$tb' .d~do.t~ JOfl5idd'l.l b;V!s,(~~llefi~f:'Ba~d:eel); te piir!\ pmdxrmfl fq~p:O~-a[lJllrlI:l:;Jro~rn~(lte.~~'" r q . ~ ;l ; lbG. i ! l ;~dos:y. h S i C l ' J l J i ~ t l l o m& S ' f:wt;utme".ftlt:I 'l"!~ ' r '( ) ll i b l ~ d t t: . e % p i ( . e s k m e s y tlCl1~ffiSo o m o . t o -,do~I!OsJ:Hi~h.'rs.d~bep;t:Ol; ')idbi:lk("?'risuJll,d.rm9~~:~dQ;R:oo~'ili~a~-spci~i~?i'yta.,ne'~:>;,

  [F~~tk y ' lo . . ~ M a r s h a ll ] ' ' it i l s il t l i W l ] l . l o d o j H : ! a \ ' \ < i t O O O ll ' [ l b ~ d L J ! ~ : I , la&m.io.~y.lhs: azitil~~;;:s,_losfrtn:~li~O& J l .&~~:;di.;ws,; ] o s -P'!)t~l~~Q~ ~ i i ? S ' o o h e m l p i S . r ]Otrru~:I!iJ~;?,IQhrw~6]i'-cos-;. losque,tnsi:s~t~lli;en la!nflle(1l".e die lodos tOf>~n::y~yl():i qu e e ; r i ( : i e a : i b l l ! l lIT~'~~!,l:'r~sp~(l-ueiil.s de ~loot~r1de~t i ' Y 'M ' t : O C ! ; , " $ , piai'tlci,IGi{i~lq~l~ns m,~ldf: 'ci~!l! i !b ca~rb~il~rs 'qru;eJ]~Y.9l)alr:og~ d~F~e.[Ij jt~C~b~ll.i~t lei,~qle : , ~ \ : i : i ' J (J f Q P . a ' . ? ' . .f~MS, 'i l~s ~C(i~qO~S1'l .&m~~';conU'ill .Ios " p o b [ ~ , AilgU1%lS,.ctlmo~~s: (thll! ' j, l ;ls :~i(!timm.de I i i . f I " .o 1 i d , a ,,f;]il.]~d.ilnwnllwm~

  P.i~]J9.h~eoobomip: H)!-\:"~~. r g 1 l . ~ 'e1Y:rie.q[:LiI~.&eH~a$.pe~~il,[jec.hhl!bj]:p~_gh#al!ljrE ) 1 l :mi~Q.,~. b_urg:~,~~'~~obte s u s , . ~~,f~G'h.O:s:CQ . l if l Q P [ G l p : ~ i ! t ~ . ; d p s ,[ie~1~:i.~1!;l$9p 8 ! M ' ( : i o . b ) 3 " , flfi.~'mem::ab:flnsendnli~ntt:liS de' ' reacc[o-a, 1 i l a . u b - - e l ' I ' : s e f i a i a q\tle raI?wp~e-dad se ele",& -a ~. ,p , i y d de Rdigi~,lf'l s e ' 1 ; . - ' d ! v : i 6;lridis:~~ilihle de 1)i~.;,L6s . 1 * ~ L l e i j 6 s : " d . i S ; t J , 1 t b i . o $ ' 'de ~hrily : m ~ ; ' ~J c ~ r ~ p e . J 1 l t i l J < O I T ~ ~ b t i $ ~rj ,mfjr~~~Y le s i U ' t l ~ ~ ~ . fi,pahllroJl'~~9~Jj;c k n : ~ ) J ) ~ i p j , ~ :- ' I e ; ~ ~ -vef;!>~ Irikr!:'t"S'Nidircal~ J I ~ S . r e p i f e : > 1 . t f i" a s al.1n.tw k'lzqu1erda em~e:li~ba:[l adrlagu~rsre.:LQ~ "pi:~tere~~n~citn)~1(,lSJl:sct~.1~)"iu\r [email protected]~ndu e'ri]i 'D,l'g!lrii~:a~f6~:re J . a " a ~ c 9 v ~ \ ~ a , . Q , e B P f Q dlJ!?~l\MSt-~~ rr ,n ismo . .d empQ , q :t >1~P:lJIJI.t.enflltl ~; ] Q s ~ : t i ' , < : l : h a j : 1 ! J d ' ( ) i r e : f " , l e J : ! l ; d : 0 8 : , d i e Sl.l:~ [email protected] 8e.lnpleps;, E ! t g C I i l l F i l e r i : l . 0 r e . p ~ . i b l i d : i ! l ! I j . o ; . c e n S(I8:1~ d-trf ic!]:a, e n e la : r n lt l a ~ d r [ a , l o s ee-i r o : ' f ' I l l ' j!tJ~tQ).P [ ;O~~CJ rh i~O 'g.~,~~,e1~mlent'c;\~.$!gitio'idvos. e . a . :~ci61~ti6Ti'e-:l~v~ntal}m'ep'.p:r()t~t~ .8 ieglinla ctasiea. de~'CripG~611.dG:p h il ip ' G 1 .; 1 .e d . e lI a :;~km:hom:~xys . . $ t ~ b a nhil!~brj'efi\tQE ypele~-!,'on - s m . e sp ,e ntMS l. 8, s"mJ i ]d e1r- ts j s iff .:fl,tlifu:ro;di~p.rrnndomn re-:~~n[*n~i~n~oejtni~: d : e ' -g!flti~el' . .hi~~~'tta~5, ie : J]Jle~nis.pl, lqr[l~~ 'c;U:l~*df:a$ij..p:aris 'es-nreo i l u o o . m a ' d . t . ; p o I : ' WJ. p m l h 1 6 tfi!:~;ri'''JTdo;t'~ I Q ! l .cllnf)nes'f:J. iriIlT~.mn'.cafltI '8::ra~ ;blil{1"~-ci l ,a! , g r a . n h,\f f l ; '1entft ' c~t6s~~b te l a l1 um .e !l 1 ,1 ! e i [email protected]!.~ , 1M Pltlje]'its"il]etol]~t~t~:aSI~$~ J n p i , t d : i l - q . u~:i~antihZQ e _ s 1 = ' l : a : r r d : i s o , .Un:g.ep;~tfl]q U ) , e " p a J l i l l m - e ~ I i _ t 4 b ~" ~ Q n 1 $ " ,ba~l'lcwd:l:S rue vergcnzBsiamente~ase8illiad())~. el ,il r~ohi.spode: -lJ_rIsin illllgf(~to su-:PfeInP !~eeG~hfdHadq.11I : : ; S f l J j 6 . 1 ' i ~ ::.It!:1fdieJ b l r S i C ~ i ! f i c l a ' ( 1 , ! p i ' i ~ J:J ' ttt1"l 'encolltr~t io~ dis-Piil~ q Q i e ' ; ~,~~~bd: ' : l con ' SU ovi:f;.l ' , l::~~Ij.n~lri~~-nto : d e . 'hotfQi: J1 ; dUf~nt~ : ~ ~ a . . t " ~ G:clla~',de. \.-e~a"flLJ,Pa:~lis:.eMu~oW:l : ' .~u~j j }do101':. la ~H:cha ,DespuesJa . ; e b e H 6 n S~d~Sl"!;[email protected]:p.'pet;d'~l1 r~.e;p~blkas9br,et:hF:ic5~. La . ~ : S < ' l : . ! C l : 1 b t e a ; - N i : f d Q l . n a J ha . ; b l ' a .dJe~~~fl:tddo~!'!. los:,~ieiYIbr.qs.I gob~~ir!10~!lP.13l'irne.:eJur:e ,~1k. l~,t pu.e$~O~u ct!~(iall~ e J J . L,6uis~.aya1gp~c,l)!-ll ,gt:neral. b l l i l . f g u e s . [email protected] m=nb .m:uQh~ ~];le1j:eg],c1il ,wlonial e n A . ~ g e 1 M ;. E s t : . e : ; . aLmanp'c(ild~ja-~~f~j' : ; j:cilM~~orlJdi l .revu;~]t!l~ .I~fgjt)~t:a. r m t d y .despkdaga,t : l ' l $ . b ~ i d q a 9 . a : S t1;efoR' ~r~~dia'~ .., . .

  [Of! H.egoGiosJ~:akLiln qu~d\Hlo t:n5~[;len~0;.-.I~ ~fls'ier;h:.~.y : d .d,e-sci?d~p.W!jeilr s~~6 ar o - d b e .l m!l~d:o'clt.ta_S' GlSil~. L ~ i:nIarm~.llid~d. ; ! e J V6jt~(1]iF elum15citt

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  6/25

  Ntiiif4 : i 6 ' r 4 , & ~ e ! !'M . -~ p r ;j o iM f J ' .e~tNltJrrll"arltiJ,M c K . N e , rI 1 J t if J ( J r 1 ~ ~ b l l r r i t ! : i 1 & u . e ' 1 J .Fidl;'~'~ a u Tt'fftpl i !d!~ la tnrIAiura.del2.5..tk iwU{J.d~ 1848imlestrd Ii ljbrl'U r~'fJkm /jut f!f1J"-1f.tli.~ki fo,~"lXlj dW orden en' >Ii. . fmM IrJ .de recupmw P 4r/r, . .Larepresicn dej~lnibno ' a ib 6 :con los pi -OMenr~s i" .Los .repuhu

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  7/25

  cub[l ll . que el mJn.i >Stl'Odellntedor en fundol1es r ro s ,~ b f a nadsde-aads, Itlas ,in-CQ:d~ la mfi'dru~lada} I-bussl1~nn:se.'e,nconI.r6 al duque de Morny. medio betniariodeNapoJ.e611,~n d. PJJ,e:sto de mit.Ll~HO d ,d In ter ion .El golpe de E st. ad: o es tab a e nmarcha yI\~fotnJ' supuso cerrectamente que Haussmanaestaba de HI parte ..En. pr im e r Jl'lga~"se le env.icl~d_os l i m : i t . l . ~ con tt,3li il db;nd,~h.,ab1.~ : J ; o b I e m a , ~ mnted~,L'OS; pete. a. ' co n ti nl :~ J ;; i6 n 'a B tl td eo 5, 's u te g i6 n p re fe ri da . M i e nt ra s, d prili lcip.ra-presidente irhn de ~ira .por el~pais preparando su pmda.mi:n:i6n del Imperio. Ac.a-b ci : ru .B r r fC R e o ~. . do n d e, e h oct~hr.e de.L85 '2 , . p~o.da:JD4que .e ll n : lip e:1 ;' i ~ :e s i a p f t 2 . " "Las simpanas 'bcnapart isras de Heussmacn, juato a su hsbilidad parsmoviliaar,dutfl:o[e la v is it a u n e sp ec n ic ul o dea:po:)'O g los ; p r o p o l S h o _ s , i m p , . e r h l 1 e s " OD pasatgrideil"(lJ 'e rd bi d a s, E o junto de 1853 f l le des ti . n lldO :. : ~ . P a : r f s . . Seg~n l ., :l eyeada qu~.crea dprcpic Haussrnann en sus Me.-mQires~ el clfae.n que pl'e:stahtljuramenw de.loU cargo, d . e:tnpetilJdot le 1 _ JJ :: e. se nr 6n map :a e n d on de 'estaban, s , e n . a l a ! ' i o s con 11-neas d ~ifereri"t~S:: CQlo/~s~ s:eg '~-hla uEge~~i8'de c(ilda p ro yecro , 1 0'S plsnes pantreconseruir la eluded, Seglln H aussmann, &te f u e el plan que ..ron algunes am-.pJbdQne:~, Ue\io fieltn~ti{e ~.Ja. . .pnlGticaen L I . s dos'~fcada:"sisukl'ltes.

  No:9'bstant~, ~.be.m6's que es [0es, Ill] 'autenti~9" mlt()~_Larealidad es quo }Ha:bhhab ido una a : 1 l 1 p l i a dlscusion s()hr:e~te'h~ma'l dU~f. lEel: ! lMol i3::rqul ll ideJJlH6.se: ha-bfan d~J 'I' l izadQe., fuer:Z-OI$oncretes '~didgidoopm C l aude Rmnb :~ I' te au> prefeceo de'P~tl 's d~_s~!e.8~~ hMta 1 : M , 8 1 - 6 J C . . ..' Q t i n< 1 c f o S " , 3 : " m Q d e : ir rl ~ < l : I ii t 'h j ,dad ._nL l rJ lnte toda Iad e t: ld ,a : de 18?lO s e h ab fa n disc"utio.o innumerables pbnes y p rop uesta s.B l em pera -dor, despues 4 e- -s ll ie Je -c d6n . c omo p re si deme eli ]8481 y,a.hahiill. r no sn ad o- su d is po -. , s i c i : o l 1 bacia b~ {j.l ici~tiyas d' r~no\~a,d6nurbana.y Berge.r;. cl aJl_t-!;) 'CetiQt de Hauss-menn, hibraem;p~2iad.O'h hr.rea.oorJ: decision. So e e;s~ab~ a~pUa:~dQf~':t\ue'deRivohy hl. de S tli in M:a,rtin ,y. .~h.fe & t 4 n PilI'U d em es tr ar le l as tmogr.rffas- de LeS et q ,YM iu :v l-U e , a : s f Q o m o ' los .merdaces cQtru::lilt~fi:os.d e ' Daumier::59_bre I.QS e . f e c l Q . s , de-las .demoli-clones realizadas efitt~ 185]y 1"8521ua ana. antes d t : que HalllS~;m~nnomara pO,$e-s, i .ob del c.a~gbb. ! i 1 C u . ~ c f , e . 1 emp era do r h ab fa f~rmado en 1853 qUit c()mis . I6n. -h~ jo 13presidencia d e l c on q t. Sh n eO l l p -i u~ a se so ta r s oB r e. pr oy ec t5$ de reno' ! , : 'adon urbana.I . aussmann sosr iene :que se reUfi ta muy poc-as veces 'I que 0010'p .roPQrdonaha ~UiO~i r , i f O l ' [ I J ; e s l n t e r n o s to"n lU1S, r e c C } m e ! , d a r C : ] Q n e s ' : b ~ l j ; a l e g e . i: rnpral ctknb l es . : La reaHdad,es que esta comisj6n 51 ! rt:l)nJa:ton r e g u l a l l f i d f l d 'f que da.hi?ro u n plan CQmplejo }fmu)' detallado'qu~ Enep re se n ta do al empeL a do r en diciembre.de 1853, Hal,lssm~Ip 1 9 n . o r : * b a ide.ul~netadelihenl~!l. R u r i _ ' l l l l ~ : 1) 0 S 'C : s : : ' l : b e lq que pudo influir e n el em-p era do r, d c u~ i. p o[ ' Ol'1;'l'IP'~ti:'~j, Ie mandsba llamar COil. miryor fteqi.encia de Ib, qL9~e s t : e .r~Otloce. E l J e m p < ! t( i[ d or t~rnbi.6).le-b:flh1a d a , c i o , instruceiones, como r es pe ta c l as'esfturdunts de ,c:al idad _ q i . l ~ Ya,e;n.istiel'all 0evitar I ~ l fn ea s . re ct as , H i i u$ s 'ma l' ln i g no nS'; !. m b a so b se J . :- V i l< : :W ~ ~ ~ E l e mp erl ld m n o 'm:os;~ublm a c h o i i ' l ,t .erts,e n las L " . e 4 e - s d e : s _ u .-r ni ni st ro d e :!gud. 0 en la o aneman de los :sub uib ioS '. p ew H aussm an u ten la obs~i6nc :q o e$DSd0 S temas Y ~ ' e~H6 ,c~m : I . a u y a . Su s M~m6~'~!i) ql; le h~~~fi a l e ' C ! 1 - 1 ' I han.ser-v i d o d f : h as e - il J :! I Jm a Y l ;. u - f, td e I!QS r.dawsJ e st i t o l l e n a s d e : e1;gaiios" -

  Dt;",cn;ak.lukf l o r . I 1 J J : l l J . , estas L'{)1lt tarucdeJiI les de. Haussmann r esul t' an . ba s [an te- reve-l a : d c u " a s " Pbt":~wimll d e l ev lde l1 te e l!O ' f s:mo , J' v;ajlid~d., q~~"eo le f - ; : l b a b a n . rnuestran,

  fl ' l l5J'n;dl;~ J"r/al(}JQgmfi 'a '!ct l\fiJrvill~ r ~ ' o . l i ' U l J J I m.Qi ' -1/ : ' ,50yJ8.n, ml1i:JlM 1;;1d~"loiiJicrg!S 1J1J~ '~eI~!I(J1Nm~li~jfdlj &i to 1 4 t P , ( j d ~ ' , m e rk . R i f ! Q N ;1 : dP a l ' l ) i$ R o w : ! : ~ . .

  Las eviJe .l l l1:ias nl~$ ~ 'a$t fldp~~ him skio-~ 9!)pilad.~! ': .p"oi'Pie~ Ct~55dlc:.['ltJtmidilll',cle-i' E r o -he~l i~S-rneJ: t~ge .Par i. ! ; -~ p ~ ~ r ~ ~ l 'E m P e . tt ." .a t \ 1~ p - 9 k Q I 'l H r . F : e d i ~ tp ~ ~ 1 '0 ~mt ,~ H e nr i S i : t t l C o , m : ,tAhl~'n' d~JaRot[J l iJ . ~2? (iO{lO), P ~ e l . ' i lbS~pIIbl i ( '4C ' iQ .n~de K l l t ' e r i . & . . . M , ~' fN~d~rl-u"Mi:tINl'tl N ' i i 1 { , u -m , a ' l } l _ F!'mi~1!J~i ' e s f / . ( i C J r ' ~tbd~'nl P a l i r ; i*f) 1 [$53, P ; < t p s , Z C l o . 1 , S 'J e n a des Gus ;,P i e t t e 'F l t lQJl ('c.dS.)"P,.mS-H1UJ:SljM~tI;, 1 p l f ri , ~ ,HQ~ .~ 'lmo :1 l .I !I ;F m ; i S : 1 9 5 1 1 , [eJt~z.j j j~ U j l ' Q t d ~ t o d ' o . ~ r : s ~ o ;~.$ . r e d e : a r , e h r Q . 1 t r n -{fa de H su ss ma nn q ue [2 , ~ : J : ' I d - 18:51 b y R~r- i M~(q.> ~nP. W ik b: y T . .Biir ~,(ttbl Ihn~/~'vp ''''Ii PIi i ik?" lYlpb~. &s.ays in , .fJCii(}r9ITJI!~~mQltll f J . ~ 7 f i J h . I J J ~ IJbQq! . lC ' r~l , ~~~N M l.1 ' -B6.j il :l~~~ 'tOdii~, .. . [[l[P'!! de ~ S!:_(g, iiohf~ Ias ,de,mrlicio,.~de las 1..]~2 'f ' Ii !m ~!f pjlri_~ e M i1~hi~'jil~r liM dC 'M m'i~e~ rcl l [ daee et'l ~~~:il!)l~ Tllt ; :y,. M ; J f I . ' J l / . ~ .1~Ii'!, I~~,t

  I I : ,. 1 ' 5 '

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  8/25

  HIl~itN&:il).f r Bs tJ ( l> '! : 'g JX I/ k ltr 'P fm.0.S} FfiJf1}a eresmdf) ~ df I J; ~ H d l. & .r i \. pl 'i Jt #P ' i' fi 'f i kk d ka _ .- ht .it' 18j(J"'Il!~p# ~f~ i~ 1U" iJ} l(p lQ

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  9/25

  H~~)J' i l tJwi i~; \t-'k#l,ltmlw~ r j 1 w f . ' 1 ' P f l~ g ua s 'd l ' f J k f fO ) ~ :/111;M);:fj~~'lq qik f i t l l. - l I 'h { ! J M e Babard ;l~. f iJ,f f iJ i 1 m : l w ( m J . O ' e ! , i l 8 . 5 5 d:ddJ0:ordi!ici'Q L e 's H .- t l k F . '

  En,18 ,H,Hi tb :n f , s~ Feurl[4 COIn Ha~:s's'IIl;tlnrl, C . ] l !; l :~ : t o s i s J i0 e n qu i: h l 1 t} j ~ ~ rh3i1'rrieif\J's_entf ,e~:~.as, f l I c b o l d a s ,de 1 ! 0 5 edifidos' r ~ u c I I I t 1 ' i ) [ e n : i d a tuviera 109'metres ,de }l!11:('ho ll'fIl!illEs;l~hanti: trip:lk41,a , ~ ; s . ~ a l i JdJpt,~Y'e:C(9' Cim~t&1 ~ L e i f ( ; i l l i.. ~ p a c Y a l tanto' del Pren, :! > i1m ie n to ' como de J a~ 'i l icd6n. , Se pl ,] eJ e p Jn s kl e: r: il t Q t N ) &~emplo i n i , t 1 1 : 1 d : i \ I . ( L Q;r;:s;d~haifw~r~,~nl 'po,Je l ~prdv~sll:)lia:mi:et1to d e If !'Gil]d~lcl,I. ua~s de Les Ma ! Il es e smb tt c en a i-J e , C l i ~ . ~rl:i~d~dliild~

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  10/25

  llfi~/,adlin 10:.EfP(lt.:kJe i : b u 1 r ~ . . I ' i " C , tt!gtiJl.T~IJ?orly L J i x ; te~ltIuNI ! f P r I d o imwipr mr~'/ot(~~~eif 4 1 ' : 4 : J : H : q l t e J , ,~( js{r. l' t i f tJ$l j i / , ; /ftU~Q a trabaj'ru"' desde 185.1hasta 18~Hii.>ualllo se p.ublip\ "Afqda":l(; Bavary Iue ~ch.l~nada,\'s]g~~esiend!alo,omc . e la ce rn ec im de nt o U te '. ra ri .o iI.l:$S Impcrrsn-te y 1 ; ' 1 obra maestra de la cultura d~.S~glindo IrnpeliQlO, Ineluso cou frecuencia, s~Ill !c orssi de ra la tlo vda m ede rn a de .la Iiterarura firflnce~a po t eXG.elendQ, j:l'orhs 111 'ziclnesque ~Reratl,Flaubert e ; ru:OXL'E:t{ '1SU camino .solamente despues de que el [,0'manticismo yla. u lQp ia f ue ra n pa.sa,J6s p o; l as a rrr ia se n Hl48 . Emma J B o v - s :~ ' y s e s ul -(ida, v~o timf~.d e bana les I lu s lones romantioas, exactamente de la m ism a m anera quelos t ~~oh.\cion:!l.do:SJ:O!m;'li)tutoiS ell, 18 . 4~ , s~g (j n cons ld erab a Fla:uhert, se h ab ff ln s ui-c it : !: a d. o e l ~ . la s . ba.rdca,d(ls, I C O . A~afaht:l-de $~tido con q t l e ] 1 ) clfe:~C'~ibl:;ie i [ 1 . L ~ r r 4 M ~ ( J c i c l 1 1 .sen l im (m l ( l l~ m ~cabl; ; ' illde,.tI/eLaaiartine, Haubert dice; . 1 . 1 gente ya 1 1 1 1 1 tenido mficien~te'S poe~: i l 's, ; ! ) lo~ ])Qe:t'aTS no p u e d ,~ ' ij ~nG e i- .Haubert:. r:ninltii;d~~bbil!su deuda eo n-s 'tw.:ac (LlU'lW ,COlUO Hfm~flhl,[ul ~aba in i nf !u en ci a d e Sl}S p redecesores), pero sediibJ;! ~UenrQ del prO-bl.C-ill . ~a r r : ll b :. '1u a ]go , dueadero, I ,m.O tien e que tener.una

  .fiII#I'*,~T6~11 . E s . f a f O l D d e - M ! 1 r t J il l~ 1 f i( !. 1 1 i~U ' C d d d ~f{iU! / r ! 1 r ; ,m i " i i .d.P~~:5IIEiile ' l 'Opil:g "mW5~""iJ {IIJt 'f lm tLn HlIfl~$] d f'rlt'uiI. d e I'lt1diflSI de.

  11

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  11/25

  l l ~ l S t s6Jid~: E~pensamlento d e l futuro. nus .atO:l.llleQt:!l 'id . p < l S < l d o 0.08 retieae, :For! e O O . ~ i presente e s e . .1p~1:l'lluestl'ao o m f ; ! r e i ' i i s i 6 : n ~ l

  U n , a J i os ,t o . ! d e f: :Ia 'rnooclwdad:FofllQ ~ ~ l i c J e \ i i . I ' : ~v [ V i i J , esre d i l e m a - d i , 1 i . ' f l a m : e t J . . t e " e s-corit f lc iQ Q. u na a C lt.r~:b!! .nd~ ~ O ' n Ja Q 1 1s m a i n coherencia con - la g l ie , e n iS48 cum-b i:ah a de un lade al o r ro de . Ias ,b~ rdcad1 l5 ;U . E!,l,sti,S~l6.l1(ie 1846, haMasei1a.bdo $'~I~'e ' -C~,~lZ :Qe : I i i tra~tcjiJn,f jI1,vitab~, a . h)s,. 'ani~u.s a. explOUI! l a ' i f , ; , l ;l J ' ~ l i d , a , d f ' : s " e p . i t a : s ~d,~.J ~ J .' ]d am o de rn s , p or qu e Ja,epPc!l;,es ric a e n te rn as P O e ' r l c O S y'm. , .de' los p o e "tas y la astucia de los negorrantes, Bi'mdelaim,,!ltrapado e_nsu propia lueha contra. hi'ttadid6H)r dos,a[istikr.ahli~ :tl!etp:~~$rlmit'~f:o~~,}'c1l!s.ualmente i l 1 ' s p i n : t g ? : - 1 ? o ~ ~ d ei~m-pl?;~~na~'o/;, pt9p .u so un a ~Z[;l eon toik~6"a:guenQ,S burgueses qu:e.bJ'!![j.~aban.,de:-r d b < 1 { - , e l t radicienal poderde elase, A m B o s podtfatf'ifunentarse el u n o al otro hashi::quela'atw .Q i[[li!t,'S~ lpr~ ln;1id,l~g~}e.J"~o$;6ttOS# :1 '. ' '", P e ro e~ ~ ,a !l ii ln i ~, .1 1 o, ib a _ 'aprodu c ir se , D e s . p u e s c de [ado. , ;c6m.o 'podlan los artiseasdeserihir elherCii :M,no d e 'es~s~();" A unqued e t e s r a . b l 1 10.5:t - e su h: a dq $ , e i n cl u so I e ~p.\ , ' L a , 1tll-;r~(:lluto,d e i I:u m l 'l J , . i a , r e . s u l t ' ! ' l , ]liaS ho.riible pO t eS'tlit adQ:rnada coLi:,c6I1"d,c;~~raPQs. 1 p;i~a!;q est,a,~~ih~Q~i~soe'inm6yiL $e,habfa r . e i 1 : d ' i ! 1 o , ,ab;djc,a,d.~1-' Su suer te e st ab a e ci hadl il ), )'(Uu:;tmdon 1 21 1 au to! sien te { < i a . u::rrihle Jf11WlO, dJilii . p ' a -;r:ali~:i~a[en,33~hc loS-1 : ; I~ : I , [ ' g : j j l n fa , ,~~mj ,smo tie.n1p:o q u e ~Ila$"~,agdm~s de tE tb e ld ia :qu .e noUegar&n 'a,L :ae l ; ~) ' , . nub[il , f iSU v i ~ t , J J , .Qui~i"e d ' a r l e di.fie~,p'{:I."O',el,m(lvimiento:dela o ] ,t lu it jt ud I e. a tr as J1 :t ah ac ia ' a. d(dante. M i r R i ] ,c l o .h:aJci:a'atras, se dice ,a ~i.'nlisll10; ~(fMC)abo ~ e ' ' Y ~ ~ rJ,ptotodpO ~e l V i . e J o ,esct:ito,( ' ,que hl l ~idouri hr il lanteMintadbr d e 1 1 :1 : e~ .

  , '

  :1~O:' Fl1)!,1be.n.1.ettcrs" JiU7 - ' leBO, C~imgo., 1982, 1 - l o , : U4!.tt l~l)Ii ; ~ .e c~oH e - re - oo g e il l:e n , Rif,:;f-ra.~&l~~n, S'l:lme Notc~' i.)t'!I B~i:!dt;~tct il;[ld ' R e v o h n l t i l : l , ' ;, Kdie

  P1WJt:h S l u ! i t f ! $ 3 9! 1 '% 7) , p p ,. S .5 , 9 7: y lj ,[email protected] J. Clll.tk,Th!!: Abft)t~'te &iff{(!Qj'j; Arti51.s tmd.Pol i t l~ ' r b.f:rnffcv,1;94/ll1V'l; liD ltdl'eS~ 197J. ' , .IIO . 1 . ~ ~ , . d a i l c ! . \ : : l l i l 1e : , S.(!imffll'lV;,iJi'trq em'1rrl1fiilAfJit~r . Lonclrci, 1~IIPj} ..ll}!i--107, i,1C b , .Baud!~ttiv~~~tim(ltdDlfjlji1,*,. Sail.',ft',lln(;.t~, ,19S'}'h,p:p.6.57,[i. G I F l " B 8 u . d e . ! ! li r e . .j d ( > ' c . ~ ( ! 4 W n i : l. ; : v . & ; : A"'l.;mJ':t1rlrl~, t . l l . , ~p,400-'1~,

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  12/25

  11({stflJ,f;i6112, E] Jp'll~.wode n~~/,tiet :.;nit1tn?prlrtc de! senliml':'I.Ili1 :C"''{Jre,ra'dO'[1Ift' efpr;.l!m4 & / ' 1fi'fH'11 d ' f ! ,&.~td~!4ir

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  13/25

  26

  ,d llId!ldii:t~. a. :ti:1t7ei:de l! 1 riia ' i I : 1 o , e J a d de p e l t s p e c t i ' i ; . a s . d e la v i da Ol~te:dai,de-las a c t 1 vidi\d"eseultarales y de l os -modelos de peusam ie nto; 1.9~cs [ud.ios urbanos mas, i n r e -:re~i1J' I t f lSa. m~~p do son t ; l:~gn:u ;nt .: ; ll f .h~15'e'Stan realizsdos desde pe ' l1 ipectIv .~ .~c;O't:'Icr~.ra~; l a . _ ' d i f i , c l i , l l t ; ~ d e ; s , r ~ e n v. e: Ita I1t:t,)-~ l coa f ll r' l1JQ ' b j ll 1q: I S iS .partes, .y F re~iS~:m.el'itepqr'ello h i obrac:e'S.ch'NiSke resu!ta 'esped~tJmenl:e nl~gi.c:a.ESIa djfklllrild esei.siemprep l '~ s .e n te ; ~ " l t od os I os '~~ud~o'su:haJi)cOs y et:d~ ~~?rb.ib~lia e n ~:elleraJ.. ' T e n . e I 1 1 0 S ;mJ.:ueha;s tevda$}Ic 10 q ' L I e s ute ci e" cn ~ c i u d , n d , . p - r f } faha:. upa ~etld~ J ; c ' hir diJdf ld . A.meiludo. las teorfas que tenemos r-esldtan un.uniilnne:l:lsional..es y dgk'laiSrqw; gu.e-'dallhf jg~ ~le"Ue'~~r : d e s e E 1 J r l l , r r r u - h i dqu : t ;U Y::a:lrnpte~d,:!I,dqu e se e n . C \ , . U . ' : I 1 ~ r . a en la ex -:perie: f!daurhan.a. A60rdar una . i lpf ,Q~i ina.d .Qn ~~laCi~t.da~dy ~Iil-experiencia urbana.des.de:una perspee t is a on l ,d~mensiG l .l a l no es.unbeen camino.

  J~sta f ~ ' a ; g o i e r iw ! ~ l ~ - ,a p ~ n ) ~ : ~ : m 1 c ~ : 6 n : ~ ,A 3 t:'ot~da,d e s t i i . b i \ 'l U . l l .1 lemel'lte' '~fd-cll'[~~" e nelestudio H I o U ; ' ' \XtalE~tBeTlj~nlin reaJjz

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  14/25

  sionposible de l~ totaJl.dad,~os-p i s ; 4 _ } e . s ; una fotIJ~!'!espac: i~, -fundonan l i 9mQ.UH.Ino ti vo ' e< 'm : re l lt e, Igual qu e or ro s escritores marxistas . como. Henri. Lc(~bvre, ,B~n.j : a,mi.n : ins- i ste en : q u e n'Q:~rivimos:S6.amJllte e n un 11I];Uw:iQ.TI;~t:en~d, s.ino .;qu.,e.Utlesu.aim~gin~qj6n~.n uestros :sue;fio~~~t1]:eslta!l co nC epdQ i; i~ 8 ' y mrestrss represen tacionesmecii,atizar!l d. mundo' mat,erial de :manel'aslnllypod~ros:asi de ' ,aqul' ;8{ l fascin: f !ie1.6n: ~ x : wel espectaeulo, l a o '~:epf-e:~enlaj~wp] J : l f a n t i 1 : s : l b i l l , 1 5 t , i r p .

  El'prQblema plU'} l ' el , l ec to r d e r ~' e~ i ar ni n esd.en { $m o' e nten d e-r ~Os .f t -. : )gmenfQ$,en relaelon con 1 9 '~Gtalid; '.3:deParls. : S i n 'dt,d~~dgul1.o'S q 1 : . l . e l ' 1 ' a n decirque no en-( , : ' a > N n . J nJos. y . q u e .~sm . e j Q r 'deja:rt6s' ~:t~r.u p e :r :p Q n : 'e i I a ~ r e : m a r i ca s b ) l_ :~e .a ;e n F j ; l f ip , r .o 'd e . lo s pJs.akF.o in . lU i ptGlpia. p. l ' t lQCU; lx lc . i6n~db. re la d~ct!'1aci6n y .acu m'~I]ai:i6n: de lc ap ita l } ' el d om ie io d ~ l i! s r e l a c i o n e s de ,dase~e s v : lo t~ n t ar d e t i l I r : n , a o ( ; ; ; l . ' a I a e x pe -dend~. que ,~ Iiene que ~i[.J.t -de'cualguier JormJI.P(5r mipa~t.e, ' , c o n : f { o 'm'jd~9mi: i isen, las relacionesIahererrtes en relos p:rOQe3.Q.S 'I hs.cosas comopara daem eper sa ti s fecho dejanco a $ f el asunro. ' l l 1 m b - l e n . estp-:i p.tp.hlndrun~l).te. cbnve'ncitjo denl]es~ra,dp:~~id.adp;ara fep;res'~t.~.i., ' [lH~:tl~ee S l u t C i . i o de:}e~n.Gaill.a:rd~l; eI]; el q u e meilp.OYO de ! 1 ; ' : I ~ l 1 : e t , aim]}olt~nte), y m e ' h e e scoiz'ildo . e : r i in : lI,htQ:!c,t la , 'in h ; ! ' g t i d a d . de IosJ1'~l~zgos, 'mas~i'gpjfi(!ttivPS :de.e~.ta inves:tigad6n.

  EiIfdc'at'i~

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  15/25

  E 1 . . ~ t . l , 1 ; d i n ~ ~ e :p ~ a ' r ~ s ~ :qu~e prm.a, 4~:,!egtt6.qf'p.at~~.~:~ i : o P ' , h ! ~e s : . P i 1 ~ i :e l ; ) l6 !1 '~:~>' l ,eN~~p 'a~~ e l l e n S a - y o GM1;'Piqt>if! .e..~~' 4 n . a r : t b e ~g:rban .ExpJeri~~r;e (puibJio-a.do.~tl1985: { } ( j r i J 1 : . I : l 1 t a m ~ r r t e . I ? g r } o h l : I . s - H o p l d . t J . s : pi1i '$~r~!lX? r , e ;5 : ~ ' ) f B . $ : S . i i J ? l a j c . \ v d U . E : : I ~ a : t ; I ~ x o :~

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  16/25

  XII

  L~'~,~t\ll:;joil,es'~)1ietbn~t:ii'J,d:;iba)~:ld'e l m ) 1 i & d , d . 1 i ' o , ~ + t F l ai:l!Btfl:~~'~~"Q'~{'>?ilMl re-lilci(l:9!1s.'socialts dil:eClillS'e1l~{e--i:nd!h"iduO$,end t;rab:aID '~ifl. enmolo ,fIPi't c~mel1t son: rt;:l~~lones.InjuJi.fieIoeS'~ll t .i(;~pet5Q:rtah~bd~neS:s,Qdale:5:cD.h-e~ro.5~~_ M ~ . . " - ' Ip " ~ ~ ~; _ - . ~.

  .M pr. indpio~.1!Iespe,ct4. i"t~CIdellnipe-rib'.tt1li~ un ,caricte:r p i 1 J : a _ Q ' l ~ n t ;p,6]~th::~'Ce.llUild'O e n . e]p

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  17/25

  i.n~]+fsI6 ]~$;; T i L u e t e . s . ,d e Le s H all~ ,~ oo nQ ~i dm :; p er sus ' id: ,~spc: :puhlkooa'S ,' org:a:n'rza_""an un grill1 baile pLibl:loo par,a celebrar ,e] 'Jd"",enil:nie.:flw del [mp~'t ic I 'Cl ' l l8.52, j 1) de. a~Q~~c ; ,d1: l~ . e : c hu : . a J t i , o d i a . , d J i _ . J : a . / e t J f impeN_(jt, .E t ~ ~dc,t~t'R1 'B1 I3 !n~~ ted e los m~mlm.~nH)Sl (:r~J"{: ; :acQm'pai j~U'on:1la remnstmc-d on d el ~ jk li( l u rb an e y e l d l~ ,r: dio -d e e sp ac io s ~ ~e.sp..~':~lvi8pan~ c~ntm:r , Jps , e : r f ' s f [ h l -bnlo:$";stgn ~fkjdyG~ deJ pqch~ r impe~'iRl,s'et'~n'&n: q r : . w r e S ' p a ] t j . ! ' l r h d e g i i i m . l d . a 1 : ! . d~1fT j lIevP,.~g~.m~fl_:El d r " ' < i l J ; m l a i ~ h ~ s _ p b r . a 5 r~ b lk '! ls } ' Is eX'l.IberOlll c ia de b " llUi eva- ar qu i.teCtillI'fl'enfadRiban ~~;mtet\l!C'iojl]a]i(hld"lid .cd~aot~tJ~~ti i .r9"d~ . lr i .""1l. tb; l&fe .mcon I R : . q u ed l ' ig i 1 ; ' r e E l ' f u r I p e ~ i j 1 9 t l ~ d i l . , ~yQlVe'l"Se' , . L i a . : S E _ x ; F l o 3 j . ~ l c i r l e ~U~lv~Js~~~Sd, lll, & 5 5 Y [8~1

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  18/25

  l(il5t~(1tiv~~12 , } . j; i s J e . f f i~ ( > ; J m i l i t ' 1 1 'Q . S ,ae1emp.ell,(u'lJil u n l J ! 1 ; p e ! jmzik:l,'Jcil,taf ;!,pj la .ooIMrutL' : J lm tidl ' J p e ~ ' l . J C 1 ~ t r d ; ' J { 1 B r P . J { ' : E ! ; t - c ;i!.~mii,"'NJ.~)852; p r ( l f ; e d i i J (!iii ,p~'(i~~fJ'Ult;tlmlf!fffJiJr

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  19/25

  fltfs:t"~riifAfJ n uf :w." lm'rn/~ t i J . l bl l ('~Y1!~ , r " '' ' '' p /d4 I ! 'U f 'I,t"s-g,rotmdo>.omba i ! 1 i / e " S e h t . s t ? J P Q l . t J J l[858. ,r k ( J14 , l&fUSro l l l'ftiJt), } " ! J h i " l I t/,/,' 1~'mr.t f ! l t i. : ! ' i1r ' en 1862, t~i~~ncl() p.rJT Tf:,origYl~Y y. r . . i 1 i ,t';p ~b r~ l~ ,. M I 111101 ,I(\j \//>tj J'lm~b!i ~xj""~r~tOI'U!S

  2 7 h

  Ih(Slhi",i(i1,; 7 4 - !A~"" 'e_ 'wm'i [ l" '" Ie:s. li t '~ I "f i ; ' d .dfui [ f :' ,of ;< d !' &m(1)"".'.'~ ! ' . " " J ' l i l ntodJ~ d J l16_mml O: (m :~ 'f l -t?!I#"!!t,_'j,:fwi;mt{t pall1 I(jJtl~ !J(p~dfuj ej:J2 ~~.Wpv1iilI1i p(j'1mfir.I!-'r.h!i~ ,I1d';jI!II~,\"

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  20/25

  j ' ~ ~ S S ' " r , ' I ,- , " ' i& t 75. L1~'gdilJY .1 m bile:; f,'Qrgpmztd jWI p)mm H m 1 . - l i t.r .>:$ lter :/ tl l iemo.ff1 p'}t:l1.!ldo r;Q}~ceHI~r.. jtkJ~( ; /t cdedtJ t ( , .i15 e l f ;~qJl1i' ,(I . j*[!.oKO l1~~m(Jt:1'i!:S de us . Ha;/J~s :J !I.d A , l.: rd l 'f? :F , . .tradkt'o!talmi!itf'1!-Ml'ldJtidThl'.(.m - g a r r u iJ I o r r U M ! ie ~ - t' lffl tl?PS!U Jt ' 1!UJ paraCl'I'c-brlt,r- { , a ' ! l e i t H I I l . d e l[f"I~!W:lFJ.. i\{JI M rd l!, h N:jatiliftttl di: la.~l~ , tkriass e Wf4IlIl1'ftl'OlJ 1 ' . ' 1 1 e - 1 .[uw~r de ciiddjraa-j,'l (ie4 1 f , i l t : $ t 4 tid 15 ,d eiigosto y ~ 1t7))ibft.Mf;d e l l '~ t ! > f f i Si2r1tficiJl ~e.l

  f .! &m ,a d oI 17 6 . L 0 5 dim a.Mxio.m ~[_C.lW)j'J() T e' ('flh~II.:r-i:tf'J:C. ~,,~~); : r t J ' 5 g d d O '-l v - i d o , ~11 i !l Sq , _ '; f lf do " !m l len ; i ) .qu iDtlfl!tficr sdit11~ 1 . J . . rl ld ) 1 1 p D " #e-garbd:.lt,1 , f i i U i f:~J tfi tJr leS 1'J;M1ifjtctk. H a . \Nfi mdrctldo .cotliit'p ue WJ] llJtf(i'1:qui,r~.fQ,J * ' U1 1 t'Scif'1,~Ih(dJi~tJ.ol,rt l1em~ r e J ! I , ( " J ~ 2 1 t ' a ; 1 i n :'i~r lo s. p i 1 1 l Q . F d b~~~~e5. i (J ' ! i f . i t J rn.

  10 & p r e ci o s u 'l ar { ." ': l; d o $"Clue Ios cCl f l. f imI1 iJhan , E m II I Hlujel ' '1 o r qu ien c om p etf an ~()[1 r a n t a.fc[oddad ~tl:S;tiends .., era n Ia, muj~[ ' : : ' I quit:n estsban COrltimlnme.n[e teudienda trampas'C011 sus .g f 'l lngat! .despues d e dtshllrLhi:.qu~ya habJ$i goe~dado establecido bnj() ]n MOlllarqll'ia de ] l ! d i Q 1J-ut l i o t ; , l f : i ~ I C I - m ~ d ' 9 llevadc oiUld~o :m'~!li

  . . : E . W L a ITb e - l ;O,Ji~~P < l .m c i ' b t ' [ 18 8 3 )" D K t; ol c l. A9'1),pp. -;611; H. V~l Il ier, fA , l t 5 J d t : ji'f se : /ti:~tirrl,~u:k I~GO.

  7)

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  21/25

  lefo~. S~teatraHdad se un:l-l'l'cOI) el aiunde ~ q u c O 1 .C T l IJ < lb > ln el de l i n t e r i o r de te~J:to,s;cafes ' !de otros lugaresde emtet~niinie1-1i6qu e ~mgj~J;'t)l1ltlo hugo de ellos,wean-do espacios .pant la e:l:hihid6n dela riqueza burguesa, dd consume osrentoso y de'1 ~ m oda fe me nin a. S .eO[il\ijnieron~ilesp,ld0s p tlbhca s doi1cle el r e f i , c h U i m o d e J a S ' I~e:t.'csncias reinabe de m an era ~bsoluta. Las n uevas eornun icaciones f:rl'o:klri~ tarn-b ie n F ,. , d I itaron el a tJge' d e : nuevas formasd e O C I 0 , T legmufi m a c h o s n l , , 3 , ! > , t L J , i i 5 t l : i S yvisiranres, y las excursiones de fin de semans J ] . 1 i l costa 0 rLl c mpo se vohitrml es-t~em::rc;bl:rn~tepopulates, Pa,rJ~OS pintores imf.lresiQni51ill~:se.volvieron un tema . 1 - ,vorito, aunque Daumier ponia rn,k~tlf~5jssohreel tf,;1Uma d~ fiegar;l1!lfen los mji-Hcade

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  22/25

  dad" s ik :r i. dG ~ ~h~.nd&):~o~1'cr:nu:nd~',.Err contras te, ~pl'i iH:lOC~>.igf i i fi~ tl~a 'un mundodOD.de ULm p.odr~'exp~il!5e ~n.0ct:itmeme~~g~llenF11lb~ e'J1 c;::mtih;to conoua pC:iS0fl!l~[Jl'hmdo ; > < l g I l J . f i c b h a ' L l t : l m un JQ d on de t.eul!lha l a m .l e: rl Ic tl ol l, p a ra d e hl ,i j. pe[1han~C,1;; ',ens c c . r ,e r ( Y ,

  Si n ~mb"~tg-{ l .eD'l l m c h o ; ? : : : t - s p e d q s ; . J : l m~uL1dQpd"\iadb reflej~6~ll>p~l~hll irol1dml,~i:~a:iid6 10 inverda, B~t1delqji:rePdr . e i e r r r p l b , re~a~iO(; ; [

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  23/25

  q!tk:1'i~ i ie 'ntar're}m ):Ji:f . .I :J.I ll Je~pG a t e q~~e'.fof:mab'liiesg~u~li! de uj]f):ut::)i;;5:b~l~e~(ojI,~;adl)v:I1t'~~~.l)~o~~ l1~pii~ P,~:L~qlJl l~: ; . a , ~ i h 1b i 9 , o~gl!llo$o.s:w~a$rl~L1>J~:es. l1~~~b~do'~:EJ'c~f;,,~~'~.d~,dumbr;;Hnc, .LndtlSO d ig;~s.rutl!m!)'.r:ah8.C0~ todo d. a.rd0.f. de iiin estrE:I'l~. F ] tQ~:in ( i l 1 1 l ' S l e ~ l i l r l d l l , d y lfl ex;.dusJ.an :3 . - tnws c h : 4 a~~g:feg1l!dcil),;. E . l ~s~ett6~~t6>EJsiste ' T t ~ . l 1 ; p i r b : y J. cl~:ik,""Hl\llqca.'sLl:I.I~ jm:ilg~ubi~i1 , ~ . s t . : L . b J ~ I r ; 1llsobre un ]ug :a r~es g i e.mpre u n a e , x p l l c i H : 1 6 A . ad munda -e n [email protected] fl1I]fl"e: tldorl ~mn otfflS~

  . .' q ,u e . ; encL i . ( ; . ' c i : " J ; t ; . r , f i ' J~. :~sistel,~qncle:'di,~~r"~Il~es, ) i 1 J : g t l J : l ~ v~c;:e~t:t&.a~es.' c ! r ; n a s ' , d e : p~ctf -~8,.Q.e~a)8; l i : ! ; ~ k :m,:iJr~i:eci~ue 11 1h a J i ~ ~ ~ r r " ~ J i l n i z ~ . d o { j )f.nica~6 I~ l . ( l j b9 [41 de':~fhUl'~-tf['' l ,~A;'I txpltcJd 6f : ! de.h 1l I:1crrn i . ;a.con , ~ O l . X.plt~ll!d&i]. ds [~ dl\~~~itiil1 $ ' o d ! ) , 1 1 f~~;~~~6.~b .I h o . r ( ~ e ~"' r i r [A)~df l~ru n : : i J c r l1 : t j a . ~ 1 i = . ( ( J l .m r p l . , i~~pC)t~t6~at ? 'V ~ [email protected] ~.&tt!. [ r4 'C , is~}~ f J - q u ~se..desl:~~a,.e]] LQ$. o i o [email protected] e I O J . f J t ; l b r r ! $ . : R i. rontrQb~Ki:iiJ. d e j a m e : r : c a . n t il ! i. z { t c j 6 n 'f d~l~spe;clac,u.I.b (~wd.a fa hist6.d~yrr.od.a la mi~rilb;gf:a:ootliJ.pla;d.ei'id(hll.a:g]Qt6n.eda:} ~s e,~~lfi,eg]"tfl9'].o.sc["'rq~ -k~os; d~-,xplqb'FIqri~e I08:'PiD~~s,',p~ra; stt'8:(}~ar"~'bi~niT a(

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  24/25

  :5io,n~ SOQllt l!llmjjC::r'Pffr~,que's~ .aJil;ptllt.a ;1estes t)Ue.vqi;.rcq~je:rim,jeru;Qs. n'.J:ientr!.'is,seeludia ,Jaeon tradiecien entre supapel como, portadora de valores mercantiles y.SIii,p~'pd' dC.J~I)~u:dia?:ade K ' t : d n 1Q qne 'h : .l .bu i .. J li l edad9 ~~ i pr tim idad } ' cariiio' d . e . n H Q ' , f 1 ~ 1hoga f b u r g l, 1e s ,

  La ma sa -d e t ni l. ha ja el ot es , condenados ' en - SL l.mayo t i~ ' ~ ' v iv ie Gorrunos ~ M A ~ l d G s - - m i -:!;~labtes : Y ' .h~c~l' .retit,e:,~,~Qn4kjtu~;e$: !~cl'f~nplei6 p,ptutram~iile tr]J[:!st~Lb}d;, ter:i- l, l ~ui;,Vi:vi 'j!ctm s~l11:iren ~ : l g U F I !ot;rQ : lugar ,' Unapob lad6.n , rnm: ig ral~ le .p r (l&orn :~na :f )t emen-t e m: 1 s r'U 1 it l: l h!J~}e6$l;l ' su st en to e n losinnumerables' 'peqU.eiios establecimien r o s d e .~mnidas y' b eb id as } ' 1 > t l. S' "p ~ l' i~ t ~s~h'rQsx'l l feS!, s alone1 i d '~ b~ile;, tabat~~Lye'~;f~bled-mientos de bebidas, L,os 'Cllfe de l as da. st $ trabsjadoras 's,ufdel.'on m1.,l~h..Jsregula-ciones y con t ro les durante e l S e g, lJ n do l tf lp ed! 0 1 ., S ~ tta:llsf(),lpmar~n en 10 ' lut ,nal.~a.{;Uani6~(I. p.ulamenH:i.de l:il,gerir'e, un 1 1 1 g I 1 n : : l o n . p e , , ~ 1 o J d s , 1 I : ! , s " n _ O l ~ { b l ~ ~p e l bardo.;sceeun !arm' y;su tne:xu:rabie aumento. des-de. 4 .0 f) {} ;e ,n 1 85 .1 a 4 2 .0 0 0 e n ' 18 )5 ;' , g ar an ri -. zaha.su erec ien re ' jm;po~i lndf l '&: i : l tro I n v I d a ' p p J i : r i s : a - y~o.dfl)., t : E ~ . c a C 6 p ~ , { e d e ' h i b e J -' . S : e , r:cniv:e'niilq.en el ib ' i~~do : m a ~ e s t a : b : k : ' 1 ' ,~c'cciibh~> el,l 'l~~hr:r,end~. d '? 'inl;l ehos ;t~ll-b < i ia d o J .. .~ s - . . L a s m . u ] e .. re s y Jas.ianxl1ias n o :qlle~!.ibuCiona]. pdj':dcn':/soct~]en la v ida de b1 clase tmbajadQf.a,.LQS rubajadol'.es- que.trecuenremerue oe3Tnbiaban'de' .alojamientCi; , i I . ,11lelmd[o p:rIDfln~dil ,n en dm i s m , ( j . vecin d,i'triQ vcorit ilua,I;J'aU s i e . O d O " r ; l i e n t e s '~ :e11llJ~mQ~lb" En resumen 'e J ~ a : f e o J ~ lt 4 b ~ r - n < l se ~ol1 ;vj:rr ie.r~1 ' Jen C~~-u;os'e-:r~Ios .que I:a soJitla:Idad d e ' c la se s~ . fo r j. a ba sobre r i l e b ase del vednAflll0 10 . P~f 'a~ , 8 J Smujeres : ~ ~ h 3 j a q o r g l t las: tt lYil\ '. ldetl~5."q a e pmlife['al~dn fl . p;:rrt1[de 1.85O~am1:r1en se, .~Dnyirt iero~: : fn : , c ~ r tm , ) i ' q y [ qp i o . i dr : w t ~ r ~ t c t ~ . i ]; ;Q . i C l a h ~e'~t,imi&a;d.! s Q i i d a r t c l 8 c l " ~ t~cotilleo y 'de eenf l icrcs iocas icnales .mfl:~()iJQ$,q[ut d es C tf be t an grn:fica[]rtnte"Zoi~:r eni e A ' t a , b r r i au, -

  Lo~ tJ:)ab E i l . Pads, c le~]~sfo; tf rmsJ ,I 'eQilducf.~ deI8>O}'1~'4,a,~SHldesa'p~reciend.o. y : n o ' ~ 4 ' i ~ i e 5 i l p r , \ r t : d C I l . . d o f is i~nm~te- , s.iiil!lrilci.~Il~t:fi.tr::,. LavJda . s c l c ; i I l 1 e~ ta empezmn : io a ,; i ;u td. t 1 t 1 . g : i C : ' J ! i : I cambio. En el.cilfe,.pueclo : \ ' e ; u m u i o : ' : t e s . , ninos.] 'h: : ldd&&' i f~$pm:a.s, farnili::J5:cn.~e:r~~; ':l bgt!r . e : ~ t i i ,sgolitzm,do'. l,av-id~ e l O r a ilmej)H7.:fIdil~[),. ' ,~~i~~rs.e ~.~'bi:l~~'EI.,di:tb:p~ml~s:d;@~~ ~~pe'rio:~~" ~IcafE pM J J ~ ;W f e r i O . r ; r ,s ' ; A 'es~(Je s . . l19 que' estill.lI.ejlfi,fl'doIa WC1,1;!cbd 'y , ]n .gena: t 'O ! f i111l 1 .Todo. e ll o me haee ~'erlt1.r G.'O!DO'ttll.ti.ajiru....n mi ~~el']',~s:pjl'[-tIl al, SO} '1l10 exttm''ki' ftcil:te'a lei qtJ~ s e i v a: :: i n a y lo, f3ue yt~C':St~ar.lnf,w~Q; ~or~je.mpIo' esos nu~'o!j h~~ev~[esqueno deo' eP : rl ;iN iad~ f iitI~ndo,de BtU~~c:,. - ,p ,em q ne I e h a ce n p en sa ra u no e e L on de es a e n . ai Ig lJ naE ab il .o nl .a ,d 'e J.[tmjrol~,, 'En:~o .nces ; ,,{c;6mo':di!,;(I'r.uci~[se HtJ,O mismoen media de. j~5~ i t) ,ces-a! 'l . temulritud

  de eol l lp lCf . i rdote~ '~J~le;tfmntan d .' e re ei en re d es fi le d e mei ' , r ; ;Qnda.~de ' los lu.i.leva(fcs? EIe s p L e o d i d q : , . ' a T I ~ H ; s i ~ ' : d ~?et1jrunih Qore l~('fll~~itl,ti,~j0:ri'e~B~Ltdera~re~O,[l ,ethpinl?:.~:eea '~a:tll\ .uh!rf ,djC o O J l e1jUtwu:r y.'el daodYI a 'J 1 T :a S !l ra d 0~ . pa r h.mu]ti~tld. ' i . n t Q z i ( . . ' a . : C ! o sp o r ~ 1 a ; pew s . !" e m : b l: jI g o 1 de . .< ! . i g u h ! t rTIj1il).t:ril. 31 mit1"gel'l de eJll:a,,:pmpol.'

 • 8/2/2019 Harvey Pars capital de la modernidad Introd y cap.XII

  25/25

  rraga polvo en la s fahdcas., respire en media de particulas de -a~god6n y delftqu~'SUS[ejido~ se imp. tegnen ,;de pl:~mo, : h 1 e f Q ~ 1 . d 9 - Ytcdos losvenenes [ ']~~(; . i :~aT.jns; ! I r - a . l . a p 1 ' O -d ~ ; , ~ d 6 n d e o b r ~ ~ ~ e pr tfP ;b . . .A b k : : t . t o a .I05~Dicl.1l::n~r9:tc a s u i i l e : s ; . d . ' P . ! ? G " t u flu~dere -CO.n~1n. i i j [ ,porlo mfo l ' lOS:para-el varon burgues.en buscade phcef .las innumerablesint ' i : ! , t f , e - t m i o i n e s . en[ ~~la Il'leztlil,.dl:'..'n1)ndS p a r l~ ' que p - a s - a ~l .dinero. L a ' i.[l~gud d : i 1 ~e ra ai . gq oonJo , '~ l l : ae del~jtRrs~:, : ltJ.*s. .que!l~ I''.in fo.[h ili.~ s~ , " . . '.

  P er o- de nr eo d e ' 1a c ul tu ra de la gobernaeza y In .F'adfkadon p r) t m ed ib . d e] ~S", P : t : C t ~ c u J o .s ptQ~~Jd~u ' ls i c i l : a I e s . n~:~'_ q u i ' d , : I h t r ? S o . P9!1 't ie l n 1 ), 1 o~ . tti.~ndo Luis Napo:]e6n in~itf. i : : l; t r ~ lh~ j : ad6r es: d e c H f e r e n : i e s ; ' oficios f \ i i' i .form,u 'ie c i1 j.ecriyaineme"de)usimpresiones .sobrelas nuevas 'i fllaravUiosa.s recnologfas presenradas en IaExpos i - d 6 n U n i l" e rs a l " d e 1 :. ~ 7 ~ Ios tlabajadore'ii a e - r n e s t r a e o n P O C 'O . im l ;> i es .i oh ll do o P :O t E de,s:pectac~do y s e f if ar ol O t m ~ , S l ;n .L a d e g , r : ~ , d . a d . 6 n del traha:jQ y de I o . s a B a . e s . , . a s J i ; D ' r n oen lfi' infetiorf(JlId ddprQd~;H2tCl.D m.f.lllen:l. ~ent:-.rfl.I; ronsi derab an que era mejor:[9r'fltlt ; iSCid~ .doE i les : ~ , e 'tr.abai;lan',l'eS; (e~e , ( ,on:c~pt9m~giCo pqdlr;l,ilsfU:5,e de :ri~rG}I b : o n l p l e : n J ; e n . t a : d a s p 'o ~ ~l as n u ev a s t ~ ~no h~ .i ll as que n16Joraran t~ 'e'fica~Ifl y m s ; . . . C o [ u j i : ' . - '1 'b "C ' d 1 'd" LJ. f . _.1 ' J " ~ d " .t j"c lt Im es ~ e t ra .~ Jc i. , . 1 21M 0, ~~mueil ret{)1'1 (I~j 'liftSi] :OI'PJjl~tt!O:.eai '! Bau 111~(!I. IUptitil,d'O&od~l~ta a.hli t ido ,en.una de l , a ' S pocns b a t r i c ; l ~ ~ 5 . q ~ l i , " " $ . f ! l e \ ! i l i h t ; . i l r . l j r i c o i l r r : a : d gal-pc- de. Esrado d' l; 1851 ~.]rt;,):i:lbtc;k~'fl;.leuna carnpanll para .erigi r un monumentorn ed ia nre S Lls cl'P pd on . p ub li ca , q ue -e ra p an e de tin movimiento mil.s general paracOJ1trar:r~t.ar h(nldfl.li!:!ll~nt.aJitllil .imp~eria1 ;in'lpti:e~f!' i 'g ot H a ussma nn , ) :~ \: i ee oei.t~m orn en t:o c uan de se PlO,pUSO,. p or p rn n,e ra v ez " l~"ilde~de levantar , t: ; n- . l guna p i lE ' t !!'i;lii.a.'m:onul'l'lei:lt~le$tafifa dela ljbet:tad, ~ 1 1 ! iMsto' po lie icu de i m p l i r a c i t 1 u } e S ' eviden-tes. Mi~ptoM~nllls : ~ leg atw .l lOr l ~ 1: .cqs:r,uulhre d.e('din),eii ir Ios fun~l'dle~; de ~.id"qu ie ra g l Je ,h u b iera ten id o Ia lnas remota c~neK idn .~ (H1 ' : i ' 848e .CQcI) ~ r a .e61Js tend~ld eV351 e l i : ~speC:lact~l~f',e.s:oc~#Qine~'~J;: liU]fi~~lfdlent :e. l-e;f9dSI R o l 1 H ( , : ~ j U 1 ' l f O ' a : su U : l l 1 1 ! ba . M a s t}trdel ..e n an p~ en.' U i 6 : 9 . ei . . S o ~ Qr in o : t; l e N~p 6: le 6u 'm .a t e n ci,l na d i . : ~ . c i J , ~ i 9 n ~Vi:CWilN0,i tl . u n p e r i o d i s r a I Cp li J !blicano , el fu.nera.l' f i J 1 e - ,s eg ui do . po r '\lnJI5 21io.00. Pel' ,sona~. Todo el orden sim:~'9HiC6 se , " , , , { , , r iO ' d e l ft;!I~Scuahdci d. r e g r e s o . delcementeriode pere L a c ;h a i: f e ' j' ' d . .desainso desdidkUeJiriik '~efU nd ie ro n . en ' ! i i 1 ame~l!3'zan(e es-pectku10 que- aLlgunl:blll. problemas 'psea el r-egirnen F p~[:~flg.iaba' b.ne\'~hJ~i6n.1.-nt~ni'l~&d y el e . 8h ied~ ; cn lc i pb~ i i ln t ! ,t~ i z: ~ I 's ep o t a m h ~ - s I?~n:tes:y , j!.1tl~.i~,a.u~'.,6lhnpedp M : ! . d~bilit~b~.,el centro d e ' g t l ive~:bd de l ~:p