Guillaume de Machaut - Hoquetus David

of 7 /7
Hoquetus David (Guillaume de Machaut) Hoquetus David Guillaume de Machaut (c.1300 - 1377) Edited by M.A.B. Solois ts Transcribed for  MusiXT E X by Moriwaki Michio David Tenor David Hoquetus David Triplum I G 8 G 8 4 4 4 9 4 9 4 9 4 A1 a1 ` ¯  ˙ `  ˘  ˇ  ˘  `  ˘  `  ˘  ˇ  ˘  `  ˘  >  ˘ ` ¯  ˙ `  ˘ ` <  `  ˘  `  ˘ >  ˘ `  ˘ ^ `  ˘ ` ¯  ˙ `  ˘  ˇ  ˇ  ˇ  ¯ ` ` ¯ @ `  ˘ ` ¯  ˙ `  ˘ ¯ `  ˇ  ˘ ` ¯  ˙ `  ˘ >  ˘  `  ˘ `  ˘ `  ˘ >  ˘  4`  ˘ = 6 I G 8 G 8 4 4 4 `  ˘  ¯ ` ` <  ¯ ` ` ¯  ˙ `  ˘ ` <  `  ˘  `  ˘ `  ˘  ` <  `  ˘ >  ˘  ˇ  ˇ  ˇ  >  ˘ `  ˘  ¯ ` ` < ¯ ` >  ˘  `  ˘ `  ˘ ` <  ¯ `  ˇ  ˘  `  ˘  `  ˘ ` ¯  @ `  ˘ ` ¯  ˙ `  ˘ ` <  `  ˘  `  ˘ = ` <  ` `  ˘  ` <  `  ˘ = 12 I G 8 G 8 4 4 4 A2 ` ¯  ˛ `  ˘ ` ¯  B `  ˘ ` <  `  ˘  `  ˘ ` ¯  ˛ `  ˘  ˇ  ˇ  ˇ  ¯ ` = ` ¯  ˛ `  ˘  ˇ  ˘  `  ˘  `  ˘ ` <  ¯ ` ` ¯  ˛ `  ˘  ˇ  ˇ  ˇ  ¯ ` ` <  ¯ ` ` <  `  ˘  `  ˘  ˇ  ˘  `  ˘  `  ˘ = Copyright  c 2000, 2002 M.A.B. Soloists  Ver. 1.1

Embed Size (px)

Transcript of Guillaume de Machaut - Hoquetus David

Page 1: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 1/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

Hoquetus David

Guillaume de Machaut(c.1300 - 1377)

Edited by M.A.B. Soloists

Transcribed for  MusiXTEX  by Moriwaki Michio

›David Tenor

David Hoquetus

David Triplum

IG8

G8

44

4

94

94

94

A1 a1

`̄   ˙ ̀ ˘ ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘   > ̆

`̄   ˙ ̀ ˘<̀   ` ˘   ` ˘

> ̆ ` ˘^` ˘

`̄   ˙ ̀ ˘ ˇ ̌  ̌  ̄̀

`̄   @ ̀ ˘

`̄   ˙ ̀ ˘¯̀   ˇ ̆

`̄   ˙ ̀ ˘

> ̆   ` ˘ ` ˘

` ˘ > ̆  4` ˘

=

I

G8

G8

4

4

4

` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘> ̆   ˇ ̌  ̌

 > ̆

` ˘   ¯̀

<̀ ¯̀> ̆   ` ˘ ` ˘

<̀   ¯̀

 ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

`¯   @ 

` ˘

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

=

<̀   4¯̀

` ˘   <̀   ` ˘

=

12 

I

G8

G8

4

4

4

A2`̄  ˛ 

` ˘

`̄   B ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

=

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

<̀   ¯̀

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

<̀   ¯̀

<̀   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

=

Copyright   c 2000, 2002 M.A.B. Soloists   Ver. 1.1

Page 2: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 2/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

17 

I

G8

G8

4

4

4

` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

> ̆   > ̆   ` ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘

> ̆ > ̆   ` ˘

` ˘   ¯̀

<̀   ` ˘ ` ˘

` ˘   ¯̀

<̀ ¯̀

 ˇ ̆   ` ˘   6` ˘

`̄   ˙ ̀ ˘

`̄   ˙ ̀ ˘

` ˘   ¯̀

=

 ˇ \ ˘ \̀ ˘   ` ˘

` ˘   4¯̀

=

23 

I

G8

G8

4

4

4

A3

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

<̀   ¯̀

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ¯̀

` ˘   <̀   ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

`̄   B ̀ ˘

4ˇ ̌  ̌  ̄`

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

= ˇ4˘   ` ˘   ˇ ̆

` ˘  > ˘

  ` ˘

=

28 

I

G8

G8

4

4

4

` ˘   ¯̀

` ˘   \̄̀

` ˘   4¯̀

<̀   ` ˘ ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘

> ̆   > \ ˘   ` ˘

a2

` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

> ̆   > ̆   ` ˘

<̀   ¯̀

 ˇ ̌  ̌  ̄̀

` ˘ ¯̀

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   4¯̀

`̄   @ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̌  ̌  > ̆   ` ˘

=

34

I

G8

G8

4

4

4

A4̀̄

  ˙ ` ˘

<̀ ¯̀

> ̆   ` ˘ ` ˘

`̄  ˙ 

` ˘

`̄   @ ̀ ˘

`̄   @ ̀ ˘

`̄  ˙ 

` ˘

<̀   ` ˘   4` ˘

=

`̄   ˙ ` ˘

 ˇ \ ˘   ` ˘   ` ˘

<̀   ¯̀

`̄   @ ̀ ˘

<̀   4¯̀

=   ` ˘   ¯̀

 ˇ \ ˘   ` ˘   ` ˘

=

Ver. 1.1   2

Page 3: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 3/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

40 

I

G8

G8

4

4

4

<̀\` ˘   ` ˘

` ˘   <̀   \̀ ˘

> ˘   > ˘   4` ˘

` ˘   ¯̀

<̀   ` ˘   ` ˘

> ˘   > ˘   ` ˘

<̀   ¯̀

 ˇ ̌  ̌  ̄`

` ˘   ¯̀

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   4` ˘   ` ˘

 ˇ\

 ˘   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

` ˘   ¯̀

=

45 

I

G8

G8

4

4

4

A5

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ` ˘ ` ˘> ˘

> ˘ ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ˇ ̆

` ˘  ¯

`

`̄   ˛ ̀ ˘

` ˘   ¯̀

`̄   B ̀ ˘

`̄   B ̀ ˘

 ˇ4˘   ` ˘   6ˇ ̆

=

` ˘   ¯̀ ˇ

\

 ˘  ` ˘

  ` ˘

=

50 

I

G8

G8

4

4

4

` ˘   ¯̀

4` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

<̀   ` ˘   ` ˘

` ˘   <̀   <̀

> ̆   > ̆ ` ˘

` ˘   ¯̀

` ˘ ` ˘   ` ˘

` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

` ˘   ˘  \ ˇ ̌

 \ ˇ ̌

> ̆   \̀ ˘   \̀ ˘

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀ ¯̀

`̄   ˙ ` ˘

<̀   4` ˘   ` ˘

\̀ ˘ <̀   ` ˘

=

56 

I

G8

G8

4

4

4

A6̄̀

  ˛ ` ˘

<̀   ¯̀

 ˇ \ ˇ ̌  ̄`

`̄   ˛ ` ˘

<̀   \̀ ˘ ` ˘

` ˘   <̀   4` ˘

`̄   ˛ ` ˘

` ˘   ˘   ˇ ̌  ̌  ̌

 ˇ4˘   ` ˘   ˘   ˇ

`̄   ˛ ` ˘

` ˘   ¯̀

 ˇ \ ˇ ̌  ̄`

6ˇ ̌  ̌  ̄`

`̄   B ̀ ˘

=3   Ver. 1.1

Page 4: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 4/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

61

I

G8

G8

4

4

4

` ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

=

a3

<̀   ` ˘ ` ˘

^̀ ˘   <̀   ` ˘

<̀   ` ˘   >4˘

\̀ ˘   ¯̀

<̀   ¯̀

\` ˘   > ˘   > ˘

<̀   ¯̀

` ˘   <̀   <̀

 ˇ \ ˇ ̌  ̄`

`̄   ˛ ̀ ˘

 ˇ \ ˘   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘   >\

 ˘

66 

I

G8

G8

4

4

4

> ˘ ` ˘  ^

` ˘

` ˘  >

 ˘   ` ˘

=A7

`̄   ˛ ̀ ˘

` ˘   \̄̀

 ˇ ̌  ̌4¯`

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ¯̀

 ˇ \

 ˇ ̌ > ˘

  ` ˘

`̄   B ̀ ˘

<̀   6¯̀> ˘

  > ˘   ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

`̄   B ̀ ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

71

I

G8

G8

4

4

4

 ˇ ̌  ̌ 4` ˘   > ˘

` ˘   > ˘   ` ˘

=   ` ˘   ¯̀

> ˘   ` ˘ ` ˘

 ˇ ̌  ̌  > ˘   ` ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘

> ˘ ` ˘   <̀

` ˘   ¯̀

<̀   ` ˘   \` ˘

4ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

<̀ ¯̀

`̄   B ̀ ˘

\ ˇ ̌  ̌  ̀ ˘   ` ˘

76 

I

G8

G8

4

4

4

`̄   @ ` ˘

> ̆  ^` ˘ ` ˘

=   ˇ \ ˘   ` ˘   ˇ

\ ˘

`̄   @ ̀ ˘

= A8̀̄

  @ ` ˘

` ˘   4¯̀

=

`̄   @ ̀ ˘

`̄   @ ̀ ˘

<̀   ¯̀

`̄   ˙ ` ˘

` ˘   ¯̀

<̀   6¯̀

`̄   ˙ ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘   \̀ ˘

`̄   @ ̀ ˘

Ver. 1.1   4

Page 5: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 5/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

82 

I

G8

G8

4

4

4

<̀   ` ˘   ` ˘

4` ˘   <̀   ` ˘

=   ` ˘   ¯̀

<̀ ¯̀

> ˘   > ˘   ` ˘

<̀   ^̀ ˘   ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘

> ˘   > ˘   ` ˘

` ˘   ¯̀

<̀   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

<̀   ¯̀

` ˘   4ˇ ̆   ` ˘

` ˘   <̀ 4` ˘

87 

I

G8

G8

4

4

4

`̄   ˙ ̀ ˘

`̄   @ ̀ ˘`̄   @ ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘ ` ˘> ̆ `

 ˘   6` ˘

=B1a4

`̄   ˙ ̀ ˘

` ˘   ¯̀

<̀  ¯̀

`̄   ˙ ̀ ˘

`̄   @ ̀ ˘` ˘

  ^¯̀

`̄   ˙ ̀ ˘

`̄   @ ` ˘=

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   ¯̀

=

93 

I

G8

G8

4

4

4

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀ ¯̀

` ˘   <̀   ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   4` ˘   ˇ ̆

` ˘   <̀   ` ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

` ˘   ` ˘   <̀

> ˘   > ˘   ` ˘

` ˘   ˝  ˘   \ ˇ ̆   \ ˇ

> ˘   ` ˘ ` ˘

=

98 

I

G8

G8

4

4

4

B2̄̀

  ˛ ` ˘

` ˘   4¯̀

<̀   4¯̀

`̄   ˛ ` ˘

¯̀   <̀

` ˘   ˇ ̌  ̌  ̀ ˘

`̄   B ` ˘

 ˇ ̆   ` ˘   ` ˘

 ˇ ̌  ̌  ̄`

`̄   ˛ ` ˘

` ˘   ` ˘\` ˘

> ˘   > ˘   ` ˘

`̄   ˛ ` ˘

` ˘   ` ˘   ` ˘

`̄   B ̀ ˘

5   Ver. 1.1

Page 6: Guillaume de Machaut - Hoquetus David

8/17/2019 Guillaume de Machaut - Hoquetus David

http://slidepdf.com/reader/full/guillaume-de-machaut-hoquetus-david 6/6

Hoquetus David (Guillaume de Machaut)

103 

I

G8

G8

4

4

4

`̄   ˛ ̀ ˘

`̄   ˛ ` ˘

=

`̄   ˛ ̀ ˘

4ˇ ̌  ̌  ̄`

<̀   ¯̀

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   \̀ ˘ ` ˘

` ˘   <̀   ` ˘

\ ˇ ̌  \ ˇ ̀ ˘   \ ˇ ̆

>4˘   ` ˘   ` ˘

=B3

`̄   ˛ ̀ ˘

` ˘   <̀   <̀

 ˇ \ ˇ ̌  ̄`

108 

I

G8

G8

4

4

4

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   4¯̀

\̀ ˘ <̀   \̀ ˘

`̄   ˙ ̀ ˘

<̀   ¯̀

` ˘   <̀   ` ˘

`̄   @ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

> ̆   > ̆   ` ˘

`̄   @ ̀ ˘

<̀   4¯̀

` ˘   <̀   ` ˘

`̄   @ ̀ ˘

¯̀  \

` ˘

` ˘   ` ˘   <̀

`̄   ˙ ̀ ˘

 ˇ \ ˘   ` ˘   6` ˘

` ˘   ¯̀

114

I

G8

G8

4

4

4

`̄   ˛ ̀ ˘

`̄   B ̀ ˘

`̄   ˛ ` ˘

` ˘   ˘   ˇ ̌  ̌  ̌

> ˘   ` ˘   ` ˘

=B4

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ¯̀

`̄   B ̀ ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

<̀   ` ˘   ` ˘

=

`̄   ˛ ̀ ˘

4ˇ ̌  ̌  ̄`

<̀   ¯̀

119 

I

G8

G8

4

4

4

`̄  ˛ 

` ˘

<̀   \̄̀

` ˘   <̀   \` ˘

`̄   ˛ ` ˘

 ˇ \ ˘   ` ˘   \ ˇ ̆

> ˘   >\

 ˘   ` ˘

`̄  ˛ 

` ˘

\ ˇ ̌  \ ˇ ̀ ˘   > ˘

> ˘ > ˘   ` ˘

`̄  ˛ 

` ˘

` ˘   4¯̀

` ˘   4¯̀

`̄   ˛ ` ˘

`̄   B ̀ ˘

`̄   ˛ ̀ ˘

Version 1.1 in 2002.3 6