Do an m daemon

of 69 /69
§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vμ lμm chñ Mail Server Deamon Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thμnh–- Quúnh 1 Trung t©m ph¸t triÓn cntt - ®hqg tp. Hå chÝ minh Trung t©m ®µo t¹o c«ng nghÖ cao b¸ch khoa Hä vµ tªn: Vò V¨n Vinh Thµnh Quúnh Khai th¸c vμ lμm chñ Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®iÖn tö Mdeamon §å ¸n ký thuËt viªn tin häc chuyªn nghµnh : c«ng nghÖ m¸y tÝnh gi¸o viªn h−íng dÉn: Niªn kho¸ : 2003 – 2006

Embed Size (px)

Transcript of Do an m daemon

Page 1: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

1

Trung t©m ph¸t triÓn cntt - ®hqg tp. Hå chÝ minh

Trung t©m ®µo t¹o c«ng nghÖ cao b¸ch khoa

Hä vµ tªn: Vò V¨n Vinh

Thµnh

Quúnh

Khai th¸c vµ lµm chñ

Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®iÖn tö Mdeamon

§å ¸n ký thuËt viªn tin häc

chuyªn nghµnh : c«ng nghÖ m¸y tÝnh

gi¸o viªn h−íng dÉn:

Niªn kho¸ : 2003 – 2006

Page 2: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

2

Lêi c¶m ¬n

Qua ®©y chóng em xin ®−îc bµy tá lßng biÕt ¬n ®Õn thÇy Lª Nguyªn Hµ. ThÇy

lµ ng−êi ®( truyÒn thô cho chóng em rÊt nhiÒu kiÕn thøc quý b¸u trong qu¸ tr×nh häc tËp

t¹i tr−êng. ThÇy ®( rÊt nhiÖt t×nh h−íng dÉn vµ gióp ®ì chóng em trong suèt qu¸ tr×nh

thùc hiÖn ®å ¸n nµy.

§ång thêi chóng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n tíi toµn thÓ c¸c thÇy c« gi¸o cña

Trung T©m Ph¸t TriÓn CNTT - §HQG TP Hå ChÝ Minh. Chóng em xin göi lêi c¶m ¬n

®Æc biÖt tíi c¸c thÇy c« gi¸o khoa C«ng nghÖ th«ng tin cña Trung T©m. Nh÷ng ng−êi ®(

tËn t×nh chØ d¹y cho chóng em trong suèt qu¸ tr×nh häc t¹i Trung T©m.

Xin ®−îc göi lêi c¸m ¬n ®Õn nh÷ng ng−êi th©n vµ bÌ b¹n ®( t¹o ®iÒu kiÖn, gióp

®ì vµ ®éng viªn trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy.

Hµ Néi – 2005

Nhãm sinh viªn thùc hiÖn : Vò V¨n Vinh

Page 3: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

3

Lêi nãi ®Çu

Trong c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh th«ng th−êng nãi chung, c¸c

doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong nghµnh c«ng nghiÖp kh«ng khái nãi riªng, møc c¹nh

tranh diÔn ra hiÖn nay lµ rÊt ¸c liÖt vµ cã xu h−íng t¨ng lªn. NÕu ®Ó mÊt mét c¬ héi lµ

coi nh− ®( mÊt ®i mét kho¶n tiÒn cã gi¸ trÞ gÊp nhiÒu lÇn gi¸ trÞ mµ c¬ héi ®ã ®em l¹i.

Mét trong nh÷ng c«ng cô gióp c¸c doanh nghiÖp cã ®−îc thêi c¬ ®Ó ra ®−îc nh÷ng quyÕt

®Þnh kÞp thêi ®ã lµ khi cã trong tay mét hÖ thèng th«ng tin ®¶m b¶o nhanh, chÝnh x¸c vµ

®Çy ®ñ. NÕu nh− ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm,

yªu cÇu vÒ chÊt l−îng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng môc tiªu cÇn ®¹t ®−îc. Th× ®èi

víi c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô, yªu cÇu chÊt l−îng

phôc vô vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng lµ môc tiªu hµng ®Çu.

V× vËy, viÖc ¸p dông c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tiªn tiÕn trong bÊt cø lÜnh vùc nµo còng

®Òu nh»m mét môc ®Ých chung lín nhÊt, ®ã lµ: ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ cao h¬n trong c¸c ho¹t

®éng, kh¾c phôc ®−îc c¸c nh−îc ®iÓm vµ nh÷ng tån t¹i khi sö dông nh÷ng c«ng cô

tr−íc, nh÷ng c«ng cô víi tr×nh ®é c«ng nghÖ cò l¹c hËu. X©y dùng c¸c øng dông tin häc

nãi chung lµ ®iÓm khëi ®Çu tèt nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò nªu trªn.

Víi nh÷ng lý thuyÕt c¨n b¶n vÒ m¹ng m¸y tÝnh, cµi ®Æt c¸c dÞch vô trªn m¹ng vµ

qu¶n trÞ m¹ng ®( ®−îc häc ë trung t©m céng thªm víi nh÷ng t×m tßi häc hái trong qu¸

tr×nh lµm ®å ¸n, nhãm em ®( ®i t×m hiÓu s©u thªm vÒ th− tÝn ®iÖn tö vµo x©y dùng mét

øng dông cô thÓ phôc vô cho c«ng viÖc trong mét c¬ quan.

Chóng Em cã thÓ tr×nh bµy kh¸i qu¸t qua vÒ th− tÝn ®iªn nh− sau: Th− ®iÖn tö lµ

lµ mét th«ng ®iÖp göi tõ m¸y tÝnh nµy ®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng m¸y tÝnh mang

néi dung cÇn thiÕt tõ ng−êi göi ®Õn ng−êi nhËn. Do th− ®iÖn tö göi qua l¹i trªn m¹ng vµ

sö dông tÝn hiÖu ®iÖn v× vËy tèc ®é truyÒn rÊt nhanh.

Th− ®iÖn tö cã rÊt nhiÒu c«ng dông v× chuyÓn nhanh chãng vµ sö dông dÔ dµng.

Mäi ng−êi cã thÓ trao ®æi ý kiÕn, tµi liÖu víi nhau trong thêi gian ng¾n.Th− ®iÖn tö ngµy

cµng ®ãng mét vai trß quan träng trong ®êi sèng, khoa häc, kinh tÕ, x( héi, gi¸o giôc, vµ

an ninh quèc gia. Ngµy nay ng−êi tao trao ®æi víi nhau hµng ngµy nh÷ng ý kiÕn, tµi liÖu

b»ng ®iÖn th− mÆc dï c¸ch xa nhau hµng ngµn c©y sè.

Page 4: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

4

Nhãm Em ®( chän ®Ò tµi nµy, víi môc nh»m cñng cè thªm kiÕn thøc tin häc vµ

kiÕn thøc thùc tÕ cho b¶n th©n. §ång thêi cßn ®ãng gãp mét phÇn trong viÖc cung cÊp

cho c¸c nh©n viªn, c¸c c¸n bé l(nh ®¹o trong c¬ quan hiÓu biÕt thªm vÒ th− tÝn ®iÖn tö vµ

cã thÓ sö dông mét c¸ch dÔ dµng.

Bè côc ®å ¸n gåm 2 phÇn vµ 6 ch−¬ng:

PhÇn I : Tæng quan vÒ hÖ thèng th− ®iÖn tö

• Ch−¬ng 1. Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng th− ®iÖn tö.

• Ch−¬ng 2. Giíi thiÖu vÒ Mail Client.

• Ch−¬ng 3. Giíi thiÖu vª Mail Server.

• Ch−¬ng 4. Qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö nãi chung.

PhÇn II: ThiÕt lËp vµ qu¶n trÞ hÖ thèng MDeamon.

• Ch−¬ng 1: Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®iÖn tö MDeamon.

• Ch−¬ng 2: Qu¶n trÞ hÖ thèng MDeamon.

Page 5: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

5

phÇn I:

tæng quan vÒ hÖ thèng th− tÝn ®iÖn tö

Ch−¬ng 1.

kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng th− ®iÖn tö

1.1. Giíi thiÖu th− ®iÖn tö

1.1.1. th− ®iÖn tö lµ g× ?

- §Ó göi mét bøc th−, th«ng th−êng ta cã thÓ mÊt mét vµi ngµy víi mét bøc th−

göi trong n−íc vµ nhiÒu thêi gian h¬n ®Ó göi bøc th− ®ã ra n−íc ngoµi. Do ®ã, ®Ó tiÕt

kiÖm thêi gian vµ tiÒn b¹c ngµy nay nhiÒu ng−êi ®( sö dông th− ®iÖn tö.Th− ®iÖn tö ®−îc

göi tíi ng−êi nhËn rÊt nhanh, dÔ dµng vµ rÎ h¬n nhiÒu so víi th− truyÒn thèng

- VËy th− ®iÖn tö lµ g× ? nãi mét c¸ch ®¬n gi¶n, th− ®iÖn tö lµ lµ mét th«ng ®iÖp

göi tõ m¸y tÝnh nµy ®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c trªn m¹ng m¸y tÝnh mang néi dung cÇn thiÕt

tõ ng−êi göi ®Õn ng−êi nhËn. Do th− ®iÖn tö göi qua l¹i trªn m¹ng vµ sö dông tÝn hiÖu

®iÖn v× vËy tèc ®é truyÒn rÊt nhanh.

- Th− ®iÖn tö cßn ®−îc gäi t¾t lµ E-Mail(Electronic Mail). E-Mail cã nhiÒu cÊu

tróc kh¸c nhau tuú thuéc vµo hÖ thèng m¸y tÝnh cña ng−êi sö dông.MÆc dï kh¸c nhau vÒ

cÊu tróc nh−ng tÊt c¶ ®Òu cã mét môc ®Ých chung lµ göi hoÆc nhËn th− ®iÖn tö tõ mét n¬i

nµy ®Õn mét n¬i kh¸c nhanh chãng. Ngµy nay, nhê sù ph¸t triÓn cña Internet ng−êi ta cã

thÓ göi ®iÖn th− tíi c¸c quèc gia trªn toµn thÕ giíi.Víi lîi Ých nh− vËy nªn th− ®iÖn tö

hÇu nh− trë thµnh mét nhu cÇu cÇn ph¶i cã cña ng−êi sö dông m¸y tÝnh.Gi¶ sö nh− b¹n

®ang lµ mét nhµ kinh doanh nhá vµ cÇn ph¶i b¸n hµng trªn toµn quèc.VËy lµm thÕ nµo

b¹n cã thÓ liªn l¹c ®−îc víi kh¸ch hµng mét c¸ch nhanh chãng vµ dÔ dµng.Th− ®iÖn tö

lµ c¸ch gi¶i quyÕt tèt nhÊt vµ nã ®( trë thµnh mét dÞch vô næi tiÕng trªn Internet.

- T¹i c¸c n−íc tiÕn tiÕn còng nh− c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, c¸c tr−êng ®¹i häc,

c¸c tæ chøc th−¬ng m¹i, c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn v. v. §Òu ®( vµ ®ang kÕt nèi hÖ thèng

m¸y tÝnh cña hä vµo Internet ®Ó viÖc chuyÓn th− ®iÖn tö nhanh chãng vµ dÔ dµng.

1.1.2. Lîi Ých cña th− ®iÖn tö

- Th− ®iÖn tö cã rÊt nhiÒu c«ng dông v× chuyÓn nhanh chãng vµ sö dông dÔ dµng.

Mäi ng−êi cã thÓ trao ®æi ý kiÕn, tµi liÖu víi nhau trong thêi gian ng¾n.Th− ®iÖn tö ngµy

cµng ®ãng mét vai trß quan träng trong ®êi sèng, khoa häc, kinh tÕ, x( héi, gi¸o giôc, vµ

Page 6: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

6

an ninh quèc gia. Ngµy nay ng−êi tao trao ®æi víi nhau hµng ngµy nh÷ng ý kiÕn, tµi liÖu

b»ng ®iÖn th− mÆc dï c¸ch xa nhau hµng ngµn c©y sè.

- V× th− ®iÖn tö ph¸t triÓn dùa vµo cÊu tróc cña Internet cho nªn cung víi sù ph¸t

triÓn cña Internet, th− ®iÖn tö ngµy cµng phæ biÓn trªn toµn thÕ giíi. Ng−êi ta kh«ng

ngõng t×m c¸ch ®Ó khai th¸c ®Õn møc tèi ®a vÒ sù h÷u dông cña nã. Th− ®iÖn tö ph¸t

triÓn sÏ ®−îc bæ sung thªm c¸c tÝnh n¨ng sau:

• Mçi bøc th− ®iÖn tö sÏ mang nhËn d¹ng ng−êi göi. Nh− vËy ng−êi göi sÏ biÕt

ai ®( göi th− cho m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c.

• Ng−êi ta sÏ dïng th− ®iÖn tö ®Ó göi th− viÕt b»ng tay. Cã nghÜa lµ ng−êi nhËn

sÏ ®äc th− ®iÖn mµ ng−êi göi ®( viÕt b»ng tay.

• Thay v× göi l¸ th− ®iÖn b»ng ch÷, ng−êi göi cã thÓ dïng ®iÖn th− ®Ó göi tiÕng

nãi. Ng−êi nhËn sÏ l¾ng nghe ®−îc giäng nãi cña ng−êi göi khi nhËn ®−îc th−.

• Ng−êi göi cã thÓ göi mét cuèn phim hoÆc lµ nh÷ng h×nh ¶nh l−u ®éng cho

ng−êi nhËn.

-Nh÷ng trë ng¹i lín nhÊt hiÖn giê lµ ®−êng truyÒn t¶i tÝn hiÖu cña Internet cßn

chËm cho nªn khã cã thÓ chuyÓn t¶i sè l−îng lín c¸c tÝn hiÖu. Ngoµi ra cßn trë ng¹i

kh¸c nh− m¸y tÝnh kh«ng ®ñ søc chøa hay xö lý hÕt tÊt c¶ tÝn hiÖu mµ nã nhËn ®−îc.V×

thÕ gÇn ®©y ng−êi ta ®( b¾t ®Çu x©y dùng nh÷ng ®−êng truyÒn t¶i tèc ®é cao cho Internet

víi l−u l−îng nhanh gÊp tr¨m lÇn so víi ®−êng cò. Hy väng r»ng víi ®µ tiÕn triÓn nh−

vËy, mäi ng−êi trªn Internet sÏ cã thªm ®−îc nhiÒu lîi Ých tõ viÖc sö dông ®iÖn th−.

1.2. KiÕn tróc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng th− ®iÖn tö

1.2.1.Nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n cña hÖ thèng th− ®iÖn tö

- HÇu hÕt hÖ thèng th− ®iÖn tö bao gåm ba thµnh phÇn c¬ b¶n lµ MUA, MTA vµ

MDA.

Page 7: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

7

S¬ ®å tæng quan hÖ thèng th− ®iÖn tö

MTA(Mail transfer Agent)

- Khi c¸c bøc th− ®−îc göi ®Õn tõ MUA. MTA cã nhiÖm vô nhËn diÖn ng−êi göi

vµ ng−êi nhËn tõ th«ng tin ®ãng gãi trong phÇn header cña th− vµ ®iÒn c¸c th«ng tin cÇn

thiÕt vµo header. Sau ®ã MTA chuyÓn th− cho MDA ®Ó chuyÓn ®Õn hép th− ngay t¹i

MTA, hoÆc chuyÓn cho Remote-MTA.

- ViÖc chuyÓn giao c¸c bøc th− ®−îc c¸c MTA quyÕt ®Þnh dùa trªn ®Þa chØ ng−êi

nhËn t×m thÊy trªn phong b×.

� NÕu nã trïng víi hép th− do MTA (Local-MTA) qu¶n lý th× bøc th− ®−îc

chuyÓn cho MDA ®Ó chuyÓn vµo hép th−

� NÕu ®Þa chØ göi bÞ lçi, bøc th− cã thÓ ®−îc chuyÓn trë l¹i ng−êi göi.

� NÕu kh«ng bÞ lçi nh−ng kh«ng ph¶i lµ bøc th− cña MTA, tªn miÒn ®−îc sö

dông ®Ó x¸c ®Þnh xem Remote-mta nµo sÏ nhËn th−, theo c¸c b¶n ghi MX trªn hÖ thèng

tªn miÒn (chóng ta sÏ ®i s©u vµo c¸c kh¸i niÖm DNS vµ tªn miÒn trong c¸c môc phÝa

sau).

� Khi c¸c ghi MX x¸c ®Þnh ®−îc Remote-MTA qu¶n lý tªn miÒn ®ã th× kh«ng

cã nghÝa lµ ng−êi nhËn thuéc Remote-MTA. Mµ Remote-MTA cã thÓ ®¬n gi¶n chØ

trung chuyÓn (relay) th− cho mét MTA kh¸c, cã thÓ ®Þnh tuyÕn bøc th− cho ®Þa chØ kh¸c

nh− vai trß cña mét dÞch vô domain ¶o(domain gateway) hoÆc ng−êi nhËn kh«ng tån t¹i

vµ Remote-MTA sÏ göi tr¶ l¹i cho MUA göi mét c¶nh b¸o.

MDA (Mail Delivery Agent)

- Lµ mét ch−¬ng tr×nh ®−îc MTA sö dông ®Ó ®Èy th− vµo hép th− cña ng−êi

dïng. Ngoµi ra MDA cßn cã kh¶ n¨ng läc th−, ®Þnh h−íng th−... Th−êng lµ MTA ®−îc

tÝch hîp víi mét MDA hoÆc mét vµi MDA.

MUA (Mail User Agent)

- MUA lµ ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®Çu cuèi cho phÐp ng−êi dïng cã thÓ ®äc,

viÕt vµ lÊy th− vÒ tõ MTA.

• MUA cã thÓ lÊy th− tõ mail server vÒ ®Ó xö lý(sö dông giao thøc POP) hoÆc

chuyÓn th− cho mét MUA kh¸c th«ng qua MTA (sö dông giao thøc SMTP).

• HoÆc MUA cã thÓ xö lý trùc tiÕp th− ngay trªn mail server (sö dông giao

thøc IMAP).

- §»ng sau nh÷ng c«ng viÖc vËn chuyÓn th× chøc n¨ng chÝnh cña MUA lµ cung

cÊp giao diÖn cho ng−êi dïng t−¬ng t¸c víi th−, gåm cã.

Page 8: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

8

� So¹n th¶o, göi th−

� HiÓn thÞ th−, gåm c¶ c¸c file ®Ýnh kÌm.

� Göi tr¶ hay chuyÓn tiÕp th−.

� G¾n c¸c file vµo c¸c th− göi ®i (Text,HTML, MIME.v.v).

� Thay ®æi c¸c tham sè(vÝ dô nh− server ®−îc sö dông, kiÓu hiÓn thÞ th−, kiÓu

m( ho¸ th−.v.v).

� Thao t¸c trªn c¸c th− môc th− ®Þa ph−¬ng vµ ë ®Çu xa.

� Cung cÊp sè ®Þa chØ th− (danh b¹ ®Þa chØ).

� Läc th−.

1.2.2. Giíi thiÖu vÒ giao thøc POP vµ IMAP

POP ( Post Office Protocol)

- POP cho phÐp ng−êi dïng cã account t¹i m¸y chñ th− ®iÖn tö kÕt nèi vµo vµ lÊy

th− vÒ m¸y tÝnh cña m×nh, ë ®ã cã thÓ ®äc vµ tr¶ lêi l¹i. POP ®−îc ph¸t triÓn ®Çu tiªn vµo

n¨m 1984 vµ ®−îc n©ng cÊp tõ b¶n POP2 lªn POP3 vµo n¨m 1988. Vµ hiÖn nay hÇu hÕt

ng−êi dïng sö dông tiªu chuÈn POP3

- POP3 kÕt nèi trªn nÒn TCP/IP ®Ó ®Õn m¸y chñ th− ®iÖn tö (sö dông giao thøc

TCP cæng mÆc ®Þnh lµ 110). Ng−êi dïng ®iÒn username vµ password. Sau khi x¸c thùc

®Çu m¸y kh¸ch sÏ sö dông c¸c lÖnh cña POP3 ®Ó lÊy vµ xo¸ th−.

- POP3 chØ lµ thñ tôc ®Ó lÊy th− trªn m¸y chñ th− ®iÖn tö vÒ MUA. POP3 ®−îc

quy ®Þnh bëi tiªu chuÈn RFC 1939.

LÖnh cña POP3

LÖnh Miªu t¶

User X¸c ®Þnh username

Pass X¸c ®Þnh password

Star Yªu cÇu vÒ tr¹ng th¸i cña hép th− nh− sè

l−îng th− vµ ®é lín th−

List HiÖn danh s¸ch cña th−

Retr NhËn th−

dele Xo¸ mét bøc th− x¸c ®Þnh

Noop Kh«ng lµm g× c¶

Rset Kh«i phôc l¹i nh÷ng th− ®( xo¸(rollback)

quit Thùc hiÖn viÖc thay ®æi vµ tho¸t ra

Page 9: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

9

IMAP (Internet Mail Access Protocol)

- Thñ tôc POP3 lµ mét thñ tôc rÊt cã Ých vµ sö dông rÊt ®¬n gi¶n ®Ó lÊy th− vÒ

cho ng−êi dïng. Nh−ng sù ®¬n gi¶n ®ã còng ®em ®Õn viÖc thiÕu mét sè c«ng dông cÇn

thiÕt.

VÝ dô: POP3 chØ lµm viÖc víi chÕ ®é offline cã nghÜa lµ th− ®−îc lÊy sÏ bÞ xãa trªn

server vµ ng−êi dïng chØ thao t¸c vµ t¸c ®éng trªn MUA.

- IMAP th× hç trî nh÷ng thiÕu sãt cña POP3. IMAP ®−îc ph¸t triÓn vµo n¨m

1986 bëi tr−êng ®¹i häc Stanford. IMAP2 ph¸t triÓn vµo n¨m 1987. IMAP4 lµ b¶n míi

nhÊt ®ang ®−îc sö dông vµ nã ®−îc c¸c tæ chøc tiªu chuÈn Internet chÊp nhËn vµo n¨m

1994. IMAP4 ®−îc quy ®Þnh bëi tiªu chuÈn RFC 2060 vµ nã sö dông cæng 143 cña TCP

- IMAP hç trî ho¹t ®éng ë chÕ ®é online, offline hoÆc disconnect. IMAP cho

phÐp ng−êi dïng tËp hîp c¸c th− tõ m¸y chñ, t×m kiÕm vµ lÊy message cÇn ngay trªn

m¸y chñ, lÊy th− vÒ MUA mµ th− kh«ng bÞ xo¸ trªn m¸y chñ. IMAP còng cho phÐp

ng−êi dïng chuyÓn th− tõ th− môc nµy cña m¸y chñ sang th− môc kh¸c hoÆc xo¸ th−.

IMAP hç trî rÊt tèt cho ng−êi dïng hay ph¶i di chuyÓn vµ ph¶i sö dông c¸c m¸y tÝnh

kh¸c nhau.

LÖnh cña IMAP4

LÖnh Miªu t¶

capability Yªu cÇu danh s¸ch c¸c chøc n¨ng hç trî

authenticate X¸c ®Þnh sö dông c¸c thùc tõ mét server kh¸c

Login Cung c©p username vµ password

Select Chän hép th−

examine §iÒn hép th− chØ ®−îc phÐp ®äc

Create T¹o hép th−

Delete Xo¸ hép th−

rename §æi tªn hép th−

subscribe Thªm vµo mét list ®ang ho¹t ®éng

unsubscribe Dêi khái list ®ang ho¹t ®éng

List Danh s¸ch hép th−

Lsub HiÖn danh s¸ch ng−êi sö dông hép th−

Status Tr¹ng th¸i cña hép th− (sè l−îng th−,...)

Append Thªm message vµo hép th−

Page 10: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

10

Check Yªu cÇu kiÓm tra hép th−

Close Thùc hiÖn xo¸ vµ tho¸t khái hép th−

expunge Thùc hiÖn xo¸

Search T×m kiÕm trong hép th− ®Ó t×m message x¸c ®Þnh

Fetch T×m kiÕm trong néi dung cña message

Store Thay ®æi néi dung cña message

Copy Copy message sang hép th− kh¸c

Noop Kh«ng lµm g×

Logout §ãng kÕt nçi

So s¸nh POP3 vµ IMAP4

- Cã rÊt nhiÒu ®iÓm kh¸c nhau gi÷a POP3 vµ IMAP4. Phô thuéc vµo ng−êi dïng,

MTA vµ sù cÇn thiÕt, cã thÓ sö dông POP3,IMAP4 hoÆc c¶ hai.

Lîi Ých cña POP3 lµ:

• RÊt ®¬n gi¶n.

• §−îc hç trî rÊt réng

Bëi rÊt ®¬n gi¶n nªn POP3 cã rÊt nhiÒu giíi h¹n. VÝ dô nã chØ hç trî sö dông

mét hép th− vµ th− sÏ ®−îc xo¸ khái m¸y chñ th− ®iÖn tö khi lÊy vÒ.

IMAP4 cã nh÷ng lîi Ých sau:

• Hç trî sö dông nhiÒu hép th−

• §Æc biÖt hç trî cho c¸c chÕ ®é lµm viÖc online, offline, hoÆc kh«ng kÕt nçi

• Chia sÎ hép th− gi÷a nhiÒu ng−êi dïng

• Ho¹t ®éng hiÖu qu¶ c¶ trªn ®−êng kÕt nèi tèc ®é thÊp

1.2.3. Giíi thiÖu vÒ giao thøc SMTP

- ViÖc ph¸t triÓn c¸c hÖ thèng th− ®iÖn tö (Mail System) ®ßi hái ph¶i h×nh thµnh

c¸c chuÈn chung vÒ th− ®iÖn tö. cã hai chuÈn vÒ th− ®iÖn tö quan träng nhÊt vµ ®−îc sö

dông tõ tr−íc ®ªn nay lµ X.400 vµ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). SMTP

th−êng ®i kÌm víi chuÈn POP3. Môc ®Ých chÝnh cña X.400 lµ cho phÐp c¸c E-mail cã

thÓ ®−îc truyÒn nhËn th«ng qua c¸c lo¹i m¹ng kh¸c nhau bÊt chÊp cÊu h×nh phÇn cøng,

hÖ ®iÒu hµnh mang, giao thøc truyÒn dÉn ®−îc dïng. Cßn chuÈn SMTP miªu t¶ c¸ch

®iÒu khiÓn c¸c th«ng ®iÖp trªn m¹ng Internet. §iÒu quan träng cña chuÈn SMTP lµ gi¶

®Þnh MTA hoÆc MUA göi th− ph¶i dïng giao thøc SMTP göi th− ®iÖn tö cho mét MTA

nhËn th− còng sö dông SMTP. Sau ®ã, MUA sÏ lÊy th− khi nµo hä muèn dïng giao thøc

Page 11: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

11

POP ( Post Office Protocol). Ngµy nay POP ®−îc c¶i tiÕn thµnh POP3 ( Post Office

Protocol version3).

Ho¹t ®éng cña POP vµ SMTP

- Thñ tôc chuÈn trªn Internet ®Ó nhËn vµ göi cña th− ®iÖn tö lµ SMTP (Simple

Mail Transport Protocol). SMTP lµ thñ tôc ph¸t triÓn ë møc øng dông trong m« h×nh 7

líp OSI cho phÐp göi bøc ®iÖn trªn m¹ng TCP/IP. SMTP ®−îc ph¸t triÓn vµo n¨m 1982

bëi tæ chøc IETF ( Internet Engineering Task Fonce) vµ ®−îc chuÈn ho¸ theo tiªu chuÈn

RFCS 821 vµ 822. SMTP sö dông cæng 25 cña TCP.

- MÆc dï SMTP lµ thñ tôc göi vµ nhËn th− ®iÖn tö phæ biÕn nhÊt nh−ng nã vÉn

cßn thiÕu mét sè ®Æc ®iÓm qu©n trong cã trong thñ tôc X400. PhÇn yÕu nhÊt cña SMTP

lµ thiÕu kh¶ n¨ng hç trî cho c¸c bøc ®iÖn kh«ng ph¶i d¹ng text.

- Ngoµi ra SMTP còng cã kÕt hîp thªm hai thñ tôc kh¸c hç trî cho viÖc lÊy th− lµ

POP3 vµ IMAP4.

MIME vµ SMTP

- MIME ( Multipurpose Internet Mail Extensions ) cung cÊp thªm kh¶ n¨ng cho

SMTP vµ cho phÐp c¸c file cã d¹ng m( ho¸ ®a ph−¬ng tiÖn (Multimedia) ®i kÌm víi bøc

®iÖn SMTP chuÈn.

- SMTP yªu cÇu néi dung cña th− ph¶i ë d¹ng 7 bit – ASCII. TÊt c¶ c¸c d¹ng d÷

liÖu kh¸c ph¶i ®−îc m( hãa vÒ d¹ng m( ASCII. Do ®ã MIME ®−îc ph¸t triÓn ®Ó hç trî

SMTP trong viÖc m( hãa d÷ liÖu chuyÓn vÒ d¹ng ASCII vµ ng−îc l¹i.

Page 12: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

12

- Mét th− khi göi ®i ®−îc SMTP sö dông MIME ®Ó ®Þnh d¹ng l¹i vÒ d¹ng ACSII

vµ ®ång thêi phÇn header ®−îc ®iÒn thªm c¸c th«ng sè cña ®Þnh d¹ng ( nh− trªn h×nh

1.3) cho phÐp ®Çu nhËn th− cã thÓ ®Þnh d¹ng trë l¹i d¹ng ban ®Çu cña bøc ®iÖn.

- MIME lµ mét tiªu chuÈn hç trî bëi hÇu hÕt c¸c øng dông hiÖn nay. MIME

®−îc quy chuÈn trong c¸c tiªu chuÈn RFC 2045-2094.

LÖnh cña SMTP

- SMTP sö dông mét c¸ch ®¬n gi¶n c¸c c©u lÖnh ng¾n ®Ó ®iÒu khiÓn bøc ®iÖn

B¶ng danh s¸ch c¸c lÖnh cña SMTP

c¸c lÖnh cña SMTP ®−îc x¸c ®Þnh trong tiªu chuÈn RFC 821

M= tr¹ng th¸i cña SMTP

- Khi mét MTA göi mét lÖnh SMTP tíi MTA nhËn th× MTA nhËn sÏ tr¶ lêi víi

mét m( tr¹ng th¸i ®Ó cho ng−êi göi biÕt ®ang cã viÖc g× x¶y ra t¹i ®Çu nhËn. Vµ d−íi ®©y

lµ b¶ng m( tr¹ng th¸i cña SMTP theo tiªu chuÈn RFC 821. Møc ®é cña tr¹ng th¸i ®−îc

LÖnh M« t¶

Hello Hello. Sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ng−êi göi ®iÖn. LÖnh nµy ®i

kÌm víi tªn cña host göi ®iÖn. Trong ESTMP (extended

protocol), th× lÖnh nµy sÏ lµ EHLO.

Mall Khëi t¹o mét dao dÞch göi th−. Nã kÕt hîp “from” ®Ó x¸c

®Þnh ng−êi göi th−

Rcpt X¸c ®Þnh ng−êi nhËn th−

Data Th«ng b¸o b¾t ®Çu néi dung thùc sù cña bøc ®iÖn ( phÇn

th©n cña th−). D÷ liÖu ®−îc m( thµnh d¹ng m( 128-bit

ASCII vµ nã ®−îc kÕt thóc víi mét dßng ®¬n chøa dÊu (.)

LÖnh M« t¶

Rset Huû bá giao dÞch th−

Vrfy Sö dông ®Ó x¸c thùc ng−êi nhËn th−

Noop Nã lµ lÖnh “no operation” x¸c ®Þnh kh«ng thùc hiÖn hµnh

®éng g×

Quit Tho¸t khái tiÕn tr×nh ®Ó kÕt thóc

Send Cho host nhËn biÕt r»ng th− cßn ph¶i göi ®Õn ®Çu cuèi kh¸c

Page 13: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

13

x¸c ®Þnh bëi sè ®Çu tiªn cña m( (5xx lµ lçi nÆng, 4xx lµ lçi t¹m thêi ,1xx-3xx lµ ho¹t

®éng b×nh th−êng ).

SMTP më réng(Extended SMTP)

- SMTP th× ®−îc c¶i tiÕn ®Ó ngµy cµng ®¸p øng nhu cÇu cao cña ng−êi dïng vµ lµ

mét thñ tôc ngµy cµng cã ich. Nh−ng dï sao còng co sù më réng tiªu chuÈn SMTP, vµ

chuÈn RFC 1869 ra ®êi ®Ó bæ sung cho SMTP. Nã kh«ng chØ më réng mµ cßn thªm c¸c

tÝnh n¨ng cÇn thiÕt cho c¸c lÖnh cã s½n. VÝ dô: lÖnh SIZE lµ lÖnh më réng cho phÐp nhËn

giíi h¹n ®é lín cña bøc ®iÖn ®Õn. Kh«ng cã ESMTP th× sÏ kh«ng giíi h¹n ®−îc ®é lín

cña bøc th−.

- Khi hÖ thèng kÕt nèi víi mét MTA, nã sÏ sö dông khëi t¹o th× ESMTP thay

HELO b»ng EHLO. NÕu MTA cã hç trî SMTP më réng (ESMTP)th× nã sÏ tr¶ lêi víi

mét danh s¸ch c¸c lÖnh mµ nã sÏ hç trî. NÕu kh«ng nã sÏ tr¶ lêi víi m( lÖnh sai (500

command not recognized) vµ host göi sÏ quay trë vÒ sö dông SMTP.

C¸c lÖnh cë b¶n cña ESMTP

LÖnh Miªu t¶

Ehlo Sö dông ESMTP thay cho HELO cña SMTP

8bitmime Sö dông 8-bit MIME cho m( d÷ liÖu

Size Sö dông giíi h¹n ®é lín cña bøc ®iÖn

SMTP Headers

- Cã thÓ lÊy ®−îc rÊt nhiÒu th«ng tin cã Ých b»ng c¸ch kiÓm tra phÇn Header cña

th−. Kh«ng chØ xem ®−îc bøc ®iÖn tõ ®Çu ®Õn, chñ ®Ò cña th−, ngµy göi vµ nh÷ng ng−êi

nhËn. B¹n cßn cã thÓ xem ®−îc nh÷ng ®iÓm mµ bøc ®iÖn ®( ®i qua tr−íc khi ®Õn hép th−

cña b¹n. Tiªu chuÈn RFC 822 quy ®Þnh header chøa nh÷ng g×. Tèi thiÓu cã ng−êi göi

(from), ngµy göi vµ ng−êi nhËn (TO, CC, hoÆc BCC)

C¸c −u ®iÓm vµ nh−îc ®iÓm cña SMTP

¦u ®iÓm:

� SMTP rÊt phæ biÕn.

� Nã ®−îc hç trî bëi nhiÒu tæ chøc.

� SMTP cã gi¸ thµnh qu¶n trÞ vµ duy tr× thÊp.

� SMTP cã cÊu tróc ®Þa chØ ®¬n gi¶n.

Nh−îc ®iÓm:

Page 14: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

14

� SMTP thiÕu mét sè chøc b¶o mËt (SMTP th−êng göi d−íi d¹ng text do ®ã cã

thÓ bÞ ®äc trém - ph¶i bæ sung thªm c¸c tÝnh n¨ng vÒ m( hãa d÷ liÖu S/MIME).

� Hç trî ®Þnh d¹ng d÷ liÖu yÕu (ph¶i chuyÓn sang d¹ng ASCII – sö dông

MINE).

� Nã chØ giíi h¹n vµo nh÷ng tÝnh n¨ng ®¬n gi¶n. (Nh−ng còng lµ mét −u ®iÓm

do chØ giíi h¹n nh÷ng tÝnh n¨ng ®¬n gi¶n nªn nã sÏ lµm viÖc hiÖu qu¶ vµ dÔ dµng).

1.2.4. §−êng ®i cña th−

- Mçi mét bøc th− truyÒn thèng ph¶i ®i ®Õn c¸c b−u côc kh¸c nhau trªn ®−êng

®Õn víi ng−êi dïng. T−¬ng tù th− ®iÖn tö còng chuyÓn tõ m¸y chñ th− ®iÖn tö nµy (mail

server) tíi m¸y chñ th− ®iÖn tö kh¸c trªn Internet. Khi th− ®−îc chuyÓn tíi ®Ých th× nã

®−îc chøa t¹i hép th− ®iÖn tö t¹i m¸y chñ th− ®iÖn tö cho ®Õn khi nã ®−îc nhËn bëi

ng−êi nhËn. Toµn bé qu¸ tr×nh x¶y ra trong vµi phót, do ®ã nã cho phÐp nhanh chãng

liªn l¹c víi mäi ng−êi trªn toµn thÕ giíi mét c¸ch nhanh chãng t¹i bÊt cø thêi ®iÓm nµo

dï ngµy hay ®ªm.

Göi, nhËn vµ chuyÓn th−

- §Ó nhËn ®−îc th− ®iÖn tö th× b¹n cÇn ph¶i cã mét tµi kho¶n (account) th− ®iÖn

tö. NghÜa lµ b¹n ph¶i cã mét ®Þa chØ ®Ó nhËn th−. Mét trong nh÷ng thuËn lîi h¬n víi th−

th«ng th−êng lµ b¹n cã thÓ nhËn th− ®iÖn tö bÊt cø ë ®©u. B¹n chØ cÇn kÕt nèi vµo m¸y

chñ th− ®iÖn tö ®Ó lÊy th− vÒ m¸y tÝnh cña m×nh.

- §Ó göi ®−îc th− b¹n cÇn ph¶i cã mét kÕt nèi vµo Internet vµ truy nhËp vµo m¸y

chñ th− ®iÖn tö ®Ó chuyÓn th− ®i. Thñ tôc tiªu chuÈn ®−îc sö dông ®Ó göi th− lµ SMTP

(Simple Mail Transfer Protocol). Nã ®−îc kÕt hîp víi thñ tôc POP ( Post Office

Protocol) vµ IMAP (Iinternet Message Access Protocol) ®Ó lÊy th−.

Ho¹t ®éng cña POP vµ SMTP

Göi th− (Send)

Page 15: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

15

- Sau khi khi ng−êi sö dông m¸y tÝnh dung MUA ®ªt viÕt th− vµ ®( ghi râ ®Þa chØ

cña ng−êi nhËn vµ bÊm göi th− th× m¸y tÝnh sÏ chuyÓn bøc th− lªn MTA cña ng−êi göi.

C¨n cø vµo ®Þa chØ ng−êi göi, m¸y chñ göi sÏ chuyÓn th− ®ªn mét MTA thÝch hîp. Giao

thøc ®Ó kÕt nèi tõ ch−¬ng tr×nh so¹n th− (MUA) ®Õn m¸y chñ göi th− (MTA) lµ SMTP.

ChuyÓn th− (Delivery)

- NÕu m¸y göi (Local-MTA) cã thÓ liªn l¹c ®−îc víi m¸y nhËn (Remote-MTA)

th× viÖc chuyÓn th− sÏ ®−îc tiÕn hµnh. Giao thøc ®−îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn th− gi÷a

hai m¸y chñ th− ®iÖn tö còng lµ SMTP. Tr−íc khi nhËn th− th× m¸y nhËn sÏ kiÓm so¸t

tªn ng−êi nhËn cã hép th− thuéc m¸y nhËn qu¶n lý hay kh«ng. NÕu tªn ng−êi nhËn th−

thuéc m¸y nhËn qu¶n lý th× l¸ th− sÏ ®−îc nhËn lÊy vµ l¸ th− sÏ ®−îc bá vµo hép th− cña

ng−êi nhËn . Tr−êng hîp nÕu m¸y nhËn kiÓm so¸t thÊy r»ng tªn ng−êi nhËn kh«ng cã

hép th− th× m¸y nhËn sÏ kh−íc tõ viÖc nhËn l¸ th−. Trong tr−êng hîp kh−íc tõ nµy th×

m¸y göi sÏ th«ng b¸o cho ng−êi göi biÕt lµ ng−êi nhËn kh«ng cã hép th− (user

unknown).

NhËn th− (Receive)

- Sau khi m¸y nhËn (Remote-MTA) ®( nhËn l¸ th− vµ bá vµo hép th− cho ng−êi

nhËn t¹i m¸y nhËn. MUA sÏ kÕt nèi ®ªn m¸y nhËn ®Ó xem th− hoÆc lÊy vÒ ®Ó xem. Sau

khi xem th− xong th× ng−êi nhËn cã thÓ l−u tr÷ (save), hoÆc xo¸ (delete), hoÆc tr¶ lêi

(reply) v.v..Tr−êng hîp nÕu ng−êi nhËn muèn tr¶ lêi l¹i l¸ th− cho ng−êi göi th× ng−êi

nhËn kh«ng cÇn ph¶i ghi l¹i ®Þa chØ v× ®Þa chØ cña ng−êi göi ®( cã s½n trong l¸ th− vµ

ch−¬ng tr×nh th− sÏ bá ®Þa chØ ®o vµo trong bøc th− tr¶ lêi. Giao thøc ®−îc sö dông ®Ó

nhËn th− phæ biÓn hiÖn nay lµ POP3 vµ IMAP.

Tr¹m phôc vô th− hay cßn gäi lµ m¸y chñ th− ®iÖn tö (Mail Server)

- Trªn thùc tÕ, trong nh÷ng c¬ quan vµ c¸c h(ng x−ëng lín, m¸y tÝnh cña ng−êi

göi th− kh«ng trùc tiÕp göi ®Õn m¸y tÝnh cña ng−êi nhËn mµ th−êng qua c¸c m¸y chñ

th− ®iÖn tö (M¸y chñ th− ®iÖn tö - Mail Server bao hµm kÕt hîp c¶ MTA, MDA vµ hép

th− cña ng−êi dïng).

Page 16: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

16

VÝ dô : qu¸ tr×nh göi th−.

Göi th− tõ A tíi B

- Nh− m« h×nh trªn cho thÊy, nÕu nh− mét ng−êi ë m¸y A göi tíi mét ng−êi ë

m¸y B mét l¸ th− th× tr−íc nhÊt m¸y A sÏ göi ®Õn m¸y chñ th− ®iÖn tö X. khi tr¹m phôc

vô th− X sÏ chuyÓn tiÕp cho m¸y chñ th− ®iÖn tö Y. Khi tr¹m phôc vô th− Y nhËn ®−îc

th− tõ X th× Y sÏ chuyÓn th− tíi m¸y B lµ n¬i ng−êi nhËn. Tr−êng hîp m¸y B bÞ trôc trÆc

th× m¸y chñ th− Y sÏ göi th−.

- Th«ng th−êng th× m¸y chñ th− ®iÖn tö th−êng chuyÓn nhiÒu th− cïng mét lóc

cho mét m¸y nhËn. Nh− vÝ dô ë trªn tr¹m phôc vô th− Y cã thÓ chuyÓn nhiÒu th− cïng

mét lóc cho m¸y B tõ nhiÒu n¬i göi ®Õn.

- Mét vµi c«ng dông kh¸c cña m¸y chñ thu lµ khi ng−êi sö dông cã chuyÖn ph¶i

nghØ mét thêi gian th× ng−êi sö dông cã thÓ yªu cÇu m¸y chñ th− gi÷ giïm tÊt c¶ nh÷ng

th− tõ trong thêi gian ng−êi sö dông v¾ng mÆt hoÆc cã thÓ yªu cÇu m¸y chñ th− chuyÓn

tat c¶ c¸c th− tíi mét hép th− kh¸c.

1.3. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng DNS

- Trong c¸c môc tr−íc chóng ta ®( ®Ò cËp tíi c¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n cña hÖ thèng

th− ®iÖn tö. T¹i phÇn nµy chóng ta t×m hiÓu kh¸i niÖm vÒ hÖ thèng tªn miÒn hay cßn gäi

lµ DNS (Domain Name S ystem). HÖ thèng tªn miÒn gióp chóng ta hiÓu ®−îc cÊu tróc

®Þa chØ th− vµ c¸ch vËn chuyÓn th− trªn m¹ng.

1.3.1. Giíi thiÖu vÒ hÖ thèng DNS

- Mçi m¸y tÝnh khi kÕt nèi vµo m¹ng Internet th× ®−îc g¸n cho mét ®Þa chØ IP

x¸c ®Þnh. §Þa chØ IP cña mçi m¸y lµ duy nhÊt vµ gióp m¸y tÝnh cã thÓ x¸c ®Þnh ®−êng ®i

®Õn mét m¸y tÝnh kh¸c mét c¸ch dÔ dµng. §èi víi ng−êi dïng th× ®Þa chØ IP lµ rÊt khã

Page 17: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

17

nhí (vÝ dô ®Þa chØ IP 203.162.0.11 lµ cña m¸y DNS server t¹i Hµ néi). Cho nªn, cÇn ph¶i

sö dông mét hÖ thèng ®Ó gióp cho m¸y tÝnh tÝnh to¸n ®−êng ®i mét c¸ch dÔ dµng vµ

®ång thêi còng gióp ng−êi dïng dÔ nhí. Do vËy, hÖ thèng DNS ra ®êi nh»m gióp cho

ng−êi dïng cã thÓ chuyÓn ®æi tõ ®Þa chØ IP khã nhí mµ m¸y tÝnh sö dông sang mét tªn

dÔ nhí cho ng−êi sö dông vµ ngµy cµng ph¸t triÓn.

- Nh÷ng tªn gîi nhí nh− home.vnn.vn hoÆc www.cnn.com th× ®−îc gäi lµ tªn

miÒn (domain name hoÆc DNS name). Nã gióp cho ng−êi sö dông dÔ dµng nhí v× nã ë

d¹ng ch÷ mµ ng−êi b×nh th−êng cã thÓ hiÓu vµ sö dông hµng ngµy.

- HÖ thèng DNS sö dông hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n vµ ph©n cÊp h×nh c©y.

V× vËy viÖc qu¶n lý còng dÔ dµng vµ còng rÊt thuËn tiÖn cho viÖc chuyÓn ®æi tõ tªn miÒn

sang ®Þa chØ IP vµ ng−îc l¹i. HÖ thèng DNS còng gièng nh− m« h×nh qu¶n lý c¸ nh©n

cña mét ®Êt n−íc. Mçi c¸ nh©n sÏ cã mét tªn x¸c ®Þnh ®ång thêi còng cã ®Þa chØ chøng

minh th− ®Ó gióp qu¶n lý con ng−êi mét c¸ch dÔ dµng h¬n.

Mçi c¸ nh©n ®Òu cã mét sè c¨n c−íc ®Ó qu¶n lý:

- HÖ thèng DNS ®( gióp cho m¹ng Internet th©n thiÖn h¬n víi ng−êi sö dông. Do

vËy m¹ng Internet ph¸t triÓn bïng næ mét vµi n¨m gÇn ®©y. Theo thèng kª trªn thÕ giíi

vµo thêi ®iÓm th¸ng 7/2000, sè l−îng tªn miÒn ®−îc ®¨ng ký lµ 93.000.000.

Nãi chung môc ®Ých cña hÖ thèng DNS lµ:

- §Þa chØ IP khã nhí cho ng−êi sö dông nh−ng dÔ dµng víi m¸y tÝnh.

- Tªn th× dÔ nhí víi ng−êi sö dông nh−ng kh«ng dïng ®−îc víi m¸y tÝnh.

- HÖ thèng DNS gióp chuyÓn ®æi tõ tªn miÒn sang ®Þa chØ IP vµ ng−îc l¹i gióp

ng−êi dïng dÔ dµng sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh.

1.3.2. Ho¹t ®éng cña DNS

- HÖ thèng DNS sö dông giao thøc UDP t¹i líp 4 cña m« h×nh OSI, mÆc ®Þnh lµ

sö dông cæng 53 ®Ó trao ®æi th«ng tin vÒ tªn miÒn.

- Ho¹t ®éng cña hÖ thèng DNS lµ chuyÓn ®æi tªn miÒn sang ®Þa chØ IP vµ ng−îc

l¹i. HÖ thèng c¬ së d÷ liÖu cña DNS lµ hÖ thèng c¬ së d÷ liÖu ph©n t¸n. C¸c DNS server

®−îc ph©n quyÒn qu¶n lý c¸c tªn miÒn x¸c ®Þnh vµ chóng liªn kÕt víi nhau ®Ó cho phÐp

ng−êi dïng cã thÓ truy vÊn mét tªn miÒn bÊt kú (cã tån t¹i) t¹i bÊt cø ®iÓm nµo trªn

m¹ng mét c¸ch nhanh nhÊt.

1.3.3. C¸c b¶n ghi cña DNS vµ liªn quan gi÷a DNS vµ hÖ thèng E-mail

- HÖ thèng DNS gióp cho m¹ng m¸y tÝnh ho¹t ®éng dÔ dµng b»ng c¸ch chuyÓn

®æi tõ tªn miÒn sang ®Þa chØ IP. Kh«ng chØ vËy c¸c b¶n khai cña DNS cßn gióp x¸c ®Þnh

dÞch vô trªn m¹ng:

Page 18: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

18

B¶n khai (address): x¸c ®Þnh chuyÓn ®æi tõ tªn cña host x¸c ®Þnh sang ®Þa chØ IP

Vi dô:

host1 vnn.vn. IN A 203.162.0.151

host2.vnn.vn. IN A 203.162.0.152

hn-mail05.vnn.vn. IN A 203.162.0.190

hn-mail06.vnn.vn. IN A 203.162.0.191

- B¶n khai CNAME: x¸c ®Þnh ¸nh x¹ cña mét tªn miÒn ®Õn mét host x¸c ®Þnh

(host th−êng ®−îc khai b»ng b¶n khai A)

Vi dô:

home.vnn.vn. IN CNAME host1.vnn.vn.

home.vnn.vn. IN CNAME host2.vnn.vn.

- B¶n khai CNAME cho phÐp x¸c ®Þnh trang web cã domain la home.vnn.vn

®−îc chØ vÒ hai host: host1.vnn.vn (203.162.0.151) vµ host2.vnn.vn (203.162.0.152).

Trªn hÖ thèng DNS cã c¬ chÕ cho phÐp c¸c truy vÊn thø nhÊt vÒ trang web home.vnn.vn

chØ ®Õn host1.vnn.vn vµ truy vÊn thø hai vÒ home.vnn.vn sÏ ®−îc chØ ®Õn host2.vnn.vn

cø nh− vËy truy vÊn 3 chØ ®Õn host1.vnn.vn...

- B¶n khai MX (Mail Exchanger): x¸c ®Þnh domain cña th− ®iÖn tö ®−îc chuyÓn

vÒ mét server mail x¸c ®Þnh

VÝ dô:

hn.vnn.vn. IN MX10 hn-mail05.vnn.vn

hn.vnn.vn. IN MX20 hn-mail06.vnn.vn

- Víi gi¸ trÞ 10 t¹i b¶n ghi sè mét vµ gi¸ trÞ 20 cña b¶n ghi sè hai lµ gi¸ trÞ −u

tiªn mµ th− sÏ göi vÒ host nµo (gi¸ trÞ cµng nhá th× møc ®é −u tiªn cµng cao). NÕu kh«ng

göi ®−îc ®Õn host cã ®é −u tiªn cao th× nã sÏ göi ®Õn host cã ®é −u tiªn thÊp h¬n.

- B¶n khai MX cho phÐp x¸c ®Þnh tÊt c¶ c¸c th− thuéc domain hn.vnn.vn ®−îc

chuyÓn vÒ host hn-mail05.vnn.vn (203.162.0.190). NÕu host hn-mail05.vnn.vn cã sù cè

th× c¸c th− sÏ ®−îc chuyÓn vÒ host hn-mail06.vnn.vn (203.162.0.191)

- B¶n khai PTR (pointer): x¸c ®Þnh chuyÓn ®æi tõ ®Þa chØ IP sang tªn miÒn

VÝ dô:

203.162.0.18 IR PTR webproxy.vnn.vn.

203.162.0.190 IR PTR hn-mail05.vnn.vn.

203.162.0.191 IR PTR hn-mail06.vnn.vn.

B¶n khai PTR cã rÊt nhiÒu môc ®Ých:

Page 19: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

19

- Nh− kiÓm tra mét bøc th− göi ®Õn tõ mét domain cã ®Þa chØ IP x¸c ®Þnh vµ

®ång thêi kiÓm tra ng−îc l¹i IP còng ph¶i t−¬ng ®−¬ng víi domain ®ã th× míi ®−îc

nhËn. §Ó ®¶m b¶o tr¸ch nhiÖm viÖc gi¶ m¹o ®Þa chØ ®Ó göi th− r¸c.

- Truy nhËp tõ xa: chØ cho phÐp mét host cã domain t−¬ng øng víi ®Þa chØ IP vµ

ng−îc l¹i míi ®−îc phÐp truy nhËp ®Ó tr¸nh viÖc gi¶ m¹o ®Ó truy nhËp.

MTA muèn chuyÓn mét bøc th− ®Õn MTA2.

- MTA1 sÏ kiÓm tra phÇn header cñ bøc th− tr¹i phÇn ®Þa chØ ng−êi nhËn x¸c

®Þnh ®Þa chØ ng−êi nhËn. MTA1 sÏ t¸ch phÇn domain cña ng−êi nhËn vµ truy vÊn hÖ

thèng DNS ®Ó x¸c ®Þnh ®Þa chØ IP cña phÇn domain cña ng−êi göi ®Õn MTA2.

- Khi x¸c ®Þnh ®−îc ®Þa chØ cña MTA2 th× c¨n cø vµo routing cña m¹ng ®Ó kªt

nèi tiÕn tr×nh SMTP ®Õn MTA2 ®Ó chuyÓn th−. Sau ®ã MTA2 sÏ chuyÓn vµo hép th−

t−¬ng øng cñ ng−êi nhËn.

1.4. CÊu tróc cña E-Mail.

- T−¬ng tù nh− viÖc göi th− b»ng b−u ®iÖn, viÖc göi th− ®iÖn tö còng cÇn ph¶i cã

®Þa chØ cña n¬i ng−êi göi vµ ®Þa chØ cña n¬i ng−êi nhËn. §Þa chØ cña E-Mail ®−îc theo

cÊu tróc nh− sau:

[email protected] (Hép-th−@vïng qu¶n lý)

- User-mailbox (hép th−): lµ ®Þa chØ cña hép th− ng−êi nhËn trªn m¸y chñ qu¶n

lý th−. Cã thÓ hiÓu nh− phÇn ®Þa chØ sè nhµ cña th− b−u ®iÖn th«ng th−êng.

- Domain-part (tªn miÒn):lµ khu vùc qu¶n lý cña ng−êi nhËn trªn Internet. Cã

thÓ hiÓu nã gièng nh− mét thµnh phè, tªn tØnh vµ quèc gia nh− ®Þa chØ nhµ trªn th− b−u

®iÖn th«ng th−êng.

ThÝ dô cña mét d¹ng ®Þa chØ th«ng dông nhÊt: ktm-vdc1vdc.com.vn

- Tõ ph¶i sang tr¸i, “vn” lµ hÖ thèng tªn miÒn cña ViÖt Nam qu¶n lý. “com” lµ

hép th− th−¬ng m¹i. “vdc” lµ tªn cña mét m¸y tÝnh do VDC qu¶n lý. “ktm-vcd1” lµ tªn

hép th− cña m¸y chñ th− ®iÖn cña “vdc”. Trªn m¸y tÝnh cã tªn miÒn lµ vdc.com.vn cßn

cã thÓ cã nhiÒu hép th− cho nhiÒu ng−êi kh¸c.

ThÝ dô: [email protected], [email protected] ...

Tãm l¹i ®Þa chØ th− ®iÖn tö th−êng cã hai phÇn chÝnh:

VÝ dô: [email protected]

- PhÇn tr−íc lµ phÇn tªn cña ng−êi dïng user name (ktm) nã th−êng lµ hép th−

cña ng−êi nhËn th− trªn m¸y chñ th− ®iÖn tö. Sau ®ã lµ phÇn ®¸nh dÊu @. Cuèi cïng lµ

phÇn tªn miÒn x¸c ®Þnh ®Þa chØ m¸y chñ th− ®iÖn tö qu¶n lý th− ®iÖn tö mµ ng−êi dïng

Page 20: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

20

®¨ng ký (vdc.com.vn) vµ hép th− trªn ®ã. Nã th−êng lµ tªn cña mét c¬ quan hoÆc mét tæ

chøc vµ nã ho¹t ®éng dùa trªn ho¹t ®éng cña hÖ thèng tªn miÒn.

- Th− ®iÖn tö (E-mail)®−îc cÊu t¹o t−¬ng tù nh− nh÷ng bøc th− th«ng th−êng vµ

chia lµm hai phÇn chÝnh:

- PhÇn ®Çu (header): chøa tªn vµ ®Þa chØ cña ng−êi nhËn, tªn vµ ®Þa chØ cua

nh÷ng ng−êi sÏ ®−îc göi ®Õn, chñ ®Ò cña th− (subject). Tªn vµ ®Þa chØ cña ng−êi göi,

ngµy th¸ng cña bøc th−.

From: §Þa chØ cña ng−êi göi

To: Ng−êi göi chÝnh cña bøc th−

Cc: Nh÷ng ng−êi ®ång göi (sÏ nhËn ®−îc mét b¶n copy th−)

Bcc: Nh÷ng ng−êi còng nhËn ®−îc mét b¶n – nh−ng nh÷ng ng−êi

nµy kh«ng xem ®−îc nh÷ng ai ®−îc nhËn th−.

Date: Thêi gian göi bøc th−

Subject: Chñ ®Ò cña bøc th−

Message-Id: M( x¸c ®Þnh cña bøc th− ( lµ duy nhÊt vµ ®−îc tù ®éng ®iÒn

vµo )

Reply-to: §Þa chØ nhËn ®−îc phóc ®¸p

Th©n cña th− (body): chøa néi dung cña bøc th−.

- Nh−ng khi göi c¸c bøc th− b×nh th−êng b¹n ph¶i cã ®Þa chØ chÝnh x¸c. NÕu sö

dông sai ®Þa chØ hoÆc gâ nhÇm ®Þa chØ th× th− sÏ kh«ng thÓ göi ®Õn ng−êi nhËn vµ nã sÏ

chuyÓn l¹i cho ng−êi göi vµ b¸o ®Þa chØ kh«ng biÕt (Address Unknown).

- Khi nhËn ®−îc mét th− ®iÖn tö, th× phÇn ®Çu (header) cña th− sÏ cho biÕt nã tõ

®©u ®Õn, vµ nã ®( ®−îc göi ®i nh− thÕ nµo vµ khi nµo. Nã nh− viÖc ®ãng dÊu b−u ®iÖn.

- Kh«ng nh− nh÷ng bøc th− th«ng th−êng, nh÷ng bøc th− th«ng th−êng ®−îc ®Ó

trong phong b× cßn th− ®iÖn tö th× kh«ng ®−îc riªng t− nh− vËy mµ nã nh− mét tÊm thiÕp

postcard. Th− ®iÖn tö cã thÓ bÞ chÆn l¹i vµ bÞ ®äc bëi nh÷ng ng−êi kh«ng ®−îc quyÒn

®äc. §Ó tr¸nh ®iÒu ®ã vµ d÷ bÝ mËt chØ cã c¸ch m( hãa th«ng tin göi trong th−

X¸c ®inh E-mai tõ ®au ®Õn:

- Th−êng th× mét bøc th− kh«ng ®−îc göi trùc tiÕp tõ ng−êi göi ®Õn ng−êi nhËn.

Mµ ph¶i Ýt nhÊt lµ ®i qua bèn host tr−íc khi ®Õn ng−êi nhËn. §iÒu ®ã x¶y ra bëi v× hÇu

hÕt c¸c tæ chøc ®Òu thiÕt lËp mét server ®Î trung chuyÓn th− hay cßn gäi lµ “mail

server”. Do ®ã khi mét ng−êi göi th− ®Õn cho mét ng−êi nhËn th× nã ph¶i ®i t− m¸y tÝnh

cña ng−êi göi mail server qu¶n lý hép th− cña m×nh vµ ®−îc chuyÓn ®Õn mail server

qu¶n lý ng−êi nhËn sau cïng lµ ®Õn m¸y tÝnh cña ng−êi nhËn.

Page 21: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

21

Ch−¬ng 2.

giíi thiÖu vÒ mail client

2.1. C¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña mét mail client

- Mail client lµ g×? Mail client lµ mét phÇn mÒm ®Çu cuèi cho phÐp ng−êi sö

dông th− ®iÖn tö cã thÓ sö dông mét c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n sau:

+ LÊy th− göi ®Õn.

+ §äc th− ®iÖn tö.

+ Göi vµ tr¶ lêi th− ®iÖn tö.

+ L−u th− ®iÖn tö.

+ In th− ®iÖn tö.

+ Qu¶n lý viÖc göi vµ nhËn th−.

2.2. C¸c tÝnh n¨ng cao cña mail client

- Ngoµi c¸c tÝnh n¨ng c¬ b¶n cho phÐp ng−êi dïng cã thÓ sö dông th− ®iÖn tö.

C¸c phÇn mÒm mail client th−êng ®−îc kÕt hîp thªm nhiÒu tÝnh n¨ng ®Ó gióp cho ng−êi

dïng sö dông th− ®iÖn tö mét c¸ch dÔ dµng, an toµn vµ hiÖu qu¶.

2.2.1. giíi thiÖu qu¶n lý ®Þa chØ

- Ngµy nay thêi ®¹i th«ng tin, c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i, liªn hÖ ®èi t¸c vµ th¨m

hái ng−êi th©n sö dông th− ®iÖn tö lµ rÊt nhiÒu. Do ®ã c¸c phÇn mÒm mail client th−êng

cung cÊp cho ng−êi dïng c¸c c«ng cô cho phÐp qu¶n lý ®Þa chØ th− ®iÖn tö mét c¸ch hiÖu

qu¶ nhÊt.

Page 22: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

22

- Th−êng c¸c phÇn mÒm mail client sö dông cöa sæ qu¶n lý ®Þa chØ hay cßn gäi lµ

address book. Nã cho phÐp ng−êi dïng mail clien cã thÓ qu¶n lý ®Þa chØ th− qu¶n lý cña

ng−êi dïng mét c¸ch hiÖu qu¶ ®ång thêi cho phÐp chia sÎ danh s¸ch ®ã víi ng−êi dïng

kh¸c.

2.2.2. Giíi thiÖu läc th−

- Trªn Internet l−îng th«ng tin lµ rÊt nhiÒu nh−ng trªn ®ã cã ®ñ lo¹i th«ng tin: tèt

cã, xÊu cã. Th− ®iÖn tö còng vËy, do ®ã kh«ng chØ t¹i m¸y chñ th− ®iÖn tö cã kh¶ n¨ng

h¹n chÕ, ph©n lo¹i xö lý th− ®iÖn tö mµ mail client còng cho phÐp ng−êi dïng mail client

cã kh¶ n¨ng chÆn c¸c th− kh«ng mong muèn theo ®Þa chØ, hay theo tõ kho¸ bÊt kú ...

gióp ng−êi dïng kh«ng ph¶i mÊt nhiÒu thêi gian ph©n lo¹i vµ xö lý nh÷ng th− kh«ng cã

Ých.

- Ngoµi ra bé läc th− cßn cho phÐp ng−êi dïng ph©n lo¹i th−, s¾p xÕp, qu¶n lý

th− mét c¸ch hiÖu qu¶.

2.2.3. giíi thiÖu chøng thùc ®iÖn tö

- Digital IDs lµ mét x¸c thùc ®iÖn tö t−¬ng tù nh− giÊy phÐp , hé chiÕu ®èi víi

con ng−êi. B¹n cã thÓ dïng Digital ID ®Ó x¸c nhËn b¹n cã quyÒn ®Ó truy nhËp th«ng tin

hoÆc vµo c¸c dÞch vô trùc tuyÕn.

- Bu«n b¸n ¶o, ng©n hµng ®iÖn tö vµ c¸c dÞch vô th−¬ng m¹i ®iÖn tö kh¸c ngµy

cµng th«ng dông vµ ®em ®Õn cho ng−êi dïng nhiÒu thuËn lîi vµ tiÖn dông, nã cho phÐp

b¹n ngåi t¹i nhµ cã thÓ lµm ®−îc mäi viÖc. Nh−ng dï sao b¹n còng ph¶i quan t©m nhiÒu

vÒ vÊn ®Ò riªng t− vµ b¶o mËt. chØ m( ho¸ d÷ liÖu th«i ch−a ®ñ, nã kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc

ng−êi göi vµ ng−êi nhËn th«ng tin ®−îc m( ho¸. Kh«ng cã c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Æc biÖt

th× ng−êi göi hoÆc néi dung cã thÓ bÞ gi¶ m¹o. §Þa chØ Digital ID cho phÐp b¹n gi¶i

quyÕt vÊn ®Ò ®ã, nã cung cÊp mét ®o¹n m( ®iÖn tö ®Ó x¸c ®Þnh tõng ng−êi. Sö dông kªt

hîp víi m( ho¸ d÷ liÖu nã cho phÐp mét gi¶i ph¸p an toµn khi chuyÓn bøc ®iÖn tõ ng−êi

göi ®Õn ng−êi nhËn.

2.3. Giíi thiÖu vÒ mét sè mail client

- Cã rÊt nhiÒu ch−¬ng tr×nh mail client. Nh−ng may m¾n thay lµ phÇn lín chóng

ho¹t ®éng t−¬ng tù nh− nhau. Môc nµy sÏ giíi thiÖu mét sè ch−¬ng tr×nh mail client

th«ng dông nhÊt nh− Pine, Eudora, SPRYMail, Group wise. Ngoµi ra phÇn tiÕp theo

(2.5)sÏ giíi thiÖu vÒ hai phÇn mÒm mail client rÊt th«ng dông trªn nÒn hÖ ®iÒu hµnh

Windows lµ Netscape Mail vµ Outlook Express.

2.3.1. Pine

Page 23: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

23

- Pine lµ mét ch−¬ng tr×nh e-mail client ®−îc ph¸t triÓn bëi tr−êng §¹i häc

Washington t¹i Seattle vµo n¨m 1989. Ch−¬ng tr×nh ®−îc sö dông chñ yÕu bëi nh÷ng

ng−êi truy cËp trùc tiÕp ®Õn mét server (pine rÊt th«ng dông trong c¸c lËp tr×nh viªn).

MÆc dï kh«ng cung cÊp mét giao diÖn ®å häa nh−ng pine lµ mét ch−¬ng tr×nh nhiÒu tÝnh

n¨ng. Nã còng t−¬ng ®èi dÔ sö dông. Sö dông pine b¹n cã thÓ reply to mail; forward

mail; send copies to, hay “cc” ®Õn c¸c ®Þa chØ th− kh¸c; t¹o mét mailing list; t¹o c¸c

nickname; vµ t¹o bao nhiªu th− môc tuú thÝch. V× pine ch¹y trªn server, b¹n cã thÓ lÊy

th− tõ bÊt cø n¬i nµo. Pine kh«ng sö dông giao thøc POP3.

2.3.2. Eudora

- Eudora lµ mét ch−¬ng tr×nh mail client cã nhiÒu tÝnh n¨ng, ch¹y trªn c¶ PC vµ

Macintosh. Eudora lµ ch−¬ng tr×nh dÔ sö dông. Eudora cã c¸c phiªn b¶n commercial,

freeware. B¶n th−¬ng m¹i (commercial) cã thªm nhiÒu tÝnh n¨ng nh− kiÓm tra ng÷ ph¸p.

B¹n cã thÓ truy cËp th− tõ bÊt cø m¸y client nµo.

2.3.3. SPRYMail

- Víi nh÷ng tÝnh n¨ng cña m×nh, SPRYMail lµ ch−¬ng tr×nh ®¸ng ph¶i ®−îc ®Ò

cËp ®Õn. B¹n cã thÓ ®äc c¸c b¶n tin trong hép th− tr−íc khi t¶i xuèn server. TÝnh n¨ng

nµy cho phÐp b¹n xo¸ c¸c b¶n tin b¹n kh«ng muèn ®äc, hoÆc tr¶ lêi ngay lËp tøc. B¹n

còng cã thÓ ®Ó c¸c b¶n tin trªn server råi sau ®ã t¶i xuèng c¸c m¸y kh¸c. C¸c ch−¬ng

tr×nh mail client kh¸c còng cã tÝnh n¨ng nµy, nh−ng kh«ng râ rµng nh− SPRYMail. Tuy

vËy SPRYMail kh«ng phøc t¹p nh− Pine hay gîi c¶m nh− Eudora.

2.3.4. GroupWise

- Groupwise lµ mét ch−¬ng tr×nh e-mail client th−êng sö dông trong c¸c m¹ng

LAN, nh−ng nã còng cã thÓ dÔ dµng n©ng cÊp t−¬ng thÝch víi m«i tr−êng Internet.

Groupwise kh«ng cã nhiÒu tÝnh n¨ng nh− Eudora. nã còng thiÕu mét sè tÝnh n¨ng mµ

ng−êi sö dông Internet −a thÝch. VÝ dô nh−, Eudora cho phÐp b¹n thay ®æi mËt khÈu th−,

mét tÝnh n¨ng th−êng ®−îc ng−êi sö dông Internet thùc hiÖn. Nh−ng víi Groupwise, mËt

khÈu th− cña b¹n chÝnh lµ mËt khÈu m¸y tÝnh cña b¹n.

2.4. C¸c tham sè chung cµi ®Æt mail client

- Tuy rÊt nhiÒu lo¹i mail client, nh−ng ®Ó cµi ®Æt ®−îc chóng b¹n chØ cÇn cã mét

hßm th− ®( ®−îc ®¨ng ký víi ISP (Internet Service Prpvider) vµ n¾m ®−îc nguyªn lý mét

sè tham sè chung. Chóng ta sÏ tr×nh bµy chóng d−íi ®©y vµ lÊy vÝ dô víi hép th−

[email protected] ®( ®−îc ®¨ng ký t¹i c«ng ty VDC (ViÖt nam Data Communication

Company – C«ng ty §iÖn to¸n vµ TruyÒn sè liÖu).

Page 24: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

24

� Display name: Tªn hiÓn thÞ cña hép th−. VÝ dô: Hép th− hç trî cña c«ng ty

VDC.

� E-mail address: §Þa chØ E-mail cña hép th−. VÝ dô:[email protected].

� Incoming mail server: §Þa chØ mail server lµm chøc n¨ng nhËn th− vÒ. §Þa

chØ nµy do ISP cung cÊp cho b¹n. VÝ dô: mail.vnn.vn.

� Server type (of incoming mail server): KiÓu mail server nhËn th− cña b¹n.

Gåm nh÷ng lo¹i sau: POP3, IMAP, HTTP. Tuú theo ISP hç trî lo¹i server type nµo mµ

b¹n cã thÓ chän lùa. VÝ dô nh− c«ng ty VDC hç trî IMAP vµ POP3 cho c¸c hßm th−

@vnn.vn

� Outgoing mail server: §Þa chØ mail server lµm chøc n¨ng göi th− ®i. §Þa chØ

nµy do ISP cung cÊp cho b¹n. VÝ dô: smtp.vnn.vn

� Account name: Tªn tµi kho¶n, chÝnh lµ phÇn tr−íc phÇn @ trong ®Þa chØ th−

cña b¹n. VÝ dô: support

� Password: Lµ mËt khÈu hép th− cña b¹n. MËt khÈu nµy do b¹n ®Æt ra khi

®¨ng ký tµi kho¶n th− víi ISP.

2.5. Giíi thiÖu sö dông phÇn mÒm mail client

- Trªn Internet cã rÊt nhiÒu lo¹i mail client kh¸c nhau nh−ng hai phÇn mÒm

th«ng dông nhÊt lµ Outlook Express cña h(ng Microsoft vµ Netscape Mail cña h(ng

Netscape. §ång thêi ®ã còng lµ hai phÇn mÒm sö dông dÔ dµng, tÝch hîp nhiÒu tÝnh

n¨ng hç trî ng−êi sö dông, do ®ã trong khu«n khæ gi¸o tr×nh nµy chØ giíi thiÖu cµi ®Æt

vµ sö dông Oitlook Express vµ Netscape Mail.

2.5.1. Cµi ®Æt ch−¬ng tr×nh Outlook Express

- B−íc 1: Chän start/program/Outlook Express, hoÆc nhÊn vµo biÓu t−îng

Outlook Express trªn mµn h×nh ®Ó khëi ®éng ch−¬ng tr×nh

- B−íc 2: Chän menu tools/Account

- B−íc 3: Chän tiÕp môc Mail/Add/Mail, Outlook sÏ lÇn l−ît hái b¹n vÒ tõng

th«ng sè vµ h−íng dÉn b¹n theo tõng b−íc

- Display name: tªn ®Çy ®ñ cña b¹n. VÝ dô: Hç Trî DÞch Vô-VDC1.

- E-mail address: ®Þa chØ E-mail cña b¹n

- Incoming mail (POP3) server: gâ ®Þa chØ mail server chøa hép th− nhËn vÒ

cña b¹n (§Þa chØ nµy tuú thuéc vµo ISP b¹n ®¨ng ký). VÝ dô: mail.vnn.vn.

- Outgoing mail (SMTP) server: gâ ®Þa chØ mail server chøa hép th− göi ®i. VÝ

dô: mail.vnn.vn sau ®ã b¹n Ên next> sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ t¹i «

Page 25: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

25

- Account name: B¹n gâ tªn hép th− cña b¹n(phÇn tr−íc @ trong ®Þa chØ th− cña

b¹n). VÝ dô: support1

- Password: Lµ mËt khÈu hép th− cña b¹n (cã thÓ ®Ó trèng nh− ®( tr×nh bµy ë

trªn).

- B−íc tiÕp theo nhÊn chuét vµo Next>cuèi cïng b¹n nhÊn vµo Finish ®Ó kÕt thóc

qu¸ tr×nh cµi ®Æt

2.5.2. Sö dông phÇn mÒm Outlook Express

- T¹i giao diÖn chÝnh cña ch−¬ng tr×nh Outlook Express (sau khi khëi t¹o

ch−¬ng tr×nh vµo Start/Program/Outlook Express, hoÆc nhÊn vµo biÓu t−îng Outlook

Express trªn mµn h×nh).

- Trªn thanh c«ng cô cña Outlook Express cã c¸c nót chøc n¨ng sau:

+ New Mail: So¹n th− míi.

+ Reply: Phóc ®¸p l¹i ng−êi göi.

+ Reply All: Phóc ®¸p l¹i ng−êi göi vµ nh÷ng ng−êi ®ång nhËn.

+ Forward: ChuyÓn tiÕp bøc th− cho ng−êi thø ba.

+ Print: In th−

+ Delete: Xo¸ th−.

+ Send/Recv: T¹o kÕt nèi tíi Mail Server ®Ó nhËn vµ göi th−

+ Addresses: Sæ l−u ®Þa chØ t¹o s½n.

+ Find: Dïng ®Ó t×m th−.

- Trªn cöa sæ c¸c folders cã nh÷ng chøc n¨ng chÝnh sau:

- Inbox: Chøa nh÷ng th− nhËn vÒ.

- Outbox: Chøa nh÷ng th− ®( so¹n vµ chê göi ®i

- Send Items: Sao l¹i nh÷ng th− ®( göi.

- Deleted Items: Chøa nh÷ng th− ®( xo¸.

- Ngoµi c¸c folders chÝnh trªn c¸c b¹n cã thÓ t¹o c¸c folders cña riªng m×nh ®Ó

thuËn tiÖn trong viÖc qu¶n lý th−. Trªn thanh menu cña giao diÖn Outlook Express, chän

File/Folder/New ®Ó t¹o Folder riªng cho m×nh.

Page 26: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

26

Ch−¬ng 3 .

qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö

3.1. Mét sè tÝnh n¨ng c¬ b¶n ®Ó qu¶n trÞ vµ thiÕt lËp hÖ thèng th− ®iÖn tö

3.1.1.M« h×nh ho¹t ®éng cña hÖ thèng th− ®iÖn tö

C¸c thµnh phÇn cña m¸y chñ th− ®iÖn tö

C¸c thµnh phÇn c¬ b¶n ®Ó thiÕt lËp nªn mét hÖ thèng mail server bao gåm:

- SMTP-IN Queue: lµ n¬i l−u tr÷ c¸c th− ®iÖn tö nhËn vÒ b»ng thñ tôc SMTP

tr−íc khi chuyÓn local Queue hoÆc Remote Queue

- Local Queue: lµ n¬i c¸c th− göi ®Õn ®−îc xÕp hµng tr−íc khi chuyÓn vµo hép

th− cña ng−êi dïng t¹i m¸y chñ th− (local mailboxes).

- Remote Queue: lµ n¬i l−u tr÷ th− tr−íc khi ®−îc göi ra ngoµi Internet

- Local Mailboxes: lµ hép th− cña c¸c account ®¨ng ký sö dông. (n¬i l−u tr÷

c¸c th− göi ®Õn)

- Email authentication: Cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ x¸c thùc ®Ó lÊy th− tõ

hép th− cña m×nh trªn m¸y chñ th− vÒ mail client.

- Ngoµi c¸c thµnh phÇn c¬ b¶n cho phÐp hÖ thèng m¸y chñ th− ®iÖn tö cã thÓ göi

vµ nhËn th− nã th−êng ®−îc tÝch hîp thªm c¸c chøc n¨ng ®Ó ®¶m b¶o cho hÖ thèng ho¹t

®éng æn ®Þnh vµ an toµn.

Page 27: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

27

3.1.2.M« h×nh cña hÖ thèng m¸y chñ th− ®iÖn tö

- Víi mét hÖ thèng m¸y chñ th− ®iÖn tö cung cÊp cho mét ®¬n vÞ võa vµ nhá th×

toµn bé hÖ thèng th−êng ®−îc tÝch hîp vµo mét m¸y chñ. Vµ m¸y chñ ®ã vïa lµm chøc

n¨ng nhËn, göi th−, l−u tr÷ hép th− vµ kiÓm so¸t th− vµo ra.

- Sö dông thñ tôc SMTP ®Ó chuyÓn, nhËn th− gi÷a c¸c m¸y chñ th− víi nhau.

- Sö dông thñ tôc SMTP ®Ó cho phÐp mail client göi th− lªn m¸y chñ.

- Sö dông thñ tôc POP hoÆc IMAP ®Ó mail client nhËn th− vÒ.

- Nh−ng víi mét hÖ thèng th− ®iÖn tö lín th× viÖc sö dông nh− vËy lµ kh«ng phï

hîp do n¨ng lùc cña mét m¸y chñ th−êng lµ cã h¹n. Do ®ã víi mét hÖ thèng th− ®iÖn tö

lín th−êng ®−îc thiÕt kÕ sö dông m« h×nh fron end-back end nh− h×nh vÏ 3.4 ®ång thêi

viÖc qu¶n lý account ®−îc sö dông bëi mét m¸y chñ LDAP.

Chøc n¨ng cña tõng thµnh phÇn:

� Font end Server: dïng ®Ó giao tiÕp víi ng−êi dïng. §Ó göi vµ nhËn th−

� LDAP server: qu¶n lý account cña c¸c thuª bao

� Back end Server: qu¶n lý hép th− hoÆc dïng ®Ó ®iÒu khiÓn storage

� Storage: ®Ó l−u tr÷ hép th− cña ng−êi dïng

- HÖ thèng th− ®iÖn tö sö dông c¬ chÕ front end – back end. Sö dông front end ®Ó

giao tiÕp trùc tiÕp víi ng−êi dïng ®Ó göi vµ nhËn th−. Trªn front end server sÏ ch¹y c¸c

tiÕn tr×nh SMTP, POP vµ c¸c queue. Khi th− ®Õn hoÆc mét ng−êi dïng truy nhËp vµo hép

th− c¶u m×nh th× front sÏ h−íng ra LDAP ®Ó x¸c ®Þnh hép th− cña ng−êi dïng trªn back

Page 28: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

28

end server. Th−êng back end server sö dông c¬ chÕ sö dông shared storage (chia sÎ) ®Ó

qu¶n lý chung æ ®Üa l−u gi÷ hép th− ng−êi dïng. víi viÖc sö dông c¬ chÕ nµy cho phÐp:

� C¸c front end vµ back end cã thÓ ph©n t¶i víi nhau, dÔ dµng n−ng cÊp khi

l−îng kh¸ch hµng t¨ng lªn. Víi viÖc chØ ph¶i t¨ng mét m¸y chñ b×nh th−êng chø kh«ng

ph¶i n−ng cÊp toµn bé hÖ thèng víi mét m¸y chñ thËt m¹nh.

� DÔ dµng b¶o d−ìng b¶o tr× hÖ thèng. cã thÓ bµo d−ìng tõng m¸y mét mµ

kh«ng cÇn ph¶i dõng ho¹t ®éng cña toµn hÖ thèng

� §¶m b¶o an toµn khi mét m¸y chñ cã sù cè.

� Víi viÖc sö dông hÖ thèng qu¶n lý account b»ng LDAP cho phÐp chia sÎ

th«ng tin vÒ account víi c¸c dÞch vô kh¸c.

� Cã thÓ ®Æt firewall ë gi÷a front end vµ back end hoÆc tr−íc front end

� Front end ®Æt phÝa tr−íc vµ t¸ch biÖt víi back end do ®ã front end nh− mét

c¬ chÕ b¶o vÖ back end lµ n¬i chøa d÷ liÖu cña kh¸ch hµng.

- X¸c ®Þnh mét ®iÓm duy nhÊt ®Ó qu¶n lý ng−êi dïng. Kh«ng cã m¸y chñ front

end th× mçi ng−êi dïng ph¶i biÕt tªn cña m¸y chñ mµ chøa hép th− cña m×nh. §iÒu ®ã

dÉn ®Õn phøc t¹p cho viÖc qu¶n trÞ vµ mÒn dÎo cña hÖ thèng. Víi m¸y chñ front end b¹n

cã thÓ sö dông chung URL hoÆc ®Þa chØ POP vµ IMAP cho c¸c mail client.

3.2.C¸c thiÕt lËp an toµn cho server

3.2.1.ThiÕt lËp an toµn chuyÓn th− ®Õn cho mét m¸y chñ th− ®iÖn thö kh¸c

- §ãng trung chuyÓn (open relay) th− tõ mét ®Þa chØ kh«ng thuéc m¸y chñ th−

qu¶n lý göi ®Õn mét ®Þa chØ còng kh«ng ph¶i cho nã qu¶n lý. NÕu b¾t buéc ph¶i relay th×

chØ cho phÐp mét sè tªn miÒn hoÆc mèt sè ®Þa chØ IP ®−îc phÐp sö dông trung chuyÓn

th−.

3.2.2. ThiÕt lËp an toµn nhËn th− tõ mét m¸y chñ kh¸c

- ThiÕt lËp c¬ chÕ kiÓm tra th− göi ®Õn. Nh−ng th− tõ nh÷ng m¸y chñ th− ®iÖn tö

më trung chuyÓn th× kh«ng chÊp nhËn.

- ThiÕt lËp c¸c c¬ chÕ kiÓm tra nh− kiÓm tra reverse lookup (c¬ chÕ chuyÓn ®æi

IP sang tªn miÒn). CÊu tróc cña mét bøc th− t¹i phÇn header cã ghi l¹i t¹i tr−êng To cña

nã ®Þa chØ domain cña th− vµ ®Þa chØ IP. Khi thiÕt lËp c¬ chÕ nµy th× chØ c¸c th− tõ m¸y

chñ th− cã ®Þa chØ tªn miÒn t−¬ng øng víi mét ®Þa chØ IP vµ kiÓm tra tõ IP sang tªn miÒn

t−¬ng øng th× míi ®−îc phÐp nhËn.

3.2.3. ThiÕt lËp an toµn cho phÐp mail client nhËn th− vÒ

- ThiÕt lËp c¬ chÕ x¸c thùc dïng ®Ó ®−îc phÐp dïng POP vµ IAMP.

- ChØ mét sè ®Þa chØ x¸c ®Þnh míi ®−îc phÐp truy nhËp vµo lÊy th−

Page 29: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

29

- ThiÕt lËp c¸c gi¶i ph¸p cho phÐp sö dông mËt khÈu vµ th− trªn ®−êng truyÒn lÊy

vÒ ®−îc m( ho¸ (sö dông SSL cho POP vµ IMAP vµ x¸c thùc).

3.2.4. ThiÕt lËp an toµn cho phÐp mail client göi th−

- ThiÕt lËp c¬ chÕ chØ c¸c thuª bao c¶u m¸y chñ th− ®iÖn tö míi ®−îc phÐp göi

th− ®i. Nh− c¸c account cã tªn miÒn ®óng víi tªn miÒn mµ m¸y chñ qu¶n lý míi ®−îc

phÐp göi th−.

- ThiÕt lËp c¬ chÕ POP before SMTP. Cã nghÜa lµ chØ khi mail client sö dông x¸c

thùc ®Ó xem th− víi mét sè ®iÒu kiÖn (nh− më hép th− ®−îc mét phót...) míi ®−îc phÐp

göi th−.

- NÕu cã thÓ chØ mét sè ®Þa chØ IP cña mail client míi ®−îc phÐp göi th− ®i.

3.2.5. ThiÕt lËp c¸c c¬ chÕ an toµn kh¸c

- ThiÕt lËp c¸c c¬ chÕ quÐt virus cho th− göi ®i, göi ®Õn qua m¸y chñ.

- ChÆn c¸c th− cã néi dung ®éc h¹i, c¸c ®Þa chØ IP mµ tõ ®ã xuÊt ph¸t c¸c th−

kh«ng cã lîi.

- Theo dâi hép th− postmaster ®Ó nhËn ®−îc c¸c ph¶n ¸nh kÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c

sù cè ®Ó gi¶i quyÕt.

- Tham gia vµo c¸c mail list cña nhµ cung cÊp phÇn mÒm vµ phÇn cøng ®Ó th−êng

xuyªn ®−îc cung cÊp c¸c lçi cña s¶n phÈm vµ c¸ch gi¶i quyÕt.

- Kh«ng ai cã thÓ biÕt hÕt mäi viÖc cã thÓ x¶y ra. Do ®ã viÖc tham gia c¸c diÔn

®µn (forum) ®Ó trao ®æi, häc hái c¸c kinh nghiÖm ®Ó cã thÓ x¸c ®Þnh vµ phßng tr¸nh c¸c

sù cè cã thÓ x¶y ra.

- §¶m b¶o an toµn cña hÖ ®iÒu hµnh ®Ó ch¹y phÇn mÒm th− ®iÖn tö còng lµ mét

viÖc rÊt quan träng.

- Th−êng xuyªn l−u tr÷ cÊu h×nh vµ log cña hÖ thèng ®Ó cã thÓ kh¾c phôc kÞp

thêi khi cã sù cè.

3.3. Qu¶n trÞ m¸y chñ th−

®iÖn tö tõ xa

- Ph¸t triÓn truy nhËp tõ

xa ®Ó qu¶n trÞ vµ sö dông th− rÊt

tiÖn lîi. §Æc biÖt lµ qu¶n trÞ tõ

xa trªn web v× hÇu hÕt c¸c m¸y

tÝnh nèi m¹ng ®Òu sö dông web

browser, dÔ sö dông cho mäi

Page 30: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

30

ng−êi vµ ®ång thêi l¹i rÊt hiÖu qu¶. §Æt c¸c chøc n¨ng vµ c«ng cô qu¶n trÞ th− trªn world

wide web sÏ ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ vµ linh ho¹t trong sö dông cña ng−êi qu¶n trÞ còng

nh− ng−êi dïng, nã cã thÓ cho phÐp bÊt cø lóc nµo, bÊt cø ë ®©u ng−êi dïng còng cã thÓ

lµm viÖc, tãm l¹i viÖc qu¶n trÞ tõ xa cho phÐp nh÷ng ng−êi lµm viÖc sö dông m¸y tÝnh cã

c¬ héi thiÕt lËp kÕ ho¹ch cho c«ng viÖc vµ lµm viÖc t¹i bÊt cø ®Þa ®iÓm nµo cã kÕt nèi

Internet vµ gi¶m bít g¸nh nÆng cho ng−êi qu¶n trÞ th− ®iÖn tö.

3.4. Giíi thiÖu mét sè Mail Server

3.4.1. Giíi thiÖu vÒ Sendmail

- Sendmail lµ phÇn mÒm qu¶n lý th− ®iÖn tö m( nguån më ®−îc ph¸t triÓn bëi tæ

chøc hiÖp héi Sendmail. Nã ®−îc ®¸nh gi¸ lµ mét MTA linh ho¹t vµ hç trî nhiÒu lo¹i

chuyÓn giao th−. Bao gåm SMTP. B¶n Sendmail ®Çu tiªn do «ng Eric Allman viÕt vµo

®Çu nh÷ng n¨m 1980 t¹i UC Berkeley.

- Sendmail ch¹y trªn hÖ ®iÒu hanh Unix vµ cã thÓ t¶i vÒ miÔn phÝ ®Ó sö dông

còng nh− ph¸t triÓn thªm. Còng nh− c¸c phÇn mÒm m( nguån më nãi chung Sendmail

yªu cÇu ng−êi sö dông ph¶i cã nh÷ng hiÓu biÕt s©u vÒ hÖ thèng còng nh− tr×nh ®é ®Ó cã

thÓ khai th¸c hÖ thèng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ vµ an toµn.

- Sendmail bÞ chØ trÝch lµ chËm, qu¸ phøc t¹p vµ khã duy tr× so víi c¸c MTA

kh¸c nh− Qmail. Tuy vËy, nã vÉn lµ phæ th«ng nhÊt trªn Internet do cã vai trß lµ mét

MTA chuÈn ch¹y trªn c¸c biÕn thÓ cña hÖ ®iÒu hµnh Unix.

3.4.2. Giíi thiÖu vÒ Qmail

- Qmail lµ mét MTA cã chøc n¨ng t−¬ng tù nh− Sendmail, ®−îc viÕt bëi chuyªn

gia mËt m( Daniel J. Bernstein. Nh÷ng ®Æc tÝnh cña Qmail lµ cã kiÕn tróc module cao,

tu©n thñ chÆt chÔ thiÕt kÕ phÇn mÒm cña «ng Bernstein, vµ b¶o mËt. Qmail ®−îc coi lµ

m( nguån më nh−ng kh«ng chÝnh x¸c. §ã lµ do tuy ®−îc ph©n phèi, sö dông miÔn phÝ

vµ m( nguån cã thÓ c«ng khai nh−ng ng−êi sö dông kh«ng ®−îc phÐp ph©n phèi nh÷ng

phiªn b¶n ®( bÞ thay ®æi – mét tiªu chÝ cña phÇn mÒm m( nguån më. Qmail ®−îc ch¹y

trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh tùa Unix (Unix-like). So víi Sendmail, Qmail ®−îc bæ sung thªm

nhiÒu tÝnh n¨ng, an toµn, tin cËy vµ hiÖu qu¶ h¬n. D−íi ®©y lµ b¶n so s¸nh hai phÇn mÒm

nµy.

MTA §é chÝn ch¾n §é b¶o mËt C¾c ®Æc tÝnh Kh¶ n¨ng thi

hµnh

Sendmail Cao ThÊp Cao ThÊp

Qmail Trung b×nh Cao Cao Cao

Page 31: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

31

- §Ó sö dông vµ ph¸t triÓn phÇn mÒm Qmail chóng ta cã thÓ truy cËp ®Þa chØ

www.qmail.org

Vµ ®Æc biÖt lµ b¶n qmail ph¸t triÓn bëi Dave Sill, cã t¹i ®Þa chØ

www.lifewithqmail.org

3.4.3. Giíi thiÖu Microsoft Exchange Server

- Microsoft Exchang Server lµ phÇn mÒm mail Server ®−îc c«ng ty Microsoft

ph¸t triÓn. Ch−¬ng tr×nh nµy ch¹y trªn hÖ ®iÒu hµnh Windows. Song song víi sù ph¸t

triÓn cña dong hÖ ®iÒu hµnh nµy Microsoft Exchange server còng ®−îc phæ cËp vµ hç trî

tèt. C¸c version cña phÇn mÒm nµy tuy cã nh÷ng tÝnh n¨ng kh¸c nhau nh−ng ®Òu cïng

®−îc x©y dùng trªn tiªu chÝ cµng ngµy cµng t¨ng ®é tin cËy, ®é b¶o mËt vµ tÝnh Ých lîi.

3.4.4. Giíi thiÖu vÒ MDaemon Server

- Lµ phÇn mÒm Mail Server tiªu chuÈn th−¬ng m¹i ®−îc ph¸t triÓn bëi c«ng ty

phÇn mÒm Alt-N. MDaemon ®−îc ph¸t triÓn trªn hÖ ®iÒu hµnh Win/NT vµ cã giao diÖn

sö dông rÊt th©n thiÖn. MDaemon Server ph¸t triÓn rÊt ®Çy ®ñ c¸c tÝnh n¨ng cña mét

Mail Server. MDaemon Server ho¹t ®éng rÊt hiÖu qu¶ cho c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá.

Chóng ta sÏ t×m hiÓu chi tiÕt vµ phÇn mÒm nµy trong c¸c ch−¬ng tiÕp theo cña gi¸o tr×nh.

- Th«ng tin cña phÇn mÒm nµy cã thÓ t×m thÊy t¹i ®Þa chØ:

http://www.altn.com/Default.asp

3.4.5. So s¸nh c¸c phÇn mÒm mail server th«ng dông

- Th«ng tin ®−îc lÊy tõ trong web cña Epions Inc, lµ mét h(ng móa b¸n trùc

tuyÕn cã uy tÝn t¹i mü ( b¹n cã thÓ xem t¹i trang web http://www.epinions.com ) c¸c

th«ng tin b×nh chän cña kh¸ch hµng cho c¸c phÇn mÒm mail server.

- ë ®©y ta chØ quan t©m ®Õn mét sè phÇn mÒm th«ng dông ®−îc sö dông phæ

biÕn t¹i ViÖt Nam lµ MDaemon, Exchange Server, Eudora Internet Mail, Netscape

Messaging Server. Trªn h×nh ta cã thÓ thÊy c¸c th«ng sè so s¸nh vÒ kh¶ n¨ng qu¶n lý dÔ

dµng (Management Ease), hç trî kü thuËt (Technical Support), ®é tin cËy (Reliability)

vµ quy m« (Scalability).

- Cßn víi phÇn mÒm Sendmail vµ Qmail ho¹t ®éng trªn hÖ ®iÒu hµnh unix vµ

linux cã nh÷ng −u khuyÕt ®iÓm sau:

¦u ®iÓm:

- Lµ phÇn mÒm m( nguån më nªn ®−îc ph©n phèi, ph¸t triÓn miÔn phÝ.

- Ho¹t ®éng æn ®Þnh vµ kh¸ tin cËy (®Æc biÖt lµ Qmail).

Nh−îc ®iÓm:

Page 32: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

32

- Qu¶n lý kh«ng dÔ dµng (cÇn ph¶i hiÓu s©u vÒ hÖ ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng cña hÖ

®iÒu hµnh còng nh− phÇn mÒm mail server).

- Ph¸t triÓn khã kh¨n (do ph¶i cÇn nhiÒu gãi phÇn mÒm kh¸c nhau kÕt nèi víi

nhau ®Ó ph¸t triÓn c¸c tÝnh n¨ng kh¸c nhau).

- Do lµ phÇn mÒm m( nguån më nªn kh¶ n¨ng hç trî kü thuËt lµ kh«ng cao.

Ch−¬ng 4.

Qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö

4.1. Môc ®Ých cña qu¶n trÞ hÖ thèng

- Ngµy nay, th− ®iÖn tö lµ mét c«ng cô gióp viÖc rÊt hiÖu qu¶ ®Ó chuyÓn t¶i t©m

t− t×nh c¶m cña con ng−êi còng nh− trong kinh doanh. Ngoµi ra tªn miÒn cña cña ®Þa chØ

th− ®iÖn tö còng lµ mét th−êng hiÖu ®¹i diÖn cho gi¸ trÞ cña mét ®¬n vÞ, tæ chøc ho¹t

®éng trong bÊt cø lÜnh vùc nµo. Do vËy nhu cÇu x©y dùng mét hÖ thèng th− ®iÖn tö cho

riªng m×nh lµ rÊt cÇn thiÕt ®èi víi mét tæ chøc hay c¸c ®¬n vÞ.

- Nã cßn cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cã thÓ tù m×nh qu¶n lý hÖ thèng m¸y chñ th− ®iÖn

tö cña chÝnh m×nh. §iÒu ®ã ®ång nghÜa víi viÖc chñ ®éng trong viÖc qu¶n trÞ m¸y chñ

th− ®iÖn tö còng nh− ®¶m b¶o an toµn cao h¬n cho th«ng tin cña doanh nghiÖp.

C¸c th«ng sè cÇn thiÕt ®Ó thiÕt lËp Mail Server

- Domain name ph¶i ®¨ng kÝ tªn miÒn cho m¸y chñ th− ®iÖn tö. NÕu m¸y chñ

th− qu¶n lý nhiÒu Domain name th× cÇn ph¶i ®¨ng kÝ c¸c Domain name t−¬ng øng cho

m¸y chñ th−.

- §Þa chØ IP cña DNS Server mµ Mail Server cña b¹n sÏ truy vÊn: x¸c ®Þnh ®Þa chØ

IP cña m¸y chñ DNS. HÖ thèng Domain name cã t¸c dông ®Ó x¸c ®Þnh ®−êng ®i cña mét

bøc th− tö n¬i göi ®Õn n¬i nhËn.

- §Ó hÖ thèng th− ®iÖn tö cã thÓ ho¹t ®éng ®−îc th× Domain name cña hÖ thèng

th− trªn hÖ thèng DNS ph¶i ®−îc chØ vÒ m¸y chñ qu¶n lý th−.

Lµm thÕ nµo ®Ó kÕt nèi vµo Internet ®Ó göi vµ nhËn th−.

- Cã hai ph−¬ng ph¸p ®Ó kÕt nèi vµo Internet ®Ó göi vµ nhËn th−.

Page 33: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

33

+ C¸ch thø nhÊt lµ: m¸y chñ th− kÕt nèi trùc tiÕp th«ng qua Router/gateway

vµo m¹ng Internet. Trong tr−êng hîp nµy b¹n kh«ng cÇn thªm th«ng tin mµ chØ ®−îc cÊp

mét ®Þa chØ IP tÜnh.

+ C¸ch thø hai lµ: PC kÕt nèi th«ng qua Modem vµ b¹n ph¶i kÕt nèi dial-up

hoÆc ADSL vµo m¹ng. Trong tr−êng hîp nµy th− cña b¹n ®−îc l−u trªn mail geteway

cña mét nhµ cung cÊp dÞch vô vµ b¹n cÇn ph¶i cã th«ng tin ®Ó lÊy th− vÒ, lóc nµy b¹n

kh«ng cÇn ®Þa chØ IP tÜnh.

- Th«ng th−êng nhµ cung cÊp dÞch vô chuyÓn tÊt c¶ th− cña tªn miÒn tíi

account “catch-all” POP3 trªn m¸y chñ th− ®iª

4.2.C¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö

- ThiÕt lËp cÊu h×nh vµ cÊu tróc cña dÞch vô th− ®iÖn tö ®Ó m¸y chñ ho¹t ®éng tèi

−u vµ phï hîp víi n¨ng lùc cña hÖ thèng, b¨ng th«ng qua m¹ng vµ dung l−îng cña æ ®Üa

®Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng æn ®Þnh cña hÖ thèng.

- ThiÕt lËp c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c ®iÒu kiÖn chèng virut (anti-virut) vµ chèng

spam (anti-Spam).

- L−u tr÷ vµ kh«i phôc l¹i d÷ liÖu vµ cÊu h×nh cña hÖ thèng (backup/restore).

- NhËn c¸c th«ng b¸o vÒ t×nh tr¹ng göi nhËn th− cña ng−êi dïng, trî gióp vµ t×n

c¸ch gi¶i quyÕt c¸c lçi cña hÖ thèng.

- X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch, phßng chèng c¸c lçi cña hÖ thèng vµ lµm b¸o c¸o lªn

cÊp trªn.

- C«ng viÖc cña ng−êi qu¶n trÞ m¸y chñ th− ®iÖn tö lµ mét c«ng viÖc yªu cÇu rÊt

nhiÒu c«ng søc còng nh− trÝ tuÖ vµ c¶ sù kiªn tr×.

- §Ó cã thÓ qu¶n lý tèt hÖ thèng m¸y chñ th− ®iÖn tö th× ng−êi qu¶n trÞ ph¶i

hiÓu hÕt cÊu tróc cña m¹ng, cña hÖ thèng th− ®iÖn tö vµ s¬ ®å ho¹t ®éng, cÊu h×nh cña

m¸y chñ ®Ó cã thÓ ph¸t huy tèt nhÊt n¨ng lùc cña hÖ thèng.

- ThiÕt lËp chÝnh s¸ch ho¹t ®éng cña hÖ thèng th− nh− chÆn c¸c th− ®Õn theo ®Þa

chØ IP, ®Þa chØ th− hay mét tõ kho¸ x¸c ®Þnh ®Ó ng¨n chÆn c¸c th− ph¶n ®éng, ph¸ ho¹i

hÖ thèng spam th−.

- BÊt cø hÖ thèng nµo ®Òu kh«ng ®¶m

100% an toµn v×: kh«ng ai cã thÓ ®¶m b¶o cã thÓ biÕt hÕt mäi vÉn ®Ò vÒ hÖ thèng còng

nh− tr×nh ®é cña hacker ngµy cµng cao.§ång thêi c¸c th¶m häa g©y ra do thiªn nhiªn

còng nh− con ng−êi lµ kh«ng thÓ l−êng hÕt ®−îc, do ®ã viÖc sao l−u tr÷ hÖ thèng ®Ó cã

Page 34: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

34

thÓ kh«i phôc l¹i mét c¸ch nhanh nhÊt hÖ thèng lµ mét yªu cÇu quan träng víi ng−êi

qu¶n trÞ hÖ thèng.

- Gièng nh− nh÷ng bøc th− tay th«ng th−êng, yªu cÇu cña mét bøc lµ ph¶i ®−îc

chuyÓn tõ ng−êi göi ®Õn ng−êi nhËn mét c¸ch chÝnh x¸c. Do ®ã c«ng viÖc cña ng−êi

qu¶n trÞ th− cßn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c ph¶n ¸nh cña kh¸ch hµng vµ x¸c ®Þnh nguyªn nh©n

g©y lçi vµ trî gióp kh¸ch hµng khi cÇn thiÕt.

- X¸c ®Þnh vµ ph©n tÝch c¸c lçi cã kh¶ n¨ng xÈy ra víi hÖ thèng ®Ó t×m c¸ch gi¶i

quyÕt ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o cÊp trªn ( ®«i c¸c lçi ngoµi kh¶ n¨ng xö lý cña

ng−êi qu¶n trÞ m¹ng do ®ã sù phèi hîp gi¶i quyÕt lµ rÊt cÇn thiÕt

PhÇn II

ThiÕt lËp vµ qu¶n trÞ hÖ thèng Mdeamon

Ch−¬ng 1.

Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®iÖn tö MDEAMON

1.1.Giíi thiÖu vÒ MDEAMON

- HiÖn nay trªn thi tr−êng cã rÊt nhiÒu phÇn mÒm cho phÐp cµi ®Æt vµ qu¶n trÞ hÖ

thèng th− ®iÖn tö vµ chóng ®Òu cã tÝnh n¨ng c¬ b¶n lµ t−¬ng tù nhau. Gi¸o tr×nh nµy

chóng t«i giíi thiÖu vÒ phÇn mÒm qu¶n trÞ th− ®iÖn tö tõ MDEAMON. V× c¸c lý do sau:

+ MDEAMON lµ mét phÇn mÒm cã giao diÖn th©n thiÖn víi ng−êi dïng ( sö

dông giao diÖn ®å ho¹)

+ Ch¹y trªn c¸c hÖ ®iÒu hµnh cña Microsoft mµ hiÖn nay hÇu hÕt c¸c m¸y tÝnh ë

ViÖt Nam ®Òu sö dông Microsoft.

+ Cã kh¶ n¨ng qu¶n lý hµng tr¨n tªn miÒn vµ hµng ngh×n ng−êi dïng ( phô

thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh− dung l−îng ®−êng truyÒn, phÇn cøng cña server tèi thiÓu lµ)

• m¸y tÝnh Pentum III 500 MHz.

• Internet Explorer 4.0.

• 512 MB bé nhí.

• Microsoft Windown 9x/ME/XP/NT/2000/2003.

• KÕt nèi TCP/IP víi m¹ng Internet hoÆc Intranet.

• Dung l−îng æ ®Üa c÷ng lµ 30 MB vµ tuú thuéc vµo l−îng. kh¸ch mµ t¨ng

thªm dung l−îng æ ®Üa.

+ Cã cung cÊo nhiÒu c«ng cô h÷u Ých cho viÖc qu¶n trÞ hÖ thèng còng nh−

®¶m b¶o an toµn cho hÖ thèng th− ®iÖn tö nh−:

Page 35: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

35

• Content filter: cho phÐp chèng Spam vµ kh«ng cho phÐp göi vµ nhËn th− ®Õn

hoÆc tõ mét ®Þa chØ x¸c ®Þnh.

• MDEAMON Virut Scan: QuÐt c¸c th− ®i qua t×m vµ diÖt virut email.

• LDAP: MDEAMON cã hç trî sö dông thñ tôc LDAP cho phÐp c¸c m¸y chñ

sö dông chung c¬ së d÷ liÖu account.

• Domain Gateway: hç trî cho phÐp qu¶n lý th− nh− mét gateway sau ®ã

chuyÓn vÒ cho c¸c tªn miÒn t−ên øng.

• Mailing list: t¹o c¸c nhãm ng−êi dïng.

• Public/shared folder: T¹o th− môc cho phÐp mäi ng−êi ®−îc quyÒn sö dông

chung d÷ liÖu ë tring th− môc.

• Domain POP: Sö dông POP ®Ó lÊy th−.

• WorldClient: Cho phÐp ng−êi sö dông cã thÓ qu¶n lý hép th− cña m×nh sö

dông web browser.

• Mdconf vµ WebAdmin cho phÐp qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö xa vµ web

admin cho phÐp qu¶n trÞ trªn web browser.

Mdeamon:

- Lµ phÇn mÒm qu¶n lý th− ®iÖn tö ch¹y trªn Windows vµ ®−îc thiÕt kÕ cã thÓ sö

dông tõ s¸u account ®Õn hµng ngh×n account. Mdeamon rÊt ®¬n gi¶n vµ dÔ cÊu h×nh,

®ång thêi lµ phÇn mÒm cã gi¸ thµnh rÊt hîp lý vµ cã rÊt nhiÒu ®Æc tÝnh cho phÐp dÏ qu¶n

lý so víi c¸c hÖ thèng th− ®iÖn tö kh¸c trªn thÞ tr−êng.

- MDeamon ®−îc thiÕt kÕ trªn ý t−ëng sö dông c¶ kÕt nèi dial-up ( khi ®Þa chØ

IP tÜnh kh«ng thÓ cung cÊp) vµ c¸c kÕt nèi trùc tiÕp.

AntiVirut cho MDeamon.

-AntiVirut cho MDeamon ®−îc kÕt hîp víi MDeamon ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò vÒ

c¸c th− ®iÖn tö cã mang Virut göi ®i vµ göi ®Õn m¸y chñ th− tr−íc khi chuyÓn ®Õn cho

ng−êi sö dông, cµi ®Æt vµ cÊu h×nh rÊt ®¬n gi¶n chØ cÇn mét thêi gian ng¾n. nã tù ®éng

cËp nhËt d÷ liÖu vÒ Virut theo lÞch mµ b¹n cã thÓ ®Æt nã c¸ch khai b¸o khi nhËn ®−îc

Virut theo yªu cÇu ng−êi qu¶n trÞ khi ph¸t hiÖn ra Virut.

1.2 C¸c th«ng tin cÇn thiÕt khi cµi ®Æt vµ cÊu h×nh MDeamon.

- Tr−íc khi cµi ®Æt MDeamon chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng th«ng tin sau.

+ Domain Name: NÕu b¹n kh«ng ch¾c ch¾n th× nã chÝnh lµ phÇn ®»ng sau dÊu

@ cña hép th− cña b¹n.

Page 36: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

36

VÝ Dô: nÕu hép th− cña b¹n t¹i c«ng ty lµ [email protected] th× domain name

cña b¹n sÏ lµ company.com.

+ §Þa chØ IP cña DNS server mµ Mail server cña b¹n truy vÊn ( bao gåm primary

DNS vµ secondary DNS IP ): NÕu mét lý do nµo ®ã mµ b¹n kh«ng biÕt ®Þa chØ DNS b¹n

cã thÓ biÕt b»ng c¸ch b¹n bÊm vµo “Start” cña Windown chon Run. Gâ “command”

hoÆc “cmd” vµ ®¸nh Enter. Nã sÏ hiÖn chÔ ®é DOS command vµ b¹n ®¸nh lÖnh

“Ipconfig/all” vµ b¹n sÏ thÊy ®Þa chØ IP cña DNS.

Lµm thÕ nµo mµ ISP cã thÓ chuyÓn th− cña b¹n tíi b¹n.

- Cã hai gi¶i ph¸p lµ khi: C¸ch thø nhÊt lµ khi ISP thiÕt lËp Domain name cña

b¹n th× th− sÏ ®−îc chuyÓn th¼ng tíi m¸y chñ cña b¹n, trong tr−êng hîp nµy b¹n kh«ng

cÇn ph¶i sö dông MDeamon DomainPOP.

- Gi¶i ph¸p thø hai lµ khi ISP chuyÓn tÊt c¶ th− tªn miÒn tíi account “catch-all”

Pop trªn m¸y server th− ®iÖn tö trung chuyÓn ®Ò chê b¹n kÕt nèi vµo lÊy th−. Trong

tr−êng hîp nµy b¹n sÏ ph¶i sö dông MDeamon DomainPOP. Vµ sö dông chøc n¨ng nµy

th× b¹n cÇn ph¶i biÕt c¸c th«ng tin ®Ó b¹n lÊy th−:

ISP POP3 server name hoÆc IP.

POP3 account username.

POP3 account password.

MDeamon lµm thÕ nµo ®Ó kÕt nèi vµo Internet?.

- Cã hai ph−¬ng c¸ch .

+ C¸ch thø nhÊt lµ PC tù ®éng kÕt nèi trùc tiÕp th«ng qua router/geteway vµo

m¹ng Internet. Trong tr−êng hîp nµy b¹n kh«ng cÇn thªm th«ng tin.

+ C¸ch thø hai lµ PC kÕt nèi th«ng qua Modem vµ b¹n ph¶i kÕt nèi Dial-up vµo

m¹ng. Trong tr−êng hîp nµy b¹n cÇn ph¶i cã thªm th«ng tin.

• Tªn cña Dial-Up ®Ó kÕt nèi PC vµo m¹ng.

• Username sö dông kÕt nèi.

• Password sö dông ®Ó kÕt nèi.

§Þa chØ IP cña MDeamon PC trong m¹ng néi bé.

- TÊt c¶ c¸c th«ng tin trªn th× cÇn ®−îc biÕt tr−íc khi cµi vµ sö dông m¸y chñ th−

®iÖn tö vµ ®ã chÝnh lµ c¸c th«ng tin c¬ b¶n cÇn thiÕt.

1.2.1.Cµi ®Æt MDeamon PC trong m¹ng néi bé

C¸c b−íc cµi ®Æt MDeamon.

- T¹i mµn h×nh Windown më cña sæ MyComoputer chän vµo th− môc ch÷a phÇn

mÒm MDeamon vµ bÊm kÐp chuét ®Ó b¹n b¾t ®Çu cµi ®Æt.

Page 37: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

37

- §¨ng ký th«ng tin: t¹i ®©y b¹n chØ ®¬n gi¶n lµ ®iÒn tªn vµ c¬ qua cña b¹n vµo

vµ bÊm vµo “Next”, nÕu b¹n ®( cã kho¸ ®¨ng ký (Registration key) th× b¹n ®iÒn vµo ®©y,

cßn nÕu kh«ng b¹n cµi chØ cã t¸c dông trong vßng 30 ngµy tõ ngµy cµi.

- Chän c¸c thµnh phÇn cµi ®Æt: chän tÊt c¶ c¸c thµnh phÇn vµ bÊm “Next” tiÕp tôc

cho ®Õn khi cµi ®Æ hoµn chØnh vµ ®Õn mµn h×nh yªi cÇu “DNS” Configuration” .

- S½n sµng cµi ®Æt ( Ready to install ): kh«ng cã lùa chän ë ®©y b¹n tiÕp tôc bÊm

“Next”.

- Domain name cña mail server? (what is your domain name? ) t¹i ®ay b¹n ®iÒn

tªn miÒn cña b¹n vµ tiÕp tôc bÊn Next.

- §iÒn account ®Çu tiªn ( Please setup your first account ): ®iÒn th«ng sè account

cña ng−êi sÏ qu¶n lý MDeamon server, nã sÏ lµ “postmater”

- CÊu h×nh DNS ( DNS configuration ): bÊn lùa chän “User Windown DNS

setting” ®Ó sö dông chÝnh DNS cña Windown, nh−ng b¹n còng nªn ®iÒn ®Þa chØ IP cña

c¸c m¸y DNS server.

- ThiÕt lËp chÔ ®é lµm viÖc ( Please setup your operation mode ): nªn chän chÔ

®é “ Advanced mode” thiÕt lËp cho m¸y chñ. Nã rÊt dÔ dµng chuyÓn ®æi chÔ ®é.

- ThiÕt lËp chÕ ®é cña hÖ thèng : chän chÔ ®é ch¹y “As service” th× MDeamon sÏ

ho¹t ®éng ë chÔ ®é background trªn m¸y chñ khi ng−êi qu¶n trÞ kh«ng login vµo hÖ

thèng. Nã rÊt quan träng bëi v× MDeamon server sÏ cÇn ho¹t ®éng 24/24 ®Ó c¸c ng−êi

dïng cã thÓ truy nhËp göi nhËn th−.

1.2.2. Cµi ®Æt cÊu h×nh cho MDeamon Server

- Sau khi ®( cµi ®Æt song MDeamon sÏ tù ®éng ch¹y vµ thu nhá biÓu t−îng t¹i

thanh menu ë d−íi cña Windown.

- Truy nhËp MDeamon server ®¬n gi¶n chØ viÖc bÊm hai lµm liªn tiÕp vµo biÓu

t−îng cña MDeamon.

- T¹o account cho MDeamon ®Ó cho phÐp b¹n cã thÓ göi vµ nhËn th− trªn

Internet víi account võa t¹o ®−îc.

Mét sè ®iÒu chó ý c¬ b¶n cã thÓ g©y ra lçi trong khi cµi.

- T¹i MDeamon Server. KiÓm tra xem ®( ®iÒn ®óng “Primary Domain” t¹i menu

“Setup” kiÓm tra xem ®iÒn t¹i :Primary Domain” vµ “HELO domain “ ®( ®iÒn chÝnh

x¸c gièng nh− phÇn sau cña ký tù “@” cña ®Þa chØ th− ®iÖn tö mµ b¹n muèn thiÕt lËp.

- NÕu sö dông Dial-Up th× sö dông Mode vµ ®Æt MDeamon quay tho¹i tù ®éng.

H(y kiÓm tra kÕt nèi, user name, password cã chÝnh x¸c kh«ng. Cã thÓ vµo kiÓm tra l¹i

t¹i phÇn menu “Setup” chän “RAS dailup/diadown engine”

Page 38: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

38

- NÕu sö dông DomainPOP ®Ó lÊy th− vÒ th× kiÓm tra ®iÒn ®óng POP3 Server vµ

accuont t¹i POP3 Server chÝnh x¸c ch−a. cã thÓ vµo “ Domain mail collection from” t¹i

meun “setup” ®Ó kiÓm tra.

- Cuèi cïng nÕu t¹i Client PC cã vÉn ®Ò vÒ truy nhËp vµo MDeamon server ®Ó lÊy

vµ göi th− kiÓm tra ®Þa chØ IP hoÆc tªn cña server POP3 vµ SMTP ®( ®iÒn ®óng ch−a. Vµ

còng ph¶i kiÓm tra l¹i account vµ passwordswr dông cã ®óng kh«ng.

1.2.3.Cµi ®Æt MDeamon Antivirut

- §©y lµ phÇn mÒm ®i kÌm víi phÇn mÒm MDeamon. MDeamon cµi ®Æt vµ sö

dông rÊt dÔ dµng nh−ng ph¶i chó ý r»ng MDeamon Antivirut th× ®−îc cµi trªn

MDeamon Server.

- Sau khi ®( cµi MDeamon Antivirut th× nã sÏ chay tù ®éng víi MDeamon.

- Khi b¾t ®Çu ch¹y lÇn ®Çu tiªn nã sÏ tù ®éng cËp nhËt c¬ së d÷ liÖu míi nhÊt vÒ

virus. Nh−ng ta nªn thiÕt lËp cho phÐp MDeamon Antivirut th−êng xuyªn cËp nhËt d÷

liÖu vÒ virut. BÊm ®óp vµo biÓu t−ëng Mdeamon Antivirus nã sÏ më mét cña sæ cho

phÐp thiÕt lËp thêi gian cËp nhËp Virus.

1.3.CÊu h×nh Domain chÝnh cho hÖ thèng(Primary Domain Configurtion)

- thiÕt lËp cÊu h×nh cho m¸y chñ th− ®iÖn tö vµo menu Setup -

>Primary domain vµ thiÕt lËp c¸c th«ng sè cho tªn miÒn cña m¸y chñ th− ®iÖn tö.

Primary domain lµ gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña cÊu h×nh m¸y chñ sö dông ®Ó göi vµ nhËn th−.

ChØ cÇn primary domain ®−îc cµi lµ ®ñ cho m¸y chñ th− ho¹t ®éng, nh−ng MDeamon cã

bæ sung thªm tÝnh n¨ng cho phÐp qu¶n lý nhiÒu tªn miÒn vµ lµm nhiÒu gateway cho

nhiÒu tªn miÒn.

So¹n th¶o Domain Configuration bao gåm c¸c phÇn sau:

- Domain/ISP: phÇn nµy ch÷a tªn cña Primary domain vµ ®Þa chØ cña m¸y chñ

th−. §ång thêi nã cã kh¶ n¨ng thiÕt lËp MDeamon sÏ chuyÓn th− ®Õn mét ISP hoÆc mét

Mail Gateway tr−íc khi chuyÓn ®Õn ng−êi dïng.

- Ports: thiÕt lËp c¸c cæng dÞch vô sö dông cho SMTP vµ POP mµ MDeamon sÏ

sö dông thay cho c¸c cæng mÆc ®Þnh. §ång thêi ë ®©y còng cã thÓ thiÕt lËp cho cæng cña

IMAP vµ cæng UDP sö dông cho truy vÉn DNS server. Tèt nhÊt nªn sö dông c¸c gi¸ trÞ

mÆc ®Þnh v× ®ã lµ c¸c gi¸ trÞ chuÈn mµ tÊt c¶ c¸c th− ®iÖn tö sö dông ®Ó göi vµ nhËn th−,

chØ c¸c tr−êng hîp ®Æc biÖt hoÆc phôc vô cho môc ®Ých ®Æc biÖt nµo ®ã th× míi lªn thay

®æi.

Page 39: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

39

- DNS: thiÕt lËp ®Þa chØ IP cña DNS chÝnh vµ DNS dù phßng ®Ó cho phÐp

MDeamon truy vÉn x¸c ®Þnh tªn miÒn ®Ó göi th−. Nã còng bao gåm c¸c th«ng sè x¸c

®Þnh c¸c b¶n ghi MX vµ A cña tªn miÒn vµ biÖn ph¸p xñ lý khi tiÕn tr×nh SMTP bÞ lçi.

- Timers: thiÕt lËp giíi h¹n mµ MDeamon sö dông ®Ó kÕt nèi ®Õn c¸c m¸y chñ

th− göi vµ nhËn th− vµ thêi gian thiÕt lËp c¸c thñ tôc göi nhËn, thêi gian truy vÉn DNS

.v.v. Vµ ®ång thêi còng cã giíi h¹n tèi ®a cho phÐp trung chuyÓn m¸y chñ th− mµ mét

bøc th− ®−îc phÐp ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng th− ch¹y vßng.

- Sessions : thiÕt lËp sè l−îng c¸c tiÕn tr×nh mµ MDeamon sö dông ®Ó göi vµ

nhËn th− ( STMP, POP vµ IMAP ) t¹i mét thêi ®iÓm. §ång thêi nã còng thiÕt lËp sè

l−îng th− mµ MDeamon sÏ göi vµ nhËn ®ång thêi.

- Archival :®iÒu khiÓn cho phÐp l−u c¸c th− ®−îc göi ra ra hoÆc vµo MDeamon

server. Còng cã thÓ thiÕt lËp l−u c¶ th− cña mailing list vµ multiPOP.

-Pruning :x¸c ®Þnh thêi gian tèi ®a mµ account tån t¹i trªn hÖ thèng mµ kh«ng

ho¹t ®éng. NÕu thêi gian sÏ bÞ xo¸ vµ ®ång thêi nã còng thiÕt lËp thêi gian giíi h¹n cho

c¸c bøc th− ®−îc l−u trªn hÖ thèng.

- Directories: ThiÕt lËp ®−êng dÉn ®Õn th− môc mµ MDeamon sÏ sö dông ®Ó l−u

c¸c th− chuÈn bÞ göi ®i vµ nhËn vÒ ( Remote vµ Local queues ).

- POP Check: §Ó ®¶m b¶o an toµn. NhiÒu ISP yªu cÇu kh¸ch hµng ph¶i login

vµo hép th− b»ng POP tr−íc khi ®−îc phÐp göi hoÆc nhËn th− tõ m¸y chñ th− cña nhµ

cung cÊp dÞch vô.

- Unknown Local Mail: C¸c thiÕt lËp ë ®©y cho phÐp MDeamon x¸c ®Þnh ph¶i

lµm g× víi c¸c th− ®óng víi tªn miÒn mµ nã qu¶n lý nh− kh«ng biÕt hoÆc kh«ng x¸c ®Þnh

®−îc hép th− cña ng−êi dïng

1.3.1.Domain/ISP:

Primary Domain Properties:

- Domain name : §iÒn tªn miÒn vµo

®©y. Nã lµ gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cña tªn miÒn khi t¹o

c¸c account míi.

VÝ dô: Mycompany.com

- HELO domain: Lµ tªn miÒn ®−îc sö

dông khi SMTP göi lÖnh HELO/EHLO ®Ó b¾t

®Çu tiÕn tr×nh b¾t tay göi th−. Th−êng sö dông

gi¸ trÞ cña “ Domain name”.

Page 40: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

40

- Machine name: SÏ lµ tªn ®−îc ®iÒn vµo header cña th− khi nhËn. Khi b¹n sö

dông nhiÒu h¬n mét server ( VÝ dô nh− backup server ) th× nã sÏ khã x¸c ®Þnh ®−êng ®i

cña th−. Do ®ã ®iÒn tªn vµo header cña th− ®Ó dÏ dµng trong viÖc x¸c ®Þnh ®−êng ®i cña

th− vµ t×n lçi. NÕu kh«ng ®iÒn th«ng tin vµo ®©y th× MDeamon sÏ sö dông phÇn ®iÒn t¹i

“domain name”

- Domain IP:Nã chÝnh lµ ®Þa chØ IP cña tªn miÒn chØ ®Õn

- Bind listening sockets to this IP only: Lùa chon nµy cho phÐp MDeamon chØ sö

dông ®Þa chØ IP ®−îc ®iÒn t¹i “domain IP” ®Ó thùc hiÖn dÞch vô th− ®iÖn tö.

ISP or Smart Host Properties.

- IP or smart host’s IP or domain name: Tªn cña m¸y chñ th− cña ISP hoÆc ®Þa

chØ IP cña SMTP server cho phÐp trung chuyÓn (relay) th− qua.

- Send every outbound email message to this host: Lùa chän nÕu b¹n muèn tÊt c¶

c¸c th− göi ®i ®Òu ph¶i qua mét Gateway server tr−íc khi chuyÓn ®Þa chØ cña c¸c m¸y

chñ th− trung chuyÓn ®−îc ®iÒn trong “IP or smart host’s IP or domain name “. Gi¸ trÞ

nµy rÊt h÷u dông ®Ó sö dông ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng khèi l−îng lín nh− th− ®i cã thÓ

chiÕm dung l−îng lín th− göi ®i cã thÓ chiÕm dung l−îng hÕt nguån tµi nguyªn m¸y

chñ.

- Send only undeliverable outbound mail to this host: Lùa chän nÕu b¹n muèn

chuyÓn c¸c th− mµ kh«ng chuyÓn ®i ®−îc ®Õn m¸y chñ th− ®iÓn trong “ ISPor smart

host’s IP or domain name”

- Attempt to send all mail direct without using an intermediate host: chän khi

muèn cè g¾ng chuyÓn trùc tiÕp tÊt c¶ th− mµ kh«ng sö dông trung chuyÓn MDeamon sÏ

®Æt c¸c th− kh«ng göi ®i ®−îc vµo Retry ®Ó cè g¾ng chuyÓn th− theo c¸c th«ng sè ®−îc

cµi ®Æt trong Retry Configuration.

- My ISP requires me to log in befor sending mail: §Ó an toµn, tr¸nh c¸c ng−êi

dïng kh«ng ®−îc phÐp trung chuyÓn th− qua m¸y chñ th− th× mét sè ISP yªu cÇu kh¸ch

hµng ph¶i trao ®æi account vµ password (x¸c thùc) qua ESMTPAUTH hoÆc sö dông POP

tr−íc khi göi th− (POP befor SMTP).

- Retry queue settings : Cho phÐp thiÕt lËp cÊu h×nh cho MDeamon chuyÓn c¸c

th− mµ kh«ng chuyÓn ®−îc tøc thêi. §ång thêi thiÕt lËp thêi gian vµ chu tr×nh chuyÓn

th− vµ ph−¬ng c¸ch xö lý khi th− kh«ng thÓ chuyÓn ®i ®−îc.

¶nh 4.2

Retry Frequency.

Page 41: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

41

- Keep message in the primary queue for at least XX minutes: ThiÕt lËp nµy x¸c

®Þnh kho¶n thêi gian cña th− l−u trong Primary queue, tr−íc khi ®−îc xo¸ bá vµ chuyÓn

vµo Retry queue. Primary queue sÏ cè g¾ng chuyÓn th− nhanh vµ liªn tôc h¬n retry

queue.

- Retry ending undeliverable mail once every XX minutes: Kho¶n thêi gian gií

h¹n mµ Retry queue sÏ cè g¾ng göi th− ®i.

- Inform the sender when message is placed in retry queue: Khi th− ®−îc chuyÓn

®Õn Retry queue th× ng−êi göi sÏ nhËn ®−îc th«ng b¸o th− ®( bÞ chuyÓn sang retry

queue.

- Inform the sender when message is placed in retry queue: khi th− ®−îc chuyÓn

tíi retry queue th× ng−êi göi sÏ nhËn ®−îc th«ng b¸o th− ®( chuyÓn sµn Retry queue.

- Inform the sender when subseauent deliverry attempts fail: NÕu cè g¾ng göi

th− cña retry queue kh«ng thµnh c«ng th× mçi lÇn göi MDeamon sÏ göi th«ng tin th«ng

b¸o cho ng−êi göi.

Ultimate Fate of Undeliverable Mail.

- If a message is still undeliverable after XX days then: X¸c ®Þnh sè ngµy mµ th−

sÏ ë trong retry queue tr−íc khi xo¸.

- Place the Undeliverable message in the bad message queue: Khi th− ë trong

retry queue v−ît qu¸ sè ngµy x¸c ®Þnh t¹i “If A Message Is Still Undeliverable After xx

Days Then”, th× th− sÏ bÞ xo¸ vµ chuyÓn mét b¶n vµo th− môc chøa c¸c th− lçi ( Bad

Message directory ).

- Infor the sender that the message could not be delivered: khi th− kh«ng göi

®−îc ®i. MDeamon sÏ göi mét th«ng b¸o ®Õn ng−êi göi r»ng th− kh«ng göi ®−îc vµ bÞ

xo¸.

- Inform the postmaster that message could not be delivered: NÕu chÞn th× sÏ

th«ng b¸o cho Postmaster khi th− ch¾c ch¾n kh«ng göi ®i ®−îc.

1.3.2.Ports

SMTP/ODMR server ports.

- Listen for inbuond SMTP events on the

TCP port: MDeamon sö dông cæng nµy ®Ó SMTP

nhËn th−.

Page 42: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

42

- Create outbound SMTP events using this TCP port: MDeamon sö dông cæng

nµy ®Ó SMTP göi th− ®Õn Mail server kh¸c.

POP/IMAP server ports ( IMAP chØ cã víi b¶n MDeamon Pro )

- Listen for inbound POP events on this TCP port: MDeamon sö dông cæng nµy

®Ó cho kÕt nèi POP ®Õn th− clients ®Ó lÊy th−.

- Create outbound POP events using this TCP port: Cæng nµy sÏ sö dông khi

MDeamon nhËn th− tõ mét POP3 server.

- Listen for inbound IMAP events on this TCP port: MDeamon sö dông cæng nµy

cho kÕt nèi IMAP cña client ®Ó lÊy th−.

DNS/LDAP/Webadmin/MDConfig server ports

- Query DNS server using this UDP prot : Cæng mµ MDeamon sö dông ®Ó truy

vÉn DNS server .

- LDAP port for database & address book posting: MDeamon sÏ sö dông cæng

nµy ®Ó kÕt nèi ®Õn LDAP server .

- Listen for MDConfig connection on this TCP port: MDeamon sö dông cæng

nµy ®Ó kÕt nèi víi WebAdmin

- Return port setting to defaults: Nót nµy cho phÐp chuyÓn tÊt c¶ c¸c gi¸ trÞ cæng

ë trªn vÒ gi¸i trÞ mÆc ®Þnh.

- Bind to new port values now: Khi b¹n thay ®æi bÊt cø gi¸ trÞ nµo ë trªn b¹n cÇn

bÊm nót nµy ®Ó gi¸ trÞ ®ã hiÖu lùc.

1.3.3.DNS

DNS Server Settings

- Try to use DNS server defined in

windowns TCP/IP settings: lùa chän cho phÐp

MDeamon server lÊy ®Þa chØ DNS thiÕt lËp hÖ

thèng hÖ ®iÒu hµnh Windown ®Ó sö dông cho

MDeamon truy vÉn DNS.

- Primary DNS server IP address: §Þa

chØ IP cña DNS server ®Ó MDeamon truy vÉn c¸c

b¶n ghi ®iÖn tö.

- Backup DNS server IP address: §Þa chØ

IP cña DNS server sö dông dù phßng cho tr−êng

hîp Primary DNS cã sù cè.

Page 43: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

43

- Retry failed lookup attempts this many times: NÕu v× mét lý do nµo ®ã mµ truy

vÉn ®Õn DNS lçi th× MDeamon sÏ thùc hiªn mét sè lÇn thiÕt lËp ë ®©y. NÕu b¹n cã ®iÒn

DNS dù phßng th× c¶ hai server sÏ ®−îc thùc hÞªn.

MX Record Processing

- Query DNS server for “MX” Records when delivering mail: Lùa chän hép ®iÒu

khiÓn nµy nÕu b¹n muèn MDeamon truy vÉn b¶n ghi MX khi chuyÓn th−.

- Use “A” record IP address found within “MX” record packets: Lùa chän hép

®iÒu khiÓn nµy khi sö dông c¶ b¶n ghi A cho truy vÉn th− ®iÖn tö.

- Abort delivery if MX return 5XX after RCPT command: B×nh th−êng MDeamon

sÏ liªn tôc chuyÓn th− ®Õn c¸c server cña b¶n ghi MX. Khi nhËn ®−îc m( ph©n håi 5XX

cña lÖnh RCPT trong kÕt nèi SMTP th× cè g¾ng göi th− nµy sÏ bÞ huû bá.

- Immediately return mail when DNS says domain dose not exist: NÕu lùa chän

nµy ®−îc chän th× MDeamon sÏ ngay lËp tøc göi ph¶n håi ®Õn ng−êi göi khi DNS nhËn

®−îc th«ng b¸o “Domain dose not exist”. Nã sÏ g¾n chÆn sù kh«ng cÇn thiÕt chuyÓn c¸c

th− trong Retry queue.

Local lookup tables

- Hosts file…: Tr−íc khi truy vÉn DNS, MDeamon tr−íc tiªn sÏ lÊy ®Þa chØ xö lý

tõ HOSTS file cña Windown tr−íc ®Ó x¸c ®Þnh ®Þa chØ n¬i sÏ kÕt nèi ®Õn ®Ó göi th−. NÕu

HOSTS file cã ch÷a ®Þa chØ IP cña Domain cÇn truy vÉn th× MDeamon sÏ kh«ng cÇn

ph¶i truy vÉn DNS server

- Edit MXCACHE file: MDeamon cã mét file MXCACHE.DAT t¹i th− môc

../APP/.file l−u gi÷ c¸c truy vÉn cña DNS ®Ó sö dông l¹i. Nã cho phÐp try vÉn DNS ho¹t

®éng nhanh h¬n. BÊm vµo nót nµy ®Ó xem vµ s−a file MXCACHE.DAT.

- Edit hosts file: BÊm vµo nót nµy ®Ó xem vµ sö file HOSTS

1.3.4.Timers

Event Timers ( IMAP option available in

Pro version only )

- Wait XX seconds for protocol dialog

to start before giving up: Khi kÕt nèi ®(

®−îc thiÕt lËp víi remote host, trong kho¶ng

thêi gian thiÕt lËp MDeamon sÏ ®îi cho

remote host trao ®æi thö tôc SMTP hoÆc

POP3. NÕu ®Çu remote host kh«ng b¾t ®Çu

Page 44: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

44

trao ®æi thñ tôc trong kho¶ng thêi gian ®( ®−îc thiÕt lËp th× MDeamon sÏ chuyÓn th− tíi

gateway hoÆc retry queue tuú thuéc vµo lùa chän t¹i Domain/ISP.

- Wait XX second for MX DNS server reponses: lµ kho¶ng thêi gian cho phÐp

MDeamon sÏ ®îi ®Ó truy vÉn cho b¶n ghi MX tíi DNS. NÕu DNS kh«ng tr¶ lêi trong

kho¶n thêi gian ®ã th× MDeamon sÏ chuyÓn th− tíi ®Þa chØ IP khai b¸o b¶n ghi A. NÕu

vÉn kh«ng ®−îc th× nã sÏ chuyÓn tiÕp tíi gateway host hoÆc retry queue phô thuéc vµo

lùa chän t¹i Domain/ISP.

- Wait XX second for A-record DNS server reponses: T−¬ng tù nh− víi b¶n ghi

MX nh− lµ víi b¶n ghi A.

- SMTP and POP sessions timeuot after XX inactive minutes: Mét kÕt nèi SMTP

vµ POP sÏ tù ®éng kÕt thóc nÕu kh«ng cã giao dÞch qua l¹i gi÷a hai bªn trong kho¶n thêi

gian x¸c ®Þnh.

- IMAP sessions timeout after XX inactive minutes: KÕt nãi IMAP sÏ tù ®éng kÕt

thóc ho¹t ®éng nÕu kh«ng cã giao dÞch qua l¹i gi÷a hai bªn trong mét kho¶ng thêi gian

x¸c ®Þnh.

- IMAP NOOP and IDLE command trigger 1 minute inactivity timcout: lùa chän

nµy cho phÐp nÕu IMAP kh«ng thùc hÞªn giao dÞch th× chØ sau mét phót sÏ huû bá khi cã

göi c¸c lÖnh NOOP hoÆc IDLE. M«t sè IMAP client sÏ göi lÖnh NOOP ®¬n gi¶n chØ lµ

®Ó gi÷ kÕt nèi vÉn tån t¹i dï kh«ng cã mét giao dÞch thùc sù nµo ®ang ho¹t ®éng. Lùa

chon nµy cho phÐp tr¸nh c¸c kÕt nèi nh− vËy vµ nã còng gióp phÇn lµm gi¶m bít tiªu tèn

tµi nguyªn cña server. §Æc biÖt lµ cho c¸c mail server cã sö dông nhiÒu IMAP.

Loop Detection and Control

- Maximum message hop count (1-100): Theo tiªu chuÈn RFC khi th− trung

chuyÓn qua mét server th× nã ph¶i ®−îc g¸n thªm phÇn header vµo th−. Vµ lùa chän nµy

cho phÐp mail server tr¸nh ®−îc hiÖn t−îng c¸c th− bÞ göi ®i göi l¹i quay vßng dÉn ®Õn

l(ng phÝ tµi nguyªn b»ng c¸ch ®Õm sè lÇn göi. NÕu qu¸ tr×nh v−ît qu¸ gi¸ trÞ chän th×

th− ®−îc chuyÓn vµo th− môc bad message.

Latency

- Latency-XX milliseconds: Kho¶n thêi gian trÔ gi÷a c¸c lÖnh c¶u c¸ thñ tôc

POP/SMTP/IMAP. Nã rÊt h÷u dông ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng qu¸ tr×nh xö lý t¹i ®Çu mail

server nhanh h¬n kh¶ n¨ng xö lý cña ®Çu client.

1.3.5.Sessions

Page 45: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

45

SMTP

- Maximum concurrent SMTP uotbound

sessions: Gi¸ trÞ ®−îc ®iÒn ë ®©y lµ sè l−îng lín

nhÊt cã thÓ göi ®i b»ng SMTP trong mét lÇn göi.

Mçi tiÕn tr×nh sÏ göi ra ®Õn khi hÕt th− trong

queue hoÆc lµ ®Õn l−îng lín nhÊt ®−îc x¸c ®Þnh

trong “max SMTP outbound message spooled per

session”

VÝ dô: nÕu sè th− göi ra cßn trong queue lµ 20 vµ

gi¸ trÞ ®−îc thiÕt lËp lµ 5 th× ®ång thêi sÏ cã 5 tiÕn

tr×nh cïng thùc hiÖn vµ mçi tiÕn tr×nh göi ®i 4 th−.

-Maximum SMTP outbound message spooled per session: Sè l−îng lín cña th−

göi trong mét tiÕn tr×nh tr−íc khi dõng vµ gi¶i phãng khái bé nhí. Th−êng nªn ®Æt lµ 0

®Ó tiÕn tr×nh liªn tôc göi th− ®Õn khi queue trèng.

- Maximum concurrent SMTP inbound sessions: Sè l−îng ®ång thêi cña tiÕn

tr×nh SMTP göi ®Õn ®−îc chÊp nhËn ®ång thêi tr−íc khi ph¶n håi “Server too busy”

POP/IMAP ( IMAP option available in pro version only)

- Maximum concurrent POP outbound sessions: Gi¸ trÞ lín nhÊt cña c¸c tiÕn

tr×nh POP mµ MDeamon cã kh¶ n¨ng t¹o ®Ó lÊy th− vÒ b»ng DomainPOP vµ MultiPOP.

Mçi tiÕn tr×nh sÏ lÊy th− vÒ cho ®Õn khi tÊt c¶ c¸c kÕt nèi cña DomainPOP vµ MultiPOP

hoµn thµnh vµ tÊt c¶ th− ®−îc lÊy vÒ.

VÝ dô: B¹n cÇn ph¶i cã 15 kÕt nèi MultiPOP ®Ó lÊy th− cho ng−êi dïng vµ gi¸ trÞ ë d©y

®−îc ®Æt lµ 3. th× ®ång thêi b¹n ph¶i t¹o ®−îc 3 tiÕn tr×nh vµ mçi tiÕn tr×nh sÏ lÇn l−ît lÊy

th− tõ 5 nguån MultiPOP.

- Maximum concurrent POP/IMAP inbound sessions : Gi¸ trÞ lín nhÊt ®ång thêi

mµ client cã thÓ kÕt nèi ®Òn b»ng POP vµ IMAP mµ MDeamon cho phÐp tr−íc khi tr¶ lêi

“server too busy“.

1.3.6.Archival

Archive a copy all inbound/outbound mail.

- Lùa chän cho phÐp bËt tÝnh n¨ng archival.

Archival cã t¸c dông t¹o thªm mét b¶n cña c¸c th−

göi vµo hoÆc ra MDeamon Server råi chuyÓn tíi

®Þa chØ x¸c ®Þnh ®iÒn ë hép ®iÒu khiÓn “send a

Page 46: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

46

copy of every inbound/outbound message to these address “

- Send a copy every inbound/outbound message to addresses: §iÒn mét hoÆc

nhiÒu ®Þa chØ th− mµ muèn göi tíi khi c¸c th− chuyÓn qua MDeamon ( c¸c ®Þa chØ c¸ch

nhau bëi dÊu phÈy)

- Include MDeamon mailing list message inbound the archive also: lùa chän cho

phÐp Achivel cã t¸c dông víi c¶ th− cña Mailing list.

- Inchide multiPOP collected mail inbound the archive also: Lùa chän cho phÐp

Achivel cã t¸c dông víi c¶ c¸c th− ®−îc lÊy vÒ th«ng qua MultiPOP.

- Lable archive message with “(archive copy)” inbound message subject: lùa

chän cho phÐp biÓu diÔn “(Archive Copy)” vµo phÇn

Subject cña c¸c b¶n th− archivel.

13.7.Pruning

- B¶ng ®iÒu khiÓn nµy cho phÐp thiÕt lËp cho

c¸c account l©u kh«ng ®−îc sö dông hoÆc c¸c th− l−u

l¹i l©u trong hép th−. Hµng ngµy vµo nöa ®ªm

MDeamon sÏ xo¸ c¸c th− vµ c¸c account ®( hÕt h¹n

quy ®Þnh. Còng cã b¶ng ®iÒu khiÓn t−¬ng tù thiÕt lËp

cho c¸c domain kh¸c mµ MDeamon qu¶n lý vµ nã

n»m ë trong phÇn Secondary Domains.

Account and Old Mail Pruning

- Automacally delete account if inactive for XX days ( 0= never ): ThiÕt lËp sè

ngµy mµ b¹n muèn account thuèc Domain khi kh«ng ho¹t ®éng sÏ bÞ xo¸. Gi¸ trÞ 0 trong

hép ®iÒu khiÓn nghÜa lµ c¸c account sÏ kh«ng bao giê bÞ xo¸ dï nã kh«ng ho¹t ®éng

trong thêi gian bao l©u.

- Delete message older than XX days ( 0= never): ThiÕt lËp sè ngµy ®−îc phÐp

mµ th− n»m trong hép th− cña ng−êi sö dông tr−íc khi bÞ xo¸. Gi¸ trÞ “0” nghÜa lµ th−

kh«ng bao giê bÞ xo¸ dï nã n»m trong hép th− cña ng−êi sö dông bao l©u.

- Delete deleted IMAP message than XX days (0=never): ThiÕt lËp sè ngµy mµ

IMAP message thiÕt lËp c¶nh b¸o xo¸ sÏ bÞ xo¸ khái hép th− cña ng−êi sö dông gi¸ trÞ 0

nghÜa lµ th− sÏ kh«ng bÞ xo¸ dï thêi gian lµ bao l©u.

- Delete old message from IMAP folders as well: lùa chän cho phÐp thiÕt lËp

“Delete message older than …” Còng cã t¸c dông víi c¸c th− trong th− môc IMAP.

Page 47: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

47

Kh«ng lùa chän th× th− môc IMAP sÏ kh«ng xo¸ dï thêi gian ë trong th− môc lµ bao

l©u.

1.3.8.Directories

Directories.

- RAW formatted mail is picked up from this directory: §iÒn th− môc mµ

MDeamon chøa c¸c th− ®Õn cã d¹ng RAW. Th− môc nµy sÏ ®−îc quÐt mçi lÇn tiÕn tr×nh

xö lý cho c¸c th− ë d¹ng RAW, sau ®ã Server chuyÓn th− thµnh d¹ng FRC-822 vµ

chuyÓn tíi ng−êi nhËn.

- Bad message are placed here: §iÒn th− môc mµ c¸c th− lçi sÏ ®−îc l−u. Th−

lçi lµ c¸c th− kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi nhËn vµ c¸c th− cã kh¶ n¨ng g©y ra lçi hÖ

thèng th− (virut, spam…)

- When collecting inbound mail were files should be stored here: lµ th− môc mµ

MDeamon sÏ ch÷a c¸c th− nhËn vÒ tr−íc khi chuyÓn cho ng−êi nhËn. Th− môc nµy chØ

sö dông trong khi tiÕn tr×nh SMTP ®ang thùc hiÖn.

- RFC- 822 compliant remote message queue: §iÒu khiÓn th− môc mµ Mdeamon

sö dông cho th− ®îi ë ®ã tr−íc khi göi ®i. Th− môc nµy sÏ chØ ch÷a c¸c th− cã ®Þnh

d¹ng theo tiªu chuÈn RFC-822 vµ ®îi ®Õn l−ît chuyÓn ra ngoµi Internet hoÆc mail

gateway.

- RFC – 822 compliant local message queue : §iÒn th− môc mµ MDeamon sö

dông c¸c th− ®îi göi cho c¸c ng−êi dïng mµ chÝnh nã qu¶n lý ( local mai). Th− môc

nµy chØ ch÷a c¸c th− cã ®Þnh d¹ng theo tiªu chuÈn RFC-822 vµ ®îi chuyÓn hép th− t¹i

server.

- Mailing list digests are stored here while waiting to be queued: §iÒn th− môc

mµ MDeamon sö dông ®Ó ch÷a c¸c th− Digest ®Ó ®îi chuyÓn ®i.

- Mailing list digests are archived:§iÒn th− môc mµ MDeamon dïng ®Ó ch÷a

Archive digests.

- Log transcript files are stored here: §iÒn th− môc ch÷a c¸c log ( logfile ghi l¹i

tiÕn tr×nh göi nhËn th− vµ sù kiÖn víi hÖ thèng )

1.3.9.POP Check

POP Before SMTP

- Perform a POP check befor sending waiting mail: Lùa chän cho phÐp yªu cÇu

ph¶i kiÓm tra POP tr−íc khi ®−îc phÐp göi hoÆc nhËn th−.

Page 48: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

48

-Host name or IP address : §iÒn tªn cña host hoÆc ®Þa chØ IP mµ muèn kÕt nèi

®Õn.

- POP login: §iÒn login hoÆc account .

- POP passwork: §iÒn mËt khÈu.

1.3.10.Unknown Mail

What To Domain Whith Mail For Unknown

Local Users.

- Route message back to sender: Lùa

chän cho phÐp c¸c th− ®Õn Server mµ kh«ng

x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi nhËn sÏ göi ng−îc l¹i cho

ng−êi göi.

- Send message to the “Postmaster” user: Lùa chän cho phÐp c¸c th− mµ ®Õn

server mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi göi cho Postmater.

- Place message in bad message directory: Lùa chän cho phÐp c¸c th− ®Õn

Server mµ kh«ng x¸c ®Þnh ng−êi nhËn sÏ chuyÓn ®Õn th− môc th− lçi ( bad message ).

Advanced Option

- Enable advanced options: Lùa chän ®Ó më c¸c thiÕt lËp cÊp cao h¬n cho c¸c

th− kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc n¬i nhËn.

- Send the message to this host: C¸c th− mµ kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ng−êi nhËn sÏ

®−îc chuyÓn tíi Server ®−îc ®iÒn t¹i ®©y.

- Use this address in SMTPenvelope: §Þa chØ nµy sÏ ®−îc ®iÒn vµo phÇn SMTP

“Mail From” cña th− khi göi ra.

- Use this TCP port: MDeamon sÏ göi th− qua cæng TCP x¸c ®Þnh ë ®©y chø

kh«ng ph¶i lµ cæng mÆc ®Þnh cña SMTP.

Page 49: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

49

Ch−¬ng 2.

Qu¶n trÞ hÖ thèng MDEAMON

2.1.T¹o, söa ch÷a vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng

Secondary Domain Editor

- §Ó cã thÓ sö dông nhiÒu ®Þa chØ

domain trªn mét host, ta ph¶i khai domain

name vµ ®Þa chØ IP. §Þa chØ IP cã thÓ lµ ®Þa chØ

host hoÆc lµ ®Þa chØ kh¸c

Secondary Domain List

- Cöa sæ ch¾u danh s¸ch c¸c domain

®−îc qu¶n lý trªn server. Nã bao gåm c¸c cét

Domain name, ®Þa chØ IP cña Domain, bind (

x¸c ®Þnh ®Þa chØ IP ®−îc cung cÊp dÞch vô ) vµ

mét sè cét hiÖn thÞ tr¹ng th¸i kh¸c. danh s¸ch

cã thÓ s¾p xÕp lùa chän t¨ng dÇn hoÆc gi¶m ®i dÇn theo tõng cét chá ®¬n gi¶n lµ bÊm

phÇn tªn cña mçi cét.

Domain name: §iÒn Domain name mµ Server ®−îc phÐp qu¶n lý.

IP address : §iÒn ®Þa chØ IP t−¬ng øng víi Domain ®−îc phÐp qu¶n lý hoÆc söa

th«ng sè cña domain cã s½n.

Bind sockets to this IP only: Muèn sö dông secondary Domain ®Ó cung cÊp dÞch

vô trªn ®Þa IP ®iÒn t¹i “IP address 0”.

Add: Thªm vµo danh s¸ch “secondary domain” víi ®Þa chØ IP t−¬ng øng.

Replace: Chän mét domain trªn danh s¸ch vµ thay ®æi vµ bÊm nót bµy ®Ó thay

thÕ.

Remove: Xo¸ lùa chän trªn danh s¸ch “secondary domain”.

Page 50: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

50

Account and Old Mail Pruning: Gåm cã ba lùa chän ®iÒu khiÓn ®Ó thiÕt lËp

cho c¸c Account.

2.2.Sö dông Account Editor ®Ó t¹o vµ söa account

Account Editor chøa c¸c th«ng sè ®Ó thiÕt lËp account cho MDeamon. Nã cho

phÐp t¹o c¸c account míi v¸ söa c¸c account ®( t¹o. Khi t¹o mét account míi, th× ta cã

thÓ sö dông c¸c th«ng sè mÆc ®Þnh hoÆc thiÕt lËp c¸c th« sè cña account theo ý.

2.2.1.So¹n account (Account Editor)

T¹i menu cña MDeamon vµo

Account->new Account. T¹i Account

Editor ®iÒn:

- Full name: Hä tªn cña ng−êi

sö dông;

VÝ dô: Vò V¨n Vinh ( Tªn kh«ng

chøa ký tù “!” hoÆc “|”)

- Mailbox name: §iÒn Account

mµ ng−êi dïng sö dông ®Ó truy nhËp

vµ chän tªn miÒn t−¬ng øng víi

account.

VÝ dô account lµ vcd vµ tªn miÒn lµ

company.mail th× lóc nµy ta cã ®Þa chØ ®Çy ®ñ lµ [email protected].

- Chän “Allow this account to be accessed with POP/IMAP mail client” cho

phÐp ng−êi dïng sö dông POP/IMAP client ®Ó truy nhËp lÊy th−.

- T¹i Account Password: ®iÒn mËt khÈu cña ng−êi sö dông account sau khi bÊm

vµo nót “OK” ta ®( cã mét account th− ®iÖn tö ®Ó cã thÓ göi vµ nhËn th−.

2.2.2.ChuyÓn th− ®Õn ®Þa kh¸c (Forwarding)

- Chän “This account is currently

forwarding mail” ®Ó kÝch ho¹t chuyÓn th− göi

®Õn account.

- T¹i phÇn “Forwarding address” §iÒn

®Þa chØ th− mµ ta muèn chuyÓn ®Õn.

VÝ dô: chuyÓn [email protected] tíi

[email protected].

- BÊm “Ok” ®Ó thùc hiÖn chuyÓn th−.

Page 51: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

51

2.2.3.C¸c tuú chän (Option)

- Hide account from calendar ‘EVERYONE’ list and VRFY results : MDeamon

tù ®éng duy tr× mét mailling list cã tªn lµ [email protected] bao

gåm tÊt c¶ c¸c thµnh viªn cã account thuéc quyÒn MDeamon qu¶n lý.

- Store mail message inan encryted

state:Lùa chän cho phÐp MDeamon sÏ chøa

c¸c th− cña account d−íi d¹ng m( ho¸. C¸c

th− kh«ng thÓ ®äc trùc tiÕp nÕu ë tr¹ng th¸i

nµy vµ nã lµ c«ng cô tèt ®Ó b¶o vÖ bÝ mËt

MDeamon sÏ gi¶i m( khi chuyÓn th− th«ng

qua POP.

- Allow changes to account settings

via email message: Lùa chon cho phÐp thay

®æi th«ng sè cña account th«ng qua mét th−

cã d¹ng ®Æc biÖt göi ®Õn.

VÝ Dô: §æi mËt khÈu hoÆc th− môc ch÷a

th−….

- Account can modify the public address book: Lùa chän cho phÐp account cã

thÓ thªm hoÆc xo¸ c¸c b¶n ghi tõ WorldClient hoÆc danh s¸ch LDAP.

2.2.4.ThiÕt lËp quÒn qu¶n trÞ (Admin)

Administrator

- This account is a Global

Administrator: Lùa chän nµy cho phÐp trao

quyÒn qu¶n trÞ cho ng−êi dïng. QuyÒn bµy bao

gåm.

+ §Çy ®ñ quyÒn truy nhËp vµo ®Ó cÊu

h×nh cho server, tÊt c¶ account vµ domain th«ng

qua Webadmin.

+ Truy nhËp vµo tÊt c¶ MDeamon

account cña c¸c domain mµ MDeamon qu¶n lý.

+ Cã kh¶ n¨ng göi vµo tÊt c¶ c¸c mailling list thËm chÝ c¶ khi list thiÕt lËp chØ

®äc.

Page 52: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

52

+ Cã kh¶ n¨ng göi vµo tÊt c¶ c¸c mailling list thËm chÝ thËm chÝ kh«ng ph¶i lµ

thµnh viªn cña list.

- This account is a Domain Administrator: Lùa chän nµy cho phÐp ng−êi dïng

cã quyÒn qu¶n trÞ domain. QuyÒn cña nã t−ên tù nh− Global Administrator nh−ng chØ

trong ph¹m vi víi domain mµ nã qu¶n lý.

2.2.5.Giíi h¹n dung l−îng (Quotas)

Quotas Option

- This account must o bserve these

quotas settÝng: ë ®©y ta thiÕt lËp sè dung

l−îng lín nhÊt th− ®−îc phÐp nhËn.

Account and Old Mail Pruning

C¸c ®iÒu khiÓn nµy ®−îc thiÕt lËp ®iÒu

khتn xo¸ account khi kh«ng ho¹t ®éng.

NÕu kh«ng thiÕt lËp th× nã sÏ sö dông

c¸c thiÕt lËp mÆc ®Þnh ®( ®−îc thiÕt lËp.

- Use defaults for this domain: Lùa

chän cho phÐp b¹n sö dông gi¸ trÞ mÆc ®Þnh

t¹i Primary Domain Configuration hoÆc

Secondary tuú thuéc vµo Domain cña

account.

- Automatically delete account if inactive for XX days(0=never): thiÕp lËp sè

l−îng ngµy mµ b¹n muèn, nÕu account kh«ng ho¹t ®éng nã sÏ bÞ xo¸. Gi¸ trÞ “0” cã

nghÜa lµ account kh«ng bao giê bÞ xo¸ dï nã kh«ng ho¹t ®éng bao l©u.

- Delete message older than XX days (0=never): ThiÕt lËp sè ngµy mµ th− cã thÓ

l−u gi÷ trong hép th− cña account, nÕu v−ît qu¸ nã sÏ bÞ xo¸ tù ®éng bëi MDeamon.

Gi¸ trÞ “0” cã nghÜa lµ th− sÏ kh«ng bao giêi bÞ xo¸ dï n»m trong hép th− bao n©u.

- Delete deleted IMAP message older than XX days (0=never): ThiÕt lËp sè ngµy

mµ b¹n cho phÐp IMAP message ®( ®−îc ®¸nh dÊu xo¸ ®−îc tån t¹i trong hép th− cña

ng−êi dïng.

- Delete old message from IMAP folders as well: Lùa chon cho phÐp thiÕt lËp

trong “Delete message older than..” cã hiÖu lùc víi c¸c th− môcIMAP. NÕu kh«ng chän

th− môc nµy th× trong th− môc IMAP kh«ng bÞ xo¸ dï thêi gian lµ bao n©u.

2.2.6. H¹n chÔ göi nhËn th− (Retrictions)

Page 53: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

53

TÝnh n¨ng nµy cho phÐp h¹n chÕ sö dông account, nh− h¹n chÏ chØ cho phÐp göi ®Õn

hoÆc nhËn vÒ víi c¸c account thuéc MDeamon qu¶n lý.

- Chän “ This account can’t receive

message from the outside world” ®Ó kÝch ho¹t

chÔ ®é göi ®Õn account.

+ PhÇn “…except if from one of these

addresses” danh s¸ch c¸c ®Þa chØ ®−îc göi tíi

account.

+ §iÒm ®Þa chØ mµ muèn nhËn vµo

“new address “ vµ b¸m Add ®Ó ®iÒn vµo danh

s¸ch trªn.

+ PhÇn “Message from unauthorized

sources should be” cho phÐp lùa chän c¸c hµnh

®éng víi c¸c bøc th− göi ®Õn nh− account kh«ng ®−îc phÐp nhËn

Refused: Tõ chèi nhËn.

Returned to sender: Göi tr¶ l¹i ng−êi nhËn.

Send to postmater:Göi cho postmaster

- Chän “This account can’t send message to the outside world” ®Ó kÝch ho¹t h¹n

chÔ account göi ra ngoµi.

2.2.7.Xem th− b»ng Web (Web)

Web-based Mail Access

- Account can access email via WorldClient:

Lùa chän cho phÐp account cã thÓ truy nhËp vµo

b»ng WorldClient Server, account cã thÓ duyÖt th−

b»ng web browser.

Web-based Remote Configuration Permissions

- Account can modify its own setting via the

WebAdmin: L−a chän cho phÐp ng−êi dïng ®−îc

thay ®æi c¸c th«ng sè cña chÝnh nã qua WebAdmin.

Nã sÏ ®−îc phÐp thay ®æi c¸c th«ng sè lùa chän sau.

+ Edit real name: Lùa chän cho phÐp ng−êi dïng cã thÓ thay ®æi tªn.

+Edit password: Lùa chän cho phÐp ng−êi dïng cã thÓ thay ®æi mËt khÇu.

Page 54: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

54

+ Edit mail directory location: Lùa chän cho phÐp thay ®æi th− môc cña hép

th−.

2.3.Qu¶n lý vµ söa MDeamon Account

2.3.1.Qu¶n lý Account (Account Manager)

-Account manager lµ c¸ch t«t

nhÊt ®Ó qu¶n lý account cho phÐp t×m ,

thªm, xo¸, söa ®æi account.

- Show only Account from this

Domain : Chän All Domain ®Ó hiÖn thÞ

tÊt c¶ c¸c danh s¸ch MDeamon Account.

- New: BÊm nót nµy ®Ó më

Account Editor t¹o Account míi.

- Edit: Lùa chon Account tõ danh s¸ch sau ®ã bÊm vµo nót Edit ®Ó söa ®æi.

- Delete: Lùa chän Account tõ danh s¸ch sau ®ã bÊm vµo nót nµy ®Ó xo¸ nã.

2.3.2.New Account Defaults

- Account mÆc ®Þnh chøa rÊt nhiÒu thiÕt

lËp ®iÒu khiÓn vµ c¸c chuèi ®iÒu khiÓn.

- Mailbox: ThiÕt lËp gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho

Account th−êng sö dông c¸c template víi c¸c

macro cho phÐp thiÕt lËp mét c¸ch linh ho¹t.

-Passwork: thiÕt lËp gi¸ trÞ mÆc ®Þnh cho

mËt khÈu POP cho c¸c Account míi.

- Mail directory: ThiÕt lËp gi¸ trÞ mÆc

®Þnh t¹o ®−êng dÉn ®Õn hép th− cho mét

Account míi.

2.4.C¸c tÝnh n¨ng n©ng cao cña MDeamon

2.4.1.Qu¶n lý tõ xa b»ng Webadmin vµ MDConfig

Remote configuration

- Enable MDConfig remote configuration

engine: lùa chän nµy cho phÐp kÕt nèi cÊu h×nh tõ

Page 55: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

55

xa. NÕu kh«ng chän th× PC xö dông MDConfig kÕt nèi MDeamon Server sÏ kh«ng thÓ

thµnh c«ng.

- Enable WebAdmin remote configuration engine: lùa chän cho phÐp MDeamon

xö dông WebAdmin Server.

- Stop WebAdmin when MDeamon stops: lùa chän nµy cho phÐp Web Admin sÏ

ngõng ho¹t ®éng khi MDeamon Server dõng ho¹t ®éng. NÕu kh«ng WebAdmin vÉn ho¹t

®éng ngÇm mµ kh«ng quan t©m ®Õn tr¹ng th¸i ho¹t ®éng cña MDeamon Server.

- Administrator: MDConfig cã adminstrator vµ passwork t−¬ng øng ®Ó ®−îc

quyÒn qu¶n trÞ tõ xa.

- Password: §−îc sö dông víi adminstrator login ®Ó ®−îc quyÒn qu¶n trÞ tõ xa.

2.4.2.ThiÕt lËp vµ sö dông WorldClient Server

- WorldClient lµ gi¶i ph¸p cho phÐp EmailClient sö dông WebBrowser ®Ó duyÖt

th−

- WorldClient lµ gi¶i ph¸p rÊt tiÖn lîi cho ng−êi sö dông

- WorldClient cßn cung cÊp nhiÒu c«ng cô ®Ó ng−êi dïng tù qu¶n trÞ hép th− cña

m×nh

ThiÕt lËp WorldClient

- Chän”Enable WorldClient Server “ ®Ó kÝch ho¹t World Client

- Chon t¹i”Run World Client Server using this TCP port” chän cæng 3333

- BÊm nót”Restart World Client “ ®Ó thùc hiÖn thay ®æi cæng sö dông World

Client

2.4.3. Sö dông thñ tôc LDAP

MDeamon cung cÊp kh¶ n¨ng dïng thñ tôc LDAP( Lightweight Directory Access

Protocol) §Ó l−u tr÷ truy vÊn c¬ së d÷ liÖu vÒ ng−êi sö dông

LDaemon

¶nh

PhÇn ®iÒu khiÓn LDAP Server sÏ kh«ng cã nÕu nh− LDaemon ch−a ®−îc cµi ®Æt

LDaemon LDAP Server Properties

- Start & Stop LDaemon When MDeamon Start & Stop: lùa chän nÕu b¹n muèn

LDaemon LDAP Server ch¹y khi MDeamon khëi ®éng vµ dõng MDeamon.

- LDaemon Command (Optional):NÕu b¹n muèn sö dông c©u lÖnh ®iÒu khiÓn

cho LDaemon b¹n cã thÓ gâ t¹i ®©y

Page 56: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

56

- Edit LDaemon configuration file: BÊm vµo ®©y nÕu b¹n muèn söa ch÷a c©u

lÖnh cho LDaemon

- Stop & Restar LDaemon : Sau khi thay ®æi cho LDaemon bÊm vµo ®©y ®Ó dõng

vµ b¾t ®Çu l¹i LDAP Server kÝch ho¹t sù thay ®æi.

- LDaemon logging/Debuging Options: §Ó thay ®æi l¹i chÕ ®é ghi Log file vµ t×m

lçi. §Ó kÝch ho¹t b¹n cÇn ph¶i Stop & Restar l¹i sau khi thay ®æi

2.4.4.C¸c gi¶i ph¸p an toµn cho Mail Server

+ Spam Blocker.

- Sapm Blocker sö dông ®Ó ng¨n chÆn hÇu hÕt spam th− ®Õn Server cña b¹n. tÝnh

n¨ng nµy cho phÐp b¹n sö dông ORDB vµ MAPS RBL host, ®Ó kiÓm tra mâi khi cã th−

®Õn Server nÕu ®Þa chØ göi ®Õn ®Þa chØ thuéc ®Þa chØ IP trong blacklist cña c¸c host trªn

th× sÏ bÞ tõ chèi hoÆc thiÕt lËp cê c¶nh b¸o.

Spam Blocker Engine

- Enable Spam Blocker engine: BËt chøc

n¨ng ng¨n chÆn spam (spam blocker)

- Flag message from blacklisted sites but

go ahead and accept them: khi lùa chän nµy cho

phÐp, MDeamon sÏ kh«ng tõ chèi nhËn c¸c th−

tõ c¸c ®Þa chØ cã trong blacklist, nh−ng c¸c th−

®ã sÏ ®−îc ®iÒn thªm c¶nh b¸o.

- Automatically filter spam message into

user’s IMAP spam folder: Lùa chän cho phÐp

c¸c account míi t¹o sÏ ®−îc t¹o mét th− môc.

- Auto-generating a Spam Folder and Rule for Each Account: MDeamon cã thÓ

tù ®éng t¹o th− môc “Inbox\Spam” Cho IMAP mail cña c¸c account vµ ®iÒn quy ®Þnh ®Ó

chuyÓn th− sang th− môc ®ã khi t×m thÊy c¶nh b¸o.

- Check ‘Received’ headers within SMTP collected message: cho phÐp bËt vµ

kiÓm tra SpamBlocker ®Ó kiÓm tra ®Þa chØ IP ®−îc ®iÒn trong phÇn “‘Received’cña th−

khi göi qua SMTP.

- Check only this many ‘Received’ headers (0=all): sè l−îng cña “Received”

headers mµ muèn Spam Blocker kiÓm tra b¾t ®Çu víi ®Þa ®Çu. Gi¸ trÞ ‘0’ nghÜa lµ tÊt c¶

“Received“ sÏ ®−îc kiÓm tra.

Page 57: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

57

- Skip this many of the oldest “Received” headers (0=none) sù lùa chän nµy nÕu

muèn Spam blocker bá qua mét hoÆc mét vµi “Received” header khi kiÓm tra th−.

+ Spam Filter

- Spam Filter gióp MDeamon t¨ng kh¶ n¨ng chèng Spam. Spam Filter kÕt hîp

víi c¸c kü thuËt míi ®Ó kiÓm tra c¸c th− ®Ó tÝnh to¸n cã ph¶ lµ Spam trªn mét kü thuËt

phøc t¹p tõ ®ã ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh nh− lo¹i bá th− hoÆc ®iÒn cac c¶ch b¸o.

- B»ng c¸ch kiÓm tra hµng ngh×n c¸c spam th− ®Ó ®−a ra c¸c quy luËt cña Spam

vµ tõ ®ã thiÕt lËp c¸c quy t¾c cho Spam filter

®Ó chèng spam

- If a message is determined to be Spam

then…:Spam Filter sÏ ho¹t ®éng theo c¸c lùa

chän ë d−íi nÕu sè th− spam lín h¬n sè x¸c

®Þnh trong phÇn Heuristics

- …bounce the message back to sender:

lùachon nµy cho phÐp göi th− trë l¹i ng−êi göi.

Nh−ng spam th−êng lµ ®¸nh lõa ®Þa chØ göi ®i

do ®ã c¸c th− kh«ng chuyÒn ®i ®−îc.

-…Just delete the message completely

lùa chän nµy ®¬n gi¶n lµ xo¸ c¸c th− mµ sè

l−îng lín h¬n cho phÐp.

- Flag the message but let it continue down the delivery path: lùa chon cho phÐp

göi th− ®Õn n¬i dù ®Þnh nhËn vµ thiÕt lËp cê c¶nh b¸o spam vµ ®iÒn vµo header.

-Don’t filter message sent from local sources: Lùa chon cho phÐp ng−êi dïng

cña chÝnh hÖ thèng sÏ kh«ng bÞ kiÓm tra bëi spam filterring.

- Don’t filter message from trusted or authenticated sources: Lùa chän cho phÐp

c¸c th− göi tõ c¸c Domain tin t−ëng hoÆc ng−êi göi ®( x¸c thùc sÏ kh«ng ph¶i qua spam

filtering.

+ Address Suppression

Currently Suppressed Address

Cöa sæ hiÖn danh s¸ch c¸c ®Þa chØ bÞ

chÆn.

Page 58: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

58

NewSuppressed Entry

- Domain name: chän Domain name sÏ ®−îc ®iÒn vµo danh s¸ch kiÓm tra.

- Email Address: §iÒn ®Þa chØ th− muèn ng¨n chÆn øng víi Domain ®iÒn ë trªn.

Option

- Refuse to accept mail duringSMTP session: lùa chän cho phÐp c¸c th− tõ ®Þa

chØ ng¨n chÆn göi ®Õn ®Þa chØ Domain cho phÐp sÏ bÞ tõ chèi trong khi thiÕt lËp SMTP.

- Inform sender when their mail is rejected: NÕu lùa chän, sÏ cã mét th− lÞch sö

tíi ®Þa chØ ng−êi göi r»ng th− göi ®Õn ®� bÞ xo¸ bëi v× kh«ng cho phÐp. ThiÕt lËp nµy

trªn tõng Domain.

+ SMTP Authentication

- Authenticated senders are valid

regardless of the IP they are using: lùa chon cho

phÐp IP shield sÏ kh«ng ®−îc sö dông víi ng−êi

dïng ®( sö dông x¸c thùc.

- Auhenticated users are exempt from the

POP before SMTP requirement: Lùa chän cho

phÐp nh÷ng ng−êi dïng sö dông POP tr−íc khi sö

dông SMTP ®Ó göi th− sÏ kh«ng cÇn kiÓm tra

tr−íc khi göi th−.

- Authentication is always required when

mail is from local account: Lùa chän b¾t buéc khi mét ng−êi göi th− mµ th− ®ã tõ mmät

trong c¸c Domain mµ MDeamon ®ang qu¶n lý account cña ng−êi dïng ph¶i ®−îc x¸c

thùc tr−íc khi göi.

- MAIL FROM “Postmaster: requires an authenticated session: lùa chän yªu

cÇu postmaster account ph¶i x¸c thùc tr−íc khi MDeamon chÊp nhËn göi th− cña

postmaster.

- Authentication credentials must match those of the email sender: Lùa chän nµy

nÕu b¹n muèn nh÷ng ng−êi dïng ®( x¸c thùc göi th− th× chØ sö dông quyÒn x¸c thùc cña

chÝnh hä, b»ng c¸ch sö dông Account vµ mËt khÈu ph¶i ®i kÌm theo trong SMTP MAIL.

- Global AUTH password: mét sè tr−êng hîp th× sö dông Global AUTH

password ®Ó x¸c thùc göi th− th× t«t h¬n.

mät ®o¹n ch− ghep vµo

2.4.5. chuyÓn ®æi header cho th− ®iÖn tö

Page 59: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

59

- Tinh n¨ng Header Traslation cho phÐp thay ®æi ®Þa chØ trong phÇn header cña

th− víi mét gi¸ trÞ míi. Khi th− tõ mail server ra Internet. tÝnh n¨ng nµy th−êng ®−îc sö

dông ®Ó MDaemon thay ®æi tªn miÒn cña th− göi ra khái mail server.

Header Translation

- Existing header text: §iÒn phµn mµ

ta muèn sÏ ®−îc thay thÕ t×m trong header cña

th− göi ra.

- New header text: ®iÒn phÇn mµ b¹n

thay thÕ cho phÇn t×m ®−îc trªn “Existting

header text”

- Translate headers in forwarded

messages: lùa chän nÕu b¹n muèn header

translation thùc hiÖn thay ®æi Domain name

cña th− tù ®éng chuyÓn sang ®Þa chØ kh¸c.

- Translation Header in gateway messages forward host or IP: NÕu b¹n muèn

phÇn header sÏ ®−îc chuyÓn ®æ trong “forwarded Domain gateway mail”

- Remove: chän môc mµ b¹n muèn xoa trong ‘Current Header Translation” vµ

bÊm vµo nót nµy ®Ó xo¸.

- Exception: BÊm vµo nót nµy ®Ó më phÇn “ Header Translation Exception” ®Ó

chän phÇn cña header mµ b¹n kh«ng muèn Header Translation cã t¸c ®éng.

2.4.6. Gi¶ ph¸p truy vÉn DNS vµ l−u gi÷ l¹i ®Þa chØ IP truy vÊn

- §Ó chuÓn th− nhanh vµ thêi gian xö lý ng¾n MDaemon thùc hiÖn l−u gi÷ ®Þa

chØ IP cña tÊt c¶ c¸c server mµ nã ®( göi th− ®Õn ®Ó sö dông cho qu¸ tr×nh göi nh− sau.

Nh÷ng ®Þa chØ IP ®ã ®( ®−îc t¸i sö dông l¹i mçi khi MDaemon muèn yªu cÇu truy vÉn

DNS cho mét Domain name ®( ®−îc sö dông. NÕu Domain name cã trong IP cache th×

viÖc truy vÉn DNS sÏ ®−îc bá qua vµ sö dông nh÷ng th«ng tin ®( ®−îc l−u gi÷ vµ nã tiÕt

kiÖm thêi gian.

IP Cache

- Clear cache at each processing

interval: lùa chon cho phÐp cache ®−îc

gi¶i phãng vµ thiÕt lËp l¹i c¸c chu tr×nh

xö lý.

Page 60: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

60

- Automatically cache uncached Domains: NÕu ban muèn MDeamon l−u gi÷

®Þa chØ vµo cache mét c¸ch tù ®éng.

- Default time to live: Kho¶n thêi gian mÆc ®Þnh l−u gi÷ b»ng ®Þa chØ IP cache.

NÕu mét b¶n ghi ®¹t ®Õn kho¶ng thêi gian nµy th× sÏ bÞ xo¸. Gi¸ trÞ 9999 cho phÐp c¸c

b¶n ghi trong IP sÏ kh«ng bÞ hÕt hiÖu lùc.

- Max cache entries: X¸c ®Þnh dung l−îng cña cache dµnh cho l−u tr÷ IP cache.

- Remove: Chän danh s¸ch trong “ Currently cached Ips” bÊm vµo nót nµy ®Ó

huû.

- No cache: Xo¸ hÕt IP cache vµ MDeamon kh«ng muèn sö dông IP Cache ,.

- Clear: Xo¸ cache.

- Domain:§iÒn Domain name mµ b¹n muèn ®iÒn vµo IP cache

- IP: §iÒn ®Þa chØ IP mµ b¹n muèn ®iÒn vµo IP cache.

- Add: Sau khi ®( ®iÒn vµo hép Domain vµ IP bÊm vµo nót nµy ®Ó ®iÒn vµo IP

cache .

2.5.T¹o nhãm sö dông th− Mailling list

- Mailling list cßn gäi lµ email group hoÆc distribution list. Nã cho phÐp mét

nhãm ng−êi dïng ®−îc sö dông chung mét ®i¹ chØ chung. Khi cã th− göi tíi mailling

list th× sÏ ®−îc nh©n ra vµ göi tíi c¸c thµnh viªn cña list. Danh s¸ch cã thÓ lµ cã thÓ lµ

c¸c ®Þa chØ hép th− cña ng−êi dïng t¹i MDeamon Server vµ c¸c ®Þa chØ th− ®iÖn tö bÊt kú

trªn Internet.

T¹o míi mét mailling list (Creating a New Mailling List)

- Më Lists->new List …Mailling list Editor

sÏ më hép ®Ó t¹o míi mailling list tªn cña list vµ

Domain cña nã còng ®−îc yªu cÇu chän.

Söa ®æi mailling list (Modifying an Existing

Mailing list)

Chän thuéc tÝnh Option

- Name: §Æt tªn cho Mailling list vµ chän

Domain mµ Mailling list thuéc vÒ.

VÝ dô: [email protected] mailling list

kh«ng ®−îc chøa c¸c ký tù « “!” hoÆc “|”.

- List’s “Reply-to:” address : §iÒn ®Þa chØ th− ®iÖn tö mµ b¹n muèn.

Page 61: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

61

- This list is private (non members can not post): khi lùa chän nµy ®−îc chän, th×

list sÏ göi nhËn c¸c thµnh viªn cña nã. C¸c th− göi tõ bªn ngoµi sÏ bÞ xo¸.

- This list is hidden from the global address books: Kh«ng cho phÐp sö dông

mail list víi WorldClient vµ Ldap.

- This list responds to EXPN and LIST requests: Lùa chon cho c¸c yªu cÇu c¸c

thµnh viªn cña list sÏ b¸o c¸o tr¶ lêi víi EXPN hoÆc c¸c lÖnh cña list.

- Message have list name in Subject: Cho phÐp ta ®Ýnh tªn cña list trong ngoÆc

vu«ng vµ ®iÒn vµo phÇn ®Çu cña subject, víi tÊt c¶ c¸c th− ë trong list.

- Delivery precedence level for this list’s traffic: §iÒn gi¸ trÞ tõ 0 cho ®Õn 99. gi¸

trÞ x¸c ®Þnh quyÒn −u tiªn cña message trong qu¸ tr×nh sö lý. Gi¸ trÞ cµng thÊp th× quyÒn

−u tiªn cµng cao.

- Replace ‘TO:’ Field With: N/A, list’s name, member’s full name: Lùa chän cho

phÐp ®Þa chØ nµo sÏ hiÖn ë tr−êng TO: khi MDeamon nhËn ®−îc message göi trùc tiÕp

tíi list.

- Include list member in to field: Lùa chän cho phÐp list member sÏ hiÖn tªn thËt

trong tr−êng “TO” cña message .

Thµnh Viªn (Member)

- Current member count: Danh

s¸ch c¸c ng−êi dïng lµ thµnh viªn cña

nhãm.

- Remove: Xo¸ thµnh viªn ®−îc

chän trong Current Members list.

- Digest: Chän thµnh viªn vµ sau

®ã bÊm vµo nót nµy ®Ó chuyÓn thµnh

viªn.

- Read only: BÊm vµo nót nµy sau

khi lùa chän thµnh viªnvµ chuyÓn thµnh

“Read only.

- Post only/no mail: BÊm nót nµy

sau khi chän thµnh viªn chuyÓn thµnh

“Post only”.

- New member real name: §iÒn tªn cña thµnh viªn vµo ®©y.

Page 62: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

62

- Normal, Digest, Read only, Post only: Lùa chän mét tÝnh n¨ng ®iÒn cho New

Member’s Email Address .

- Add: Nót nµy ®Ó thùc hÞªn viÖc ®iÒn thªm thµnh viªn trong “New Member’s

Email address vµo Current Member”

- Default; Chän c¸c lùa chän mÆc ®Þnh vµ bÊm vµo nót nµy ®Ó t¹o thµnh viªn víi

gi¸ trÞ mÆc ®Þnh.

- Import: NhËp thµnh viªn míi tõ hép text file cã c¸c tr−êng c¸ch nhau bëi dÊu

“,”. Mçi thµnh viªn sÏ ®−îc khai b¸o trªn mét dßng.

VÝ dô : “Email”, “Fullname”,”address “.

- Automatically remove dead address from list membership: Lùa chon cho phÐp

MDeamon sÏtù ®éng xo¸ ®Þa chØ khái members list khi viÖc chuyÓn th− bÞ lçi.

Subscriptions

- Allow people to subscribe to this

mailing list via email: Cho phÐp hoÆc kh«ng

cho phÐp ng−êi dïng ®¨ng ký lµm thµnh viªn

b»ng c¸ch göi yªu cÇu ®Õn MDeamon.

- Authenticate subseription request:

víi thiÕt l¹p nµy MDeamon sÏ thiÕt lËp x¸c

thùc víi yªu cÇu ®¨ng ký lµ thµnh biªn.

MDeamon sinh ra mét password vµ göi cho

ng−êi dïng ®¨ng ký thµnh viªn.

- Authenticate autoresponder

generated subscriber: cho phÐp MDeamon yªu cÇu khi ®¨ng ký lµ thµnh viªn ph¶i x¸c

thùc khi thªm thµnh viªn qua Add sender to this mailling list.

- Allow People to unsubscribe from this mailing list via email: lùa chän cho phÐp

thµnh viªn cña mailling list yªu cÇu huû bá thµnh viªn cña mailling list b»ng th−.

- Authenticate autoresponder generated unsubscribers: Lùa chän yªu cÇu ph¶i

x¸c thùc khi yªu cÇu kh«ng lµ thµnh viªn th«ng qua “Remove” Sender From This List

- Outstanding authentication requests expire after XX minutes: Khi mét ng−êi

dïng yªu cÇu ®−îc ®¨ng ký lµ thµnh viªn hoÆc ra khái mailing list th× trong kho¶ng thêi

gian x¸c ®Þnh ng−êi dïng ph¶i tr¶ lêi yªu cÇu x¸c thùc tõ Server.

2.6.ThiÕt lËp truy nhËp tho¹i lÊy th− vµ lÞch quay tho¹i

Page 63: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

63

Cho phÐp b¹n lËp kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng th− ®iÖn tö mét c¸ch ®¬n gi¶n

vµ theo ý muèn. B¹n cã thÓ lËp kÕ ho¹ch theo chu tr×nh thêi gian. Vµ còng cã thÓ thiÕt

lËp c¸c ®iÒu khiÓn ®Ó xö lý th− kh«ng theo mét kÕ ho¹ch thêi gian.

2.6.1 Göi vµ nhËn th−

- Local/RAW/System Mail Processing Interval: Thanh tr−îct nµy cho phÐp tr−ît

sang tr¸i hoÆc ph¶i ®Ó chän kho¶ng thêi gian gi÷a c¸c chu tr×nh xö lý, nã cã thÓ thiÕt lËp

tõ 1 ®Õn 60 phót, HÕt kho¶ng thêi gian ®ã MDeamon sÏ göi vµ nhËn th− ®iÖn tö cña hÖ

thèng vµ sau ®ã thiÕt lËp ®Õm ng−îc ®Ó chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh tiÕp theo.

- Deliver/colledt remote mail at the above interval: C¸c th− göi cho c¸c ®Þa chØ

mµ MDeamon kh«ng qu¶n lý còng ®−îc sö lý theo chu tr×nh thêi gian x¸c ®Þnh bëi

thanh tr−ît.

- Deliver local mail immediately

upon reception: Khi muèn Local, RAW

hoÆc th− cña hÖ thèng sÏ ®−îc xö lý vµ

chuyÓn ngay lËp tøc.

- Simple Scheduling: Cã mét sè

c¸ch ®Ó b¾t ®Çu tiÕn tr×nh cña remote

mail. Simple Scheduling cho phÐp b¾t

®Çu mét tiÕn tr×nh xö lý remote mail mét

c¸ch mÒm dÎo h¬n kh«ng chØ c¨n cø vµo

kho¶ng thêi gian.

- Always send mail if there’s xx or more message waiting in the outbound

queue: MDeamon sÏ b¾t ®Çu tiÕn tr×nh khi mét sè l−îng th− ®îi trong queue göi ra b»ng

hoÆc h¬n mét sè l−îng mµ b¹n x¸c ®Þnh ë ®©y.

- Always’s send mail if a waiting message is more than xx minutes old: Cho phÐp

tiÕn tr×nh sÏ b¾t ®Çu khi mét th− ®îi trong outbound queue ®Õn kho¶n thêi gian x¸c ®Þnh

t¹i ®©y.

- What day?: Chän ngµy mµ b¹n muèn lËp kÕ ho¹ch.

- What hour?: Chon giêi mµ b¹n muèn lËp kÕ ho¹ch.

- What minute?: Chän phót mµ b¹n muèn lËp kÕ ho¹ch.

- Add: sau khi ®( chän ngµy hÕt b¹n bÊm vµo ®ay ®Ó ®iÒn vµo danh s¸ch.

- Remove: BÊm vµo ®©y ®Ó bá mét danh môc khái danh s¸ch lËp kÕ ho¹ch.

- Clear all: Xoa bá tÊt c¶ c¸c danh môc khái danh s¸ch lËp kÕ ho¹ch.

Page 64: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

64

- RAS setup: BÊm vµo ®©y ®Ó thiÕt lËp RAS.

2.6.2 Dialup Setting

- Enable RAS dialup/®ialown engine : Cho phÐp Mdaemon sö dông c¸c thiÕt lËp

kÕt nèi ®Õn mét host ë xa ®Ó göi vµ nhËn th−.

- Dialup only if remote mail is waiting in outbound queue: Cho phÐp MDeamon

sÏ kh«ng truy nhËp tho¹i tíi ISP trõ khi cã c¸c remote mail göi ®i cã trong Remote

queue.

- Notify when dialup attempts fail: Khi muèn MDeamon göi mét c¶nh b¸o tíi

®¹i chØ ®−îc x¸c ®Þnh khi truy nhËp tho¹i bÞ lçi.

- Make this many attempts to

establish a seeeion: MDeamon sÏ cè g¾ng kÕt

nèi ®Õn remote host mét sè lÇn thiÕt lËp ë ®©y

tr−íc khi tõ bá kÕt nèi.

- After dailing, wait this many

secounds for a valid connection: lµ gi¸ trÞ

mÆc ®Þnh bao l©u MDeamon sÏ ®îi cho

remote computer tr¶ lêi vµ hoµn thµnh RAS

kÕt nèi.

- Once establish, MDeamon will not

close the RAS sesion: Theo mÆc ®Þnh

MDeamon sÏ huû bá kÕt nèi ngay lËp tøc sau khi tÊt c¶ c¸c giao dÞch hoµn thµnh vµ kÕt

nèi kh«ng sö dông n÷a.

- Keep session alive for at least xx minutes: cho phÐp MDeamon t¹o kÕt nèi RAS

tån t¹i mét phót x¸c ®Þnh sau khi c¸c phiªn trao ®æi hoµn thµnh.

2.6.3.Domains

- These Domain are on my local LAN:

Nh÷ng Domain ë trong danh s¸ch ®−îc coi lµ

mét phÇn cña m¹ng local LAN vµ Domai ®ã

kh«ng cÇn thiÕt lËp tho¹i ®Ó chuyÓn th− ®i.

- New local LAN Domain; §iÒn

Domain name muèn ®iÒu vµo danh s¸ch

Local LAN vµ bÊm nót Add ®Ó thªm vµo

danh s¸ch.

Page 65: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

65

-Relay mail for these Domain: Lùa chän cho phÐp chuyÓn th− (relay) cho c¸c

Domain trong danh s¸ch.

- Add: BÊm nót nµy ®Ó thªm vµo danh s¸ch cu¶ LAN Domain.

- Remove: Nót nµy ®Ó xo¸ mét lùa chän trong danh s¸ch LAN Domain

2.6.4.lÊy th− sö dông Domain POP

Domain POP cho phÐp MDeamon nhËn th− mét c¸ch an toµn vµ nhanh chãng ®ång

thêi cung cÊp c¸c ph−¬ng thøc xö lý khi th− ®−îc nhËn vÒ. Khi MDeamon nhËn th− ®Õn

qua POP nã sÏ ngay lËp tøc kiÓm tra phÇn header vµ thiÕt lËp danh s¸ch ng−êi nhËn, qu¸

tr×nh xö lý sÏ chia danh s¸ch ng−êi nhËn ra lµm hai phÇn local vµ remote.

Domain POP Mail Collection.

T¹i trang Account cã c¸c thuéc tÝnh sau.

- Enable Domain POP Mail collection

engine: Lùa chän cho phÐp ng−êi dïng sö dông

chøc n¨ng lÊy th− b»ng Domain POP.

- Host name or IP: §iÒn tªn cña Domain

POP hoÆc ®¹i chØ IP cña Server chøa th−. NÕu

Server kÕt nèi vµo ®Ó lÊy th− l¹i kh«ng sö dông

cæng POP chuÈn ®Ó cho phÐp lÊy th− th× ë ®©y ta

®iÒn cæng ®Ó lÊy th−.

VÝ dô: “mail.altn.com:523” víi 523 lµ cæng lÊy

th−

- Logon name: §iÒn logon cña Account POP sö dông bëi Domain POP.

-Password or APOP shared secret: §iÒn password cña POP Account hoÆc

APOP shared secret vµo ®©y.

- Leave acopy of message on host Server: NÕu lùa chän, MDeamon sÏ lÊy th− vÒ

mµ kh«ng xo¸ th− trªn Server bÞ l©y.

- Delete message once or more have accumulate: NÕu ta kh«ng muèn ®Ó th− trªn

Server mµ kh«ng xo¸ khi lÊy vÒ, th× khi sè l−îng th− ®Õn sè l−îng x¸c ®Þnh ë ®©y th×

toµn bé th− sÏ bÞ xo¸.

- Warn postmaster about large Domain POP message: Lùa chän cho phÐp

MDeamon sÏ göi c¶nh b¸o cho postmaster khi nhËn ®−îc mét th− lín h¬n cho phÐp.

- Download message according to size: lùa chän cho phÐp MDeamon sÏ lÊy th−

vÒ dùa vµo ®é lín cña th−.

Page 66: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

66

- Warn Account holder and forward over quota message to postmaster: khi lùa

chän nµy chän th× mét Account nhËn ®−îc th− mµ hép th− ®( ®Çy. MDeamon sÏ chuyÓn

th− tíi Postmaster vµ göi c¶nh bao cho ng−êi dïng cho biÕt hépthw ®( ®Çy.

Page 67: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

67

KÕt luËn

NÒn v¨n minh nh©n lo¹i ngµy cµng ph¸t triÓn, th× nhu cÇu vÒ th«ng tin cµng t¨ng.

Trong mäi ho¹t ®éng nãi chung vµ trao ®æi th«ng tin v¬i nhau nãi riªng, th× nhu cÇu trao

®æi th«ng tin lµ nhu cÇu tù nhiªn ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Tin häc hãa trong qu¶n lý, lµ

qu¸ tr×nh ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc c«ng nghÖ th«ng tin vµo c¸c ho¹t ®éng qu¶n

lý. Qu¸ tr×nh nµy nh»m môc ®Ých, tù ®éng hãa c¸c b−íc cña ho¹t ®éng qu¶n lý víi tèc

®é cao vµ ®é chÝnh x¸c tèi ®a. Trong ®iÒu kiÖn c¶ n−íc ®ang ra søc ®ãng gãp vµo sù

nghiÖp CNH - H§H ®Êt n−íc nh− hiÖn nay, th× viÖc ¸p dông tin häc cho mäi ho¹t ®éng

x( héi lµ mét yªu cÇu bøc xóc vµ cÊp thiÕt.

Víi viÖc cho ra ®êi mét hÖ thèng th«ng tin “ Trao ®æi th− tÝn ®iÖn tö v¬i nhau”,

®( mang l¹i nh÷ng thuËn lîi lín cho c«ng t¸c vµ n¾m b¾t ®−îc nh÷ng th«ng tin trong

ngµy. HÖ thèng th− ®iÖn tö sÏ gãp phÇn lµm gi¶m ®i khèi l−îng c«ng viÖc cña ng−êi ®−a

th−, nã lµm cho mäi ng−êi chë lªn gÇn nhau h¬n dï kho¶ng c¸ch ®Þa lý cã thÓ lµ rÊt xa.

§Ó thùc hiÖn ®−îc nh÷ng môc ®Ých nªu trªn, nhãm em ®( bá nhiÒu thêi gian vµ

c«ng søc ®Ó nghiªn cøu, t×m hiÓu ®Ò tµi. Tuy nhiªn, trong khu«n khæ ®Ò tµi, nhãm em ®(

®Ó x©y dùng nªn mét ch−¬ng tr×nh chØ nh»m môc ®Ých gi¶i quyÕt nh÷ng yªu cÇu c¬ b¶n,

thiÕt yÕu cña bµi to¸n.

Tuy ®( cè g¾ng ®Ó hoµn thiÖn ®Ò tµi, nh÷ng ch¾c ch¾n r»ng ®å ¸n cña nhãm em

vÉn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Nhãm Em rÊt mong ®−îc sù th«ng c¶m, h−íng dÉn

vµ chØ b¶o thªm cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ b¹n bÌ trong líp.

Page 68: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

68

Môc Lôc

Lêi c¶m ¬n: ................................................................................................ 2

Lêi nãi ®Çu : ............................................................................................... 3

PhÇn I : Tæng quan vÒ hÖ thèng ®iÖn tö ........................................ 5

Ch−¬ng 1 : Kh¸i niÖm chung vÒ hÖ thèng th− ®iÖn tö ............... 5

1.1.Giíi thiÖu vÒ th− ®iÖn tö: .......................................................................... 5

1.2.KiÕn tróc vµ ho¹t ®éng cña hÖ thèng Email: .............................................. 6

1.3.Giíi ThiÖu DNS: ....................................................................................... 26

1.4.CÊu tróc Email: ........................................................................................ 19

Ch−¬ng 2 : Mail Client ............................................................................. 21

2.1.Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Mail Client : .................................................. 22

2.2.C¸c tÝnh n¨ng n©ng cao cña Mail Client ................................................... 21

2.3.Giíi thiÖu mét sè Mail Client : ................................................................. 22

2.4.C¸c tham sè chung ®Ó cµi ®Æt Mail Client : ............................................... 23

2.5.Giíi thiÖu vÒ sö dông phÇn mÒm Mail Client: ........................................... 24

Ch−¬ng 3 : Mail Server : ........................................................................... 27

3.1.M« h×nh ho¹t ®éng Mail Server :............................................................... 26

3.2.C¸c th«ng sè thiÕt lËp cho Mail Server : .................................................... 28

3.3.Qu¶n trÞ m¸y chñ : .................................................................................... 39

3.4.Giíi thiÖu mét sè Mail Server : ................................................................. 30

Ch−¬ng 4 : Qu¶n trÞ hÖ thèng th− ®iÖn tö nãi chung : ............... 32

4.1.Môc ®Ých cña viÖc qu¶n trÞ hÖ thèng : ....................................................... 32

4.2.C¸c c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Ó qu¶n trÞ hÖ thèng : ........................................... 32

PhÇn II :ThiÕt lËp vµ qu¶n trÞ hÖ thèng Mdeamon ................... 34

Ch−¬ng 1. Ch−¬ng tr×nh qu¶n lý th− ®iÖn tö MDeamon ........... 34

1.1.Giíi thiÖu vÒ Mdeamon : .......................................................................... 34

1.2.C¸c th«ng tin cÇn thiÕt khi cµi ®Æt vµ cÊu h×nh Mdeamon .......................... 35

1.3.Cêu h×nh Mdeamon cho hÖ thèng ............................................................. 38

Ch−¬ng 2 : Qu¶n TrÞ hÖ thèng mdeamon .......................................... 49

2.1.T¹o, söa ch÷a vµ qu¶n lý c¸c tµi kho¶n ng−êi dïng ................................... 49

2.2.Sö dông Account Editor ®Ó t¹o vµ söa Account ......................................... 54

2.3.Qu¶n lý vµ söa chøa Mdeamon Acount ..................................................... 54

Page 69: Do an m daemon

§å ¸n tèt nghiÖp KTV Khai th¸c vµ lµm chñ Mail Server Deamon

Nhãm Sinh viªn thùc hiÖn: Vinh – Thµnh–- Quúnh

69

2.4.C¸c tÝnh n¨ng n©ng cao cña Mdeamon ...................................................... 54

2.5.T¹o nhãm sö dông th− Mailling List ......................................................... 60

2.6.ThiÕt lËp lÞch truy nhËp m¹ng ®Ó lÊy th− vµ thiÕt lËp lÞch ®Ó lÊy th− .......... 62

kÕt luËn ..................................................................................................... 67