DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення...

of 39 /39
Register your product and get support at www.philips.com/welcome Always there to help you Қолданушының нұсқасы 63 Посібник користувача 101 User manual 3 Руководство пользователя 31 DCD3020 Question? Contact Philips Question? Contact Philips

Embed Size (px)

Transcript of DCD3020 Questi on ? Philip s · Сумісні iPod/iPhone/iPad 120 Встановлення...

 • Register your product and get support atwww.philips.com/welcome

  Always there to help you

  Қолданушының нұсқасы 63Посібник користувача 101

  User manual 3Руководство пользователя 31

  DCD3020Question?Contact Philips

  Question?Contact Philips

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 1 2013/9/27 11:23:19

 • 101

  Укр

  аїнська

  UK

  Зміст1 Важливо 103

  Безпека 103

  2 Мікротеатр DVD 106Вступ 106Комплектаціяупаковки 107Оглядголовногоблока 107Оглядпультадистанційногокерування 108

  3 Під’єднання 110Встановленняпристрою 110Під'єднаннягучномовців 110Під'єднанняаудіокабелів 110Під'єднаннявідеокабелів 111Під'єднаннязовнішньогоаудіопристрою(додатково) 111Під'єднанняFM-антени 112Під'єднаннядоджерелаживлення 112

  4 Початок роботи 113Підготовкапультадистанційногокеруваннядороботи 113Увімкнення 113Налаштуваннягодинника 114Налаштуваннярівняяскравостідисплея 114Вибірпотрібногоканалуперегляду 114Вибіртелевізійноїсистеми 114Змінамовименюсистеми 115Увімкненняпослідовноїрозгортки 115

  5 Відтворення 116Відтвореннядисків 116ВідтвореннявмістуUSB-накопичувачівабозаписанихдисків 117Показслайдівпідсупровідмузики 117Керуваннявідтворенням 118Параметривідтворення 118Параметрипереглядузображень 119

  6 Відтворення вмісту iPod/iPhone/iPad 120СумісніiPod/iPhone/iPad 120ВстановленняiPod/iPhone/iPad 120ЗаряджанняiPod/iPhone/iPad 120ПрослуховуванняаудіозiPod/

  iPhone/iPad 120ВийманняiPod/iPhone/iPad 121

  7 Прослуховування радіо 122Налаштуваннярадіостанції 122Автоматичнепрограмуваннярадіостанцій 122Програмуваннярадіостанційвручну 122Увімкненняпопередньовстановленоїрадіостанції 122

  8 Налаштування звуку 123Налаштуваннярівнягучності 123Вибірзвуковогоефекту 123Вимкненнязвуку 123

  9 Налаштування параметрів 124Загальненалаштування 124Налаштуванняаудіо 124Налаштуваннявідео 124Вибране 125

  10 Інші функції 127Увімкненнярежимудемонстрації 127Налаштуваннятаймерабудильника 127Налаштуваннятаймеравимкнення 128Прослуховуваннязвукузаудіопристрою 128Прослуховуваннязадопомогоюнавушників 128

  11 Інформація про виріб 129Технічніхарактеристики 129Форматидисків,щопідтримуються 130ВідомостіпроможливостівідтвореннязUSB-пристроїв 130

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 101 2013/9/27 11:24:15

 • 102 UK

  12 Усунення несправностей 132

  13 Примітка 134

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 102 2013/9/27 11:24:15

 • 103

  Укр

  аїнська

  UK

  1 Важливо

  Безпека

  Попереджувальні символи

  Символблискавкивказуєнате,щопристрійміститьнеізольованіматеріали,якіможутьспричинитиураженняелектричнимструмом.Щобубезпечитисебетаіншихкористувачівпристрою,нерозбирайтекорпус.Знакокликувказуєнафункції,використовуватиякіслідлишепісляретельногоознайомленнязвідповіднимиінструкціямидляуникненняпроблемуроботічиобслуговуванніпристрою.ПОПЕРЕДЖЕННЯ.Щобзменшитиризикураженняелектричнимструмом,пристрійслідоберігативідвпливудощучивологи,атакожнеставитинаньогопосудинизрідиною,наприкладвази.УВАГА!Щобзапобігтиураженнюелектричнимструмом,повністювставляйтештепсельурозетку.(Длярегіонів,девикористовуютьсяштепселізрозрізненнямполярності:щобзапобігтиураженнюелектричнимструмом,вставляйтеширокийконтактуширокийроз'єм).

  Важливі заходи безпеки• Дотримуйтесьусіхвказівок.• Візьмітьдоувагивсіпопередження.• Невикористовуйтевиріббіляводи.• Чистітьвиріблишесухоюганчіркою.• Незакривайтевентиляційніотвори.

  Встановлюйтевирібзгіднозінструкціямивиробника.

  • Неставтевиріббіляджерелтепла,наприкладбатарей,обігрівачів,печейабоіншихвиробів(включаючипідсилювачі),яківиробляютьтепло.

  • Слідкуйте,щобнестатинакабельживленнячинеперетиснутийого,особливобіляштекерівтавмісцяхвиходузвиробу.

  • Використовуйтелишеприладдя,вказаневиробником.

  • Ставтевиріблишенавізок,підставку,триногу,кронштейнабостіл,якийрекомендованийвиробникомабопостачаєтьсязвиробом.Якщовирібвстановленонавізок,пересувайтевізокобережно,щобуникнутиперевертання,якеможеспричинититравму.

  • Від'єднуйтепристрійвідмережіпід

  часгрозиабоколиВинеплануєтенимкористуватисяпротягомтривалогочасу.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 103 2013/9/27 11:24:15

 • 104 UK

  • Обслуговуваннявиробумаєздійснюватисякваліфікованимиособами.Обслуговуваннявиробупотрібнетоді,коливирібпошкодженотимчиіншимчином,наприкладпошкодженокабельживленняабоштекер,навиріброзлиторідинуабовпавякийсьпредмет,вирібупав,потрапивпіддощабоусередовищезвисокоювологістючипростонепрацюєналежнимчином.

  • ПОПЕРЕДЖЕННЯщодовикористаннябатареї–Длязапобіганнявитіканнюбатареї,щоможеспричинититілесніушкодження,пошкодженнямайначипристрою:• Встановлюйтебатареїналежним

  чином,враховуючизначенняполярності+та-,якцевказанонапристрої.

  • Невикористовуйтеодночаснорізнітипибатарей(старітанові,вуглецевіталужнітощо).

  • Батареїслідоберігативіднадмірноїдіїтепла(наприкладсонячнихпроменів,вогнютощо).

  • ЯкщоВинеплануєтекористуватисяпристроємтривалийчас,батареїслідвийняти.

  • Оберігайтевирібвідрідинтабризок.• Неставтенавирібречей,якіможуть

  спричинитийогопошкодження(напр.,ємностізрідиною,запаленісвічки).

  • ЯкщодлявимиканняпристроювикористовуєтьсяштепсельнавилкаабоШТЕПСЕЛЬ,слідстежитизайогосправністю.

  Ризикперегрівання!Невстановлюйтепристрійузакритомупросторі.Завждизалишайтенеменше10смпросторунавколопристроюдлязабезпеченняналежноївентиляції.Слідкуйте,щобшториабоіншіпредметинезакриваливентиляційніотворипристрою.

  Попередження

  • Ужодномуразінезнімайтекорпуспристрою. • Деталіцьогопристроюнеможназмащувати. • Ставтепристрійнаміцну,стійкуірівнуповерхню. • Ужодномуразінеставтепристрійнаіншеелектричнеобладнання.

  • Використовуйтепристрійлишевприміщенні.Тримайтепристрійподалівідводи,вологитаємностейзрідиною.

  • Зберігайтепристрійподалівідпрямихсонячнихпроменів,джерелвідкритоговогнюаботепла.

  • Ужодномуразінедивітьсянапроменілазеравсерединіпристрою.

  Безпека слухуВибирайте середній рівень гучності.• Використаннянавушниківізвисоким

  рівнемгучностіможепошкодитислух.Цейвирібможепередаватизвуквтакихдіапазонахдецибел,заякихлюдинаможевтратитислух,навітьякщопрослуховуваннятриваєменшехвилини.Вищийдіапазончастотдецибелпризначенодлятих,хтовжемавпроблемизіслухом.

  • Звукможевидаватисянетаким,якимвінєнасправді.Ізчасомвнаслідокпрослуховування"прийнятногорівня"слухадаптуєтьсядовищоїгучностізвуку.Отже,післятривалогопрослуховування"нормальна"гучністьможевидаватисявисокоюінеприйнятноюнаслух.Щобпозбутисятакоговідчуття,вибирайтебезпечнийрівеньгучності,покислухнеадаптується.

  Щоб встановити безпечний рівень гучності:• Встановітьрегуляторгучностіу

  положеннянизькоїгучності.• Повільнозбільшуйтерівеньгучності,

  покизвукнебудеприйнятнимінебудевідтворюватисячіткотабезспотворень.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 104 2013/9/27 11:24:15

 • 105

  Укр

  аїнська

  UK

  Користуйтеся навушниками протягом розумних проміжків часу:• Тривалепрослуховуваннянавітьіз

  "безпечним"рівнемзвукуможетакожпризвестидовтратислуху.

  • Помірковановикористовуйтепристрійіпрослуховуйтевмістізперервами.

  Використовуючи навушники, дотримуйтеся поданих інструкцій.• Прослуховуйтевмістізвідповідною

  гучністюпротягомрозумнихпроміжківчасу.

  • Незмінюйтерівеньгучності,покислухнеадаптується.

  • Завждивибирайтетакийрівеньгучності,щобчутизвукидовколасебе.

  • Употенційнонебезпечнихситуаціяхслідкористуватисянавушникамизобережністюаботимчасовоїхвимикати.Невикористовуйтенавушникизакермомтранспортногозасобу,велосипеда,перебуваючинароликахтощо;цеможеспричинитиаваріюівбагатьохрегіонахєзаборонено.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 105 2013/9/27 11:24:15

 • 106 UK

  2 Мікротеатр DVD

  ВітаємовасізпокупкоюталаскавопросимодоклубуPhilips!Щобуповніскористатисяпідтримкою,якупропонуєPhilips,зареєструйтесвійвирібнавеб-сайтіwww.philips.com/welcome.

  ВступЗавдяки цьому пристрою можна:• переглядативідеоздисківDVD/VCD/

  SVCD,iPod/iPhone/iPadабоUSB-накопичувачів

  • слухатиаудіоздисків,iPod/iPhone/iPadабоUSB-накопичувачів

  • переглядатизображенняздисківабоUSB-накопичувачів

  • ПрослуховуванняFM-радіо

  Насичений звук забезпечують такі звукові ефекти:• динамічнепідсиленнянизькихчастот

  (DBB)• регулюванняцифровогозвуку(DSC)

  Пристрій підтримує такі формати носіїв/дисків:

  МожнавідтворюватиDVD-дискизподанимнижчерегіональнимкодом.

  Регіональний код DVD Країни

  Росія

  Комплектація упаковкиПеревіртевміступакування:• Головнийблок• 2гучномовці• Пультдистанційногокерування(без

  батареї)• Композитнийвідеокабель(жовтий)• Кабельживлення• КабельMP3LINK• FM-антена• 8гумовихнакладок• Посібниккористувача• Короткийпосібник

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 106 2013/9/27 11:24:16

 • 107

  Укр

  аїнська

  UK

  Огляд головного блока

  a

  • Увімкненняпристроюабоперехідурежимочікування.

  b PRESET +/-• Вибірпопередньовстановленої

  радіостанції.• Перехіддопопереднього/

  наступногоальбому.

  a b c d e f

  h

  i

  j

  k

  l

  m

  n

  o

  g

  c / • Перехіддопопередньої/наступної

  доріжки.• Пошукумежахдоріжки/диска/USB-

  пристрою.• Налаштуйтерадіостанцію.• НавігаціявменюiPod/iPhone/iPad.• Налаштуваннячасу.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 107 2013/9/27 11:24:17

 • 108 UK

  d • Зупинкавідтворення.

  e SOURCE• Вибірджерела:DISC,FM,USB,

  DOCK,AUXINабоMP3LINK.

  f • Відкриванняабозакривання

  відділеннядлядисків.

  g Док-станція для iPod/iPhone/iPad

  h • Роз'ємUSB.

  i • Відтворенняабопризупинення

  відтворення.

  j VOLUME + / -• Регулюваннягучності.

  k Індикаторна панель• Відображенняпоточногостану.

  l Відсік для диска

  m MP3-LINK• Під'єднаннязовнішнього

  аудіопристрою.

  n • Роз'ємдлянавушників.

  o STANDBY

  Огляд пульта дистанційного керування

  a

  • Увімкненняпристроюабоперехідурежимочікування.

  b Клавіші вибору джерела• Вибірджерела.

  c CLOCK/DISPLAY• Налаштуваннягодинника.• ВідображенняданихRDS.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 108 2013/9/27 11:24:18

 • 109

  Укр

  аїнська

  UK

  d / ( / )• Пошукумежахдоріжкичидиска.• Перехіддопопередньої/наступної

  доріжки,заголовкачирозділу.• Дляменю:навігаціявліво/вправо.• Вибірпопередньовстановленої

  радіостанції.• Обертаннязображення.• Налаштуваннячасу.

  e SYSTEM/MENU• Доступабовихідізменю

  налаштуваннясистеми.

  f • Відтворенняабопризупинення

  відтворення.

  g PBC• Увімкнення/вимкненняфункції

  керуваннявідтворенням.

  h • Зупинкавідтворення.

  i DSC• Вибірпопередньовстановленого

  звуку.

  j DBB• Увімкненняабовимкненнярежиму

  динамічногопідсиленнянизькихчастот(DBB).

  k Цифрова клавіатура.• Безпосереднійвибірзаголовка/

  розділу/доріжки.

  l AUDIO• ДляVCD:вибірстерео,монолівого

  каналуабомоноправогоканалу.• ДлявідеоDVD/DivX:вибірмови

  аудіосупроводу.

  m ANGLE/PROG• ВибіркутаDVD-камери.• Програмуваннярадіостанцій.

  n RETURN/TITLE• Поверненнядопопередньогоменю.

  o REPEAT A-B• Повторневідтворенняпевної

  частинидоріжки/розділу.

  p GOTO• Вибірмісцяпочаткувідтворення

  дискапідчасвідтворення.

  q SUBTITLE• Вибірмовисубтитрів.

  r DIM• Вибіррівняяскравостідисплея.

  s VOL +/-• Регулюваннягучності.

  t • Вимкненняабовідновленнязвуку.

  u MODE• Вибіррежимівповторюваного/

  довільноговідтворення.

  v DISC/MENU• Доступабовихідізменюдиска.

  w OK• Підтвердженнявибору.

  x SLOW/ ZOOM• Дляменю:переміщеннявгору/вниз.• Налаштуваннярадіостанції.• Обертаннязображення.• ( SLOW)Длявідео:вибіррежиму

  сповільненоговідтворення.• ( ZOOM)Длявідео:(натискайте)

  вибіррежимуповільноїпрокруткивперед;(натискайтейутримуйте)збільшення/зменшення.

  y TIMER/SLEEP• Налаштуваннятаймераувімкнення.• Налаштуваннятаймеравимкнення.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 109 2013/9/27 11:24:20

 • 110 UK

  3 Під’єднання

  Встановлення пристрою

  1 Встановітьпристрійбілятелевізора.2 Поставтелівийіправийгучномовціна

  однаковійвідстанівідтелевізоратапідкутомприблизно45градусівдомісцяпрослуховування.

  Примітка

  • Щобпопередитивиникненнямагнітнихперешкодабонебажаногошуму,ужодномуразінеставтецейпристрійігучномовцінадтоблизькодобудь-якихпристроїввипромінювання.

  • Ставтепристрійнастілабоприкріплюйтедостіни. • Ужодномуразінеставтепристрійузакритушафу. • Встановлюйтепристрійбілярозеткивлегкодоступномумісці.

  Під'єднання гучномовцівПримітка

  • Длянайкращоговідтвореннязвукувикористовуйтелишегучномовцізкомплекту.

  • Під'єднуйтелишегучномовці,опірякихнеменший,ніжопіргучномовцівізкомплекту.Див.розділ"Технічніхарактеристики"цьогопосібникакористувача.

  Вставтештекеригучномовцівуроз'ємиSPEAKER OUT (LтаR)назаднійпанеліпристрою.

  Під'єднання аудіокабелівПід'єднайтеаудіокабель(червоний/білий–недодається)до:• роз'ємівAUDIO OUT (LтаR)назадній

  панеліпристрою;• вхіднихаудіороз'ємівнааудіопристрої.

  L LINE IN R TVDCD3020_51_UM_V3.0.indb 110 2013/9/27 11:24:21

 • 111

  Укр

  аїнська

  UK

  Під'єднання відеокабелівМожнавибратиоптимальневідеоз'єднання,якепідтримуєтелевізор.• Варіант № 1:під'єднаннязадопомогою

  композитноговідеокабелю(CVBS)(длязвичайноготелевізора).

  • Варіант № 2:під'єднаннязадопомогоюкомпонентнихвідеокабелів(длястандартноготелевізорааботелевізоразпослідовноюрозгорткою).

  Варіант № 1: під'єднання за допомогою композитного відеокабелюПід'єднайтекомпозитнийвідеокабель(зкомплекту)до:• роз’ємуVIDEOназаднійпанелі

  пристрою;• вхідноговідеороз'ємунателевізорі.

  TVВаріант № 2: під'єднання за допомогою компонентних відеокабелів

  Примітка

  • Відеозпослідовноюрозгорткоюдоступнелишевразіпід'єднаннятелевізоразпослідовноюрозгорткою.

  • Якщотелевізорнепідтримуєпослідовноїрозгортки,зображеннябудевідсутнім.

  • Інформаціюпроувімкненняпослідовноїрозгорткителевізорадив.упосібникукористувачателевізора.

  Під'єднайтетелевізорізпослідовноюрозгорткоюзадопомогоюкомпонентноговідеокабелюдлякращоїякостівідео.Під'єднайтекомпонентнівідеокабелі(червоний/блакитний/зелений–недодаються)до:• компонентнихроз'ємів(Pb/Cb, Pr/Crта

  Y)назаднійпанеліпристрою;• компонентнихвхіднихроз'ємівна

  телевізорі.

  Під'єднання зовнішнього аудіопристрою (додатково)Задопомогоюцьогопристроюможнатакожпрослуховувативмістзовнішньогоаудіопристрою.

  COMPONENT VIDEO INPUT

  Pb/Cb Pr/Cr Y

  TV

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 111 2013/9/27 11:24:21

 • 112 UK

  • Варіант № 1:під'єднаннязадопомогоюроз'ємівAUX-IN

  • Варіант № 2:під'єднаннязадопомогоюроз'ємуMP3-LINK

  Варіант № 1: під'єднання за допомогою роз'ємів AUX INПід'єднайтеаудіокабелі(червоний/білий–недодаються)до:• роз'ємівAUX-IN (LтаR)назадній

  панеліпристрою;• вихіднихаудіороз'ємівназовнішньому

  аудіопристрої.

  Варіант № 2: під'єднання за допомогою роз'єму MP3-LINK INПід'єднайтекабельMP3Linkдо:• роз'ємуMP3-LINKнапереднійпанелі

  пристрою;• роз'ємудлянавушниківназовнішньому

  аудіопристрої.

  Під'єднання FM-антениПорада

  • Дляоптимальногоприйомусигналурозкладітьантенуповністюіпоставтеїїумісцізхорошимнадходженнямсигналу.

  • ЩобпокращитиприйомстереосигналувFM-діапазоні,під'єднуйтезовнішнюFM-антенудороз'ємуFM ANTENNA.

  • Пристрійнепідтримуєприйомрадіосигналунасередніххвилях.

  Під'єднайтеFM-антенузкомплектудороз'ємуFM ANTENNAназаднійпанеліпристрою.

  Під'єднання до джерела живлення

  Увага!

  • Ризикпошкодженнявиробу!Перевірте,чинапругавмережівідповідаєзначеннюнапруги,вказаномуназаднійабонижнійпанеліпристрою.

  • Передтимякпід'єднуватикабельзмінногоструму,потрібновиконативсііншіпід'єднання.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 112 2013/9/27 11:24:22

 • 113

  Укр

  аїнська

  UK

  4 Початок роботи

  Увага!

  • Невідповідневикористаннязасобівкерування,виконанняналаштуваньчифункційбездотриманнявказівокцьогопосібникаможепризвестидорадіоактивногоопроміненняабоспричинитивиникненнянебезпечнихситуацій.

  Завждивиконуйтевказівкиуцьомурозділіізвказаноюпослідовністю.ЯкщоВизвернетесядоPhilips,Васзапитаютьмодельтасерійнийномерпристрою.Модельтасерійнийномервказанізнизунапристрої.Запишітьтутцифри:Номермоделі________________________Серійнийномер______________________

  Підготовка пульта дистанційного керування до роботи

  Увага!

  • Ризиквибуху!Тримайтебатареїподалівідджерелатепла,сонячнихпроменівабовогню.Ніколинеутилізуйтебатареїувогні.

  Щоб вставити батарею в пульт дистанційного керування, виконайте подані далі дії. 1 Відкрийтебатарейнийвідсік.2 Вставте2батареїтипуAAA(невходять

  укомплект),враховуючивідповіднізначенняполярності(+/-),якзображенонамалюнку;

  3 Закрийтебатарейнийвідсік.

  Примітка

  • ЯкщоВинеплануєтекористуватисяпультомдистанційногокеруванняпротягомтривалогочасу,батареїслідвийняти.

  • Невикористовуйтеодночасностарійновібатареїаборізнітипибатарей.

  • Батареїможутьміститихімічніречовини,томуутилізуйтеїхналежнимчином.

  УвімкненняНатисніть . » Пристрійперейдедоостанньоговибраногоджерела.

  Перехід у режим очікування чи режим очікування з економією енергіїЩобпристрійперейшовурежимочікування,зновунатисніть . » Наекраніз'явитьсягодинник(якщойогоналаштовано).

  a

  b

  c

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 113 2013/9/27 11:24:23

 • 114 UK

  Перехід у режим очікування з економією енергіїНатиснітьтаутримуйте понад3секунди. » Вимкнетьсяпідсвіткадисплея. » Увімкнетьсячервонийіндикаторрежимуекономіїенергії.

  Перемикання між режимом очікування та режимом очікування з економією енергіїНатиснітьтаутримуйте понад3секунди.

  Примітка

  • Пристрійпереходитьурежимочікуваннязекономієюенергіїпісля15хвилинурежиміочікування.

  Налаштування годинника

  1 УрежиміочікуваннянатиснітьтаутримуйтеCLOCK/DISPLAYпротягомтрьохсекунд,щобувімкнутирежимналаштуваннягодинника. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюгодини.

  2 Натисніть / ,щобвстановитигодину,післячогозновунатиснітьCLOCK/DISPLAY. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюхвилин.

  3 Повторітькрок2,щобвстановитихвилину.

  Налаштування рівня яскравості дисплеяЩобвибратирівеньяскравості,врежиміочікуваннякількаразівнатиснітьDIM.

  Вибір потрібного каналу перегляду

  1 НатиснітьDISC,щобперейтиврежимдисків.

  2 Увімкнітьтелевізорівиберітьпотрібнийканалвхідноговідеооднимізнаведенихнижчеспособів:• Перейдітьдонайнижчогоканалу

  нателевізорі,потімнатискайтекнопкупереходунижче,покиневідобразитьсяблакитнийекран.

  • Натиснітькількаразівкнопкуджереланапультідистанційногокеруваннядлятелевізора.

  Порада

  • КаналвхідноговідеосигналузнаходитьсяміжнайнижчимтанайвищимканаламиіможематиназвуFRONT,A/VIN,VIDEOтощо.Щобдізнатися,яквибиратипотрібнийвхіднателевізорі,див.посібниккористувачателевізора.

  Вибір телевізійної системиЯкщовідеоневідображаєтьсяналежнимчином,змінітьценалаштування.ЗазамовчуваннямценалаштуванняспівпадаєзнайбільшпоширенимналаштуваннямдлятелевізорівуВашійкраїні.1 натиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберіть[Налаштування відео].3 Виберіть[ТВ-система],післячого

  виберіть .4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.

  • [NTSC]:длятелевізораізсистемоюкольоруNTSC.

  • [PAL]:длятелевізораізсистемоюкольоруPAL.

  • [Multi](Кілька):длятелевізора,сумісногоізсистемамиPALіNTSC.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 114 2013/9/27 11:24:23

 • 115

  Укр

  аїнська

  UK

  5 Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

  6 Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/MENU.

  Зміна мови меню системи

  1 натиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберіть[Загальні налашування].3 Виберіть[Мова екр. меню]інатисніть

  .4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.5 Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/

  MENU.

  Увімкнення послідовної розгорткиПрогресивнарозгорткавідображаєудвічібільшекадрівнасекундупорівнянозчерезрядковоюрозгорткою(звичайнателевізійнасистема).Використанняпослідовноїрозгорткизмайжеудвічібільшоюкількістюрядківгарантуєвищуроздільнуздатністьтаякістьзображення.Передтимяквмикатицюфункцію,перевірте,чи:• телевізорпідтримуєпослідовну

  розгортку;• пристрійпід'єднанодотелевізора

  задопомогоюкомпонентноговідеокабелю.

  1 Увімкнітьтелевізор.2 Перевірте,чивимкненорежим

  послідовноїрозгорткителевізора(див.посібниккористувачателевізора).

  3 Перемкнітьтелевізорнапотрібнийканалпереглядудляпристрою.

  4 НатиснітьDISC,післячогонатиснітьSYSTEM/MENU.

  5 Натисніть / ,щобвибративменю[Налаштування відео],післячогонатисніть .

  6 Виберіть[Прогрес. розг.]інатиснітьOK. » Налаштуванняпрогресивноїрозгорткивиконано.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 115 2013/9/27 11:24:23

 • 116 UK

  5 ВідтворенняУвага!

  • Існуєризикпошкодженняпристрою!Ужодномуразінепереміщайтепристрійпідчасвідтворення.

  Відтворення дисківУвага!

  • Ризикпошкодженнявиробу!Ужодномуразіневикористовуйтедискизтакимиаксесуарами,якфіксаторидисківабовідновлювачідисків.

  • Ужодномуразінекладітьувідділеннядлядисківіншихпредметів,окрімдисків.

  1 ЩобвибратиДИСК,натиснітьDISC.2 Вгорінапристроїнатисніть ,щоб

  відкритивідділеннядлядисків.3 Вставтедискнаписомдогори.4 Щобзакритивідділеннядлядисків,

  натисніть . » Відтвореннярозпочнетьсяавтоматично.

  • Щобпризупинитиабовідновитивідтворення,натиснітькнопку .

  • Щобзупинитивідтворення,натиснітькнопку .

  • Щобперейтидопопереднього/наступногозаголовка/розділу/доріжки,натисніть / .

  Якщо відтворення не розпочинається автоматично:виберітьзаголовок,розділчидоріжкутанатисніть .

  Порада

  • ДлявідтвореннязаблокованогоDVD-дискапотрібноввести6-значнийпарольбатьківськогоконтролю.

  Використання меню дискаПіслявстановленнядискаDVD/(S)VCDнаекранітелевізораз'являєтьсяменю.Щобувійтивменючивийтизньоговручну,натиснітьDISC/MENU.Для дисків VCD із функцією керування відтворенням (PBC) (лише версія 2.0):ФункціяPBCдозволяєвідтворюватидискиVCDвінтерактивномурежимівідповіднодоекранаменю.Щобувімкнутиабовимкнутифункціюкеруваннявідтворенням,підчасвідтвореннянатиснітьPBC. » КолирежимPBCувімкнено,відображаєтьсяекранменю.

  » КолирежимPBCвимкнено,відновлюєтьсявідтворенняузвичайномурежимі.

  Вибір мови аудіосупроводуЩобвибратимовуаудіосупроводудлявідеоDVDчиDivX(Ultra),підчасвідтвореннядисканатиснітьAUDIO. » З'являтьсяпараметримови.Якщовибраніаудіоканалинедоступні,використовуєтьсяаудіоканалдисказазамовчуванням.

  Примітка

  • ДляокремихDVD-дисківмовуможназмінитилишевменюдиска.НатиснітьDISC/MENUдляпереходудоменю.

  Вибір мови субтитрівЩобвибратимовусубтитрівдлявідеоDVDчиDivX(Ultra),підчасвідтвореннякількаразівнатиснітьSUBTITLE.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 116 2013/9/27 11:24:24

 • 117

  Укр

  аїнська

  UK

  Примітка

  • ДляокремихDVD-дисківмовуможназмінитилишевменюдиска.НатиснітьDISC/MENUдляпереходудоменю.

  Відтворення вмісту USB-накопичувачів або записаних дисківМожнавідтворюватифайлиіззображеннямиDivX(Ultra)/MP3/WMA/JPEG,скопійованінаCD-R/RW,DVD-дискізможливістюзаписуабоUSB-накопичувач.1 Вибірджерела.

  • ДляUSB-накопичувачанатиснітьUSB.

  • ДлядисканатиснітьDISC. 2 ВставтеUSB-накопичувачабодиск.

  » Відтвореннярозпочнетьсяавтоматично.

  Вибір певного файлу для відтворення1 Щобзупинитивідтворення,натисніть . 2 Щобвибратипапку,натисніть

  / ,післячогонатиснітьOKдляпідтвердження.• Щобповернутисядопопереднього

  меню,натиснітьRETURN/TITLE.3 Щобвибратизпапкипотрібнийфайл,

  натисніть / .4 Длявідтвореннянатисніть .

  • Щобпризупинитиабовідновитивідтворення,натиснітькнопку .

  • Щобперейтидопопереднього/наступногофайлу,натисніть / .

  • ЩобзмінитимовусубтитрівпідчасвідтвореннявідеоDivX(Ultra),натиснітьSUBTITLE.

  Примітка

  • МожнавідтворюватилишевідеоDivX(Ultra),взятінапрокатабопридбанізадопомогоюреєстраційногокодуDivXцьогопристрою.

  • Файлисубтитрівізрозширенням.srt,.smi,.sub,.ssa,.assпідтримуються,аленевідображаютьсяуменюнавігаціїфайлом.

  • Файлсубтитрівмаєназиватисятаксамо,яківідеофайл.

  Показ слайдів під супровід музикиЦейпристрійможеодночасновідтворюватифайлиформатуMP3/WMAіфотографіїформатуJPEG.

  Примітка

  • ДляцьогофайлиMP3/WMAтаJPEGмаютьзберігатисянаодномудискуабонакопичувачіUSB.

  1 РозпочнітьвідтворенняфайлуMP3/WMA.

  2 Перейдітьдопапки/альбомузфотографіямиінатисніть ,щобпочатипоказслайдів. » Почнетьсяпоказслайдів,якийтриватимедозакінченняпапкизфотографіямиабоальбому.

  » Відтворенняаудіотриватимедокінцяостанньогофайлу.

  • Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

  • Щобзупинитипоказслайдів,натисніть .

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 117 2013/9/27 11:24:24

 • 118 UK

  Керування відтворенням

  Вибір режиму повторного/довільного відтворенняЩобвибратипараметрвідтворення,підчасвідтвореннянатискайтеMODEкількаразів.• Щобвідновитизвичайневідтворення,

  кількаразівнатискайтеMODE,покирежимнезникнездисплея.

  Пошук вперед/назадЩобвибратишвидкістьпошуку,підчасвідтвореннявідео/аудіокількаразівнатисніть

  / .• Щобвідновитивідтворенняназвичайній

  швидкості,натисніть .

  Пошук за часом або номером заголовка/розділу/доріжки

  1 Підчасвідтвореннявідео/аудіонатиснітьGOTO.

  2 Введітьпотрібнийчасабономер.• Уполівведеннячасувведітьгодину,

  хвилинутасекундумісцяпочаткувідтворення.

  • Уполівведеннязаголовка,розділучидоріжкивведітьномерзаголовка,розділучидоріжки.

  » Відтвореннярозпочнетьсяавтоматичнозвибраногомісця.

  Відновлення відтворення відеовмісту з місця останньої зупинки

  Примітка

  • ЦяфункціядоступналишедляDVD/VCD.

  Урежимізупинки(якщодискневийнято)натисніть .Щоб скасувати режим відновлення і зупинити відтворення:Урежимізупинкинатисніть .

  Параметри відтворення

  Відображення даних RDS

  1 УрежимітюнеранатиснітьCLOCK/DISPLAY,щобвідобразитигодинник.Зновунатиснітьцюкнопку,щобвідобразитиданіRDS.

  2 ВіншомурежимінатиснітьCLOCK/DISPLAY,щобвідобразитигодинник.

  Збільшення/зменшення зображенняЩобзбільшитичизменшитизображення,підчасвідтвореннявідеонатиснітьтаутримуйте ZOOM.

  • Дляпереміщеннязбільшенимзображеннямнатисніть ZOOM.

  Режим сповільненого відтворенняЩобвибратишвидкістьповільногопрокручуванняназад/вперед,підчасвідтвореннявідеонатискайте SLOW.

  » Звукбудевимкнено.• Щобвідновитивідтворенняна

  звичайнійшвидкості,натисніть .

  Зміна кута камериНадеякихDVD-дискахмістятьсяальтернативнісцени,такіяксцени,знятіпідрізнимикутамикамери.ДлятакихDVD-дисківможнавибратиоднуздоступнихальтернативнихсцен.ДляперемиканнякутівкамерипідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьANGLE/PROG.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 118 2013/9/27 11:24:25

 • 119

  Укр

  аїнська

  UK

  Зміна аудіоканалу

  Примітка

  • ЦяфункціядоступналишедлявідеонадискахVCDтавідеоDivX(Ultra).

  ПідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьAUDIO,щобвибратидоступнийнадискуаудіоканал:

  • [Моно лівий]• [Моно правий]• [Мікшуван.-моно]• [Стерео]

  Параметри перегляду зображень

  Обертання зображеньЩобобернутизображенняпротиабозагодинниковоюстрілкою,підчасвідтвореннянатисніть / .

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 119 2013/9/27 11:24:25

 • 120 UK

  6 Відтворення вмісту iPod/iPhone/iPad

  КолиiPod/iPhone/iPadвставленовцюмікросистему,можнаслухатимузикучерезгучномовці.

  Примітка

  • Утакомуразіаудіосигналневідтворюєтьсячерезроз'ємдлянавушників.

  Сумісні iPod/iPhone/iPadПристрійпідтримуєподанінижчемоделіiPod,iPhoneтаiPad.Розробленодля• iPod 5G• iPod 4G• iPodміні• iPodtouch(1-е,2-е,3-єта4-епокоління)• iPod classic• iPodnano(1-е,2-е,3-є,4-е,5-ета6-те

  покоління)• iPhone 4• iPhone 3GS• iPhone 3G• iPhone• iPad

  Встановлення iPod/iPhone/iPad

  1 Піднімітьдок-станціюдляiPod/iPhone/

  iPadнаверхнійпанелідоклацання.2 ВставтеiPod/iPhone/iPadудок-станцію.

  Заряджання iPod/iPhone/iPadКолипристрійпід'єднанододжерелаживлення,вставленийудок-станціюiPod/iPhone/iPadавтоматичнопочинаєзаряджатися.

  Примітка

  • iPodізкольоровимдисплеєм,iPodclassicтаiPodізвідеонепідтримуютьзаряджаннянадок-станції.

  Прослуховування аудіо з iPod/iPhone/iPad

  1 iPod/iPhone/iPadмаєбутинадійновстановлено.

  2 НатиснітьDOCK,щобвибратиiPod/iPhone/iPad.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 120 2013/9/27 11:24:25

 • 121

  Укр

  аїнська

  UK

  3 РозпочнітьвідтворенняаудіонаiPod/iPhone/iPad. • Щобпризупинити/відновити

  відтворення,натиснітькнопку .• Щобвибратиіншудоріжку,

  натисніть / .• Щобвибратидоріжку,натисніть /

  длявиборупотрібногоелемента,післячогонатиснітьOKдляпідтвердження.

  Виймання iPod/iPhone/iPad

  1 ВиймітьiPod/iPhone/iPadіздок-станції.2 Натисніть,щобсховатидок-станцію.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 121 2013/9/27 11:24:26

 • 122 UK

  7 Прослухову-вання радіо

  Порада

  • Встановітьантенуякомогадалівідтелевізора,відеомагнітофонатаіншихджерелвипромінювання.

  • Дляоптимальногоприйомусигналурозкладітьантенуповністюіпоставтеїїумісцізхорошимнадходженнямсигналу.

  Налаштування радіостанції

  1 НатиснітьFM.2 Натиснітьтаутримуйте / протягом

  трьохсекунд. » З'явитьсянапис[SEARCH](пошук). » Радіоавтоматичноналаштуєтьсянастанціюзхорошимприйомомсигналу.

  3 Щобналаштуватиіншірадіостанції,повторітькрок2.• Щобналаштуватирадіостанцію

  зіслабкимсигналом,кількаразівнатискайте / ,покисигналнебудеоптимальним.

  Автоматичне програмування радіостанцій

  Примітка

  • Можназапрограмуватинебільше20радіостанцій.

  Щобувімкнутирежимавтоматичногопрограмування,урежимітюнеранатиснітьтаутримуйтеANGLE/PROGпротягомтрьохсекунд. » Накороткийчасз'явитьсянапис[AUTO

  SCAN](автоматичнийпошук).

  » Усідоступнірадіостанціїпрограмуютьсяупорядку,щозалежитьвідпотужностіприйомусигналу.

  » Першазапрограмованарадіостанціятранслюєтьсяавтоматично.

  Програмування радіостанцій вручну

  Примітка

  • Можназапрограмуватинебільше20радіостанцій.

  1 Налаштуйтерадіостанцію.2 Щоброзпочатипрограмування,

  натиснітьANGLE/PROG.3 Натисніть / ,щобвибратиномервід

  1до20дляцієїрадіостанції,інатиснітьANGLE/PROGдляпідтвердження. » З'явитьсяпопередньовстановленийномерічастотапопередньовстановленоїстанції.

  4 Щобзапрограмуватиіншірадіостанції,повторітьпопереднікроки.

  Примітка

  • Щобзамінитизапрограмованустанцію,замістьнеїзбережітьіншустанцію.

  Увімкнення попередньо встановленої радіостанціїЩобвибратипопередньовстановленийномер,урежимірадіонатисніть / .• Длябезпосередньоговибору

  попередньовстановленогономераможнатакожнатиснутипотрібнукнопкузцифрою.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 122 2013/9/27 11:24:26

 • 123

  Укр

  аїнська

  UK

  8 Налаштування звуку

  Налаштування рівня гучностіЩобзбільшити/зменшитигучність,підчасвідтвореннянатискайтеVOL +/-.

  Вибір звукового ефектуПримітка

  • Одночасновикористовуватирізнізвуковіефектинеможливо.

  Вибір попередньо встановленого звукуПідчасвідтвореннякількаразівнатиснітьDSC,щобвибрати:• [Класика]• [Джаз]• [Поп]• [Рок]

  Підсилення низьких частотНайкращіналаштуванняфункціїDBB(динамічнепідсиленнянизькихчастот)генеруютьсяавтоматичнопідчаскожноговиборупараметраDSC.ФункціюDBBможнаналаштувативручувідповіднодосередовищапрослуховування.Щобувімкнути/вимкнутифункціюDBB,підчасвідтвореннякількаразівнатиснітьDBB.• [DBB]:функціюDBBувімкнено.

  Вимкнення звукуЩобвимкнутичиувімкнутизвук,підчасвідтвореннянатискайте .

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 123 2013/9/27 11:24:26

 • 124 UK

  9 Налаштування параметрів

  1 НатиснітьSYSTEM/MENU.2 Виберітьсторінкуналаштування.3 Виберітьпараметрінатисніть .4 ВиберітьналаштуванняінатиснітьOK.

  • Щобповернутисядопопередньогоменю,натиснітьRETURN/TITLE.

  • Щобвийтизменю,натиснітьSYSTEM/MENU.

  Загальне налаштуванняНасторінці[Загальні налашування]можнавибратиподанінижчепараметри.[Мова екр. меню]:вибірмовиекранногоменю.[Код DivX(R) VOD]:відображенняреєстраційногокодуDivX(R).

  Примітка

  • ЯкщоВиберетевідеонапрокатабокупуєтейогонаhttp://vod.divx.com/,вводьтецейреєстраційнийкодDivX.ВідеоDivX,взятінапрокатабопридбанічерезслужбуDivX®VOD(VideoOnDemand),можнавідтворюватилишенапристрої,дляякогоцевідеозареєстроване.

  [DivX Deactivation]:деактиваціяавторизаціїдляпоточногокористувача.

  Налаштування аудіоНасторінці[Налаштування аудіо]можнавибратиподанінижчепараметри.[Цифровий вихід]:вибіраудіоформатів,якіпідтримуютьсяпід'єднанимпристроєм.• [Вимк.]:вимкненняцифровоговиходу.

  • [PCM]:вибирайтецейпараметр,якщобагатоканальнийаудіосигналнерозкодовуєтьсяпід'єднанимпристроєм.

  • [Все]:вибирайтецейпараметр,якщопід'єднанийпристрійпідтримуєформатибагатоканальногоаудіо.

  [Нічний режим]:робитьгучнийзвукм'якшим,ам'якийзвукголоснішим,завдякичомуDVD-фільмиможнапереглядатизнизькимрівнемгучності,незаважаючиоточуючим.• [Увімк.]:длятихогопереглядувночі

  (лишедляDVD-дисків).• [Вимк.]:відтворенняоб'ємногозвукуз

  повнимдинамічнимдіапазоном.

  Налаштування відеоНасторінці[Налаштування відео]можнавибратиподанінижчепараметри.[ТВ-система]:якщовідеоневідображаєтьсяналежнимчином,змінітьценалаштування.ЗазамовчуваннямценалаштуванняспівпадаєзнайбільшпоширенимналаштуваннямдлятелевізорівуВашійкраїні.• [NTSC]:длятелевізораізсистемою

  кольоруNTSC.• [PAL]:длятелевізораізсистемою

  кольоруPAL.• [Multi](Кілька):длятелевізора,сумісного

  ізсистемамиPALіNTSC.[TV Display](ДисплейТВ):форматтелевізоравизначаєформаткадрувідповіднодотипупід'єднаноготелевізора.

  • [4:3 Pan Scan](Панорама4:3):

  відображеннянаповнувисотузобрізанимикраями.

  • [4:3 Letterb.]("Поштоваскринька"4:3):широкоекраннийрежимізчорнимисмугамизверхутазнизунаекрані.

  4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 124 2013/9/27 11:24:27

 • 125

  Укр

  аїнська

  UK

  • [16:9](Широкийекран16:9):форматвідображення16:9.

  [Парам. зображ.]:вибірпопередньовизначенихналаштуванькольорузображення.• [Стандартні]:налаштуванняоригінальних

  кольорів.• [Vidvid](Яскраві):налаштуванняяскравих

  кольорів.• [Cool](Холодні):м'якікольори.• [Особисті]:виконаннявласних

  налаштуванькольору.Встановітьрівеньяскравості,контрастності,чіткості/відтінківтанасиченнякольорів,післячогонатиснітькнопкуOK.

  [Компон. відео]:налаштуваннявідеовиходувідповіднодовідеоз'єднання.Уразівикористаннякомпозитногоз'єднанняценалаштуваннянепотрібне.• [S-Video]:вибирайтецейпараметруразі

  використанняз'єднанняS-Video.• [Черезрядков.]:длязвичайного

  телевізора–увімкненнярежимучерезрядковоїрозгортки.

  • [Прогрес. розг.]:длятелевізоразпослідовноюрозгорткою–увімкненнярежимупрогресивноїрозгортки.

  ВибранеНасторінці[Параметри]можнавибратиподанінижчепараметри.[Аудіо]:вибірпотрібноїмовиаудіосупроводудиска.[Субтитри]:вибірпотрібноїмовисубтитрівдлядиска.[Меню диска]:вибірпотрібноїмовисубтитрівдиска.

  Примітка

  • Якщодляпевногодискавибранамованедоступна,дисквикористовуємову,визначенузазамовчуванням.

  • Дляокремихдисківмовусубтитрів/аудіоможназмінитилишевменюдиска.

  [Субтитри DivX]:вибірнаборусимволів,щопідтримуєсубтитриDivX.

  Примітка

  • Файлсубтитрівповиненматитакужназву,щойфайлізфільмом.Наприклад,якщоназвафайлузфільмом"Кіно.avi",тодіназватекстовогофайлуповиннабути"Кіно.sub"або"Кіно.srt".

  [Батьк. контр.]:обмеженнядоступудодисків,якінепризначенідляпереглядудітьми.Такітипидисківслідзаписуватизрейтингами.

  1)НатиснітьOK.2)ВиберітьрейтинговийрівеньінатиснітькнопкуOK.3)Задопомогоюкнопокізцифрамивведітьпароль.

  Примітка

  • Длявідтвореннядисківізрейтингами,якіперевищуютьрівень,визначенийупункті[Батьк. контр.],потрібенпароль.

  • Рейтингирізнятьсязалежновідкраїни.Щобдозволитивідтворенняусіхдисків,виберіть[8 Adult].

  • Надеякихдискахєпозначкирейтингу,однакзаписанівонибезурахуваннярейтингів.Ізтакимидискамицяфункціянезастосовується.

  [Пароль]:ценалаштуваннядозволяєзмінитипарольдлябатьківськогоконтролю.Парользазамовчуванням–0000.

  1)Задопомогоюкнопокізцифрамиуполі[Старий пароль]введіть"0000"абоостаннійвстановленийпароль.2)Уполі[Новий пароль]введітьновийпароль.3)Уполі[Підтвер. пароль]введітьновийпарольщераз.4)Щобвийтизменю,натиснітькнопкуOK.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 125 2013/9/27 11:24:27

 • 126 UK

  Примітка

  • ЯкщоВизабулипароль,введіть"0000",першніжвстановитиновийпароль.

  [Про версію]:відображенняверсіїпрограмногозабезпеченняпристрою.[Стандартні]:відновленняусіхстандартнихзаводськихналаштувань,окрімпароляіналаштуваньбатьківськогоконтролю.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 126 2013/9/27 11:24:27

 • 127

  Укр

  аїнська

  UK

  10 Інші функції

  Увімкнення режиму демонстраціїУцьомурежимідемонструютьсявсіфункції.Щобувімкнутирежимдемонстрації,урежиміочікуванняізгодинникомнаекрані(якщойогоналаштовано)натисніть наголовномублоці. » Розпочнетьсядемонстраціяосновнихдоступнихфункцій.

  Щоб вимкнути режим демонстрації:Зновунатиснітьнаосновномупристрої .

  Налаштування таймера будильникаЦейпристрійможнавикористовуватиякбудильник.ЯкджерелосигналубудильникаможнавибратиDISC,FM,iPod/iPhone/iPadабоUSB.

  Примітка

  • Годинникповиненпоказуватиправильнийчас.

  1 УрежиміочікуваннянатиснітьтаутримуйтеTIMER/SLEEP,покинаекранінез'явитьсянапис[SET TIMER] (налаштуваннятаймера).

  2 Задопомогоюклавішівиборуджерелавиберітьджерело(DISC, FM, iPod/iPhone/iPadабоUSBінатиснітьTIMER/SLEEPдляпідтвердження. » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюгодини.

  3 Натисніть / ,щобвстановитигодину,післячогозновунатиснітьTIMER/SLEEP.

  » З'являтьсяіпочнутьблиматицифри,щовідповідаютьзначеннюхвилин.

  4 Повторітькрок4,щобвстановитихвилину.

  5 НатиснітьVOL +/-,щобналаштуватигучність,післячогонатиснітьTIMER/SLEEPдляпідтвердження. » З'явитьсяпіктограмагодинника.

  Увімкнення/вимкнення таймера будильникаУрежиміочікуваннякількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP. » Якщоувімкненотаймер,наекранівідображаєтьсянапис .

  » Якщотаймервимкнено,індикація зникаєздисплея.

  Порада

  • Таймернедоступний,коливибраноджерело"MP3 LINK"або"AUX-IN".

  • ЯкщовибраноджерелоDISC,USB,iPod,iPhoneабоiPad,адискщеневставленочиUSB-пристрій,iPod,iPhoneабоiPadщенепід'єднано,системаавтоматичнопереходитьурежимFM-радіо.

  Увімкнення/вимкнення таймера будильникаУрежиміочікуваннякількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP. » Якщоувімкненотаймер,наекранівідображаєтьсянапис .

  » Якщотаймервимкнено,індикація зникає.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 127 2013/9/27 11:24:28

 • 128 UK

  Порада

  • Таймернедоступний,коливибраноджерело"MP3 LINK"або"AUX-IN".

  • ЯкщовибраноджерелоDISC,USB,iPod,iPhoneабоiPad,адискщеневставленочиUSB-пристрій,iPod,iPhoneабоiPadщенепід'єднано,системаавтоматичнопереходитьурежимFM-радіо.

  Налаштування таймера вимкненняЦейпристрійможеавтоматичнопереходитиврежимочікуванняпіслявизначеногоперіодучасу.Колипристрійувімкнено,кількаразівнатиснітьTIMER/SLEEP,щобвибратипопередньовстановленийперіодчасу(ухвилинах). » Післяактиваціїтаймеравимкненняз'явитьсяіндикація .

  Для скасування таймера вимкнення:КількаразівнатискайтеTIMER/SLEEP,покинез'явитьсянапис[TIMER OFF](таймервимкнено). » Післяскасуваннятаймеравимкненняз'явитьсяіндикація .

  Прослуховування звуку з аудіопристроюЗадопомогоюцьогопристроюможнапрослуховувативмістзовнішньогоаудіопристрою.1 Перевірте,чипід'єднанодоцього

  пристроюзовнішнійаудіопристрій(див.розділ"Під'єднання">"Під'єднаннязовнішньогоаудіопристрою").

  2 КількаразівнатиснітьMP3 LINK/AUX-IN,щобвибративхіднийаудіосигналчерезроз'ємMP3-LINKабороз'ємиAUX-IN (LтаR).

  3 Розпочнітьвідтвореннявміступристрою(див.посібниккористувачапристрою).

  Прослуховування за допомогою навушниківВставтенавушникивроз'єм .

  Примітка

  • Уразіпрослуховуваннявмістузівставленоговдок-станціюпристроюiPod/iPhone/iPadаудіосигналневідтворюєтьсячерезроз'ємдлянавушників.Слухайтеаудіозадопомогоюгучномовців.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 128 2013/9/27 11:24:28

 • 129

  Укр

  аїнська

  UK

  11 Інформація про виріб

  Примітка

  • Інформаціяпровирібможебутизміненабезпопередження.

  Технічні характеристики

  ПідсилювачНомінальнавихіднапотужність

  2x60ВтRMS

  Частотавідповіді 80–16000Гц,±3дБ

  Співвідношення"сигнал-шум"

  >65дБ

  ВхідAux 2ВRMS,20кОм

  ДискТиплазера НапівпровідникДіаметрдиска 12см/8смДекодуваннявідео MPEG-1 / MPEG-2

  / DivXЦифроаналоговийперетворювачвідео

  12біт

  Системасигналів PAL / NTSCВідеоформат 4:3 / 16:9Співвідношення"сигнал-шум"длявідео

  >48дБ

  Цифроаналоговийперетворювачаудіо

  24Біт/96кГц

  Повнегармонійневикривлення

  <0,8%(1кГц)

  Частотавідповіді 4Гц-20кГц(44,1кГц)4Гц-22кГц(48кГц)4Гц-24кГц(96кГц)

  Співвідношення"сигнал-шум"

  >65дБ(A)

  Тюнер (FM)Діапазонналаштування 64–108МГцНалаштуваннячастоти 50кГцЧутливість–моно,співвідношення"сигнал-шум"26дБ

  80дБ/м/Вт±4дБ/м/Вт

  Загальна інформаціяМережазмінногоструму

  220–240Взмінногоструму;50/60Гц

  Споживанняелектроенергіїпідчасексплуатації

  60Вт

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 129 2013/9/27 11:24:28

 • 130 UK

  ЕнергоспоживанняурежиміочікуваннязекономієюенергіїEcoPower

  <0,5Вт

  Композитнийвідеовихід

  1.0Vp-p,75Ом

  Гніздодлянавушників 2x8мВт,32ОмПрямеUSB-з'єднання Версія2.0Розміри-Головнийблок(ШxВxГ)-Гучномовці(ШxВxГ)

  239x141,5x230мм

  142x307x230ммВага-Головнийблок-Гучномовці

  2,1кг2x2,55кг

  Формати дисків, що підтримуються• Цифровівідеодиски(DVD)• Відеокомпакт-диски(VCD)• ДискиSVCD• Цифровівідеодискитадискиз

  можливістюповторногозапису(DVD+RW)

  • Компакт-диски(CD)• Файлиіззображеннями(Kodak,JPEG)на

  CD-R(W)• ДискDivX(R)наCD-R(W):• DivX3.11,4.xта5.x• WMA

  Формати дисків MP3-CD, що підтримуються:• ISO 9660• Макс.довжинаназвизаголовка/альбому:

  12символів.• Макс.кількістьзаголовківплюсальбом:

  300.• Мін.кількістьвкладенихкаталогів:

  6рівнів.• Макс.кількістьальбомів:32.• Макс.кількістьдоріжокMP3:2000.

  • Частотадискретизації,щопідтримуєтьсядлядисківMP3:32кГц,44,1кГц,48кГц.

  • Швидкістьпередачіданих,щопідтримуєтьсядлядисківMP3:32,64,96,128,192,256(кбіт/сек).

  Непідтримувані формати дисків:• файли*.VMA,*.AAC,*.DLF,*.M3U,*.PLS,

  *.WAV• назваальбому/заголовкаіншоюмовою,

  аніжанглійська• диски,записаніуформатіJoliet• MP3ProтаMP3ізпозначкоюID3.

  Відомості про можливості відтворення з USB-пристроївСумісні USB-пристрої:• флеш-накопичувачіUSB(USB2.0або

  USB1.1);• програвачізфлеш-пам'яттюUSB(USB

  2.0абоUSB1.1);• картипам'яті(занаявностідодаткового

  пристроюдлязчитуваннякартпам'яті).

  Підтримувані формати USB:• ФорматUSBабофайловоїпам'ятіFAT12,

  FAT16,FAT32(розмірсектора:512байт).• ШвидкістьобробкиданихMP3:32-

  320кбіт/сабозміннашвидкістьобробкиданих.

  • WMAv9абостарішоїверсії.• Максимальнодозволеневкладення

  каталогівдо6рівнів.• Кількістьальбомів/папок:максимум300.• Кількістьдоріжок/заголовків:максимум

  2000.• ТегиID3v2.0абопізнішоїверсії.• ІменафайлівукодуванніUnicodeUTF8

  (максимальнадовжина:128байт)

  Непідтримувані формати USB:• Порожніальбоми:порожнімальбомом

  вважаєтьсятой,якийнеміститьфайлів

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 130 2013/9/27 11:24:28

 • 131

  Укр

  аїнська

  UK

  MP3/WMA.Такийальбомнебудевідображатисянадисплеї.

  • Файлинепідтримуванихформатівпропускаються.Наприклад,документиWord(.doc)абофайлиMP3зрозширенням.dlfігноруютьсяіневідтворюютьсяпрогравачем.

  • АудіофайлиAAC,WAV,PCM.• ФайлиWMA,захищенівідкопіювання

  технологієюDRM(.wav,.m4a,.m4p,.mp4,.aac).

  • ФайлиWMAуформатізістисненнямбезвтрат.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 131 2013/9/27 11:24:28

 • 132 UK

  12 Усунення несправностей

  Попередження

  • Ужодномуразінезнімайтекорпуспристрою.

  Щобзберегтидіюгарантії,ніколиненамагайтесясамостійноремонтуватисистему.Якщопідчасвикористанняпристроювиникаютьпевніпроблеми,першніжзвертатисядоцентруобслуговування,скористайтесянаведениминижчепорадами.Якщоценевирішитьпроблему,відвідайтевеб-сайткомпаніїPhilips(www.philips.com/support).КолиВизвертаєтесьдокомпаніїPhilips,пристрій,номермоделітасерійнийномермаютьбутипідруками.

  Відсутнє живлення • Перевірте,чикабельзмінногоструму

  пристроюпід'єднаноналежнимчином. • Перевіртеживленнярозетки. • Дляекономіїенергіїпристрій

  автоматичновимикаєтьсячерез15хвилинпіслязакінченнявідтвореннядоріжки,якщоневиконуєтьсяжоднихоперацій.

  Диска не знайдено • Вставтедиск. • Перевірте,чидисквставленонаписом

  догори. • Зачекайте,покизлінзинезникневолога. • Замінітьабопочистітьдиск. • Використовуйтефіналізованийкомпакт-

  дискабодисквідповідногоформату.

  Зображення відсутнє • Перевіртевідеоз'єднання.

  • Увімкнітьтелевізоріперемкнітьнапотрібнийканалвхідноговідеосигналу.

  • Увімкненорежимпрогресивноїрозгортки,ателевізорнепідтримуєцейрежим.

  Чорно-біле або спотворене зображення • Дискневідповідаєстандартусистеми

  кольорутелевізора(PAL/NTSC). • Інколизображенняможетрохи

  спотворюватися.Ценеєознакоюзбоюуроботіпристрою.

  • Почистітьдиск. • Спотвореннязображенняможе

  спостерігатисяпідчасналаштуванняпрогресивноїрозгортки.

  Не вдається змінити формат кадру на екрані телевізора, навіть якщо налаштовано формат дисплея телевізора. • Форматкадрузафіксованона

  вставленомуDVD-диску. • Форматкадрунеможливозмінитидля

  деякихтелевізійнихсистем.

  Немає звуку або низька якість звуку • Налаштуйтегучність. • Від'єднайтенавушники. • Перевірте,чигучномовціпід'єднано

  належнимчином. • Перевірте,чизатисненооголенідроти

  гучномовців.

  Пульт дистанційного керування не працює • Передтимякнатиснутибудь-яку

  кнопкувиборуфункції,спочаткувиберітьвідповіднеджерелозадопомогоюпультадистанційногокерування,анеголовногоблока.

  • Скоротітьвідстаньміжпультомдистанційногокеруванняіпристроєм.

  • Встановітьбатареї,правильнорозміщуючиполюси(знаки"+"/"–").

  • Замінітьбатарею. • Спрямуйтепультдистанційного

  керуваннянаприймачнапереднійпанеліпристрою.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 132 2013/9/27 11:24:29

 • 133

  Укр

  аїнська

  UK

  Диск не відтворюється • Вставтедискізможливістюзчитування

  написомдосебе. • Перевіртетипдиска,системукольорута

  регіональнийкод.Перевірте,чинадискунемаєподряпинабоплям.

  • Щобвийтизменюналаштуваннясистеми,натиснітьSYSTEM MENU.

  • Вимкнітьрежимпаролядлябатьківськогоконтролюабозмінітьрівеньобмеження.

  • Усистемізібраласяволога.Виймітьдискізалиштесистемуувімкненоюприблизнонаоднугодину.Від'єднайтетапід'єднайтештекерзмінногоструму,післячогоувімкнітьсистемузнову.

  • Дляекономіїенергіїпристрійавтоматичновимикаєтьсячерез15хвилинпіслязакінченнявідтвореннядоріжки,якщоневиконуєтьсяжоднихоперацій.

  Неможливо відтворити відеофайли DivX. • ПеревіртеповнотувідеофайлуDivX. • Перевірте,чиправильнерозширення

  файлу. • Оскількивідеофайлизахищено

  цифровимиправамиDRM,їхнеможливовідтворитичерезаналоговевідеоз'єднання(наприклад,композитне,компонентнетаScart).Перенесітьвідеовмістнадисктазапустітьвідтворенняцихфайлів.

  Поганий радіосигнал • Перемістітьпристрійподалівід

  телевізораабовідеомагнітофона. • РозкладітьFM-антенуповністю.

  Неможливо налаштувати мову аудіосупроводу або субтитрів • Дискнезаписанозаудіосупроводом

  абосубтитрамикількомамовами. • Забороненозмінюватимову

  аудіосупроводуабосубтитрівнадиску.

  Деякі файли на USB-накопичувачі не відображаються • Перевищеномаксимальнодозволену

  кількістьпапокабофайлівнаUSB-накопичувачі.Ценеєознакоюзбоюуроботіпристрою.

  • Форматицихфайлівнепідтримуються.

  USB-пристрій не підтримується• ЦейUSB-накопичувачнесуміснийіз

  пристроєм.Спробуйтепідключитиіншийпристрійабокарту.

  Таймер не працює • Налаштуйтегодинникналежнимчином. • Увімкнітьтаймер.

  Видалено налаштування годинника/таймера • Ставсязбійвелектропостачанніабо

  від'єднанокабельживлення. • Повторноналаштуйтегодинник/таймер.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 133 2013/9/27 11:24:29

 • 134 UK

  13 ПриміткаВнесеннябудь-якихзмінчимодифікаціїцьогопристрою,якінеєпозитивносхваленікомпанієюWOOXInnovations,можутьпозбавитикористувачівправакористуватисяцимпристроєм.

  ЦейвирібвідповідаєусімвимогамЄвропейськогоСоюзущодорадіоперешкод.

  Вирібвиготовленозвисокоякіснихматеріалівікомпонентів,якіможнапереробититавикористовуватиповторно.

  Позначенняувиглядіперекресленогоконтейнерадлясміттянавиробіозначає,щонацейвирібпоширюєтьсядіяДирективиРадиЄвропи2002/96/EC.Дізнайтесяпромісцевусистемурозділеногозборуелектричнихтаелектроннихпристроїв.Дійтезгіднозмісцевимизаконамиінеутилізуйтестарівиробизізвичайнимипобутовимивідходами.Належнаутилізаціястарогопристроюдопоможезапобігтинегативномувпливунанавколишнєсередовищетаздоров'ялюдей.

  Вирібміститьбатареї,яківідповідаютьЄвропейськимДирективам2006/66/ECіякінеможнаутилізуватизізвичайнимипобутовимивідходами.Дізнайтесяпромісцевусистемурозділеногозборубатарей,оскількиналежнаутилізаціядопоможезапобігтинегативномувпливунанавколишнєсередовищетаздоров'ялюдей.

  Інформація про довкілляДляупаковкивиробубуловикористанолишепотрібніматеріали.Миподбалипроте,щобупаковкуможнабулолегкорозділитинатривидиматеріалу:картон(коробка),пінополістирол(амортизуючийматеріал)таполіетилен(пакети,захиснийпінопластовийлист).Системаміститьматеріали,яківрозібраномувиглядіможназдатинапереробкутаповторневикористанняувідповіднийцентр.Утилізуйтепакувальніматеріали,використанібатареїтанепотрібніпристроївідповіднодомісцевихправовихнорм.

  ЦейпристрійзастосовуєтехнологіюзахистуавторськихправвідповіднодопатентівСШАтаіншихправінтелектуальноївласності,якіналежатькорпораціїRoviCorporation.Забороняєтьсяреконструюватитарозбиратипристрій.

  ВиготовленозгіднозліцензієюDolbyLaboratories.DolbyтасимволдвохлітерDєтоварнимизнакамикомпаніїDolbyLaboratories.

  DCD3020_51_UM_V3.0.indb 134 2013/9/27 11:24:30

 • 135

  Укр

  аїнська

  UK

  DVDVideoєтоварнимзнакомDVDFormat/Logo Licensing Corporation.

  ПРОВІДЕОDIVX.:DivX®–цецифровийвідеоформат,створенийDivX,LLC,дочірньоюкомпанієюкорпораціїRoviCorporation.ЦейпристрійDivXCertified®офіційносертифікованодлявідтвореннявідеоDivX.Відвідайтевеб-сайтdivx.com,щобпереглянутидокладнішівідомостітазавантажитизасобидляконвертуванняфайлівуформатDivX.ПРОСЛУЖБУDIVXVIDEO-ON-DEMAND:ЦейсертифікованийпристрійDivXCertified®необхіднозареєструвати,щоботриматидоступдовмісту,придбаногочерезслужбуDivXVideo-on-Demand(VOD).Щоботриматиреєстраційнийкод,перейдітьдорозділуDivXVODуменюналаштуванняпристрою.Відвідайтевеб-сайтvod.divx.com,щоботриматидокладнішуінформаціюпрореєстрацію.ПристріймаєсертифікатDivXUltra®длявідтвореннявідеоформатуDivX®здодатковимифункціямитависокоякіснимвмістом.DivX®,DivXCertified®тавідповіднілоготипиєтоварнимизнакамикорпораціїRoviCorporationабоїїдочірніхкомпанійівикористовуютьсянаправахліцензії.

  Написи"MadeforiPod","MadeforiPhone"та"MadeforiPad"вказуютьнате,щоелектроннийпристрійбулоспеціальнорозробленодляпід'єднаннядоiPod,iPhone,абоiPadвідповідноісертифікованояктакий,щовідповідаєстандартамкорпораціїApple.КорпораціяAppleненесевідповідальностізафункціонуванняцьогопристроючийоговідповідністьстандартамбезпекитаправовимнормам.Візьмітьдоув�