Codul de procedura civila. Act. 17 septembrie 2019 de... · 2019-10-15 · Art.1-5 CODUL DE...

of 7 /7
Codul de procedurd civili Studiu introductiv: Comentarii pe marginea modificdrilor aduse Codului de procedurd civild prin Legea nr.310/2018, reuizuit gi addugit, Evelina Oprina I Legea de aplicare r Reglementari anterioare r Legislatie conexi r Decizii ale Curlii Constitu[ionale t Recursuri in interesul legii r Hotirdri prealabile I lndex Edi{ia a 16-a actualizatd la l7 septembrie 2019 gffngrijitd de judecdtor dr. Evelina Oprina Editura Rosetti lnternational Bucuregti, 2019 %. FntsErfli

Embed Size (px)

Transcript of Codul de procedura civila. Act. 17 septembrie 2019 de... · 2019-10-15 · Art.1-5 CODUL DE...

 • Codul de procedurd civili

  Studiu introductiv: Comentarii pe marginea modificdriloraduse Codului de procedurd civild prin Legea nr.310/2018,

  reuizuit gi addugit, Evelina Oprina

  I Legea de aplicare r Reglementari anterioare r Legislatie conexir Decizii ale Curlii Constitu[ionale t Recursuri in interesul legii

  r Hotirdri prealabile I lndex

  Edi{ia a 16-a actualizatd la l7 septembrie 2019 gffngrijitd dejudecdtor dr. Evelina Oprina

  Editura Rosetti lnternationalBucuregti, 2019

  %.FntsErfli

 • ,,,,,1,illlr,r,,,,,CORESI

  Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a RomAnieiROMANIA [Legislatie]

  Codul de procedurd civilS : Legea de aplicare gi 7 legi conexe. - Ed. a 16-a, actualiz. Iingrij. gi stud. introd. de jud. dr. Evelina Oprina, - Bucuregti :Rosetti lnternational,20lg

  lndexlsBN 978-606-025-002-9

  l. Oprina, Evelina (ed.) (pref.)

  34

  CUPRINS

  Studiu introductiv: Comentarii pe marginea modificdrilor aduseCodului de procedurd civild prin Legea nr. 31012018, revizuit gi addugit,Evelina Oprina.......... ..........5

  CODUL DE PROCEDUNA CVIIA

  Legea nr. 13412010 privind Codulde procedurd civiId........................'.....'.'..67

  lndex ........... ..'.....'....399Legea nr.76/2012 pentru punerea in aplicare a Legiinr. X3412010 privind Codulde procedurd civill (extras) .-.-..-.-.421Legea nr. A2U3 privind unele mdsuri pentru degrevareainstan[elor judecdtoregti, precum gi pentru pregdtirea puneriiin aplicare a Legii nr. 13412010 privind Codul de procedurdcivilir (extras) .............427O.U.G. nr. 95/2016 pentru prorogarea unor termene, precum' gi pentru instituirea unor mesuri necesare pregdtirii punerii inaplicare a unor dispozitii din Legea nr. 13412010 privindCodul de procedurd civild ............ .......................433Dispozi[ii tranzitorii cuprinse in actele de modificare aCodului de procedurd civili ............ ....................435

  ANEXA

  1. O.G. nr.212001privind regimul juridic al contraventiilor.::................. ..---.--.-.4372. Legea nr.554t2004a contenciosului administrativ................: .....................4543. Legea nr.24712005 privind reforma in domeniile proprietdtii 9i justiliei,

  precum gi unele mdsuri adiacente..... .................4754. O.U.G. nr.51/2008 privind ajutorulpublic judiciarin materi/civi|d..............4785. O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.. ............4966. Ordinul ministruluijustitiei nr. 359/G/2013 pentru aprobarea

  formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoareredusd prevdzutd de art. 1.025 - 1.032 din Legea nr. 13412010 privindCodul de procedurd civilS ............ ..........".........'..511

  7. PROTOCOL privind stabilirea onorariilor cuvenite avocatilor pentruIurnizarea serviciilor de asistentd judiciard in materie penald, pentruprestarea, in cadrul sistemului de ajutor public judiciar, a serviciilor deasistenld judiciard gi/sau reprezentare ori de asistentd extrajudiciard,precum gi pentru asigurarea serviciilor de asistentd judiciard privindaccesul interna(ional la justi[ie in materie civilS 9i cooperarea judiciarainterna{ionald in materie penald ........................'524

  Copyright @ 2019 Editura ROSETTI lnternational

  CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  Toate drepturile asupra prezentei editii sunt rezervateEditurii ROSETTI lnternational. Drepturile de distributie ap-a(in in exclusivitate EdituriiROSETTI lnternational.

  Redactor: Marian FlorescuTehnoredactor: Carmen Dumitrescu

  Editura ROSETTI INTERNATIONALBucuregti, Str. lon Brezoianu nr. 9, ap. 6, sector 5cod pogtal: 050022tel.: +04 021 31477 81;0726 178 175;0724 305 413e-mail: [email protected] rowww. ed itu rarosetti. ro

 • Art.1-5 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  TITLUL PRELIMINARDomeniul de reglementare al Codului de proceduri civill gi

  principiile fundamentale ale procesului civil

  CAPITOLUL IDomeniul de reglementare al Codului de proceduri civill

  Art. 1. Obiectul 9i scopul Codului de procedurd civili. (1) Codul de proce-durd civild, denumit in continuare codul, stabilegte regulile de competentd gi dejudecare a cauzelor civile, precum gi cele de executare a hotdrdrilor instan[elor gi aaltor titluri executorii, in scopul infdptuirii justitiei in materie civil6.

  (2) in infdptuirea justiliei, instanlele judecdtoregti indeplinesc un serviciu de in-teres public, asigur6nd respectarea ordinii de drept, a libertdtilor fundamentale,a drepturilor gi intereselor legitime ale persoanelor fizice gi persoanelor juridice,aplicarea legii gi garantarea suprematiei acesteia.

  Art. 2. Aplicabilitatea generald a Codului de procedurd civili. (1) Dispozi[iileprezentului cod constituie procedura de drept comun in materie civild.

  (2) De asemenea, dispoziliile prezentului cod se aplicd gi in alte materii, in mi-sura in care legile care le reglementeazd nu cuprind dispozitii cohtrare. fRegl. ant.:CPC 1865 - art. 72lJ

  Art. 3. Aplicarea prioritari a tratatelor internationale privitoare la drepturileomului. (1) in materiile reglementate de prezentul cod, dispoziliile privind dreptu-rile gi libertdlile persoanelor vor fi interpretate 9i aplicate in concordantd cu Consti-tulia, Declara[ia UniversalS a Drepturilor Omului, cu pactele gi cu celelalte tratatela care Romdnia este parte.

  (2) Dacd existd neconcordanle intre pactele gi tratatele privitoare la drepturilefundamentale ale omului, la care Romdnia este parte, 9i prezentul cod, au priorita-te reglementdrile interna[ionale, cu excep[ia cazului .in care prezentul cod con[inedispozi[ii mai favorabile.

  Legislafie conexi: o ConstituJia RomAniei * art. ll, art.20; I C. civ. - art.4.Art. 4. Aplicarea prioritari a dreptului Uniunii Europene. in materiile regle-

  mentate de prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene seaplicd in mod prioritar, indiferent de calitatea sau de statutul pd(ilor.

  Legislafie conexi: I TFUE - art.288; I Constitutia Romdniei - art. 148 alin. (2); I C. civ.- art. 5.

  CAPITOLUL IIPrincipiile fundamentale ale procesului civil

  Art.5. indatoriri privind primirea gi solulionarea cererilor. (1) Judecdtorii auindatorirea sd primeascd 9i sd solutioneze orice cerere de competen[a instanlelorjudecdtoregti, potrivit legii.

  (2) Niciun judecdtor nu poate refuza s6 judece pe motiv cd legea nu preve{e,este neclard sau incompletS.

  TITLUL PRELIMINAR Art.6-9

  (3) in cazul in care o pricind nu poate fi solu[ionatd nici in baza legii, nici aUmntelor, iar in lipsa acestora din urmd, nici in baza dispozitiilor legale privitoare ladtuafii asemdndtoare, ea va trebui judecatd in baza principiilor generale ale drep-tUlUi, avdnd in vedere toate circumstantele acesteia 9i [in6nd seama de cerintelelohitetii.

  (4) Este intezis judecdtorului s6 stabileascd dispozi[ii general obligatorii prinhotdrdrile pe care le pronuntd in cauzele ce ii sunt supuse judecetii.

  Legislafie conexi: t Constitutia Romaniei - art. 2l privind accesul liber la justi{ie.

  Art.6. Dreptul la un proces echitabil, in termen optim 9i previzibil. (1) Oricep3rsoand are dreptul la judecarea cauzei sale in mod echitabil, in termen ^optim 9iirevizibil, de cdtre o insian!5 independentd, imparlial5 9i stabilitd de lege. in acestl6op, instanta este datoare sd dispund toate mdsurile permise de lege 9i sd asigu-

  il desfSgurarea cu celeritate a judecd[ii.(2) Dispoziliile alin. (1) se aplicd in mod corespunzdtor gi in faza executdrii silite.

  Legislafie conexi: a CEDO - art. 6; a Constitutia Romdniei - art. 2I alin. (3); o L. nr.304 I 2004 privind organizarea j udiciar[: art. I 0.

  Art. 7. Legalitatea. (1) Procesul civil se desfdgoard in conformitate cu dispozi-

  $lle legii.(2) Judecdtorul are indatorirea de a asigura respectarea dispozitiilor legii privind

  ilelizarea drepturilor gi indeplinirea obligatiilor pdrlilor din proces.

  Legislafie conexi: C. civ. - art. 1.

  Art. 8. Egalitatea. in procesul civil p|(ilor le este garantatd exercitarea dreptu-rllor procesuale, in mod egal 9i fdre discrimindri.

  Legistafie conexi: I GEDO - art. 6 qi art. 14; r constitulia Romdniei - art. 16 - egalitatea indrepturi; t L. m. 30412004 privind organizarea judiciard - afi. 7 .

  Art.9. Dreptul de dispozitie al pirlilor. (1) Procesul civil poate fi pornit lagtrerea celui interesat sau, in cazurile anume prevdzute de lege, la cererea alteiptr6oane, organiza[ii ori a unei autoritS[i sau institutii publice ori de interes public.

  (2)Obiectul gi limitele procesului sunt stabilite prin cererile gi apdrdrile pd(ilor.(3) ln condi[iile legii, partea poate, dupd caz, renunta la judecarea cererii de che-

  mare in judecatd sau la insugi dreptul pretins, poate recunoagte pretenliile pdr[ii

  ldverse, se poate invoi cu aceasta pentru a pune capdt, in tpt sau in parte, proce'

  lului, poate renunta la exercitarea cdilor de atac ori la execr/tarea unei hotdrAri. De

  ltemenea, partea poate dispune de drepturile sale in orice alt mod permis de lege.

  Recurs in interesul legii. Prin deciziaw. lli}ls,M. Of. nr. 197 din 25 martie 2}l5,inaltaCurte de Casafie gi Justi{ie - Completul competent sijudece recursul in interesul legii, a ad-mls recursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Inaltei Curli de Casafiegi Justilie gi. in consecinld, stabilegte ci:

  fn interpretarea qi aplicarea dispoziliilor art. 50 alin. (2) Si 50t alin. (I) din Legea nrI 0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie1945 - 22 decembrie 1989, republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare, instanla

  de judecatd investitd cu solulionarea unei cereri in plata prefului de piald, intemeiatd pe pre-

  vederile art. 501 alin. (1) din Legea m 10/2001, republicatd, cu modificdrile si completdrileulterioare, poate acorda reclamantului prelul actualizat pldtit la rnomentul incheierii con-lractului de vdnzafe-cumpdrare in temeiul Legii nx 112/1995 pentru reglementarea situaliei

 • Art. 10-13 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  juridice a unor imobile cu destinalia de locuinle, trecute tn proprietatea statului, cu modificd-rile ulterioare, tn cazul in care constatd cafiind tndeplinite condiliile prevdz4te de dispoziliileart. 50 alin. (2) din Legea nx 10/2001, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare,numai dacd s-aformulat un capdt de cerere distincl in acest sens.

  Art. 10. Obligaliile pirlilorin desfigurarea procesului. (1) Perlile au obligatiasd indeplineasce actele de procedurd in conditiile, ordinea gi termenele stabilitede lege sau de judecdtor, se-gi probeze pretentiile gi apdrdrile, sd contribuie ladesfdgurarea fdrd intdziere a procesului, urmerind, tot astfel, flnalizarea acestuia.

  (2) Dacd o parte deline un mijloc de probd, judecdtorul poate, la cererea celei-lalte pdrli sau din oficiu, si dispund infdtigarea acestuia, sub sanctiunea pldtii uneiamenzi judiciare. [Regl. ant.: CPC 1865 - art, 129 alin. (1)J,

  Art. 11. Obligafiile tertilor in desfigurarea procesului. Orice persoana esteobligatd, in conditiile legii, sd sprijine realizarea justiliei. Cel care, fdrd motiv legitim,se sustrage de la indeplinirea acestei obligatii poate fi constr,ans sd o execute subsanctiunea pld[ii unei amenzi judiciare gi, dace este cazul, a unor daune-interese.

  Att. 12. Buna-credinte. (1) Drepturile procesuale trebuie exercitate cu bu-nd-credinld, potrivit scopului in vederea cdruia au fost recunoscute de lege gi fdrda se incilca drepturile procesuale ale altei p5(i.

  (2) Parlea care igi exercitd drepturile procesuale in mod abuziv raspunde pentruprejudiciile materiale gi morale cauzale. Ea va putea fi obligatd, potrivit legii, 9i laplata unei amenzi judiciare.

  (3) De asemenea, partea care nu igi indeplinegte cu bund-credinld obligafiileprocesuale rdspunde potrivit alin. (2). [Regl. ant.: CPC 1865 *art.723J

  Legisla{ie conexi: I C. civ. - art. 14; I Constitutia Romaniei - art. 57.Art, 13. Dreptul la apirare. (1) Dreptul la apdrare este garantat.(2) Pd(ile au dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezentate sau, dupd caz,

  asistate in conditiile legii.tt:(3) Parlilor lise asigurd posibilitatea de a participa la toate fazele de desfdgurare

  a procesului. Ele pot sd ia cunogtintd de cuprinsul dosarului, sd propund probe, sd

  ttt Alin. (2) al art. 13 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. I pct. 1 din L, nr.310120'18. in vechea reglementare alin. (2) al art. 13 avea urmdtorul conlinut: ,,(2) Pdrlileau dreptul, in tot cursul procesului, de a fi reprezen(ate sau, dupd caz, asisfale in condi-liile legii. In recurs, cererile gi concluziile pdrlilor nu pot fi formulate gi susfnufe decdt prinavocat sau, dupd caz, consilier juidic, cu exceplia situaliei in care partea sau mandatarulacesteia, so! ori rudd pAnd Ia gradul al doilea inclusi4 este licentiatd in drept."

  Prin decizia nr.46212014, M. Of. nr. 775 din24 octombrie 2014, Curtea ConstitutionalS aadmis exceptia de neconstitutionalitate gi a constatat cd dispoziliile din Codul de procedurdcivild cuprinse in art. 13 alin. (2) teza a doua, art. 83 alin. (3), precum gi in aft. 486 alin.(3) cu refeire la menliunile care decurg din obligativitatea formuldii gi sustinerii cereii derecurs de cdtre persoanele fizice prin avocat sunt neconstitulionale.

  Prin decizia nr.48512015, M. Of. nr. 539 din 20 iulie 2015, Curtea ConstitutionalS a admisexceptia de neconstitutionalitate gi a constatat cit dispoziliile art. 13 alin. (2) teza a doua,ale art. 84 alin. (2), precum gi ale art. 486 alin. (3) din Codul de procedurd civitd, cu referirela menfiunile care decurg din obligativitatea formuldrii gi suslinerii cererii de recurs de cdtrepersoanele juidice pin avocat sau consilier juridic, sunt neconstitulionale.

  TITLUL PRELIMINAR Art.14-19

  l;lfacd apareri, sd igi prezinte sustinerile in scris gi oral gi se exercite c6ile legaledr atac, cu respectarea conditiilor previzute de lege.

  (4) lnstanfa poate dispune infdtigarea in persoand a perlilor, chiar atunci c6ndlo€8tea sunt reprezentate.

  Legislafie conextr: Constitulia Romdniei - art. 24 - dreptul la apdrare.

  Art. 14. Contradictorialitatea. (1) lnstanta nu poate hotdri asupra unei cereridrcdt dupd citarea sau infetigarea pd(ilo1 dacd legea nu prevede altfel.

  (2) Petile trebuie s6 igi facd cunoscute reciproc Ai in timp util, direct sau prinlntermediul instan[ei, dup6 caz, motivele de fapt gi de drept pe care igi intemeiazdprotentiile 9i apdrdrile, precum gi mijloacele de probd de care inleleg sd se folo-masc5, astfel incat fiecare dintre ele sd igi poatd organiza apdrarea.

  (3) Pe(ile au obligatia de a expune situatia de fapt la care se referd pretentiile

  ll apdrdrile lor in mod corect 9i complet, fdrd a denatura sau omite faptele care lelunt cunoscute. Pd(ile au obligatia de a expune un punct de vedere propriu fatd detf,lrmatiile pdrfii adverse cu privire la imprejurdri de fapt relevante in cauzd.

  (4) Pe{ile au dreptul de a discuta gi argumenta orice chestiune de fapt sau dedrept invocati in cursul procesului de cdtre orice participant la proces, inclusiv deoltre instan[d din oficiu.

  (5) lnstan[a este obligatd, in orice proces, sa supune discutiei pd(ilor toate ce-nrlle, exceptiile gi imprejurdrile de fapt sau de drept invocate.

  (6) lnstan[a igi va intemeia hotdrArea numai pe motive de fapt gi de drept, pelxplicatii sau pe mijloace de probd care au fost supuse, in prealabil, dezbateriioontradictorii.

  Art. 15. Oralitatea. Procesele se dezbat oral, cu exceptia cazului in care legeadlapune altfel sau cdnd pdrlile soliciti expres instanlei ca judecata sd seJicd nu-mal pe baza actelor depuse la dosar. [Regl. ant.: CPC 1865 - art. 127]

  Art. 16. Nemijlocirea. Probele se administreazd de cdtre instanta care judecdpfocesul, cu exceptia cazurilor in care legea stabilegte altfel.

  Art. 17. Publicitatea. $edinlele de judecatd sunt publice, in afard de cazurileprevizute de lege. [Regl. ant.: CPC 1865 -art. 121 alin. (1)J

  Legislafie conexl: L.rtr.30412004 privind organizareajudiciard - art. 12.

  Art. 18. Limba desfiguririi proces.ului. (1) Procesul civil se desfdgoard inllmba romdnd.

  (2) Cetdtenii romAni aparlindnd minoritdtilor na[ionale au dreptul sd se exprimeln limba maternd in fala instantelor de judecatd, in conditiile legii.

  (3) Cetdtenii strdini gi apalrizii care nu inteleg sau nu vorbesc limba romdnd audreptul de a lua cunogtinld de toate actele gi lucrdrile dosarului, de a vorbi in instan-

  ll gi de a pune concluzii, prin traducdtor.autorizat, dacd legea nu prevede altfel.(4) Cer:erile 9i actele procedurale se intocmesc numai iri limba romdnd.

  Art. 19. Continuitatea. Judecdtorul investit cu solutionarea cauzei nu poate filnlocuit pe durata procesului dec6t pentru motive temeinice, in conditiile legii.

 • Arl.20-22 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  Art. 20. Respectarea principiilor fundamentale. Judecdtorul are indatorireasd asigure respectarea gi si respecte el insugi principiile fundamentale ale proce-sului civil, sub sanc[iunile prevdzute de lege. ;

  Att.21. incercarea de impicare a pdrfilor. (1) Judecatorul va recomanda par-lilor solutionarea amiabilS a litigiului prin mediere, potrivit legii speciale.

  (2) in tot cursul procesului, judecdtorul va incerca impdcarea parlilor, ddndu{eindrumdrile necesare, potrivit legii.

  Legislafie conexi: L. m. 19212006 privind medierea qi organizarea profesiei de mediator.

  Art.22. Rolul judecitorului in aflarea adevirului. (1) Judecdtorul solu[ionea-zd litigiul conform regulilor de drept care ii sunt aplicabile.

  (2) Judecdtorul are indatorirea sd stdruie, prin toate mijloacele legale, pentru apreveni orice gregealS privind aflarea adevdrului in cauzd, pebaza stabilirii faptelor9i prin aplicarea corectA a legii, in scopul pronuntdrii pnei hotdrAri temeinice gi le-gale. ln acest scop, cu privire la situalia de fapt gi motivarea in drept pe care pe4ilele invocd, judecatorul este in drept sd le ceard sd prezinte explicatii, oral sau inscris, sd pund in dezbaterea acestora orice imprejurdri de fapt sau de drept, chiardacd nu sunt mentionate in cerere sau in intAmpinare, sd dispund administrareaprobelor pe care le considerd necesare, precum gi alte mdsuri prevdzute de lege,chiar dacd pdr[ile se impotrivesc.

  (3) Judecdtorul poate dispune introducerea in cauzd a altor persoane, in conditi-ile legii. Persoanele astfel introduse in cauzd vor avea posibilitatea, dupd caz, de arenunfa la judecatd sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretentiile reclamantuluiori de a pune capdt procesului printr-o tranzaclie.

  (4) Judecdtorul dd sau restabilegte calificarea juridicd a actelor gi faptelor dedu-se judecdtii, chiar dacd pdrlile le-au dat o altd denumire. in acest caz judecdtoruleste obligat sd pund in discutia partilor calificarea juridici exactd.

  (5) Cu toate acestea, judecdtorul nu poate schimba denumirea sau temeiul ju-ridic in cazul in care pdrfile, in virtutea unui acord expres privind drepturi de care,potrivit legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridicd gi motivele de drept asupracdrora au in[eles sd limiteze dezbaterile, dacd astfel nu se incalcd drepturile sau'interesele legitime ale altora.

  (6) Judecdtorul trebuie sd se pronunte asupra a tot ceea ce s-a cerut, fara ins6 adepdgi limitele investirii, in afard de cazurile in care legea ar dispune altfel.

  (7) Ori de cAte ori legea ii rezervdjudecdtorului puterea de apreciere sau ii ceresd tind seama de toate circumstan{ele cauzei, judecdtorul va tine seama, intre al-tele, de principiile generale ale dreptului, de cerin[ele echitdlii gi de buna-credin[d.[Regl. ant.: CPC 1865 * art. 129 alin. (5)]

  Recurs in interesul legii. Prin decizia nr. 1912016, M. Of. nr. 103 din 6 februarie 2017, inaltaCurte de Casalie qi Justilie - Complerul competent sd judece recursul in interesul legii a admisrecursul in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Cu(ii de Apel Bragov gi, inconsecin[5, stabilegte cd:

  Dispoziliile art 457 alin. (4) din Codul de procedurd civild nu sunt aplicabile dacd parteaexercitd o cale de atac neprevdzutd de lege, diferitd de cea corect menlionatd in dispozitivalhotdrdrii atacate.

  in ipoteza in care partea exercitd o cale de atac neprevdzutd de lege, diferitd de cea co-rect menlionatd tn dispozitivul hotdrdrii atacate, instanla de controljudiciar va respinge Ca

  TITLUL PRELIMINAR Art.23-27

  lnadmisibild calea de atac neprevdzutd de lege, potrivit art. 457 alin. (l) din Codul de proce-

  durd civild, in mdsura tn care aceasta nu poatefi calif.catd prin aplicarea dispoziliilor art.I 52 raportat la art. 22 alin. (4) din Codul de procedurd civild.

  Art. 23. Respectul cuvenit justitiei. (1) cei prezen[i !a gedinta de judecatd suntdatori sa manifeste respectul cuvenit fald de instantd 9i sd nu tulbure buna desfd-

  furare a gedinfei de judecat5.(2) Pregedintele vegheazd ca ordinea 9i solemnitatea gedintei sd fie respectate,

  putend lua in acest scop orice mdsurd previzutd de lege.

  CAPITOLUL IIIAplicarea legii de proceduri civili

  Afi. 24. Legea aplicabili proceselor noi. Dispozitiile legii noi de procedurale aplicd numai proceselor gi executdrilor silite incepute dupd intrarea acesteia invlgoare.

  Art. 25. Legea aplicabili proceselor in curs. (1) Procesele in curs de judeca-tl, precum 9i executdrile silite incepute sub legea veche rdmAn supuse acelei legi.

  (2) Procesele in curs de judecatd la data schimbdrii competenlei instan[elor le-gal investite vor continua s5 fie judecate de acele instan[e, potrivit legii sub care au

  lnceput. in caz de trimitere spre rejudecare, dispozitiile legale privitoare la compe-tcnld, in vigoare la data cdnd a inceput procesul, rdmAn aplicabile.

  (3) in cazul in care instan[a investitd este desfiin[at5, dosarele se vor trimite dinoflciu instanlei competente potrivit legii noi. Dispozitiile alin. (1).rdmAn aplicabile.

  lRegl. ant.: CPC 1865 -art. 725J

  Art.26. Legea aplicabild mijloacelor de probi. (1) Legea care guverneazSCondiliile de admisibilitate 9i puterea doveditoare a probelor preconstituite gi a pre-

  rumliilor legale este cea in vigoare la data producerii ori, dupd caz, a sdvdrgiriilaptelor juridice care fac obiectul probatiunii.

  (2)Administrarea probelor se face potrivit legii in vigoare la data administrdrii lor.

  Att.27. Legea aplicabili hotdr6rilor. Hotdr6rile rdm6n supuse cdilor de atac,motivelor gi termenelor prevdzute de legea sub care a inceput procesul.

  Admitere excepfie de neconstitufionalitate. Prin decizia m.87412018, M. Of. nr. 2 din 3ianuarie 20lg,CuteaConstitulional[, cu majoritate de voturi, a admis excepfia de neconsti-tufionalitate gi a constatat ci prevederile art. 27 din Codul de procedurd civil5, in interpreta-rea datd prin Deciziaru.52 din 18 iunie 2018, pronun{ati de inalta Curte de Casafie 9i Justifie- Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, sunt neconstitufionale.

  in motivarea soluliei de admitere pronuntate, Curtea a re(inut c5:Dispoziliite art. 27 din Codul de procedurd civild, in interpretarea datd prin Decizia m

  52 di; 1S iunie 20\8ttt, pronunlatd de inalta Curte de Casalie Si Justi\ie - Completul pentrudezlegarea unor chestiuni de drept, conduc la prelungirea, tn timp, a efectelor unei norme

  lrl Prin decizia nr. 5212018, inalta Curte de Casatie gi Justi[ie - Completul pentru dezlegarea

  unor chestiuni de drept in materie civilS a admis sesizdrile conexate formulate de Curteade Apel Bucuregti - Seclia a lV-a civil6, inalta Curte de Casatie 9i Justitie - Sectia I civild 9iCurtea de Apel Bucuregti - Seclia a V-a civilS, privind pronuntarea unei hotdrAri prealabile

  gi, in consecintd, stabilegte cd:

 • Art.28 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  constatate neconstitulionale, prin Decizia m 369 din 30 mai 2017, ceea ce incdlcd dispozi-liile art. 147 alin. (4) din Constitulie, ce consacrd efectul imediat Si general obligatoriu aldeciziilor Curlii Constilutionale, coroborate cu cele ale art. l6 alin. (1) Si art. 21 alin. (1) SiQ) Privind accesul liber Iajustilie, precum Si ale art. 126 alin. (3) referitoare la competenlaInaltei Curli de Casalie Si Justilie. De q.semenea, Curtea a relinut cd aceastd interpretare estecontrard qijurisprudenlei Cur\ii Constitulionale referitoare la efectele de ordin constitulionalale deciziilor sale prin care constatd neconstitulionalitatea unei norme legale, efecte caresunt de imediatd aplicare asupra cauzelor pendinte.

  Att.28. Teritorialitatea legii de proceduri. (1) Dispozitiile legii de procedurdse aplica tuturor proceselor care se judecd de cdtre instantele romane, sub rezervaunor dispozilii legale contrare.

  (2) in cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarealegii de procedure aplicabile se face potrivit normelor cuprinse in cartea a Vll-a.

  in interpretarea gi aplicarea dispoziliitor art. 27 din Codut de procedurd civild, cu referireIa aft. 147 alin. (4) din Constitu{ia Romdniei, efectele Deciziei Curlii Constitu,tionale nr. 369din 30 mai 2017 se produc cu privire Ia hotdr1rile judecdtoregti pronunlate dupd publicareaacesteia in Monitorul Oficial al Romdniei, in litigiile evaluabile in bani de pAnd la 1.000.000Iei inclusiv, pomite ulterior publicdrii deciziei (20 iulie 2017).

  DISPOZITII GENERALE Art.29-30

  CARTEA IDispozifii generale

  TITLUL IAcfiunea civili

  Art. 29. Nofiune. Acliunea civfld este ansamblul mijloacelor procesuale preve-/ute de lege pentru protectia dreptului subiectiv pretins de cdtre una dintre pedi sauIr unei alte situatiijuridice, precum gi pentru asigurarea apdrdrii pi(ilor in proces.

  l,cgislafie conexi: I C. civ. - art. 2500 privind obiectul prescripliei extinctive; I L. nr..\04/2004 privind organizarea judiciard - art. 6 qi att.7 .

  Art. 30. Cereri Tn justitie. (1) Oricine are o pretentie impotriva unei alte persoa-no ori urmdregte solutionarea in justitie a unei situatii juridice are dreptul se facd o(:orere inaintea instan{ei competente.

  (2) Cererile in justitie sunt principale, accesorii, adilionale gi incidentale.(3) Cererea principale este cererea introductivi de instantd. Ea poate cuprinde

  rrt0t capete de cerere principale, cAt 9i capete de cerere accesorii.(4) Cererile accesorii sunt acele cereri a cdror solutionare depinde de solutia

  rlntd unui capat de cerere principal.(5) Constituie cerere aditionald acea cerere prin care o parte modifice pretentiile

  nrrle anterioare.(6) Cererile incidentale sunt cele formulate in cadrul unui proces aflat in curs de

  rkrsfdgurare.

  llccurs in interesul legii. 1. Prin decizia nr. 1912013, M. of. nr. 45 din 20 iantaie 2014,irralta Curte de Casa{ie $i Justitie - Completul competent si judece recursul in interesul legiirr admis recursul in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe ldngdirralta Curte de Casa(ie qi Justi{ie gi, in interpretarea gi aplicarea dispoziliilor art.l, art.2 alin.( l) qi 15 lit.p) din L. nr.l46/1997 (abrogatd prin O.U.G. nr. 80/20i3) a stabilit c6:

  Cererile prin care se solicitd, pe cale separatd, acordarea cheltaielilor d.e iudecatd suntccreri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculeazd la valoarea pretenliilor,ladusejudecdlii, chiar dacd cererile care auformat obiectul litigiului din care aceste cheltu-icli provin aufost scutite de laplata taxelorjudiciare de timbru.

  i.Prin dectzianr. 112015,M. Of. nr. 1b7 din 25 martie 2015,ina\ta Curte de Casajie1i Justi{ie - Completul competent sd judece recursul in interesul legii, a admis recursul ininteresul legii formulat de -olegiul de conducere al inaltei Curfi de Casafie gi Justi{ie qi, inconsecin{d, stabilegte c5:

  in interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 50 alin. (2) qi 50t alin- (1) din Legea ntI 0/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martiet945 - 22 decembrie 1989, republicard, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, instanlatlt,.judecatd investitd cu solulionarea unei cereri tn plata prelului de piald, intemeiatd pe pre-vt'derile art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, republicatd, cu modificdrile qi completdrilettllerioare, poate acorda reclamantului prelul actualizat pldtit la momentul incheierii contrac-tului de vdnzare-cumpdrare in temeiul Legii m 1 1 2/1995 pentru reglementarea situayiei juri-tlit:e a unor imobile cu destinalia de locuinle, trecute tn proprietatea statului, cu modificdrilettlterioare, tn cazul in care constatd cafiind indeplinite condi|iile prevdzute de dispoziliilettrt.50 alin. (2) dinLegeam l0/2001, republicatd, cumodificdrile Si completdrileulterioare,numai d.acd s-a formulat un capdt de cerete distinct in acest sens.

  74

 • Art. 31.32 CODUL DE PROCEDURA CIVILA

  IlotirAre prelabili. iCCJ - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ma-terie civili. Prin decizia nr. 312017 , M. Of. nr. 142 din 24 februarie 2017 , inalta Curre deCasaJie qi Justilie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civild aadmis sesizarea formulatl de Tribunalul Dolj - Sectia I civilS, privind pronunJarea unei hot6-rAri prealabile qi, in consecin{i, stabilegte ci:

  In interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr.lI2/1995 pentru reglementarea situalieijuridice a unor imobile cu destinalia de locuinle,trecute in proprietatea statului, cu modificdrile ulterioare, coroborate cu art. 37 din Normelemetodologice privind aplicarea Legii m Il2/1995 pentru reglementarea situaliei juridice aunor imobile cu destinalia de locuinle, trecute in proprietatea statului, stabilite prin Hotdrd-rea Guvernului nr 20/1996, republicate, stabileqte cd proprietarul construcliei are dreptul sddobdndeascd proprietdted $i asupra terenului aferent acesteia $i sd solicite, in caz de refuz, pecalea acliunii injustilie, obligarea la perfectarea contractului de vdnzare-cumpdrare.

  Art. 31. Apirdri. Apdrdrile formulate in justilie pot fi de fond sau procedurale.Recurs in interesul legii. Prin decizianr. ll20l4,M. Of. nr. 283 din 17 aprilie 2014,inaltaCurte de Casalie 9i Justitie - Completul competent sd judece recursul in interesul legii a admisrecursurile in interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe l6ngd inaltaCuYe de Casatie qi Justilie gi de Colegiul de conducere al Cur{ii de Apel Constanta.

  In interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 5, art. 201 Si art. 223 din Legea nr 7I/2011pentru punerea in aplicare a Legii nr 287/2009 privind Codul civil Si ale art. 6 alin. (4), art.2.512 Si art. 2.513 din Legea m 287/2009 privind Codul civil, stabileSte cd prescripliile ex-tinctive incepute anterior datei de I octombrie 201 I , implinite ori neimplinite la aceeaqi datd.,rdmdnsupusedispoziliilorart. IBdinDecretulm I6T/195Bprivitorlaprescripyiaextinctivd,republicat, astfel incdt atAt instanlele dejudecatd, din oficiu, cdt qi pdrlile interesate pot in-voca exceplia prescripliei extinctfue, indiferent de stadiul procesual, chiar in litigii inceputedupd 1 octombrie 2011.

  Art.32. Gonditii de exercitare a actiunii civile. (1) Orice cerere poate fi formu-latd gi sustinutd numai dacd autorul acesteia:

  a) are capacitate procesuald, in condiliile legii;b) are calitate procesuald;c) formuleazd o pretentie;d) justificd un interes.(2) Dispozitiile alin. (1) se aplice, in mod corespunzetor, 9i in cazul apererilor.Recurs in interesul legii. 1. Prin decizia m. 212016, M. Of. nr. 263 din 7 aprilie 2016,inaltaCurte de Casa{ie qi Justilie - Completul competent s[judece recursul in interesul legii a admisrecursulin interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Cu(ii deApel Suceava.

  In interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codulmuncii, republicatd, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, pentru acliunile privind re-constituirea vechimii in muncd, anterioare intrdrii in vigoare a Codului de procedurd civildactual/acelaqi text de lege cu referire Ia art. 32 alin, (1) lil b) Si art, 36 din Codul de proce-durd civild, pentru acliunile in reconstituirea vechimii tn muncii, introduse de la momentulintrdrii in vigoare a actualului Cod de procedurd civild Si tn continuare; atl. III din Codulde procedurd civild din I865 pentru acliunile privind constatarea incadrdrii activitdtii deffi-Surate in grupele I Si a II-a de muncd introduse sub imperiul acestei reglementdri/arl 35 cureferire la art 32 alin. (1) lit, b) qi art. 36 ilin Codul de procedurd civild, pentnt acelasi tipde acliuni, formulate dupd intrarea in vigoare a codului actual, in toate ipotezele, atunci cdndangajatorul nu mai existd din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justificd legitimareprocesuald pasivd casele teritoriale de pensii, in situalia in care nu existd documente primare.

  In interpretarea Si aplicarea dispoziliilor art. 34 alin.. (5) Si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legeanr. 53/2003 privind Codul muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu

  DISPOZITIIGENERALE Art. 32

  rt'ferirelaart. lBdinLegeaArhivelorNalionalenx I6/1996,republicatd,incazulexistenleitlocumentelor primare, persoana intelesatd, care nu posedd dovezi privind vechimea in mun-t'ti sau activitatea desfdsuratd in anumite grupe de muncd, are deschisd calea unei acliuni inft'alizare - obliga1ie de aface - avdnd ca obiect obligarea delindtorului de arhivd de a eliberatrleverinla conslatatoare a vechimii in muncd/tncadrdrii in grupele superioare de muncd.

  in interpretarea Ei aplicarea dispoziliilor art. 4l alin. (1) din Codul de procedurd civildttin 1865/art. 32 alin. (1) lit. a) Si aft. 56 alin. (1) din Codal de procedurd civild, respectiv attrt. I 36 din Legea nr 85/2006 privind procedura insolvenlei, cu modificdrile Si completdriletr I terioare/art. I B0 din Legea nr. 85/20 I 4 privind procedurile de prevenire a insolvenlei qi deinsrilvenld, angajatorul desfiinlat in urma procedurilor de insolvenld, finalizqte cu radiereatlin registrele specifice, nu poate sta in judecatd, neavdnd capacitate procesuald de folosinld,itrr.fostul lichidator, chemat in judecatd tn nume propriu, nu are calitate procesuald pasivd

  i. Prin decizia nr.5l20l8,M. Of. n.. 448 din 30 mai 2018, inalta Curte de Casa{ie qi JustiJieCompletul competent sdjudece recursul in interesul legii a admis recursul in interesul legii

  lbrmulat de Colegiul de conducere al Cur{ii deApel Suceava gi, in consecinld, stabilegte c5:Litigiile avdnd ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiazd cadrele mi-

  titare, potilftii ;i funclionarii publici cu stcttut special la trecerea in rezervd satt direct inr(ttragere, intemeiul art. 20 alin. (1) din Capitolul 2 alAnexei VII din Legeanr 284/2010 cunttle competenla in primd instanld a secliilor/completelor specializate in solulionarea litigiilortle muncd, respectiv, raportat la calitalea de funclionar public a reclamanlilo4 a secliilor/tt tmplelelor specializate de conlencios administrativ.

  Acliunile avdnd ca obiect acordarea ajutoarelor salariale de care beneficiazd cadrele mi-titdre, polili,stii qi funclionarii publici cu statut special la trecerea in rezewd sau direct tnrttragereformulate tn temeiul art. 20 alin. (l) din Capitolul 2 ql Anexei VII din Legea nr..]54/2010 introduse in perioada de suspendare a exerciliului dreptului la acordarea de aju'I r nre/indemnizalii sunt prematur formulate.llotirire prelabili. iCC,l - Comptetul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in ma-lcrie civili. 1. Prin decizia nr.4012016, M. Of. nr. 987 din 8 decembrie 2016,lnalta Curte de('asa{ie gi JustiJie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civil[ aIrdmis sesizarea formulatd de Curtea de Apel Constan{a - SecJia I civil6, privind pronuntarearrnci hotbrAri prealabile gi, in consecinJd, stabileqte c5:

  Dispoziliile art. 4l alin. (l) din Legea nr. 165/2013 privind mdsurile pentrufinalizarealtrccesului de restituire, in naturd sau prin echiyalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in

  1n:rioada regimului comunist in Romdnia, cu modificdrile Si completdrile ulterioare, nu sunt,tplicabile persoanelor indreptdlite sau autorilor acestora care au oblinut titluri de despdgu-Itire emise de Comisia Centrald pentru Stabilirea Despdgubirilor anterior intrdrii in vigooretr Legii nx I 65/201 3 Si nu au urmat procedura administrativd prevdzutd in capitolul Vl sectri-ttnea I din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietdlii $ijustiliei,1trccum Si unele mdsuri adiacente, cu modificdrile qi completdrile uherioare, nerespectdndt armenele privind valorificarea acestor titluri.

  2. Prin decizianr.4212016, M. Of. nr. 105 din 7 februarie 2017,inatta Curte de Casa{ie;i Justi{ie - Compietul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civild a admissosizarea formulatd de Tribunalul Galali - Sec{ia I civi15, privind pronunlarea unei hotirAriprealabile gi, in consecin{d:

  in interpretarea gi aplicarea dispoziliilor art. 1 a1in. (3) ;i art. 4 tezal din Legea nr. 165/2013privind mdsurile pentru frnalizarea procesului de restituire, in naturd sau prin echivalent, aimobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romdnia, cu modificdrile qieornpletdrile ulterioare, prin raportare la dispoziliile arl. I alin. (1) 9i art. 3 pct. 6 din acelaqiact normatil art.27 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatd, cu modifi-cirrile gi completdrile ulterioare, $i dispoziliile art. I din Protocolul nr. 1 adi{ional la Convenfial)cntru apArarea drepturilor omului gi a libertililor fundamentale, stabileqte c6:

  76