Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco...

52
ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﭘﻴﺎده ﺳﺎزيEndpoint ﻫﺎ و ﻛﺎرﺑﺮان درCUCM ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرCUCM ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ آن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﻴﺪ، آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎendpoint ﻫﺎي ﺳﻴﺴﻜﻮ اﺳـﺖ. آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮت ﺷﺪن و رﺟﻴﺴﺘﺮ ﺷﺪن آن ﻫﺎ ، در زﻣﺎن ﻋﻴﺐ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺗﻠﻔﻦ ﻫﺎ ي ﺳﻴﺴﻜﻮ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎ ي آن ﻫﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪه، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻮت ﺷﺪن و رﺟﻴﺴﺘﺮ ﺷـﺪن آن ﻫـﺎ درCUCM را دﻳﺪه وCodec ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨ ﻨﺪ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎEndpoint ﻫﺎيSIP وH.323 آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﻧﺤﻮه اﻳﺠﺎد و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرﺑﺮان درCisco Collaboration ﺑﻪ وﻳﮋهCUCM را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻛﺮد. راﻫﻜﺎرCisco Collaboration -- Endpoint ﻫﺎ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﻣﺪل ﻫﺎ ي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ازEndpoint ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﻣﺮوزهCollaboration اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳـﺖ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ﺟﻬـﺖ ﺑﺮﻃـﺮف ﻛـﺮدن ﻧﻴـﺎز ﻛـﺎرﺑﺮ را ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد دﻫﻴـﺪ. در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﻣـﺮوري ﺑـﺮ دﺳـﺘﻪ ﺑﻨـﺪيEndpoint ﻫﺎ و ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪي آن ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪEndpoint ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪCUCM از آن ﻫﺎ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮوري ﺑﺮendpoint ﻫﺎي ﺻﻮﺗﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺑﺮايCUCM اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد را ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ. اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺧﺎرج از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ اﺑﺰار اﺻﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ آن ﻫﺎ اﺳﺖ. ﻣﺪﻳﺮان، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺑﺰاري ﺟﻬﺖ ارﺗﺒـﺎط ﭼﻬـﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﺑﺮاي ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮد دارﻧﺪ. ﺳﻴﺴﻜﻮ اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺎزﻫﺎ را اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ1 - 4 ، ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺑﺮﺧﻲ ازEndpoint ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂCUCM را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ1 - 4 Datis Arad

Transcript of Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco...

Page 1: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

فصل چهارم

CUCMها و كاربران در Endpointسازي پياده

آشـنايي بـا . هاي سيسكو اسـت endpointبايد به آن مسلط باشيد، آشنايي با CUCMيكي از مسائلي كه هنگام ارائه راهكار

.بسيار مهم است يابي عيب، در زمان ها آنمراحل بوت شدن و رجيستر شدن

را CUCMدر هـا آنآشنا شده، مراحل بوت شدن و رجيستر شـدن ها آني ها قابليتي سيسكو و ها تلفندر اين فصل با انواع

آشنا شده و H.323و SIPهاي Endpointهمچنين با . ند را نيز بررسي خواهيم كردكن ميهايي كه پشتيباني Codecديده و

.را نيز بررسي خواهيم كرد CUCMبه ويژه Cisco Collaborationنحوه ايجاد و مديريت كاربران در

هاCisco Collaboration -- Endpointراهكار

بنـابراين . ارائه كرده اسـت Collaborationها را براي پشتيباني از نيازهاي امروزه Endpointي گوناگوني از ها مدلسيسكو

بنـدي دسـته در ايـن قسـمت مـروري بـر . ابزار جهـت برطـرف كـردن نيـاز كـاربر را پيشـنهاد دهيـد ترين مناسبالزم است كه

Endpoint خواهيم داشت ها آنها و پيكربندي.

كند ميپشتيباني ها آناز CUCMهايي كه Endpointمقايسه

.استفاده كرد را خواهيم ديد CUCMبراي ها آناز توان ميهاي صوتي و تصويري كه endpointدر اين قسمت مروري بر

مديران، نياز به ابزاري جهت ارتبـاط چهـره . است ها آنافرادي كه بيشتر در خارج از شركت هستند، موبايل ابزار اصلي ارتباطي

.سيسكو ابزار مناسب براي تمامي نيازها را ارائه كرده است. به چهره براي جلسات خود دارند

.دهد ميرا نشان CUCMهاي پشتيباني شده توسط Endpoint، مثالي از برخي از 4-1تصوير

4-1تصوير

Datis Arad

Page 2: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

38 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

Endpoint هايCollaboration كرد بندي دستهي زير ها گروهدر توان ميسيسكو را:

� Immersive1 TelePresence

TelePresence Integrationراهكارهاي �

� Endpoint هاي اتاقCollaboration

� Endpoint هاي ميزCollaboration

� IP Phoneها

يافزار نرمي ها كالينت �

Immersive TelePresence

Immersive TelePresence تصـاويري بـا كيفيـت بـاال در . كنـد مـي حـس اتـاق كنفـراس واقعـي را بـراي شـما تـداعي

برخـي از . انـد تا حس كنيد تمامي اعضاي كنفرانس، با شما در يك اتاق، دور يك ميـز نشسـته شود ميهاي بزرگ، باعث تلويزيون

.در هر اتاق كنفرانسي قرار داد توان ميها نياز به اتاق كنفرانس خاصي براي نصب دارند و برخي ديگر را Endpointاين

Endpoint هايImmersive TelePresence سري ،TX نسـل جديـد سـري بـا ايـن همـه . باشـند ميTX سـري ،IX

ايـنچ بـا هفتاد LCDسه . باشد مينفره 18شامل دو رديف ميز و IX5200. باشد مينفره 6 شامل يك ميز IX5000. باشد مي

را IX5000سيسـتم 4-2تصـوير . باشـد مـي ي اين سيسـتم ها ويژگي، از H.265تصويري Codecو Ultra HDي ها دوربين

.دهد مينشان

IX5000 TelePresenceراهكار : 4-2تصوير

TelePresence Integration هايراهكار

.دهد مياي را طراحي اتاق كنفرانس در هر اندازهدر بيشتري پذيري انعطاف ، به شماIntegrationراهكارهاي

.باشند ميسيسكو Cو SXشامل سري Integrationراهكارهاي

1 .كند سيستم كنفرانس تصويري متشكل از چندين تلويزيون بزرگ كه حالت اتاق كنفرانس را تداعي مي: ور غوطه

Datis Arad

Page 3: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 39

ي كنفـرانس كوچـك و متوسـط هـا اتـاق كـه مناسـب اسـت SX20 Quick Setو SX10 Quick Setشـامل SXسري

شده و به شما امكان پشتيباني از سه SX20ي ها قابليتباعث افزايش براي اتاق كنفرانس بزرگ مناسب بوده، SX80. دنباش مي

.دهد مينوع دوربين مختلف را

يـا LGهـاي LCDآن را بـر روي تـوان مـي بـوده كـه TelePresence، راهكار مقـرون بـه صـرفه SXسري : نكته مولف

از هـر يـك حسـاس بـه صـدا بـوده و هنگـامي كـه هـا دوربـين ايـن .دهـد ميرا نشان SX20تصوير زير، . سامسونگ نصب كرد

اتوماتيك به سمت شخص چرخيـده تصـوير كامـل او در صـفحه مـانيتور ظـاهر طور به، كند ميصحبت كنندگان شروع به شركت

.شود مي

به يكديگر متصل SX80را به واسطه SX20يد چندين توان ميدر صورتي كه اتاق كنفرانس شما بزرگ است، :نكته مولف

.دهد ميرا نشان SX80تصوير زير، . كنيد

Endpoint هاي اتاقCollaboration

Endpoint هاي اتاقCollaboration اين 4-3تصوير . اند شدههاي مختلفي ارائه در سايزها و شكل ،Endpoint ها را نشـان

. سازند تا هر اتاق مالقـاتي را بـه اتـاق كنفـرانس تبـديل كنيـد شما را قادر مي Collaborationهاي اتاق Endpoint .دهد مي

All Inهـاي هـا، سيسـتم Endpointايـن . باشند اينچ مي 70اينچ شروع شده و حداكثر 42ها از Endpointمانيتورهاي اين

One اي بوده وCodecباشند ها همگي يكپارچه مي ، ميكروفون، دوربين و صفحه نمايش آن.

Datis Arad

Page 4: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

40 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

سمت چپ تصوير MX700و ) تصوير مياني( MX200، )سمت راست تصوير( TelePresence System 1000: 4-3تصوير

Endpoint هاي روميزيCollaboration

ي ها ريس .اند ها براي قرار گرفتن بر روي ميز طراحي شدهEndpointحدس زد، اين توان ميهمانگونه كه از نام اين تجهيزات

ري روميزي شامل سDX ـ ري ، سEX وCisco TelePresence System 500 4-4تصـوير . باشـند مـي ،Endpoint هـاي

.دهد ميرا نمايش DXسري

4-4تصوير

.باشند مي Wi-Fiداراي سيستم عامل اندرويد و داراي DXسري

Touch 10و Touch 8بـه نـام ) كنيـد ميمشاهده 4-4 مياني كه در تصوير(توسط تبلتي DX80و DX70 :نكته مولف

بـراي Touch 8و از شـود مـي اسـتفاده IXو MX ،SXهاي سري Endpointبراي كنترل Touch 10از .ندشو ميكنترل

.دهد ميرا نشان Touch 10و Touch 8تصوير زير، . EXهاي سري Endpointكنترل

PC يـك تـا آن را بـه كـارت گراف دهـد ميامكان را يناست كه به شما ا HDMIو DVI يورود يدارا EX90 :نكته مولف

، ارسـال هاي شركت كننـده در كنفـرانس Endpoint يگر، به دPresentaionرا جهت ارائه خود يوتركامپ يرمتصل كرده و تصو

SIP يـل پروفا يبـر رو BFCPكـه يدتوجه داشـته باشـ ينبنابرا. شود ياستفاده م BFCPاز پروتكل كار ينابراي انجام .يدكن

Datis Arad

Page 5: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 41

Trunkينكه ب يا VCS وCUCM صورت، كـاربران ينا يردر غ. برقرار شده، فعال باشدCUCM يرقـادر بـه مشـاهده تصـو

Presentation مشاهده فعال بودن يبرا. نخواهند بودBFCP وارد ،CUCM يرو به مس شده Device > Trunk بـر . يدرو

توجـه داشـته . يدكن يآن را بررس SIP Profile يماتكرده و تنظ يككل VCSو CUCM ينبرقرار شده ب SIP Trunk يرو

.فعال باشد Allow Presentation Sharing using BFCP ينهكه گز يدباش

IP Phoneها

كه عـالوه بـر صـوت، امكـان باشد مي ها تلفنوسيعي از ي محدوده، سيسكو داراي TelePresenceهاي Endpointعالوه بر

وجـود هـا آنو برخي ديگر، امكان اضافه كردن دوربين بـه باشند ميداراي دوربين ها تلفنبرخي از اين . انتقال تصوير را نيز دارند

SDداراي تصويري با كيفيت 9900و 8900هاي سري IP Phoneمثال، طور به .داردي سـري ها تلفن، در حالي كه باشند مي 1

Voiceاي جهـت ارائـه قابليـت مقرون به صرفه، انتخاب 7800ي سري ها تلفن. باشند مي HDداراي تصويري با كيفيت 8800

.باشند مي

)سمت چپ تصوير( 7800ي سري ها تلفنو ) سمت راست تصوير( 8865ي سري ها تلفن :4- 5تصوير

:باشند ميبه شرح ذيل IP Phoneي ها مدلي اصلي ميان ها تفاوت

قابليت صفحه نمايش لمسي، سايز، رنگ و صفحه نمايش (Resolution)وضوح : ي صفحه نمايشها قابليت �

ندشو ميهايي كه توسط تلفن پشتيباني كدك �

تلفن PCو LANسرعت پورت �

كليدهاي تلفن �

به تلفن هدست امكان اتصال و Speakerphoneپشتيباني از �

ندشو ميتعداد خطوطي كه توسط تلفن پشتيباني �

، بولوتوثHD/SD ،Wi-Fiتصوير : ي خاصها سرويسپشتيباني از �

SCCPو SIP: ي قابل پشتيبانيها پروتكل �

و پشـتيباني از ي مهمي كه هنگام تهيه تلفن بايد در نظر داشته باشيد، قابليـت ضـبط مكالمـات ها قابليتيكي از :نكته مولف

TLS ) قابليـت ضـبط ...) و 3905 ،7912 ،7960، 7940ماننـد ( ي سيسـكو هـا تلفنبرخي از . است) مكالمه سازي ايمنجهت ،

:يي كه قابليت ضبط مكالمات را دارند، در آدرس ذيل قابل مشاهده استها تلفنليست .را ندارندمكالمات

Https://developer.cisco.com/site/uc-manager-sip/faq/supported/

1 Standard Definition

Datis Arad

Page 6: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

42 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

Cisco Project Workplaceمناسـب اتـاق، بـه سـايت Endpointفـرانس و انتخـاب براي طراحي اتاق كن :نكته مولف

.دهد ميتصوير زير، بخشي از اين سايت را نشان . مراجعه كنيد

يافزار نرمي ها كالينت

Cisco Jabberو IP Communicator: ي وجود داردافزار نرمدو نوع تلفن

IP Communicator كليـد 8داراي . شـود ميي است كه بر روي سيستم عامل ويندوز نصب افزار نرمتلفنLine كليـد 5و

Softkey باشد مي .IP Communicator سيگنالينگ پروتكلهر دو از SCCP وSIP تصـوير زيـر، .كنـد مـي پشتيبانيIP

Communicator دهد ميرا نشان.

Datis Arad

Page 7: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 43

Cisco Jabber هاي زير ارائه شده است براي سيستم عامل:

سيستم عامل ويندوز �

MACسيستم عامل �

سيستم عامل اندرويد �

IOSسيستم عامل �

� Jabber Guest

Cisco IP Communicator فقط قابليت برقراري تماس صوتي و تصويري دارد؛ در حالي كهJabber عالوه بر ايـن، داراي

Presenceقابليت كردن صـفحه نمـايش و Share، گپ و گفتگو، دسترسي به صندوق صوتي و ارسال پيغام صوتي و تصويري، 1

.دهد ميرا نشان ويندوز Jabber افزار نرم، 4-6تصوير . باشد ميكنفرانس صوتي و تصويري

4-6تصوير

براي برقراري تماس تصويري استفاده كنيد، نياز بـه Cisco IP Communicatorخواهيد از در صورتي كه مي :نكته مولف

.بوك خود خواهيد داشت بر روي نوت Cisco Video Advantageافزار نصب نرم

را در گوگـل Cisco endpoint-product-matrix.pdfهـا، عبـارت Endpointجهـت مشـاهده و مقايسـه :نكته مولف

.دهد ميتصوير زير، بخشي از اين فايل را نشان . را دانلود كنيد endpoint-product-matrix.pdfجستجو كرده و فايل

ها هر دو پروتكل كنند؛ برخي از تلفن پشتيباني مي SCCPپشتيباني كرده و برخي ديگر، فقط از SIPها فقط از برخي از تلفن

.كند نصب شده بر روي تلفن، نوع پروتكل سيگنالينگ تلفن را مشخص مي Firmware. كنند را پشتيباني مي

Endpoint هاي تصويري قديمي، ممكن است فقط از پروتكل سيگنالينگH.323 پشتيباني كنند .CUCM امكان رجيسـتر

يك ،CUCMهمانند VCS. داريد Cisco VCS Controlرا نداشته و شما نياز به محصول H.323هاي Endpointكردن

.شوند در آن رجيستر مي H.323هاي مركز تلفن بوده كه كالينت

MACسيسـكو بـا اسـتفاده از SCCPهـاي تلفـن . رجيسـتر كـرد CUCMتـوان در غير سيسكو را نيز مي SIPهاي تلفن

Address درCUCM هـاي كـه تلفـن شوند؛ در حالي احراز هويت ميSIP توسـطDNDigest Authenticationو 1

در 2

CUCM شوند احراز هويت مي.

1 ...آفالين، در حال مكالمه، دور از دسترس و مشاهده وضعيت آنالين،

Datis Arad

Page 8: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

44 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

Endpointعناصر پيكربندي

را Endpoint، عناصـر پيكربنـدي 4-7تصـوير . مكني ميرا بررسي Endpointدر اين قسمت ارتباط ميان عناصر پيكربندي

.دهد مينشان

4-7تصوير

1 Directory Number

2 كلمه عبور

Datis Arad

Page 9: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 45

Device Pool يكـي از اجـزاء الزم جهـت پيكربنـدي ، IP Phone ماننـد (عناصـر ديگـري . باشـد مـيRegions ،NTP ،

Location ( ند، در شو ميكه ايجادDevice Pool در نهايت گردآوري شده و Device Pool مكنـي مـي ، اعمـال ها تلفنرا به .

جلوگيري شود؛ عالوه بر اين در صورتي كـه پـارامتري نيـاز بـه ها تلفنتا از انجام تنظيمات تكراري بر روي شود مياين كار باعث

.اعمال شود ها تلفنتغيير داده و بر روي تمامي Device Poolتغيير داشته باشد، آن را در

در ايـن . توانند به تلفن اعمـال شـوند مي Device Poolمستقيم و هم از طريق طور به ، همLocationبرخي از عناصر مانند

به تلفن اعمال شـده، Device Poolاي كه از طريق مستقيم به تلفن اعمال شده، به تنظيمات مشابه طور بهشرايط، عنصري كه

SIP Profileمثال طور بهند؛ شو ميهاي خاصي اعمال deviceبرخي از عناصر فقط به .اولويت خواهد داشت تجهيزاتفقط به 1

SIP ندشو مياعمال.

برخي از پارامترهاي بخش اجباري، نيازي به پيكربنـدي . به دو بخش اجباري و اختياري دسته كرد توان ميعناصر را تنظيمات

اي (*) پارامترهاي اجباري را با اسـتفاده از عالمـت سـتاره .از پيش تعيين شده است ها آني براي فرض پيشندارند، چرا كه مقدار

، با پيغام خطا مواجـه Saveاجباري و زدن كليد هايدر صورت عدم تنظيم پارامتر. تشخيص دهيد يدتوان ميكه دارند، به راحتي

.خواهيد شد

SCCPي ها تلفن -مراحل بوت شدن و رجيستر شدن تلفن سيسكو

آشنايي بـا ايـن مراحـل .ندكن ميند، مراحل خاصي را براي بوت شدن طي شو ميسيسكو هنگامي كه روشن SCCPي ها تلفن

.دهد ميمراحل بوت شدن تلفن سيسكو را نشان 4-8تصوير .تلفن به شما خواهد كرد يابي عيببوت، كمك موثري در

4-8تصوير

را بايـد بـا هـا آن فرض پيش طور بهي سيسكو فاقد آداپتور بوده و ها تلفن. كند ميبرق را دريافت ،در اين مرحله تلفن :1مرحله

PoE هنگامي كـه تلفـن را . از يك آداپتور براي روشن كردن تلفن استفاده كنيد، شود ميدر صورتي كه تلفن روشن ن. روشن كرد

FLP، پيغام كنيد ميبه سوئيچ سيسكو متصل تا متوجه شود كه تلفن به آداپتور دكن ميارسال به سمت تلفن توسط سوئيچ اي2

به محض دريافت جريان برق، كليدهاي تلفن به ترتيب خاموش و روشن . دارد PoEمتصل شده و يا نياز به دريافت برق از طريق

.خواهند شد

استاندارد پشتيباني نكرده و فقـط از PoEاز ) 7940مانند (ي قديمي سيستم ها تلفنتوجه داشته باشيد برخي از :نكته مولف

PoE انحصاري سيسكو(Inline Power) بنابراين سوئيچ هاي . ندكن ميپشتيبانيPoE مانند سوئيچ (غير سيسكوHP ياD-

Link (ندكن ميرا روشن ن ها آن.

1 .را تغيير داد SIPتوان پارامترهاي ، ميSIP Profileبا استفاده از

2 Fast Link Pulse

.كند دريافت مي IPآدرس . 4

2. Firmware ذخيره شده بر روي تلفن لود ميشود.

CUCM Cisco TFTP DHCP

.كند دريافت مي POEبرق را از . 1

.كند را دريافت مي VLANتنظيمات . 3 CUCMدر . 6 TFTP Serverفايل تنظيمات را از . 5 .شود رجيستر مي

Da .كند درخواست ميtis Arad

Page 10: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

46 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

باشـد مـي اي بر روي فلش خود Firmwareتلفن سيسكو داراي .تلفن لود خواهد شد Firmwareدر اين مرحله، :2مرحله

.را لود خواهد كرد Firmwareكه هنگام بوت شدن، اين

.شود ميگفته load imageتلفن، اصطالح Firmwareبه :نكته مولف

Voice VLANدريافت :3مرحله تنظيم شده باشد، سوئيچ بـا اسـتفاده Voice VLANدر صورتي كه بر روي سوئيچ، . 1

Voiceتـگ ( زده تَـگ را به صورت Voiceهاي از اين پس، تلفن فريم. دهد ميرا به تلفن اطالع CDP ،Voice VLANاز

Vlan( به سمت سوئيچ ارسال خواهد كرد

.به سمت سوئيچ ارسال خواهد كرد 2هاي بدون تگ را به صورت فريم PCتلفن، اطالعات ارسالي از طرف :يادداشت

، كنـد مـي را دريافـت IP Addressتنظيمـات DHCP Serverدر صورتي كـه تلفـن از . IP Addressدريافت :4مرحله

د روتر يـا سـوئيچ سيسـكو، سـرور توان ميكه ( DHCP Server. كند مي Broadcastرا در شبكه DHCP Discoverپيغام

CUCM و يـاDHCP Server بايـد ) اي باشـد مسـتقلIP address وSubnet Mask ،Default Gateway و آدرس

TFTP Server در صورت عدم استفاده از . را به سمت تلفن ارسال كندDHCP Server بايـد ايـن تنظيمـات را بـه صـورت ،

.دستي بر روي تلفن انجام دهيد

بـر روي Option 150اسـتفاده از با. استفاده كنيدمستقل DHCP Serverهاي بزرگ، بهتر است از در محيط :يادداشت

DHCP Server ،تعـدادي از آدرسيـد توان مي TFTP Server حـال آنكـه . ديـ را مشـخص كن هـاoption 66 درDHCP

Server ،يا نامhostname يكTFTP Server كند ميرا مشخص.

را از SEP<mac>.cnf.xmlتا فايل مربوط بـه خـود بـا نـام كند ميتلفن در ابتدا سعي . دريافت فايل پيكربندي :5مرحله

TFTP Server در صورتي كه تلفن قبالً در . دريافت كندCUCM درصورتي كه . باشد ميرجيستر شده باشد، اين فايل موجود

TFTP Server پيغام خطايFile not found را به تلفن بازگردانـد، تلفـن درخواسـت فايـلXMLDefault.cnf.xml را

خود را با ورژني كه در اين فايـل مشـخص شـده Firmware، ورژن كند ميهنگامي كه تلفن اين فايل را دريافت . كند ميارسال

خـود را در كنـد مـي خود با ورژن مشخص شده در اين فايـل، سـعي Firmwareبودن ورژن يكسان، در صورت كند ميمقايسه

CUCM در صورت يكسان نبودن ورژن .در اين فايل مشخص شده، رجيستر كندآدرس آن اي كهFirmware تلفن بـا ورژنـي

.كند ميارسال TFTP Serverرا به سمت Firmwareكه در اين فايل مشخص شده، تلفن درخواست دريافت

يـد و ده مـي انجام CallManager Group Listبر اساس تنظيماتي كه در قسمت . CUCMرجيستر شدن در :6مرحله

ليست، رجيستر اين CUCMتا در اولين كند مي، تلفن سعي شود مينوشته XMLDefault.cnf.xmlاين تنظيمات در فايل

در صورتي كه موفق به رجيسـتر . دوم رجيستر شود CUCMدر كند مي، سعي CUCMدسترسي به اين در صورت عدم . شود

.كند ميرا به سمت تلفن ارسال ... و softkey template ،DN ،speed dialي نظير جزئيات CUCMشدن شود،

SIPي ها تلفن -فرايند مراحل بوت شدن و رجيستر شدن تلفن سيسكو

، همانند SIPي ها تلفنبوت شدن ممرحله اول تا چهار. ، كمي متفاوت استCUCMدر SIPي ها تلفنمراحل رجيستر شدن

.نمايش داده شده است 4-9و رجيستر شدن آن، در تصوير SIPي ها تلفنمراحل بوت شدن . دنباش مي SCCPي ها تلفن

1 Auxiliary VLAN

2 Untagged

Datis Arad

Page 11: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 47

4-9تصوير

CTLارتباط برقرار كرده و درخواست ارسال فايل TFTP Serverتلفن با :1مرحله تنها در صورت كه كالستر . (دهد را مي 1

secure باشد(

.دهد را مي SEP<mac>.cnf.xmlارتباط برقرار كرده و درخواست فايل پيكربندي TFTP Serverتلفن با :2مرحله

فـرض بـا نـام در صورتي كـه تلفـن قـبالً رجيسـتر نشـده باشـد، تلفـن درخواسـت دانلـود فايـل پيكربنـدي پـيش :3مرحله

XMLDefault.cnf.xml را به سمتTFTP Server كند ارسال مي.

تلفن با ورژني كه در فايل پيكربندي تعيين شده متفاوت باشـد، تلفـن درخواسـت Firmwareدرصورتي كه ورژن :4مرحله

.كند را ارسال مي) Load IDفايل ( Firmwareآپگريد

SIP dial rulesتلفن فايل :5مرحله .كند را دانلود مي 2

.كند برقرار مي TFTP Serverو Primary CUCMتلفن ارتباط مستقيم با :6مرحله

.شود اي كه در باالي ليست پيكربندي قرار دارد، رجيستر ميCUCMتلفن در :7له مرح

Localizationهاي تلفن فايل :8مرحله .كند دريافت مي TFTP Serverمربوط به خود را از 3

.كند دانلود مي TFTP Serverرا از Softkey Templateتلفن فايل :9مرحله

1 Certificate Trust List

2 .ارسال خواهد شد CUCMشدن با يكي از اين الگوها، تماس به سمت Matchگيري، در صورت اين فايل، شامل الگوهايي است كه هنگام شماره

3 ...)مانند زبان فرانسه، آلماني و (هاي مربوط به زبان واسط تلفن فايل

Datis Arad

Page 12: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

48 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

.كند دانلود مي TFTP Serverي سفارشي را از 1تلفن زنگ ها :10مرحله

رجيسـتر شـده اسـت؛ در قسـمت بعـد، مـديريت حسـاب كـاربران در CUCMكامل بـوت شـده و در طور بهدر اينجا، تلفن

CUCM را خواهيم ديد.

IPي ها تلفنتامين برق براي

:د فراهم كندتوان ميرا in-line powerسيسكو دو نوع

� in-line power ي هسيسكو اولين ارائه كننـد : انحصاري سيسكو PoE ايـن . بـودPoE ،د توانـ مـي انحصـاري-

48VDC كابـلِ 6و 3، 2، 1ي هـا پـين بر روي سوئيچوات جريان را بر روي هر پورت 10و حداكثر UTP تـامين

.كند

� 802.3af PoE :802.3af استانداردIEEE 48-د توانـ مـي بـوده وVDC وات جريـان را بـر روي 15و حـداكثر

هـا گيگابيتي باشد، از هـر چهـار زوج پـين توجه داشته باشيد در صورتي كه اتصالِ. تامين كند 8و 7، 5، 4هاي پين

بـراي تـامين بـرق اسـتاندارد 6و 1,2,3ي هـا پـين هاي سيسكو، از سوئيچ. دشو مياستفاده برق براي انتقال جريان

802.3af ندكن مياستفاده.

نتيجـه ايـن كـار . دكن ميجريان برق را براي هر پورت رزرو Watt 15.4، حداكثر Power Classificationبدون سوئيچ

، به برخي از تجهيـزات سوئيچد تا شو ميباعث Oversubsription. شود PoEجريان oversubscriptionرخ دادن توان مي

برخـي . جريان برق رزرو شده اسـت Watt 15.4ارسال نكند؛ چرا كه از پيش، براي هر پورت PoEكه نياز به جريان برق دارند،

ند، چرا كه پـاور ايـن كن ميارسال PoEپورت نخست خود، جريان 24، فقط براي Accessپورت اليه 48هاي قديمي سوئيچاز

.نداردرا وات براي هر پورت 15.4توان كافي براي رزرو كردن سوئيچ

Power Classification 802.3استانداردaf دشو ميبه پنج كالس تقسيم:

� 0 (default): 15.4 W reserved

� 1: 4 W

� 2: 7 W

� 3: 15.4 W

� 4: 30 W

.ندكن ميپشتيباني Power Classificationسيسكو، از PoEهاي سوئيچتمامي

In-line Power: سيسكو سوئيچاي كه نياز به جريان برق دارد توسط Deviceكردن Detectچگونگي

را ايHz-147دارد، فركانس بسيار ضـعيف in-line powerسيسكو براي شناسايي دستگاهي كه نياز به جريان برق سوئيچ

تلفن سيسكو با ايجاد يك . خود دريافت كند RX پين د كه اين جريان را بر رويشو ميد و منتظر كن ميارسال TX پين بر روي

loop بينTX وRX بازگردد و آن را از پين سوئيچد تا اين فركانس، به سمت شو ميخود، باعثRX بـا سـوئيچ . دريافت كند

وات جريان بر روي ايـن پـورت ارسـال 10نياز به برق داشته و دستگاهد كه شو مي، متوجه Rxاز پين Hz-147دريافت جريان

ايـن پيغـام، Powerد كـه در فيلـد كن ميارسال سوئيچاي به سمت CDP v2پيغام تلفن ، IP Phoneبا روشن شدن . دكن مي

)7960وات براي تلفن 6.3(مقدار جريان مورد نياز خود را مشخص كرده است

1 Ringtone

Datis Arad

Page 13: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 49

IEEE 802.3af: سيسكو سوئيچاي كه نياز به جريان برق دارد توسط Deviceكردن Detectچگونگي

ولت بر روي 10-الي 2.8-دارد، ولتاژي در محدوده 802.3afيان برق سيسكو براي شناسايي دستگاهي كه نياز به جر سوئيچ

سـوئيچ ، نياز به جريان برق داشـته باشـد، سوئيچتنها در صورتي كه دستگاه متصل شده به . دكن ميارسال UDPكابل TXپين

تـا دهـد ميكه اجازه باشد مي 25k ohmسيسكو داراي مقاوت IP Phone. دكن ميخود دريافت RXاين ولتاژ را بر روي پين

loop متصل شده، بايد سوئيچدستگاهي كه به پورت . گرددباز سوئيچ، به سمت سوئيچاي ايجاد شده و جريان ارسال شده توسط

سوئيچدارد را توسط 802.3afدستگاهي كه نياز به جريان برق شناسايي ، فرايند 4-10تصوير . اين متد مقاوت را پشتيباني كند

PoE دده مينشان.

� PSE: Power Source Equipment

� PD: Powered Device

4-10تصوير

:سوئيچ استفاده كنيد PoEاز دستور زير براي تغيير تنظيمات

Switch(config-if)# power inline {auto | never}

كرده و در صـورت نيـاز بـه جريـان مذاكرهد، شو ميبا دستگاهي كه به آن متصل سوئيچد تا پورت شو ميباعث autoپارامتر

طـور بـه . ارسال نشـود سوئيچبر روي اين پورت PoEگاه برق د تا هيچشو ميباعث neverپارامتر . را ارسال كند PoEبرق، برق

.انتخاب شده است autoپارامتر فرض پيش

:براي مشاهده مقدار جرياني كه هر پورت دريافت كرده است، استفاده كنيد show power inlineاز دستور

Switch# show power inline

Available:370.0(w) Used:12.6(w) Remaining:357.4(w)

Interface Admin Oper Power Device Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Fa0/1 auto on 6.3 IP Phone 2 15.4

Fa0/2 auto on 6.3 IP Phone 2 15.4

Fa0/3 auto off 0.0 n/a n/a 15.4

Datis Arad

Page 14: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

50 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

د و پـس از انـ شـده متصـل Fa 0/2و Fa 0/1ي ها پورتبه IP Phoneيد، دو كن ميهمانگونه كه در خروجي فوق مشاهده

وات بـاقي 370مصـرف شـده و سوئيچوات اين 12.6. اند را دريافت كرده 6.3Wجريان قرار گرفته، 2كردن، در كالس مذاكره

.مانده است

CUCMدر EXكردن يستررج

توانند اسـتفاده كننـد، بـا ايـن همـه براي رجيستر شدن مي H.323و SIPاز دو پروتكل EXهاي سري Endpointهرچند

CUCM تنهـا امكـان رجيســتر شـدن بــا اسـتفاده از پروتكـلSIP را بــهEX يـت از قابل يــدتوان مـي شـما .ددهــ مـي Auto

Registration كردن يسترجهت رجEX درCUCM كـردن يسـتر را جهـت رج يـر مراحل ز. يداستفاده كنEX بـه صـورت

:يد، انجام دهCUCMدر يدست

.يدكن يككل Add New يرفته و بر رو Device > Phone يربه مس CM Administratorدر .1

:يدرا از منو انتخاب كن Cisco TelePresence EX90 ينهگز .2

3. MAC Address يدكن يمها را تنظ ينهگز يگردستگاه و د:

Datis Arad

Page 15: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 51

:يدمشخص كن endpoint ينا يبرا ياSave ،DN يدبا زدن كل .4

:خواهد شد يستررج CUCMدر endpointوجود دارد، EX يكه بر رو Register يدبا زدن كل .5

Datis Arad

Page 16: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

52 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

:داده خواهد شد يشنما EXدر كنسول Registered يتوضع همچنين

يبانـد پهنايحداكثر ،كنيد مياستفاده فرض پيش Regionو از ايد نكرده يجادا يديجد Regionكه يدر صورت :مولف نكته

مشـكل، يـن حل ا يبرا. است يربد تصو يفيتآن، ك ي يجهاست كه نت 384Kbps ،كرداستفاده توان مي يريارتباط تصو يكه برا

يبانـد پهنـاي . يدكن يكمورد نظر كل Region يرفته و بر رو System > Region Information > Region يربه مس

:يدده يششده را افزا يينتع يريارتباط تصو يكه برا

.داشت يدخواه 4100kbps باند پهنايبه ياز، حداقل نHD يرداشتن تصو براي

Datis Arad

Page 17: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 53

CUCMحساب كاربران در

دو نوع حساب كـاربري در . استفاده كرد CUCMبيشتري در يها قابليتاز توان مي CUCMدر با استفاده از حساب كاربري

CUCM وجود دارد:

� End users: اين نوع حساب كاربري به افراد فيزيكي اختصاص داده شده و كـاربران از ايـن حسـاب بـراي الگـين

، از CUCM Administrationكاربران براي الگين كـردن در تلفـن و يـا . كردن در سيستم استفاده خواهند كرد

.ندكن مياستفاده End userحساب كاربري

� Application users: اين نوع حساب كاربري جهت احراز هويـت يـك اپليكيشـن در اپليكيشـن ديگـر اسـتفاده

، هنگام MediaSenseو يا UCCXمركز تماس افزار نرممثال طور به. كند ميو كاربر فيزيكي، آن را وارد ن شود مي

CUCMتا توسط كند ميرا وارد Application User، نام كاربري و كلمه عبور كاربر CUCMيكپارچه شدن با

.احراز هويت شده و با آن يكپارچه شود

:ندشو ميم، در سه گروه جداگانه تقسيم كني ميتعيين End userپارامترهايي كه هنگام ايجاد حساب كاربري

:پارامترهاي شخصي و سازماني �

� User ID خانوادگي، نام، نام

� User ID مدير كاربر، دپارتمان

تلفن كاربر، آدرس پست الكترونيكي كاربر �

پسورد �

CUCMپارامترهاي مربوط به �

� PIN code وSIP digest credentials1

)rolesو User Group(سطح دسترسي كاربر �

دايركتوري ي ت كنترل اين كاربر و شمارههاي اختصاص داده شده و تح دستگاه �

Extension Mobility Profileماننـد (ي هـا قابليـت پارامترهاي مربوط به اپليكيشـن و �2 ،Presence Group ،

Mobility ،CAPF و(...

توسـط CUCMدر ديتابيس Localاولين روش ايجاد كاربران به صورت : ، كاربر ايجاد كردCUCMدر توان ميبه دو روش

ي بـزرگ كـه كـاربران در هـا سـازمان در . باشـد مـي LDAP Serverكـردن كـاربران از Importمـدير سيسـتم و روش دوم،

Microsoft Active Directory دسـتي در ديتـابيس طور بهاي نيست كه تمامي اين كاربران را ند، روش عاقالنهشو ميايجاد

CUCM با استفاده از قابليـت . ايجاد كنيمLDAP Synchronization يـد كـاربران را از توان مـيActive Directory بـه

:كند ميهاي زير پشتيباني LDAP Serverاز CUCM .انتقال داد CUCMديتابيس

� Microsoft Active Directory 2003 R1/R2 (32-bit)

� Microsoft Active Directory 2008 R1(32-bit)/R2(64-bit)

� Microsoft Active Directory Application Mode 2003 R1/R2 (32-bit)

� Microsoft Lightweight Directory Services 2008 R1(32-bit)/R2(64-bit)

� Sun ONE Directory Server 7.0

� OpenLDAP 2.3.39

� Oracle Directory Server Enterprise Edition 11gR1

1 SIPكلمه عبور

2 .بررسي خواهند شد CIPTV2تمامي اين قابليت ها در كتاب

Datis Arad

Page 18: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

54 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

incrementalتوجه داشته باشيد امكان :نكته مولف1update درActive Directory 2003 و نداشـته وجود 2008و

.شود Sync، مجدداً CUCMبا ديتابيس LDAP، بايد كل ديتابيس LDAPدر صورت ايجاد تغيير در

در صورتي . كند ميند، چگونگي ويرايش و آپديت كاربران را تعيين شو ميايجاد CUCMآن كاربران در ي به واسطه كه متدي

CUCMايجــاد كــرده باشــيد، تمــامي تغييــرات كــاربران از طريــق CUCMدســتي در ديتــابيس طــور بــهكــه كــاربران را

Administration در صورتي كه كاربر از طريق . شود ميانجامLDAP Synchronization بهCUCM ،منتقل شده باشد

.انجام شود LDAP Serverمترهاي شخصي و سازماني بايد از طريق اتغييرات پار

CUCM ــه ــوع يكپارچـ ــازي از دو نـ ــي LDAPسـ ــتيباني مـ ــد؛ پشـ LDAPو LDAP Synchronizationكنـ

Authentication . در صورت نياز بهLDAP Authentication ابتدا بايد ،LDAP Synchronization فعال شده باشد.

� LDAP Synchronization : كه توسـط سـرور كاربرانتمامي اطالعات شخصي و سازمانيLDAP مـديريت

.شوند مي syncو CUCM ،replicateشوند، به ديتابيس مي

� LDAP Authentication: اين متد بهCUCM دهد تا فراينـد احـراز هويـت كـاربران را اجازه ميLDAP

Server در اين متـد، پسـوردها در سـرور . انجام دهدLDAP و مـديريت شـده و از طريـق داري نگـهCUCM

Administration ها وجود ندارد امكان تغيير آن.

LDAP :LDAP Synchronizationيكپارچه شدن با

-10همانگونه كه در تصـوير .كند ميبراي شما امكان مديريت مركزي كاربران را فراهم LDAP synchronizationقابليت

DirSyncاز سرويسي بـه نـام LDAP، كنيد ميمشاهده 4هـاي attributeاسـتفاده كـرده و تعـدادي از CUCMبـر روي 2

، متـد 4-11تصـوير . كنـد مـي منتقـل CUCMبـه LDAP Serverاز ) به محض درخواست و يا بـه صـورت ادواري (كاربران

LDAP Synchronization دهد ميرا نشان.

4-11تصوير

Userدر صـورتي كـه . شدن نيست Syncقابل LDAPگاه از طريق هيچ Application userحساب كاربري :يادداشت

ID يك Application User درCUCM باUser ID يك كاربر درLDAP Server ،اين حساب كـاربري از يكسان باشد

LDAP Server بهCUCM منتقل نخواهد شد.

1 Incremental به معني افزايشي؛ در اين متد بجاي ارسال كل تغييرات ازActive Directory به سمتCUCM تنها تغييرات به سمت ،CUCM ارسال خواهند شد.

2 Directory Synchronization

Datis Arad

Page 19: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 55

صورت روزانه، هفتگي و يا ماهيانه، بندي كرد تا به را زمان LDAP Serverو CUCMشدن ديتابيس Syncفرايند توان مي

LDAPهنگـامي كـه از متـد . دسـتي نيـز انجـام داد طـور بـه تـوان كردن دايركتوري را مي Syncهمچنين فرايند . اجرا شود

Synchronization كنيد، اضافه و حذف كاربران فقـط از طريـق استفاده ميLDAP directory تمـامي . پـذير اسـت امكـان

باشند، Active Directoryشده با كاربر موجود در matchبايد داراي يك ركورد CUCMود در ديتابيس كاربران فعلي موج

هماننـد (حذف خواهنـد شـد CUCMساعت، از ديتابيس 24شده و پس از گذاري عالمتدر غير اين صورت براي حذف شدن

tombstone timer درActive Direcotry.(

، CUCM Publisherقـرار دارد، بــا ديتــابيس LDAP serverكــه بــر روي end userاطالعـات شخصــي و ســازماني

replicate اكثر پارامترهاي كاربر به صورت . شود ميread-only درCUCM Administration تنظيمـات . شـود ديده مـي

CUCM طريق و پسوردهاي كاربر بايد از CUCM Administration ت شخصـي و تنظيم شود، با اين همـه تمـامي اطالعـا

.شوند ديده مي CUCMدر Read-Onlyسازماني كاربر به صورت

...) و PIN Code، پسورد، usernameكه به كاربر اختصاص داده شده، تجهيزاتيمانند ( CUCMاطالعات مربوط به كاربر

يند احراز هويـت را كنيد، فرا استفاده مي LDAP Authenticationهنگامي كه از متد . شود ذخيره مي CUCMدر ديتابيس

LDAP Directory هايي كه نيـاز بـه احـراز هويـت بـا پسـورد دارنـد، بـه سـمت تمامي اپليكيشن. دهد انجام ميDomain

Controller هـايي كـه نيـاز بـه اپليكيشن. ندشو رفته و احراز هويت ميPIN Code ماننـد (دارنـدExtension Mobility ،

LDAP هرچنـد كـه شوند؛ ، احراز هويت ميCUCM، هميشه توسط ديتابيس ...)و Attendant Consoleالگين كردن در

authentication كاربران براي ورود به صفحه وب مديريت. فعال شده باشد Self Care Portal خود، نياز به پسورد دارند.

Synchronization چگونگي انجام

:شود LDAP ،Syncتواند به دو روش با ديتابيس مي CUCMديتابيس

� Full synchronization: از اين مكانيزم برايsync شدن باActive Directory 2003 اسـتفاده 2008و

هـاي در محيط. ندشو مي CUCM ،replicateبه سمت ديتابيس LDAPدر اين روش، تمامي ركوردها از . كنيد

Full Synchronizationبنـابراين . شود CUCMو ADبر روي لودتواند باعث افزايش بزرگ، اين مكانيزم مي

)ها يا نيمه شب مانند آخر هفته(است، انجام دهيد پايين ها تماسهايي كه حجم را در زمان

� Incremental Synchronization: اين متد توسط تماميdirectory server هـا بـه جـزMicrosoft

ADشده در در اين متد، تنها تغييرات انجام . شود ، پشتيباني ميLDAP Server به سمت ديتـابيسCUCM ،

عـدم وجـود . دارد Full Synchronizationاين متد، نيـاز بـه منـابع كمتـري نسـبت بـه متـد . دنشو منتقل مي

شود تا يك كاربر نتواند از تلفنش استفاده كند، مگر اينكه نياز بـه الگـين كـردن در اطالعات دايركتوري، باعث نمي

توانـد ديتـابيس نيز مي CUCداريد، CUCدر صورتي كه . داشته باشد) Extension Mobilityمانند (تلفنش

طـور بـه توانـد مـي CUCهمچنـين . شود، سـينك كنـد سينك مي LDAPاي كه با CUCMكاربران خود را با

يس شـود در صـورتي كـه ديتـاب با اين همه توصيه مـي . ، سينك كندLDAP serverمستقيم، ديتابيس خود را با

CUCM باLDAP Server شود، ديتابيس سينك ميCUC را باCUCMسينك كنيد ،.

انجـام IP Phoneاي كـه user lookupهمچنـين فراينـد . دهـد را نشان مي CUCM، احراز هويت كاربر با 4-12تصوير

.يدكن دهد را نيز در اين تصوير مشاهده مي مي

Datis Arad

Page 20: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

56 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-12تصوير

LDAP :LDAP Authenticationيكپارچه شدن با

ذخيره نشده و تنهـا CUCMدر ديتابيس End userپسورد كاربران ، شود ميفعال LDAP authenticationهنگامي كه

تصـوير .شود ميمنتقل ن CUCMبرخالف ديگر پارامترها، پسورد كاربران به ديتابيس .ذخيره خواهند شد LDAP Serverدر

.دهد ميان را نش LDAP Authentication، متد 13-4

4-13تصوير

. ندشـو مـي ذخيـره CUCMدر ديتـابيس ) دنشـو مـي مانند تجهيزاتي كه توسـط كـاربر كنتـرل (كاربران CUCMاطالعات

.باشد مي LDAP Synchronization سازي فعال، LDAP Authentication سازي فعالنياز پيش

LDAP :Attribute Mapping سازي يكپارچهي ها قابليت

، بـر روي LDAPهـاي كـاربران در ديتـابيس Attribute، كنيـد مـي را اجـرا LDAP Synchronizationهنگـامي كـه

Attribute كاربران درCUCM ،map ندشو مي .Attribute اي كه در ديتابيسLDAP با پـارامترUser ID درCUCM ،

Datis Arad

Page 21: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 57

map توجـه داشـته باشـيد . ، بايد منحصر به فرد و يكتا باشـد شود ميAttribute اي بـه نـامsnبايـد در مشخصـات كـاربر در 1

LDAP Server در صورت عـدم تعيـين ايـن . وجود داشته باشدAttribute درLDAP Server ايـن كـاربر بـه ،CUCM

شــود، از اســتفاده مــي user nameبــه عنــوان ADاي در attributeدانيــد چــه در صــورتي كــه نمــي .منتقــل نخواهــد شــد

sAMAccountName استفاده كنيد.

هاFilterو LDAP :Synchronization Agreement سازي يكپارچهي ها قابليت

منتقـل CUCM، بـه LDAP، ممكن است نخواهيد تمـامي كـاربران كنيد مي LDAP ،Synchرا با CUCMهنگامي كه

ي آن، به را مشخص كنيد كه تنها كاربران زير شاخه 2درختييد توان مي Synchronization Agreementبا استفاده از . شوند

CUCM بنابراين الزم اسـت كـه در . منتقل شوندLDAP Server كـاربران را بـا اسـتفاده از ،OUهـا، سـازماندهي كـرده و 3

Synchronizationدر صـورتي كـه . مشخصـي قـرار دهيـد OUمنتقـل شـوند را در CUCMيـد بـه خواه ميكاربراني كه

Agreement 4ي را بر روي ريشه Domain قرار دهيد، تمامي كاربرانDomain از جملـه ،Service Account هـا و ديگـر

.قرار داد domainرا بر روي هر نقطه از درخت 5پايه جستجو توان ميبا اين همه . منتقل خواهند شد CUCMها به اكانت

در CUCM، نياز به تعيين يك كاربر به جهت احراز هويـت CUCMدر LDAP Serverكردن اطالعات از Importبراي

LDAP Server بنابراين بهتر است كاربري با سطح دسترسـي . باشد مياطالعات مربوط به كاربران نو خواندread بـه تمـامي

ـ Readدر صـورتي كـه ايـن كـاربر دسترسـي .مورد نظر، ايجاد كنيد ي كاربران براي انجام اين كار در زيرشاخه ر روي حسـاب ب

.منتقل نخواهد شد CUCMاستفاده كرده باشيد، اين حساب كاربري به LDAP filterاي نداشته باشد و يا از كاربري

كـه بـر دهـد مـي اي را نشـان LDAP synchronization agreementنمايش داده شده است، 4-14مثالي كه در تصوير

باشد، با اين Engيا OU Mktg زيرِ كاربران پايه جستجو را تغيير داد تا تنها شامل توان مي. قرار گرفته است OU Site1روي

بـراي . كنـد Importند را يافتـه و شـو مـي آغاز mهايي كه با حرف User IDپايه جستجو را تعيين كرد كه تنها توان ميهمه ن

.اي ايجاد كنيد قوانين پيچيدهه كنيد تا بتوانيد ها استفادCustom filterانجام اين كار، بايد از

4-14تصوير

1 Surname :نام خانوادگي

2 .باشد هاي متعدد مي به صورت درخت با زير شاخه Domainساختار تشكيل دهنده . تواند باشد هاي متعددي مي است كه داراي زيرشاخه Domainاي از يا درخت، نقطه treeاصطالح

3 Organization Unit

4 root

5 Search base

Datis Arad

Page 22: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

58 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

CUCMبـر روي Full Synchronizationدهيـد، نيـاز بـه اجـراي را تغييـر مـي LDAP filterهنگامي كه :يادداشت

.خواهيد داشت

.دهد قابل استفاده است را نشان مي LDAP filterجدول زير، ليستي از پارامترهايي كه در نوشتن

شرح پارامتر

مساوي =

تقريباً مساوي =~

كوچكتر يا مساوي =>

بزرگتر يا مساوي =<

و &

يا |

به جز، مستثنا كردن !

:كردنِ گروهي در دو زير شاخه، از فيلتر زير استفاده كنيد matchمثال براي طور به

(&(objectClass=group)(|(ou:dn:=Chicago)(ou:dn:=Miami)))

.كند وجود دارند را پيدا مي Miamiيا Chicagoهايي با نام OUهايي كه در اين فيلتر، گروه

:استفاده كنيد !براي مستثنا كردن يك عبارت از فيلتر، از عالمت

(&(objectClass=group)(|(ou:dn:=Chicago)(!(ou:dn:=Boston))))

.خواهد كرد را پيدا OU Bostonهاي به جز گروه Chicagoهاي فيلتر فوق، تمامي گروه

< System > LDAPبـه مسـير CUCM Administration، از طريـق LDAP Filterبـراي ايجـاد :نكته مولـف

LDAP Custom Filter رفته و بر رويAdd New دهد ، اين پنجره را نشان مي4-15تصوير . كليك كنيد.

4-15تصوير

بـراي انجـام ايـن كـار، بـه مسـير . مـورد نظـر اعمـال كنيـد LDAP Directory، آن را بـه LDAP Filterپس از ساخت

System > LDAP > LDAP Directory برويد.

.از اين قسمت تا انتهاي اين فصل، توسط مولف به اين كتاب اضافه شده است

Datis Arad

Page 23: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 59

Search Base است كه براي دايركتوري، محلي ازsynchronization در واقع .شود استفاده ميSearch Base، محلي از

بـه CUCMاز اين نقطه بـه بعـد، . ، سينك كردن را آغاز كندبه بعد كند كه از آن نقطه تعيين مي CUCMدايركتوري را براي

LDAP، در 4-13هـا در سـاختاري مشـابه تصـوير userمعمـول، طـور به. كند هاي دايركتوري دست پيدا مي هتمامي زير شاخ

directoryندشو ، سازماندهي مي.

4- 16تصوير

jsmith ،jdoeكه كـاربران User Search Base 1. دهد را نشان مي synchronization agreement ، دو4-16تصوير

.اصلي قرار دارند OUمختلف، زير OUها در دو userاين . كند مي syncقرار دارد، Site 1اي كه در OUرا از jbloggsو

User Search Base 2 شـود، دومـين كه در تصوير فوق مشاهده مـيsynchronization agreement كـاربران بـوده و

jjones ،bfoo وtbrown را ازOU سايتSite2 ،sync اكانت . كند ميCCM Dir Mgr به دليل اينكه عضو هـيچ يـك از

.شود نمي importنيز CUCMنيست، در User search baseدو

CUCM از يـكLDAP Manager Distinguished name1 (DN) بـراي انجـامsynchronization بـاLDAP

طـور بـه . شـود مـي matchقرار دارد، LDAPاي كه در user nameعموماً با Distinguished Nameاين . كند استفاده مي

بـراي تعيـين sansterتـوان از باشد، مي LDAP serverدر domain adminبا دسترسي كاربري، نام sanesterمثال اگر

user search base شود اكانتي با دسترسـي حـداقل توصيه مي. استفاده كردread only بـراي تمـاميuser object هـا در

user search base مورد نظر، ايجاد كنيد.

ن شـد importتـوان ، مـي LDAP Manager Distinguished Nameاكانـت readبا محدود كردن سـطح دسترسـي

داشـته readدسترسـي OU = Engكـردن، تنهـا بـه syncمثال اگر اكانت استفاده شده براي طور به. ها را محدود كرد اكانت

.خواهد شد Importقرار دارند، Eng OUهايي كه زير نداشته باشد، تنها اكانت OU = Mktgبه readباشد و دسترسي

:باشد به صورت زير مي synchronizationفرايند

قـرار دارنـد، غيـر فعـال CUCMها كـه بـر روي end-userهاي ، تمامي اكانتsynchronizationدر ابتداي فرايند .1

.شوند مي

فعال شـده CUCMوجود دارد، بر روي ديتابيس CUCMو هم بر روي ديتابيس LDAPيي كه هم بر روي ها اكانت .2

.شود ها آپديت مي و اطالعات شخصي و سازماني آن

1 نام مشخص

Datis Arad

Page 24: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

60 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

.شوند اضافه شده و فعال مي CUCMوجود دارد، در ديتابيس LDAPيي كه فقط بر روي ها اكانت .3

.حدف خواهند شد CUCMساعت از ديتابيس 24اند، پس از كه غير فعال مانده CUCMي باقي مانده در ها اكانت .4

Best Practice هايSynchronization

:كند، بايد به يكي از متدهاي زير تنظيم شود استفاده مي LDAP directoryبراي دسترسي به CUCMاكانتي كه

خواهيد جسـتجوي كـاربران از آنجـا آغـاز به محلي كه مي. بسازيد synchronizationيك اكانت خاص فقط براي �

.به اين كاربر بدهيد read-onlyشود، دسترسي

را password change at next logon گزينـه همچنين . نشود منقضيتعيين كنيد كه پسورد اين كاربر هيچگاه �

.نيز براي اين كاربر غير فعال كنيد

در صـورتي كـه چنـدين . رسـد هـا بـه حـداقل ممكـن مـي بايد زماني انجام شود كه حجم تماس synchronizationفرايند

synchronization agreement هاي مختلف انجام دهيد را در زمان ها ايد، آن تنظيم كرده .

Domain Controller( ،single point of failureدو ( LDAP Serverسـعي كنيـد بـا داشـتن حـداقل دو نداشـته 1

همچنين بجاي استفاده . از دسترسي خارج شد، سرور ديگر قابل دسترس باشد LDAPباشيد تا در صورتي كه يكي از سرورهاي

FQDNاز نام .دها استفاده كني آن IP Addressسرورها، از اي2

و CUCM Publisher، ارتباط ميان سرور LDAPو سرور CUCMبر روي Secure LDAP (sLDAP)سازي با فعال

اي رمزنگاري SSL 128-bitها به صورت end-userهاي attributeشود تا باعث مي sLDAP. دايركتوري سرور را ايمن كنيد

.و ارسال شوند

LDAP Synchronizationتنظيمات

:، مراحل زير را طي كنيدLDAP Synchronizationبراي تنظيم

ــراي كــاربران دايركتــوري .1 ــن administratorايجــاد كــرده و دسترســي LDAP Serverدر CUCMاي ب ــه اي ب

.دايركتوري بدهيد

.را فعال كنيد Cisco DirSyncسرويس .2

.را تنظيم كنيد LDAPسيستم .3

4. LDAP directory را تنظيم كنيد.

قـرار دارد، انجـام CUCMكـه در Cisco DirSyncتوسـط سرويسـي بـه نـام synchronizationهمانگونه كه گفتـيم،

قـرار دارد، ايـن سـرويس بايـد بـر روي Publisherبـر روي CUCMديتابيس writeبه دليل اينكه تنها نسخه قابل . دشو مي

Publisher فعال شود.

كـه در System > Service Parametersاز مسـير تـوان مـي داراي پارامترهايي است كه Cisco DirSyncسرويس

CUCM Administration ايـن پارامترهـا شـامل حـداكثر تعـداد . قابل دسترس است، تنظـيم شـودSynchronization

1 يك نقطه شكست

2 ايDNSنام

Datis Arad

Page 25: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 61

agreement ،هاhost ها(directory servers) و چندين ،timer هـا بـه تغييـر ايـن پارامتر در اكثر مواقـع نيـازي . دنباش مي

.دهد ، اين پارامترها را نشان مي4-17تصوير . نيست

4-17تصوير

Tools > Serviceو رفتن به مسير Cisco Unified Serviceabilityرا از صفحه وب Cisco DirSyncسرويس

Activationدهد سازي اين سرويس را نشان مي ، فعال4- 18تصوير . ، فعال كنيد.

4-18 تصوير

< System > LDAPشـده و بـه مسـير CUCM Administration، وارد LDAP Serverبـراي انجـام تنظيمـات

LDAP System شويد .LDAP attribute اي كه بايد بـهUser ID درCUCM ،map ،شـودsAMAccountName

، ايـن تنظيمـات را نشـان 4-19تصـوير . را فعال كنيـد Enable Synchronizing from LDAP Serverگزينه . است

.دهد مي

< Systemبراي انجـام ايـن كـار بـه مسـير . را بايد انجام دهيم LDAP Directory، تنظيمات Saveپس از زدن كليد

LDAP > LDAP Directory رفته و كليدAdd New را بزنيد تـاsynchronization agreement جديـدي، ايجـاد

هسـتند، ولـي در CUCMهايي كه در ديتابيس end userهاي كند تمامي اكانت پيغام اخطاري ظاهر شده و يادآوري مي. كنيد

هــاي userبــا LDAPدر sn attributeشــدن matchدر صــورت . وجــود ندارنــد، حــذف خواهنــد شــد LDAPديتــابيس

CUCM ،user هايCUCM راoverwrite ا توجه به نوع ديتابيس ب. خواهد كردLDAP فيلدهاي مختلف ،LDAP user

.دهد ، اين تنظيمات را نشان مي4-20تصوير . براي انتخاب شدن، ظاهر خواهند شد

Datis Arad

Page 26: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

62 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-19تصوير

4-20تصوير

وجـود دارد و LDAP Serverاي كـه بـر روي حساب كاربري، LDAP Manager Distinguished Name فيلددر

CUCM جهت ارتباط باLDAP استفاده كند را مشخص كنيد از آن دتوان ميسرور.

Datis Arad

Page 27: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 63

منتقل شوند را مشـخص CUCMبه LDAPهاي Userيد خواه مي، محلي كه LDAP User Search Base فيلددر

.كنيد

كرده تا در زمان تعيين شـده، بندي زمانرا Synchronizationيد فرايند توان مي Perform a Re-sync Everyفيلد از

.انجام شود

CUCM ،mapكه بايد به فيلدهاي كاربران LDAP، فيلدهاي كاربران User Fields To Be Synchronizedاز بخش

.شوند را مشخص كنيد

.را مشخص كنيد LDAP Server، آدرس LDAP Server Information قسمتدر

.يدرا بزن Saveپس از انجام تنظيمات، كليد

. داشته باشـيد CUCMبر روي DNS Serverدر صورت دريافت پيغام خطا، ممكن است نياز به تنظيم آدرس :مولف نكته

:استفاده كنيد CUCM، بر روي DNS Serverبه عنوان DCسرور IP Addressاز دستور زير براي تنظيم

set network dns primary <dns-server-ip-address>

اي كـه LDAP Configuration Nameنام . را بزنيد Findرفته و كليد System > LDAP > Directoryبه مسير

.كنيد مشاهده مي 4-21اين ليست را در تصوير . دشو ميايد، در ليست ظاهر ايجاد كرده

4-21تصوير

كليـك كنيـد تـا فراينـد Perform Full Sync Nowبـر روي . بر روي نام آن كليك كنيد تا تنظيمات آن ظـاهر شـود

.سازي آغاز شود همسان

، Synchronizationرفته و از انجام فرايند User management > End Usersسازي، به مسير پس از انجام همسان

كنيد، اطالعات شخصي و سـازماني آن قابـل يك كاربر را باز كنيد؛ همانگونه كه مشاهده مي Properties. اطمينان حاصل كنيد

قابـل ) CUCMهـاي PC association )Attributeو PIN ،digest credentialsباشد؛ با اين همه، پسـورد، ايش نميوير

.تغيير هستند

Active Directoryافـزار مشـكل داريـد، نـرم Distinguished Nameدر صـورتي كـه بـا پيـدا كـردن :نكته مولـف

Explorer را نصــــب كــــرده و بــــهDC افــــزار بـــــه آدرس بـــــراي دريافــــت ايــــن نــــرم . كانكــــت كنيــــد

us/sysinternals/bb963907-https://technet.microsoft.com/en مراجعه فرمائيد.

Datis Arad

Page 28: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

64 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

دهد را نشان مي Active Directory Explorer افزار نرم،4- 22تصوير .مورد نظر را بگيريد OUآيتم Propertiesسپس

4-22تصوير

Datis Arad

Page 29: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 65

LDAP Authentication

:دده ميروي CUCMرخدادهاي ذيل بر روي د، شو ميفعال LDAP Authenticationهنگامي كه

.دشو مي، احراز هويت LDAP Serverها توسط End-userپسورد �

هـا End-userدر اين حالت، امكان تغيير پسورد . ندشو ميمديريت LDAP Serverها توسط End-Userپسورد �

.وجود ندارد CUCM Administrationدر

.دشو ميذخيره LDAPها فقط در End-Userپسورد �

Application user ها را هميشهCUCM نيـز در ديتـابيس هـا اكانـت پسورد اين . كند مي، احراز هويتCUCM ذخيـره

.دشو مي

در حالي كه كاربران . ندشو مياحراز هويت LDAP Serverها توسط End user. فعال شده است LDAP، 4-23در تصوير

Extension Mobility. ندشـو مـي احراز هويـت CUCMدارند، توسط ديتابيس PIN Codeكه نياز به UCهاي اپليكشن

(EM) ،Attendant Console (AC) ،Cisco Agent Desktop (CAD) وCisco Unified Manager

Assistant (CUMA) ،هايي هستند كه نياز به وارد كردن هايي از اپليكيشن نمونهPIN Code اين . توسط كاربر دارندPIN

Code توسط ديتابيسCUCM از . دشو ميمديريت و احراز هويتCUCM 8.0 به بعد، اينPIN Code د رمزنگاري توان مي

.شود

4-23تصوير

Best Practice هـا، تر پاسخ اين است كه براي دريافت سريعCUCM را تنظـيم كنيـد تـاQuery هـا را بـه سـمت سـرور

Global Catalog بنــابراين . اكتيودايركتــوري ارســال كنــدIP آدرسLDAP Server اي كــه نقــشGlobal Catalog

مشـخص 3268پـورت آن را وارد كـرده و CUCMتنظيمات LDAP Authenticationاكتيودايركتوري را دارد، در صفحه

.ارسال شوند GC Serverها به سمت Queryد تا شو مياين كار باعث . كنيد

ايـن كـار باعـث . باشند Domainد كه كاربران عضو چندين شو ميتر زماني ملموس Authenticationبراي GCاستفاده از

setد توانـ مـي user search baseفقـط يـك LDAP Authenticationدر . د تا كاربران بالفاصله احراز هويت شوندشو مي

.دده مي، اين ساختار را نشان 4-24تصوير . ارجاع دهيد domainرا به روت user search baseشود، بنابراين اين

Datis Arad

Page 30: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

66 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-24تصوير

Forestد توانـ مـي ن LDAP search baseيـك . تري دارند هستند، نياز به بررسي دقيق Treeكه شامل چندين ADهاي 1

.بايد از مكانيزم ديگري براي احراز هويت كاربران استفاده كند CUCMبنابراين . باشد namespaceشامل چندين

UPN، بايد از اتريبيوت باشد مي Treeاي كه شامل چندين AD Forestبا سازي همسانبراي پشتيباني userبـه عنـوان 2

ID درCUCM اســتفاده كنيــد .UPN يــكAttribute درLDAP ماننــد ( باشــد مــياســت كــه شــبيه بــه آدرس ايميــل

[email protected] و[email protected] .( در صــفحه تنظيمــاتLDAP عبــارت ،“LDAP user search base is

formed using userid information” را مشاهده خواهيد كرد.

. دده ميرا نشان (avid.info and vse.lab)است treeيا subdomainاي كه شامل چندين AD Forest، 4-24تصوير

uniqueبـراي UPNاز تـا د شـو مـي تنظـيم CUCMد؛ بنـابراين شو ميديده domainدر هر دو usernameيك كـردن 3

.كندها استفاده subdomainكاربري ميان ي شناسه

LDAP Authenticationتنظيم

:دنبال كنيدمراحل ذيل را LDAP Authenticationتنظيم جهت

در administratorدست پيـدا كنـد، كـاربري بـا سـطح دسترسـي LDAPبتواند به ديتابيس CUCMبراي اينكه .1

LDAP ايجاد كنيد.

گزينـه . برويـد System > LDAP > LDAP Authenticationبـه مسـير CUCM Administrationدر .2

Use LDAP Authentication for End Users دهد ، اين گزينه را نشان مي4-25تصوير .فعال كنيد.

مشـاهده 4-26همانگونه كه در تصـوير . برويد User management > End Usersپس از ذخيره تنظيمات، به مسير

.باشد ها قابل تغيير نمي كنيد، پسورد اكانت مي

1 Forest يا جنگل، اصطالحي درActive Directory مايكروسافت است كه شامل چندينTree )هر . باشد مي) درختTree به يكSubdomain كند اشاره مي.

2 UserPrincipalName

3 يكتا، منحصر به فرد

Datis Arad

Page 31: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 67

4-25تصوير

4- 26تصوير

Datis Arad

Page 32: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

68 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

SIP پروتكلبا استفاده از Cisco IP Communicatorرجيستر كردن

هنگـام رجيستر كنيد، كافيسـت CUCMدر SIPرا با استفاده از پروتكل IP Communicatorيد خواه ميدر صورتي كه

Deviceانتخـاب كـرده و در مرحلـه بعـد، در فيلـد Protocolرا از منـوي SIPپروتكـل ،CUCMساخت تلفن جديـد در

Name در تنظيمـات ايـن نـام را ، نامي را تعيين كنيد كـهIP Communicator ايـن 4-28و 4-27تصـوير . ايـد وارد كـرده

.دهند تنظيمات را نشان مي

4-27تصوير

4-28تصوير

هاThird-Party SIP Phoneرجيستر كردن

SIPچهار مرحله بـراي اضـافه كـردن . يمكن مي، استفاده است SIPافزاري تلفن نرمكه يك X-Lite افزار نرمدر اين مثال از

Phone درCUCM وجود دارد:

Datis Arad

Page 33: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 69

CUCMدر End userتنظيم كردن .1

CUCMدر deviceتنظيم .2

3. assign )كردن )اختصاص دادنdevice بهend user

SIP Phoneتنظيم اكانت ساخته شده بر روي .4

-third. ددهـ مـي ، نشـان third-party SIP Phoneرا جهت اسـتفاده CUCMدر end user، اضافه كردن 4-29تصوير

party SIP Phone طي فرايند ،digest authentication ش، در نام كاربري و پسورد، با ارسالCUCM دشـو ميرجيستر .

digest authentication هاي برخالف تلفن. باشد مي حداقل امنيت مكانيزم احراز هويت باSCCP هاي و تلفنSIP ،سيسـكو

Third-party SIP Phone ،هاMAC Address شان را به سمتCUCM ندكن ميارسال ن.

4-29تصوير

يـد، بـه مسـير كن مي، استفاده نLDAP Synchronizationدر صورتي كه از . مرحله نخست، اضافه كردن كاربر جديد است

User Management > End User رفته و بر روي كليـدAdd New فيلـد عبـور يكسـاني در دو كلمـه . كليـك كنيـد

در واقـع فيلـد . را بزنيـد Saveكـرده و كليـد وارد Confirm Digest Credentialsو Digest Credentialsاختيـاري

Digest Credentials پسوردي است كه براي احراز هويت ،SIP Phone اين پسورد تنها زماني براي احـراز . دشو مياستفاده

digestكـه كنـد اي اسـتفاده device security profile، از third-party SIP phoneد كـه شـو مـي هويـت اسـتفاده

authentication تنظيمـات . بـر روي آن فعـال شـده باشـدdevice security profile از طريـق تـوان مـي راCUCM

Administration و رفتن به مسـيرSystem > Security > Phone Security Profile بـا تايـپ كـردن . انجـام داد

هاي مختلف را مشـاهده خواهيـد دستگاه non-secureو Secureهاي ، پروفايلName and Containدر فيلد SIPعبارت

.دهد ها را نشان مي ، اين پروفايل4-30تصوير . كرد

Datis Arad

Page 34: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

70 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-30تصوير

بـر روي ايـن را Enable Digest Authenticationاز پروفايل مورد نظر گرفته، نـام آن را تغييـر داده و گزينـه اي كپي

.دهد ، اين گزينه را نشان مي4-31تصوير . فعال كنيدپروفايل،

كننـد، اي كه استفاده مـي User IDو پسورد مجزايي نيستند؛ بلكه User IDها داراي third-party SIP Phoneبرخي از

.تعيين كنيد DNرا بايد شماره end userبنابراين نام كاربري . باشد مي DNهمان شماره

Add Newرفته و كليد Device > Phone، به مسير CUCMجديد به third-party SIP Phoneبراي اضافه كردن

.دهد ، اين گزينه را نشان مي4-32تصوير . را انتخاب كنيد Third-Party SIP Device (Basic)گزينه . را بزنيد

Datis Arad

Page 35: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 71

4-31تصوير

4-32تصوير

Third-party SIP Phone ها عموماً از استانداردRFC 2833 DTMF-Relay نـد كـه باعـث رخ دادن كن مـي پشتيباني

هايي كه جهت انتقال شمارهسيسكو Type Aتلفن . دشو ميسيسكو Type Aهاي IP Phoneبا compatibilityمشكالت

Mediaدارد، بـه يـك in-band DTMF Relay (RFC 2833)ند، با دستگاهي كه نياز به شو ميگرفته Keypadتوسط

Termination Point (MTP) ي ها تلفنسيگنالينگ . نياز داردType A سيسكو فقط بـه صـورتOut of Band منتقـل

گرفتـه شـده را از DTMF، به صورتي كه شـماره هـاي كند مياستفاده in-band DTMF Relayاز RFC 2833. دشو مي

-out از DTMFكدهاي وظيفه تبديل MTP. كند ميمنتقل ) UDP 32767الي UDP 16384پورت ( RTPطريق كانال

of-band بهin-band RFC 2833 را دارد.

تصـوير . دار را تنظيم كنيـد اي ستارهه آيتم. انتخاب كنيد Digest Userايد را از منوي اي كه ساختهend-userنام كاربري

.دده مي، صفحه اضافه كردن تلفن را نشان 33-4

Datis Arad

Page 36: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

72 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-33تصوير

سـاخته يكـاربر حسـاب همچنين توجه داشته باشـيد . كنيدتعيين منحصر به فرديك عبارت , MAC Addressدر قسمت

.دده مي، اين فيلد را نشان 4-34تصوير . تعيين شده باشد Digest User، در فيلد شده

4-34تصوير

Enable Digestدر صورتي كه گزينه . تنظيم كنيد SIP Phoneايد را بر روي اي كه ساختهSIP Accountدر نهايت،

Authentication را درPhone security profile فعال نكرده باشيد، از پسوردي كه بر رويSIP Phone يـد كن ميوارد

.دشو مي چكآن usernameبراي احراز هويت استفاده نشده و فقط

براي شخص تمـاس گيرنـده، نمـايش داده ،DNها، نام شخص مورد نظر همراه با شماره DNيد با تعيين نام براي توان ميشما

يـد توان مـي همچنـين . رفتـه و تلفـن مـورد نظـر را انتخـاب كنيـد Device > Phonesبراي تعيين اين نـام، بـه مسـير . شود

Directory Number را از فيلدFind Phone where انتخاب كـرده وDN ايـن 4-35تصـوير . نيـد مـورد نظـر را وارد ك ،

.دهد گزينه را نشان مي

را در فيلـد DN، نـام كـاربر مالـك ايـن 4-36همانند تصوير . مورد نظر كليك كنيد Lineوارد تلفن مورد نظر شده و بر روي

Alerting وارد كنيد.

Datis Arad

Page 37: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 73

4-35تصوير

4- 36تصوير

در صورت پر كردن اين فيلـد، هنگـامي . وجود دارد Directory Numberدر تنظيمات Alerting Nameفيلدي به نام

بنـابراين . دشـو مي، بر روي تلفن او ظاهر Alerting Nameگيرد، عبارت تعيين شده در فيلد را مي DNكه كاربري شماره اين

ا د كـه بـ شـو مـي ظـاهر شـده و متوجـه 100در كنـار Aletomeh، عبـارت گيـرد مـي را 100در اين مثال، كاربري كه شماره

Aletomeh عملكرد 4-37تصوير . گيرد ميتماس ،Alerting دده ميرا نشان بر روي نمايشگر صفحه تلفن.

4-37تصوير

Datis Arad

Page 38: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

74 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

اين قسمت خالي بوده و فرض پيش طور به. برسيد Display (Caller ID)كنيد تا به فيلد Scrollاين صفحه را به پايين

با وارد كردن نام در ايـن . دشو ميبراي شخصي كه تماس را دريافت كرده، نمايش داده DNبه عنوان نام اين Unknowعبارت

.فيلد، نام تعيين شده براي شخصي كه تماس را دريافت كرده، نمايش داده خواهد شد

Endpoint Registration بازبيني

مشـاهده 4-38 يرصـفحه را در تصـو يـن ا. يـد را بزن Find يـد رفته و كل Device > Phone يرها، به مس تلفن بازبيني يبرا

.كنيد يم

4-38تصوير

ـ يسـتر رج آن است كه تلفن قبالً يبه معن unregistered عبارت. دهد يتلفن را نشان م يتوضع Status ستون يشـده، ول

. شـود يداده مـ يشنمـا unregistered عبـارت يمـدت كوتـاه يبرا يزشدن تلفن ن يستر يندر ح. باشد ينم يستراكنون رج

.است هنشد يسترآن است كه تلفن تاكنون رج يبه معن unknown عبارت

ها تنظيمات تلفن

هـاي ايـن منـو، شود كه با برخي از گزينـه انجام مي Device، از طريق منوي CUCMهاي Endpointتنظيمات مربوط به

اي هـاي كـاربردي در انتهاي اين منو وجـود دارد كـه شـامل آيـتم Device Settingsاي به نام با اين همه گزينه. آشنا هستيم

.پردازيم ها مي باشد كه در اين قسمت، به آن مي

.دده ميد را نمايش نوجود دار Device Settingsهايي كه در زيرشاخه ، انتخاب4-39تصوير

.دارند را با هم بررسي كنيم هايي كه عموماً در اين قسمت نياز به تغيير خواهيم برخي از آيتم در اينجا مي

Device Defaults

اسـتفاده Device Defaultsاز گزينـه ) تلفـن binary imageجديد يـا Firmware(جديد Load IDكردن setبراي

، صـفحه 4-40تصـوير . شـود ، اعمـال مـي CUCMهـاي رجيسـتر شـده در بر روي تمامي دستگاه Device Defaults. كنيد

Device Default Configuration دهد را نشان مي.

Datis Arad

Page 39: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 75

4-39تصوير

4-40تصوير

:ندباش مياي اين صفحه به شرح زير پارامتره

Datis Arad

Page 40: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

76 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

� Load Information :و نام ورژن Firmware يد بـر روي خواه مياي كهdevice مـورد نظـر اسـتفاده

.شود را در اين قسمت مشخص كنيد

� Device Pool : يد تعيين كنيد توان مياز اين قسمتDevice هـايي كـه درDevice Pool خاصـي قـرار

.تعيين شده استفاده كنند Firmwareدارند، از

� Phone Template : ،از اين قسمتPhone button template يد توسط هـر خواه ميمورد نظر را كه

DNيـد تعـداد توان مـي Phone button templateبا استفاده از . ها استفاده شود، تعيين كنيد Deviceنوع از

.را تنظيم كنيد ها تلفن (PLK)قابل برنامه ريزي Lineي كليدهاها و service URLها، Speed dialها،

كپي كـرده، وارد Load Informationآن را از ستون Firmware، كافيست نام يك تلفن Firmware براي آپگريد كردن

، ايـن فيلـد را نشـان 4-41تصـوير . وارد كنيـد Phone Load Nameتنظيمات تلفن مورد نظر شده و ايـن نـام را در فيلـد

.دده مي

4-41تصوير

يي كـه از هـا تلفـن براي مشاهده ليست . دشو ميجديد را دانلود كرده و آپگريد Firmwareتلفن . سپس تلفن را ريبوت كنيد

Firmware خود استفاده نكرده و فرض پيشFirmware شان آپگريد شـده، بـه مسـيرDevice > Device Settings >

Firmware Load Information يد، تنها كن ميمشاهده 4-42همانگونه كه در تصوير . برويدFirmware تلفنCisco

.نبوده و آپگريد شده است فرض پيش 7960

4-42تصوير

.نمايش داده خواهد شدآپگريد شده، ها آن Firmwareيي كه ها تلفن، ليست Deviceبا كليك بر روي لينك مقابل

4-43تصوير

Datis Arad

Page 41: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 77

يد، كن ميآپلود TFTP Serverبر روي CUCM OS Administrationجديدي از طريق Firmwareدر صورتي كه

.كنيد Reset را حتماً TFTP Serverتوجه داشته باشيد سرويس

Phone Button Template

Phone Button Template ها، راهي سريع و مطمئن برايassign كردن تنظيمات عمومي كليدها به تعداد زيادي ازIP

Phone دنباش ميهاي سيسكو.

CUCM داراي يكphone button template به ازاي هر پروتكل فرض پيش(SCCP/SIP) و به ازاي هر مدل تلفن

را تنظيم Phone button templateيد، الزم است كه كن مياضافه CUCMهنگامي كه يك تلفن جديد را در . باشد مي

طور به. باشد مي CUCMدر فرض پيش phone button templateاي داراي يك IP Phoneكنيد، با اين همه هر مدل

.دباش مي speed dial (SD)و چهار line، داراي دو 796xي ها تلفن Phone button template مثال

، DN توان ميبه باقي مانده كليدهاي الين . اعمال كرد DN يك بايد حداقل ها تلفن Phone button templateتمامي به

Speed Dial ،Privacy Button ،Service URL ي كليدهاو ياLine ريزي قابل برنامه(PLK)اختصاص داد ، .PLK

سيسكو، Type Aهاي تلفني طراحي ها محدوديتليل د به به بعد ارائه شد و CUCM 6.0قابليت جديدي است كه از

و park ،transferكردن تماس، Holdهايي نظير قابليت توان مي PLKبا استفاده از . كار كند ها تلفند با اين توان مين

د، شو ميها استفاده PLKبه ندرت از . ي فيزيكي تلفن اختصاص دادكليدهاها، به Softkeyكنفرانس را بجاي اختصاص دادن به

.باشد مي ترها آسان softkeyچرا كه استفاده از

ي الين و كليدهاالزم به همراه تمامي تنظيمات Phone Button Templateبه سيستم، IP Phoneپيش از اضافه كردن

speed dial براي تغيير و يا حذف . را ايجاد كنيدPhone button template ها به مسيرDevice > Device Settings

> Phone Button Template بر روي . برويدFind كليك كرده وPhone Button Template مورد نظر را انتخاب

.دهد ، اين تنظيمات را نشان مي4-44تصوير . يد تا تنظيمات آن نمايش داده شودكن

4-44تصوير

Softkey Template

Datis Arad

Page 42: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

78 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

Softkey Template ند تا ده ميها به شما اجازهsoftkey بـر روي هـا آنهاي موجود را مديريت كرده و ترتيـب قرارگيـري

IP Phone را تنظيم كنيد .Softkey featureفعال نيستند فرض پيش طور بهد كه نهاي زيادي وجود دار.

Standardهـاي softkey templateوجـود دارد كـه شـامل CUCMدر فـرض پـيش Softkey templateچنـدين

Feature وStandard User بـه هـر فـرض پـيش طـور بـه . ندشـو مـيIP Phone ،سيسـكوStandard user softkey

template همانند . اختصاص داده شده استrole ها وuser group فـرضِ پـيش هـاي CUCM ،softkey template هـاي

كـرده renameتهيه كرد، آن را فرض پيشهاي softkey templateاي از اين كپي توان مي. نيز قابل تغيير نيستند فرض پيش

.دو مطابق نياز، تغيير دا

Softkeyرا بزنيـد تـا ليسـت Findرفته و كليد Device > Device Settings > Softkey Templatesبه مسير

Templateدهد ، اين ليست را نشان مي4-45تصوير . ها ظاهر شود.

4-45تصوير

. كنيد renameجديد را softkey templateمورد نظر كليك كرده و Softkey Templateبر روي آيكون كپي در مقابل

.دهد ، اين پنجره را نشان مي4-46تصوير .را بزنيد Saveكليد

Configure Softkey Layout را از منويRelated Links انتخاب كرده و كليكGo تنظيمات 4-47تصوير . را بزنيد ،

Softkey template دهد را نشان مي.

Call stateرا بـراي حالـت Templateانتخـاب كنيـد تـا Select a call state to configureمورد نظر را از منوي 1

را تنظـيم ها مورد نظر را از ستون سمت چپ به ستون سمت راست انتقال داده و اولويت آن Softkey. انتخاب شده، تغيير دهيد

.كنيد

1 وضعيت تماس

Datis Arad

Page 43: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 79

4- 46تصوير

4-47تصوير

SIP Profile

SIP Profile اي از شامل مجموعهattribute هايSIP است كه بهSIP trunk ها ياSIP endpoint ،هاassign دشو مي .

SIP Profile ،ها شامل اطالعـاتي نظيـر نـام، توضـيحtiming ،retry ،call pickup Uniform Resource Identifier

(URI) تغيير دادن، نيستندها شامل چندين آيتم استاندارد هستند كه قابل حذف شدن و يا اين پروفايل. ندباش مي... و.

Datis Arad

Page 44: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

80 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

SIP phone ها وSIP trunk ها نياز به انتخابSIP profile دارند .SIP profile بـه نـام (ي فرضـ پيشstandard SIP

profile ( به توان ميراSIP phone ها وSIP trunk هاassign دستگاه در صورتي كه . كردSIP يكپارچه شده بـاCUCM،

. اسـتاندارد، خواهيـد داشـت SIP Profileدر SIPسـيگنالينگ هـاي timer، نياز به دستكاري جزئيات كند نميبه درستي كار

كـردن آن، renameاي از آن ايجاد كرده و پـس از وجود ندارد؛ بنابراين كپي Standard SIP profileامكان تغيير و يا حذف

Device > Device Settings > SIPهـا، بـه مسـير SIP profileبراي تنظـيم . تغييرات را بر روي اين كپي اعمال كنيد

Profile تنظيمات 4-48تصوير .برويدSIP Profile دهد را نشان مي.

4-48تصوير

Common Phone Profiles

Common phone profiles براي (شامل پارامترهاي تنظيمات تلفن، مانند پسورد تلفنCisco IP Phone هـايي كـه از

و backgroundدسترسـي كـاربر بـه تصـوير (و تنظيمات شخصـي Do Not Disturb (DND)، )ندكن ميپسورد پشتيباني

تلفـن را تـوان مـي #**قـرار داريـد، بـا زدن كليـد Settingsزماني كه در منـوي ،فرض پيش طور به. باشد مي) زنگ هاي تلفن

Datis Arad

Page 45: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 81

unlock همچنين براي . كردrestart كردنIP Phone هايSCCP سيسكو، زماني كه در منـويSettings قـرار داريـد، از

را تغييـر فـرض پيشاي ه آيتمد تا اين ده ميبه شما اجازه Common Phone Profiles. استفاده كرد توان مي **#**كليد

.دهيد

Device > Device Settings > Common Phone، بـه مسـير Common Phone Profilesبراي دسترسي بـه

Profile يـك فـرض پـيش طـور بـه . رويـدStandard Common Profile از آن بـراي سـاخت تـوان مـي وجـود دارد كـه

Templateاين 4-49تصوير . هاي ديگر، استفاده كرد ،Standard Common Profile دده ميرا نشان.

4-49تصوير

CUCMدر ويندوز Jabberرجيستر كردن

:، مراحل زير را دنبال كنيدCUCMدر Jabberبراي رجيستر كردن

نـام آن را در ايـن مثـال . جديد ايجاد كنيد Userرفته و يك User Management > End Userابتدا به مسير .1

Agent1 يمكن ميتعيين.

تصـوير . كليك كنيد Add to Access Control Group، بر روي كليد Permission Informationاز قسمت .2

.دهد را نشان مي End Userه تنظيمات ، صفح50-4

Datis Arad

Page 46: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

82 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

4-50تصوير

.را بزنيد Add Selectedكليد هاي زير را انتخاب كرده و گزينه .3

� Standard CCM End Users

� Standard CTI Allow Call Monitoring

� Standard CTI Allow Call Park Monitoring

� Standard CTI Allow Call Recording

� Standard CTI Allow Calling Number Modification

� Standard CTI Allow Control of All Devices

� Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and conf

� Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode

� Standard CTI Allow Reception of SRTP Key Material

� Standard CTI Enabled

:ندشو ميمنتقل Rolesبه قسمت ها گروهتنظيمات كاربر، اين Saveبا زدن كليد .4

.يك كنيد تا تلفن جديدي اضافه كنيدكل Add Newبر روي رفته، Device > Phoneبه مسير .5

.را انتخاب كنيد Cisco Unified Client Services Frameworkگزينه .6

Datis Arad

Page 47: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 83

Descriptionيـد شـرحي بـراي آن در توان مـي . CSFjabberagent1مشـخص كنيـد، ماننـد Deviceنامي براي .7

.بنويسيد

Cisco Unified Client Services Frameworkگزينه Protocol Specific Informationاز قسمت .8

– Standard SIP Non-Secure را براي پارامترDevice Security Profile وي از منـ . كنيـد انتخـابSIP

Profile نيز گزينهStandard SIP Profile روي كليد را انتخاب كنيد، برSave كليك كنيد.

:كليك كنيد Line 1كه سمت چپ صفحه ظاهر شده، بر روي Associationاز ستون .9

، Display (Caller ID)در قسـمت . مشـخص كنيـد Directory Numberدر قسـمت 1002اي ماننـد شـماره .10

.را بزنيد Saveكليد . را وارد كنيد Agent 1عبارتي مانند

كليك كنيد تا ليسـت Associate End Usersبه پايين صفحه بازگشته و بر روي ، مجدداSaveًپس از زدن كليد .11

End Userكاربر . ها ظاهر شودAgent1 ايد، انتخاب كنيد را كه ساخته:

Datis Arad

Page 48: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

84 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

.دشو مي DN ،Assign، كاربر به اين Add Selectedبا زدن كليد .12

.شويد Agent1رفته و وارد تنظيمات كاربر User Management > End Usersبه مسير .13

:كليك كنيد Device Association، بر روي Device Informationدر قسمت .14

15. Device انتخاب كرده و بر روي ،4-51مطابق تصوير مورد نظر راSave Selected/Changes كليك كنيد.

.را بزنيد Advancedباز كرده و كليد 4-52مطابق تصوير را Jabber Desktopحال .16

.را بزنيد Save، كليد CUCMپس از تنظيم آدرس سرور .17

.، وارد كنيد4- 53، مطابق تصوير CUCMسرور IPساخته شده را به همراه آدرس User IDنام .18

Datis Arad

Page 49: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 85

4-51تصوير

4-52تصوير

4-53تصوير

DNSدر صـورتي كـه . دسترسـي پيـدا كنـد CUCM، بـه DNSتوجه داشته باشيد كه ويندوز شما بايـد از طريـق .19

Server ــام ــد، آدرس و نــــ ــل CUCMنداريــــ ــود را در فايــــ ــير Hostخــــ ــه در مســــ ــدوز كــــ وينــــ

c:\windows\system32\Drivers\etc\ قرار دارد، به صورت زير وارد كنيد:

Datis Arad

Page 50: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

86 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

و UserNameخواهـد كـه مجـدداً ارتباط برقرار كرده و از شما مـي CUCMبا Countinue ،Jabberبا زدن كليد .20

:وارد كنيد @را بدون UserNameاين بار . پسورد را وارد كنيد

cannot communicate withارتباط برقرار كند، پيغام DNSاز طريق CUCMنتواند با Jabberدر صورتي كه .21

the server دشو ميظاهر.

CUCMدر Jabber Androidرجيستر كردن

را انجام داده و كاربر 6الي 1مراحل . باشد ويندوز مي Jabberنيز همانند Androidبر روي Jabberفرايند رجيستر كردن

Ciscoاضافه كنيد، مدل CUCMخواهيد به را مي Deviceكه 7در مرحله . اضافه كنيد CUCMرا مطابق دستورالعمل، به

Dual Mode for Android از ليست انتخاب كنيد4-54مطابق تصوير را ،.

.كاركتر بوده و همگي با حروف بزرگ نوشته شوند 15شروع شده، حداكثر BOTبايد با عبارت Deviceنام �

.شود شروع مي TCTيد، نام دستگاه با عبارت ا كردهنصب IPhoneرا بر روي Jabberدر صورتي كه �

.شود شروع مي TABيد، نام دستگاه با عبارت ا كردهنصب Androidرا بر روي تبلت Jabberدر صورتي كه �

Datis Arad

Page 51: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

CUCMو كاربران در ها Endpointسازي پياده/ چهارمفصل 87

4-54تصوير

.مشخص كنيد Device Security Profileو SIP profileهاي زير را در قسمت همچنين، گزينه

Datis Arad

Page 52: Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Datis Arad · CUCM Endpoint ˝ ... CUCM 5? $ Cisco Collaboration ( ˆ! ˙ ! $ (= 5˚>. Endpoint -- Cisco Collaboration 1 ! ˝ . ˙ ˝˛ 5(!

88 Implementing Cisco IP Telephony and Video , Part 1 (CIPTV1) – 300-070

.مشخص كنيد Deviceاي براي اين Save ،DNپس از زدن كليد

IPرا بـه CUCMاي بايد در شبكه وجود داشته باشد تا گوشي موبايل بتواند نام سـرور DNS Serverتوجه داشته باشيد

ـ DNS Serverاسـتفاده كـرده و GNS3تـوان از روتـر ، ميDNS Serverدر صورت عدم وجود . نمايد Resolveآن ه را ب

.صورت زير بر روي آن تنظيم كرد

Router(config)#ip dns server

Router(config)#ip domain-lookup

Router(config)#ip host CUCM10 192.168.2.20

مثـال طـور به. را دارند CUCMدر Jabberهاي اندرويد امكان رجيستر كردن نكته ديگر اين است كه تنها برخي از گوشي

را CUCMدر Jabberجيسـتر كـردن در صورتي كه گوشي موبايل قابليـت ر . اغلب گوشي هاي سامسونگ اين قابليت را دارند

Cannot connect to Phone Service Serverرجيستر نشده و با پيغـام CUCMآن در Phoneنداشته باشد، سرويس

.مواجه خواهيد شد

و CUCMدر صورتي كه بـين سـرور . اي است كه روتر ميكروتيك وجود دارد در شبكه Jabberنكته ديگر، رجيستر كردن

Jabber روتر ميكروتيك وجود داشته و اين دو، در دو ،Subnet مختلف قرار دارند، سرويسPhone افزار نرم Jabber رجيستر

را SIPسـرويس . شويد Servicesرفته و وارد زبانه IP > Firewallبراي حل اين مشكل، در ميكروتيك، به مسير . دشو مين

Disable كنيد.

Datis Arad