CATIA v5 - Surface Design

download CATIA v5 - Surface Design

of 102

 • date post

  12-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  600
 • download

  33

Embed Size (px)

Transcript of CATIA v5 - Surface Design

CadCamDesign Centar d.o.o.

C A T IA Surface Design

Zagreb, 2006.

Surface Design

Surface Design

CadCam Design Centar d.o.o., ZagrebSva prava pridrana. Ova publikacija, kao niti jedan njen dio, ne moe biti reproducirana, kopirana niti prevoena, u bilo kom obliku, mehanikom, elektronskom, fotokopiranom ili bilo kojem drugom, bez izriite, pisane suglasnosti CadCam Design Centra d.o.o., Zagreb. Ovi materijali namjenjeni su iskljuivo za interne potrebe kolovanja CATIA V5 korisnika i ne smiju se koristiti u druge svrhe, niti ustupati treim osobama bez izriite, pisane suglasnosti CadCam Design Centra d.o.o., Zagreb.

Surface Design

Surface Design

Sadraj:

Surface Design Vjeba 1 ....................................................................... 7 Surface Design Vjeba 2 ....................................................................... 27 Surface Design Vjeba 3 ....................................................................... 43 Surface Design Vjeba 4 ....................................................................... 61 Surface Design Vjeba 5 ....................................................................... 91

Surface Design

CadCamDesign Centar d.o.o.

C A T IASurface Design Vjeba 1 Gumb za potenciometar

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometar

8

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarZadatak: Modelirati 3D model gumba za potenciometar, prema dobivenoj poetnoj geometriji. Svrha vjebe je upoznavanje sa funkcijama i nainom rada u Generative Shape Design-u (Surface Design).

Rabimo slijedee funkcije:

Extrude Revolve Extrapolate Trim Symetry Join Boundary Sweep Fill Shape Fillet Close Surface (Part Design)

Koriteni simboli na slikama:

1 2x

Redni broj akcije Dvostruki klik lijevom tipkom Klik desnom tipkom

D

9

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarKreiramo novi dokument funkcijom New From ... (File / New From ...)

1

2 2

1

3

Otvara se novi prozor (File Selection) u kojem pronaemo traeni predloak (Template) i selektiramo ga . . . Odabrati emo predloak ...\Surface Design\Start Model\Gumb_v5r14.CATPart

Funkcija New From ... koristi princip predloaka (Template), tj. kreira novi dokument koji je identina kopija odabranog predloka. Pri tomu, za razliku od veine ostalih windows aplikacija koje za template imaju posebne tipove dokumenata (npr. MS Word: .dot, MS Excel: .xlt, AutoCAD: .dwt, ...), kao predloak moe posluiti bilo koji postojei Catia dokument (part, product, drawing, process, analiza, ...). Takoer, ukoliko kao predloak odaberemo dokument koji je linkovima povezan sa drugim dokumentima (npr. drawing koji je vezan na part), mogue je odjednom kreirati novi set povezanih dokumenata koji su takoer meusobno povezani.

10

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarU dobivenom modelu (CATPart) smo dobili osnovnu geometriju (krivulje) koja definira osnovni oblik i dimenzije gumba:

Kreiramo novi Geometrical Set, kako bi odvojili novu geometriju od dobivenih krivulja, i nazovemo ga 1/4 plata, poto emo kreirati jednu etvrtinu plata gumba, koji je dvostruko simetrian.

1

2

311

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarGeometrical Set, za razliku od Body-a, predstavlja samo kontejner (spremite, mapu,...) u koje slaemo 3D wireframe i surface elemente. Organizacijski se ponaa kao folder (mapa) u Windows-ima, to znai da je mogue kreirati vie nivoa Geometrical Set ova, odnosno kreirati set u setu, ... Geometrijske elemente moemo sortirati u Geometrical Set ove po raznim kriterijima, a najzgodnijim se pokazalo sortiranje po fazama modeliranja. Prilikom kreiranja nove geometrije u nekom Geometrical Set u, mogue je kao reference selektirati i elemente iz drugih setova, kao i elemente iz istog seta. Prije kreiranja novog elementa treba obratiti panju koji set je aktivan (Define In Work Object), kako bi element bio kreiran u pravom setu. Aktivni set je podcrtan. Aktiviranje seta vrimo desnim klikom na set i odabirom komande Define In Work Object , ili preko izbornika Select Curent Tool na Tools toolbaru:

Nastavljamo sa kreiranjem osnovnih povrina koristei dobivene krivulje. Funkcijom Extrude 30mm: kreiramo prvu povrinu, povlaei krivulju Circle.1 u smjeru Y osi za

1 2 4

3

512

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarNa isti nain kreiramo drugu povrinu, povlaenjem krivulje Circle.2 u smjeru X osi, takoer za 30mm:

2

1

3

4Treu povrinu kreiramo koristei funkciju Revolve , kojom emo rotirati krivulju Line.1 u smjeru Z osi za 90.

5

1 3 2

4 5

13

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarObzirom da nam je povrina Extrude.2 prekratka s obje strane (ravni rubovi), potrebno ju je produiti tangentno du ravnih stranica. Za to koristimo funkciju Extrapolate :

4

2

3 4 1 5

6

Na isti nain dobivenu novu povrinu Extrapolate.1 produljimo na drugu stranu.

14

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarSada kada imamo tri osnovne povrine (Extrude.1, Revolve.1 i Extrapolate.2) moemo poeti krojiti osnovni oblik. Za to koristimo funkciju Trim : Funkcija Trim radi sa povrinama ili sa krivuljama u 3D na iati nain kao i funkcija Trim u sketcher-u, odnosno odree nam dijelove obje povrine (krivulje) sa jedne strane presjecita i preostale dijelove spoji u jedan element. Funkcija Trim zamjenjuje funkciju Split (dva puta: prvu sa drugom i drugu sa prvom) i funkciju Join.

3

1

2

4Postupak ponovimo sa preostale dvije povrine (Trim.1 i Extrapolate.2), pazei da povrine selektiramo na onom dijelu koji nam treba ostati.

15

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarNa dobivenoj povrini Trim.2 trebamo jo zaobliti otre rubove. Najkrai otri rub (nastao izmeu povrina Extrude.1 i Revolve.1) zaoblit emo varijabilnim radijusom tako da na kraju (rubu povrine) radijus bude 5 mm, a u toki gdje se sastaju sva tri otra ruba 10 mm. Koristimo funkciju Variable Radius Fillet :

7

8

1 6 2x

2 3 2x 4 9 5 10

Rezultat je vidljiv na slici:

16

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarPreostali otri rub na dobivenoj povrini zaoblimo konstantnim radiusom R=2mm, za to koristimo funkciju Edge Fillet :

3

2

5

4

1Ovim smo zavrili jednu etvrtinu plata gumba, a konani izgled je vidljiv na slici:

Dobivenoj povrini EdgeFillet.2 promjenimo ime i nazovemo je ETVRTINA PLATA, radi kasnijeg lakeg snalaenja.

17

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarZa slijedeu fazu kreiramo novi Geometrical Set i nazovemo ga Plat gumba. Sada emo zrcaljenjem etvrtine plata kreirati polovicu plata, za to koristimo funkciju : Symetry

2

3 D

5

1

4Na isti nain, ponovno zrcalimo ovaj puta oko ZX ravnine. Da bi dobili posljednju etvrtinu, etvrtinu, ali oko osi Z etvrtinu plata, ali zrcalimo opet prvu

U funkciji Symetry zrcaliti moemo oko ravnine (Plane), linije (Line, Axis) ili oko toke (Point, Vertex).

18

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarNa kraju, sve etiri etvrtine spojimo u jednu povrinu funkcijom Join :

5 4 3 2

1

6

7Dobivenoj povrini (Join.1) promjenimo ime u PLAT GUMBA i boju u npr. tamno zelenu (Basic 43). Time smo zavrili modeliranje plata gumba i nastavljamo sa modeliranjem donje strane gumba.

19

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarKreiramo jo jedan Geometrical Set i nazovemo ga Donja strana. Zatim kreiramo rubnu krivulju na platu gumba koju emo koristiti u funkciji Sweep. Krivulju : emo kreirati funkcijom Boundary

1

2 3Funkciju Boundary koristimo da bi dobili jednu, zatvorenu krivulju na rubu plata gumba. Inae, program dozvoljava da kao krivulju selektiramo i sam rub povrine, ali, poto je plat gumba sloena povrina (iz 4 dijela) time bi selektirali samo jednu etvrtinu ruba. Stoga je esto praktinije kreirati novu krivulju koju emo dalje koristiti. U pojedinim sluajevima moemo dodatnim opcijama (Propagation type) utjecati na kojem dijelu ruba emo kreirati rubnu krivulju: Complete boundary : Point continuity : Tangent continuity : No Propagation : kreira krivulju na svim rubovima povrine kreira krivulju na cijelom selektiranom rubu kreira krivulju na glatkom dijelu ruba kreira krivulju samo na selektiranom segmentu

Opcijama Limit1/Limit2 moemo definirati rubnu krivulju izmeu dvije proizvoljne toke.

20

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarSlijedi kreiranje donje, ravne povrine gumba, oblika krunog vijenca irine 25 mm. Za to koristimo funkciju Sweep .

1

4

2

3 5 6

7

Na unutarnjem rubu nove prstenaste povrine (Sweep.1) kreiramo rubnu krivulju (Boundary), takoer sa ukljuenom opcijom Tangent continuity.

21

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarKreiranu krivulju (Boundary.2) emo upotrijebiti za kreiranje ekstrudirane cilindrine povrine visine 6mm funkcijom Extrude .

1

2 3

4

Na gornjem rubu cilindrine povrine (Extrude.3) kreiramo novu rubnu krivulju (Boundary), takoer sa ukljuenom opcijom Tangent continuity.

5

22

Surface Design / Vjeba 1: Gumb za potenciometarFunkcijom Fill emo kreirati povrinu unutar krivulje Boundary.3:

1

2

3Funkciju Fill koristimo da bi kreirali povrinu unutar postojee(ih) krivulja. Pri tomu moemo definirati uvjete tangencijalnosti du pojedine selektirane krivulje ukoliko du iste postoji povrina na drugoj strani. Takoer je mogue zadati da fill prolazi kroz jednu toku, ime dodatno upravljamo