Carta Gantt Sg

download Carta Gantt Sg

of 14

Transcript of Carta Gantt Sg

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  1/14

  OBJETIVOS:

  PROCESO

  &,# DESCRIPCIÓN DEL PROCESO MINERO ELEGIDO

  1.1 &'entifi(a(ion ) e*al"a(ion a(ti*i'a'

  1.2 ,laboa(ion 'e Pefil

  1.3 Sele((in 'e Ca'i'atos

  1.4 &n(ooa(ion 'el tabaa'o

  %,# E-ame.es Prec/pac0.a1es

  2.1 efini exaen 'e (a'a (ago

  2.2 Coo'ina(ion (on el oganiso a'inistati*o 'el seg"o

  ",# I.3/cc0.

  3.1 Peaa(ion esenta(ion

  3.2 Planifi(a(ion 'e fe(as 'e &n'"((in

  3.3 ,e("ta la &n'"((in

  4,# Frmac0. e. e1 P/est 3e Tra!a5

  4.1 ,stable(e foa(ion en el "esto 'e tabao

  4.2 ,stable(e "n lan 'e foa(in

  4.3 seg"a el ("liiento 'el lan 'e foa(ion

  ',# Capac0tac0.es

  5.1 so ) aneo 'e extintoes

  5.2 abaos en alt"a

  5.2 so 'e eaientas

  5.3 ios 'e f"ego

  6.0 E-ame.es Oc/pac0.a1es

  6.1 ,xaen 'e "'i(ion

  6.2 ,xaen Psi(ologi(o

  63 ,xaen Psi(oootoes

  6 ,xaen ogas

  INTEGRANTES:

  FECHA INICIO:

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  2/14

  OBJETIVOS:

  PROCESO

  INTEGRANTES:

  FECHA INICIO:

  8.6 Coeas

  8.7 &nte"toes

  8.8 &nse((iones a Pates Citi(as

  8.9 Coeas

  8,# E1eme.ts 3e Prtecc09. Pers.a1

  9.1 &'entifi(a(ion 'e ,PP >"e se ne(esita

  9.2 Coa 'e los ,PP

  9.3 ,ntega 'e los ,PP a los tabaa'oes

  9.4 Coti$a(in 'e los ,PP

  ,# Gest09. 3e R0es

  10.1 %estin 'e Riesgo

  10.2 Seg"iiento 'e los a*an(es

  10.3

  10.4 Re(oila infoa(in

  &&,# A.;10s0s 3e tra!a5 se/r

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  3/14

  OBJETIVOS:

  PROCESO

  INTEGRANTES:

  FECHA INICIO:

  16.1 (ea afi(es

  16.2 "bli(a afi(es

  16.3 (ea ateial a"'io *is"al

  &+,# P1a. 3e emere.c0as

  17.1 &'entifi(a las osibles eegen(ias

  17.2 &'entifi(a ) (aa(ita al esonal 'e es"esta

  17.3 &'entifi(a ) a'>"ii los e("sos ne(esaios aa la a(t"a(in

  17.4 Caa(ita al esonal ex"esto

  17.5 ise#a el lan 'e a(t"a(in ante eegen(ias

  &7,# Br0a3a 3e emere.c0as

  18.1 @"s(a esonas a'e("a'as al (ago

  18.2 (aa(ita sobe osible eegen(ia

  18.3

  ,nteaiento ante osible eegen(ia

  18.4 entega la in'"entaia a'e("a'a

  &8,# E/0ps 3e emere.c0as

  19.1 i'entifi(a e>"ios 'e eegen(ia

  19.2 (oti$a e>"io 'e eegen(ia

  19.3 inse(iona f"n(ionaiento

  19.4 (aa(ita en el "so

  19.5 (oa e>"io 'e eegen(ia

  %#,# I.6est0ac0. 3e acc03e.tes

  20.1 'efini e>"ios in*estiga'os

  20.2 estable(e eto'os 'e tabao

  20.3 a'>"ii e>"ios ne(esaios aa la in*estiga(ion

  20.4

  20.5 e(oge 'atos 'el a((i'ente

  %&,# I3e.t00cac0. 3e re/0s0ts 1ea1es

  21.1 i'entifi(a los e>"isitos legales etinentes

  21.2 *eifi(a >"e se ("lan los e>"isitos legales

  %%,# Re1ame.t 3e H00e.e se/r03a3

  22.1 a(t"ali$a(ion an"al 'el eglaento

  22.2 entega 'e oa egisto a to'os los tabaa'oes

  (aa(ita(iones sobe (oo a(e "na in*estiga(ion 'ea((i'ente

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  4/14

  INSPECCIONES GENERALES

  ACTIVIDAD EVIDENCIA PLA(OS

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aea 'iaia

  efe 'e aetin seanal

  efe 'e bo'ega seanal

  'iaia

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1*e$ o t"no

  RESPONSABLE

  &nse((ionHona 'e

  Po'"((in 'elantas

  =ista 'e

  (e>"eo

  &nse((ionHona 'e

  ,stable(iiento

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ionHona 'e

  lanta(in

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ionHona 'eCose(a

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ion

  Hona 'eCagas )'es(agas 'e

  ateial

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ionHona 'e

  elaboa(in 'e(el"losa )a'ea

  =ista 'e(e>"eo

  &nse(ion Hona'e !aeting )

  *entas

  =ista 'e(e>"eo

  &nsoe(ion abo'ega 'eala(enaient

  o

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ion a(oe'oes

  =ista 'e(e>"eo

  efe 'ese*i(ios

  geneales

  INSPECCIONES A E)IPOS CRITICOS &nse((iona

  a(as=ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'ea(a

  &nse((iona!a(etes

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'ea(a

  &nse((ionaieas

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'ea(a

  &nse((iona!oto siea

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'ea(a

  &nse((iona@an(o Siea

  Ci("la

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio'eban(o 'e

  siea (i("la

  &nse((ina(as>"ete

  o(to en lasiea (i("la

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'eban(o 'e siea

  (i("la

  &nse((ionaon$a'oa

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'eton$a'oa

  &nse((ionaa(to 'e

   aste;Si''e<

  =ista 'e

  (e>"eo

  ?eaio 'ea(to 'e

   aste;Si''e

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  5/14

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  1 *e$ o t"no

  INSPECCIONES PARTES CRITICAS

  'iaios

  ,le(ti(ista seanal

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  'iaios

  &nse((iona "to(aga'oes

  ;oGa'e<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'e "to(aga'oes

  ;oGa'e<

  &nse((ionaCose(a'oa

  ;a*esteelle @"n(e<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'eCose(a'oa

  ;a*esteelle @"n(e<

  &nse((iona,a(a'oa

  oestal;@"n'le<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'e,a(a'oa

  oestal;@"n'le<

  &nse((ionaesaa'oa )

  Po(esa'oa;Stoe

  elibePo(esso<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'eesaa'oa )

  Po(esa'oa;Stoe

  elibePo(esso<

  &nse((ionaCaga'oa

  ;In"(leboo=oa'e<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'eCaga'oa

  ;In"(leboo=oa'e<

  &nse((iona ila'oa ;ig

  =ift<

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'e ila'oa ;ig

  =ift<

  &nse((iona%"a o>"illa

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'e%"a o>"illa

  &nse((iona%"a oe

  =ista 'e(e>"eo

  ?eaio 'e%"a oe

  &nse((ionCoeas 'es"e(ion 'e

  siea

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion&nte"toes.

  =ista 'e(e>"eo

  &nse((ionCa'enas 'eestoba'o

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion,nganaes

  siea (i("al

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ionsistea 'e

  Poleas al ban(o'e siea(i("la

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion!ango infeiootosiea

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ionefensa o "#as'e otosiea

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion,sa'a 'eotosiea

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion@aa 'e

  s"e(ion aaotosiea

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

  &nse((ion%an(os 'eestoba'o

  =ista 'e(e>"eo

  ?ea'o 'ea>"ina

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  6/14

  PROGRAMA DE CAPACITACIONES

  Seestal

  Seestal

  seestal

  seestal

  S"e*iso seestal

  so offi(e S"e*iso  

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  SOBRE )ECAPACITAR

  A )IENCAPACITAR

  C)ANDOCAPACITAR

  POR )ECAPACITAR

  sobe "so )aneo 'eextintoes

    to'os lostabaa'oes

  Re>"isitoslegales

   sobe o'en )liie$a 'elaea 'e tabao.

    to'os lostabaa'oes

  Re>"isitoslegales

  Caa(ita sobelan 'ee*a("a(ion e

    to'os lostabaa'oesn"e*os

   l ingesa a laeesa

  Re>"isitoslegales

  Caa(ita(ion

  sobe el "so 'e,.P.P

    lostabaa'oes 'e

  faenas (ose(a) aseAo.  l ingesa a laeesa Re>"isitoslegales

   a biga'as 'eeegen(ia

  &ntegantesbiga'a 'eeegen(ia

  Re>"isitoslegales

   ieosa"xilios

  biga'a 'eeegen(ias

  Re>"isitos(oitD aitaio

   ieosa"xilios

  Re>"isitos(oitD aitaio

   l enta a laeesa.

  Ji*ela(ion efil'e (ago

  so 'e !otosiea

  ("a'illa 'eotoseista

   l as"i el(ago

  so SieaCi("la

  ("a'illa 'eotoseista

   l as"i el(ago

   soon$a'oa

  oeaio 'eta$a'oa

   l as"i el(ago

   so a(to 'e aste;Si''e<

  oeaaio 'ea(to 'e

   aste;Si''e<

   l as"i el(ago

  so "to(aga'oes;oGa'e<

  oeaaio 'e "to(aga'oes;oGa'e<

   l as"i el(ago

  soCose(a'oa;a*esteelle @"n(e<

  oeaaio 'eCose(a'oa;a*esteelle @"n(e<

   l as"i el(ago

  so,a(a'oaoestal;@"n'le<

  oeaaio 'e,a(a'oaoestal;@"n'le<

   l as"i el(ago

  soesaa'oa )Po(esa'oa;Stoeelibe

  Po(esso<

  oeaaio 'eesaa'oa )Po(esa'oa;Stoeelibe

  Po(esso<

   l as"i el

  (ago

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  7/14

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  Pefil 'e= (ago

  so Caga'oa;In"(leboo=oa'e<

  oeaaio 'eCaga'oa;In"(leboo=oa'e<

   l as"i el(ago

  Caa(ita(ion ila'oa ;ig=ift<

  oeaaio 'e ila'oa ;ig=ift<

   l as"i el(ago

  so

  (aa(ita(ion%"a o>"illa

  oeaaio 'e%"a o>"illa

   l as"i el(ago

  so(aa(itsa(io%"a oe

  oeaaio 'e%"a oe

   l as"i el(ago

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  8/14

  RESPONSABLE

  S"e*iso 

  efe 'ie(to

  ?ganisoa'inista'o'e seg"o

  Pe*en(ionista'e iesgos

  Pe*en(ionista'e iesgos

  Pe*en(ionista'e iesgos

  ?ganisoa'inista'o'e seg"o

  ?ganisoa'inista'o'e seg"o

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso

  /P..R/

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  9/14

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

  S"e*iso/P..R/

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  10/14

  &", O!ser6ac0.es p1a.ea3as

  Tra!a5a3res (ti*i'a' ,*i'en(ia !oti*o Pla$o

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  Pa'ino

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  Pa'ino

  Resonsable

  ?bse*a(iones aRobetobola#os.

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'on"e*o.

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a ="isan'aio.

  =ista 'eCe>"eo

  efeie(to

  istoialtabaa'on"e*o.

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones aRo'igo!elo

  =ista 'eCe>"eo

  ansgesoes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(in a iegooo

  =ista 'eCe>"eo

  ansgesoes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones aan(is(o

  !ena

  =ista 'eCe>"eo

  ansgesoes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a!a(ossalga'o.

  =ista 'eCe>"eo

  efeie(to

  abaa'o(on b"enasF(ti(as.

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a t"o Ei'al

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'o es J"e*os

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a

  !atAas%on$ales

  =ista 'e

  Ce>"eo

  abaa'o es (on

  @"enasPa(ti(as

  Ca'a 'os

  seanas.?bse*a(iones a!a(oig"eoa

  =ista 'eCe>"eo

  ansgesoes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones aRaiooli*aes.

  =ista 'eCe>"eo

  efeie(to

  istoial 'e ((i'entes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a!ig"el=ei*a

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'o es J"e*os

  Ca'a 'osseanas.

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  11/14

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  S"e*iso 

  Pa'ino

  S"e*iso 

  &", O!ser6ac0.es p1a.ea3asTra!a5s

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  ?bse*a(iones a!ig"elSosa.

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'o es (on@"enasPa(ti(as

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a

  ,ni>"e&glesias.

  =ista 'e

  Ce>"eo

  ansgeso

  es

  Ca'a 'os

  seanas.

  ?bse*a(iones aCalos!eneses.

  =ista 'eCe>"eo

  istoial 'e ((i'entes

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a"betos"a$o.

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'o es J"e*os

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a lexis=lona

  =ista 'eCe>"eo

  abaa'o es (on@"enasPa(ti(as

  Ca'a 'osseanas.

  ?bse*a(iones a *olteo.

  =ista 'eCe>"eo

  efe 'eeeno

  aeas 'e ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones aotoseista'e *olteo.

  =ista 'eCe>"eo

  efe 'eeeno

  aeas 'e ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones a aeas'e esae

  =ista 'eCe>"eo

  efe 'eeeno

  aeas 'e ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones a aeas'e o$a'o

  =ista 'eCe>"eo

  efe 'eeeno

  aeas 'e ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones a aeas

  e,stoba'o

  =ista 'e

  Ce>"eo

  efe 'e

  eeno

  aeas 'e

   ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones a aeas'e aseAo.

  =ista 'eCe>"eo

  efe 'eeeno

  aeas 'e ltaCiti(i'a'

  ?bse*a(iones a Caga.

  =ista 'eCe>"eo

  S"e*iso oCaata$

  aeas (onaltaPobabili'a''e ((i'entes

  ?bse*a(ion

  es a aeas'etansote.

  =ista 'eCe>"eo

  S"e*iso oCaata$

  aeas (on

  altaPobabili'a''e ((i'entes

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  12/14

  Seanal

  Seanal

  Seanal

  ?bse*a(iones a taeas'e'es(aga.

  =ista 'eCe>"eo

  S"e*iso oCaata$

  aeas (onaltaPobabili'a''e ((i'entes

  ?bse*a(iones a taeas'e 'estae.

  =ista 'eCe>"eo

  S"e*iso oCaata$

  aeas (onistoial 'e ((i'ente

  ?bse*a(iones a taeas'e (agaan"al 'ebasas.

  =ista 'eCe>"eo

  S"e*iso oCaata$

  aeas (onistoial 'e ((i'ente

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  13/14

  TAREA EVIDENCIA RESPONSABLE PLA(OS

  Semestra1,

  Semestra1,

  Semestra1

  A./a1,

  Semestra1

  Semestra1

  Er.ma:

  Tr0emestra1

  Semestra1

  AGENTESFISICOS:

  E6a1/ac09. 3ee-ps0c09.c/pac0.a1 ar/03$

  Res/1ta3 3eme30c0.

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  E6a1/ac09. 3ee-ps0c09.c/pac0.a160!rac0.es$

  Res/1ta3 3eme30c0.

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  E6a1/ac09. 3ee-ps0c09.

  c/pac0.a1 r ca1r,

  Res/1ta3 3e

  me30c0.

  Pre6e.c0.0sta

  3e R0es

  Est/30s 3eeect0603a3 se1ecc09. 3eprtecc09.a/30t06a,

  res/1ta3 3e3s0s

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  Ae.tes /m0cs !0190cs:

  E6a1/ac09. 3ee-ps0c09.c/pac0.a1 aae.tes/m0cs,

  Res/1ta3 3eMe30c0.

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  E6a1/ac09. 3ee-ps0c09.c/pac0.a1!0190cs,

  Res/1ta3 3eMe30c0.

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  I3e.t00cac09. e6a1/ac09. 3eactres 3e r0eser.9m0cs 3eca3a ttara,

  Res/1ta3 3eme30c0.

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  E6a1/ac09. 3ep/ests 3etra!a5 c.tra!a5 repet0t06,

  Res/1ta3 3eDs0s

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

 • 8/18/2019 Carta Gantt Sg

  14/14

  Semestra1

  Semestra1

  E6a1/ac09. 3ep/ests 3e tareasc. ma.e5ma./a1 3e caras

  Res/1ta3 3eDs0s

  Pre6e.c0.0sta3e R0es

  E6a1/ac09. 3ep/ests 3etra!a5 c.pst/ras0.a3ec/a3as

  Res/1ta3 3eDs0s

  Pre6e.c0.0sta3e R0es