Camtasia studio زاس پیلnarjesrafsanjan.ir/images/e-learning/camtasia.pdfCamtasia studio-زاس...

of 19/19
م افسار کزش ور آم لیپ سازCamtasia studio - ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﻬﺎى آزاد و ﻣﺠﺎزى1 م خذا وا ب1 - معرفیم افسارای مختلف ور بخش: اسر،کیل شذ هخسلفی زشای اص قسوراهیذ تش تی دس شکل هیس کطواایظگییوسشیي اص هcamtasia 7 قشاسیاص دس طفحسدای ه تخشسشفسي تیش گش اسرشم افضاس اطلی ی. 2 - بروام درت ي يیذئردن عکس،ص يارد ک: ی گضییاس اتضاس تش س دس تخشimport media یذ،دس خ کلیک کی تخش س ی تاص شذ جش دسall media file یذ، کلیک ک دس ایسفادتل اسای قاص فایلسی ا لیسایذ خسوشاشم افضاس ت ي هجاص هیا دیذ آد ش. دسجشویي خ دس هسیش خس اص طییذ کلیکد کای خشی ػکس هحل قشاسگیط ت آیکي هشتیور چح س س، تاد ساظش خسدای ه ػکسی آلیک س کلیک تا کدوسخاب اا ى ی گضیی سopen یذ کاهاسد تش ساا ػکس.
 • date post

  01-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Camtasia studio زاس پیلnarjesrafsanjan.ir/images/e-learning/camtasia.pdfCamtasia studio-زاس...

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى - Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  1

  بٍ وام خذا

  :بخش َای مختلف ورم افسارمعرفی -1

  قشاس camtasia 7 اص هْوسشیي ٍیظگی ّای ّواًطَس کِ دس شکل هی تیٌیذ تشًاهِ اص قسور ّای هخسلفی زشکیل شذُ اسر، .ی اطلی ًشم افضاس اسر گشفسي تیشسش تخش ّای هَسدًیاص دس طفحِ

  :يارد کردن عکس،صًت ي يیذئً در بروامٍ-2

  all media fileدس جشُ ی تاص شذُ سٍی تخش کلیک کٌیذ،دس خٌ import mediaدس تخش ًَاس اتضاس تش سٍی گضیٌِ ی دس ّویي خٌجشُ دس . شَد آًْا دیذُ هیهجاص ي ًشم افضاس تِ ّوشاُ خسًَذ ّای لیسسی اص فایل ّای قاتل اسسفادُ دس ای کلیک کٌیذ،

  ػکس ّای هَسدًظش خَد سا تا ، سور چح سٍی آیکي هشتَط تِ هحل قشاسگیشی ػکس ّای خَد کلیک کٌیذ ٍ خس اص طی هسیش .ػکس ّا سا ٍاسد تشًاهِ کٌیذ openسٍی گضیٌِ ی ى ّا اًسخاب ًوَدُ ٍ تا کلیک کلیک سٍی آ

 • - Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  2

  تا ًام ٍیظُ ای documentػکس ّای هَسدًظش خَد سا جوغ آٍسی ٍ دس خَشِ ای دس س تا تشًاهِ،خیشٌْاد هی شَد قثل اص ششٍع کاٍیذئَ ٍ حسی خشٍجی ّای تشًاهِ سا زظَیش، سؼی کٌیذ ّوِ ی فایل ّای هشتَط تِ ساخر کلیح خَد سا اػن اص طذا، .رخیشُ کٌیذ

  ؼاد ّوِ ی زظاٍیش هَسدًیاص دس کلیح خَد سا قثل اص ٍاسد کشدى دس ًکسِ ی هْن ایي اسر کِ تْسش اسر ات .دس ایي فایل رخیشُ کٌیذ pix ازشجیح) یک اًذاصُ کٌیذ ، Microsoft office manager:تشًاهِ زَسط فسَشاج یا تشًاهِ هَجَد دس ّوِ ی ٍیٌذٍص ّا

  ی ّوِ ی ػکس ّا دس تشًاهِ،خس اص ٍاسد کشدى ػکس ّا .کلیح اص صیثایی تیشسشی تشخَسداس تاشذ زا ٌّگام ًوایش، ( 866×666دس هشحلِ ی تؼذ زظایش سا اًسخاب کشدُ ٍ تا کلیک ساسر سٍی یکی اص آًاى،گضیٌِ ی .قاتل هشاّذُ اًذ clip binدس تخش ،ٍاسدشذُ

  add to time line تِ ایي زشزیة زظاٍیش ٍاسد .سا اًسخاب کٌیذtime line تِ هحغ قشاس گشفسي زظاٍیش دس .شًَذ هیtime lineاًسخاب 866×666ر ّواى اتؼاد خشسذ،کِ تْسش اس خٌجشُ ای تاص هیشَد کِ اتؼاد زظاٍیش ًوایش دادُ شذُ دس کلیح ًْایی سا هی

  دس ایي هشحلِ تا صدى.شَد هی ٍاقغ کلیح ًْایی هَسد قثَل اتؼاد زظاٍیش دس okتا صدى دکوِ . شَد .زظاٍیش سا هی زَاًیذ تثیٌیذسٍی هاًیسَس ًحَُ ٍ زشزیة ًوایش تش دکوِ

  مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى

 • - Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  3

  مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  4

  :زمان ومایش َر عکس در کلیپ مذتتغییر -3

  سا اًسخاب کٌیذ تا image durationکلیک ساسر کشدُ ٍ گضیٌِ time lineکاس کافی اسر سٍی زظَیش هَسدًظش دس تشای ایيتا فشاس دادى .دّذ ثاًیِ ًشاى هی 5فشع ِ طَل صهاى ًوایش زظَیش سا تِ طَس خیش کب ایي گضیٌِ خٌجشُ ای تاص هیشَد اًسخا

  .زَاًیذ ایي صهاى سا کوسش یا تیشسش کٌیذ هی یایاّشیک اص دکوِ ّای

  (جلًٌ َای يیصٌ) (transitions)اعمال افکت َای تصًیری-4

  .سٍد هی story board خاسج شذُ ٍ تِ حالر clip binتشًاهِ اص حالر کلیک کٌیذ، transitionsتش سٍی هٌَی task list دسهَجَد دس تخش چح طفحِ تا دٍ تاس کلیک اجشا شذُ ٍ ًحَُ ی اػوال جلَُ ٍیظُ دس هاًیسَس قاتل افکر ّای زظَیشی ّشیک اص

  .ّش افکر زظَیشی هَسد ًظش سا هی زَاى تا دسگ کشدى تش سٍی فلش هیاى دٍ زظَیش اًذاخر. هشاّذُ اسر

  یتغییر زمان اعمال یک افکت تصًیر -5

  سا Trasition duration سٍی افکر هَسد ًظش کلیک ساسر کشدُ ٍ گضیٌِ story boardتشای ایي کاس کافی اسر دس حالر .شدزَاى ایي صهاى سا کوسش یا تیشسش ک هی یایافشاس دادى ّشیک اص دکوِ ّایحال تا .اًسخاب ًوَد

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  5

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  6

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  7

  (callouts)ومایٍ َا -6

  چٌیي هی زَاى تا اًسخاب ًوایِ ّای هسحشک زَجِ ّن. هی زَاى تش سٍی زظاٍیش زَػیحاذ دلخَاُ سا اػافِ کشد تِ کوک ایي گضیٌِکِ دس ایي (shapes)ًیض هی زَاى ًَشسِ ّا سا تش سٍی شکل ّای خیش فشع. یح جلة ًوَدتیٌٌذُ سا تِ تخش ٍیظُ ای اص کل

  تش سٍی زظاٍیش قشاس time lineیا ًَاس لغضاى دس play headسوا تایذ تشای اجشای ایي تخش ح. قسور قشاس داسًذ، ًوایش داد .گیشد ًٍِ سٍی افکر ّای ٍیظُ

  .آى سا اجشا کٌیذ Tools/ calloutsکلیک کٌیذ یا اص هسیش calloutsسٍی task listتشای اجشا کافی اسر دس

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  8

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  9

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  11

  zoom-n-panىمایی بخشی از تصًیربسرگ-7

  Toolsیا دس ًَاس هٌَ سٍی گضیٌِ ی )هؼشفی شذُ، کلیک کٌیذ zoom-n-panتش سٍی آیکي رسُ تیي کِ تا ػٌَاى task barدس تش سٍی time lineتشای اًجام تضسگٌوایی دقر کٌیذ کِ ًَاس لغضاى دس .( کلیک کٌیذ zoom-n-panکلیک کشدُ ٍ تشسٍی

  . کلیک کٌیذ Add key frameحال دس سور چح کادس تش سٍی . گیشد زظَیشی کِ هی خَاّیذ تخشی اص آى سا تضسگ کٌیذ قشاستِ سور ساسر هیضاى تضسگٌوایی تخش دلخَاُ اص زظَیش هشخض Handelتا حشکر دادى صیش شکل سور چح، scaleدس تخش تشای .کشددس سور ساسر هی زَاى هذذ صهاًی کِ طَل هی کشذ زظَیش تضسگ شَد سا زٌظین Durationدس کادس . هی شَد

  صیش زظَیش هَسد ًظش زشکیل شذُ، Time lineکَچک کشدى دٍتاسُ زظَیش الصم اسر ًَاس لغضاى سا اص سٍی لَصی آتی سًگی کِ دس تا قشاس .( الصم تِ رکش اسر ّش کجای زاین الیي دٍتاس کلیک کٌیذ ًَاس لغضاى دس آى جا قشاس هی گیشد. )کوی تِ ساسر حشکر دّین

  تا حشکر scaleکلیک کٌیذ ایي تاس دس تخش Add key frameتش سٍی دکوِ تاس دیگش اى دس هکاى جذیذ یکگشفسي ًَاس لغض .فش هی سساًینتِ سور چح هیضاى تضسگٌوایی سا تِ ط Handelدادى

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  11

  يارد کردن صذا بٍ بروامٍ -8

  تشای .د زا طذا اص کیفیر هطلَب زشی تشخَسداس تاشذتایذ دس آخشیي هشحلِ طَسذ تگیش سٍی خشٍطُالصم اسر تذاًیذ قشاس دادى طذا ی هخظَص رخیشُ کلیک کٌیذ ٍ طذایی کِ اص قثل دس خَشِ Import media ٍسٍد طذا تِ تشًاهِ تاص ّن تایذ سٍی گضیٌِ

  دس تخش Time lineفایل طَزی دس کلیح تیي ٍ سّا کشدى آى دس ( دسگ کشدى) کشدیذ، سا تِ تشًاهِ ٍاسد کٌیذ تا کشیذىAudio2دس .، طذا ّوضهاى تا اجشای زظاٍیش اجشا هی شَدTime line تایذ تخش اًسْایی طذا ٍ زظاٍیش تا ّن ّوضهاى تاشٌذ دس

  . غیش ایٌظَسذ تا کشیذى اًسْای فایل طَزی تِ چح ٍ یا تا صیاد کشدى صهاى ًوایش زظاٍیش تایذ ایي دٍ سا ّوضهاى کشد

  دکوِ ّای صیش دس سور . ، کلیک هی کٌینکِ تِ شکل یک تلٌذگَ اسر Task barدس Audio تشای ٍیشایش طذا تش سٍی آیکَى :چح کادس ًوایاى هی شًَذ

  volume down کن کشدى طذای هَسیقی یا طَذ

  volume up طذای هَسیقی یا طَذافضایش

  Fade in هحَ کشدى اتسذای طَذ یا هَسیقی

  Fade out هحَ کشدى اًسْای طَذ یا هَسیقی

  Time lineSilenceتی طذا کشدى تذٍى حزف فایل طَزی اص

  Add Audio Point قشاس دادى ًقاطی سٍی فایل هَسیقی تشای ٍیشایش آى

  Remove Audio Point حزف زوام ًقاط ٍیشایشی

  هی زَاى فایل طَزی سا اص Remove from Time lineٍ اًسخاب گضیٌِ Audio 2تا کلیک ساسر سٍی فایل طَزی دس تخش .زاین الیي حزف ًوَد

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  12

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  13

  :رخیرٌ کردن پريشٌ -9

  :تشای رخیشُ خشٍطُ تِ طَسذ فایلی قاتل ٍیشایش تایذ اص هسیش صیش اقذام ًوَد

  File/save project/ ُاًسخاب هسیش هٌاسة تشای رخیش

  .قاتل تاص شذى ٍ ٍیشایش اسر Camtasiaچٌیي فایلی فقط تا ًشم افضاس

  ( خريجی گرفته از بروامٍ) تًلیذ کلیپ وُایی -16

  دس خٌجشُ ی تاص شذُ سٍی ػالهر .اًسخاب ًوَد Fileسا اص ًَاس اتضاس یا اص هٌَی Produce and shareتشای ایي کاس تایذ گضیٌِ ِدس هقاتل کلوWeb ٌِکلیک کشدُ ٍ گضیCustom production setting ٍ ُدکوِ سدسسا اًسخاب کشدNext سا کلیک

  .هی کٌین

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  14

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  15

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  16

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  17

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  18

 • مرکز آموزشهاى آزاد و مجازى- Camtasia studio لیپ سازآمًزش ورم افسار ک

  19

  خشٍطُ. ا اًسخاب کشدُ زا ػولیاذ زَلیذ خشٍطُ آغاص شَدس Finishًسخاب کشدُ ٍ دس اًسْا گضیٌِ ا اس Nextدس تقیِ خٌجشُ ّا گضیٌِ .زَلیذ شذُ تالفاطلِ ًوایش دادُ هی شَد

  پایان