Audit Studiu

download Audit Studiu

of 25

Transcript of Audit Studiu

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  1/25

  STUDIU DE CAZ AUDIT FINANCIAR

  asupra contului de executie bugetara si a bilantului contabil incheiat la 31.12.200N la

  Consiliul Local al Orasului GaestiGaesti, 29 MAI 200N

  1. SINTEZA EXECUTIVA

  Urmare auditului desfasurat, au rezultat o serie de constatari ce reprezinta in general puncte slabe in ceea ce priveste inregistrarea si raportarea unor operatiuni privindcreantele si datoriile entitatii, de inregistrarea, efectuarea si raportarea fondurilor comunitare Phare si de neregularitati in ceea ce priveste proceduri de organizare si

  functionare a sistemului de control intern si si a celui financiar-contabil .Am clasificat aceste constatari astfel:- Constatari cu impact material asupra situatiilor financiare intocmite si raportate lafinele anului auditat ;- Constatari fara impact financiar, ce nu modifica situatiile financiare, dar pentru care seimpune o atentie din partea entitatii in vederea inlaturarii neregularitatilor.Constatarile rezultate in urma auditului, sunt prezentate succint in tabelul de mai jos.Prezentarea detaliata a acestora se face in sectiunile urmatoare ale raportului de audit .

  Constatare Mod de rezolvare sau recomandariA. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare: Mod de rezolvare

  1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile sub formade avansuri acordate in cursul anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei sinejustificate la finele anului auditat cu documente justificative care sa ateste prestareaserviciilor, avand drept consecinte majorarea cheltuielilor raportate prin contul deexecutie.

  Pe parcursul misiunii de audit :- s-au justificat salarii achitate pe p erioada ianuarie-martie 200N+1 si viramente

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  2/25

  aferente in valoare de 40.000.000 lei iar diferenta in suma de 60.000.000 lei a fostachitata prin plata benevola de prestatorul de servicii pentru reconstituirea fondurilor.-pentru nejustificarea la finele anului a sumei de 100.000.000 leis-au calculat despagubiri civile la nivelul dobanzii BNR de 10,75% -in suma totala de

  2..000.000 lei , achitate de prestatorul de servicii ;2.Nu s-au inregistrat si nu s-au raportat prin situatiile financiare la active fixe in curs deexecutie (cont 06)valoarea lucrarilor de investitii in suma totala de 1.500.000.000 lei,finantate din fonduri nerambursabile Phare si din contributia statului (TVA restituit); Larecomandarea echipei de audit, entitatea a inlaturat neregulile constatate prininregistrarea in contabilitatea activelor fixe in curs a valorii totale achitate pentrulucrarile de modernizare la sediu cladire "Centrul de asistenta sociala"de 1.500.000.000lei , Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.3. Nu au fost inregistrate si raportate fondurile primite sub forma de restituire a TVAaferenta lucrarilor de investitii finantate din fonduri nerambur sabile PHARE in suma de200.000.000 lei. Prin includerea acestor cheltuieli in valoarea totala a activului fix

  corporal in curs , cont - 06.02(Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1)neregularitatite constatate au fost inlaturate .4. Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiareincheiate la finele anului auditat(situatia creantelor si datoriilor) creante de incasat

  provenite din impozite si taxe de la populatie in valoare de 1.200.000.000 lei.

  La recomandarea echipei de audit,entitatea a efectuat un punctaj intre datele inregistratein contabilitate(pe categorii de impo zite si taxe) si cele ce decurg din evidenta nominalacondusa prin aplicatia ATLAS, diferenta rezultata la sursa "Impozit pe teren persoanefizice " de 1.200.000.000 lei fiind inregistrata in contabilitatea creantelor de incasatcuvenite bugetului local(Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1).

  5. Nu s-au inregistrat si raportat prin situatiile financiare(situatia creantelor si datoriilor)clienti neincasati , in suma de 2.000.000 lei . Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, catsi penalitatile contractuale calculate, in suma de 2.000.000 lei au fost incasate operativde la chirias, cu chitanta nr.88 din 31.03.200N+1 si depusa cu FVnr.4444444/31.03.200N+1.6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neinca sati si raportarea prinsituatiile financiare de inchieiere de an a sumei de 45.000.000 lei, fara ca aceasta sumasa reprezinte o obligatie a entitatii catre furnizor, fara ca aceasta sa derive dinangajamente legale. Furnizorul S.C.Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea si caatare a procedat la scaderea , facturarea in rosu a sumei de 45.000.000 lei (f. f. nr.7775100 din 31.03 200N+1). De asemenea entitatea a procedat la scaderea dincontabilitatea furnizorilor neachitati a sumei de 45.000.000 lei, inlaturand neregulileconstatate (Nota de contabilitate nr.3/31.03.200N+1).B. Constatari fara impact asupra situatiilor financiare Recomandari1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern, dispozitiede control financiar preventiv propriu si fisele posturilor pentru personalul deconducere, nu cuprinde suficiente referiri si responsabilitati , nu acopera toate domeniile(practicile acceptate, conflictele de interese, standarde de comportament, relatiile dintreconducere si angajatii, furnizori si clienti) Se recomanda : Revizuirea Regulamentului

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  3/25

  intern , a fiselor posturilor personalului din conducerea serviciilor si birourilor proprii, aatributiunilor controlului financiar preventiv propriu si implementarea de metode si

  proceduri, prin cuprinderea tuturor atributiunilor de control intern exercitate, pe fiecarenivel ierarhic de organizare si functie de specificul fiecarei activitati , astfel incat sa se

  asigure un control intern operativ pe fiecare structura organizatorica, care sa asigureadministrarea fondurilor in mod economic, eficient si eficace.2.Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-siscopul pentru care s-a organizat. Se recomanda : Imbunatatirea activitatii de audit

  public intern pentru a fi in situatia sa evalueze daca sistemele de management financiar si control al primariei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate ,regularitate, economicitate,eficienta si eficacitate3.Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare in contabilitatea creantelor provenite din impozite si taxe datorate bugetului local si care suferamodificari pe parcursul anului in ceea ce priveste marimea masei impo zabile ( iesiri sauintrari in masa impozabila) Se recomanda: Stabilirea si implementarea de politici scrise

  privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale, prin cuprinderea, pe de o parte , amodalitatilor de inregistrare, preluare si revizuire a datelor cuprinse in situatiile emanatede aplicatia informatica ATLAS , cu datele din evidenta contabila , iar pe de alta parte ,

  prin utilizarea Borderourilor de debitare sau scadere in cazul operarilor efectuate pe parcursul anului .4. Nu s-a efectuat inventarierea creantelor cuvenite bugetului local, provenite dinimpozite si taxe locale restante la plata la 31.12.200N (cont220.32),a clienti lor neincasati (cont225) si a furnizorilor neachitati (cont 234); Se recomanda :Cainventarierea acestor operatiuni sa se efectueze prin verificarea si confirmarea pe bazaextraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii, in

  vederea punerii de acord a datelor inregistrate in contabilitate si care urmeaza a firaportate prin situatiile financiare;5.Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local

  privind impozitele si taxele locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita incazul contribuabililor persoane fizice rau platnice , situatie ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de prescriptie, cu implicatii deosebite asupra niveluluicreantelor cuvenite bugetului local . Se recomanda: Stabilirea si implementarea de

  proceduri si politici scrise statuate prin Codul fiscal si codul de procedura fiscala privind urmarirea si controlul executarii creantelor cuvenite bugetului local din impozitesi taxe , a aplicarii graduale si eficiente a masurilor de executare silita, in vedereaeliminarii riscului de prescriptie al acestora .6. Prin Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N, entitatea nu a facut oevaluare a contractelor de achizitii, nu s-au stabilit procedurile legale de achizitii

  publice pe categorii de produse, lucrari si servicii si nus-au efectuat raportarile trimestriale obligatorii; Se recomanda: Stabilirea deresponsabilitati clare si usor de urmat privind intocmirea programului anual alachizitiilor publice, prin cuprinderea tuturor elementelor obligatorii legale si asigurareaintocmirii rapoartelor trimestriale catre D.G.F.P. Dambovita.

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  4/25

  2. Introducere generala

  Am auditat contul de executie bugetara si bilantul contabil incheiat la 31.12.200N laConsiliul Local al Orasului Gaesti, cu sediul in orasul Gaesti, jud. Dambovita , str.13Decembrie nr.102 A.Am planificat si realizat auditul pentru a obtine o asigurare rezonabila ca situatiilefinanciare ofera o imagine reala, fidela si nu includ erori materiale si neregularitati.Auditul financiar a constat in examinarea pe baza de teste a probelor care sustin sumelesi modul de prezentare a acestora in situatiile financiare, in evaluarea principiilor contabile utilizate si evaluarea situatiei financiare generale.Auditul financiar realizat confera o baza rezonabila pentru emiterea unei opinii.Intocmirea si prezentarea situatiilor financiare constituie responsabilitatea conduceriientitatii.

  Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie independenta asuprasituatiilor financiare analizate cu ocazia auditului.

  3. Prezentarea generala

  3.1. Obiectivele auditului3.1.1. Obiectivul generalObiectivul general al auditului il constituie furnizarea asigurarii ca situatiile examinatesunt complete si intocmite cu acuratete iar operatiile s-au efectuat in conformitate cuactele normative in vigoare.

  3.1.2. Obiective principaleObiectivul principal al auditului il constituie obtinerea unei asigurari privind acurateteasi integralitatea situatilor financiare, ca operatiunile care sustin situatiile financiare suntlegale si respecta prevederile legilor si reglementarilor, ca situatiile financiare au fostintocmite si prezentate corect si ca nu includ erori materiale si neregularitati.3.1.3. Obiective specifice

  Nu au fost identificate situatii speciale care sa necesite investigatii referitoare laconduita factorilor de decizie din cadrul entitatii, iar in actul de control anterior nu aufost consemnate abateri, a caror rezolvare sa fie urmarita.3.2. Standardele si normele de audit aplicabileAuditul s-a desfasurat in concordanta cu reglementarile legale in vigoare privind auditulfinanciar si regularitate

  3.3. Destinatarul si utilizatorul raportului de auditDestinatarul si utilizatorul raportului de audit este Consiliul Local al Orasului Gaesti.

  3.4. Programul de audit si anul auditatAuditul financiar s-a desfasurat asupra situatiilor financiare apartinand ConsiliuluiLocal al Orasului Gaesti pentru anul 200N, respectiv :

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  5/25

  - Bilant contabil ;- Situatia privind executia cheltuielilor angajate la finele trimestrului IV ;- Contul de executie a bugetului Casei de Cultura, institutie finantata din venituri propriisi alocatii de la bugetul local ;

  - Contul de executie al bugetului local (cont consolidat);- Venituri , cheltuieli si excedente ale bugetelui local ;- Detalierea cheltuielilor ;- Situatia activelor fixe ;- Situatia creantelor si datoriilor ;- Plati restante ;- Contul de executie a donatiilor/sponsorizari primite si utilizate ;- Contul de executie a bugetului fondurilor PHARE ;- Cont de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local ;Conducerea contabilitatii se face in partida dubla, potrivit planului de conturi pentruinstitutii si publice si normele de aplicare aprobate prin O.M.F. nr. 324/ 1984, cu

  modificarile ulterioare si Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 520 din 15 aprilie2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducereacontabilitatii veniturilor bugetare si asigura inregistrarea operatiunilor privind:drepturile constatate, veniturile incasate, cheltuielile efectuate in executarea bugetelor locale, precum si obligatiile cu termene legale de plata pana la data de 31 decembrie200N; evidenta subventiilor primite de la bugetul de stat si de la celelalte bugete,

  precum si a sumelor defalcate din bugetul de stat, potrivit legii; gestiunea datoriei publice locale interne si externe; stabilirea rezultatului executiei bugetelor locale prininchiderea conturilor de venituri si cheltuieli.Pentru anul 200N entitatea a avut prevederi bugetare in suma de 300.000.000 mii lei si arealizat incasari de 250.000.000 mii lei. In anul auditat, institutia a efectuat plati nete in

  suma de 250.000.000 mii lei, rezultand la finele anului un excedent de 50.000 mii lei.La activitatile finantate din venituri extrabugetare entitatea a realizat astfel de venituri insuma de 600.000 mii lei si cheltuieli in suma de 650.000 mii lei , diferenta de 50.000mii lei reprezinta cheltuieli efectuate din soldul de inceput al anului auditat.De asemenea, entitatea a mai beneficiat de fonduri externe nerambursabile PHARE insuma de 1.500.000 mii lei si a efectuat plati nete de casa in suma de 1.400.000 mii lei.Activul si pasivul bilantului anului auditat a fost in suma de 750.000. mii lei.

  4. Metodologia de audit

  Auditul financiar s-a desfasurat dupa incheierea exercitiului financiar al anului 200N,realizandu-se un audit final.Situatiile financiare supuse auditarii au fost evaluate dupa principiile contabile

  prevazute de legislatia in vigoare , respectiv :-principiul universalitatii (veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, insume brute) ;- principiul publicitatii (sistemul bugetar este deschis si transparent);- principiul unitatii (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu intr-un singur document, pentru a se asigura utilizarea eficienta si monitorizarea fondurilor publice);

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  6/25

  - principiul anualitatii (veniturile si cheltuielile bugetare sunt aprobate prin lege pe o perioada de un an, care corespunde exercitiului bugetar);- principiul specializarii bugetare (veniturile si cheltuielile bugetare se inscriu si seaproba in buget pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de cheltuieli, grupate

  dupa natura lor economica si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare);- principiul unitatii monetare (toate operatiunile bugetare se exprima in monedanationala);Conform Manualului de Audit Financiar si Regularitate nivelul de materialitate utilizat

  pentru auditarea contului de executie si a bilantului contabil este de 0,5%-2%, echipa deaudit optand pentru un nivel de 1% aplicat asupra cheltuielilor totale de 150.000.000mii lei ceea ce echivaleaza cu 1.500.000 mii lei, prag al materialitatii utilizat pentrutoate categoriile de operatiuni economice.S-a optat pentru acest nivel avandu-se la baza in principal intensitatea impactului pecare situatiile financiare le-a avut asupra a 4 categorii de utilizatori (politicieni, publicul,mass-media si structurile descentralizate ale statului) in contextul in care anul auditat a

  fost an electoral, precum si faptul ca acest nivel constituie un nivel optim , atat pentruoperatiunile din categoria de venituri, cat si pentru operatiunile de cheltuieli, ambelecategorii de operatiuni avand marimi aproximativ egale .

  Nivelul de incredere avut in vedere de echipa de audit este de 95%.In vederea evaluarii privind probabilitatea ca o declaratie eronata sau o neregularitate sa

  poata apare inainte de analizarea eficacitatii controalelor interne si pentru a facilita unaudit eficient, auditorii au procedat la divizarea situatiilor financiare in categoriile deoperatiuni economice ( in cazul contului de executie fiind definite un numar de 10categorii economice -4 la "Venituri "si 6 la "Cheltuieli", iar in cazul bilantului contabilun numar de 2 categorii economice -"Active fixe" si "Creante si datorii") , in evaluareariscului inerent tinandu-se cont de o serie de factori specifici fiecarei categorii de

  operatiune economica, cat si de discutiile cu managementul entitatii .Mediul general de control al entitatii auditate , chiar daca a avut unele repere relativ clar conturate, nu a asigurat in anul 200N o aplicare eficienta a politicilor si procedurilor decontrol intern , transparenta si coerenta sistemului fiind afectate de un un flux decomunicare deficitar , dar fara a genera blocaje in activitatea entitatii .In conditiile prezentate , auditorii si-au mentinut o rezerva semnificativa asupra calitatiimediului de control al Primariei Gaesti , apreciindu-l ca slab si neadecvat pentrumisiunea de audit, pentru a fi luat in considerare .Pentru a obtine probele necesare atestarii asertiunilor (exhaustivitatea, acuratetea,realitatea, regularitatea si prezentarea) pentru cifrele reprezentand veniturile sicheltuielile inscrise in contul de executie si asertiunilor (exhaustivitate, proprietatea,evaluarea, existenta si prezentarea) pentru cifrele din bilant reprezentand active fixe sicreante si atorii, echipa de audit a avut in vedere efectuarea diferitelor tipuri de teste deaudit - teste directe de fond, proceduri analitice, teste de control.Echipa de audit a avut in vedere o abordare pentru auditarea fiecarei categorii deoperatiuni si pentru fiecare obiectiv referitor la categoria de operatiuni respectiva.Au fost efectuate proceduri analitice in cazul categoriei de "Cheltuieli cu salariile"

  pentru a evalua daca cifrele (populatia) sunt rezonabile.In acest sens au fost solicitate entitatii situatii in format electronic cat si in format

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  7/25

  scris,utilizandu-se informatiile din situatiile financiare ale anului 200N-1 (contul deexecutie , situatii de raportare a salariilor).In baza cifrelor privind realizarile din anul 200N-1, corectate cu intrarile, iesirile,

  precum si nivelul indicilor de indexare si prin compararea nivelului realizarilor inscrise

  in situatiile financiare ale anului 200N cu cifrele estimate,s-a concluzionat ca diferentastabilita se incadreaze in diferenta acceptabila.In cazul categoriei de operatiuni economice "Creante si datorii" datorita faptului cavaloarea creantelor raportate prin situatiile financiare nu a corespuns cu valoareacreantelor din evidenta nominala asigurata prin sistem informatic ATLAS, a determinatechipa de audit sa comunice entitatii acest lucru si sa procedeze la reconcilierea cuaceasta, in vederea depistarii factorilor suplimentari de influenta asupra populatiei dinaceasta categorie.In urma includerii factorilor suplimentari, a rezultat ca eroarea este certa fapt ce adeterminat la cresterea factorului de risc de la 2 la 3 si la cresterea marimii esantionuluisupus auditarii.

  Testarea directa de fond s-a efectuat asupra unui esantion din fiecare categorie deoperatiuni economice.Pentru stabilirea esantioanelor s-au utilizat metodele statistice MUS si esantionarealeatorie simpla si metoda nestatistica utilizandu-se rationamentul profesional .De asemenea s-a procedat la Calculul preciziei, auditorii stabilind precizia la un procentde 85% (situat intre nivelurile standardizate de 80 % - 90%), nivel mai mare decat celde 90%, in scopul de a nu stabili esantioane cu dimensiuni prea mici, rezultandurmatoarele esantioane:Pentru toate categoriile de operatiuni economice, tehnicile de obtinere a probelor deaudit utilizate au fost inspectia, intervievarea, confirmarea si calculul, functie despecificul fiecarei categorii.

  5. Constatarile, concluziile si recomandarile auditului

  Urmare auditului desfasurat, au rezultat constatari dupa cum urmeaza:

  5.1. Constatari cu impact asupra situatiilor financiare ;

  5.1.1. Din fondurile nerambursabile PHARE s-au efectuat cheltuieli neeligibile subforma de avansuri acordate in cursul anului 200N in valoare totala de 100.000.000 lei sinejustificate la finele anului auditat cu documente justificative care sa ateste prestareaserviciilor, avand drept consecinte majorarea cheltuielilor raportate prin contul deexecutie.Pentru cheltuielile cu salariile acordate echipei de implementare a programului ,respectiv cheltuielile de consultanta platite Asociatiei pentru Someri Dambovita,in sumade 300.000.000 lei, prin transferul de bani in baza unui contract de prestari servicii,lafinele anului auditat numai suma de 200.000.000 ei este dovedita cu state de plata,

  pentru suma de 100.000.000 lei entitatea nu detine state de plata doveditoare , acestecheltuieli regasindu-se sub forma de avansuri nejustificate de furnizorul de servicii la31.12.200N.

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  8/25

  In aceste conditii, potrivit regulilor de eligibilitate prevazute in Ghidul Practic pentruPhare, suma totala de 100.00.000 lei reprezinta cheltuieli neeligibile la finele anului200N.In sustinerea celor mentionate , echipa de audit prezinta reglementarile legale in

  domeniu privind eligibilitatea sumelor platite din aceste fonduri :- Addendum No.1 to contract no.RO 0007.02.01.02.0329, Cap.II, pct.2.1 Criterii deeligibilitate "Pentru a putea fi considerate eligibile, in contextul proiectului, costuriletrebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale :.. sa fie realizate, inregistrate incontabilitatea Beneficiarului sau a partenerilor Beneficiarului, sa fie identificabile siverificabile, sa fie dovedite prin documente legale ";- Proceduri de achizitii pentru proiecte finantate in cadrul Programului Phare 2001-CoeziuneEconomica si Sociala : "Achizitiile care urmeaza sa fie efectuate in cadrul

  proiectelor se vor face potrivit legislatiei romanesti in materie" ; Cap.3 Bugetul proiectului , pct.1.1 "Salarii" : "Avand in vedere prevederile legislatiei romane invigoare.. Transferul de bani se va face in baza unui contract de prestari servicii si va fi

  dovedit cu state de plata si cu ordine de plata a viramentelor " ;- ORDIN nr. 1.862 din 15 decembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea executiei bugetare a anului 2004 pct.2.5. (1) "Avansurile acordate...vor fi recuperate pana la data de 30 decembrie 2004 de catre institutiile publicerespective, in conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din careacestea au fost acordate, in scopul reconstituirii platilor de casa";- H.G.nr.264/ 2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor,

  procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice,modificata si completata prin H.G.nr.1451/2004 si republicata;ART. 7 (1) "Sumelereprezentand plati in avans, efectuate potrivit prevederilor prezentei hotarari sinejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul

  anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate.";- Contractul de prestari servicii nr.160/500/200N incheiat cu Asociatia pentru SomeriDambovita, Cap.15. Modalitati de plata :'Achizitorul are obligatia de a efectua platacatre prestatorin termenul convenit : 10 zile de la emiterea facturii de catre

  prestator.Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.'S-a adus la cunostiinta conducerii executive constatarile echipei de audit care prinraspunsul formulat a confirmat erorile prezentate, intocmindu-se in acest sens o nota dereconciliere.De asemenea s-au luat masuri de inlaturare a acestora, dupa cum urmeaza:- s-au prezentat si justificat salarii achitate pe perioada ianuarie, februarie si martie200N+1 in valoare de 40.000.000 lei. Pentru nejustificarea la finele anului a sumei de40.000.000 lei s-au calculat despagubiri civile in suma totala de 2.000.000 lei , achitatede prestatorul de servicii cu OP nr.chitanta nr.660911/12.04.200N+1;:- Pentru suma de 60.000.000 lei, s-au prezentat documente prin care prestatorulserviciilor, respectiv Asociatia judeteana a Somerilor Dambovita a consimtit si platitsuma mentionata.. De asemenea , despagubirile civile calculate in valoare totala de2.000.000 lei , la nivelul dobanzii BNR de 10,75%.Eroarea constatata si prezentata are un caracter conjuctural si a aparut in situatia

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  9/25

  specifica identificata, nefiind necesara extrapolarea acesteia intrucat s-a auditat intreaga populatie.

  5.1.2. Entitatea nu a procedat la inchiderea anului auditat la inregistrarea in

  contabilitatea activelor fixe in curs de executie (cont 06) si nu a raportat prin situatiilefinanciare(situatia activelor fixe) valoarea lucrarilor de investitii in suma totala de1.500.000.000 lei, finantate din fonduri nerambursabile Phare si din contributia statului(TVA restituit).Urmare a Notei de reconciliere , neregularitatile constatate au fost inlaturate, prininregistrarea in contabilitatea activelor fixe in curs a valorii totale achitate pentrulucrarile de modernizare la sediu cladire "Centrul de asistenta sociala"de 1.500.000.000,

  Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la odenaturare neintentionata aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt oomisiune determinata de caracterul neobisnuit al naturii categoriei de operatiune ,

  entitatea deruland pentru prima data fonduri Phare. Nu a fost necesara extrapolarea erorii intrucat s-a auditat intreaga valoare a populatiei.

  5.1.3. Nu au fost inregistrate si raportate prin contul de executie fondurile primite de la bugetul statului sub forma de restituire a TVA in suma de 200.000.000 lei aferentalucrarilor de investitii finantate din fonduri nerambursabile PHARE, situatie datoratainregistrarii eronate a acestei sume prin diminuarea contului de cheltuieli 482.Aceasta situatie a determinat, pe de o parte, ca nivelul cheltuielilor efectuate ,inregistrate si raportate de entitate sa fie diminuate nejustificat su suma de 200.000.000lei, iar pe de alta parte, veniturile primite de la bugetul de stat dub forma de restituire deTVA sa nu fie raportate.

  Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive situatia constatata , potrivitraspunsurilor formulate prin adresa nr.1111/5.04.200N+1 , insusindu-si constatarileechipei de audit.Avand in vedere faptul ca situatiile financiare de inchidere de an 200N nu mai pot fimodificate, ajustarile acestora nu sunt posibile, inlaturarea neregularitatilor constatate simentionate fiint operate prin majorarea valorii activelor fixe corporale in curs, careinclude si valoarea TVA incasata de la bugetul de stat( Nota de contabilitatenr.10/31.03.200N+1 ) .Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la odenaturare neintentionata aparuta in situatiile financiare, reprezentand in fapt oomisiune determinata de caracterul neobisnuit al tranzactiei, respectiv , returnarea taxei

  pe valoarea adaugata, avand un caracter conjuctural aparand numai in situatia specificaidentificata, nefiind necesara extrapolarea acesteia intrucat s-a auditat intreaga

  populatie.

  5.1.4.Nu s-au inregistrat in contabilitate si nu s-au raportat prin situatiile financiareincheiate la finele anului auditat (situatia creantelor si datoriilor), creante in valoare de1.200.000.000 lei.Creantele cuvenite bugetului local , neincasate la finele anului auditat , inregistrate si

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  10/25

  raportate prin situatiile financiare in contul 220.32 "Impozite si taxe" in suma totala de10.200.000.000 lei sunt mai mici decat nivelul creantelor restante rezultate dinoperatiunile derulate pe parcursul anului 200N , in suma totala de 11.400.000.000, cusuma de 1.200.000.000 lei .

  Aceasta diferenta provine din creante din impozitul pe terenuri detinute de persoanefizice, creante care potrivit sistemului de plata ATLAS inregistrau la finele anului ovaloare de 2.400.000.000, iar valoarea de inregistrare in contabilitate era de1.200.000.000 lei.Aceasta situatie a fost generata , pe de o parte, de nepunerea de acord , la finele anului ,a creantelor cuprinse in lista de ramasita intocmita prin aplicatia ATLAS cu dateleinregistrate in contabilitate, iar pe de alta parte, datorita lipsei procedurilor scrise

  privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local.Fata de acest din urma aspect, echipa de audit a constatat ca datele (privind impozitelesi taxele locale) prelucrate in sistemul informatic ATLAS nu sunt preluate in mod

  automat de serviciul de contabilitate, entitatea nedetinand proceduri scrise privindnivelurile si modul de revizuire a datelor inregistrate in sistemul electronic ATLAS sicele inregistrate in contabilitate.

  Nu s-au respectat prevederile :- O.M.F.P. nr. 1.753 din 22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privindorganizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ si de pasiv, pct.29."Creantele si obligatiile fata de terti sunt supuse verificarii si confirmarii pe bazaextraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii care detin

  ponderea valorica in totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod14-6-3), prezentat ca model in anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, infunctie de necesitati. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare

  constituie abateri de la prezentele norme";- O.M.F.nr.520/2003pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea siconducerea contabilitatii veniturilor bugetare pct.4 "Contabilitatea operatiunilor privindconstatarea si incasarea veniturilor bugetului de stat se conduce potrivit prezentelor norme pe structura clasificatiei bugetului de stat, pe baza situatiilor centralizatoaretransmise zilnic de catre compartimentele de specialitate care au atributii in prelucrareadocumentelor justificative (compartimentul de gestiune a declaratiilor, compartimentulde colectare si executare silita, unitatile de trezorerie si contabilitate publica etc.)";- Legea contabilitatii nr.82/1991 republicata art.13 alin.2 " Creantele si datoriile seinregistreaza in contabilitate la valoarea nominala.";Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive cele contstate, intocmindu-sein acest sens Nota de intalnire .Potrivit raspunsurilor formulate de entitate si a Notei de reconciliere intocmite,conducerea executiva a entitatii a confirmat realitatea constatarilor facute.In vederea inlaturarii neregularitatilor constatate si prezentate, entitatea a procedat laefectuarea unui punctaj intre datele inregistrate in contabilitate ( pe categorii deimpozite si taxe) si cele ce decurg din evidenta nominala condusa prin aplicatiaATLAS, diferenta rezultata la sursa "Impozit pe teren persoane fizice " de1.200.000.000 lei, fiind inregistrata in contabilitatea creantelor de incasat cuvenite

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  11/25

  bugetului local, potrivit Notei de contabilitate nr.10/31.03.200N+1.Denaturarea din situatiile financiare generata de eroarea constatata se refera la odenaturare determinata , pe de o parte , de nepunerea de acord , la finele anului , acreantelor cuprinse in lista de ramasita intocmita prin aplicatia ATLAS cu datele

  inregistrate in contabilitate, iar pe de alta parte, datorita lipsei procedurilor scrise privind constatarea, controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local. Nu a fost necesara extrapolarea erorii la nivelul categoriei de populatie intrucat , prin punctajul efectuat de entitate pe parcursul misiunii de audit s-au cuprins toateoperatiunile privind creantele din evidenta nominala a rolurile pe persoane fizice .

  5.1.5.Nu s-au inregistrat in contabilitatea clientilor neincasati si nu s-au raportat prinsituatiile financiare (situatia creantelor si datoriilor) suma de 2.000.000 lei.Datorita neurmaririi contractelor de inchiriere , a lipsei controlului intern , si aneefectuarii la finele anului a verificarii si confirmarii soldurilor, in cazul SC

  Gospodarie Comunala SA care inregistra o chirie restanta de 10.000.000 lei, entitateanu a procedat ca calcularea, inregistrarea si raportarea prin situatiile financiare a penalitatilor contractuale in suma totala de 2.000.000 lei .Pe parcursul misiunii de audit, conducerea executiva a entitatii a fost incunostiintata deneregulile privind necalcularea, neinregistrarea si neraportarea unor creante cuvenite

  bugetului locala la finele anului 200N, reprezentand penalitati pentru neplata latermenle contractuale datorate de SC Gospodarie Comunala SA, in suma de 2.000.000.lei (calculate la data efectuarii auditului).Atat chiria restanta, de 10.000.000 lei, cat si penalitatile contractuale calculate, in sumade 2.00.000 lei au fost incasate operativ de la chirias, cu chitanta nr.88/31.03.200N+1 sidepusa cu FV nr.4444444/31.03.200N+1.

  Se recomanda : Calcularea si inregistrarea in contabilitate a creantelor provenite dinclienti neincasati (inclusiv a penalitatilor datorate de clientii rai platnici) pe baza uneisituatii lunare transmise serviciului buget-contabilitate, respectandu-se intocmaiatributiunile din fisa postului, in scopul raportarii prin situatiile financiare de inchidere aanului 200N+1 a creantelor la valoarea lor reala .

  5.1.6. Mentinerea nejustificata in contabilitatea furnizorilor neachitati si raportarea prinsituatiile financiare de inchieiere de an (situatia creantelor si datoriilor)a sumei45.000.000 lei, in conditiile in care aceasta obligatie nu este reala si certa si nu derivadin angajamente legale.In cazul furnizorilor neachitati la finele anului 200N, cuprinsi in esantion, in suma totalade 3.000.000.000, echipa de audit a constatat ca pentru suma de 45.000.000 lei entitateanu a prezentat documente legale din care sa rezulte obligatiile de plata catre furnizorulSC Constructii Muntenia SA, respectiv : contract sau comanda de livrare, Nota deintrare receptie in gestiune , Procese verbale de receptie lucrari sau situatii privindefectuarea unor lucrari.De asemenea , echipa de audit a retinut faptul ca , desi facturile fiscale mentionate

  provin din anul 200N-2 si nu cuprind date privind delegatul entitatii, acestea au fostinregistrate pe cheltuiala in anul 200N-2, pana la data misiunii de audit, entitatea

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  12/25

  neluand masuri de clarificare a sumelor pastrate in evidenta furnizorilor neachitati.Astfel, in conditiile prezentate, mentinerea in contabilitatea furnizorilor , a sumei de45.000.000 lei este nejustificata.Echipa de audit a adus la cunostiinta conducerii executive rezultatele auditului,

  intocmindu-se in acest sens Nota de intalnire, prin raspunsurile formulaterecunoscandu-se erorile si insusindu-si recomandarile.Pentru inlaturarea neregulilor constatate, entitatea a prezentat echipei de audit facturafiscala, prin care furnizorul SC Muntenia Constructii SA a recunoscut eroarea , si caatare a procedat la scaderea - facturarea in rosu a sumei de 45.000.000 lei. De asemeneaentitatea a procedat la scaderea din contabilitatea furnizorilor neachitati a sumei de45.000.000 ei, inlaturand neregulile constatate (Nota de contabilitate nr.10/31.03.200N).

  5.2.Constatari fara impact asupra situatiilor financiare;

  5.2.1. Mediu de control intern existent in entitate, statuat prin Regulament intern si

  fisele posturilor pentru personalul de conducere, nu cuprinde suficiente referiri siresponsabilitati , nu acopera toate domeniile (practicile acceptate, conflictele deinterese, standarde de comportament, relatiile dintre conducere si angajatii, furnizori siclienti) si nu este comunicat periodic angajatilor (la 6 luni) , prin confirmare scrisa ,situatia prezentandu-se dupa cum urmeaza :- in general salariatii din posturile cheie nu cunosc amanuntit etaloanele pentruatitudinea si comportamentul salariatilor din subordine , astfel :- fisele posturilor pentru personalul de conducere nu fac suficiente referiri laresponsabilitatile de control (serviciul buget, contabilitate, impozite si taxe; biroul

  juridic, autoritate tutelara, protectie sociala, relatii cu publicul, stare civila; birouladministrativ gospodaresc; biroul administratie publica locala);

  -nu exista proceduri scrise pentru politicile de recrutare personal, pentru perfectionare si pregatire profesionala ;-nu exista o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clare deraportare, valabile pentru toate functiile de personal;-nu exista reglementari metodologice sau politici scrise proprii privind controlulimpozitelor si taxelor locale ;-nu exista politici scrise privind controlul intern a operatiunilor derulate in cadrul

  biroului juridic, autoritate tutelara, stare civila si relatii cu publicul si nici politici scrisecare sa reglementeze relatiile acestui birou cu cetatenii care solicita diverse forme desprijin social, pentru anul auditat neefectuandu-se evaluari independente asupraactivitatii desfasurate de acesta ;-activitatea de control financiar preventiv propriu desi a fost organizata si a functionat

  pe tot parcursul anului 200N nu a fost revizuita , in sensul completarii cu noilereglementari legale in domeniu (implementarea listelor de verificare Check-list pentrufiecare categorie de operatiune economica conform H.G.nr.912/2004);Se recomanda : ordonatorului de credite, ca pana la data de 30.05.200N+1 sarevizuiasca sistemul de control intern existent , prin aducerea acetuia la standarde caresa-i ofere credibilitate in probele administrate in legatura cu acurateatea datelor cuprinsein situatiile financiare la finele anului 200N+1, respectiv :

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  13/25

  - sa actualizeze si sa revizuiasca fisele posturilor pentru fiecare angajat implicat insistemul de control intern , astfel incat acestea sa acopere toate domeniile (practiciacceptate, conflicte de interese, standarde de comportament, relatii intre conducere siangajati, furnizori si clienti) si sa fie cunoscute prin comunicare periodica personalului ;

  - sa actualizeze activitatea de control financiar preventiv propriu cu reglementarilelegale in domeniu (implementarea listelor de verificare Check- list pentru fiecarecategorie de operatiune economica conform H.G. nr.912 din 2004);- sa completeze activitatea de control , urmarire si colectare a impozitelor si taxelor locale cu proceduri, termene si personal responsabil pentru incasarea operativa aacestora ;- sa stabileasca proceduri si criterii specifice pentru evaluarea sistemului de controlintern ;- sa imbunatateasca activitatea de audit public intern prin cuprinderea in misiunile deaudit a activitatii institutiilo publice care sunt subordonate administratiei locale;- sa actualizeze procedurile privind circulatia documentelor si intocmirea situatiilor de

  raportare stabilind termene si responsabilitati clare pentru toate functiile de personalimplicat ;

  5.2.2. Auditul intern al entitatii nu s-a desfasurat in conditiile normale, neatingandu-siscopul pentru care s-a organizat, respectiv de a da asigurari si consiliere conducerii

  pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionand activitatileentitatii publice , pentru a ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-oabordare sistematica si metodica, precum si a evalua si a imbunatatii eficienta sieficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a

  proceselor de administrare.Situatia se prezinta dupa cum urmeaza :

  - activitatea nu a fost corespunzator planificata , respectiv, planul anual de audit publicintern nu a cuprins toate elementele din structura prevazuta de normele metodologicespecifice de functionare si nu a fost insotit de un referat de justificare ;- desi auditorul a inaintat rapoarte de audit interne primarului (fara a constata nici oslabiciune a sistemului si fara a aface recomandari) , nu a mai solicitat ordonatorului decredite sa raspunda la acestea;- auditorul nu a fost imputernicit sa realizeze intreaga gama de sarcini corespunzatoareactivitatii de audit public intern ;- activitatea de audit nu a fost supervizata, desi raportul anual pe anul 200N a fostinaintat Compartimentului de audit intern din cadrul D.G.F.P. Dambovita;- activitatea de audit nu a fost revizuita , aprecindu-se ca obiectivele misiunii de audit

  public intern privind verificarea , intra in responsabi litatea auditorului intern ca persoana singura in compartimentul de audit ;- activitatea de audit nu a fost documentata in conformitate cu standardele prevazute innormele metodologice specifice ;- situatiile financiare nu au fost certificate trimestrial de catre auditor prin verificarealegalitatii, realitatii si exactitatii evidentelor contabile si ale actelor financiare si degestiune , acesta certificandu-le numai pe cele anuale , fara rezerve, datoritaobligativitatii prevazute in standardele de raportare ;

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  14/25

  - auditorul nu a operat independent in acord cu linia trasata de primar,respectiv,cuatributiile stabilite prin normele metodologice specifice, efectuand si alte operatiuninespecifice postului, din dispozitia primarului( incasare taxe pasunat);

  Se recomanda : ordonatorului de credite sa sprijine si sa supravegheze efectuarea uneievaluari independente a sistemelor de management financiar si de control ale primariei,respectiv, daca acestea sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate,economicitate, eficienta si eficacitate, prin incurajarea activitatii de audit public interndesfasurata de auditorul institutiei, conform fisei postului.Evaluarea trebuie concretizata in rapoarte de audit public intern, intocmite de auditor,strict in concordanta cu Normele metodologice specifice, respectiv, cu constatari sirecomandari pentru fiecare misiune indeplinita , sustinute si avizate de catre primar.

  5.2.3. Entitatea nu detine proceduri scrise privind modalitatile de inregistrare incontabilitate a creantelor provenite din impozite si taxe datorate bugetului local si care

  sufera modificari pe parcursul anului in ceea ce priveste marimea masei impozabile( iesiri sau intrari in masa impozabila).Aceste situatii au determinat ca in cursul anului 200N, modificarile operate in masaimpozabila a contribuabililor condusa la nivelul aplicatiei ATLAS, sa nu fie cuprinse in

  borderoruri care sa stea la baza inregistrarilor in contabilitate, situatie ce a generat ca petotal, valoarea debitelor inregistrate in contabilitate sa nu coincida cu valoare debitelor cuprinse in lista de ramasita intocmita la finele anului auditat.Aceasta situatie a fost remediata de entitate prin masurile luate privind punctajulefectuat si inregistrarea in contabilitate a diferentei de creante de 1.200.000.000 lei .Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legeaadministratiei publice locale nr.215/2001, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa

  defineasca prin regulament de organizare si functionare al primariei, procedurile,termenele si persoanele responsabile de efectuarea operatiunilor privind constatarea ,controlul si inregistrarea in contabilitate a creantelor cuvenite bugetului local dinimpozite si taxe locale, in scopul reflectarii cu acuratete a situatiei reale a acestora.De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin aunei evaluari independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit

  public intern, a modului de aplicare a procedurilor astfel stabilite, iar in cazul ignorariiacestora sa ia masuri legale de inlaturare.

  5.2.4.Creantele cuvenite bugetului local, provenite din impozite si taxe locale restante la plata la 31.12.200N, datorate de terte persoane fizice si juridice nu au fost supuseverificarii si inventarierii la finele anului, respectiv, datele cuprinse in situatiile emanatede aplicatia ATLAS (lista de ramasita intocmita la 31.12.200N) nu au fost puse de acordcu cele inregistrate in contabilitate.

  Nici in cazul clientilor neincasati (cont 225) si furnizorilor neachitati (cont 234)entitatea nu a procedat la o verificare si confirmare pe baza extraselor de cont pentruclientii neincasati si furnizorii neachitati care detin ponderea valorica ridicata in totalulsoldurilor.Prin cele constatate si mentionate nu au fost respectate prevederile O.M.F. nr. 1.753 din

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  15/25

  22 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuareainventarierii elementelor de activ si de pasiv, pct.29. "Creantele si obligatiile fata deterti sunt supuse verificarii si confirmarii pe baza extraselor soldurilor debitoare sicreditoare ale conturilor de creante si datorii care detin ponderea valorica in totalul

  soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3), prezentat ca modelin anexa la prezentele norme, sau punctajelor reciproce, in functie de necesitati. Nerespectarea acestei proceduri, precum si refuzul de confirmare constituie abateri de la prezentele norme";Se recomanda : ca ordonatorul de credite sa cuprinda explicit in dispozitia deinventariere a patrimoniului entitatii pe anul 200N+1 , drept obligatie expresa a comisieide inventariere, verificarea si confirmarea creantelor si obligatiilor fata de terti numai pe

  baza extraselor soldurilor debitoare si creditoare ale conturilor de creante si datorii si saurmareasca in conformitate cu atributiunile conferite de Legea contabilitatii nr. 92/1991republicata , executarea intocmai a dispozitiei, astfel incat , toate datele inregistrate incontabilitate ce urmeaza a fi raportate prin situatiile financiare pe anul 200N+1 sa fie

  puse de acord cu datele reale , certificate prin confirmare si verificare.

  5.2.5. Entitatea nu detine proceduri de control privind creantele cuvenite bugetului local privind impozitele si taxele locale si nu a aplicat toate etapele de executare silita incazul contribuabililor persoane fizice rai platnici , situatie ce ar putea genera in viitor expirarea perioadelor legale de prescriptie, cu implicatii deosebite asupra niveluluicreantelor cuvenite bugetului local si care pot fi executate.Astfel, din operatiunile cuprinse in esantionul auditat (creante persoane juridice), echipade audit a constatat ca in cazul a patru roluri persoane fizice nu s-au aplicat toate fazele

  privind executarea silita, faze prevazute de codul fiscal si de procedura fiscala.Se recomanda : ordonatorului de credite, conform atributiunilor prevazute de Legea

  administratiei publice locale nr.215/2001 si a codului fiscal si de procedura fiscala, ca pana la data de 30.05.200N+1 sa defineasca prin regulament de organizare sifunctionare al primariei, procedurile, termenele si persoanele responsabile de controlulsi executarea silita a creantelor cuvenite bugetului local din impozite si taxe locale, de

  persoanele fizice rau platnice.De asemenea se recomanda ca ordonatorul de credite sa sustina efectuarea cel putin aunei evaluari independente, pana la finele anului 200N+1 prin compartimentul de audit

  public intern, a stadiului executarilor silite a impozitelor si taxelor locale in cazulcontribuabililor persoane fizice rau platnice, precum si a rezultatelor obtinute ca urmarea acestor proceduri.

  5.2.6. Programul anual al achizitiilor publice pe anul 200N nu a cuprins toateelementele obligatorii privind achizitiile publice de produe, lucrari sau servicii, astfelincat sa se asigure pe deplin transparenta, economicitatea si eficacitatea operatiunilor,situatia prezentandu-se dupa cum urmeaza :- entitatea nu a facut o estimare a valorii produselor, serviciilor pentru evaluarea corectaa pragului de pana la 2000 euro, pentru care se poate aplica procedura de cumpararedirecta ;- pentru cumpararea directa a produselor care nu depasesc echivalentul in lei a 2000 de

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  16/25

  euro, ordonatorul de credite nu a desemnat salariati care sa testeze preturile practicate pe piata la datele respective;- achizitionarea produselor si serviciilor similare s-au facut fara existenta unor acte dincare sa rezulte testarea preturilor practicate pe piata la datele respective (furnituri de

  birou, materiale de curatenie, materiale si prestari de servicii cu caracter functional);- entitatea, in calitate de autoritate contractanta nu a intocmit dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit conform prevederilor art. 52 din HG nr. 461/2001 ;-entitatea nu a intocmit si nu a transmis trimestrial catre D.G.F.P. Dambovita-Rapoartele privind achizitiile publice , insotite de copii de pe fisele de date pentruachizitiile publice realizate in perioada de raportare, potrivit art.53 din H.G.nr.461/2001si O.U.G.60/2001 privind achizitiile publice;Se recomanda : Intocmirea pana la data de 31.05.200N+1 a programului de achizitii

  publice pentru perioada de pana la 31.12.200N+1, in scopul asigurarii transparentei,economicitatii si eficacitatii operatiunilor, intocmirea unui dosar al achizitiilor publice

  pentru fiecare contract ce va fi atribuit dupa data de 31.05.200N+1, raportarea

  achizitiilor publice la D.G.F.P.Dambovita pentru trimestrele II, III si IV 200N, de catreseful biroului Administrativ gospodaresc, respectandu-se intocmai atributiunile din fisa postului .

  5.3.CONCLUZII

  Mediu de control intern existent in entitate, statuat si organizat prin Regulament intern,dispozitie de organizare si functionare a controlului financiar preventiv propriu,compartiment de audit public intern si prin fisele posturilor pentru personalul deconducere, a asigurat in anul 200N o aplicare ineficienta a politicilor si procedurilor decontrol intern , transparenta si coerenta sistemului fiind afectate de un un flux de

  comunicare deficitar , implicarea conducerii in organizarea si functionarea acestuiafiind insuficienta .In actuala forma de organizare si functionare , mediul de controlintern nu cuprinde proceduri si responsabilitati clare si simplu de urmat privindconstatarea, controlul, inregistrarea in contabilitate si revizuirea situatiilor financiare pediferite niveluri ierarhice organizatorice de baze de date , fapt ce a generat erori sineregularitati cu impact material asupra situatiilor financiare intocmite la finele anului200N, prezentate in prezentul raport de audit si inlaturate operativ pe parcursul misiuniide audit .Entitatea nu detine o structura organizatorica bine definita, avand filiere ierarhice clarede raportare, valabile pentru toate functiile de personal si pentru toate categoriile deoperatiuni economice cuprinse prin situatiile financiare aferente contului de executie si

  bilantului contabil.Tot ca efect al mediului de control intern existent au fost constatate uneledisfunctionalitati si neajunsuri in sistemul de organizare si functionare financiar-contabil si in respectarea pe deplin al reglementarilor legale relevante, ce au generaterori fara impact material asupra situatiilor financiare , dar care ar fi trebuit sa prezinteinteres pentru conducerea entitatii , formulandu-se recomandari pentru inlaturareaacestora.Desi totalul denaturarilor si erorilor constatate de echipa de audit au depasit pragul

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  17/25

  materialitatii stabilit in faza de planificare, conducerea entitatii a procedat la ajustareasituatiilor financiare, la data incheierii misiunii de audit neexistand denaturarinecorectate care sa influenteze situatia actuala financiara a entitatii, sub toate aspectelesemnificative.

  6.Raspunsul conducerii entitatii auditate si programul propus pentru implemetarearecomandarilor ;

  Fata de constatarile si concluziile auditului, pe parcursul misiunii s-au purtat discutii permanente cu conducerea entitatii concretizate intr-un numar de 9 note de intalniri.Prin raspunsurile formulate si prin cele 3 Note de reconciliere intocmite conducereaentitatii si-a insusit neregulile si erorile constatate, apreciind ca acestea a avut uncaracter neintentionat si intamplator, procedand operativ la inlaturarea celor cu impactmaterial asupra situatiilor financiare prin ajustarea acestora .De asemenea , neregularitatile pentru care sunt necesare actiuni ulterioare de

  reglementare, perfectionare si revizuire a politicilor si procedurilor pentru inlaturareaviitoare a acestora, au fost aduse la cunostiinta conducerii executive a entitatii auditatel.Prin documentul mentionat conducerea entitatii si-a insusit constatarile si a fost deacord cu termenele propuse si recomandarile formulate , apreciind ca "Programul

  propus de auditori pentru implementarea masurilor este accesibil, termenele fiindrezonabile pentru a realiza recomandarile".Pentru o parte din recomandarile formulate conducerea executiva a luat masuri deimplementare pe parcursul executiei auditului, dupa cum urmeaza :- programul de audit intern public a fost refacut si aprobat de ordonatorul de credite princuprinderea unor misiuni clare care sa asigurari si sa consilieze conducerea primariei

  pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, pentru a ajuta entitatea

  publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, precum si a evalua si a imbunatatii eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.- entitatea a demarat , impreuna cu producatorul softului de stabilire, constatare siincasare a impozitelor si taxelor locale (ATLAS), actiuni privind implementarea unuisistem simplu si eficient de preluarea automata a modificarilor intervenite in cursulanului in masa impozabila din baza de date din evidenta nominala a creantelor in bazade date care sta la baza inregistrarii acestora in contabilitatea creantelor ;

  CAPITOLUL VII - CONCLUZII

  Auditul tinde sa ocupe si in tara noastra locul si rolul care i se cuvine de drept in procesele de dezvoltare si de perfectionare a activitatii desfasurate de persoanele juridice, avand o importanta deosebita in cresterea performantei economiei romanesti,

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  18/25

  in limitarea risipei de resurse si a posibilitatilor de frauda si coruptie, in detectarea latimp a anomaliilor si deficientelor.Reforma institutionala vizeaza dezvoltarea si perfectionarea activitatii desfasurate deinstitutiile publice, dar si a serviciilor prestate de acestea catre cetateni, ca necesitati

  obiective si esentiale pentru asigurarea convergentei cu tarile avansate economic dinEuropa si din lume.Economia libera de piata nu se poate manifesta si promova ca o economie performanta,creatoare de profit, daca nu apeleaza la instrumente adecvate, care sa conduca laeconomicitate, eficienta si eficacitate in utilizarea banului public.Auditul reprezinta un proces de examinare obiectiva si sistematica a realitatii pentruevaluarea unei organizatii guvernamentale, agent economic, program sau activitati, cuscopul de a obtine informatii referitoare la utilizarea fondurilor, in vederea furnizarii lor catre factorii de decizie, pentru a supraveghea sau, dupa caz, a initia masurile corectivecare se impun.O tendinta recenta a auditului este aceea de a deplasa analiza din cadrul acestuia de la

  procese la rezultatele obtinute, abordare care, in fapt, urmareste daca activitatea acondus la rezultatele programate. Lucrarea reprezinta, din acest punct de vedere, oabordare detaliata a problematicii auditului pe baza standardelor FederatieiInternationale a Contabililor (IFAC) - in domeniul auditului de atestare a situatiilor financiare - standardelor Organizatiei Internationale a Institutiilor Supreme de Audit(INTOSAI), liniilor directoare europene de aplicare a standardelor de audit INTOSAI, -in domeniul auditului legislativ, si este structurata pe sase capitole, fiecare definindconceptele de baza si caracteristicile acestora, insotite de un material exemplificativ,

  bazat pe practica in domeniu.Deci auditul reprezinta procesul desfasurat de persoane fizice sau juridice legal abilitate,numite auditori, prin care se analizeaza si evalueaza, in mod profesional, informatii

  legate de o anumita entitate, utilizand tehnici si procedee specifice, in scopul obtineriide dovezi, numite probe de audit, pe baza carora auditorii emit intr-un document, numitraport de audit o opinie responsabila si independenta, prin apelarea la criterii deevaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscutaunanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitate a auditata.Analizandu-se, din punct de vedere al obiectivului si ariei de aplicabilitate a auditului,acesta exista:Auditul intern reprezinta o evaluare sau monitorizare organizata de catre conducereaunei entitati sub forma unui serviciu privind examinarea sistemelor proprii decontabilitate si de control intern.Auditul extern este efectuat de un profesionist independent si raspunde nevoilor tertilor si entitatii auditate in ceea ce priveste gradul de incredere care poate fi acordattranzactiilor si situatiilor financiare ale acestuia; respectarea reglementarilor legale,statutelor, regulamentelor si deciziilor manageriale, precum si respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in activitatea desfasurata.Cercetarea efectuata a scos in evidenta ca, obiectivul auditului consta in posibilitateaexprimarii opiniei auditorului cu privire la:- intocmirea situatiilor financiare sub toate aspectele semnificative, in conformitate cuun cadru general de raportare financiara (auditul de atestare financiara);

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  19/25

  - respectarea reglementarilor legale, a statutelor si regulamentelor, a normelor sideciziilor manageriale (auditul conformitatii sau legalitatii);- aplicarea bunei practici si respectarea principiilor sanatoase de management inutilizarea fondurilor (auditul performantei sau rezultatelor).

  Opinia emisa de auditor, prin raportul de audit sporeste credibilitatea situatiilor financiare, atesta conformitatea cu legile in vigoare si recunoaste respectarea si promovarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in activitatea entitatilor auditate. Aria de aplicabilitate a auditului este definita de procedurile de auditconsiderate a fi necesare in circumstantele date pentru a realiza obiectivul auditului.Tendinta predominanta pe plan mondial in domeniul auditului o reprezintastandardizarea in vederea formularii unei teorii care sa fie utila in descrierea, explicareasi prognozarea activitatilor practice de audit. Fundamentele care stau la baza teorieiauditului sunt: postulatele; conceptele; standardele; procedurile. Acestea suntindependente si fiecare element succesiv este logic legat si derivat din elementul

  precedent.

  Pentru realizarea unuei misiuni de audit, auditorul trebuie sa obtina probe de auditsuficiente, relevante si de incredere pentru a-si putea exprima opinia sa asupra situatiilor financiare sau programului si, in acest scop, auditorul trebuie sa efectueze teste pentru ase asigura ca:. forma si continutul situatiilor financiare respecta principiile generale ale contabilitatiisi ale altor reglementari legale;. sumele din conturi sunt corect inregistrate;. utilizarea fondurilor alocate s-a facut in conformitate cu destinatia stabilita prin legea

  bugetara anuala sau alte prevederi legale, iar platile au fost efectuate, in conformitate cureglementarile in vigoare.In situatia in care auditorul va obtine probe de audit suficiente privind obiectivele care

  au fost determinate in baza asertiunilor managementului, atunci acesta (auditorul) esteasigurat in mod rezonabil ca situatiile financiare sunt corect prezentate. Aria deaplicabilitate a unui audit financiar se refera la procedurile de audit propuse pentru arealiza obiectivele auditului, proceduri ce sunt determinate de catre auditor luand inconsiderare: cerintele standardelor de audit, cerintele relevante ale organismelor

  profesionale, cerintele legislatiei si reglementarilor in vigoare si acolo unde este cazul,cerintele cu privire la termenele de raportare.Abordarea auditului reprezinta o combinatie a diferitelor teste de audit, pe careauditorul le efectueaza pentru obtinerea probelor necesare realizarii misiunii de audit.

  In vederea obtinerii probelor necesare realizarii obiectivelor unui audit, auditoriiabordeaza auditul printr-o combinatie a diferitelor teste de audit, respectiv prin:abordarea bazata pe sistem si abordarea directa de fond, atat in cazul auditului financiar cat si in cazul auditului performantei.Pentru aplicarea unor proceduri de audit se presupune esantionarea, selectarea grupuluide elemente care urmeaza a fi verificate, pentru obtinerea probelor de audit sigure, caresa caracterizeze intreagul grup.

  Aceasta poate fi statistica, ce presupune selectarea grupului de elemente care urmeaza a

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  20/25

  fi verificate, prin aplicarea unor formule matematice specifice, lucru ce va permiteauditorului sa obtina o concluzie valabila pentru intreagul grup din care s-a extrasesantionul. Sau esantionarea nestatistica care se bazeaza in principal pe rationamentul

  profesional al auditorilor, fara a folosi teoria statistica pentru masurarea riscului de

  esantionare.Indiferent de metodele statistice sau nestatistice folosite esantionarea cuprindeurmatoarele etape:1. planificarea si proiectarea esantioanelor;2. determinarea dimensiunii esantionului;3. testarea elementelor selectate cuprinse in esantion;Planificarea activitatii de audit este un proces dinamic si are ca scop:. descrierea sferei si a modului de abordare a auditului;. stabilirea obiectivelor auditului;. stabilirea modului de obtinere si analizare/evaluare a probelor de audit necesareatingerii obiectivelor auditarii;

  . stabilirea unui calendar de realizare a actiunii efective de audit si a unui buget deresurse umane si financiare pentru realizarea acestuia.Cercetarea a scos in evidenta, ca nu exista o forma standard a planului de audit, dar ingeneral, acesesta va cuprinde:. scurta prezentare a activitatilor entitatii auditate si a circumstantelor financiare, cureferire la infomatii mai detaliate, daca este cazul;. cadrul juridic al auditului;. detalii privind orice fapte importante, evenimente sau schimbari care au avut sau potavea loc;. efectul lor posibil asupra operatiunilor entitatii sau asupra mediului de control siasupra auditului;

  . o descriere a ariei de aplicabilitate auditului si autoritatea sub care acesta estedesfasurat, cerintele de raportare;

  . principiile contabile pe baza carora sunt pregatite situatiile financiare siacceptabilitatea lor;. stabilirea materialitatii, cu referire la documentatia care stabileste motivele si bazele

  pentru care aceasta a fost determinata;. o sinteza a riscurilor specifice identificate, orice probleme majore posibil a fi intalnitesi alte aspecte din situatiile financiare, care in mod obisnuit necesita o atentie speciala;. o evaluare a riscului de control si o calculare a riscului de nedetectate;. o scurta prezentare a abordarii auditului ce urmeaza a fi adoptata;. resursele umane, de timp si de buget necesare;. coordonatele in legatura cu persoanele de contact din cadrul entitatii auditate;. forma, continutul si utilizatorii raportului final.Tinand cont de elementele mentionate, in general, un plan de audit va cuprindeurmatoarele capitole si subcapitole: cadrul general al auditului, obiectivele auditului,abordarea auditului, resurse umane si de timp necesare, informatii privind persoanele decontact din cadrul entitatilor auditate, verificarea si supervizarea planului de auditAuditorii vor specifica persoanele responsabile cu verificarea si supervizarea munciidesfasurate pe parcursul activitatii de audit.

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  21/25

  Elaborarea programului de audit constituie ultimul pas al fazei de planificare aauditului, faza ce consta in fapt, in punerea in aplicare a programelor de audit, prinaplicarea procedurilor de audit prevazute de acestea. Programul de audit este compusdin: un set de instructiuni pe care membrii echipei de audit trebuie sa le respecte;

  obiectivele auditului pentru fiecare domeniu; un grafic de timp pentru fiecare procedurade audit.Programul de audit este un instrument prin care auditorii si conducatorii ierarhici aiacestora urmaresc activitatea efectiva de audit, acesta poate fi revizuit si amendat insituatiile in care intervin modificari in premisele si conditiile avute in vedere laelaborarea initiala a acestuia. Cercetarea a scos in evidenta ca la realizarea unei misiunide audit este absolut necesar evaluarea sistemului de control intern, impreuna cuevaluarea riscului inerent si de control, ceea ce va permite auditorului sa evaluezefactorii specifici de risc, care conduc la aparitia erorilor materiale; identifice tipuleventualelor erori materiale, care ar putea sa apara in situatiile fmanciare; opteze pentrutipul de abordare a auditului pe care il considera adecvat, in vederea obtinerii probelor

  de audit.Evaluarea sistemului de control intern are ca scop formularea de catre auditor a unor concluzii privind modul de concepere si functionarea efectiva a acestuia.Procesul de evaluare a controlului intern presupune gasirea raspunsului la intrebarea:"Procedura de control este conceputa in asa fel incat, daca ea opereaza eficient si curegularitate pe tot parcursul anului financiar, poate preveni sau detecta si corecta cu

  promptitudine potentiale disfunctionalitati?". Natura, durata si intinderea procedurilor realizate de auditor pentru evaluarea preliminara a sistemului de control intern, depind de mai multi factori, printre care:marimea si complexitatea activitatii entitatii si a sistemului sau informational;organizarea sistemelor contabil si de control intern; nivelul materialitatii luat

  in considerare; nivelul riscului de audit; evaluarea preliminara a riscului inerent sia celui de control; tipul controalelor interne realizate; natura documentelor entitatii

  privind controalele interne specifice.In urma evaluarii sistemului de control intern, auditorii pot ajunge la urmatoarelecencluzii: sistemul de control intern pare foarte bun cand toate riscurile majore au fostdetectate si corectate, iar controalele au fost eficace, sistemul de control intern pareacceptabil (bun) cand cea mai mare parte a riscurilor majore au fost detectate si/saucontroalele au fost, in general, eficiente; sistemul de control intern pare nesatisfacator (slab) cand nu au fost determinate ariile de risc si/sau exista posibile deficiente lanivelul controlului. Daca sistemul de control intern este foarte bun, atunci si riscul

  pentru auditor in misiunea sa este mic si invers.Procedurile de fond, in realizarea unei misiuni de audit, reprezinta teste ale tranzactiilor si soldurilor conturilor, prin care se urmareste obtinerea probelor de audit in vedereaasigurarii ca informatiile din situatiile financiare sunt complete, exacte si conforme curealitatea si sunt concretizate in teste ale detaliilor tranzactiilor si soldurilor conturilor

  precum si proceduri analitice.Prin testarea detaliilor tranzactiilor, obiectivul auditorului este de a obtine probe deaudit, pentru a formula concluzii privind caracterul real, exact si complet al acestora.

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  22/25

  Testarea soldurilor conturilor se face prin verificarea balantelor sintetice si balantelor analitice ale conturilor, bilanturilor contabile, contului anual de executie bugetara,

  precum si a contului de profit si pierdere.Ceea ce trebuie de retinut este ca procedurile analitice completeaza testele de fond ale

  detaliilor tranzactiilor si soldurile conturilor. La folosirea procedurilor analitice,auditorul trebuie sa ia in considerare o serie de factori cum ar fi: disponibilitate ainformatiilor pe baza carora se efectueaza proceduri analitice; credibilitateainformatiilor disponibile; relevanta informatiilor disponibile; sursele informatiilor disponibile.Scopul efectuarii procedurilor de fond este de a aduna probe de audit pentru a detectaerori materiale din situatiile financiare. Este esential ca o proba sa fie corectdocumentata pentru a usura tragerea unor concluzii logice care sa constituie bazaopiniilor de audit. In documentarea rezultatelor testelor de fond, auditorul trebuie sa fiefoarte atent ca probele de audit sa fie materiale, credibile, suficiente cantitativ sicorespunzatoare calitativ. Dupa aplicarea tuturor procedurilor de audit, dupa

  documentarea activitatii si sistematizarea probelor de audit, auditorii trebuie saformuleze concluzii pe baza activitatii desfasurate, acestea trebuie inregistrate intr-unformular standard pentru concluzii.Concluziile trebuie intotdeauna stabilite prin raportare la obiectivul auditului, ceea ceinseamna ca acestea vor mentiona daca obiectivul a fost atins sau nu. De asemenea,trebuie sa rezulte clar din formularul standard pentru concluzii aspectele propuse pentruvalorificare. Concluziile se formuleaza pe mai multe nivele si anume pentru un domeniuauditat si concluzia generala asupra intregii situatii financiare supuse auditului.Rezultatele misiunii de audit sunt evidentiate in raportul de audit, ce se intocmeste decatre auditor la finalizarea fiecarei activitati de audit, in forma scrisa si in formatcorespunzator, raport in care isi exprima opinia asupra situatiilor financiare auditate,

  alte observatii asupra acestora. Raportul de audit trebuie, sa fie usor de inteles si lipsitde ambiguitati; sa cuprinda numai informatii sustinute de probe de audit suficiente sirelevante; sa fie complet, exact, obiectiv, convigator, concis si uniform, astfel incat safaciliteze intelegerea lui de catre cititor, deci raportul de audit trebuie sa fie intocmit inconformitate cu standardele de raportare.In rapoartele de audit, auditorii isi exprima opinia de audit asupra situatiilor auditate,

  prezinta constatarile rezultate si totodata formuleaza concluzii si recomandari cu privirela masurile ce urmeaza a fi luate in legatura cu situatiile auditate.

  In ceea ce priveste forma si continutul raportului de audit, acestea sunt redate analitic in prezenta lucrare.In concluzie, la fialul raportului de audit, auditorul prezinta opinia de audit in formatstandard, conform Standardelor Internationale si trebuie sa stabileasca daca situatiilefinanciare ofera o imagine fidela, sunt intocmite sub toate aspectele semnificative inconformitate cu reglementarile in vigoare. Termenii folositi de auditor pentruexprimarea opiniei auditorului sunt: "ofera o imagine fidela" sau "prezinta in modcorect, sub toate aspectele semnificative". Auditorii isi vor exprima opinia, bazata pe

  probe de audit, cu privire la: existenta de erori materiale in situatiile financiare auditate;respectarea standardelor contabile de raportare financiara; respectarea legalitatii si

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  23/25

  regularitatii tranzactiilor/operatiunilor financiare.Opinia are in vedere situatiile in ansamblul lor, evitandu-se astfel unele detalieriexcesive. Opinia ofera utilizatorului raportului o apreciere de ansamblu asupradomeniului auditat. In exprimarea opiniei de audit, auditorul foloseste termeni care

  depind de cadrul juridic specific domeniului auditat, catre trebuie sa exprime, faraambiguitate, daca sunt sau nu rezerve.Trebuie retinut ca auditorul poate fi pus in imposiobilitatea de a formula o opinie asuprasituatiilor financiare deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea arieide cuprindere a auditului (limitari impuse de entitate, de circumstante) care il impiedicasa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve si va mentiona in raportulsau ca se afla in imposibilitatea de a exprima o opinie si va preciza clar toate elementelede incertitudine.Atunci cand exista o limitare a ariei de aplicabilitate a activitatii auditorului ce necesitaexprimarea unei opinii cu rezerve sau imposibilitatea/refuzul exprimarii unei opinii,raportul de audit trebuie sa prezinte limitarea si sa indice posibilele ajustari ale

  situatiilor financiare ce ar fi putea fi determinate ca fiind necesare, daca nu ar fi existatlimitarea.In anumite circumstante date, auditorul trebuie sa incerce sa aplice proceduri alternativerezonabile pentru a obtine probe de audit corespunzatoare si suficiente pentru a sustineo opinie calificata.Ultimul capitol al lucrarii trateaza, un studiu de caz cu obiectivul auditul financiar side regularitate asupra contului de executie al unei institutii publice. Avand in vedereconstatarile auditului, precum si concluziile privind obiectul actiuni de audit, opiniaauditorului stabileste punctele tari, punctele slabe, opinia auditului precum sirecomandari adresate entitatii auditate.

  BILBLIOGRAFIE SELECTIVA1. Andronic,B.C. - Performanta firmei, Editura Polirom, Iasi, 2000.2. Boulescu, M., Ghita, M. - Expertiza contabila si audit financiar-contabil,EdituraDidactica si Pedagogica RA, Bucuresti, 1999.3. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V., Popeanga, P.-Controlul financiar de gestiune alagentilor economici, Editura "Tribuna Economica", Bucuresti, 2001.4. Boulescu, M., Ghita, M., Mares, V. - Fundamentele auditului, Editura Didactica siPedagogica, Bucuresti, 2001.

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  24/25

  5. Ciucur, D., Gavrila, L, Popescu, C. - Economie, Manual universitar, EdituraEconomica, Bucuresti, 2000.6. Cristea, H. s.a. - Evaluarea intreprinderii, Editura Marineasa, Timisoara, 2000.7. Ghita M, Vasile E si Popescu M - Documentatia auditului - Editura Tribuna

  Economica- Revista Controlul economic-financiar nr.6 din iunie 2004.8. Hoanta, N. - Gestiunea finantelor firmei, Editura "Tribuna Economica", Bucuresti,1999.9. Lamatic, Gh., Bostan, I. - Echilibrul si cresterea, vectori ai dinamicii economice,Editura Economica, Bucuresti, 2001.10. Luchian, D. - Curtea de Conturi, elemente de identitate, EdituraEnciclopedica,Bucuresti,1996.11. Mitroi, V. - Auditul de performanta (controlul rezultatelor), concept si perspective,Societatea, "Adevarul" SA, Bucuresti, 1999.12. Niculescu, M. - Diagnostic global strategic, Editura Economica, Bucuresti, 1997.13. Oprean, I. - intocmirea si auditarea bilantului contabil, Editura Intelcredo, Deva,

  1997.14. Popescu, Gh. - Procedurile controlului intern si auditul financiar, Editura Gestiunea,Bucuresti, 1997.15. Rusovici, A., Cojoc, F., Rusu, Gh. - Audit financiar, servicii conexe si deconsultanta in bancile comerciale. Editura Monitorul Oficial, Bucuresti, 2001.16. Stoian, A., Turlea, E. - Auditul financiar-contabil, Editura Economica, Bucuresti2001.17. Tara I.Gh., Bucurean M.- Auditul public Intern- Editura Tribuna Economica-Revista Controlul economic-financiar nr.6 din iunie 2004.18. ***Camera Auditorilor din Romania - Auditul financiar contabil2000,Standarde,Norme privind conduita etica si profesionala, Editura Economica, 2000

  19. ***CECCAR - Norme Nationale de Audit, Bucuresti, 1999.20. ***Curtea de Conturi Europeana - Liniile directoare europene de aplicare astandardelor de audit INTOSAI, Noiembrie, 1998.21. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 1/2001.22. ***Curtea de Conturi a Romaniei - Revista de audit financiar, nr. 2/2003.23. ***INTOSAI - Standarde de audit, noiembrie, 1998.24. ***Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.75/1999 republicata - privind activitateade audit financiar - Monitorul Oficial, nr.598/22.august.2003;25. ***Ordonanta Guvernului nr.67/2002, pentru modificarea si completarea OUG75/1999 privind activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial, nr.649/31.august.200225. ***Ordonanta Guvernului nr. 119, privind auditul financiar si controlul financiar

  preventiv, Monitorul Oficial, nr. 430/31 august, 1999.26. ***OMF nr. 332 privind aprobarea Normelor Metodologice generale pentruorganizarea si functionarea auditului intern in baza prevederilor Ordonantei Guvernuluinr. 119/1999, privind auditul intern si controlul financiar preventiv, Monitorul Oficial,nr. 96/3 martie, 2000.27. ***Legea nr.133/2002 privind activitatea de audit financiar - Monitorul Oficial

 • 8/3/2019 Audit Studiu

  25/25

  nr.598/22.08.2003;28. ***Legea nr.84/2003 pentru aprobarea si completarea O.G.nr.119/1999 privindauditul public intern si controlul financiar preventiv - Monitorul Oficial nr. 195/26martie 2003;

  29. ***Legea nr.672/2002 privind auditul public intern - Monitorul Oficial, nr.953/24decembrie 2002.