Anna Kula klasa 3”ta”

Click here to load reader

 • date post

  30-Dec-2015
 • Category

  Documents

 • view

  23
 • download

  0

Embed Size (px)

description

NEGOTIATIONS. Anna Kula klasa 3”ta”. Negotiations : NEGOCJACJE:. To dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, gdy przynajmniej niektóre interesy zaangażowanych stron są konfliktowe. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Anna Kula klasa 3”ta”

 • To dwustronny proces komunikowania si, ktrego celem jest osignicie porozumienia, gdy przynajmniej niektre interesy zaangaowanych stron s konfliktowe.Negocjacje to sposb na rozwizanie sytuacji konfliktowych.

  *Thistwo-waycommunication process,which aims toreach an agreementthat at least, some of theinterestsinvolvedareconflicting.Negotiation isa way to solveconflicts.Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *Phase of the negotiationsleading to thecompromise:Fazy negocjacji prowadzce do kompromisu:Analysis andassessment of the situation -define the problem -define thebenefitof both parties -developmentopportunities -collection of information -identification ofthe interestsof both partiesPlanning -deciding on theaction plan -the prioritiesof its own interests -develop newopportunitiesand criteria -differencesin the perception ofthe facts -a senseof frustration andanger -difficultyin communicating -agreement of the partiesAnaliza i ocena sytuacji -zdefiniowanie problemu -zdefiniowanie korzyci obu stron -opracowanie moliwoci -zbieranie informacji -identyfikacja interesw obu stron Planowanie -podjcie decyzji odnonie do planu dziaania -wybr priorytetw wasnych interesw -opracowanie nowych moliwoci i kryteriw -rnice w postrzeganiu faktw -poczucie frustracji i zo -trudnoci w komunikowaniu si -porozumienie stron

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  In the case ofthe negotiations, fortheir successis usuallymost important isthe psychological factor, as well ascharacter and personality ofthe individualconductingthe negotiations.Plays animportant role, therefore,includedress,mannerof speaking, andpersonal culturenegotiators.W przypadku negocjacji, dla ich powodzenia zwykle najwaniejsze znaczenie ma czynnik psychologiczny, jak rwnie charakter i osobowo poszczeglnych osb prowadzcych negocjacje. Istotn rol odgrywa tu zatem m.in. ubir, sposb wysawiania si, a take kultura osobista negocjatorw.*

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  THE BASIC DIVISIONOF THE NEGOTIATIONSINCLUDE:PODSTAWOWY PODZIA NEGOCJACJI OBEJMUJE:HardNegotiations- are characterized byjust placingthe other sidestronger andspecific requirements,a partner innegotiationsis regarded as atoughopponent.Specific tothis type ofnegotiationis toput pressureon the personof the oppositeand the firmto avoid anycompromises; Negotiationssoft- are characterized byfrequent use ofevasiveandat least onesubstantialsubmissionnegotiator.Specificsearchfor them isan amicable solution,even at the costof potential losses their ownand do notachieve the intended purpose.Negocjacje twarde - charakteryzuj si stawianiem drugiej stronie zdecydowanych i konkretnych wymaga; partner w negocjacjach twardych traktowany jest jako przeciwnik. Specyficzne dla tego rodzaju negocjacji jest wywieranie presji na kontrnegocjatorze oraz zdecydowane unikanie wszelkich kompromisw;

  Negocjacje mikkie - charakteryzuj si czstym stosowaniem unikw i znaczn ulegoci przynajmniej jednego negocjatora. Specyficzne jest dla nich poszukiwanie polubownego rozwizania, nawet za cen ewentualnych strat wasnych i nie osignicia zamierzonego celu.*

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

 • An effective negotiatorshouldbe abroadly educated, havinga verygood idea of thecurrentpolitical and economic situationin the world, at leastin their own country.Furthermore, it shouldhave a high levelof diplomaticabilitiesand be able tocollaboratewith others.Skuteczny negocjator powinien by osob wszechstronnie wyksztacon, posiadajc bardzo dobre rozeznanie w aktualnej sytuacji polityczno-gospodarczej na wiecie, a przynajmniej we wasnym kraju. Ponadto, powinien on posiada wysoki poziom zdolnoci dyplomatycznych oraz umie wsppracowa z innymi osobami.

  *Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  FOR PROPERAND EFFICIENTCONDUCT OFNEGOTIATIONS,IT IS NECESSARY TOFULFILLCERTAIN CONDITIONS:DLA PRAWIDOWEGO I SKUTECZNEGO PRZEBIEGU NEGOCJACJI, NIEZBDNE JEST SPENIENIE OKRELONYCH PRZESANEK:interests of individualparties to the negotiationsshould bepart of thejoint, and in partcontradictory -in the individualassumptions;negotiationmust be regarded asan extremelycomplex processof interpersonal communication;negotiations shouldresult from aconflict of interest thatcan beknownthrough your position.interesy poszczeglnych stron negocjacji powinny by w czci wsplne, a w czci sprzeczne - wynikajce z indywidualnych zaoe;negocjacje musz by traktowane jako wyjtkowo zoony proces komunikacji interpersonalnej;negocjacje powinny wynika ze sprzecznoci interesw, ktra daje si pozna dziki zajmowanemu stanowisku.*Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *One can distinguishfive basicstyles ofnegotiation:Mona wyrni pi podstawowych stylw prowadzenia negocjacji:

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *COMPROMISEastylethat has a specificapproach, under whichthe negotiation process, each partyachievessome benefits,but also anote onhis accountcertainlosses.Reached by the partiesnegotiatea mutual agreementis notfully meeting expectationsand needs ofany of thenegotiators, but onlyprovidesmaintenance ofthe correctrelationship.KOMPROMISjest to styl charakteryzujcy si specyficznym podejciem, zgodnie z ktrym w procesie negocjacyjnym kada ze stron osiga pewne korzyci, ale te notuje na swoim koncie okrelone straty. Osignite przez strony negocjacji wzajemne porozumienie nie zaspokaja w peni oczekiwa i potrzeb adnego z negocjatorw, a jedynie zapewnia podtrzymanie poprawnych relacji.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach programu Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *DOMINANCEthis is astyle ofnegotiationinvolvingthe attempt toachievepersonal goals and objectivesso as to excludeorrestrictanyopportunity tomeetthe needs ofthe opposing party.This style isused mainlyby peoplewho likestrongmentally andrivalry, which showa tendencyof leadershipandperhapsseek to obtainpower.Dominance among thenegotiatinghard.DOMINACJAjest to styl prowadzenia negocjacji polegajcy na usiowaniu zrealizowania osobistych celw i zamierze w sposb wykluczajcy lub ograniczajcy moliwo zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb strony przeciwnej. Styl ten jest wykorzystywane gwnie przez osoby silne psychicznie i lubice rywalizacj, ktre przejawiaj skonnoci przywdcze i pewnie d do uzyskania wadzy. Dominacja zaliczana jest do negocjacji twardych.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *Adaptationastyle ofnegotiation,which involvesthe deliberateabandonmentof thepossibilities of realizingpersonal goalsand objectivesso thattheir interestscouldsatisfythe other party.The primary determinant ofthis approach isthe desire tomaintaingood relationsand interactionwith theother party.This styleis chosenprimarilyby those whoare easily influenced, they areconfident andniekonfliktowe.Adaptationis classified asa softdominance.DOSTOSOWANIE SIjest to styl negocjowania, ktry polega na wiadomym zrezygnowaniu z moliwoci zrealizowania osobistych celw i zaoe po to, aby swe interesy moga zaspokoi druga strona. Gwnym wyznacznikiem takiego postpowania jest ch utrzymania poprawnych stosunkw i wzajemnych relacji ze stron przeciwn. Styl ten jest wybierany przede wszystkim przez osoby, ktre atwo ulegaj wpywom, s ufne i niekonfliktowe. Dostosowanie si zaliczane jest do dominacji mikkiej.Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *AVOIDANCEthis is astyle ofnegotiationis characterized bypassivity,avoidance ofexplicitactionsor eventhe use ofescape.This style isalsosometimesreferred to as:insulation,escape, orindifference.This procedureis the result ofthe belief thatthe negotiationis not profitable, becausethe possible benefitswith the outcomelikely to besmaller than the costsincurred inorder to participatein negotiations.This styleusuallycontributesto the achievementby both parties tocertainlosses.UNIKANIEjest to styl prowadzenia negocjacji charakteryzujcy si biernoci, unikaniem wyranych dziaa czy wrcz stosowaniem ucieczki. Styl ten nazywany rwnie bywa: izolacj, ucieczk bd obojtnoci. Taki sposb postpowania jest wynikiem przewiadczenia, e prowadzenie negocjacji jest nieopacalne, gdy moliwe korzyci wynikajce z osignitego porozumienia bd prawdopodobnie mniejsze ni koszty poniesione w celu wzicia udziau w negocjacjach. Styl ten przyczynia si zwykle do osignicia przez obydwie strony okrelonych strat.

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  NEGOTIATIONSINTEGRATIVENEGOCJACJE INTEGRATYWNEit is astyle ofnegotiation,which preferstype approach:win -win.It consists ofa negotiatedagreement that would bebeneficial and profitable forboth partnersnegotiate.jest to styl negocjowania, ktry preferuje podejcie typu: wygrana - wygrana. Polega on na wynegocjowaniu porozumienia, ktre byoby korzystne i opacalne dla obydwu partnerw negocjacji.*

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *In orderto prepare fornegotiations, you shouldanswer thefollowing questions:Aby dobrze przygotowa si do negocjacji, naley odpowiedzie sobie na nastpujce pytania: What do thenegotiations? Whowillnegotiate? who will be thenegotiatoron our part? Whatis the bestdate and duration ofthe negotiations? where there will betalksand how to preparetheir place? how to createa creativeclimate for thenegotiations? Iaccept thestyle: hard, soft,orbased on the principles? What areour aspirationsand offersoutput? Howwe intend toachieve theoutcome of the negotiations? What isBatman'spassing andmy partnernegotiations? czego dotycz negocjacje? z kim bdziemy negocjowa? kto bdzie negocjatorem z naszej strony? jaki jest najlepszy termin i czas trwania negocjacji? gdzie odbd si rozmowy i jak przygotowa ich miejsce? jak stworzy twrczy klimat dla negocjacji? jaki przyjmiemy styl: twardy, mikki, czy oparty na zasadach? jakie s nasze aspiracje i oferty wyjciowe? jaki zamierzamy osign rezultat negocjacji? jaka jest BATMA mija i mojego partnera negocjacji?

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  CHARACTER TRAITSOF GOODNEGOTIATORCECHY CHARAKTERU DOBREGO NEGOCJATORA*

 • "Whilein private lifealonebearthe consequences of what negotiated, in the caseof workwe affect thefateof thousands,and sometimes evenmillions of people." O ile w yciu prywatnym sami ponosimy konsekwencje tego, co wynegocjowalimy, to w przypadku ycia zawodowego moemy wpyn na losy tysicy, a czasami nawet milionw ludzi.

  *Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  Projekt wspfinansowany ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

  *Jim Thomas

  *