AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2...

of 16 /16
& & & & & & & & & ? ? ? ? ª & ? & ? & # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # c c c c c c c c c c c c c c c c c c c Alto Sax. 1 Alto Sax. 2 Tenor Sax. 1 Tenor Sax. 2 Baritone Sax. Trumpet in B b 1 Trumpet in B b 2 Trumpet in B b 3 Trumpet in B b 4 Trombone 1 Trombone 2 Trombone 3 Bass Trombone Drum Set Electric Guitar Bass Guitar Voice Piano Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï v Ï v Ï v Ï v Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï v Ï v Ï v Ï v Ï v Î Ï v Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï v Î Ï v Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï Î Ï Î Õ Õ Õ Õ ^ ^ ^ ^ Ï Î Ï Î Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Î Ï Î · A A Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) Moderate Swing (122) F F F F F P P P P P P P F F F Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï v Ï v Ï v Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï v Ï v Ï v Î Ï v Î ä Ï Ï Ï Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï v Î ä Ï Ï Ï Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï Î ä Ï Ï Ï Õ Õ Õ Õ ^ ^ ^ ^ Ï Î ä Ï Ï Ï Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Ï Ï v Ï Î ä Ï Ï Ï · Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï ^ Ï v Î Ï v Î · · · · · · · Ï v Î Ï v Î Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 · P P P P Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï ^ Ï ^ Ï ^ Î Ï v Î ä Ï Ï Ï · · · · · · · Ï v Î ä Ï Ï Ï Closed H.H. · · · · · Ï v Î Ï v Î · · · · · · · Ï v Î Ï v Î y ^ y ^ y ^ y ^ Ï Î Ï Î Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 · · · · · Ï v Î ä Ï Ï Ï · · · · · · · Ï v Î ä Ï Ï Ï y ^ y ^ y ^ y ^ Ï Î ä Ï Ï Ï · · · · · Ï v Î Ï v Î · · · · · · · Ï v Î Ï v Î Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 Ç 2 · · · · · Ï v Î ä Ï Ï Ï · · · · · · · Ï v Î ä Ï Ï Ï î Î ä j Ï # OH f Fredd EBB - John KANDER Arr : Walt STUART copyright 1931 AND ALL THAT JAZZ

Embed Size (px)

Transcript of AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2...

Page 1: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

######

######

#####

#####

######

#####

#####

#####

#####

###

###

###

###

###

###

###

###

###

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

Alto Sax. 1

Alto Sax. 2

Tenor Sax. 1

Tenor Sax. 2

Baritone Sax.

Trumpet in Bb 1

Trumpet in Bb 2

Trumpet in Bb 3

Trumpet in Bb 4

Trombone 1

Trombone 2

Trombone 3

Bass Trombone

Drum Set

Electric Guitar

Bass Guitar

Voice

Piano

Ï Ï Ï Ï

Ïv Ïv Ïv Ïv

Ï Ï Ï Ï

Ïv Ïv Ïv Ïv

ÏvÎ Ïv

Î

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï ÏÏ Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

ÏvÎ Ïv

Î

Ï Ï Ï ÏÏ Î Ï Î

Õ Õ Õ Õ^ ^ ^ ^

Ï Î Ï Î

ÏÏÏvÏÏÏvÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î Ï Î

·

A

A

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

Moderate Swing (122)

F

F

F

F

F

P

P

P

P

P

P

P

F

F

F

Ï Ï Ï Î

Ïv Ïv ÏvÎ

Ï Ï Ï Î

Ïv Ïv ÏvÎ

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï ÎÏ Ï Ï

Î

Ï Ï ÏÎ

Ï Ï Ï Î

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ï ÏÏ Î ä Ï Ï Ï

Õ Õ Õ Õ^ ^ ^ ^

Ï Î ä Ï Ï Ï

ÏÏÏvÏÏÏvÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î ä Ï Ï Ï

·

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï

ÏvÎ Ïv

Î

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ Ïv

Î

Ç2

Ç2

Ç2

Ç2

Ç2

·

P

P

P

P

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï Î

Ï Ï Ï Î

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

Closed H.H.

·

·

·

·

·

ÏvÎ Ïv

Î

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ Ïv

Î

y y y yÏ Î Ï Î

Ç2

Ç2

Ç2

Ç2

·

·

·

·

·

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

y y y yÏ Î ä Ï Ï Ï

·

·

·

·

·

ÏvÎ Ïv

Î

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ Ïv

Î

Ç2

Ç2

Ç2

Ç2

Ç2

·

·

·

·

·

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ ä Ï Ï Ï

î Î ä jÏ#OHf

Fredd EBB - John KANDER Arr : Walt STUART

copyright 1931

AND ALL THAT JAZZ

Page 2: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

######

######

#####

#####

######

#####

#####

#####

#####

###

###

###

###

###

###

###

###

###

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

9

·

·

·

·

ÏvÎ î

9

·

·

·

·

·

·

·

ÏvÎ î

9

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

9

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

9

ÏÏÏvÏÏÏv

ÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î Ï Î

9

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏCOME ON BABE WHY DON'T WE

A

A

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

F

F

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î y> Î y

>Ï Î ä Ï Ï Ï

Õ Õ Õ Õ

Ï Î ä Ï Ï Ï

ÏÏÏvÏÏÏv

ÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ úPAINT THE TOWN

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î y>

y> Î

Ï Î î

Î ó ó Î

Ï Î î

Î ÏÏÏvÏÏÏvÎ

Ï Î î

î Î ä jÏ#AND

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏn> ú

Î ä JÏ#> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

·

·

·

·

·

·

·

·

Î ä jy> y Îî ä Ï Ï Ï

Î ä Jó |

î äÏ Ï Ï

Î äjÏÏÏÏnúúúú

î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏALL THAT JAZZ I'M GON NA

E aug7

E aug7

P

P

P

P

P

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

ÏÏÏvÏÏÏv

ÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏROUGE MY KNEES AND ROLL MY

A

A

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î y> Î y

>Ï Î ä Ï Ï Ï

Õ Õ Õ Õ

Ï Î ä Ï Ï Ï

ÏÏÏvÏÏÏv

ÏÏÏvÏÏÏv

Ï Î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ úSTO KINGS DOWN

2 AND ALL THAT JAZZ

Page 3: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

######

######

#####

#####

######

#####

#####

#####

#####

###

###

###

###

###

###

###

###

###

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

15

·

·

·

·

·

15

·

·

·

·

·

·

·

·

15

Î y>

y> Î

Ï Î î

15

Î ó ó Î

Ï Î î

15

Î ÏÏÏvÏÏÏvÎ

Ï Î î

15

î Î ä jÏ#AND

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î ä jy> y Îî ä Ï Ï Ï

·

î ä Ï Ï Ï

·

î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

ÏÎ Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏSTART THE CAR I KNOW A

E 7

E 7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô2

Î ó Î ó

Ï ÎÏÎ

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï Ï ÏWHOOP EE SPOT WHER THE

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô

Î ó Î óÏnÎ Ïn Î

Î ó Î ó

Ïn Î Ïn Î

jÏ Ï jÏn Ï Ï Ïn ÏGIN IS COLD BUT THE OI

F 7

F 7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô4

Î ó Î ó

Ï Î Ïn Î

Î ó Î ó

Ï Î Ïn Î

jÏ Ï jÏn Ï Ï Ï Ï#A NO's HOT IT'S JUST A

3AND ALL THAT JAZZ

Page 4: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

######

######

#####

#####

######

#####

#####

#####

#####

###

###

###

###

###

###

###

###

###

nnnnn#

nnnnn#

nnnnn

nnnnn

nnnnn#

nnnnn

nnnnn

nnnnn

nnnnn

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

nnnbb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

21

·

·

·

·

·

21

·

·

·

·

·

·

·

·

21

Ô

21

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

21

wwww¾

Ï Î Ï Î

21

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏNOI SY HALL WHERE THERE'S A

A

A

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô6

Õ Õ Õ Õ

Ïn Î Ï Î

úúúú¾

úúúú##¾

Ïn Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï ÏNIGHT LY BRAWL AND

F# 7

F# 7

î ÏnvÎ

î ÏvÎ

î Ï# vÎ

î ÏnvÎ

î ÏnvÎ

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ïn^ Î

î ÏÏÏÏnbn vÎ

î ÏnvÎ

Ï Î îALL

F 9

F 9

P

P

P

P

P

î ÏvÎ

î ÏnvÎ

î ÏvÎ

î ÏvÎ

î ÏvÎ

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ï Î

î ÏÏÏÏ# vÎ

î ÏvÎ

Ï Î îTHAT

E 9

E 9

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

ÏvÎ ÏvÎ

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y>

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

wJAZZ

A

A

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï Ïn

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï Ïn

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï

ÏvÎ Ïv

Î

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ïn Ï#

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ïn Ï#

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

·

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

ÏvÎ ÏvÎ

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Î Ï Ï Ï Ï Ï

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y>

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

·

Bb

Bb

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï# Ï

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï# Ï

Ï Ï> ÏÏ> ÏÏ

Ï Ï> ÏÏ> ÏÏ

ÏvÎ Ïv

Î

Ï Ï> ÏÏ> ÏÏ

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï# Ï

Ï Ï> Ï Ï> Ï Ï# Ï

Ï Ï> ÏÏ> ÏÏ

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

·

4 AND ALL THAT JAZZ

Page 5: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

29

·

·

·

·

·

29

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

29

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

29

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

29

ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï

Ï ÏÏ Ï ÏÏ

29Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

STICK YOUR HAIR AND WEAR YOUR

Bb

Bb

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

Ù

f

f

î Î Ï Ï#

î Î Ï Ï

î Î Ï Ï#

î Î Ï Ï

î Î Ï Ï

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï ÏÎ y> Î y

>Ï Î ä Ï Ï Ï

Õ Õ Õ Õ

Ï Î ä Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ#

Ï ÏÏ ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ï úBUCK LE SHOES

P

P

P

P

P

Ï Ï ä Ï# Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï# Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï Ï Ï Î

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

ÏÏ Ï ä ÏÏ# ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ

Ï Î Ï Î

î Î ä jÏ#AND

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏb> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

·

·

·

·

Ï> ä jÏ ú

Ï> ä jÏ ú

Ï> ä jÏ ú

Ï> ä jÏ úÎ ä jy

>Y

Ï ä JÏ ú

Jó ó Jó |

Ï ä JÏ ú

JÏÏÏJÏÏÏÏ# úúúú

Ï ä jÏ ú

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏALL THAT JAZZ I HEAR THAT

Faug7

Faug7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï

Ï ÏÏ Ï ÏÏ

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏFA THER DIP IS GON NA

Bb

Bb

î Î Ï Ï#

î Î Ï Ï

î Î Ï Ï#

î Î Ï Ï

î Î Ï Ï

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï Ï

Ï> Î ä Ï Ï ÏÎ y> Î y

>Ï Î ä Ï Ï Ï

Õ Õ Õ Õ

Ï Î ä Ï Ï Ï

ÏÏ Ï Ï ÏÏ Ï Ï ÏÏ ÏÏ#

Ï ÏÏ ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ï úBLOW THE BLUES

5AND ALL THAT JAZZ

Page 6: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

35

Ï Ï ä Ï# Ï Ï Î

Ï Ïn^ ä Ï Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï# Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï Ï Ï Î

Ï Ï ä Ï Ï Ï Î

35

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

35

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

35

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

35

ÏÏ Ï ä ÏÏ# ÏÏ ÏÏ ä ÏÏ

Ï Î Ï Î

35

î Î ä jÏ#AND

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏn> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï Ï Ïn

Ï> Î ä Ï Ï Ïn

Ï> Î ä Ï Ï Ïn

Ï> Î ä Ï Ï Ïn

Î ä jy>

y ÎÏ Î ä Ï Ï Ï

Jó ó Jó> |

Ï Î ä Ï Ï Ïn

JÏÏÏJÏÏÏÏ> úúúú

Ï Î ä Ï Ï Ïn

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

Bb

Bb

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

Î ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ ÏÏ

Ï Î Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏHOLD ON HON WE'RE GON NA

F 7

F 7

·

·

·

·

·

î úSOLO

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ï> Î Ï>Î

Ô2

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

JÏÏ ÏÏ JÏÏ úú

Ï Î Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏBUN NY BUG I BOUGHT SOME

�wah�-wahwah

·

·

·

·

·

wb

·

·

·

Ïb>Î Ï> Î

Ïb >Î Ï> Î

Ïb >Î Ï> Î

Ïb >Î Ï> Î

Ô

Õ Õ Õ Õ

Ïb Î Ï Î

Î ÏÏb ÏÏb ÏÏbb ÏÏ ÏÏ ÏÏ

Ïb Î Ï Î

Ï Ï Ï# Ï Ï Ï# ÏAS PI RIN DOWN AT U

Gb 7

Gb 7

wah

·

·

·

·

·

ú î

·

·

·

Ïb> Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ô4

Õ Õ Õ ÕÏb Î

ÏbÎ

ÏÏb ÏÏn ÏÏ ÏÏb ÏÏ Î

Ïb Î Ïb Î

Ï Ï Ï# Ï Ï# Ïn Ï#NI TED DRUG IN CASE WE

��open

6 AND ALL THAT JAZZ

Page 7: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

nb

nb

bb

bb

nb

bb

bb

bb

bb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

41

·

·

·

·

·

41

·

·

·

·

.Ï> ä .Ï>ä

.Ï> ä .Ï>ä

.Ï> ä .Ï>ä

.Ï> ä .Ï>ä

41

Ô

41

Õ Õ Õ Õ

Ï Î Ï Î

41

ÏÏÏ^ ÏÏÏ^ ÏÏÏ

^ ÏÏÏ^

Ï Î Ï Î

41

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏSHAKE A PART AND WANT A

Bb

Bb

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.Ïb > ä .Ï>ä

.Ïb > ä .Ï>ä

.Ïb > ä .Ï>ä

.Ïb > ä .Ï>ä

Ô6

Õ Õ Õ Õ

Ïb Î Ï Î

ÏÏÏ^ ÏÏÏ^ ÏÏÏn

^ ÏÏÏ^

Ïb Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï ÏBRAND NEW START TO

Bb 7 G 7

Bb 7 G 7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ïb ^ Î

î ÏÏÏnb vÎ

î Ïb vÎ

wbDO

Gb 7

Gb 7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ï Î

î ÏÏÏbnvÎ

î ÏvÎ

wTHAT

F 7

F 7

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ïb . Ï.

Î Ï. Ï# . Ï. Ï. Ïn . Ï.

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ïb . Ï.

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ïb . Ï.

.Ï> ä .Ï>ä

Î Ï. Ï# . Ï. Ï. Ïn . Ï.

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ï# . Ïn .

Î Ï. Ï# . Ï. Ï. Ïn . Ï.Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ï# . Ïn ..Ï>Ú JÏ> ú

.Ï>Ú JÏ> ú

.Ï>Ú JÏ> ú

.Ï> ä .Ï>ä

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

·

Ï Î Ï Î

·

Ï Î Ï Î

wJAZZ

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Ï. Ï# . Ï. Ï> ú

Ï. Ï. Ï. Ïb > ú

Ï. Ï# . Ï.Ï>ú

Ï. Ï# . Ï. Ï> ú

.Ï> jÏ> Ï Ï> Ï> Ï>Ï. Ï. Ï. Ï> ú

Ï. Ï# . Ï.Ï>ú

Ï. Ï. Ï. Ïb > ú

Ï. Ï# . Ï. Ï> ú

.Ï> JÏ> ú

.Ï> JÏ> ú

.Ï> JÏ> ú

.Ï> jÏ> Ï Ï> Ï> Ï>

Ô

·

.Ï JÏ Ï Ï Ï Ï

·

.ÏjÏ Ï Ï Ï Ï

Ï Î î

% ·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Î Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï.

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.

Î Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï.

Î Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï.

Î úÚ Ï.

Î úÚ Ï.

Î úÚ Ï.

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î .úOH

Ab

Ab

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

Ú

P

P

P

P

P

P

P

7AND ALL THAT JAZZ

Page 8: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

b

b

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

48

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>

48

Ï. Ï# . Ï. Ï> Ï Î

Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Î

Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Î

Ï. Ï# . Ï. Ï> ÏÎ

w>

w>

w>

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>

48

Ô

48

Î ó Î ó

Ï Î ä Ï Ï Ï

48

Î ó Î ó

ÏÎ ä Ï Ï Ï

48

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏnI'M GON NA SEE MY SHE BA

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î &

jÏ Ï jÏ Ï ä jÏnSHIM MY SHAKE AND

Î ä JÏ ú

Î ä jÏb ú

Î ä JÏ ú

Î ä jÏ ú

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>Î ä jy

>y Î

î ä Ï Ï Ï

Î ó Î ó

î ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ïn Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Î ä jÏÏÏn úúú?

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

P

P

P

P

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

î Ï. Ï# . Ï. Ï.

î Ï. Ï. Ï. Ï.

î Ï. Ïn . Ï. Ï.

î Ï. Ï# . Ï. Ï.

Î úÚ Ï.

Î úÚ Ï.

Î úÚ Ï.

Ï> Î Ï>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï ÏÏÏ Î ÏÏÏ

Ï Î Ï Î

Î .úOH

Ab

P

P

P

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Î

Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Î

Ï. Ï. Ï. Ï> ÏÎ

Ï. Ï. Ï. Ï> ÏÎ

w>

w>

w>

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>

Ô

Î ó Î ó

Ï Î ä Ï Ï Ï

Î ó Î ó

ÏÎ ä Ï Ï Ï

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏnSHE'S GON NA SHIM MY TILL HER

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î &

jÏ Ï jÏ Ï ä jÏnGAR TERS BREAK AND

8 AND ALL THAT JAZZ

Page 9: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

&

&

b

b

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

54

Î ä JÏ ú

Î ä jÏn ú

Î ä JÏ ú

Î ä jÏ ú

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>

54

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï> Ï> Ï>

54

Î ä jy>

y Îî ä Ï Ï Ï

54

Î ó Î ó

î ä Ï Ï Ï

54

Ï Ï Ïn Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï

Î ä jÏÏÏ úúú?

54

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

P

P

P

P

w>

w>

w>

w>

w>î Ï. Ïn . Ï. Ï.

î Ï. Ï# . Ï. Ï.

î Ï. Ï. Ï. Ï.

î Ï. Ïn . Ï. Ï.

w>

w>

w>

Ï>ÎÏ>Î

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï ÏÏÏÏ Î ÏÏÏÏ

Ï Î ÏÎ

Î .úSHOW

Eb 7

Eb 7

P

w

w

w

w

w

Ï. ä JÏn. Ï. Ï. Ï.

Ï. ä jÏ# . Ï. Ï. Ï.

Ï. ä jÏ. Ï. Ï. Ï.

Ï. ä jÏn . Ï. Ï. Ï.

w

w

w

Ï>Î

Ï>Î

Ô2

Ô

Ô

Î ó Î ó

Ï ÎÏ

Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏHER WHERE TO PARK HER GIR DLE

w#>

wn>

w# >

w>

w#>î Ï# . Ï# . Ï. Ï.

î Ï. Ï. Ï. Ï.

î Ïn . Ï# . Ï. Ï.

î Ï# . Ï# . Ï. Ï.

wn>

wn>

wn>

Ïn>ÎÏn>Î

Ô

Î ó Î ó

Ïn Î Ïn Î

Î ó Î ó

Ïn Î ÏnÎ

Î .únOH

E 7

E 7

w

w

w

w

w

Ï# . ä JÏ#. Ï. Ï. Ï.

Ï. ä jÏ. Ï. Ï. Ï.

Ïn . ä jÏ# . Ï. Ï. Ï.

Ï# . ä jÏ# . Ï. Ï. Ï.

w

w

w

Ïn>Î

Ïn>Î

Ô4

Ô

Ô

Ô

Ô

Ï Ïn Ï# Ï Ï Ï Ï ÏHER MO THER BLOND 'ED CUR DLE

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï> Î Ï>Î

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï Ï Ï Ï ÏIF SHE'D HEAR HER

Ab

Ab

P

P

P

9AND ALL THAT JAZZ

Page 10: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

b

b

bb

bb

b

bb

bb

bb

bb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

bbbb

n#

n#

nn

nn

n#

nn

nn

nn

nn

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

nnbb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

60

·

·

·

·

·

60

·

·

·

·

·

·

·

Ïb>Î Ï>

Î

60

Ô6

60

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

60

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

60

jÏ Ï jÏ Ï ÏHA BY'S QUEER FOR

Eb min6 F 7

Eb min6 F 7

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ïn^ Î

î ó Î

î ÏnvÎ

ún îALL

E 9

E 9

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ïb ^ Î

î ó Î

î Ïb vÎ

úb îTHAT

Eb 9

Eb 9

Î Ï Ï#Ø Ï. Ïn . Ï. Ï

Î Ï ÏØ Ï. Ï. Ï. Ï

Î Ï Ï#Ø Ï. Ïn . Ï. Ï

Î ú> ÏvÎ ú> Ïv

Î Ï Ï#Ø Ï. Ïn . Ï. Ï

Î Ï Ï#Ø Ï. Ïn . Ï. Ï

Î Ï ÏØÏ. Ï. Ï. Ï

Î Ï Ï#ØÏ. Ïn . Ï. Ï

Î ú> Ïv

Î ú> Ïv

Î ú> Ïv

Î ú> ÏvÎ y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

wJAZZ

Ab

Ab

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

Ï. Ï# . Ï. Ï> ú

Ï. Ï. Ï. Ï#> ú

Ïn . Ï. Ï. Ï> ú

ú ä Ï> Ï> Ïn>

ú ä Ï> Ï> Ï#>

Ïn . Ï. Ï. Ï> ú

Ï. Ïn . Ï. Ï> ú

Ï. Ï. Ï. Ïn> ú

Ïn . Ï.Ï. Ï> ú

ú> ä Ï> Ï> Ïn>ú> ä Ï> Ï> Ïn>ú> ä Ï> Ï> Ïn>

ú>ä Ï> Ï> Ïn>

Ô

Î ó î

Ï Î ä Ï Ï Ïn

Î ó î

Ï Î ä Ï Ï Ïn

·

F 7

F 7

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

·

·

·

·

Ï> Î ä Ï. Ï. Ï.

Ï> Î ä Ï. Ï. Ï.

Ï> Î ä Ï. Ï. Ï.

Ï Î Ï Î

y y y>

y y y y>

ÏÏ

Ï

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏFIND A FLASK WE'RE PLAY ING

Bb

Bb

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

Û

P

P

P

P

P

P

P

P

F

F

F

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

·

·

·

·

Ï. Î Î Ï. Ï.

Ï. Î Î Ï. Ïn .

Ï. Î Î Ï. Ï# .

Ô

Ô 2

Ô

Ô

Ô

Ô

Ï Ï Ï Ï ÎFAST AN LOOSE

10 AND ALL THAT JAZZ

Page 11: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

67JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

jÏk Ï.jÏ> Ï Î

jÏk Ï.jÏ> Ï Î

JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

67

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

Ï. Î î

Ï. Î î

Ï. Î î

Ô

67

Ô

67

Ô

Ô

67

Ô

Ô

67

î Î ä jÏ#AND

F

F

F

F

Î ä JÏb> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä jÏ> ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

Î ä JÏ#> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Ï Î ä Ï Ï Ï

Ô4

ó ä Jó |

Ï Î ä Ï Ï Ï

ó ä Jó |

Ï Î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

Bb F aug7

Bb F aug7

F

F

F

F

F

F

F

F

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

Î .úÚ

·

·

·

·

î ä Ï. Ï. Ï.

î ä Ï. Ï. Ï.

î ä Ï. Ï. Ï.

Ï Î Ï Î

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏRIGHT UP HERE IS WERE I

Bb

Bb

P

P

P

P

P

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï#

·

·

·

·

Ï. Î Î Ï. Ï.

Ï. Î Î Ï. Ïn .

Ï. Î Î Ï. Ï# .

Ô

Ô 6

Ô

Ô

Ô

Ô

Ï Ï Ï Ï ÎSTORE THE JUICE

JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

jÏk Ï.jÏ> Ï Î

jÏk Ï.jÏ> Ï Î

JÏ- Ï. JÏ

> Ï Î

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

î Î ä JÏ#

Ï. Î î

Ï. Î î

Ï. Î î

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

Ô

î Î ä jÏ#AND

F

F

F

F

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä JÏ> ú

Î ä jÏ> ú

Î ä jÏ> ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

JÏ- Ï. JÏ

~~ ú

î ä Ï> Ï> Ï>

î ä Ï> Ï> Ï>

î ä Ï> Ï> Ï>

Ï Î ä Ï Ï Ï

Ô8

ó ä Jó |

Ï Î ä Ï Ï Ï

ó ä Jó |

Ï Î ä Ï Ï Ï

jÏ Ï jÏ úALL THAT JAZZ

Bb

Bb

F

F

F

F

F

F

F

F

11AND ALL THAT JAZZ

Page 12: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

73

Î.úÚ

Î.úÚ

Î Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

Î Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

.Ï> ä .Ï>ä

73

·

·

·

·

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï Î Ï Î

73

Ô

73

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

73

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

73

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏCOME ON BABE WE'RE GON NA

F 7

F 7

Ï Ï Ïb JÏ .Ï

Ï Ï Ïb JÏ .Ï

Ï Ï Ï Ï# JÏ .Ï

Ï Ï Ï Ï# JÏ .Ï

.Ï> ä .Ï>ä

·

·

·

·

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï Î Ï Î

Ô10

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏBRUSH THE SKY I BET CHA

Î.úbÚ

Î.úbÚ

ÎÏ Ï Ï Ïb Ïb Ïn

ÎÏ Ï Ï Ïb Ïb Ïn

.Ïb >ä .Ïb >

ä

·

·

·

·

Ïb> Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ïb > Î Ïb > Î

Ô

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Î

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Î

Ï Ï Ï# Ï Ï Ï# ÏLUC KY LIN DY NE VER

Gb 7

Gb 7

Ï Ï Ïn JÏb .Ïb

Ï Ï Ïn JÏb .Ïb

Ï Ïb Ïb Ïn JÏ .Ï

Ï Ïb Ïb Ïn JÏ .Ï

.Ï> ä .Ïb >ä

·

·

·

·

Ï> Î Ïb>Î

Ï> Î Ïb >Î

Ï> Î Ïb >Î

Ï> Î Ïb >Î

Ô12

Î ó Î ó

Ï Î Ïb Î

Î ó Î ó

ÏÎ

ÏbÎ

Ï Ï Ï# Ï Ï# Ïn Ï#FLEW SO HIGH CAUSE IN THE

·

·

w

w

w

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï Ï Ï ÏSTRA TO SPERE HOW COULD HE

Bb

Bb

12 AND ALL THAT JAZZ

Page 13: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

78

To Coda Þ·

·

ú ú#

ú ú#

ú ú#

78

·

·

·

·

·

·

·

·

78

Ô14

78

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

78

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

78

jÏ Ï jÏ Ï ÏLEND AN EAR TO

F min6 G 7

F min6 G 7

îÏb ^Î

î Ïb ^ Î

î Ïb ^ Î

î Ï Î

î Ïb vÎ

î Ïb ^ Î

î Ï Î

î Ïb ^ Î

î Ïb vÎ

îÏb ^Î

î Ïb ^ Î

î Ï Î

î Ïb vÎ

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ïb ^ Î

î ó Î

î Ïb vÎ

wbDO

Gb 9

Gb 9

îÏÎ

î Ï Î

î Ï Î

î Ï Î

î ÏvÎ

î Ï Î

î Ï Î

î ÏvÎ

î ÏvÎ

îÏÎ

î Ï Î

î Ï Î

î ÏvÎ

îÏ> Î

î Ï Î

î ó Î

î Ï Î

î ó Î

î ÏvÎ

wTHAT

F 9

F 9

Drum Solo

Drum Solo

Drum Solo

Drum Solo

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·TOP of Cym

y> y> y> y>

·

·

·

·

wJAZZ

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ô

·

·

·

·

Ï Î î

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Î Ï Î

Solo

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï

^Ï Ï Ï

^Ï Ï Ï

^Ï Ï Ï

3 3

Ï Î Ï Î

·

·

·

·

·

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

.Ï>ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï>ä

·

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï.Ï> ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï>ä

.Ï> ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï>ä

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

·

F 9

F 9

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

f

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

.Ï>ä Ï> Ï>

.Ï> ä Ï>Ï>

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÎ

.Ï> ä Ï> Ï>

.Ï> ä Ï>Ï>

.Ï> ä Ï> Ï>

.Ï> ä Ï>Ï>

Ô2

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

·

F

13AND ALL THAT JAZZ

Page 14: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

87

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb

.Ïb >ä .Ïb > ä

.Ïb > ä .Ïb >ä

87

·

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb

Î Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb.Ïb > ä .Ïb > ä

.Ïb > ä .Ïb >ä

.Ïb > ä .Ïb > ä

.Ïb > ä .Ïb >ä

87

Ô

87

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Î

87

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Î

87

·

Gb 9

Gb 9

Ïn> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

.Ïb >ä Ïb > Ï>

.Ïb > ä Ïb >Ï>

Ïb > Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

Ï> Ï Ïb Ï> Ïn Ïb Î

.Ïb > ä Ïb > Ï>

.Ïb > ä Ïb >Ï>

.Ïb > ä Ïb > Ï>

.Ïb > ä Ïb >Ï>

Ô4

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Ï

Î ó Î ó

Ïb Î Ïb Ï

·

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn>Ïb Ï

.Ï>ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï>ä

·

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÏ> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï> Î

Ï> Î Ï>Î

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

·

F 9

F 9

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

.Ï>ä Ï> Î

.Ï> ä Ï>Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÎ

Ï> Î Ï> Ï>

Ï> Î Ï> Ï>

Ï> Î Ï> Ï>

Ï> Î Ï> Ï>

Ô6

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

·

ÏÚ Ïb . ä Ï Ï Ï Ï Ï

ÏÚ Ï. ä Ï Ïb Ïb Ïb Ï

ÏbÚ Ïb . ä Ï Ï Ï Ï Ï

ÏÚ Ï. ä Ï Ïb Ïb Ïb Ï

ÏÚ Ï. ä Ïb Ï Ï Ï ÏÏÚ Ï. ä Ïb Ï Ï Ï Ï

Ï#Ú Ï# . ä Ï Ï# Ï# Ï# Ï

ÏÚ Ï. ä Ï Ï# Ï# Ï# Ï

Ï#Ú Ï# . ä Ï Ïn Ï Ï Ï

wn

wn

wn

wn

Ô

Î ó Î ó

Ïn Î Ï Î

Î ó Î ó

Ïn Î Ï Î

·

E o

E o

D.S. al Coda

JÏ- Ïb . JÏ î

JÏ- Ïn . JÏb

^ î

JÏb- Ïb . JÏ î

JÏ- Ïb . jÏnv

î

jÏk Ïb . jÏvä jÏk Ïn .

JÏb- Ïn . JÏ î

JÏn- Ïb . JÏ î

jÏnk Ï. jÏv

î

jÏk Ïb .jÏvî

JÏ#- Ï. JÏ î

JÏ- Ïb . JÏ î

JÏ- Ïn . JÏb

^ î

jÏk Ïb .jÏvä jÏk Ïn .

jÏ>

Ï> j

Ï> Î

Ï^

JÏ Ï JÏ ä JÏkÏ.

Jó ó Jó î

JÏ- Ïn . JÏb

^ ä JÏ- Ï.

Jó- ó. Jó î

jÏk Ïn .jÏb vä jÏk Ï.

·

F 9(#5) E 9 Eb 9

F 9(#5)E 9 Eb 9

14 AND ALL THAT JAZZ

Page 15: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

93

Þ Coda

îÏb ^Ú Î

î Ïb ^Ú Î

î Ïb ^Ú Î

î ÏÚ Î

î Ïb vÚÎ

93

î Ïb ^ Î

î Ï Î

î Ïb ^ Î

î Ïb vÎ

îÏb ^Î

î Ïb ^ Î

î Ï Î

î Ïb vÎ

93

îÏ> Î

î Ï Î

93

î ó Î

î Ïb ^ Î

93

î ó Î

î Ïb vÎ

93wb

ALL

Gb 9

Gb 9

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï3 3 3

Ï Ï Ï ÏFILL

Î ó Î ó

Ï Ïn Ï Ï

Î ó Î ó

Ï Ïn Ï Ï

wTHAT

F 7

F 7

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn .

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn .

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn.

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn.

.ú> Ï>

Î .ú

Î .ú

Î .úb

Î .ú.ú> Ï>

.ú> Ï>

.ú> Ï>

.ú> Ï>Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ú ÏNO I'M

Bb

Bb

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

Ý

F

F

F

F

F

f

w>

w>

w>

w>

w>

w

w

w

ww

w

w

w

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï ÏNO ONE'S WIFE BUT

D min

D min

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn .

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn .

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn.

Î Ï Ï# Ï Ïb Ïn.

.ún> Ï>

Î .ú

Î .ú

Î .úb

Î .ú.úb > Ï>

.úb > Ï>

.úb > Ï>

.úb > Ï>

Ô

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

Î ú ÏOH I

Bb 7

Bb 7

w>

w>

w>

w>

w>.Ï JÏ# ú

.Ï# jÏ ú

.Ï jÏ ú

.Ï jÏ ú

w

w

w

w

Ô

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

jÏ Ï jÏ Ï ÏLOVE MY LIFE AND

G 7

G 7

Î Ï#> Ïn Ï Ï> Ïn Ï

Î Ï> Ïn Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï#> Ïn Ï Ï> Ïb Ï

w>

w>

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï#> Ïn Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï#> Ïn Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

w>

w>

w>

w>Î y>

y y>

yÏ Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

ÏÎÏÎ

wALL

C

C

Ï#> Ïn Ï Ï#> Ïn Ï Î

Ï#> Ïn Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï#> Ïn Ï Ïn> Ïb Ï Î

.ú Ïv

.ú Ïv

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï#> Ïn Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ï#> Ïn Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

.ú Ïv

.ú Ïv

.ú Ïv

.ú Ïv.y> j

y>

y y^

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

Î ó Î ó

ÏÎÏ Ï

w

15AND ALL THAT JAZZ

Page 16: AND ALL THAT JAZZ - Mind For Music...A. Sx. 1 A. Sx. 2 T. Sx. 1 T. Sx. 2 B. Sx. Bb Tpt. 1 Bb Tpt. 2 Bb Tpt. 3 Bb Tpt. 4 Tbn. 1 Tbn. 2 Tbn. 3 B. Tbn. D. îS. E.Gtr. Bass Pno. 9 · ·

&

&

&

&

&

&

&

&

&

?

?

?

?

ã

&

?

&

?

&

#

#

#

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

bb

A. Sx. 1

A. Sx. 2

T. Sx. 1

T. Sx. 2

B. Sx.

Bb Tpt. 1

Bb Tpt. 2

Bb Tpt. 3

Bb Tpt. 4

Tbn. 1

Tbn. 2

Tbn. 3

B. Tbn.

D. S.

E.Gtr.

Bass

Pno.

101

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï> Ïb ÏÏ> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

w>

w>

101

Î Ï> Ïb ÏÏ> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï> Ïb Ï Ï> Ïb Ï

Î Ï> Ïb ÏÏ> Ïb Ï

w>

w>

w>

w>

101

Ç2

101

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

101

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

101

wTHAT

F 7

F 7

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ïn> Ïb ÏÏn> Ïb Ï Î

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÎ

ú î

ú Î ÏvÏn> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÎ

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb ÏÎ

Ïn> Ïb Ï Ïn> Ïb Ï Î

.ú Ï

.ú Ï

.ú Ï

.ú Ïv

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

Î ó Î ó

Ï Î Ï Ï

w

Î.úÚ

Î.úÚ

ä Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

ä Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

.Ï> ä .Ï> ä

ä Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

ä Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

ä Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

ä Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#.Ï> ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï> ä

.Ï> ä .Ï> ä

Î y> Î y

>Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Î ó Î ó

Ï Î Ï Î

Ï Ï .úJA A AZZ

Bb D min

Bb D min

w

w

Ï Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

.Ïn> ä .Ï>ä

Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#

Ï Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

Ï Ï Ï Ïb Ï Ï Ïn Ïb

Ï Ï Ï Ï# Ï Ï Ïn Ï#.Ïb > ä .Ï> ä

.Ïb > ä .Ï>ä

.Ïb > ä .Ï> ä

.Ïb > ä .Ï>ä

Ô

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

Î ó Î ó

Ïb Î Ï Î

w

F min6 Bb

F min6 Bb

Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï> Ï# Ï#

Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Ïb

Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Ï#

Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Ïb

.Ïb >ä Ï> Ï#>

Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Ïb

Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï> Ï# Ï#

Ï. Ï. Ï. Ï. Ï. Ï> Ï# Ï#

Ï. Ï# . Ï. Ï. Ï. Ï> Ï Ïb.Ïb > ä Ï Ïn^

.Ïb >ä Ïv Ïnv

.Ïb > ä Ï Ïn^

.Ïb >ä Ïv Ïnv

Î y> Î y

>Ï Î Ï Ï

Î ó ó ó

Ïb Î Ï Ïn

Î ó ó ó

Ïb Î Ï Ïn

·

Gbaug Bb E o

Gbaug Bb E o

Ï Î Î Ïnv

ÏvÎ Î Ïnv

ÏvÎ Î Ïv

ÏvÎ Î Ï

ÏvÎ Î Ïv

ÏvÎ Î

Ï

ÏvÎ Î Ï

ÏvÎ Î Ï

ÏvÎ Î Ï

Ï Î ÎÏ

ÏvÎ Î

Ï

Ï Î Î Ï

ÏvÎ Î Ïv

Ï> Î Î

ÏÏ Î Î Ï

ó Î Î ó

Ï Î Î Ï

ó Î Î ó

Ï Î Î Ïv

Î ó ó ÎTHAT JAZZ

Bb

Bb

16 AND ALL THAT JAZZ