Aleister Crowley - Ji Djing

download Aleister Crowley - Ji Djing

of 95

Embed Size (px)

Transcript of Aleister Crowley - Ji Djing

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  1/95

  ALEISTER CROWLEY

  HRUMACHISXI OAZA

  O.T.O.

  JI ING

  Liber CCXVI

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  2/95

  A A Publikacija u klasi B

  EElleekkttrroonnsskkooIIzzddaannjjee

  HHrruummaacchhiissXXIIOOaazzaaOOrrddooTTeemmpplliiOOrriieennttiissBBeeooggrraadd22000088

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  3/95

  UVODDijagrame koji sainjavaju heksagrame navodno je stvorio Fu Hsi, pre skoro

  pet hiljada godina. Ne zna se ko ih je prvi sastavio u heksagrame, ali svi kineskiizvori se slau da je dananji poredak heksagrama, kao i njihova imena ustanovioKralj Ven.

  Pre otprilike tri hiljade godina, u Kini je vladala dinastija ang. U to vreme onaje bila u stanju potpunog moralnog rasula. Vladajui kralj Dou Hsin bio je tiranin.Jedan od njegove brae je pisao:

  "Porodica Jin (ang) nema vie moi nad narodom. Velika dela naih predakaosnovala su dinastiju, ali to naslee smo izgubili naim zlodelima. I bogati isiromani su se odali lopovluku, mitu i izdaji. inovnici i vojska se meusobnotakmie u nepotovanju zakona. Razbojnici slobodno etaju i nikad ne moemo biti

  sigurni da e polagati raune za svoja zlodela. Ponizni narod se buni i ininerazumna dela. Naa dinastija se rui: ona je u situaciji oveka koji je, prelazeiiroku reku, izgubio tlo pod nogama, a daleko je od obale."

  Za jadno stanje nacije u velikoj meri je bila odgovorna tiranija vladajueg kralja.Kad se Venov mlai sin konano pobunio protiv Dou Hsina, optuio je kralja usledeoj Sveanoj objavi svim provincijama:

  "Dou Hsin, kralj dinastije ang, prezire vrlinu i odaje se rasputenosti inepotovanju zakona. Odvojio se od neba i stvorio neprijateljstvo izmeu sebe inaroda. Sakatio je nevine iz iste udi. Naredio je da se pravednika ivom izvadi

  srce iz grudi. Upotrebio je svoju mosamo za ubijanje i mu

  enje..."Optube su bile tane: dva primera zabeleena su u analima. Tokom zime,

  Dou Hsin je ugledao grupu seljaka kako prelaze reku i naredio da im se odsekunoge do cevanica kako bi mogao da vidi" kotanu sr koja tako dobro podnosihladnou". "Pravednik" iz objave bio je kraljev roak, po imenu Bi Gan, koji seusudio da ga izgrdi zbog zlodela koje je poinio. Dou Hsin je dao da se Bi Ganuivom izvadi srce iz grudi kako bi mogao "da izbliza osmotri srce mudraca".

  Dok je Dou Hsin tako putao sebi na volju, zapadni deo njegovog kraljevstvaje napredovao pod vojvodom od Doua. Porodica Dou je ve generacijamauivala divljenje i potovanje zbog svojih sposobnosti i vrlina. Vladajui vojvoda,

  kasnije poznat kao Kralj Ven, postao je, hteo ne hteo, neka vrsta vicekralja.Guverneri susednih provincija, opazivi napredovanje njegovog vojvodstva, radosu ga konsultovali u vezi administrativnih problema. Vojvoda je stekao potovanjei u miru i u ratu. On je oito nastupao sa izrazitom samokontrolom i mudrou.Feudalni gospodari i narod poeli su da ga nagovaraju da se pobuni protiv DouHsina i preuzme kineski presto; ali je Ven neprekidno odbijao, govorei da se

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  4/95

  njegova porodica zaklela na vernost dinastiji ang, i da e on odrati tu zakletvu,kao to dri i sve ostale.

  Neizbeno je dolo do toga da Dou Hsin naredi da ga uhapse. Uprkosprotestima naroda njegovog vojvodstva i susednih vladara, vojvoda se predao uruke vojnicima i bio baen u kraljeve tamnice. Ne znajui da li e biti stavljen namuke i pogubljen ili e konano biti osloboen, mirno se tokom zatoenitva

  posvetio pisanju komentara na heksagrame Ji inga.Dou Hsin je oklevao da pogubi Vena; znao je da bi takav in mogao izazvati

  konanu pobunu u njegovom kraljevstvu. Sa druge strane, pustiti tako popularnogvojvodu da slobodno eta bio bi politiki rizik. Konano je tiranin pozvao k sebiVenovog starijeg sina i naslednika koji se zvao Den i rekao mu: "Tvoj otac drisvoju zakletvu na vernost mojoj porodici. Ako se i ti, koji nasleuje njegovu titulu,zakune duama svojih predaka da se nikad nee pobuniti protiv mene, oslobodiuga". Den se zakleo, i Dou Hsin je oslobodio Vena, siguran da e ta dva aava

  plemia od Doua odrati rei da je prema tome njegov poloaj siguran.On nije raunao na samoodricanje Douovih. Uskoro posle putanja na slobodu

  Ven je, moda zbog toga to su u tamnici s njim ravo postupali, umro, a Den je,umesto da preuzme vojvodski presto, abdicirao u korist svog mlaeg brata Vua,koji se nije lino zakleo na vernost Dou Hsinu. Vu se pripremao paljivo,konsultujui komentare heksagrama Ji inga koje je nainio njegov pokojni otac, isluajui savete starijeg brata.

  Analiza Venovih komentara navodi nas na zakljuak da je vojvoda predvideoda bi situacija u kraljevstvu mogla postati toliko nepodnoljiva da bi jedan odnjegovih naslednika eventualno mogao biti prisiljen da digne oruje protivdinastije ang. eleo je da izbegne preuranjeno ili nepotrebno preduzimanje takoozbiljnog poduhvata. Njegovi komentari esto upozoravaju pitaa na inicijativekoje ne padaju u pravo vreme, suvie optimizma, neuravnoteeni entuzijazam,neasnost ili mlitavost.

  Lien vojvodstva sopstvenom voljom, Den je odluio da proiri oblast oevograda, i analizirao je heksagrame red po red. itajui njegove beleke, moramo da

  priznamo da je bio dostojan sin svoga oca. (Istorija Kine govori o njemu kao opatrioti, heroju, zakonodavcu i filozofu).

  Njegovi saveti su potvrda i pojaanje Venovih: mudrost, ekonominost,

  psihika ravnotea, iskrenost, karakternost, postojanost.

  Uporedi sa Karlom Johanesom Germerom koji je postigao uspeh radei kao Nii Adept dokje bio u samoi u zarobljenitvu u nemakom koncentracionom logoru.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  5/95

  Kao to se i moglo oekivati u takvim okolnostima, Vuova pobuna protiv DouHsina bila je uspena: dinastija Dou stekla je mo u liku Vua, a Den, koji nijeaktivno uestvovao u revoluciji, postao je vojvoda od Doua pod svojim mlaim

  bratom.Kao to se takoe moglo oekivati, dinastija Dou donela je Kini veliki

  prosperitet, toliki da je pokojni Ven od istoriara posthumno dobio titulu Kralj.Tumaenja heksagrama su postala popularna i Ji ing je usvojen kao konsultativni

  prirunik za graanske i vojne upravnike. Njegova slava, zajedno sa komentarima(mada ne uvek osnovanim!) rasla je vekovima. Uenjaci i filozofi su raspravljali onjemu i razmiljali o njegovim proroanstvima. Ne moe se porei da je to iskren,gotovo naivno iskren rad.

  U naoj verziji smo iz Legeovog prevoda iskljuili komentare koje su posleVena i Dena pisali brojni ueni ljudi i filozofi; izgledalo nam je privlanije dazadrimo njegovu originalnu koncepciju. U napomenama ispod heksagrama, pod

  linijama na koje se odnose, prevedeni su izvesni kasniji tekstovi za koje nam jeizgledalo da razjanjavaju ono to su dvojica Doua nameravali da kau.

  Za Telemite su, naravno, najvaniji komentari Alistera Kroulija. itavog ivotaAlister Krouli je svakog jutra najpre konsultovao Ji ing da bi dobio prognozu zataj dan.

  italac moe sam doi do prognoze na jedan od dva osnovna naina. Prvi,jednostavniji, sastoji se u tome da se dobije jedan heksagram kao odgovor napitanje. Moe se koristiti novi: glava bi, recimo, znaila punu liniju, jang; pismobi, npr, znailo prekinutu liniju, ili jin. Bacajui noviest puta zaredom, dobilibismo heksagram koji se crta odozdo nagore; to e rei da je prva linija na dnu, aesta na vrhu.

  Drugi metod moe da da sloeniji odgovor na ono to pitamo. I on zahteva trinovia. Glava, recimo, vredi 3, a pismo 2. Za svaku liniju sva tri novia treba

  baciti istovremeno. Ako ukupan zbir bude est (tri pisma), dobija se linija koja sezove "Veliki Jin", a obeleava se ovako: - -. "Veliki Jin" je pokretna linija i tei da

  pree u "Mali Jang". Meutim, ovaj jang je statian, to e rei, ne menja se. Akobi zbir bio devet (sve tri glave), dobila bi se linija po imenu "Veliki Jang", koja seobeleava ovako: . "Veliki Jang" tei da postane jin, . Meutim, taj je jinstatian. Ako bi zbir bio sedam (recimo, dva pisma i jedna glava) dobijena linija

  bila bi obian jang koji se ne menja. Ako bi zbir bio osam (recimo dve glave ijedno pismo) linija bi bila obian jin, koji se takoe ne menja.

  Naivnost je moda iluzija, proizvod suvie komplikovanja, koje vodi mentalnom imoralnom neredu. Neka italac sam prosudi.

  ___

  o

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  6/95

  Pretpostavimo da, koristei ovaj metod, dobijete sledei heksagram:64

  Ovaj heksagram daje vam odgovor Ji inga koji se odnosi na vau sadanjusituaciju, za koju ete pogledati komentar "Kralja" Vena za taj heksagram: on,meutim, sadri dve pokretne linije koje e, prelazei u svoje suprotnosti,

  pretvoriti pomenuti heksagram u sledei: 07

  Taj heksagram bie konaan ishod situacije u skladu sa sadanjom tendencijomrazvoja stvari; o ovom konanom ishodu saznaete itajui komentar "Kralja"Vena za ovaj heksagram.

  Ako je ishod koji vam daje ovaj poslednji heksagram povoljan za vas,pogledajte komentare vojvode Doua za dve promenljive linije - prvu i estu - uprvom heksagramu; bilo bi mudro da se takoe proitaju komentari odgovarajuihlinija i u drugom heksagramu. Ti komentari sugerisae vam kako da se ponaate da

  biste dobili pomenuti povoljan rezultat. Ako je ishod opisan u drugom heksagramunepovoljan po vas, proitajte komentare vojvode za dve pokretne linije, ali u ovomsluaju da biste saznali kako da se ponaate da biste izbegli ili umanjilinepovoljnost tog ishoda.3

  Na ovaj nain proces proricanja postaje neka vrsta razgovora sa kineskimmudracem velikog iskustva, izuzetnog strpljenja i dubokog razumevanja. Izgledavam kao da putem heksagrama razgovarate sa takvom osobom. Nikako ne bitrebalo da smatrate linije "instrukcijama" ili "proroanstvima"! Ji ing nijearlatansko vraanje. Svrha knjige je da povea zalihu naeg znanja putem odnosa

  prema drugim misliocima koji su iveli pre mnogo vekova, i koji su patili,pobeivali, gubili, ponovo pobeivali, voleli, mrzeli, pogaali i promaivali. Jedinarazlika izmeu njih i nas je moda ta to su oni bili velikoduniji, hrabriji i mudriji.Ali, oni nisu bili nepogreivi. Nepogreivost je krajnji cilj kome oveanstvo tei,ali koji, nadamo se, nee nikad dostii. Jer, ako bismo postali nepogreivi,verovatno bismo umrli od dosade. "Univerzumom vlada isti sluaj; zato, i samozato je ivot dobar."

  3Postoji jo jedan, sloeniji, metod proricanja koritenjem tapia; oni koje to interesuje naie opis ili u Legeovom ili u Vilhelmovom izdanju.

  o

  x

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  7/95

  Zapamtite, dakle, da vas upotreba Ji inga ne oslobaa neophodnosti darazvijate sopstvenu inicijativu, hrabrost, inteligenciju i ivotno iskustvo. Ako ovoimate na umu, Knjiga Promena bie za vas pouzdan i iskren prijatelj, pun mudrosti,uvek spreman da objasni, da pomogne, da upozori. A taj prijatelj bie vam utolikokorisniji ukoliko, podstaknuti njegovim savetima ("S kim si, takav si") ponete darazumevate da nita nije stalno, da se sve menja da je Univerzum u stanju stalnog

  protoka, i da je pravo vreme kad treba da pomislimo na propast upravo ono kad nasnapredak pone da ini suvie optimistinim. "Pet rodnih godina" obaveznosmenjuje "pet nerodnih godina". Ako ste paljivi, strpljivi, istrajni, mudri, skromni,utivi i hrabri - takvi kakvi Ji ing stalno savetuje da budete - vae "nerodnegodine" bie smenjene rodnim.

  Osobine koje Ji ing pokuava da usadi u one koji ga upotrebljavaju upravo suone koje su Kinu ouvale tokom pet hiljada godina i razvile u Kinezima karakterdostojan divljenja, koji je opstao i do danas: sposobnost da prime udarce koji bi

  unitili manje narode, izau s njima na kraj, napreduju i rastu.elimo vam da i sami razvijete takve osobine!

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  8/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  9/95

  2. KUN

  (Prijemivost)

  Kteis Kteisaetvorka Diskova

  Uzviena, stvaralaka, pravedna i blaga, prodorna i usluna, postojana kaokod kobile. Ako bi se pravedan ovek pokrenuo, njegova stopala bi zalutala; jer

  slediti, je njegov pravi put.

  Inje! Moni dolazi kasnije.Prava, asna i uzviena korist je na vidiku.

  Odravaj, ali ne hvalii se sa dostojanstvenou vrline.Tu je odora osigurana spretnim vorom.Vidi utu odeu; nesrea napada.Zmajevi u ratu: Zlato, krv i porfir.

  (Ako je korektno i vrsto upravljanje, otkrie sreu s neba.)

  Kolevka svega. "Univerzum". "Veliki Jin". Identino sa Jin ME, Zu Kong,

  Jin hu.Zar "curenje" nije jedna od prirodnih kvaliteta Kuna? Tip greke koji semorao ekivati? Materica spremna za svakog, nikom posebno namenjena.

  1. Himen?2. To vredi za sve, okvir za svaku formu.3. Pravi uslovi za zaee?4. Zatvaranje materice tokom trudnoe.5. ednost pokriva tajni (beleg?)6. Menstrualne tegobe?Zavrna napomena: Ovo je promaaj prouzrokovan nedostatkom bilo kog

  drugog elementa koji bi matericu uinio plodnom.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  9

  0

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  10/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  etvorka Diskova- Mo

  U Ji ingu, Sunce u Jarcu je predstavljeno Drugim Heksagramom, Kun, koji jeenski Princip. Uporedite to sa engleskom rei "Queen" (Kraljica),anglosaksonskom Cwen", staropersijskim "Kwoen". Srodne rei su i islandska"Kvan", gotska "Kwens", ena. Indogermanski prototip je "g(w)eni" a sanskrtskikoren "GwEN". Obratite panju i na srodnost u reima kao to su"Cwm","coombe", u znaenju zatvorena, ograena dolina, obino sa vodom koja iz njetee. Materica - moda ublaeni oblik?

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  10

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  11/95

  3. ZHUN

  (Tekoa na poetku)

  Mesec Vatre()

  Postojan, korektan; pokazuje veliki progres, i prednost iz imenovanja feudalnihprineva.

  Samo teko napredovanje, odravaj svoje mesto korektnim.Nevolja, povlaenje; ne strahuj, prijatelj je blizu.Izgubljen u umi, ne vrebaj trag jelena.Povlaei se, trai svog partnera; s njim, stremi visoko.

  Deli bogate nagrade kao to oekuju tvoji prijatelji.Tvoji konji odbegli? Krvave suze agonije!

  Najstariji sin i drugi sin, prema Vauovom planu. Prvobitno ogranienjevolje (putem koje ovek postaje posebna zvezda). Vatreni Mesec. SlabljenjeVolje? Prepleteni Sunce i Kteis, Falus je jedan ton nie, tj. Neuspeh Mukogda "ostvari uspon". Vidi 49, 50 gde je Kteis jedan ton nie. Ovo mora da jeteorijski razlog to je ba Zhun, a ne majka prvo odstupanje od savrenstva.

  Preplitanje na drugi nain daje heksagram 51, Vatra Vatre, to ukljuuje noviskup parova.2. Potinjena ena: Nefe ili Neamah.6. Odnosi se na Lunu ... dodatak VI Zhun "punjenje". Ludilo - prvo

  odvajanje od savrenog, posebno II, 3 i 6.Ovo ni u kom sluaju nije lo heksagram.

  (Napomena. Zhun je kineski ideogram koji prikazuje nain na koji biljka s naporom izbija izzemlje. Prim. prev)

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  11

  2

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  12/95

  4. MENG

  (Mladalaka ludost)

  Zemlja Meseca

  Neiskustvo; neka vide mudraca. Jedanput - stekao je njegov osmeh; dvaput -probudie njegov bes.

  Ispravi ga jednom da bi slobodu stekao; dvaput? Neka ide bestraga!Sa enama i budalama budi blag, oni imaju svoju upotrebljivost.Oni samo to znaju, da se ne sme venavati s osloboenim enama.Okovi veu neuke, i alosti pritiu.

  Ipak - velika luda! Blagotvorni sjaj jednostavnosti.Zatiti neuke od svih nepravdi!

  Formulacija koja se tie ogranienja (gore pomenuto) tj. inkarnacije.Takoe i cvet koji upija vodu. Obrnuto od IV = Kteis i Sunce prepleteni.Zemlja Meseca: = oploenje deteta. Obrazovanje: njegovi ispravni principi.Moe li ovo znaiti "ostvarenje sna"?

  1. Kazni jedino da bi uklonio ogranienje.

  2. Budi strpljiv. Ui iz svega. Razvij se u pravcu koji ti pokazuju preci.3. Izbegavaj uenje sa "udnjom za rezultatom".

  5. Sprei da se stvore kompleksi. Parsifal.6. Ne koristi sopstvenu superiornost da bi tiranisao neznalice, nego da bi

  im pomogao.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  12

  1

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  13/95

  5. XU

  (ekanje)

  Mesec Falusa

  Strpljenje; budi iskren; uspeh e zasjati. Stalnost donosi sreu, moe preireku.

  ekaj, postojano, na granici zemlje.ekaj, oklevetan, na pesku planinske bujice.Ah! Izbegni njeno blato, inae je nevolja blizu.Mirno ekaj, usred krvi. Pouri van iz jame!

  Mirno ekaj, na zabavi - Oh, vrsto stoj.Tri gosta dolaze pomoi; pozdravi ih uljudno.

  Homoseksualna privlanost izmeu mladog i starog. Drugi sin i otac. Falusi Vatra. Ogranienje kreativnog impulsa. Odreivanje pravila igre.

  (Napomena: kad Jin dospe u heksagram napora, to podrazumeva ublaenje tog napora.Prim.prev)

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  13

  2

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  14/95

  6. SONG

  (Konflikt)

  Falus Meseca

  Sukob: Budi oprezan; ne trai krajnosti. Trai pomood prijatelja, i ne prelazireku.

  Ne produavaj sukob: iako te kleveu.Nadvladan, povuci se, neka skrivenost bude tvoj prijatelj!Odravaj svoj poloaj, ali sada ne zahtevaj slavu.

  Nadvladan, prouavaj nebeski zakon.

  Sada sa velikom sreom na tvojoj strani, bori se!Pobedonosan, na kraju je plod gorak.

  Kreativni impuls koji napada Ogranieni Univerzum (poetak zaPovratak). Pomeani Zemlja i Falus.

  6. Pobedivi, odrie se plodova pobede.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  14

  7

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  15/95

  7. SHI

  (Vojska)

  Kteis Meseca

  Vojske; sve zavisi od mudraca, Od iskustva njegovog zrelog i mudrostinjegovog doba.

  Dobro upamti pravila borbene strategije.Zapovednie vojske, tvoj kralj dodeljuje ti poloaj.Suprotni saveti - neuinkovitost.Povlaenje nije greka ako ga nuda uslovi.

  Trai i uniti neveru i pobunu!Pronai dobre ljude za asne poloaje.

  Beskonano irenje ogranienog univerzuma. Kteis i Vatra izmeani. Sitnebrige - vidi liniju 5. Moral: za sve se pobrini sam.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  15

  0

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  16/95

  8. BI

  (Sjedinjenje)

  Mesec Kteisa

  Sjedinjenje. Prvo ispitaj; jesi li ispravan? Tada ti se pridruuju oni bez spokoja;jao onome koji okleva.

  Iskrenost sjedinjenja je klju;Iz unutranjeg uma proizilazi istinsko jedinstvo.

  Ne sjedinjuj se sa bezvrednom nepravedou.Postoji neko iznad tebe ko udi za tobom.

  Dobro utemelji svoju kulu na ljudskoj snazi.Tvoj prvi korak je bio pogrean? Ti e videti nesreu.

  Fiksacija Beskonane udnje. Izmeani Zemlja i Kteis.6. "Zadravanje dela uloga", Safira.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  16

  2

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  17/95

  9. XIAO CHU

  (Ukrotiteljska momalog)

  Vazduh Falusa

  Pokazuje malo zadravanje. Otuda brzi uspeh. Mada smo oblaci, traimoradost kie.

  Zalutao si - Vrati se natrag i sledi svoj vlastiti plan!S istinskom privlanou premeri svoj zvezdani prostor!Srdba u braku, etvoropreg razuzdan!Iskrenost izganja prolivanje krvi i nesreu.

  Iskrenost: tu pomau svi saplemenici.Ko dobije suvie, moe izgubiti! Miruj, O ovee!

  Mentalna slika volje. A-1 heksagram. Pokazuje kreativnu energiju kojadobija zamah. Falusno Sunce.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  17

  3

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  18/95

  10. LU

  (Hodanje)

  Falus Vode

  Ovo je hodanje putem koji je ispravan! Stani na Tigrov rep; nee te ugristi.

  asno sledi svoj put.Staloeno i lako hoda pustinjak.

  Naui se da tatina i osorna hrabrost nestaju!Stani na tigrov rep; on te nee ugristi.vrst, odluan - pa ipak opasno je tvoje stanje.

  Dobro ispitaj, ta predskazuje ptiji let.

  Volja koja kontrolie zadovoljstvo, ili jo bolje, kreativna volja kojaproima povrinu. To je in, Duh koji "lebdi i mnoi se" nad vodama. Oekujnapad. Sunce-Falus. Tuan - isprobaj svoje oruje! Ali - linija 3 - ne gaji iluzijeu pogledu opasnosti.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  18

  7

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  19/95

  11. TAI

  (Mir)

  Kteis FalusaTrojka tapova

  Pravi poredak stvari; vidimo, sve u svemu, dobru sreu, male stvari su otile, ivelike stvari dolaze.

  Iupaj jednu stabljiku, i druge je slede.Trai strpljivost, samopouzdanje, ljubav i duhovitost.Iako se sve stvari menjaju, raduj se; jer tako je zapisano.

  Zovi prijatelje da ti pomognu, oni te mogu preneti preko.Seti se ta je Ti Ji smatrao pravilnim i istinitim.Grad je pao; malo ta moe ovde uiniti.

  Univerzum koji menja svog Tvorca (ispravno). Pre nalik na Zmajev Rep.Sunce u Ovnu. Voda plus Vatra.

  1. "Nove struje". "Veze". Voda je ponekad veoma agresivna. U Ire, Scire,Audere, Velle, Tacere, gotovo sigurno 1 je Duh, 2 je Vazduh, 5 Zemlja. Ali 3 i

  4 su oba veoma aktivni. Ja uzimam 3 kao Vatru koji bezbrino plamti. Tada 4mora biti Voda. To je postojan, nesputan tok Volje, Binah stavljen u pokretHokmahom.

  5. ene manje od mukaraca, iako su princeze. Vladajua linija 5 je Jin;nevolje stvara slabost linije 6. Zaista je jedan od najboljih heksagrama -ljubav, novosti, novac, sve pristie; a to su poeci glavnog toka. Sunce u Ovnudeluje. Skoro sam otkrio da je Tai dan sreivanja stvari koje su se od predugo vremena odugovlaile i odlagale.

  Odnosi se na "pozu Sv. ora" u koitusu? Veoma je vano za magiku uvrlo razliitim sistemima: Islam: "Proklet bio onaj ko od ene naini nebo, a

  od sebe zemlju". Vidi aivite doktrinu Bavhanija "koji je prigrabio ak idrugu polovinu Ruioca" i uobiajenu tibetansku asanu. Ali, najvee od svega,Stelu 718!

  Kralj Ti Ji je imao sestru, koja se venavala sa inovnikom. Bez obzira to je po roenjubila vieg ranga, kralj je odredio da za vreme venanja nevesta mora u svadbenoj ceremoniji daide iza mladoenje. Frater Khonsu.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  19

  0

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  20/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Trojka tapova - Vrlina

  Sunce je zapalilo iskru u Velikoj Majci.U Ji ingu, Sunce u Ovnu je predstavljeno 11. heksagramom, Tai. Njegovo

  znaenje je istovetno sa prikazom ove karte.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  20

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  21/95

  12. PI

  (Zastoj)

  Falus Kteisa

  U poetku je sve u neredu. Vidimo da veliki odlaze, a mali dolaze.

  Ponovo jedna iupana stabljika dovodi takoe do upanja drugih.Strpljivost, poslunost, prikladnost, ponovno izgradi.Sram skriva tvoju svrhu od tvog pravilnog gledita!Postupi ispravno; drugovi dolaze da te vole i dive ti se.Obnavljanje svih stvari, mrmljanje. Moemo pogreiti.

  Tama prolazi: svetlost prodire odozdo.

  Stvaralac koji menja Univerzum (nekorektno). Pre nalik na ZmajevuGlavu? Sunce u Vagi. Zemlja plus Vazduh. Ovaj heksagram prikazuje Faluskoji pokuava da ovlada Kteisom suvie okrutno; nema pravilne primene,nema umenosti. On pobeuje na kraju, ali uz suvie visoku (i nepotrebnu)cenu.

  Vidi liniju 1 u heksagramu XI: identino. Ali u XI je Jang korektan za

  liniju 1.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  21

  7

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  22/95

  13. TONG REN

  (Druenje sa ljudima)

  Falus Sunca

  Jedinstvo ljudi! Posvuda su saplemenici! Tad prei reku, ti vrsti uzvieniovee!

  Ovde se prvo majstor pojavljuje na svojoj kapiji.Dobro e on izbei brizi familije!Skriven, ali oprezan, ekaj ispravno roenje!Budi spreman napasti, ali ne iskuavaj sudbinu.

  Kroz suze do smeha, pobeda krunie tvoje stanje.ak i u predgrau ljudi te proglaavaju velikim.

  Kreativni impuls koji radi na realizovanom Sopstvu (i tako sve ujedinjuje).Falus plus Vazduh. Tuan moe znaiti neoekivani dolazak prijatelja, iliodlazak u posetu prijateljima.

  3. "Vrebaj!"6. Pokazuje da je polagano, sistematsko proirenje pokreta ispravan put.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  22

  7

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  23/95

  14. DA YOU

  (Velika Posedovanja)

  Sunce Falusa

  Velika posedovanja; bogatstvo je arobnica, unutar ijeg kotla kljua uspeh.

  Upravljaj bez greke, jasno sagledaj svoj put.Gledaj! Velika teretna kola sa zlatnim teretom!Veliki princ je nebeskom sinu pokazao svoju dunost.Ali uvaj zalihe kao aba svoj dragulj.Iskrenost odgovara uzvienosti.

  Na svim putevima se razliva nebeski blagoslov!

  Ostvarenje Kreativnog Impulsa (uspeh u Magici). Ovaj heksagram je glup,teak, nematovit. "Bogati iz parabola."

  Jako dobre vesti: "Blago je sigurno" (14-3 i 3-5, 41)Da You znai da "Velika posedovanja" nisu dobra za sticanje?Takoe = suvie dobrih stvari.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  23

  5

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  24/95

  15. QIAN

  (Skromnost)

  Kteis Zemlje

  Poniznost; to je kvasac to pecivo nadima. ovek moe pobediti u svakompoduhvatu.

  Poveaj poniznosti; tako razjasni svoj put!Kada si jednom priznat, ko moe to da osporava?Priznata vrednost e naslediti uspeh.Svaki dan razvijaj u sebi vie istinite poniznosti.

  Tako e svi tvoji susedi na tvoju stranu stati.Upotrebi silu - ali jedino na prikladan plen.

  Krajnja ekspanzija Majke (odatle smernost). Ne. Stvaranje - Prazninamaterijalnih stvari.

  elja - prihvatanje plodnosti od strane majke; dranje Danae. Mesec plusKteis.

  "Ponos dolazi pre unitenja, a oholi duh pre pada."

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  24

  0

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  25/95

  16. YU

  (Entuziazam)

  Vatra Kteisa

  Zadovoljstvo se iri preko svih tvojih obala. Imenuj svoje prineve, i poaljinapred svoje armije!

  Ne hvali se sa uitkom! Tamo vreba svrgavanje.Budi vrst, s predostronou svom njihove due are.

  Ne budi drzak: razumi - to doe moe i otii!iri sreu, zovi prijatelje da delite uspeh!

  Ne stvaraj naviku; radost je jednako glupa kao i alost.Oh! Misli dublje; promena je potez mudrosti!

  Prodorno napredovanje elje. Koncentracija u energetskom delu ideje.Dvostruka kapija i zvono uzbune za odbranu.

  Razoarenje (Vatra je sagorela). Kteis plus Mesec.5. "Jedno oseanje?" Gaenje?

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  25

  4

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  26/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  27/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Kraljica tapova- Kraljica Tronova Vatre

  U Ji ingu, vodeni deo Vatre je predstavljen 17. heksagramom, Sui. Onukazuje na razmiljanje povodom nagonske reakcije i na kasniji ravnomeran tokakcije. Postoji ogromna sposobnost za lucidno razmiljanje i istrajnost u radu, alisamo po nalogu i pod vostvom nekog stvaralakog uma. Postoji sklonost ka

  prevrtljivosti, pa ak i nevernosti. Ideje koje ona sledi ne ostavljaju dubljeg,upeatljivijeg traga. Ona e "prigrliti deaia, a odbaciti zrelog i iskusnogmukarca" ili uiniti obrnuto (linije 2 i 3) ne shvatajui ta ini. Postoji sklonost kanapadima melanholije, kojima trai leka u opijanju ili paninim izlivimanepromiljenog gneva.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  27

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  28/95

  18. GU

  (Opadanje)

  Zemlja VazduhaPrinceza Maeva

  Sluenje. Nedvosmisleno moe prei reku, ako si potpuno razmislio o svojojnameri.

  Dobri sine, ispravi oeve slabosti;Budi blag prema slabostima tvoje majke, Sine.Da, rei oeve nevolje, sve.

  Obuzdaj svoj smer; posmatraj ga paljivo.Tako stekni pohvalu zbog svoje korisnosti.ini po svojoj volji, sam, niiji rob.

  Vezivanje uma telom. ("alba Sv. Pavla") Gu moe znaiti raiavanjeproblema koji se dugo vue. Zemlja plus Vazduh, jednako guenju. Vidiheksagram 53. Mesec plus Sunce.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  28

  1

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  29/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Princeza Maeva- Princeza Silovitih Vetrova, Lotos Palate Vazduha

  U Ji ingu, zemaljski deo Vazduha je predstavljen 18. heksagramom, Gu. Toznai "nevolje"; to je, za sve praktine i materijalne stvari, najnesreniji simbol uknjizi. Sve lepe osobine Vazduha su srozane, potisnute, uguene.

  Ovako okarakterisani ljudi su mentalno tromi, rtve stalne uznemirenosti,napetosti, zgromljeni pred bilo kakvom odgovornou, ali naroito u porodinimstvarima. Jedan ili oba roditelja su esto uzrok tome.

  Teko je razumeti estu liniju koja "nam prikazuje onog koji ne slui ni kralju nifeudalnom vlastelinu, veponosita duha radije sledi sopstvenu volju". Objanjenje

  je da Princeza kao takva, budui da je "prestol Duha", uvek moe da se odlui dasve baci niz vetar, "diui sve u vazduh, nebu pod oblake". Takav postupak bi

  objasnio gore navedene osobine karte kada je pod povoljnim uticajem. Takvi ljudisu izuzetno retki; i, prirodno, esto se javljaju kao "Deca zle kobi". Uprkos tome,uinili su pravilan izbor i u dogledno vreme ubrae plodove.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  29

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  30/95

  19. LIN

  (Pribliavanje)

  Kteis Vode

  Velianstveno; ovde je napredak i uspeh da uvrste korektnost; ali - tekoe semnoe s vremenom!

  Sada sa svojim drugom vrsto ubrzaj korak!Napreduj s njim - saveznitvom se dobija trka.Budi oprezan ili te napredak moe navesti da zaluta.Idi napred samo najplemenitijim putem.

  Veliki vladari trebaju veliku mudrost svaki dan.Poten, velikoduan, prizivaj osmeh sree.

  Potpuno irenje zadovoljstva.Vlani, prijateljski Jupiter; srdaan i oinski. Ali uvaj se korpiona (8.

  mesec), Jupiter moe biti izdan. B+ B"Veliki Vatra". Sunce u Ribama.Moe znaiti upeatljive snove ili vizije. To su Ribe (XVIII). Moda "na

  rubu naputanja starih veza i boravita", ili "nova devojka u izgledu".

  U predvi

  anju zdravlja, moe znaiti kaplju, ili otok, ili dijabetes, iligubitak kontrole nad beikom.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  30

  0

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  31/95

  20. GUAN

  (Kontemplacija)

  Vazduh Kteisaestica Pehara

  Delovanje; razmiljanje; gledaj da bude iskren, ist, pravedan i astan.

  Nepromiljen i detinjast: malo e videti!Viri kriom kroz svoja vrata - enska ednost.Sve postupke svoje stalno mora ispitivati.Dravno blago postroeno, trai pomood visoanstva.

  Razmotri svoj ivotni tok, da ne bi pogreio u delovanju,I oceni istinski karakter svoje due.

  Manifestacije u misli i rei Nuit, i njena formulacija u Pentagramu. Ovoukljuuje kontemplaciju.

  "Velika Zemlja". Sunce u korpionu. Zemlja plus Zemlja.Tuan: Podrazumeva pravilno dranje Princa - Svetenika Zveri - kao to je

  definisao AAB But Kliborn (Clibborn).

  1. Otarasiti se detinjastosti, sklonosti praktinim alama, itd. Sebe moramoshvatiti ozbiljno.

  2. ekaj priliku, ali kad se pojavi, smelo zakorai u otvoren prostor.3. Moramo se ponaati u skladu s iskustvom.4. Moramo shvatiti slavu svoje misije i delovati s poverenjem u sebe kao

  Zver.5. U delovanju moramo biti u skladu sa formulom sebe kao Magusa, a isto

  tako i u volji, posebno u odnosu na karakter moje inkarnacije.6. Moram prouiti sebe kako bih otkrio sve elemente koji nisu dostojni mog

  Visokog Poziva.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  31

  3

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  32/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  33/95

  21. SHI HE

  (Progristi)

  Sunce Vatre

  Ugrizom sjedini; ovde uspeh dolazi pravilnom upotrebom zakonitog stresa.

  Zloin u korenu saseci; odseci prste, stavi noge u okove.I povrh toga meso i nos moraju biti pregrieni.Brzo, inae osueno meso zahteva dupli rad!Gloi, gloi, lana obeanja pre nego se vrata otvore.Gloi: zlato nagrauje - oprez vrst i stvaran.

  Ili, na kraju, presuda - odseene ui, ruganje sudbine.

  "Javna manifestacija neije svrhe." (Autohagiografija, str. 630)Potpuno ostvarenje volje (moe biti nezgodno ako je volja pogrena).Ideja trgovanja. Vatra plus Vazduh.21 je bio heksagram mog putovanja u Englesku 1922: izuzetna srea sa

  paklenim posledicama.6. Ne mora da znai vie od trajne veze.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  33

  5

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  34/95

  22. BI

  (Ljupkost)

  Zemlja Sunca

  Ukras; svakako bi trebao da bude slobodan. Ali - na svome poloaju: nepreuzimaj vodstvo.

  Ukrasi svoje noge, i ne mora imati konja.Ukrasi bradu, jer potrebna je dostojanstvenost.Ukrasi, trai vrstu ispravnost na svojim kursevima.

  Na konju, okrilatio, udi za potenjem i iskrenou.

  Iako siromaan, provincijski, potrebno je da izvodi dobro delo.Obuci se u isto belo, jednostavnost je tvoja snaga.

  Materijalna slika Realizovanog Sopstva. Voda plus Zemlja.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  34

  1

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  35/95

  23. BO

  (Propadanje)

  Zemlja Kteisa

  Padanje; prevrtanje; kada se stvari tresu, tresti ih vie je pogreno.

  Oteti noge kreveta, uskoro e sve pasti;Oteti njegov okvir, uskoro e se potpuno sruiti.Uniti, kad je to potrebno - nee li to pokazati mudrost?Krevet je uniten, njegov vlasnik se alosti.Budi odan, pomozi njihovim pristalicama; svi su ozareni.

  Oni e te smatrati hrabrim; mali ovek kopa svoj grob.

  Zarobljavanje beskonane elje u materiji. XXIII i XXIV podseaju naZmajevu Glavu i Zmajev Rep. Tradicija "potkovice" suprotstavlja segeomantikim i astrolokim vrednostima. Zmajev Rep donosi sreu, ZmajevaGlava je odnosi. Sunce u Strelcu. Kteis plus Zemlja.

  To je, napokon, jupiterska figura, koja predstavlja konani trijumf Falusanad napadima Kteisa.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  35

  1

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  36/95

  24. FU

  (Povratak)

  Kteis Vatre

  Povratak; slobodan si da dolazi i odlazi. Prijateljska pomo; sada kreni saarkim pouzdanjem.

  Ispravi male greke - oekuj sretna uda.Prevario si se? Vrati se i kreni pravilnim putem.Vrati se, vrati se; i nemoj vie zalutati!Vrati se iako ti svi tvoji poznanici kau ne.

  Uzvieno se vrati - gospodar svog dana!Ali greka gomilana na greku - skupo se plaa!

  irenje volje u beskonano (otud vraanje na 0). Sunce u Vodoliji, Vatraplus Kteis.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  36

  0

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  37/95

  25. WU WANG

  (Nevinost)

  Falus Vatre

  Iskrenost i razboritost; sjajno ako u tim stvarima nisi prekrio.

  Slobodan svih neiskrenosti, navali!Dobro napredovanje, ako plugom ne anje!Ipak - nevinost esto nosi oiljak krivice na elu.vrstost, korektnost; to e proterati nevolju.Dobar ovek da se razboli? Taj ne treba doktora.

  Dolo je vreme, kada je knjiga tiine najbolja za to.

  Kreativni impuls koji obavetava volju. Sumnjam u prevod "iskrenost".ini mi se da je "razboritost" blie, posebno razboritost kao VIII. Pustinjak.Devica. Sunce plus Vazduh. 25 radi po "dogovoru s Nebom", ili podsvesnimdelovanjem. Poverenje je to to sputa dugi hitac. Unutranja istina, osama,istananost. Zdrav praktini smisao, samopoverenje. Uvid.

  2. Vidi Jevanelja, "ja sam tvrd ovek", itd. Srea dolazi neoekivano.

  3. Moral: budi onaj koji lukavo radi.5. Iskoristi lou sreu u svom koraku.6. Odmori se poto si ispio pehar.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  37

  7

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  38/95

  26. DA CHU

  (Obuzdavajua movelikog)

  Zemlja Falusa

  Veliko sakupljanje; odreci se svoje privatne vrline kada stanje to zahteva.

  Opasnost; ne mii se, vepogledaj u svoje srce.Tada, sa primernom opreznou, budi spreman da krene.Sada, sa dobrim konjem, dobro treniranim, dobro izvedi svoju ulogu!Zaustavi ak rogove mladog bika! Tako je on sigurniji.Kastriraj vepra - njegovi zubi e rasti polako.

  Tada vladaj zvezdama - dobra srea olakava tvoju umetnost.

  Materijalni oblik kreativnog impulsa (ovde tenja). Da! Ublaavanje iliumekavanje kreativnog impulsa. Ali, moe biti skrivene vulkanske energije.Konano, ovek moe stei kontrolu potiskivanjem svojih pobuda. Ispitaj sveovo; veoma teak heksagram. Voda plus Sunce. Stvari ponekad iduneoekivano lako.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  38

  1

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  39/95

  27. JI

  (Zdrava Hrana)

  Zemlja VatrePrinceza tapova

  Hranjenje; sutina i nain, zahteva da misao treba pokazati put.

  Budi sebi dovoljan; inae - tvoja e vilica podrhtavati!Ne gledaj ni dole ni gore, kau mudraci.Uz lou hranu, akcija znai samo prepir.Ali gle! Pod tobom bleji tigrov plen.

  Neprikladan metod? Ostani vrst i paljiv!Ali ti, koji hrani sve, moe prei reku.

  Fiskacija volje u materiji. (Formulacija magike veze.) Harpokrati kao toih je video Frojd; vidi Kratke eseje, str. 75. Ideja Univerzuma koji se samodraava. 0 = 2. Tiina! Vatra plus Zemlja.1. Ovo znai da si nervozan i zaboravlja stvari, ili si trapav.2. Trai to na visini: ili, na kraju, unutra.

  4. Vidi liniju 2.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  39

  1

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  40/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  U Ji ingu, zemaljski deo Vatre opisan je 27. heksagramom, Ji. On daje slikusasvim nagonske, strasne i nezajaljive osobe, potpuno bezobzirne u pogledunaina za postizanje sopstvenog zadovoljstva. Komentari u Ji ingu vrvenaizmeninim upozorenjima i podsticajima.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  40

  Princeza tapova- Princeza Sijajueg Plamena, Rua Palate Vatre

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  41/95

  28. DA GUO

  (Premovelikog)

  Voda VazduhaKraljica Maeva

  Oslabljeno stablo je pod pritiskom. Kretanje na bilo koji nain znai uspeh.

  Pod stvari koje sputa podmei krpe; tada je malo greaka.Uvela vrba puta mladice; stariji mukarac se uspeno udvara mladoj eni.Stablo je slabano; sudbina je zaposlena s pripremom!Stablo se uspravlja - odanost je dovela do toga.

  Uvela vrba cveta; starija ena lovi mlae mukarce.Ti koji smelo vodu gazi, glava ti je mokra - ali imao si pravo!

  Imaginacija (u svom pravom smislu). Vidi 62 Xiao Guo slinost u imenu istrukturi. Takoe trigram 2 Vazduh plus Voda. To je opasan posao, alimoe se ostvariti ako je ovek paljiv u planiranju, odvaan u posebnimmerama, ima dovoljno volje i sredstava i - hrabrosti, hrabrosti i opethrabrosti. Mora takoe biti i elastian.

  1. Planove pravi s izuzetnom panjom.2. Kopita. Neoekivan uspeh.3. Mlitavo ponaanje donosi neuspeh.4. Zahteva se poverenje i dodatna energija.5. Neoekivani uspeh.6. Ovo izgleda kao loe proroanstvo. "Vane sitnice?" "Veliki trud u

  detaljima?"

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  41

  6

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  42/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Kraljica Maeva- Kraljica Tronova Vazduha

  U Ji ingu, vodeni deo Vazduha je predstavljen 28. heksagramom, Da Guo.Njegov oblik podsea na slabaan zraak.

  Ovaj karakter, po sebi izvrstan, ne moe da podnese uplitanje. Predvianje iobazrivost, briljivost pri pripremanju dela, neke su od predostronosti (linija 1).Pored toga, moe se izvui korist iz pouzdavanja u pomoprividno neprikladnih

  prijatelja (2. i 5. linija). Ta tua snaga esto donosi poraz uroenoj slabosti i moeak da doprinese stvaranju konane superiornosti nad okolnostima (4. linija). Utom sluaju, moe se javiti iskuenje da se preduzmu prenagljeni poduhvati, koji suunapred osueni na neuspeh. Ali, ak i tada, nema krivice (6. linija); uslovi IstinskeVolje su ispunjeni i problem kompenzovan oseanjem da je odabran pravilan (ma

  kako nesrean) put.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  42

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  43/95

  29. KAN

  (Ekstremnost)

  Mesec Meseca

  Procep, peina, jama; U vreme opasnosti neka ti iskreno delovanje ne budestrano.

  Klanac u klancu, tada peina - ne idi!Ne uplii se dublje u svoj opasan sluaj!Opasnost svuda uokolo - najbolje je biti miran!Savetujui kraljeve, najponiznije pokazuj oprez!

  Budi strpljiv, vreme donosi red sveanim korakom.Vezan i opkoljen, takoe i zbunjen? Kakav jad!

  Ogranienje. Ovo je ist ljudski enski simbol, ali takoe i Gimel. Vrlostrogo je ogranien na ensku formulu. Moe biti veoma dobar heksagram.ovek moe iskoristiti procep. U stvari, moe biti ekvivalentan Putu iliNarodu. Moe znaiti teko i / ili opasno putovanje, ili povlaenje. "Stupam nastazu tame da bih mogao dosei Svetlost." Moe da znai popularnost. Voda

  plus Vatra.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  43

  2

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  44/95

  30. LI

  (Odanost)

  Sunce Sunca

  Sunce; privrenost. Neka tvoj put bude jednako prilagodljiv kao i astan - tadae ti se osmehnuti srea.

  Smeten na poetku? Neka pomogne potovanje.U ovome je srea - pravilno postavljena i odenuta u uto.Prihvati svoje nesree vedro, inae oekuj da se stvari razvijaju loije.

  Naglost - fuj! Tako neoekivano se vatra i smrt sputaju.

  Srea ti dolazi u pomo, alosni prijatelju!U pobedi budi pravedan - plemenit kraj.

  Ostvarenje (uz neophodni nedostatak).Veliko delo Tifareta. Muki komplement XXIX. Kad je lo, ovaj

  heksagram moe biti gadan za zastoje stvari i za nesrene sluajeve. Pletenjemree. Voda plus Vazduh.

  1. Devianska skromnost koja prelazi u predavanje.

  2. Sklad sa S.A.

  .3. Samosvest. Uspeh.4. Orgazam.

  Oigledno greka u prevodu. Reakcija je strah, koji predstavlja neuspeh.5. korpion. Jarac.6. Vladavina nad "etiri velika kneza".

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  44

  5

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  45/95

  31. XIAN

  (Uticaj)

  Voda ZemljeKraljica Diskova

  Uzajaman uticaj; blagoslov dobre sree. ovekova vrsta ispravnost saplimama, uspeh.

  Da li bi etao? ak i samo none prste pomeriti je greka.Ali listove? Sigurno je bolje da se povue.A bedra? Dri se voa? Kajae se zbog toga.

  Ustaljen plan! Samo ga tvoji prijatelji slede.Nego slegni ramenima! Bog e to rado videti.Tada ne blebetaj, niti ne zini!

  Spori protok materije (Binah koja privlai Malkut). To ukazuje na lakoupokreta u postojanim uslovima. Ukazuje na glatko proticanje reke ravnicom,sa svim elementima u harmoniji.

  Vidi 52, Kan, Zemlja Zemlje. To je klju tajne zato ovaj deo poinje

  ovako kako poinje; jer Zemlja Zemlje pokazuje krajnost Materije spremneda zapone opet budei najstarijeg od Otaca Svega.

  F3 ili M3 + F2. Vazduh plus Mesec.3. Da li je Lege odsekao Falus u 4? ini mi se da jeste.5. Nedoumica: Sleganje ramenima?

  (Napomena. 3. linija u parafrazi Legea glasi: "Trea linija prikazuje osobu koja mie bedravrsto se drei drugih. Napredovanje bi izazvalo aljenje. Frater Khonsu.)

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  45

  6

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  46/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Kraljica Diskova- Kraljica Tronova Zemlje

  U Ji ingu, vodeni deo Zemlje je predstavljen 31. heksagramom, Xian. Onznai: Uticaj. U komentaru se slika uinak pokretanja razliitih delova tela, od

  prstiju na nogama do vilice i jezika. Ovo je vie proirivanje onoga to je vereeno nego tana korespondencija; uprkos tome, nema neslaganja. Uopteno se

  preporuuje da se tiho stupa napred bez hotiminih napada na postojee situacije.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  46

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  47/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  48/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Vitez Maeva- Gospodar Vetrova i Lahora, Kralj Duhova Vazduha

  U Ji ingu, Vatreni deo Vazduha je predstavljen 32. heksagramom, Heng. Ovoje prva prilika za jednostavno demonstriranje onog bliskog tehnikog paralelizmakoji poistoveuje kinesku misao i iskustvo sa milju i iskustvom Zapada. Jerznaenje je dugotrajnost: "istrajnost u injenju dobra, ili neprestano sprovoenjezakona sopstvenog bia", kao to kae Leg (Legge) u svojoj beleci o ovomheksagramu; i to nam izgleda nesaglasno sa kabalistikom idejom estoke energije

  primenjene na najnepostojaniji element. Ali trigram Vazduha ukazuje i na drvo; iheksagramom je moda nagoveten neodoljivi protok biljnog soka i njegov uticajna jaanje drveta. Takvu pretpostavku potkrepljuje upozorenje u estoj liniji:"Najvia linija, podeljena, prikazuje osobu kako se uzbuuje zbog dugog trajanja.

  Bie zla."

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  48

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  49/95

  33. DUN

  (Povlaenje)

  Falus ZemljeOsmica Diskova

  Povlaenje. Iako je tvoja snaga potroena, vet uzmak ovladava situacijom!

  Opasnost! Povuci se! Miruj - premda je rep jo otkriven.vrsto ali suptilno se dri svoje namere, ba tako.Dobar onima, koji te vezuju; mrzi njihov gnev;Uprkos njihovoj volji, veliki imaju smelost da se povuku.

  Pravilan uzmak - ak i bogovi cene.Dostojanstven uzmak - ponovo raspalie Vatru.

  Stvaranje materije. (Budino odricanje.) Onanizam?Sunce u Devici = sazrevanje, ploenje = Osmica Diskova, Gospodar

  Razbora. Veliki Vazduh, Vazduh plus Vazduh. Falus Zemlje ponekad ukazujena Edipov kompleks.

  1. "Strategijsko povlaenje" - ili, put? Koji?

  2. Ne. To znai "Vrebaj! Povuci se!"3. Ne. To je dranje Istinske Volje kroz povlaenja. Treba da ih dobro

  hrani, lagodno.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  49

  7

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  50/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Osmica Diskova- Razboritost

  U Ji ingu, Sunce u Devici je predstavljeno 33. Heksagramom, Dun, "VelikiVazduh". On znai "povlaenje"; a u komentaru je naznaeno kako na najboljinain to izvesti. Ovo se u dovoljnoj meri podudara sa sutinom Device, tajnim

  povlaenjem Energije u uzoranu Zemlju. Populus je, sem toga, Mesec koji sepovlai iz svoje manifestacije u jedinstvo sa Suncem.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  50

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  51/95

  34. DA ZHUANG

  (MoVelikog)

  Vatra Falusa

  Velika snaga. Budi vrst i samopouzdan; Ali - tiranski da koristi je poput diva!

  Stoj vrsto na nogama, ali ne usudi se jo pokrenuti se!Vebaj svoju vrstu ispravnost, i dokai!Ograde zapliu ovnove to naslepo guraju.Snaga ne uspeva da prodre kroz vrata koja poputaju pred ljubavlju.Kad je tvoja svrha postignuta, opusti se - i ne optereuj time svoje srce;

  Jednom upleten, najbolja prilika je da spozna kakav si!

  Kretanje Volje.Pronaene kue i krovovi. "Velika Voda". Voda plus Voda. Sunce u Biku.3 i 6 ponekad smandrljaju itavu predstavu. Sve ide loe; oekivane dobre

  vesti se odlau ili izostaju; ili se radi o stvarnom razoaranju.5. Samozadovoljstvo opasno.Ovaj heksagram znai veliku i zbijenu snagu postavljenu kao za odbranu,

  ne pruajui se da bi menjala stvari. "Ostavi dobro na miru".

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  51

  4

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  52/95

  35. JIN

  (Napredak)

  Sunce Kteisa

  Napredovati, kada si ljude pridobio lako, tvoj gospodar e te obdaritipoklonima i visokim poloajima.

  vrst, strpljiv i velikoduan, ekaj svoj dan!Krei se alosno - poput kraljice majke!Poto si tako pridobio pouzdanje - emu oklevanje?

  Napreduj kriom; veverica te vevodi;

  Ne udvaraj se uspehu; igra je zato da se igra.Koristi mooprezno, inae pripazi se kajanja!

  Ostvarenje elje.Kteis plus Vazduh?5. Neka se on ne brine hoe li uspeti ili ne.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  52

  5

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  53/95

  36. MING JI

  (Pomraenje Svetla)

  Kteis Sunca

  Inteligencija bolno ranjena; razmisli o poloaju strogo korektno.

  Boli? Spusti svoja krila i posti, dok te kritiari saleu.

  Konj moe spasiti ranjenog u bedro.

  Tvoj veliki neprijatelj je uhvaen, ne budi pohlepan!

  Umakni iz noi promiljenom korektnou.

  Razmisli kako se Ki(jev) dvor sa sudbinom sreo.

  Na kraju zemlja proguta onog to se nebom kretao.

  36. heksagram je Simbol nae Dame i Boanstva Sunca. (Autohagiografija,str. 600)

  irenje Ostvarenja u beskonanost (ukljuujui prema tome Trans Tuge, i5 = 6 rad). ovek je podloan aavim grekama, kao i nerazumevanjudrugih.

  6. Iznenadni kolaps formule - da bi usledilo oivljavanje proslavljeno kao u

  formuli Ozirisa.

  Grof Ki je dao zavet odanosti tiranskom kralju Dou Hsin(u), i mada se nije slagao sa

  njegovim postupcima, kao vazal je do tanina ispunjavao sve dunosti svog kralja kao pravi

  plemi i astan ovek. Lino se divio "Kralju" Ven(u), suparniku tiranina Dou Hsin(a). Frater

  Khonsu.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  53

  0

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  54/95

  37. JIA REN

  (Porodica)

  Vazduh Sunca

  Domainstvo: Ovo ispravno pravilo njegov je temelj! Neka je ena vrsta,korektna u svojoj ulozi.

  Potreban je, pre svega, pravi zakon.Domaice, smerno odravaj svoju kuu.Budi stroga spram lenjosti i brbljivosti.Tako srea obogauje dom.

  Svi sudeluju u srei samovoljnog kralja.Odano, velianstveno, kraj se blista.

  Saoptavanje (drugima) svog postignua."Proroanstvo Sunca".Objavljivanje svetlosti: manifestacija ljudske prirode u svesti. Falus plus

  Zemlja.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  54

  3

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  55/95

  38. KUI

  (Opozicija)

  Sunce Vode

  Razdvajanje sve je, majka teskobe; Ali u malim stvarima moe biti uspeh.

  Izgubljeni konji se vraaju; ipak loi ljudi mogu zauzeti tvoj put;Tvoj gospodar e imati priliku da te susretne - na sporednom putu.Prevaren i kanjen? Saekaj pomilovanje koje e vreme doneti.Sam i razdvojen? Prijatelji su na putu.Udruen sa tvojim zastupnikom put ti je slobodan.

  Svinje? Duhovi? Neprijatelji? Ne! Poi napred nebeskim putem.

  Ostvarenje (nesavrenosti) zadovoljstva; slika lukova i strela. Sunce navodi proizvodi fatamorgane i fantome.

  Truljenje. Vatra plus Falus. Opsena; Fatamorgana.6. (Svinje koje nosi na leima gomilu blata.)

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  55

  5

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  56/95

  39. JIAN

  (Prepreka)

  Mesec Zemlje

  Nekompetentnost i hromost; vreme za velikog oveka da ti pomogne u penjanju.

  Napredak dodaje tekoe; mirovanje ti sada pomae.Nastavi da se bori nesebino da ne prekri svoj zavet.Ne napreduj; ponovo potrai svoj drevni rod!Ne napreduj; budi sa onima koji su sjedinjeni sa tobom.Bori se! Prijatelji dolaze da nastave tvoj plan.

  Ne napreduj! Priekaj pomovelikog oveka!

  Ogranienje koje prouzrokuje telo. Vazduh plus Kteis. 7 7Tuan: "Naeno na jugozapadu", tj. Vazduh Kteisa. "Suprotno na

  severoistoku", Vatra Zemlje. Dodatak-Tuan. Jugozapad zauzima Kun.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  56

  2

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  57/95

  40. XIE

  (Osloboenje)

  Vatra Meseca

  Gubitak; ako sve je dobiveno, vrati se i odmaraj. Ako je dobit delimina,najbolja e biti brza akcija.

  Poni poputati - prav i jasan put.Oslobodi polja od lisica; svoj zlatni tobolac napuni.Prosjaci na konjima izazivaju igru razbojnika.

  Ne protivi se prijateljima to dolaze da oslobode.

  Sve loe odstrani; tad e svi ljudi tvoju vlast priznati.Princ e ubiti sokola na zidu.

  Volja koja slama ogranienja. Gubljenje = reenje = Rastvaranje etvorkaPehara = Sagorevanje odbijanja - prolosti. Kteis plus Voda.

  3. Moral za milionere!4. Izgleda da su kroz itav Ji ing "noge (noni prsti)" simbol prenagljene

  agresije - politika prikrivenih bodlji.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  57

  4

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  58/95

  41. SUN

  (Smanjivanje)

  Zemlja VodePrinceza Pehara

  Smanjivanje; budi iskren; cena nije merilo rtve.

  Napusti posao da pomogne prijateljima, ali ipak budi oprezan!uvaj se delovanja; s gotovinom budi obazriv!Troje etaju, i jedan je otiao; jedan eta, i susree dvoje.S prijateljstvom ovek uvia da su nesree ree.

  Ovde su kornjaini oklopi retkih odabranika.Ponosno ali ljubazno dobro ti slue prijatelji dostojanstvenici.

  Ovrivanje (otuda parcijalno tumaenje) due. Malkut koji radi naBinahu. Saradnja. Vatra plus Sunce.

  3. "Dvoje je drutvo; troje nije".

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  58

  1

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  59/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Princeza Pehara- Princeza Voda, Lotus Palate Potopa

  U Ji ingu, zemaljski deo Vode je predstavljen 41. heksagramom, Sun. Toznai smanjivanje, rastapanje svega vrstog. Ljudi opisani ovom kartom veoma suzavisni od drugih, ali istovremeno su im i od velike pomoi. Retko, u najboljemsluaju, imaju individualan znaaj. Kao pomonici su neprevazieni.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  59

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  60/95

  42. YI

  (Uveanje)

  Vazduh VatrePrinc tapova

  Uveanje; sada nije vreme da sedi i drhti; veda se dalje kree, ak reku dapree.

  Uspeh opravdava smelost; suoi se sa svojom sudbinom!Dobra znamenja i prave vrline sjedinjeni, pokuaj!Zlo vodi ka dobru, za onog ko vlada putem.

  I glavni grad ak premestiti on moe.Svi ljudi neka sudeluju u tvom poboljanom stanju!Zbog duevnog nereda kraljevstva propadaju.

  Sunce koje pomae ocu: Um koji pomae voji. Pronalazak pluga. Sunceplus Zemlja.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  60

  3

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  61/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  U Ji ingu, vazduni deo Vatre je predstavljen 42. heksagramom, Yi, koji znaisabiranje, poveanje. Ispunjen estitou i pouzdajui se u nju, on smilja delovelikih razmera, esto voen idejom izraenom u 5. liniji: "ista srca eli da

  pomogne svima ispod". U tome moe da postigne ogroman uspeh. Ali taj put jeispunjen srazmernom opasnou. "Vidimo onog ijem uzdizanju niko needoprineti, a mnogi e ga napadati. On ne potuje uobiajena pravila sluajuinaredbe svog srca" (6. linija). Kada izbegne tu opasnost, dolaze "stranke kojezalihama dodaju i deset pari kornjainih oklopa ijem se proroanstvu ne moeusprotiviti - Neka ih Kralj upotrebi pri prinoenju rtve Bogu..." (2. linija).

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  61

  Princ tapova- Princ Koije Vatre

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  62/95

  43. GUAI

  (Prodor)

  Voda FalusaDesetka Maeva

  Prekidanje; nezadovoljstvo; suoi se sa svojim neprijateljem; Ali pokai danerado to ini.

  Dobro zasnuj svoje planove pre nego to zapone pohod.Potrai odane prijatelje i zamki se ne boj.Bori se sam; istrajna hrabrost pobeuje!

  Poraen, predaj se - smeak pobeuje cerekanje.Male ljude iskoreni kao korov - njihove koe prostri utavljene;Poraen je on - i lo njegov kraj e biti!

  Priguivanje kreativnog impulsa. Pronalazak knjievnih likova. Slabost,kvarenje ili obmana koja se pojavljuje u samom kreativnom impulsu. Najgoreto se moe dogoditi. Su TARO, takoe Falus plus Voda.

  3. Kia.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  62

  6

  7

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  63/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  64/95

  44. GOU

  (Susret)

  Falus Vazduha

  Nenadan susret - gle drska ena - ne eni je? - ko je neustraiv.

  Obuzdaj nejaku ludost - ili zaprosi alost!Ovde je riba - ali ne zovi riblje pleme na obed!Poraen, da; ali ne pri jelu sa svinjom!

  Nema ribe - jer drui se sa lopovima,Dobro skrivaj svoje vrline - u podrumu dozreva vino!

  Ali pustinjaci menjaju ljudske stvari za boanske.

  Duhovno stvaranje (mentalna koncepcija). Neoekivano se dogaa. Sunceu lavu. Vazduh plus Falus.

  1. Izbegavajte nerviranje.5. Zapamti. Peta linija daje glavnu ideju svakog heksagrama.

  (Napomena: "Riblji ljudi" o kojima govori grof od Dou(a), u drugoj liniji, odnosi se na ljudekoji pokuavaju da se dre staroeonskog kodeksa ponaanja, pa na taj nain nisu u skladu sadananjim prirodnim tokovima razvoja morala i etike, i zbog toga pate na svim nivoima ljudskeegzistencije. Frater Khonsu.)

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  64

  7

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  65/95

  45. CUI

  (Okupljanje)

  Voda Kteisa

  Prikupljanje; ka svetitu se uputite i rtvujte tamo najvee pobede!

  Sam si bespomoan; svog pravog saveznika zovi;Sa njim, ak i na male molitve brz je odgovor neba.Zbunjen, a ipak se bori, prestae da uzdie duboko.Uspeh opravdava drskost; ponovo se saberi.Zatim budi vrst i korektan u vrlini!

  Plai za svojom samoom - ali i dalje visoko stremi!

  Odraz (ili formulacija) elje. Moe li ovo biti plodova voda?Tuan: Najvanije je vebati odlunu volju i nastojati da se dogaaji urede;

  u suprotnom, ovek je preplavljen tokom dogaaja koji naviru sa svih strana.1. Otiao za Tunis nakon velikih tekoa Marsovsko tipa. Ponaali smo se

  kako se ovde savetuje.Ova "prikupljanja" mogu biti nepredviena i proizvoljna: tako heksagram

  moe ponekad znaiti "zbrku". Najnie ensko preterivanje Kteis.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  65

  6

  0

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  66/95

  46. SHENG

  (Uzdizanje)

  Kteis Vazduha

  Uspon! Idi i uzvienog potrai! I na jugu oboavaj sunce!

  Obraduj sebe neim velikim; visoko stremi!Mali pokloni slai su kada su od srca.Prazni gradovi - sme li da ih napuni?Kralj nagrauje tvoju iskrenu odanost.Stepenitem se uspni sa dolinom dostojanstvenou.

  Ostani odluan u ispravnosti, iako te zaslepljuje tiho nebo!

  irenje u beskonanost (prema tome i napredak) mentalne koncepcije.Mesec plus Vatra.

  Tuan. Pasivan mistiki stav. Njegova vrednost zavisi od boanskeinspiracije; a ona je izvan kontrole. To moe biti iskupljenje Malkaha, ilipuka iluzorna spekulacija.

  1. Boja pomo.

  2. Ovaj heksagram moe da oznaava velike zamisli koje se pretvaraju udim.

  4. IX O.T.O.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  66

  0

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  67/95

  47. KUN

  (Klonulost)

  Voda Meseca

  U nevolji i iznemogao; veliki ovek deluje. Ali retorika je daleko od injenica.

  Gola zadnjica - panj - dolina - nade propadaju.Kralju je nelagodno, budi tih i odan!Kamenje i trnje - dolazi kui al tamo nema ti mlade?ak i uz prijatelje teko je odravati kurs.Pobuna? estitost ne treba nieg da se boji.

  Vezan? Na ivici? Pokaj se i nastavi svojim putem!

  Manifestacija ogranienja u materiji.Voda Meseca moe znaiti poetak menstruacije ili trudnoe. Drenaa.

  Vidi dodatak.1. Moe oznaavati praznik, enidbu, ili vezu.2. Uredi svoje vreme; naporno radi i ne brini ni za ta.3. Teak asketski ivot. Ne; to nije uvek loe za ,

  4. Umanjuje alost vaih drugova.5. "Skerletne pregae" = krut birokratizam. Nastavi mirno, ravnoduanprema tekoama i protivljenju potinjenih.

  6. Zaustavi se i nai uzrok problema; otkloni ga, i nastavi dalje.

  Dodatak: To pominje, sve u svemu, oko tri puta. Lege je taj koji je vezanza zadnjicu.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  67

  6

  2

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  68/95

  48. JING

  (Bunar)

  Mesec Vazduha

  Bunar; zajedniki izvor dobiti. Ako se paljivo odrava, njegova vrlina nikadane opada.

  Blatnjav ili isuen, kakva korist? Pazi se zaputenosti.Proputa vodu? sramota! Radnik je osramoen.ist, ali neiskorien; kako besmisleno rasipanje!Bunar obzidan i omalterisan, kako plemenito ulaganje.

  Doi i napij se vode - hladne, bistre i iste.Do ruba ona se penua - sledi svoj put!

  Ogranienje uma (dobro meditacijom, loe utiscima). Voda dole, tadaoslonac Zemlje? Tada se voda crpi.

  Jesod. Voda plus Vatra.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  68

  2

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  69/95

  49. GE

  (Revolucija)

  Voda Sunca

  Promena; ljudi sumnjaju sve dok njihova ogranienost ne vidi promenu, kojumudrost moe s lakoom prorei.

  Najpre, si sputan trakama ute koe.Saekaj tada malo, vreme radi za tebe.urba moe pokvariti sve; izloi svoje neisprobane planove.Prvo stekni poverenje ljudi, tad osedlaj i jai!

  Brz poput tigra - sa Yi(jem) kao vodiem!Potvrdi promenu vrstom iskrenou.

  Lagani pokret realizovanog sopstva. (Magika vrlina Sunca i Kia dapokreu rast.)

  Vidi 3. M2x F. Falus plus Mesec = M1x F2.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  69

  6

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  70/95

  50. DING

  (Kotao)

  Sunce Vazduha

  Kotao; vrsto je njegovo znamenje, sluti na ostvarenje, napredak i uspeh.

  Prevrni loe lonce! Tvoja kurva zasluuje dar majinstva.Pre obroka postavi strau oko svog stola!

  Neuspeh preti ako nisi nepristrasan.Sram te bilo; tvoj sluaj je saaljenja vredan.Zlato krasi vrstu iskrenost ljudi.

  A prstenovi od ada o ugledu njegovom svedoe!

  Ostvarenje mentalne slike. Razoarenje (1, 3) Mesec Falusa?1. 3XLIII. 3LXII. 5.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  70

  5

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  71/95

  51. ZHEN

  (Uzbuivanje)

  Vatra VatreVitez tapova

  Vatra! Oprezan budi; ali uzvieno se smei. Neka te nita tako ne uplai daprolije vino!

  Nevolja tu je; nadziri svoje puteve ali pij svoje vino!Stupi na uzvieno mesto; plime i oseke e se smenjivati.Izbezumljen si? Opasnost neka te naui da tiho hoda!

  Protiv vatre se vatrom bori, ili u mulj mlitavosti potoni!Nevolje dobitak znae za ljude koji znaju.Oprez! Predvidi akciju neprijatelja!

  Volja i pokret. "Neto se deava."51 je bio simbol za Barton Brow. Uasne krize mog strpljenja: bombe

  svuda oko kue - mnogi poginuli - u noi 4-5 maja 1941. Tokom napada pisaosam Bratu Saturnusu.

  Vatra plus Mesec.Heksagram moe da znai iznenadne sitne aktivnosti - meso u tiganju - ili unajmanju ruku ne vodi niemu u to vreme.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  71

  4

  4

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  72/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Vitez tapova- Gospodar Plamena i Munje, Kralj Duhova Vatre

  U Ji ingu, Vatreni deo Vatre je predstavljen 51. heksagramom, Zhen.Znaenje koje se tamo navodi potpuno je u skladu sa doktrinom Tarota, ali senaroito istie uznemirujui, opasan i revolucionaran karakter srodnih dogaaja.Onome koji postavlja pitanje savetuje se da bude oprezan, ali hladnokrvan, odluani energian: da se uva preuranjenih postupaka, ali da ide napred sa vrstim

  pouzdanjem u sopstvene sposobnosti.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  72

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  73/95

  52. GEN

  (Planina)

  Zemlja ZemljePrinceza Diskova

  Zemlja; miruj poput svoje kime! Ne gledaj nikoga oko sebe! Tako svilamudrosti se tka.

  Stoj vrsto na svojim nogama; mirovanje neka sada bude tvoj zakon.Tvoje noge - loe bi bilo da se pokrene napred ili nazad.

  Ako se bedra kreu, srce je nemiru izloeno.Umiri nemir svog tela, novajlijo.I, za boga miloga, stisni zube!Srea slui one koji mirno istraju.

  Telo; odmor; bilo koji fenomen Zemlje, ukljuujui i zemljotres! Ravastrana ovog: Gubitak Dhatu. "Prikovan za Zemlju" u najgovrem smislu; bezenergije; bez interesa za bilo ta; suvie ugnjavljen ak i da poeli da je

  mrtav!Vidi XXXI Xian.Gen moe da poniti ili odloi utvrene stvari; ne ometajui uslove, ve

  putem nebitnih okolnosti. Beskorisno je planirati takav dan, banalne stvarisasvim odreene rutine.

  3. Vulkanska Zemlja.4. Kima: torzo.Da bi se izvuklo bilo ta dobro iz ovog heksagrama, mora mu se prii

  veoma pozitivno; neka vrsta asane. Uprkos ostalim komentarima, Gen obinoznai ba ono to Tuan kae: odmor, konsolidaciju, mirovanje, "otpisandan",

  slobodu od briga, potrebu za ispruanjem, itd.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  73

  1

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  74/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  U Ji ingu, Zemaljski deo Zemlje je predstavljen 52. heksagramom, Gen.Znaenje je "planina"; od kakvog je samo istananog znaaja ova kineska doktrinao Ravnotei, i kako se blisko podudara sa doktrinom Svete Kabale! Planina jenajvea svetinja meu zemaljskim simbolima, nepokolebljiva, velika,nepromenljiva u stremljenju ka Najviem, izbaena uvis takorei titanskomenergijom Skrivene Vatre. Nije nita manji hijeroglif Najtajnijeg Boanstva negoto je i sam Falus, kao to je i Jarac, znak Nove Godine, u najvioj taki, uzvien uZodijaku, a njegovo boanstvo nije nita manje autoktono ni od samog PresvetogDrevnog. Za studenta je presudno da za sebe otkriva ovu doktrinu u svakomsimbolu: Vazduhu, gipkom i popustljivom, a uprkos tome sveproimajuem i

  elementu sagorevanja; Vodi, tenoj a neobuhvatnoj, najneutralnijoj i sainjenoj odsvih komponenata ive materije a razornog dejstva na ak i najtvre stene samimfizikim napadom, i neodoljivoj u svojoj goruoj moi rastvaranja; i Vatri, tolikosrodnoj Duhu da uopte nije telesna, nego fenomen, a toliko sastavni deo Materijeda je samo srce i sr svega. Obeleje Gen u Ji ingu je odmor; u svakoj linijikomentara opisuje se poinak tela prema redosledu noni prsti, listovi, bedra,kima i vilica i efekti toga. Ovo poglavlje je u tom pogledu, linija po linija, bliska

  paralela 31. Heksagramu Xian, kojim zapoinje drugi deo Ji inga.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  74

  Princeza Diskova- Princeza Odjekujuih Brda, Lotos Palate Zemlje

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  75/95

  53. JIAN

  (Razvoj)

  Vazduh ZemljePrinc Diskova

  Postepeni progres: neka tvoja ispravna i vrsta koija podsea na dostojanbrak dame.

  Divlje guske se pribliavaju obali - paljivo one lete!Dospele su do stena - i radosno se hrane.Puste poljane one prolaze - to zahteva snana krila!

  One dospevaju do drvea, i odmaraju se; ali ne previsoko.Konano one postiu cilj putovanja.Vidi, kako se na prostranim visinama njihovo perje blista.

  Reavanje materijalnih pitanja.(Duh koji deluje na materiji; um koji obavetava telo) = D/ E letenje.

  Vidi 18. Vazduh plus Zemlja. Moe oznaavati besciljnost, "mlaenje prazneslame", hedonistiku nedotupavost, dokoni idealizam, rasipanje energije.

  Vidi dodatak I "ispravljanje drave". Doao na dan D, opisujui kako sepadobranci sputaju u Normandiju!

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  75

  3

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  76/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  U Ji ingu, vazduni deo Zemlje je predstavljen 53. heksagramom, Jian.Komentar se tie leta jata divljih gusaka, "koje se postepeno pribliavaju obali", a

  potom "velikim stenama", da bi zatim "produile ka sparuenim ravnicama -drveu - visokom breuljku"; i konano,"velikim visinama". Time se simbolizujesporo, postupno oslobaanje od porobljivakih okova.

  Prikaz je ak sreniji nego onaj pruen u Kabali, mada se slau u svakompogledu. Kineska misao nikada nije liena praktinih razmatranja, pa ni unajtajanstvenijim, najnerazgovetnijim metafizikim uzletima. Fundamentalna jeresCrne Loe je preziranje "sveta, tela i avola", koji su svi neophodni delovi planaUniverzuma; za Veliko Delo je od presudnog znaaja da Adept naini takav

  raspored u kojem e "ak i opake klice Materije postati korisne i dobre".Greka u koju su zapali hrianski Mistici razmatrajui ovo pitanje skrivila je

  daleko vie okrutnosti, bede i kolektivnog bezumlja nego sve ostale zajedno. Njeniotrovni tragovi mogu se otkriti ak i u Frojdovom uenju, po kojem je Podsvesno"avo", mada je ono, ustvari, nagon koji ispod vela izraava uroenu TakuGledita svih nas, i pravilno shvaeno, predstavlja klju Inicijacije i nagovetajtoga kakvo seme moe da procveta i sazri u vidu "Znanja i Razgovora sa SvetimAnelom uvarem". Jer, "Svaki mukarac i svaka ena je zvezda".

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  76

  Princ Diskova- Princ Koije Zemlje

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  77/95

  54. GUI MEI

  (Udavaa)

  Vatra VodeVitez Pehara

  Prvo mlae keri dati - lo postupak. Ne poinji sa koijom to je ispred konja.

  Beite, vi bogalji! Ja u vam pridrati take.Slepa na jedno oko? Budi devianska poput vojvotkinje!Sada, mlae sestre, ribanje treba da pone!Bolje da odloi brani jaram!

  Opet razmisli o Ti-Yi(u) i njegovim sestrama!Nema mesa na rebrima, i nema pasulja u loncu.

  Poremeaj smirenosti zadovoljstva? Nadnoenje ina u Jarcu. "Pogrenadevojka". B/ C= razdraljivost. Vidi 17. Vatra plus Voda. Izgleda dobro zaneoekivanu pomo, ili susret sa korisnim ljudima. 27. maj: sve ide razarakipogreno.

  1. Umesto "opava osoba" upotrebi "opava ena".

  Kralj Ti-Yi je imao dve sestre. Prva koja se udavala bila je mlaa, to nije uobiajenredosled ureivanja ivota. Frater Khonsu.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  77

  4

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  78/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Vitez Pehara- Gospodar Talasa i Voda, Kralj Morskih Trupa

  U Ji ingu, Vatreni deo Vode predstavljen je 54. heksagramom, Gui Mei.Komentar je krajnje zamren i nejasan i po malo zlokoban. Govori o potekoama

  pri pravilnom sjedinjenju takvih suprotnosti kao to su Vatra i Voda (uporedi saKraljicom tapova; ali u tom sluaju Voda je umirujui i preobraajni uticaj, dok

  je ovde Vatra ta koja stvara nevolje). ustrina i estina neprimerene su linosti poprirodi blagoj i spokojnoj; retkost je, zaista, sresti osobu koja je uspeno uskladilate meusobno sukobljene elemente. Sklon je nevetom, pogrenom nainureavanja svih sopstvenih problema i ukoliko ga ne bude u tome stalno pratilasrea, itav e mu ivot biti jedan neprekidan niz neuspeha i lomova. Njegovmentalni "graanski rat" esto se zavrava izofrenijom ili melanholinim ludilom.

  Zloupotrebom raznovrsnih stimulanata i narkotika moe da ubrza srljanje upropast.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  78

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  79/95

  55. FENG

  (Izobilje)

  Vatra Sunca

  Velik, obilan; nobriga je zavrena. Zrai svoju slavu poput podnevnog sunca.

  Prvo sa partnerom se sretni, tad umnoi svoju snagu.Ponizno odan budi u pozadini;

  Neka dogaaji u vezi s njom ne remete tvoj tok.Seks u mraku - ljudi! To je izvorite sree!Tada pozovi sposobne saradnike.

  Ali ponos i drskost ubijaju dostojanstvo.

  Volja koja i dalje deluje na realizovanom sopstvu (postoji opasnost odpreterivanja).

  Voda plus Mesec.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  79

  4

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  80/95

  56. LU

  (Lutalica)

  Sunce Zemlje

  Stranac. Pravo vrsto vodstvo moe razreiti veinu zapleta to prateputovanje.

  Zli ljudi s ropskim naporima umnoavaju svoj jad;Dobro nastanjenim, posluenim, bogatim ljudima kretanje je lake.

  Njegova kua gori, sluge su mu pobegle, uvaj se opasnosti.Iako bogat, naoruan, odmoran, ipak i dalje budi na oprezu, putnie!

  Lepi maniri, sposobnost uiveti se u poloaj drugog;Dok drskost i nasilje povreuju stranca.

  Ostvarenje tela (kao "stranca").Moe da znai "mali stranac", kao to narod kae. Mesec plus Vazduh. Ne

  budi zadovoljan u nedai. Razvi novi pravac. Glavna je ideja avanture.Dodatak 4 za izvrenje odluke: vidi LVII, 6.6. Oisti se posle boravka.

  Ovaj heksagram ukazuje na nove tokove - Dolazak novog 9 = 2 dananovo uoblii Univerzum.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  80

  5

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  81/95

  57. SUN

  (Nevidljivi uticaj)

  Vazduh VazduhaPrinc Maeva

  umarak, vetar: opazi njihovu prefinjenu, blagu ustrajnost! Elastinaneusiljenost, linija najmanjeg otpora.

  Obaveten o namerama, ui vojniki put.Ponizno od bogova zatrai da te vode!

  Nasilni izgred u borbi uzrokuje kajanje.

  Dobre promisli i otroumne taktike garantuju ti plen.Postojanim, laganim udarcima primenjuj svoju silinu.Strah i neodlunost i poslednji izvor iscrpljuju.

  Sam um (Ruah).Novosti (esto loe. "Rasprave." Svae. Neodlunost: moralna slabost (vidi

  1, 6), nedostatak koncentracije. Vazduh plus Sunce.2. Traenje skrivenih stvari. Ipak vidi dodatak.

  5. Znai: stvari koje odgovaraju optoj situaciji ostvari

  e se spontano, nekao rezultat bilo kakve prethodne akcije ili namere. Ovo ohrabruje

  razmiljanje i poetak novih proraunatih operacija.6. Suvie duboko poniranje u skrivene stvari (posebno um) razara mo

  odluivanja i delovanja.Dodatak 1.2. Dok su kod Legea same greke i budalatine.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  81

  3

  3

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  82/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  83/95

  58. DUI

  (Radost)

  Voda VodeKraljica Pehara

  Mirne vode mogu tei duboko i slobodno; Ne zameni grekom mlitavost zafilozofiju!

  Umiri se, harmonian u svojoj sferi!Najiskrenije objedini svoju volju!Ne okrei se na stranu kada uici sirena te mame!

  Dobro sebe istrai da svoju svrhu uini jasnom.Kupci koji imaju previe poverenja mogu preskupo platiti.Zadovoljstvo je biti kapetan svojim mornarima!

  Neamah. (Majka: zadovoljstvo.) Sunce plus Voda.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  83

  6

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  84/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Kraljica Pehara- Kraljica Tronova Voda

  U Ji ingu, Vodeni deo Vode je predstavljen 58. heksagramom, Dui. Komentarje bezlian koliko i karta; sastoji se od blagih prekora na temu zadovoljstva. Moese zaista rei da, obino, ljudi ovog tipa uopte nemaju sopstvenu linost, ukolikolinou ne nazovemo stajanje na vetrometini sluajnih utisaka i uticaja.

  Meutim, dobijamo nagovetaj (6.linija) da je najvee zadovoljstvo ljudi ovogtipa da predvode i privlae druge. Takvi su samim tim (to se dovoljno esto via)neverovatno omiljeni.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  84

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  85/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  86/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  87/95

  61. ZHONG FU

  (Unutranja istina)

  Vazduh VodePrinc Pehara

  Najvia iskrenost, tvoja elja ispunjena. Jer ovo pokree ak i svinje i ribe.

  Imaj veru u sebe, miruj u svojoj linoj sferi.Ali pozdravi i uzvrati dobro raspoloenje.Sadrug se zaplie u promenljive nestalnosti.Onaj ko putuje sam, putuje najbre!

  Ljudi su najodaniji onima koji su najiskreniji.Ali neuspeh dolazi visoko leteem petliu.

  Um due. (Sveti duh koji proima devicu.) Zapazi da je to "veliki Li" 5sa dupliranim linijama. Sunce plus sunce.

  Recimo da podsea na amac = ukljuen je otvor. Vidi Carcer. Ovo jevano znaenje: odlaganje, blokada, ogranienje, zatvor, zapeaena odluka,ugovor.x

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  87

  3

  6

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  88/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  U Ji ingu, vazduni deo Vode je predstavljen 61. heksagramom, Zhong Fu.On je jedna od najvanijih slika u Ji ingu: on "pokree ak i svinje i ribe i vodi doneizmerne sree". Njegovi uticaji i korespondencije su mnogostruki i ogromni; jeron je i "veliki Li", trigram Sunca ! budui da je obrazovan udvostruavanjemnjegovih linija. Oblikom podsea na amac, ali i na geomantiku figuru Karcer x,Saturn u Jarcu j.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  88

  Princ Pehara- Princ Koije Voda

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  89/95

  62. XIAO GUO

  (Prevlast maloga)

  Vatra ZemljeVitez Diskova

  Preterivanje u malim stvarima. uo sam da je previsok let opasan za pticu.

  Ishod je lo kada se ptice previsoko vinu;Najmudriji put je ponizna odanost.Neprijatelji napadaju kad si neoprezan;Ali prilagoavanje i pravi oprez pomau.

  Ptice u peini - siguran cilj za strelevo oko!U loim vremenima ambicija je ludost.

  Ili:

  Preterane malenkosti; ali pazi u velikim stvarima da ne prepusti se vetru.

  Iako ima krila, ne vini se prebrzo uvis!Neka potraga za sobom ne istisne odanost!Ljudi su neoprezni ako neprijatelja mame da napadne;Obzirnost i spretnost pomau pri opstanku.Kada je najlake pogoditi, neka tvoje strele lete!

  Neobuzdana ambicija izaziva nesreu.

  Telesna volja (nita vie).Ne: moe znaiti beanje od svega. Dobro da se izbegnu nezgodne situacije

  i da se prebaci odgovornost i slino. (Ovo je veliki Kan 2sa dupliranimlinijama. Odatle ogranienja, duplja, itd.) Po obliku odgovara ptici, telu ikrilima. Veliki Mesec: Mesec plus Mesec.

  Tuan: Tuak i stupa.5. Kia XLIII. 3. L. 3.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  89

  4

  1

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  90/95

  Komentari na ovaj heksagram iz Knjige Tota:

  Vitez Diskova- Gospodar Prostrane i Plodne Zemlje, Kralj Duhova Zemlje

  U Ji ingu, Vatreni deo Zemlje je predstavljen 62. heksagramom, Xiao Guo.Ovaj je vaan koliko i njegova dopuna, Zhong Fu (vidi pod "Princezom Pehara");to je "veliki Kan" 2, trigram Meseca u kojem je svaka linija udvostruena. Noonnagovetava i Geomantsku figuru Conjunctio, Merkur u Devici, vrlo se blisko

  podudarajui sa atribucijama Vatre Zemlje u kabalistikom sistemu. Meutim,kineskim mudracima je oblik ovog lika pruao predstavu ptice. Znaenje je, uskladu s tim, izmenjeno ovekovim uticajem povrnijeg i neodgovornijeg tipa,ekspirovog "malo raskalanog bludnienja", "Souvent femme varie" francuskogcinika ("uvek prevrtljiva ena") i prevrtljivom ruljom Koriolanovom; u stvari,samom Istorijom. Ali Merkur u Devici simbolizuje Inteligenciju (pa ak i

  Kreativnu Ideju) primenjenu u poljoprivredi. I to (jo jednom) stoji u savrenomskladu sa Desetkom Diskova, kojom vladaju ta Planeta i taj Znak. To je dodatak

  pozamanoj hrpi dokaza da se ovaj sveukupni sistem simbola temelji naRealnostima Prirode, kako ih je shvatala materijalistika kola Nauke - ako je kojatakva kola preivela na nekom zabitom i zastarelom Univerzitetu! Takav sklad idoslednost, takva introvertirana razgranatost, ne moe biti sluajna podudarnostsnova nebuloznih filozofija.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  90

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  91/95

  63. JI JI

  (Nakon dovrenja)

  Mesec Sunca

  Usavren rad. Granice savrenstva su blizu podrujima novih nereda.

  Odri uspeh; pouke prolosti ne zaboravljaj!Uznemiren, ne budi rastresen ili nesiguran.U svakom poduhvatu koristi svu potrebnu snagu!Budi na oprezu i spreman da prvi propust zaustavi.Male radnje mudro uraene najbre napreduju!

  Prenagljena silovitost se utapa u mranom vrtlogu nesree.

  Ogranienje realizovanog sopstva u odgovarajuim mu granicama. Moeznaiti da pogodba prolazi suvie lako, "najpre poi". Falus plus Kteis.

  1. Budi oprezan sad kad je sve dobro.2. "Ne navaljuj!"3. Levijeva himna.4. Zatiti napredak.

  5. tedi potomstvo.6. uvaj se grmljavine.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  91

  2

  5

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  92/95

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  93/95

  D O1. DAO se koncentrie u Keteru kao taka.2. DAO se usmerava u Hokmahu i postaje Muka Silina. On je nazvan JANG, i

  simbolizovan je Neprekinutom Linijom.3. DAO se iri u Binahu i postaje enska Silina. Ona je nazvana JIN, i

  simbolizovana je Prekinutom Linijom.4. To troje: DAO, JANG i JIN, raaju nebo i zemlju i sve sadrano u njima.

  P R T0. DAO je izvor Ji inga, kao i svega ostalog.1. Treba da nabavi 6 kineskih novia. Pet treba da budu od jednog metala, a

  esti od drugog. Jednu stranu e zvati Jang, a drugu Jin (Glava i Pismo).

  2. Te novie treba da dri umotane u crnu tkaninu, i niko drugi ne treba daspusti svoju ruku na njih. Jer oni e se puniti tvojom aurom kada se koriste iskrenoi esto.

  3. Nema novie? Posluie est tapia. Oboji jednu stranu bez prekida, adrugu sa prekidom. Jedan od tih est je poseban: treba da bude jedini obojen nakraju obe strane. Pazi na svoje tapie jednako kao i na novie.

  METOD4. Kad se pojavi situacija u tvom umu, i zaeli da zatrai proroanstvo, uini

  ovako: Idi i izvadi svoje novie ili tapie.5. Okreni se Istoku; proisti svoj um, tako da ti se misli ne nameu.6. Prizovi boga kojeg eli; punei sebe istim svetlom, i uzdigni um ka

  zamiljenoj slici situacije za koju pita.7. Tada, neno baci svoje tapie ili novie prema Istoku; oni e pasti u

  odreenom rasporedu koji e da rasporedi u Heksagram - celinu za Proricanje uovoj knjizi: Ji ing.

  HEKS GR M8. Heksagram je sainjen od est linija; svaka linija je Jang ili Jin.

  Karakteristini tapiili novije nazvan "Promenljiva linija".9. Svaka linija Heksagrama je obeleena brojem: Linija najblia tebi je

  oznaena sa Jedan; dok je najudaljenija broj est.

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  93

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  94/95

  PRIMER10. Koncetrisao si se na tvoju situaciju, i tapii su pali ovako:Linija 6 - JANG (neprekinuta linija)Linija 5 - JANG (neprekinuta linija)Linija 4 - JANG (neprekinuta linija)Linija 3 - JANG (neprekinuta linija)Linija 2 - JIN (prekinuta linija)Linija 1 - JIN (prekinuta linija)(Promenjiva Linija je linija 2)11. Ovaj Heksagram e izgledati ovako: 7

  1

  12. Zapazi da je Heksagram podeljen u dva Trigrama: gornji Trigram i donjiTrigram.

  13. Primenivi tabelu, koja je u ovoj knjizi, nai e gornji Trigram dunajvieg reda. Zatim, pronai donji Trigram na levoj strani tabele.

  14. Sledee Trigrame ka sreditu tabele - pronai broj 33.15. Zatim e da proita Trideset i Trei Heksagram u ovoj Knjizi: Ji ing.16. Prve dve linije odnose se na Heksagram u celosti, pokazujui ti tok

  dogaaja.17. Zatim sledi pesmica u est stihova. Prvi stih se odnosi na liniju broj Jedan u

  Heksagramu. Poslednji stih pesmice je za estu (onu najudaljeniju od tebe).18. Promenljiva linija (u ovom sluaju broj Dva): je karakteristina linija koja

  se odnosi na tvoju situaciju: DAO daje odgovor za tebe.19. Ako ne razume, i zbunjen si neizvesnou i pitanjima u pogledu Silinaovog Proricanja, moe proitati u Magiki raspravu o ovom predmetu koju jeMajstor Therion sainio na osnovu svog razumevanja DAO-a.

  ABRAHADABRA

  Elektronsko Izdanje - Hrumachis XI Oaza- Ordo Templi Orientis

  94

 • 8/13/2019 Aleister Crowley - Ji Djing

  95/95

  TRIGRAMI:

  CHIEN - CHEN - KAN - KEN - KUN - SUN - LI - DUI

  7 4 2 1 0 3 56FALUS VATRA MESEC ZEMLJA KTEIS VAZDUH SUNCE VODA

  TRIGRAMI

  GORNJI

  DONJI

  CHIEN

  7

  CHEN

  4

  KAN

  2

  KEN

  1

  KUN

  0

  SUN

  3

  LI

  5

  DUI

  6

  CHIEN

  701 34 05 26 11 09 14 43

  CHEN

  4 25 51 03 27 24 42 21 17

  KAN

  206 40 29 04 07 59 64 47

  KEN

  133 62 39 52 15 53 56 31

  KUN

  0 12 16 08 23 02 20 35 45

  SUN

  344 32 48 18 46 57 50 28

  LI

  513 55 63 22 36 37 30 49

  DUI