แผนปฏิบัติการด้านการ...

of 22 /22
แผนปฏบัต การด้านการประชาสัมพันธ์เชงรุก ระยะ 5 ป และประจาปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอนุมัต จากคณบดบัณฑตว ทยาลัย เม่อวันท่ 6 มถุนายน 2559

Embed Size (px)

Transcript of แผนปฏิบัติการด้านการ...

Page 1: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา

ไดรบการอนมตจากคณบดบณฑตวทยาลย

เมอวนท 6 มถนายน 2559

Page 2: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

2

บทสรปผบรหาร

การจดท าแผนการด าเนนงานการประชาสมพนธเชงรกประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ไดมการพฒนาการด าเนนงานจากปทผานมาโดยใหความส าคญกบการมสวนรวมของคณาจารย และนกศกษา

ซงรายละเอยดของแผนการด าเนนงานการการประชาสมพนธเชงรก จะเนนแนวทางการในการด าเนนงาน

การประชาสมพนธ ทด าเนนการอยางตอเนองอนเกดจากการกระท าของสมาชกเครอขายประชาสมพนธรวมกน

แผนการด าเนนงานการการประชาสมพนธเชงรก จงเปนกลไกอยางหนงในการขบเคลอนใหกจกรรม/โครงการ

ทถกก าหนดไวในแผนการด าเนนงานการการประชาสมพนธเชงรก ใหสามารถบรรลเปาหมายไปได รวมไปถง

การแสดงขอมลรายละเอยดใหเหนถงกจกรรม/โครงการตามทมหาวทยาลยไดวางแนวนโยบายไวเพอใช ในการ

จดกจกรรมในการประชาสมพนธของบณฑตวทยาลย

บณฑตวทยาลย ไดสรางความตระหนกและความเขาใจใหกบการประชาสมพนธทงในและนอก

มหาวทยาลย ส าหรบในการด าเนนงานตามแผนการด าเนนงานการประชาสมพนธเชงรก ประจ าปงบประมาณ

พ.ศ.2560 น มหาวทยาลย ไดมการจดกจกรรม/โครงการผลกดนใหหนวยงานภายในมหาวทยาลยด าเนนการ

อยางเปนระบบและทศทางเดยวกน ภายใตยทธศาสตรท 4 สงเสรมการประชาสมพนธและสรางภาพลกษณ

องคกร โดยวดจากระดบความพงพอใจทมตอการด าเนนกจกรรมการประชาสมพนธ

บณฑตวทยาลย หวงเปนอยางยงแผนการด าเนนงานการประชาสมพนธเชงรก ฉบบนจะเปน

สวนสงเสรมพฒนาและเปนแนวทางการด าเนนงาน ในการขบเคลอนการประชาสมพนธเชงรกตามนโยบาย

ของมหาวทยาลยตอไป

Page 3: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

3

สารบญ สวนท 1 บทน า

1.1 หลกการและเหตผล

1.2 โครงสรางคณะ/วทยาลย

1.3 โครงสรางการบรหารจดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลการด าเนนงานดานการประชาสมพนธเชงรก ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2559

1.5 ขอมลพนฐานมหาวทยาลย ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.5.1 วสยทศน (Vision)

1.5.2 พนธกจ (Mission)

1.5.3 ภารกจกลก (Key result area)

1.5.4 เสาหลก (Pillar)

1.5.5 วฒนธรรม (Culture)

1.5.6 อตลกษณ (Identity)

1.5.7 เอกลกษณ (Uniqueness)

1.5.8 คานยมหลก (Core Values)

1.5.9 เปาหมายการพฒนาคณะ/วทยาลย (Development Goals)

สวนท 2 แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1 นโยบายดานการประชาสมพนธเชงรก

2.2 วตถประสงคของแผนปฏบตการดานดานการประชาสมพนธเชงรก

2.3 ยทธศาสตร เปาประสงค เ ชงยทธศาสตร ตว ช วดความส าเรจและคาเปาหมายของ

มหาวทยาลย

2.3.1 ยทธศาสตร

2.3.2 เปาประสงคเชงยทธศาสตร

2.3.3 ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมาย

2.4 ขนตอนการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

2.5 แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

สวนท 3 แนวทางการน าแผนสการปฏบตและการตดตามประเมนผล

3.1 แนวทางการน าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสการปฏบต

3.2 การตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

Page 4: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

4

ภาคผนวก

ค าสงแตงตงคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายงานการประชมทเกยวของกบการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป

และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ภาพกจกรรมทเกยวของกบการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

Page 5: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

5

สวนท 1 บทน า

1.1 หลกการและเหตผล

พระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ไดก าหนดใหมหาวทยาลยเปนสถาบนอดมศกษาเพอการพฒนาทองถนทเสรมสรางพลงปญญาของแผนดน ฟนฟพลงการเรยนร เชดชภมปญญาของทองถน สรางสรรคศลปวทยา เพอความเจรญกาวหนาอยางมนคงและยงยนของปวงชน มสวนรวมในการจดการ การบ ารงรกษา การใชประโยชนจากทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน ซงไดก าหนดภาระหนาทการด าเนนงานดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมไวอยางชดเจน คอ ทะนบ ารงศลปะและวฒนธรรม เสรมสรางความรความเขาใจในคณคาความส านก และความภาคภมใจในวฒนธรรมของทองถนและชาต

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา จงก าหนดทศทางการด าเนนงาน คอ มวสยทศนทจะเปน “มหาวทยาลยคณภาพ ชนน า เพอปวงชน” หรอ A Leading University for Allเปนมหาวทยาลยทเนนการผลตบณฑตเปนส าคญ โดยก าหนดพนธกจของสถาบน คอ ผลตบณฑตทเนนองคความรสทองถน ฝกหดคร วจย บรการวชาการ และท านบ ารงศลปวฒนธรรม(to educate and train teachers, advance body of knowledge to localities, conduct research, provide academic services and promote art and culture) มภารกจหลก 5 ประการ ไดแก

1) ผลตบณฑตทมคณภาพระดบแนวหนา ตรงกบความตองการของชมชนและสงคมยคเศรษฐกจฐานความร อยในสงคมอาเซยนและประชากรโลก (global citizen) อยางมความสข

2) ผลตและพฒนาครมออาชพทสนองตอบการปฏรปการศกษาและการฝกหดครสอาเซยน 3) ใหบรการวชาการและถายทอดเทคโนโลยแกชมชน สงคม และประชาคมอาเซยนอยางมคณภาพ

รวมทงเปนการยกมาตรฐานชมชน สงคม และผประกอบการขนาดเลกและขนาดกลางหรอ SMEsใหเขมแขง 4) อนรกษ พฒนาใหบรการ และเปนศนยกลางบรการขอมลสารสนเทศทางดานศลปวฒนธรรม

กรงรตนโกสนทรสอาเซยน 5) วจย สรางนวตกรรม และองคความร สการพฒนาทองถน ตลอดจนการพฒนาภมปญญาไทยส

ประชาคมอาเซยน และสากล มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทามปรชญาแหงการขบเคลอนการด าเนนงาน คอ ทรงปญญา ศรทธาธรรม

น าสงคม และมวฒนธรรมองคกร คอ ความดงามและการปฏบตตนในจรยวตรแบบไทย และความเคารพผอาวโส การปฏบตงานดานท านบ ารงศลปะและวฒนธรรมจงเปนองคประกอบส าคญของการขบเคลอนการด าเนนงานของมหาวทยาลย และเปนสงส าคญทสอดแทรกอยในคานยมหลก 4 ประการ อนไดแก

1) W (Wisdom & Creativity) ปญญาและความคดสรางสรรค 2) H (Happiness & Loyalty ความผาสกและความภกดในองคกร 3) I (Integration & Collaboration) บรณาการ และความรวมมอ 4) P (Professionalism) ความเปนมออาชพ รวมทงประเดนยทธศาสตรการพฒนาของมหาวทยาลย 5 ดาน ไดแก ประเดนยทธศาสตรท 1 ความเขมแขงทางการบรหารตามหลกธรรมาภบาล ประเดนยทธศาสตรท 2 การรเรม สรางสรรค นวตกรรมและการวจย ประเดนยทธศาสตรท 3 การสรางเครอขาย ประเดนยทธศาสตรท 4 การพฒนาภาพลกษณขององคกรและสงเสรมการประชาสมพนธ ประเดนยทธศาสตรท 5 การยกระดบการศกษาสมาตรฐาน กาวไกลสอาเซยนและสากล

Page 6: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

6

ในสภาวการณปจจบน เปนสงคมแหงการแขงขนเพอยกระดบในเชงคณภาพอยางหลกเลยงไมได

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา ไดรบการจดอนดบเปนมหาวทยาลยราชภฏอนดบหนงของประเทศไทย โดย

webometrics ประเทศสเปนซงเปนการยอมรบในศกยภาพของมหาวทยาลยแหงน ซงเปนทนาภาคภมใจ และ

จ าเปนอยางยง ทจะตองรกษาความเปนอนดบหนงนไว และกาวขนไปส าหรบการจดอนดบในขนสงกวาตอไป

การจะไดรบการยอมรบเชนนน เราไมอาจปฏสธไมไดเลยวา เครองมอทส าคญนนคอ การประชาสมพนธ

เสรมสรางภาพลกษณ และโดยเฉพาะการประชาสมพนธเสรมสรางภาพลกษณในเชงรก ซงมหาวทยาลยราชภฏ

สวนสนนทาไดก าหนดใหเปนนโยบายทส าคญ ทหนวยงานภายในทกหนวยจะตองขบเคลอนใหบรรลเปาหมาย

ทตงไวรวมกน โดยมแผนประชาสมพนธเปนตวก าหนดทศทางแหงความส าเรจนน

Page 7: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

7

1.2 โครงสรางบณฑตวทยาลย

Page 8: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

8

1.3 โครงสรางการบรหารจดการ (ADMINISTRATIVE CHART)

1.4 ผลการด าเนนงานดานการประชาสมพนธเชงรก

ปงบประมาณ พ.ศ.2559 มการด าเนนงานดานการประชาสมพนธเชงรก ดงน

1) โครงการประชาสมพนธภายใน เพอสรางความเขาใจอนดระหวางบคลากรกบมหาวทยาลย

1.1 กจกรรมผลตและเผยแพรวารสารขาวแกวเจาจอมฉบบกระดาษ

1.2 กจกรรมผลตและเผยแพรวารสารขาวแกวเจาจอมออนไลน

1.3 กจกรรมประสานงานและบรหารเครอขายเพอสรางความเขาใจอนดระหวางบคลากร และ

มหาวทยาลย

1.4 กจกรรมเผยแพรขอมลขาวสารผานสออเลคทรอนคส (ปายประชาสมพนธอจฉรยะ)

1.5 กจกรรมเผยแพรขอมลขาวสารผานสอสงคมออนไลนภายในองคกร (website Line

Facebook ฯลฯ)

1.6 กจกรรมประชาสมพนธขอมลขาวสารผานสอพนฐานภายในองคกร เชน ปายประชาสมพนธ

แบบโปสเตอร ปายไวนล คทเอาท เอกสารสอสงพมพ (แผนพบประชาสมพนธ ฯลฯ)

2) โครงการประชาสมพนธภายนอก เพอเสรมสรางภาพลกษณสความเปนเลศ

2.1กจกรรมเปดบานสวนสนนทารบสมาชกใหม (SSRU Open House)

2.2กจกรรมตลาดนดหลกสตรอดมศกษา

2.3กจกรรมเดนสายแนะแนวหลกสตรและ การรบสมครนกศกษา

2.4กจกรรมประชาสมพนธเผยแพรขาวและกจกรรมผานสอสารมวลชน

Page 9: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

9

2.5 กจกรรมเผยแพรขอมลขาวสารผานสอสงคมออนไลนส าหรบภายนอก( website Line

Facebook ฯลฯ)

2.6 กจกรรมประชาสมพนธขอมลขาวสารผานสอพนฐานภายนอก เชน ปายประชาสมพนธแบบ

โปสเตอร ปายไวนล คทเอาท เอกสารสอสงพมพ (แผนพบประชาสมพนธ ฯลฯ)

3) โครงการพฒนาบคลากรดานการประชาสมพนธ

3.1 การอบรมเขยนขาวเพอการประชาสมพนธ

3.2 การอบรมการเปนพธกรและการพดในทสาธารณะ

3.3 การอบรมการมส านกของผใหบรการทด (Service Mind)

3.4 การอบรมพฒนาบคลกภาพส าหรบนกประชาสมพนธ

โดยกจกรรมทงหมด สามารถวดรอยละการรบรภาพลกษณ และการใหบรการทดของมหาวทยาลย ≥60

1.5 ขอมลพนฐานบณฑตวทยาลย ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.5.1 วสยทศน (Vision)

สงเสรมสนบสนนการศกษาระดบบณฑตศกษาอยางมคณภาพ และไดมาตรฐานระดบชาต พรอมเขาส

ประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

1.5.2 พนธกจ (Mission)

ผลตบณฑตระดบบณฑตศกษาทเนนองคความรสทองถน สรางมาตรฐานวชาชพคร สงเสรม สนบสนน

ดานวจย บรการวชาการ และท านบ ารงศลปวฒนธรรม

1.5.3 ภารกจหลก (Key result area)

1. สงเสรมสนบสนนการเรยนการสอนและพฒนานกศกษาระดบบณฑตศกษาทงดานวชาการและวชาชพ ใหม

สงคมคณภาพ องคความร และทกษะสประชาคมอาเซยนและประชาคมโลก

2. สงเสรมการท าวจยโดยมงเนนการสรางนวตกรรม และองคความรสการพฒนาทองถน และเผยแพร

ระดบชาตและนานาชาต

3. สงเสรมสนบสนนบรการวชาการตอชมชนและสงคมสอดรบกระแสโลกาภวตนและประชาคมอาเซยน

4. สงเสรมสนบสนนกจกรรมทสรางคณคาแกสงคม และบ ารงศลปวฒนธรรม เพอคงไวซงเอกลกษณชมชน

ทองถน

1.5.4 เสาหลก (Pillar)

ทรงปญญา ศรทธาธรรม น าสงคม

1.5.5 วฒนธรรม (Culture)

ความดงามและการปฏบตตนในจรยวตรแบบไทย โดยการแสดงความเคารพผอาวโสและการทกทาย

1.5.6 อตลกษณ (Identity)

เปนนกปฏบต ถนดวชาการ เชยวชาญการสอสาร ช านาญการคด มจตสาธารณะ

1.5.7 เอกลกษณ (Uniqueness)

เนนความเปนวง ปลกฝงองคความร ยดมนคณธรรมใหเชดช เปนองคกรแหงการเรยนรสสากล

Page 10: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

10

1.5.8 คานยมหลก (Core Values)

G Good governance ธรรมาภบาล

R Resourcefulness ความคดรเรมสรางสรรค

A Association การเชอมโยงประสานงานเครอขาย

D Devotion ทมเท เสยสละ อทศตนใหกบองคกร

1.5.9 เปาหมายการพฒนาบณฑตวทยาลย

1) เปนทรจกและยอมรบในระดบประเทศและนานาชาต

2) ผรบบรการรบรภาพลกษณและการใหบรการ

3) มกระบวนการสอสารภาพลกษณทหลากหลายและครอบคลมทกกลมเปาหมาย

4) บคลากรมพฤตกรรมและทศนคตในการใหบรการทดมคณภาพ

Page 11: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

11

สวนท 2 แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.1 นโยบายดานการประชาสมพนธเชงรก

มหาวทยาลยราชภฏสวนสนนทา มยทธศาสตรพฒนามหาวทยาลยทเนนการสรางภาพลกษณเปน

ส าคญส าหรบการบรหารจดการในทกๆ ดาน ส าหรบการประชาสมพนธนนนบเปนสงส าคญและจ าเปนอยางยง

ททกองคกรจะตองม

การประชาสมพนธเปนงานสอสมพนธทมความส าคญ และเปนงานทมขอบเขตกวางขวางมระบบงานทซบซอนแตงานประชาสมพนธจะชวยสงเสรมลกษณะความเปนผน าขององคการและบคคล ทงยงชวยใหเกดความเขาใจ ความรวมมอทงจากพนกงานภายในและจากประชาชนภายนอกดวย นบวางานประชาสมพนธมคณค าตอสถาบนตาง ๆ เปนอยางยงเพราะการประชาสมพนธชวยสงเสรมภาพลกษณและสรางคานยมของหนวยงานไดดขนชวยปองกนรกษาชอเสยงของหนวยงานชวยสรางความเขาใจทถกตองและชวยสงเสรมความนยม และความตองการเขาถงหนวยงาน

2.2 วตถประสงคของแผนปฏบตการดานการการประชาสมพนธเชงรก

เพอเปนแนวทางในการด าเนนงานดานการประชาสมพนธเสรมสรางภาพลกษณเชงรก ของมหาวทยาลย

ราชภฏสวนสนนทา

2.3ยทธศาสตร เปาประสงคเชงยทธศาสตร ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมายของมหาวทยาลย

2.3.1 ยทธศาสตร

ยทธศาสตรท 4 ขยายการยกยองระดบนานาชาต

2.3.2 เปาประสงคเชงยทธศาสตร

2.3.2.1 มหาวทยาลยเปนทรจกและยอมรบในระดบชาตและนานาชาต

2.3.2.2 ความมชอเสยงของมหาวทยาลย

2.3.3 ตวชวดความส าเรจและคาเปาหมาย

ตวชวด คาเปาหมาย

รอยละของการรบรภาพลกษณ และการใหบรการทดของมหาวทยาลย ≥60

2.4 ขนตอนการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

2.4.1 จดท าค าสงแตงตงคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป

และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

2.4.2 จดประชมคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

2.4.3จดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

Page 12: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

12

2.4.4 น าเสนอแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

เพอขออนมต

Page 13: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

13

2.5 แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก ระยะ 5 ป

กจกรรม/โครงการ วตถประสงค

โครงการ

ตวชวด

ความส าเรจ

เปาหมายตวชวด กลม

เปาหมาย งบประมาณ ผรบผดชอบ

2560 2561 2562 2563 2564

1.กจกรรมเผยแพรขอมลขาวสารผานสอ

สงคมออนไลนภายในองคกร ( website

Line Facebook ฯลฯ)

เพอเผยแพรขาวสาร

นโยบาย ขอมลตลอดจน

สาระความรตางๆ

แกสาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥60 ≥62 ≥64 ≥65 ≥65

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสารองคกร

2.กจกรรมประชาสมพนธขอมลขาวสาร

ผานสอพนฐานภายในองคกร เชน ปาย

ประชาสมพนธแบบโปสเตอร ปายไวนล

คทเอาท เอกสารสอสงพมพ (แผนพบ

ประชาสมพนธ ฯลฯ)

เพอเผยแพรขาวสาร

นโยบาย ขอมลตลอดจน

สาระความรตางๆ

บคลากรและประชาชนทวไป

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥60 ≥62 ≥64 ≥65 ≥65

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

100,000 ฝายสอสารองคกร

3.กจกรรมเปดบานสวนสนนทารบสมาชก

ใหม (SSRU Open House)

เพอประชาสมพนธหลกสตร

ระดบบณฑตศกษาแก

สาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥60 ≥62 ≥64 ≥65 ≥65

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสารองคกร

4.กจกรรมประชาสมพนธเผยแพรขาวและ

กจกรรมผานสอสารมวลชน

เพอประชาสมพนธขาวสาร

กจกรรมโครงการแก

สาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥60 ≥62 ≥64 ≥65 ≥65

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสารองคกร

5.กจกรรมเดนสายแนะแนวหลกสตรและ

การรบสมครนกศกษา

เพอประชาสมพนธหลกสตร

ระดบบณฑตศกษาแก

สาธารณะชน

จ านวนสถานศกษาตอ

กลมเปาหมายทก าหนด ≥20 ≥30 ≥40 ≥50 ≥60

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสารองคกร

Page 14: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

14

แผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

กจกรรม/โครงการ วตถประสงคโครงการ ตวชวดความส าเรจ เปาหมาย

ตวชวด กลมเปาหมาย

ระยะเวลา

ด าเนนการ งบประมาณ ผรบผดชอบ

1.กจกรรมเผยแพรขอมลขาวสารผานสอสงคม

ออนไลนภายในองคกร ( website Line

Facebook ฯลฯ)

เพอเผยแพรขาวสาร

นโยบาย ขอมลตลอดจน

สาระความรตางๆ

แกสาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥80

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสาร

องคกร

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

2.กจกรรมประชาสมพนธขอมลขาวสารผาน

สอพนฐานภายในองคกร เชน ปาย

ประชาสมพนธแบบโปสเตอร ปายไวนล คท

เอาท เอกสารสอสงพมพ (แผนพบ

ประชาสมพนธ ฯลฯ)

เพอเผยแพรขาวสาร

นโยบาย ขอมลตลอดจน

สาระความรตางๆ

บคลากรและประชาชนทวไป

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥80

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

100,000 ฝายสอสาร

องคกร

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

3.กจกรรมเปดบานสวนสนนทารบสมาชกใหม

(SSRU Open House)

เพอประชาสมพนธหลกสตร

ระดบบณฑตศกษาแก

สาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥80

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสาร

องคกร

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

4.กจกรรมประชาสมพนธเผยแพรขาวและ

กจกรรมผานสอสารมวลชน

เพอประชาสมพนธขาวสาร

กจกรรมโครงการแก

สาธารณะชน

รอยละของการรบร

ภาพลกษณ และการ

ใหบรการทดของบณฑต

วทยาลยและมหาวทยาลย

≥80

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสาร

องคกร

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

5.กจกรรมเดนสายแนะแนวหลกสตรและ การ

รบสมครนกศกษา

เพอประชาสมพนธหลกสตร

ระดบบณฑตศกษาแก

สาธารณะชน

จ านวนสถานศกษาตอ

กลมเปาหมายทก าหนด ≥20

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

50,000 ฝายสอสาร

องคกร

นกศกษาระดบ

บณฑตศกษา,

คณาจารย,

ประชาชนทวไป

Page 15: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

15

สวนท 3 แนวทางการน าแผนสการปฏบตและการตดตามประเมนผล

การน าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไปส

การปฏบตจ าเปนตองใหความส าคญตอการบรหารจดการเพอใหเกดการประสานความรวมมอในการจดท า

โครงการ/กจกรรมใหส าเรจตามวตถประสงค ยทธศาสตร และเปาประสงคเชงยทธศาสตรของมหาวทยาลย

ทก าหนดไว รวมทงมการพฒนาการตดตามประเมนผลการด าเนนงานตามแผนอยางเปนระบบเพอใหเกดผล

ในทางปฏบตไดอยางเปนรปธรรม ซงไดก าหนดวตถประสงค ดงน

1. เพอเสรมสรางความร และความเขาใจรวมกนของบคลากรภายในหนวยงานในเรองการด าเนนงาน

โครงการ/กจกรรมดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

2. เพอปรบประบวนการ และกลไกการบรหารจดการการน าแผนปฏบตการดานการการประชาสมพนธ

เชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสการปฏบตไดอยางมประสทธภาพ

3. เพอใหมการตดตามประเมนผลแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 อยางเปนระบบ

3.1 แนวทางการน าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก ระยะ 5 ป และประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสการปฏบต

เพอใหบรรลวตถประสงคดงกลาว จงก าหนดทางการน าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไปสการปฏบต ดงน

1. สรางความเขาใจรวมกนเกยวกบแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจดท าแนวทางการสอสารและประชาสมพนธเพอสรางความเขาใจใน

ภารกจ เปาหมาย และโครงการ/กจกรรมใหกบบคลากรภายในหนวยงาน ไดทราบถงบทบาทความรบผดชอบ

ของตนทจะสนบสนนการด าเนนงานตามแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ใหเกดผลในทางปฏบต

2. ผลกดนระบบงบประมาณ และการพฒนาสมรรถภาพบคลากรใหสอดคลองกบแนวทางทก าหนด

3. สงเสรมการปฏบตงานทสอดคลองกบแผนทก าหนดไว และน าไปสการพจารณาการสนบสนน

ทรพยากรไดอยางมประสทธภาพ

4. สรางกลไกประสานงานภายในกบหนวยงานใหขบเคลอนโครงการ/กจกรรมใหมความกาวหนา

อยางตอเนอง และมการแลกเปลยนขอมล จดเกบ เผยแพร และถายทอดความรซงกนและกน โดยอาศย

เทคโนโลยสารสนเทศมาใชเปนเครองมอในการสอสาร พรอมจดท าฐานขอมลใหสามารถเขาถงและใชประโยชน

ไดงาย

5. ตดตาม ตรวจสอบผลทไดรบจากการด าเนนงานโครงการ/กจกรรมของหนวยงาน วาสามารถ

ตอบสนองตอวตถประสงคของแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ

พ.ศ. 2560 รวมทงสามารถประเมนผลไดอยางเปนรปธรรม

Page 16: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

16

3.2 การตดตามและประเมนผลแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ปและ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

การตดตามประเมนผลเปนเครองมอส าคญทจะสนบสนนใหการด าเนนงานของคณะ/วทยาลย

บรรลเปาประสงคตามทก าหนดไวในแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 เพอใหผบรหารและผปฏบตงานทราบถงความส าเรจหรอความลมเหลวของการ

ด าเนนงาน และน าไปสการปรบเปลยนแนวทางการด าเนนงานเพอแกไขปญหาอปสรรคใหเหมาะสมเทาทน

สถานการณ และสามารถบรรลผลส าเรจตามเปาหมายได โดยจดท าระบบการตดตามและประเมนผล ดงน

1. พฒนาองคความรและเสรมสรางความเขาใจเรองการตดตามประเมนผลและก าหนดตวชวด

แกหนวยงานทเกยวของ เพอสรางทกษะในการตดตามประเมนผลและสามารถน ามาใชประโยชนรวมกน

อยางเปนรปธรรม

2. พฒนาระบบขอมลสารสนเทศเพอสนบสนนการด าเนนงานตามแผนปฏบตการดาน

การประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยางตอเนอง

3.ก าหนดใหมการตดตามความกาวหนาของแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรกระยะ 5 ป และ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทก ๆ เดอนพรอมใหผรบผดชอบในแตละโครงการ/กจกรรมท าการวเคราะห

ผลการด าเนนงาน เพอน าไปสการตดสนใจของผบรหาร

Page 17: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

17

ภาคผนวก

Page 18: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

18

ค าสงแตงตงคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

Page 19: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

19

รายงานการประชมคณะกรรมการจดท าแผนปฏบตการดานการประชาสมพนธเชงรก

ระยะ 5 ป และประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560

Page 20: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

20

ภาพกจกรรมทเกยวของกบการจดท าแผนการด าเนนงานการประชาสมพนธเชงรก

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

Page 21: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

21

ภาพกจกรรมประกอบการจดท าแผนฯ ครงท 1

Page 22: แผนปฏิบัติการด้านการ ...58.181.147.25/grad/images/download/2559/11.pdf · 2017. 2. 3. · แผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

22