7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB...

of 8 /8
Twenty–Fourth Sunday in Ordinary Time September 13, 2020 __________________________________________________________________________________________________ The Catholic Parishes of Saint Francis Xavier & Saint Wendel Saint Francis Xavier Church 10 N. St. Francis Avenue PO Box 100 Poseyville, Indiana 47633 Holy Angels Campus 805 Main Street New Harmony, Indiana 47631 Saint Wendel Church 10542 W. Boonville New Harmony Road Evansville, Indiana 47720 Parish Staff Father Edward Schnur Pastor [email protected] Deacon Mark McDonald Deacon [email protected] Mrs. Sherie Cooley Director Religious Education & Youth Ministry [email protected] Mrs. Rhonda Fehrenbacher Secretary/Office Manager [email protected] Mrs. Tammy Spindler Bookkeeper [email protected] Mrs. Hallie Scheu School Principal [email protected] Mrs. Brooke Travers School Secretary [email protected] _______________________________________________________________________________________________________________________________________ Saint Francis Xavier Campus Parish Office 812-874-2220 Saint Wendel Campus Parish Office 812-963-3733 Parish & School Fax 812-963-3061 School Office 812-963-3958 Pastor’s Cell/Home 812-499-9700 Parish Office Hours – Saint Wendel Campus Monday thru Friday – 8:30 am to 4:00 pm Online Giving – Set up automatic contributions online. A simple, secure way to give. Saint Wendel: www.osvonlinegiving.com/1778 Saint Francis Xavier: www.osvonlinegiving.com/4565 School Website – www.saintwendelschool.org Parish Website – www.saintwendelparish.org "Saints Wendel and Francis For Youth (SWAFFY)" "Saint Wendel Catholic School" "Saint Wendel Catholic Church" Reconciliation See the bulletin for scheduled individual opportunities or schedule an appointment by phoning Father Ed. Baptism Celebrated during weekend Masses. Parents should contact the Parish Office for information. Marriage Contact the Parish Office at least six months prior to the wedding for information. Bulletin Deadline Items are due in the Parish Office by 9:00 am on Monday for the following weekend. Phone or email items to: [email protected].

Embed Size (px)

Transcript of 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB...

Page 1: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

Twenty–Fourth Sunday in Ordinary Time September 13, 2020

__________________________________________________________________________________________________

The Catholic Parishes of Saint Francis Xavier & Saint Wendel

Saint Francis Xavier Church 10 N. St. Francis Avenue PO Box 100

Poseyville, Indiana 47633

Holy Angels Campus 805 Main Street

New Harmony, Indiana 47631

Saint Wendel Church 10542 W. Boonville New Harmony Road

Evansville, Indiana 47720

Parish Staff

Father Edward Schnur Pastor [email protected]

Deacon Mark McDonald Deacon [email protected]

Mrs. Sherie Cooley Director Religious Education & Youth Ministry [email protected]

Mrs. Rhonda Fehrenbacher Secretary/Office Manager [email protected]

Mrs. Tammy Spindler Bookkeeper tspindl[email protected] Mrs. Hallie Scheu School Principal [email protected]

Mrs. Brooke Travers School Secretary [email protected]

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Saint Francis Xavier Campus Parish Office 812-874-2220

Saint Wendel Campus Parish Office 812-963-3733 Parish & School Fax 812-963-3061 School Office 812-963-3958 Pastor’s Cell/Home 812-499-9700

Parish Office Hours – Saint Wendel Campus Monday thru Friday – 8:30 am to 4:00 pm

Online Giving – Set up automatic contributions online. A simple, secure way to give. Saint Wendel: www.osvonlinegiving.com/1778

Saint Francis Xavier: www.osvonlinegiving.com/4565

School Website – www.saintwendelschool.org Parish Website – www.saintwendelparish.org

"Saints Wendel and Francis For Youth (SWAFFY)" "Saint Wendel Catholic School"

"Saint Wendel Catholic Church"

Reconciliation See the bulletin for scheduled individual opportunities or schedule an appointment by phoning Father Ed.

Baptism Celebrated during weekend Masses. Parents should contact the Parish Office for information.

Marriage Contact the Parish Office at least six months prior to the wedding for information.

Bulletin Deadline Items are due in the Parish Office by 9:00 am on Monday for the following weekend. Phone or email items to: [email protected].

Page 2: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

7KH�&DWKROLF�3DULVKHV�RI�6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU�DQG�6DLQW�:HQGHO 5HVW�,Q�3HDFH�-�:H� H[WHQG� RXU� V\PSDWK\�WR� %HFN\� .LHVHO� RI� 6DLQW� )UDQFLV� ;DYLHU�3DULVK�XSRQ�WKH�GHDWK�RI�KHU�IDWKHU�5RQQLH�(OOLV� ZKR� GLHG� RQ�$XJXVW� ���� ������:H�

H[WHQG�RXU�V\PSDWK\�WR�7RQ\�%HUNHPHLHU�RI�6DLQW�:HQGHO�3DULVK�XSRQ� WKH�GHDWK�RI�KLV� VLVWHU�)D\�+HLO�ZKR�GLHG�RQ�6HSWHPEHU���������� 'HDU� 6DLQW� :HQGHO� DQG� 6DLQW� )UDQFLV�;DYLHU�3DULVK�0HPEHUV� �����7KH� WZHQW\-RQH� VZHHW� ILUVW� JUDGH�����VWXGHQWV�DW�6DLQW�:HQGHO�&DWKROLF�6FKRRO�ZRXOG� OLNH� \RXU� DVVLVWDQFH� ZLWK� DQ�������H[FLWLQJ�RSSRUWXQLW\��:H�DUH� ORRNLQJ� IRU�YROXQWHHUV� WR�EH�3UD\HU� 3DUWQHUV� ZLWK� WKH� FKLOGUHQ� DW� 6DLQW� :HQGHO�������&DWKROLF� 6FKRRO�� 7KLV� LV� D� YHU\� VSLULWXDO� ZD\� WR� JHW�������LQYROYHG� ZLWK� RXU� DPD]LQJ� VFKRRO�� 7KLV� SURMHFW� ZLOO� EH�XSOLIWLQJ� IRU� DOO� LQYROYHG��:H� DVN� WKDW� \RX� FRPPXQLFDWH�ZLWK�\RXU�SUD\HU�SDUWQHU�RQFH�SHU�PRQWK�ZLWK�D�VPDOO�QRWH�RU�FDUG��3OHDVH�QR�PRQHWDU\�JLIWV��MXVW�D�JLIW�RI�\RXU�WLPH�DQG� SUD\HUV�� 7KH� FKLOGUHQ� DUH� YHU\� H[FLWHG� DERXW� WKLV����SURMHFW�� ,I� \RX�ZRXOG� OLNH� WR� EH� D� SDUW� RI� WKLV� ZRQGHUIXO�RSSRUWXQLW\��SOHDVH�FDOO�WKH�VFKRRO�RIILFH�DW����-�����IURP������DP�XQWLO������SP�0RQGD\� WKURXJK�)ULGD\��:H�KRSH�WR�KHDU�IURP�\RX�VRRQ���:H�ZRXOG�OLNH�WR�VWDUW�WKLV�SURMHFW�VRRQ������ �������������������������7KDQN�\RX� �������������������������0UV�� &DUULH� 6FKXOHU� DQG� WKH� �VW� *UDGH� �����������6WXGHQWV�RI�6DLQW�:HQGHO�&DWKROLF�6FKRRO

6XQGD\� 0RUQLQJ� 6DLQW� :HQGHO�����&KLOGUHQ¶V� /LWXUJ\� -� � ZLOO� QRW� EH�PHHWLQJ�DW�WKLV�WLPH�GXULQJ�WKH������DP�6XQGD\�PRUQLQJ�0DVV��,QVWHDG�ZH�ZLOO�KDYH� ³&KLOGUHQ� &HOHEUDWH´� OHDIOHWV��VDPH� SURJUDP� DV� ODVW� \HDU�� DQG�������LQGLYLGXDO� FUD\RQV� DYDLODEOH� IRU������

FKLOGUHQ�DJHV��-���DV�WKH\�ZDON�LQ�WKH�GRRU�IRU�0DVV��7KH�IROORZLQJ� OLQN�� KWWSV���ZZZ�\RXWXEH�FRP�SOD\OLVW"OLVW 3/%4,=T�QO:TWY�[ONH(7�Q'\O.7**]$ER� LV� WR� D�VKRUW� YLGHR� ZLWK� D� *RVSHO� UHIOHFWLRQ� DQG� 6DLQW� IRU� HDFK�ZHHN��:H�HQFRXUDJH�HYHU\� IDPLO\�ZLWK� VPDOO� FKLOGUHQ� WR�ZDWFK� WKHVH� YLGHRV� DV� D� IDPLO\�� 7KH� YLGHRV� ZLOO� EH���������XSORDGHG� RQ� 6DLQW�:HQGHO� &KXUFK� )DFHERRN� SDJH� HYHU\�6DWXUGD\�� 7KH� *RRG� 6KHSKHUG� 3UD\HU� $SRVWRODWH�3UD\HU�'D\ ZLOO�EH�WKLV�7XHVGD\��%RWK�6DLQW�)UDQFLV� ;DYLHU� ��� D�P�-�� S�P��� DQG� 6DLQW���:HQGHO� ��� D�P�-��� S�P��� FKXUFKHV� ZLOO� EH�RSHQ� IRU� DQ\RQH� WR� FRPH� VSHQG� VRPH� TXLHW�WLPH�ZLWK�RXU�/RUG� :H�FRQWLQXH� WR� HVSHFLDOO\� NHHS�RXU�%LVKRS�6LHJHO�DQG�DOO�RXU�UHOLJLRXV�LQ�SUD\HU��³2XU�/RUG�LQ�WKH�%OHVVHG� 6DFUDPHQW� KDV�+LV� KDQGV� IXOO� RI� JUDFHV�� DQG�+H�LV�UHDG\�WR�EHVWRZ�WKHP�RQ�DQ\RQH�ZKR�DVNV�IRU�WKHP�´�6DLQW�3HWHU�RI�$OFDQWDUD� �

7KRXJKWV�RQ�6WHZDUGVKLS ³)RU�LI�ZH�OLYH��ZH�OLYH�IRU�WKH�/RUG��DQG�LI�ZH�GLH��ZH� GLH�IRU�WKH�/RUG��VR�WKHQ��ZKHWKHU�ZH�OLYH�RU�GLH��ZH�

DUH�WKH�/RUG¶V�´��5RPDQV������ 7KLV�LV�WKH�HVVHQFH�RI�VWHZDUGVKLS�–�HYHU\WKLQJ�ZH�KDYH�DQG�HYHU\WKLQJ�ZH�DUH� LV�D�JLIW� IURP�*RG� :H�DUHQ¶W�³RZQHUV´�RI�DQ\WKLQJ��ZH�DUH�PHUHO\�³VWHZDUGV´�RI�WKH�JLIWV�WKDW�*RG�KDV�JLYHQ�XV�� HVSHFLDOO\�RXU� YHU\�RZQ� OLYHV� � 3UD\� WR�*RG�GDLO\�DQG�DVN�+LP�KRZ�+H�LV�FDOOLQJ�\RX�WR OLYH�WKH�OLIH�WKDW�+H�LQWHQGHG�IRU�\RX�

/LWXUJ\�6FKHGXOH�� 0RQGD\��6HSWHPEHU��� ���1R�0DVV�-�DW�6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU�&KXUFK� 7XHVGD\��6HSWHPEHU��� ���1R�0DVV�-�DW�6DLQW�:HQGHO�&KXUFK :HGQHVGD\��6HSWHPEHU��� ���1R�0DVV�-�DW�6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU�&KXUFK 7KXUVGD\��6HSWHPEHU��� ���1R�0DVV�-�DW�6DLQW�:HQGHO�&KXUFK� )ULGD\��6HSWHPEHU��� 6DWXUGD\��6HSWHPEHU��� �������SP�-�0DVV�-��DW�6DLQW�:HQGHO�LQ�:HQGHO�+DOO �����-HIIUH\�6��:LOO����/HRQDUG��0DU\�(OOHQ�=LOLDN 6XQGD\��6HSWHPEHU��� �������DP�-�0DVV�-�DW�6DLQW�:HQGHO�LQ�:HQGHO�+DOO �������������������%HWW\�:KLWH�����0DU\�5H[LQJ����)ULW]�0DUWLQ �������������������/DUU\�.RHVWHU���(G��&DUULH�+HOIULFK��� �������������������0HOYLQ�+HOIULFK����$OEHUW��9LROD�0DUWLQ �������������������.DWK\�/��6FKPLWW����)UDQFLV��0DU\�0DUWLQ� ������DP�-�0DVV�-�DW�6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU�LQ�&DIHWHULD �������������������5D\��/XF\�6FKPLWW����&KDUOHV��(UPD�+LUVFK

2Q�WKH�&RYHU�-�0HPRULHV�IURP�ODVW�\HDU�RQ�WKLV�ZHHNHQG�-������6DLQW�:HQGHO�6RFLDO������������

3OHDVH� +HOS� 8V�-�E\�FRQWLQXLQJ�WR� PDNH� \RXU� UHVHUYDWLRQV� IRU�0DVV� E\� ����� SP� RQ� )ULGD\����EHIRUH� WKH� FRPLQJ� ZHHNHQG¶V�

0DVVHV���7R�PDNH�\RXU�UHVHUYDWLRQ�IRU�0DVV�JR�WR�WKLV�OLQN���KWWSV���IRUPV�JOH�TKS0R(Y�NL*M�QDX�� RU� SKRQH� WKH� SDULVK�RIILFH� RU� HPDLO� UIHKUHQEDFKHU#HYGLR�RUJ�� ,I� \RX� KDYH� D�VWDQGLQJ�UHVHUYDWLRQ�IRU�0DVV�DQG�\RX�NQRZ�WKDW�\RX�DUH�QRW�JRLQJ�WR�EH�WKHUH�RQ�D�SDUWLFXODU�ZHHNHQG��SOHDVH�FRQWDFW�WKH�SDULVK�RIILFH�VR�D�VSDFH�LV�QRW�UHVHUYHG�IRU�\RX�ZKHQ�\RX�DUH�QRW�JRLQJ�WR�EH�SUHVHQW��� /LYH-VWUHDPLQJ� 0DVV� -� ,I� \RX� DUH� QRW�����FRPIRUWDEOH�UHWXUQLQJ�WR�0DVV��\RX�PD\�MRLQ�XV�DW������SP�IRU�WKH�6DWXUGD\�HYHQLQJ�0DVV�ZKLFK� ZLOO� FRQWLQXH� WR� EH� OLYH-VWUHDPHG�IURP�:HQGHO�+DOO�RQ�)DFHERRN�� � ,W�PD\�EH�YLHZHG�DW� WKDW�WLPH�OLYH�RU�DW�DQ\�WLPH�ODWHU�RQ�WKH�6DLQW�:HQGHO�)DFHERRN�SDJH�

6FULS� *LIW� &DUGV� -� FDQ�EH� SXUFKDVHG� DW� WKH����SDULVK�RIILFH�0RQGD\�-�)ULGD\��IURP������DP�WR������SP��4XHVWLRQV�FDOO�WKH�SDULVK�RIILFH�DW��������-���-������

6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU�3UD\HU�1HWZRUN� -�3UD\HU�UHTXHVWV�PD\� EH� PDGH� WR� 0DUJH� +DPPDQ� ����-���-������ RU��������0DUJDUHW�6KDIIHU������-���-�����RU����-���-������

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 3: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

�7ZHQW\-)RXUWK�6XQGD\�LQ�2UGLQDU\�7LPH�-�6HSWHPEHU����������� ��� 'D\V� IRU� /LIH� 3UD\HU� DQG� 3URFHVVLRQ� -�-RLQ� XV� DW� 5HLW]� 0HPRULDO� +LJK� 6FKRRO� DW� ��SP� RQ� 7XHVGD\�� 6HSWHPEHU� ���� DV� ZH� SUD\�ZLWK� %LVKRS� 6LHJHO� DQG� ZDON� WR� 3ODQQHG�3DUHQWKRRG�� -RLQ� WKH� RYHU� ���� SHRSOH� ZKR���DWWHQGHG� ODVW� \HDU� DV� ZH� VWDQG� XS� IRU� OLIH���)DFLDO� FRYHULQJV� UHTXLUHG��� 4XHVWLRQV"������

&RQWDFW�(ULF�DW�HJLUWHQ#HYGLR�RUJ��� 0DWHU� 'HL� &ODVV� RI� ����� 5HXQLRQ� -� 'XH� WR� WKH����������FRQWLQXLQJ� KHDOWK� SDQGHPLF�� LW� KDV� EHHQ� GHFLGHG� WR������FDQFHO�WKH�0DWHU�'HL�&ODVV�RI������VFKRRO�WRXU�RI�0DWHU�'HL� DQG� UHXQLRQ� OXQFKHRQ�ZKLFK� ZDV� WR� EH� DW� /RJDQV�5RDGKRXVH� RQ� 6DWXUGD\�� 6HSWHPEHU� ��� 7KLV� ZDV� WR����FHOHEUDWH� RXU� ��WK� $QQLYHUVDU\� +RSHIXOO\�� LW� FDQ� EH���UHVFKHGXOHG�IRU������

)ULHQGV�RI�WKH�3RRU�9LUWXDO�:DON�-� -RLQ� XV� IRU� D� 9LUWXDO� :DON� RQ���6DWXUGD\�� 6HSWHPEHU� ���� DQG� KHOS�VXSSRUW� WKH� ZRUN� RI� WKH� 6DLQW�����9LQFHQW�GH�3DXO��7KH�)ULHQGV�RI�WKH�3RRU :DON EHJDQ� DV� D� QDWLRQDO����

SURJUDP�ZLWK� WKH�SXUSRVH�RI�SURYLGLQJ� ORFDO�6RFLHW\�RI�6W�� 9LQFHQW� GH� 3DXO� &RQIHUHQFHV� DQG� &RXQFLOV� WKH������DGGLWLRQDO� IXQGV� WR� KHOS� VXSSRUW� WKHLU� VSHFLDO� SURMHFWV��3URFHHGV� IURP� WKH� )ULHQGV� RI� WKH� 3RRU� :DON� SURYLGHV�GLUHFW� HPHUJHQF\� DVVLVWDQFH� IRU� WKH� (YDQVYLOOH� 'LVWULFW�&RXQFLO�RI�7KH�6W��9LQFHQW�GH�3DXO�6RFLHW\�&OLHQWV��9LVLW�ZZZ�VYGSHYDQVYLOOH�RUJ�ZDON-IRU-WKH-SRRU�� IRU� PRUH�����LQIRUPDWLRQ�RU�WR�UHJLVWHU��

67(:$5'6+,3�2)�75($685(

6HSWHPEHU��

6$,17�)5$1&,6�;$9,(5�&+85&+�

&ROOHFWLRQ� (OHFWURQLF�*LYLQJ� :HHNO\�%XGJHWHG�$PRXQW�1HHGHG� +DLWL�3DULVK-6DLQW�$OEHUW�WKH�*UHDW�� +DLWL�/XQFK�3URJUDP�

��������� ��������� ��������� ������� ������

6$,17�:(1'(/�&+85&+�

&ROOHFWLRQ� (OHFWURQLF�*LYLQJ� :HHNO\�%XGJHWHG�$PRXQW�1HHGHG� <RXWK�&ROOHFWLRQ� %XLOGLQJ��*URXQGV�,PSURYHPHQW�)XQG� +DLWL�3DULVK-6DLQW�0LFKDHO�WKH�$UFKDQJHO�

��������� ��������� ����������

������ ������ �������

���������6WHZDUGVKLS�WKURXJK�WKH� �����6DLQW�9LQFHQW�GH�3DXO�6RFLHW\ 7KH�FKDOOHQJH�LQ�WRGD\¶V�*RVSHO��LV�WR�IRUJHW�KRZ�RWKHUV� KDYH�EHKDYHG� WRZDUG�XV� DQG� WR�ORRN� WR� *RG¶V� ZD\� RI� ORYLQJ� DQG��������������IRUJLYLQJ�� 2XU� IRFXV� PXVW� EH� RQ� *RG�� ,V�

WKHUH�D�QHLJKERU�RU� IULHQG�RI�\RXUV�ZKR� LV� LQ� WHPSRUDU\�QHHG�EHFDXVH�RI�D�ORVV�RI�D�MRE�RU�DQ�LOOQHVV"��3OHDVH�OHDYH�D� PHVVDJH� IRU� WKH� 6RFLHW\� RI� 6W�� 9LQFHQW� GH� 3DXO«ZH�ZDQW�WR�KHOS�

'R�6RPHWKLQJ�1REOH� 5HPHPEHU�<RXU�3DULVK�,Q�<RXU�:LOO�

7KDQN�<RX�WR�2XU�6SRQVRU�RI�WKH�:HHN �6WHYH�.RHVWHU�0DVRQU\��,QF�

3OHDVH�SDWURQL]H�RXU�VSRQVRUV�ZKR�PDNH�WKLV�EXOOHWLQ����� ��SRVVLEOH�DW�QR�FRVW�WR�RXU�SDULVKHV�

+\JLHQH� 3URGXFWV� $UH� 1HHGHG� -�:H�DUH����DVNLQJ� IRU� GRQDWLRQV� RI� VKDPSRR�����������GHRGRUDQW�� EDU� VRDS�� DQG� ERG\� ZDVK� IRU�WKRVH� WKDW� DWWHQG� 6LVWHU� -RDQQD¶V� 7DEOH��7KHVH�LWHPV�ZLOO�EH�JLYHQ�WR�WKRVH�LQ�QHHG��'RQDWLRQV�FDQ�EH�GURSSHG�RII�DW�WKH�6DLQW�:HQGHO�3DULVK�2IILFH� LQ� WKH� EDVNHW� E\� WKH� IURQW� GRRU� QRZ� XQWLO� WKLV�7KXUVGD\��6HSWHPEHU�����4XHVWLRQV�FRQWDFW�3DWW\�6HLEHUW�DW����-���-������0DQ\�WKDQNV�IRU��\RXU��VXSSRUW��

2QOLQH�*LYLQJ� -�SURYLGHV�D�FRQYHQLHQW�ZD\�IRU�SDULVKLRQHUV� WR� PDNH� ILQDQFLDO� FRQWULEXWLRQV� WR�WKHLU�SDULVK��,WV�VDIH�DQG�VHFXUH��7KURXJK�2QOLQH�*LYLQJ� \RX�PD\� VHW� XS� DXWRPDWLF� FRQWULEXWLRQV�DQG�FKDQJH�WKH�WLPLQJ�RU�DPRXQW�RI�\RXU�JLIW�DW�

DQ\� WLPH�� <RX� PD\� DOVR� PDNH� RQH-WLPH� GRQDWLRQV� IRU����VSHFLDO� FDXVHV��3OHDVH� JR� WR� WKH�ZHEVLWH� DGGUHVVHV� OLVWHG�EHORZ� IRU� \RXU� SDULVK� DQG� WKHQ� FOLFN� RQ� �&UHDWH� 1HZ���$FFRXQW�� DQG� FRPSOHWH� \RXU� LQLWLDO� DFFRXQW� UHJLVWUDWLRQ��4XHVWLRQV�FDOO�WKH�SDULVK�RIILFH�-�ZH¶UH�KHUH�WR�DVVLVW� 6DLQW� :HQGHO� &DWKROLF� &KXUFK� 2QOLQH� *LYLQJ��ZZZ�RVYRQOLQHJLYLQJ�FRP������� 6DLQW� )UDQFLV� ;DYLHU� &KXUFK� 2QOLQH� *LYLQJ��ZZZ�RVYRQOLQHJLYLQJ�FRP�������� +DYH� <RX� 'RZQORDGHG� 2XU� 1HZ� 3DULVK�$SS� <HW"� -� 7KH� 6DLQW� :HQGHO� DQG� 6DLQW���)UDQFLV� ;DYLHU� DSS� LV� QRZ� DYDLODEOH���������������WR� GRZQORDG� IRU� L3KRQH� DQG� $QGURLG�VPDUWSKRQHV��7KLV� IUHH�DSS�ZLOO� DOORZ�\RX� WR�VWD\� FRQQHFWHG�ZLWK�RXU� SDULVK�ZLWK� LQVWDQW� QRWLILFDWLRQV�DQG� HDV\-WR-DFFHVV� WR� WKH�ZHHNO\� EXOOHWLQ�� 7KLV� DSS� DOVR�KDV� D� EXQFK� RI� DGGLWLRQDO� IHDWXUHV� OLNH� SUD\HUV�� GDLO\�����UHDGLQJV��KHOSIXO� UHPLQGHUV� WR�VLOHQFH�\RXU�SKRQH�EHIRUH�0DVV�� DQG� PXFK� PRUH�� 7H[W� $33� WR� ������ WR� HDVLO\�GRZQORDG�WKH�IUHH�P\3DULVK�DSS�WR�\RXU�VPDUWSKRQH�WKHQ�VHDUFK�6DLQW�:HQGHO�DQG�6DLQW�)UDQFLV�;DYLHU��4XHVWLRQV�RU� QHHG� DVVLVWDQFH� FRQWDFW� 5KRQGD� YLD� HPDLO� WR������������UIHKUHQEDFKHU#HYGLR�RUJ� RU� FDOO� WKH� SDULVK� RIILFH� DW������������-���-�����

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 4: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

+HOS�6DLQW�:HQGHO�&DWKROLF�6FKRRO�UDLVH�021(<�6DLQW�:HQGHO�6FKRRO�KDV�SDUWQHUHG�ZLWK�DOO�$]]LS� ORFDWLRQV� WR�JLYH����EDFN�RQ�HDFK�SXUFKDVH� EHWZHHQ� QRZ� DQG�1RYHPEHU� ��� -XVW� VKRZ� WKH� EHORZ� WRNHQ� HDFK� WLPH� \RX�FKHFNRXW�DQG�ZH�FDQ�HDUQ�PRQH\��&OLS�WKLV�WRNHQ�RU VFUHHQVKRW�DQG�VDYH�WKLV�LPDJLQH�WR�\RXU�SKRQH�VR�\RX�KDYH�LW�DW�DOO�WLPH�

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 5: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 6: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

SAINT WENDEL CATHOLIC SCHOOL 4725 St. Wendel-Cynthiana Rd. Wadesville, IN 47638 Phone: (812) 963-3958 Fax: (812) 963-3061 E-mail: [email protected]

Mrs. Hallie Scheu, PRINCIPAL

September 7, 2020 Dear Saint Wendel and Saint Francis Xavier Parishioners,

Our parishioners have been so supportive in the past of Saint Wendel Catholic School and we once again need your help! Saint Wendel Catholic School is fortunate to offer the Scholarship Granting Organization (SGO) scholarships to students who want to attend Saint Wendel. We continue to have increased interest in this program from school families. Last year, we funded scholarships for 24 students totaling $19,341.00. We hope you will consider making a contribution to this program. The state released $12.5 million in tax credits on July 1, for this fiscal year (July 1, 2020-June 30, 2021). Tax credits for last fiscal year ran out in May, and some predict tax credits will run out before the end of this calendar year. If you are planning to make a donation this year, I encourage you to act soon. Our goal this year is to raise $21,315.00 to cover all students who have submitted applications.

As you are aware, this program supports low to middle-income families who attend Saint Wendel Catholic School and helps with eligibility for the voucher program. This program also provides an excellent incentive for donors through a generous 50% state tax credit.

Indiana's Scholarship Tax Credit Program was enacted in 2009. At that time, only students who entered kindergarten or transferred from public schools to non-public schools were eligible. Fortunately, the program was expanded in 2013, and now all non-public school students whose families fall within the income guidelines are eligible. One of the most important aspects of the program is that it is a pathway for voucher eligibility. As a school, we want to make sure that all students who meet the income guidelines for a voucher can receive one.

The funds for the Scholarship Tax Credit come from private donations. Corporate or individual tax payers can donate and receive a 50% credit against state tax liability for contributions to a certified Scholarship Granting Organization (SGO) in addition to their typical federal tax deduction. There is no limit to the amount of the donation as long as the state's cap of $12.5 million in tax credits has not been met. This program is a great opportunity to maximize your charitable giving and reduce your tax liability.

Your donation will help provide the gift of a Catholic education for Saint Wendel students. I sincerely hope you will help us take advantage of this amazing opportunity. If you would like to make an online donation, please go to www.i4qed.org/donate or use the donor form included in this bulletin. Please contact me with any questions at [email protected] or (812) 963-3958. We sincerely appreciate your support. God Bless, Hallie Scheu, Principal

WE LEARN. WE SERVE. WE ARE CHRISTLIKE. View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 7: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

Address: _____________________________________ Company/Organization: _________________________ City, State, Zip: ________________ ___ ___________ Phone (h) ________________ (w) ________________

Yes! I/We will invest in the education of children! I/We give $_____________ make checks payable to: Institute for Quality Education

Name: _________________________________ Address: _______________________________ City, State, Zip: ___________ ___ __________ Phone: ________________________________ E-mail: ________________________________ r Yes, please send me my tax certification number by email Designated School(s): __________________________________________________________________________ Institute For Quality Education, Inc. does not allow earmarking for individual students. Signature _________________________________ Date ________________________ Please send this card along with your payment to:

101 W. Ohio Street, Ste. 700, Indianapolis, IN 46204

office 317.951.8781 – fax 317.951.8783

Please keep a copy for your records

r Cash/Check Enclosed Check #___________ To make a credit card or stock gift please go to www.i4qed.org/donate

Institute for Quality Education

The Institute For Quality Education is a 501(c)3 charity which provides

tuition assistance to low-income students.

The donor designates $_____________ of this gift to Institute for Quality Education, Inc., a charity recognized as a “scholarship granting organization” under Indiana Code 20-51-1-7, to be used only for a “school scholarship program” certified by the Indiana Department of Education under Indiana Code 20-51-3-1. Institute for Quality Education, Inc. is authorized to make application on behalf of the donor with the Indiana Department of Revenue for a tax credit for this contribution under Indiana Code 6-3.1-30.5 (The Indiana School Scholarship Tax Credit Program).

View this bulletin online at www.DiscoverMass.com

Page 8: 7LP HBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB BBBBBB BBBBBB BBBBBBBBBB B Th e Cath olic Parish es o f Saint Francis Xa vier & …

2435COMMUNITY STATE BANK

OF SOUTHWESTERN INDIANACynthianaSt. Philip

St. WendelMt. Vernon

PoseyvilleNew Harmony

812-874-3641 or 963-3033Equal Housing Lender

www.csbswin.comMember FDIC

Werry Funeral HomesIrrevocable Trust & Pre-arrangements

Poseyville874-2418

New Harmony682-4261

wer r y f u ner a l home s .c om www.DonutBank.com

William H. BenderAttorney at Law

17 W. Main, Poseyville, IN 47633

812-874-3636MEDICARE SUPPLEMENTS

CALL Bill Yarborfor answers & solutions

(812) 483-4670110 S. Weber Dr.

[email protected]

1198 S. Kiesel Dr., Princeton

Randy Kiesel, President812-386-6580

w w w.kieselent.com

AIR CONDITIONING

LAPPEHTG. & AIR COND.

621 N. 9th Ave.ED LAPPE

425-9464

BLANKENBERGERBROTHERS, INC.

ParishionersGeneral Contractor

Earthwork • Utilities • Bridges

812-845-2717

521 Church St.812-682-3303

theyellowtavern.comMon-Thurs:

11 am - 10 pmFri-Sat:

11 am - 11 pmClosed on Sundays

YELLOW TAVERN

new harmony, indiana12820 Cynthiana Rd., Evansville, IN 47720

812-963-5014SENIORS • CHILDREN

FAMILIES • WEDDINGS • PETSwww.straubphotography.com

MattSchapker

ofEvansville

1804 Stringtown Rd.812-491-9475

[email protected]

812-963-3464

Veterinary Hospital, Inc.

9500 Big Cynthiana Rd.

Backhoe Service Dirt HaulingSkidsteer Rock HaulingDozer Service TrachoeSeptic Systems Scraper Service

W.J. MARTINEXCAVATING

14838 Buente Rd.Farm • Commercial • Residential

William J. Martin 812-963-6753

SCHMITTAG PRODUCTS

8324 St. Wendel-Cynthiana Rd.812-845-2591

Livestock Nutritionbacks your investmentin Vigortone Products.

Construction Inc.812-963-9540

812-963-3435

Toro • Ariens • Gravely • StihlSales & Service

www.strauboutdoorpower.com812-963-5024

14101 Hwy. 65

JL HIRSCHSupermarket

8 W. Main St.Poseyville

812-874-2719

Mark A. PeachPresident

Map Oil Company, Inc.139 IL Rt. 1Grayville, IL 62844Office: (618) 375-7616

Office: (618) 375-7616Email: [email protected]

David KoesterMasonry, Inc.

963-9456

24 HOURSERVICE

812-963-3312DBA St. Wendel Auto

Wilderman EnterprisesParts & Service

13715 St. Wendel Rd.Dennis & Pam Wilderman

WOODY SAYS:“WE CARRY YOUR WORRIES AWAY”

WE CLEAN:SEPTIC TANKS • D-BOXES • FIELD BEDS

SAND TRAPS • GREASE TRAPS

812-457-0527

Recipient of the 2016 BBB Torch Award*AAA Approved Auto Repair Facility*

9019 Hwy. 66Wadesville, IN 47638

985-30003400 Stocker Dr.

Evansville, IN 47720

(812) 424-8100

www.pinehavennursingrehab.com

ST. WENDELATHLETIC CLUB INC.

Serving Youth through BaseballSince 1949

www.leaguelineup.com/stwendelyouthbaseball

2607 W. Baseline Rd.812.963.0967

www.hornville.com

Hornville Tavern& Catering YIKES! Sam RiggsCall or Text

(812) 647-1428

www.fikespestcontrol.com

14930 Bender Rd. 963-5011

Thank You for Choosing

812-426-0481arc-construction.com

EISTERHOLDSeed Service812-673-4766

6001 Hwy. 165Poseyville

DOWNTOWN 465-5566NORTH PARK 465-5550WESTSIDE 465-6767

Knights of St. John’sSt. Ann’s Auxiliary Home

Beautiful Rental HallParties/Receptions

AnniversaryDelicious Home Cooked Meals

Information

812-963-9369

4424 St. Wendel Rd.812-963-0944

WELDINGMECHANICAL

FIELD SERVICESSPECIALTY

FABRICATIONBradley B. Stevens, parishioner

[email protected]

423-64712601 W. Franklin St., Evansville

St. Joe Inn & Restaurant

9515 St. Wendel Rd. 963-9310

Mary Ellen Ziliak RN812-454-8313

[email protected]/MEZiliak

CBD/CBG productshealth & wealth opportunities

ZiliakFinancial Services

Insurance & InvestmentsRoger E. Ziliak, CLU

812-454-8312

Hair • Nails • Waxing

5021 N. First Ave. Evansville 422-5000

Solar Energy

ResidentialCommercial

eco-power-solutions.com

New Construction Remodels

812-568-9590Parishioners

Repairs Radiant Systems

Get Relief withNo Surgery, Shots,

or Addictiveand Dangerous

Medications100% Non-invasive • No Side Effects

ackermanchiropractic.com812.673.4947

7125 Hwy. 66 • Wadesville

· HEATING· COOLING· dUCT CLEANING

812-768-6161www.pcshvac.comPat & Krista Gick/Owners

Family | Cosmetic | Implant

www.hippdentistry.com

812-768-6700

Steve KoesterMasonry, Inc.812.760.2754

In Loving MemoryCharles AngermeierJoe & Elvera Arnold

Paul ArnoldJerome Elpers

Richard E. HallJoe Heldt

Marvin & Rosalie HeldtTony Kiesel

Rick KisselRon KnaebelLarry KoesterOscar Koester

Jo Ann K. LauderdaleNeil Long

Candace R. MartinJoe Martin

Mary E. MartinTed & Dolly Martin

Tim MartinNorman J. Schapker

Bernard SchmittKathy Lynn Schmitt

William & Virginia SchmittHarold Schnur

Kevin J. SeibertMichael Shaffer

Raymond M. StrattonClinton & Beatrice WeisJacob & Matilda Weis

Freeman WillMelvin Williams

SERVE YOUR COMMUNITY • STRENGTHEN THE CHURCH • CHANGE THE WORLD

Discover a Career with the Knights of Columbus

LIFE INSURANCE • DISABILITY INCOME INSURANCE • LONG-TERM CARE INSURANCE • RETIREMENT ANNUITIESPhillip Stackowicz, FIC

General Agent574-282-1082

[email protected]/joinus

View Our Parish Supporters at www.DiscoverMass.com

© 2020 DIOCESAN