30 Nov 2012

of 14 /14
nUOr, ewH«$dma, {X. 30 Zmoìh|~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 88 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r "Am°ñH$agmR>r XO}Xma H$WmZH$ hdo' Am°ñH$a nwañH$ma àmá H$am¶Mm Agob, Va XO}Xma$H$WmZH$mgh ˶mMr ‘m§S>Ur CÎm‘ AgUo Amdí¶H$ Amho. - nmZ 3 ImUtÀ¶m OrnrEg gìh}gmR>r g{‘Vr Jmoì¶mVrb ImUtMo OrAmo ‘°qnJ H$aʶmgmR>r H|$Ðr¶ ImU ã¶wamoÀ¶m {ZX}emà‘mUo amÁ¶ gaH$maZo {deof g{‘Vr ñWmnZ Ho$br Amho. - nmZ 2 ... Va g§KmVyZ dJimdo … V|Sw>bH$a _m¶m H$m_{Jar~m~V {ZdS> g{_Vr g‘mYmZr Zgë¶mg _bm g§KmVyZ dJiÊ`mV `mdo, Ago ‘V g{MZZo 춺$ Ho$bo Amho. - nmZ 14 [a Pìh© ~±H$ Am{U gaH$mar Vob H§$nÝ`m `m§À`mV gÜ`m XadmT>rMr Mwag gwê$ Amho. Joë`m 18 ‘{hÝ`m§V 12 doim ì`mO XadmT> Pmbr Amho Am{U 13 ‘{hÝ`m§V 10 doim ì`mO XadmT> Pmbr Amho. H$ma IaoXr H$ê$ BpÀN>Umè`m§gmR>r hr XadmT> åhUOo Xþhoar Q>mobM Amho. {S>g|~a 2010 nmgyZ noQ´mob‘Ü`o {bQ>a‘mJo EHy$U 13.58 én`m§Mr dmT> Pmbr Amho. XadmT>r‘wio bmoH$m§da aS>Ê`mMr doi Ambr Amho. én`mMo ‘yë` Kgaë`mZo Am{U H$ÀÀ`m VobmÀ`m ^mdmV Joë`m H$mhr H$mimV dmT> Pmë`mZo hr XadmT> H$amdr bmJbr Agë`mMo gaH$mar Vob H§$nÝ`m§Mo åhUUo Amho. S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMo ‘yë` ‘moR>çm à‘mUmV Kgabo Amho. Joë`m XmoZ dfmªVrb én`mMr ZrMm§H$s nmVir JmR>br Jobr Amho. Ë`m_wio H$ÀÀ`m VobmÀ`m Am`mVrgmR>r A{YH$ ‘yë` Úmdo bmJVo Am{U noQ´mobÀ`m XamV dmT> hmoVo. Ë`mVM 15 gßQ>|~a amoOr [aPìh© ~±Ho$Zo à‘wI ì`mOXamV nmd Q>¸$m dmT> Ho $ë`m‘w io ~± H$m§ Mm {ZYr ì`dñWmnZmdarb IM© dmT>Uma Amho . Ë`m‘w io ~± H$m§ Zr ì`mOXadmT>rMo g§Ho$V {Xbo AmhoV. `m‘wio H$Om©À`m ‘m{gH$ hßË`mV (B©E‘Am`) dmT> hmoD$ eH$Vo. åhUOo EH$sH$S>o H$ma IaoXr H$aÊ`mMm IM© dmT>V AgVmZm XþgarH$S>o H$mada hmoUmam B§YZmMm IM©hr dmT>Uma Amho. CXmhaUM ¿`m`M§ Va Joë`m 16 ‘{hÝ`m§V XoemVbr gJiçmV ñdñV _méVr H$ma Agboë`m ‘méVr gwPwH$s AëQ>mo `m H$maÀ`m AmoZa{en H$m°ñQ>‘Ü`o 14 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. H$Om©darb ì`mOXa dmTy>Z 12 Q>ŠŠ`m§ da nmo Mbm Amho . åhUOo M VrZ df} w XVrÀ`m H$Om© da 20, 000 én`o A{YH$ ì`mO Úmdo bmJUma Amho. gdmªV ‘moR>m IM© hm B§YZmMm Amho. `m‘wio H$ma Mmb{dÊ`mMm nwT>rb nmM dfmªVrb IM© {H$_mZ 80 hOma én`m§Zr dmT>bm Amho . ‘o 2010nmgyZ B§YZmdarb gd©gmY én`m§ Zr dmT>bm Amho . no Q´ mo bÀ`m dmT>Ë`m Xam‘w io dmT>U g§^mì` H$ma J«mhH$ {S>Pob, grEZOr Am{U EbnrOr ì àmYmÝ` Xo D$ eH$Vmo . nU, ho n`m© `hr \$ma H$mi ñdñV H$maMm Am{U Eg`yìhtMm gwigwimQ> nmhVm {S>Pob H$aÊ`mMm Am{U Eg`y ìhtda Q>° Šg bmdÊ`mMm gaH$ma `oË`m H$mhr ìmîmmªV {S>Pob H$ma hr noQ´>mobÀ`m ~amo~arb Zmhr. n`m©`r B§YZmda MmbUmè`m H$maÀ`m {H$‘Vr _wi EbnrOr H$magmR>r gw‘mao 35 hOma én`o, Va grEZ dmT>Vm dmT>Vm dmT>o ^o{Xbo H$maIaoXrhr _hmJ Am{U H$ma dmnaUohr I nmZ 9 ìh°Q> Am{U nadmZm ewëH$m§À¶m dmT>rZ§Va AmVm goëg Q>°³g, E³gmB©O S>çwQ>r, gpìh©g Q>°³g AmXr dmT>dm Am{U n[apñWVr nhm. hdm‘mZ BYa-CYa H$‘mb … 33.2 {H$‘mZ … 22.9 AmЩVm … 63 % gmoZo … < 31,574 (10 J«°‘) Mm§Xr … < 63,000 (1 {H$bmo) go Ýgo ³g … 19170.91 (328.83) {ZâQ>r … 5825.00 (97.55) á á ‘ZnmM o gmV H$m o Q>r J o b o H w $R> o ? gaH$mar {ZYrbm ’ w $Q>bo nm¶, ‘hmnm ¡ am § MmM Jm ¡ ߶ñ’$m o Q>, XjVm Im˶m‘m’ © $V Mm ¡ H$er nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … ‘hmZanm{bHo$bm {‘imbobm 6 H$moQ>r 87 bmI én¶m§Mm gaH$mar {ZYr Jm¶~ Pmbm Agë¶mMm Jm¡ß¶ñ’$moQ> ‘hmnm¡a d¡Xohr ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bm Amho. ¶m àH$aUr XjVm Im˶m‘m’©$V Mm¡H$er ìhmdr, Aer ‘mJUr ˶m§Zr Ho$br Amho. "‘Znm'bm Joë¶m H$mhr dfmªV 13 H$moQ>r 33 bmI én¶m§Mm {ZYr gaH$maH$Sy>Z àmá Pmbm AgyZ ¶mVrb 6 H$moQ>r 46 bmI én¶o Im˶mV {e„H$ AmhoV. Cd©[aV nmdUogmV H$moQ>tMm {heo~ {‘imbobm Zmhr. ¶m‘wioM ‘Znm Am{W©H$ AS>MUrV Ambr Agë¶mMo ˶m§Zr ñnï> Ho$bo Amho. Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ ghmì¶m doVZ Am¶moJmMr WH$~mH$s, ^{dî¶ {Zdm©h {ZYr d gaH$maH$Sy>Z Ambobm {ZYr EH$mM Im˶mV O‘m Ho$bm OmV hmoVm. nU AmVm ImVr doJdoJir Ho$ë¶mZo gaH$mar {ZYrMr a¸$‘ gmnS>V Zgë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho. ¶m g§X^m©V ‘§Jidmar ñWm¶r g{‘VrMr ~¡R>H$ Pmbr. ˶mV ¶m àH$aUmMr Mm¡H$er H$aʶmMo R>abo Amho. VgoM ghmì¶m doVZ Am¶moJmMr WH$~mH$sMr 1 H$moQ>r 37 bmI én¶m§Mr a¸$‘ Im˶mV ^abobr Zgë¶mMo AmT>iy Z Ambo Amho . hm {ZYr Hw$R>o Jobm? ¶mbm Omo H$mUr O~m~Xma Amho ˶mÀ¶mda H$madmB© ìhm¶bmM hdr, Aer ‘mJUr ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$br Amho. Joë¶m Am{W©H$ dfmªMo ~OoQ> V¶ma Ho $ë¶mZ§ Va hm Kmo i {Z‘m© U Pmbm Amho . ‘wimV ~OoQ> MwH$sÀ¶m nÕVrZo V¶ma Ho$bo hmoVo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Joë¶m H$mhr dfmªVrb WH$~mH$s 9 H$moQ>r én¶m§da nmohMbr Agë¶mMohr ˶m§Zr ñnï> Ho$bo. Xaå¶mZ, AmO ~mOmamVrb Kmo Q>mù¶mg§ X^m© V ~mo bmdʶmV Ambo br ~¡R>H$ nwT>o T>H$bʶmV Ambr AgyZ Vr 6 {S>g|~a amoOr hmoUma Amho. ~m o Jg Ahdmb hm ° arPm o Z EOÝgrbm ^m o dUma nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : [aìha {àÝgog OhmOmMo g§nyU© Adeof H$mT>ë¶mMm ImoQ>m XmIbm XoUmè¶m ‘ogg© ݶy hm°arPmoZ gìh}Ag© ¶m EOÝgrda H$madmB© H$aʶmV ¶oUma Amho, Va ho H§$ÌmQ> {Xboë¶m A[ah§V {eqnJ H§$nZrbm nwÝhm EH$ g§Yr XoʶmV ¶oUma Amho. [aìha {àÝgogMo Adeof {e„H$ am{hë¶m‘w io ho H§ $ÌmQ> Xo VmZm KmVbo ë¶m AQ>tMm ^§J Pmë¶mMm Xmdm gaH$maZo Ho$bm Amho. VgoM ~moJg à‘mUnÌ XoUmè¶m ‘w§~B©Vrb ‘ogg© hm°arPmoZ gìh}Ag© H§$nZrbm ZmoQ>rg ~OmdʶmV Amë¶mMr ‘m{hVr n¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr {Xbr. ZXrV ê$Vbobo [aìha {àÝgog H$mT>ʶmgmR>r A[ah§V H§$nZrbm 99 H$moQ>r én¶m§Mo H§$ÌmQ> {Xbo hmoVo. 11.32 hOma ‘o[Q´>H$ Q>Z dOZmMo ho bmoI§S>r Adeof g‘wÐmVyZ H$mT>ë¶mMm Xmdm ¶m H§$nZrZo Ho$bm hmoVm. na§Vw amï´>r¶ g‘wÐ {dkmZ g§ñWoZo (EZAm¶Amo) Ho$boë¶m gd}jUmVyZ [aìha {àÝgogMo Adeof VgoM am{hë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. ˶m‘wio hm°arPmoZ gìh}Ag©Zo {Xbobm Ahdmb ImoQ>m R>abm Amho. (A{YH$ d¥Îm nmZ 2) Jmio H$m¶Xoera H$aʶmgmR>r ewëH$ KoVbo ‘mH}$Q>‘Yrb ~oH$m¶Xoer[a˶m hñVm§V[aV Ho$bobo Jmio H$m¶Xoera H$aʶmgmR>r ¶mnydu ewëH$ KoVbo Agë¶mMm Q>mobm ‘hmnm¡am§Zr {damoYH$m§Zm hmUbm Amho. ‘mH}$Q> àH$ën hm ‘w»¶‘§Í¶m§Zr C^mabobm Mm§Jbm àH$ën Amho. nU MwH$sÀ¶m bmoH$m§À¶m hmVmV Vmo Joë¶mZo ˶mV KmoQ>mim Pmbm. ˶mMr AmVm Mm¡H$er H$ê$Z VmoS>Jm H$mT>bm OmV AgVmZm {damoYH$ ˶mV AS>Wim {Z‘m©U H$aV Agë¶mMm Amamon ˶m§Zr Ho$bm Amho. H$‘©Mmè¶m§Zm doioV nJma, gmS>oAmR> H$moQ>r én¶o {e„H$ ‘hmZJanm{bHo$H$S>o gܶm 6 H$moQ>r 45 bmI én¶m§Mm {ZYr CnbãY Amho. VgoM AmO gaH$maH$Sy>Z 1 H$moQ>r 95 bmI én¶o noQ´>mobdarb OH$mV {‘imbr Amho. ˶m‘wio H$‘©Mmè¶m§À¶m nJmamgmR>r ‘ZnmMr H$m¶‘ R>od ‘moS>ʶmMr pñWVr {Z‘m©U Pmbobr Zmhr. H$‘©Mmè¶m§Zm doioV nJma {‘iUma AgyZ ZJagodH$m§Zm ‘mZYZhr {‘iob, Ago AmO ‘hmnm¡a ZmB©H$ ¶m§Zr ñnï> Ho$bo. VgoM Joë¶m gmV ‘{hݶm§V ‘Znmbm 11 H$moQ>r én¶m§Mm ‘hgyb {‘imbm Amho. àW‘M 7 H$moQ>r én¶m§Mr KanÅ>r O‘m Pmbr Amho, Ago ˶m åhUmë¶m. n H$madmB© Mm AmXo e, Zmo Q>rg Omar n A[ah§ Vbm nw Ýhm EH$ g§ Yr [aìha {àÝgo g àH$aU Bâ’$sMm AmO g‘mam o n Vo bJy A[^Zo Vo ~mbH¥ $îUZ à‘w I AmH$f© U nUOr, [X. 29 (à[V[ZYr) : 43 ì¶m Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmo ËgdmÀ¶m g‘mamo n gmohù¶mV VobJyVrb à[gÜX A[^ZoVo ~mbH¥$îUZ d Am°ñQ´>o{b¶mMo à{gÜX {MÌnQ> {Z‘m©Vo nm°b H$m°³g à‘wI A{VWr åhUyZ CnpñWV amhUma AmhoV. VgoM ‘hmoËgdmMr gm§JVm H$aʶmV ¶oUmè¶m "X [ab³Q>§Q> ’$§S>m‘|Q>{bñQ>' ¶m {MÌnQ>mÀ¶m {X½Xe©H$ ‘ram Zm¶a CnpñWV AgVrb. g‘mamon gmohù¶mdoir "CËH¥$ï> {MÌnQ>', "CËH$¥ï> {X½Xe©H$', CËH$¥ï> A{^ZoVm Am{U A{^ZoÌr VgoM Img Á¶war nwañH$ma d "g|Q>oZar p’$ë‘ Adm°S>©' Ago nwañH$ma {Xbo OmVrb. à[gÜX H$mo[aAmoJ«m’$a bm|JrZg ’$ZmªS>rg gm§ñH¥$[VH$ H$m¶©H«$‘ gmXa H$ê$Z H$m¶©H«$‘mbm a§JV AmUUma Amho. aoëdoÀ¶m Y³³¶mZo {dÚm{W©Zr R>ma ‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) … Zwdo ¶oWo H$moH$U aoëdoÀ¶m Y³³¶mZo {edg¥îQ>r A‘aZmW nm§S>o hr {dÚm{W©Zr OmJrM R>ma Pmbr. ~oVmi^mQ>r ¶oWrb {dÚmb¶mV ZddrÀ¶m B¶ÎmoV {eH$Umar hr {dÚmWuZr Amnë¶m AmB©-d{S>bm§~amo~a Zwdo ¶oWo amhV hmoVr. (g{dñVa d¥Îm nmZ 12) 30goa1_Layout 1 29-11-2012 22:27 Page 1

description

Goa,NewsmLocal

Transcript of 30 Nov 2012

Page 1: 30 Nov 2012

nUOr, ewH«$dma, {X. 30 Zmoìh|~a 2012 n df© … 1, A§H$ … 88 n nmZo 14 n < 3 n www.dainikherald.com

Amnb§, Amnë¶mgmR>r, gdmªgmR>r

"Am°ñH$agmR>r XO}Xma H$WmZH$ hdo'Am°ñH$a nwañH$ma àmá H$am¶Mm Agob, Va XO}Xma$H$WmZH$mgh˶mMr ‘m§S>Ur CÎm‘ AgUo Amdí¶H$ Amho. - nmZ 3

ImUtÀ¶m OrnrEg gìh}gmR>r g{‘VrJmoì¶mVrb ImUtMo OrAmo ‘°qnJ H$aʶmgmR>r H|$Ðr¶ ImU ã¶wamoÀ¶m{ZX}emà‘mUo amÁ¶ gaH$maZo {deof g{‘Vr ñWmnZ Ho$br Amho. - nmZ 2

... Va g§KmVyZ dJimdo … V|Sw>bH$a_m¶m H$m_{Jar~m~V {ZdS> g{_Vr g‘mYmZr Zgë¶mg _bm g§KmVyZdJiÊ`mV mdo, Ago ‘V g{MZZo 춺$ Ho$bo Amho. - nmZ 14

$

[aPìh© ~±H$ Am{U gaH$mar Vob H§$nÝ`m m§À`mV gÜ

`m XadmT>rMr Mwag

gwê$ Amho. Joë`m 18 ‘{hÝ`m§V 12 doim ì`mO

XadmT> Pmbr Amho

Am{U 13 ‘{hÝ`m§V 10 doim ì`mO XadmT> Pmb

r Amho. H$ma IaoXr H$ê$

BpÀN>Umè`m§gmR>r hr XadmT> åhUOo Xþhoar Q>mobM A

mho. {S>g|~a 2010 nmgyZ

noQ´mob‘Ü`o {bQ>a‘mJo EHy$U 13.58 én`m§Mr dmT

> Pmbr Amho. XadmT>r‘wio

bmoH$m§da aS>Ê`mMr doi Ambr Amho. én`mMo ‘yë`

Kgaë`mZo Am{U H$ÀÀ`m

VobmÀ`m mdmV Joë`m H$mhr H$mimV dmT> Pmë`mZ

o hr XadmT> H$amdr bmJbr

Agë`mMo gaH$mar Vob H§$nÝ`m§Mo åhUUo Amho.

S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMo ‘yë` ‘moR>çm à‘mUmV

Kgabo Amho. Joë`m

XmoZ dfmªVrb én`mMr ZrMm§H$s nmVir JmR>br J

obr Amho. Ë`m_wio H$ÀÀ`m

VobmÀ`m Am`mVrgmR>r A{YH$ ‘yë` Úmdo bmJVo A

m{U noQ´mobÀ`m XamV dmT>

hmoVo. Ë`mVM 15 gßQ>|~a amoOr

[aPìh© ~±Ho$Zo à‘wI ì`mOXamV nmd Q>¸$m dmT>

Ho$ë`m‘wio ~±H$m§Mm {ZYr ì`dñWmnZmdarb IM© dm

T>Uma Amho. Ë`m‘wio ~±H$m§Zr

ì`mOXadmT>rMo g§Ho$V {Xbo AmhoV. `m‘wio H

$Om©À`m ‘m{gH$ hßË`mV

(B©E‘Am`) dmT> hmoD$ eH$Vo. åhUOo EH$sH$S>o H$

ma IaoXr H$aÊ`mMm IM©

dmT>V AgVmZm XþgarH$S>o H$mada hmoUmam B§YZmM

m IM©hr dmT>Uma Amho.

CXmhaUM ¿`m`M§ Va Joë`m 16 ‘{hÝ`m§V XoemV

br gJiçmV ñdñV

_méVr H$ma Agboë`m ‘méVr gwPwH$s AëQ>

mo `m H$maÀ`m AmoZa{en

H$m°ñQ>‘Ü`o 14 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. H$Om©d

arb ì`mOXa dmTy>Z 12

Q>ŠŠ`m§da nmoMbm Amho. åhUOoM VrZ df} ‘wXVrÀ`

m H$Om©da 20, 000 éno

A{YH$ ì`mO Úmdo bmJUma Amho. gdmªV ‘moR>m IM

© hm B§YZmMm Amho. m‘wio

H$ma Mmb{dÊ`mMm nwT>rb nmM dfmªVrb IM© {H

$_mZ 80 hOma én`m§Zr

dmT>bm Amho . ‘o 2010nmgyZ B§YZmdarb gd©g

mY

én`m§Zr dmT>bm Amho . noQmobÀ`m dmT>Ë`m Xam‘wio d

mT>U $ >

g§ mì` H$ma J«mhH$ {S>Pob, grEZOr Am{U EbnrO

r ì $

àmYmÝ` XoD$ eH$Vmo. nU, ho n`m© hr \$ma H$mi ñd

ñV >

H$maMm Am{U Eg`yìhtMm gwigwimQ> nmhVm {S>P

ob > $

H$aÊ`mMm Am{U Eg yìhtda Q>°Šg bmdÊ`mMm gaH$ma

`oË`m H$mhr ìmîmmªV {S>Pob H$ma hr noQ´>mobÀ`m ~amo~

arb $

Zmhr. n`m©`r B§YZmda MmbUmè

`m H$maÀ`m {H$‘Vr _wi

EbnrOr H$magmR>r gw‘mao 35 hOma én`o, Va gr

EZ > >

> $ > $

> $ $ > $

> $ $ $

> >

>

> > $

> >

$ $ $ $ >

>

> $ $ $

$ $ $ > $

$ $ $ $ $

> > > $

dmT>Vm dmT>Vm dmT>o o{Xbo >H$maIaoXrhr _hmJ Am{U

H$ma dmnaUohr I $

$ $ > $

> $ >

>

$ >

> $ $ >

$

$ > $

> $ $ > $

> > >

$ > >

> > $ > >

$ > $ $ >

> > $

> > > $ >

> >

> > >

> >

> > >

> > > $

$ >

$

> $ >

> > > >

> > >

$ $

> $ >

> >

> >

> $ > >

> >

> > > $

$ $ >

$ > > $

> $ > >

> $

$ $ >

> >

> $ $

$ $ >

> $ >

> > >

$ > $ $ $

$ > $

> > $ $

$ $ $ > $

$ $ > $

$ $

> $ $ >

$ > $ $ $

> > $ $ $ > $ $

> > $ $

> $ >

$ >

> > $

> $

$ $ > > $ $ $

> $ > $

$ > $ $

$ > $ $ $

$ $

$ > $ $ $

$ $ $ $

$ $ $

$ $ $ $ $ $ >

> $

> > $

$ >

> > $ > $ > >

$

$ $ $

$

$ $ $ $

$

$ $ $

$ $

nmZ 9

ìh°Q> Am{U nadmZm ewëH$m§À¶m dmT>rZ§Va AmVm

goëg Q>°³g, E³gmB©O S>çwQ>r,gpìh©g Q>°³g AmXr dmT>dm Am{U n[apñWVr nhm.

hdm‘mZ

BYa-CYa

H$‘mb … 33.2 {H$‘mZ … 22.9AmЩVm … 63 %

gmoZo … < 31,574 (10 J«°‘)

Mm§Xr … < 63,000 (1 {H$bmo)

goÝgo³g … 19170.91 (328.83){ZâQ>r … 5825.00 (97.55)á

á

‘ZnmMo gmV H$moQ>r Jobo Hw$R>o?gaH$mar {ZYrbm ’w$Q>bo nm¶, ‘hmnm¡am§MmM Jm¡ß¶ñ’$moQ>, XjVm Im˶m‘m’©$V Mm¡H$er

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …‘hmZanm{bHo$bm {‘imbobm 6 H$moQ>r87 bmI én¶m§Mm gaH$mar {ZYrJm¶~ Pmbm Agë¶mMm Jm¡ß¶ñ’$moQ>‘hmnm¡a d¡Xohr ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$bm Amho.¶m àH$aUr XjVm Im˶m‘m’©$VMm¡H$er ìhmdr, Aer ‘mJUr ˶m§ZrHo$br Amho.

"‘Znm'bm Joë¶m H$mhr dfmªV 13H$moQ>r 33 bmI én¶m§Mm {ZYrgaH$maH$Sy>Z àmá Pmbm AgyZ ¶mVrb6 H$moQ>r 46 bmI én¶o Im˶mV{e„H$ AmhoV. Cd©[aV nmdUogmVH$moQ>tMm {heo~ {‘imbobm Zmhr.¶m‘wioM ‘Znm Am{W©H$ AS>MUrVAmbr Agë¶mMo ˶m§Zr ñnï> Ho$boAmho.

Joë¶m H$mhr dfmªnmgyZ ghmì¶mdoVZ Am¶moJmMr WH$~mH$s, ^{dî¶

{Zdm©h {ZYr d gaH$maH$Sy>Z Ambobm{ZYr EH$mM Im˶mV O‘m Ho$bm OmVhmoVm. nU AmVm ImVr doJdoJir

Ho$ë¶mZo gaH$mar {ZYrMr a¸$‘gmnS>V Zgë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho. ¶m g§X^m©V ‘§Jidmar ñWm¶r

g{‘VrMr ~¡R>H$ Pmbr. ˶mV ¶màH$aUmMr Mm¡H$er H$aʶmMo R>aboAmho.

VgoM ghmì¶m doVZ Am¶moJmMrWH$~mH$sMr 1 H$moQ>r 37 bmIén¶m§Mr a¸$‘ Im˶mV ^abobrZgë¶mMo AmT>iyZ Ambo Amho. hm {ZYrHw$R>o Jobm? ¶mbm Omo H$mUr O~m~XmaAmho ˶mÀ¶mda H$madmB© ìhm¶bmMhdr, Aer ‘mJUr ZmB©H$ ¶m§Zr Ho$brAmho.

Joë¶m Am{W©H$ dfmªMo ~OoQ> V¶maHo$ë¶mZ§Va hm Kmoi {Z‘m©U Pmbm Amho.‘wimV ~OoQ> MwH$sÀ¶m nÕVrZo V¶maHo$bo hmoVo, Ago ˶m§Zr gm§{JVbo. Joë¶mH$mhr dfmªVrb WH$~mH$s 9 H$moQ>rén¶m§da nmohMbr Agë¶mMohr ˶m§Zrñnï> Ho$bo.

Xaå¶mZ, AmO ~mOmamVrbKmoQ>mù¶mg§X^m©V ~mobmdʶmV Ambobr~¡R>H$ nwT>o T>H$bʶmV Ambr AgyZ Vr6 {S>g|~a amoOr hmoUma Amho.

~moJg Ahdmb hm°arPmoZ EOÝgrbm modUmanUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : [aìha{àÝgog OhmOmMo g§nyU© AdeofH$mT>ë¶mMm ImoQ>m XmIbm XoUmè¶m‘ogg© ݶy hm°arPmoZ gìh}Ag© ¶m EOÝgrda H$madmB© H$aʶmV ¶oUmaAmho, Va ho H§$ÌmQ> {Xboë¶m A[ah§V{eqnJ H§$nZrbm nwÝhm EH$ g§Yr XoʶmV

¶oUma Amho. [aìha {àÝgogMo Adeof {e„H$

am{hë¶m‘wio ho H§$ÌmQ> XoVmZm KmVboë¶mAQ>tMm ^§J Pmë¶mMm Xmdm gaH$maZoHo$bm Amho. VgoM ~moJg à‘mUnÌXoUmè¶m ‘w§~B©Vrb ‘ogg© hm°arPmoZgìh}Ag© H§$nZrbm ZmoQ>rg ~OmdʶmV

Amë¶mMr ‘m{hVr n¶©Q>Z‘§Ìr {XbrnnéioH$a ¶m§Zr {Xbr.

ZXrV ê$Vbobo [aìha {àÝgogH$mT>ʶmgmR>r A[ah§V H§$nZrbm 99H$moQ>r én¶m§Mo H§$ÌmQ> {Xbo hmoVo. 11.32hOma ‘o[Q´>H$ Q>Z dOZmMo ho bmoI§S>rAdeof g‘wÐmVyZ H$mT>ë¶mMm Xmdm ¶m

H§$nZrZo Ho$bm hmoVm. na§Vw amï´>r¶ g‘wÐ{dkmZ g§ñWoZo (EZAm¶Amo) Ho$boë¶mgd}jUmVyZ [aìha {àÝgogMo AdeofVgoM am{hë¶mMo ñnï> Pmbo Amho.˶m‘wio hm°arPmoZ gìh}Ag©Zo {XbobmAhdmb ImoQ>m R>abm Amho.

(A{YH$ d¥Îm nmZ 2)

Jmio H$m¶Xoera H$aʶmgmR>r ewëH$ KoVbo‘mH}$Q>‘Yrb ~oH$m¶Xoer[a˶mhñVm§V[aV Ho$bobo JmioH$m¶Xoera H$aʶmgmR>r ¶mnyduewëH$ KoVbo Agë¶mMm Q>mobm‘hmnm¡am§Zr {damoYH$m§ZmhmUbm Amho. ‘mH}$Q> àH$ënhm ‘w»¶‘§Í¶m§Zr C^mabobmMm§Jbm àH$ën Amho. nU MwH$sÀ¶m bmoH$m§À¶mhmVmV Vmo Joë¶mZo ˶mV KmoQ>mim Pmbm. ˶mMrAmVm Mm¡H$er H$ê$Z VmoS>Jm H$mT>bm OmVAgVmZm {damoYH$ ˶mV AS>Wim {Z‘m©U H$aVAgë¶mMm Amamon ˶m§Zr Ho$bm Amho.

H$‘©Mmè¶m§Zm doioV nJma, gmS>oAmR> H$moQ>r én¶o {e„H$

‘hmZJanm{bHo$H$S>o gܶm 6 H$moQ>r 45bmI én¶m§Mm {ZYr CnbãY Amho. VgoMAmO gaH$maH$Sy>Z 1 H$moQ>r 95 bmIén¶o noQ´>mobdarb OH$mV {‘imbr Amho.˶m‘wio H$‘©Mmè¶m§À¶m nJmamgmR>r‘ZnmMr H$m¶‘ R>od ‘moS>ʶmMr pñWVr{Z‘m©U Pmbobr Zmhr. H$‘©Mmè¶m§Zm doioV

nJma {‘iUma AgyZ ZJagodH$m§Zm ‘mZYZhr {‘iob, AgoAmO ‘hmnm¡a ZmB©H$ ¶m§Zr ñnï> Ho$bo. VgoM Joë¶m gmV‘{hݶm§V ‘Znmbm 11 H$moQ>r én¶m§Mm ‘hgyb {‘imbm Amho.àW‘M 7 H$moQ>r én¶m§Mr KanÅ>r O‘m Pmbr Amho, Ago ˶måhUmë¶m.

n H$madmB©Mm AmXoe, ZmoQ>rg Omar

n A[ah§Vbm nwÝhm EH$ g§Yr

[aìha {àÝgog àH$aU

Bâ’$sMm AmO g‘mamonVobJy A[^ZoVo ~mbH¥$îUZ à‘wI AmH$f©UnUOr, [X. 29 (à[V[ZYr) : 43 ì¶m

Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ>‘hmoËgdmÀ¶m g‘mamongmohù¶mV VobJyVrbà[gÜX A[^ZoVo~mbH¥$îUZ dAm°ñQ´>o{b¶mMo à{gÜX

{MÌnQ> {Z‘m©Vo nm°b H$m°³g à‘wIA{VWr åhUyZ CnpñWV amhUmaAmhoV. VgoM ‘hmoËgdmMr gm§JVmH$aʶmV ¶oUmè¶m "X [ab³Q>§Q>

’$§S>m‘|Q>{bñQ>' ¶m {MÌnQ>mÀ¶m{X½Xe©H$ ‘ram Zm¶a CnpñWVAgVrb.

g‘mamon gmohù¶mdoir "CËH¥$ï>{MÌnQ>', "CËH$¥ï> {X½Xe©H$', CËH$¥ï>A{^ZoVm Am{U A{^ZoÌr VgoM ImgÁ¶war nwañH$ma d "g|Q>oZar p’$ë‘Adm°S>©' Ago nwañH$ma {Xbo OmVrb.à[gÜX H$mo[aAmoJ«m’$a bm|JrZg’$ZmªS>rg gm§ñH¥$[VH$ H$m¶©H«$‘ gmXaH$ê$Z H$m¶©H«$‘mbm a§JV AmUUma Amho.

aoëdoÀ¶m Y³³¶mZo{dÚm{W©Zr R>ma‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) …Zwdo ¶oWo H$moH$U aoëdoÀ¶mY³³¶mZo {edg¥îQ>r A‘aZmWnm§S>o hr {dÚm{W©Zr OmJrM R>maPmbr.

~oVmi^mQ>r ¶oWrb{dÚmb¶mV ZddrÀ¶m B¶ÎmoV{eH$Umar hr {dÚmWuZrAmnë¶m AmB©-d{S>bm§~amo~aZwdo ¶oWo amhV hmoVr.

(g{dñVa d¥Îm nmZ 12)

30goa1_Layout 1 29-11-2012 22:27 Page 1

Page 2: 30 Nov 2012

2ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012^dVmb

Am°’$ X Am°’$ X RECORDRECORD

AmOMo H$m¶©H«$‘* nUOr - Q>r. ~r. Hw$Ýhm g^mJ¥hmV CJVo ‘i~ g§ñWoV’©o$ H$dr ~mH$s~m~

~moaH$a ¶m§À¶m O¶§Vr {Z{‘Îm ‘wbm§gmR>r H${dVm gmXarH$aU ñnYm© gm¶§. 4 dm.* ‘S>Jmd - KmoJi ¶oWrb lr JOmZZ ‘hmamO ‘R>mV a‘oe gào ¶m§Mo

^JdX²JrVoÀ¶m nmMì¶m Aܶmda àdMZ gm¶§. 6.30 Vo amÌr 8.30.* ’$mo§S>m - ZmJoer ¶oWrb lr ZmJoe ‘hméÐ g§ñWmZmV {Ìnwamar nm¡{U©‘m

CËgdm {Z{‘Îm gH$mir A{^foH$, Xþnmar AmaVr, VrW©àgmX, gm¶§. OZmMmH$m¶©H«$‘.

* åhmngm - ~moS>Joída ‘§{XamÀ¶m nQ>m§JUmV amoQ>ar ³b~ Am°’$ åhmngmd ‘rZb ‘mohmS>r ‘w§~B© ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo amoQ>ar ì¶mdgm{¶H$ OÌmoËgdVWm AÞ ‘hmoËgd 2012, ‘wbm§gmR>r J«wn S>mÝg ñnYm©, H$moH$Ur H$m¶©H«$‘^mdJrV, nma§nm[aH$ Z¥Ë¶, H$mVma AmXr gm¶§.7 dm.

* {S>Mmobr - {niJmd ¶oWrb OJX§~m lr Mm‘wS>oídar XodñWmZmV g§J«hghóM§S>r AZwð>mZ ‘hmoËgdm{Z{‘Îm gH$mir Ym{‘©H$ {dYr, gwadaX g§Ü¶m hmH$m¶©H«$‘ gm¶§. 7 dm.

* {S>Mmobr - {S>Mmobr ¶oWrb Zmam¶U Pm§Q>ço ‘hm{dÚmb¶mV amï´>r¶ godm¶moOZm {d^mJ d {dÚmWu ‘§S>imZo Jmodm ‘o{S>H$b H$m°boOÀ¶m aº$noT>rÀ¶m g§¶wº${dÚ‘mZo aº$XmZ {e{~a gH$mir 9 dm.

* H$mUH$moU- bmob¶o ¶oWrb lr Xm‘moXa {dÚmb¶mMm 88 dm dYm©nZ{XZAm{U ~jrg g‘ma§^ B§{XamH$m§V g^mJ¥hmV gm¶§. 4 dm.

gH$mir 6.00 B§J«Or ~mVå¶m (Xa EH$m VmgmZo B§J«Or ~mVå¶m)gH$mir 6.30 Bâ’$s M°Q 29 Zmoìh|~a>gH$mir 7.30 Bâ’$s BZ E³eZgH$mir 8.30 [a¶b ñQ´>moar gH$mir 9.30 Bâ’$s M°Q 29 Zmoìh|~a>gH$mir 10.30 Bâ’$s BZ E³eZgH$mir 11.30 [a¶b ñQ´>moarXþnmar 12.30 Bâ’$s BZ E³eZXþnmar 1.30 [a¶b ñQ´>moarXþnmar 2.30 Bâ’$s M°Q 29 Zmoìh|~a>Xþnmar 3.30 [a¶b ñQ´>moar gm¶§H$mir 4.30 g|Q> ’«$mpÝgg Po{d¶a ZmoìhoZmO²gm¶§H$mir 5.30 Bâ’$s M°Q 29 Zmoìh|~a>gm¶§H$mir 6.30 Bâ’$s M°Q 30 Zmoìh|~a> gm¶§H$mir 7.30 Bâ’$s M°Q 30 Zmoìh|~a>amÌr 8.30 [a¶b ñQ>moaramÌr 9.30 Bâ’$s BZ E³eZamÌr 10.30 Bâ’$s M°Q 30 Zmoìh|~a>amÌr 11.30 Bâ’$s BZ A°³eZ

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … d¡ÚH$s`d X§V _hm{dÚmb`mÀ`m àdoemgmR>rKoÊ`mV `oUmar amï´>r` àdoe narjm ‘o2013 ‘ܶo KoʶmV ¶oUma Agë¶mMo{ZpíMV Pmbo Amho.

`m narjogmR>r Am°ZbmB©Z ZmdZmo§XUr{X. 1 {S>go§~anmgyZ gwê$ hmoUma AgbrVar mg§X^m©V H$moUË`mhr ‘hm{dÚmb`mV{dÚm϶mªgmR>r AMyH$ A{YH¥$V _m{hVrCnbãY Zgë`mZo {dkmZ emIoVrb~mamdrÀ¶m {dÚm϶mªMm Jm|Yi CS>mbm

Amho. g§nyU© maVmVrb gd© (emgH$s` d

ImgJr) d¡ÚH$s` d X§V _hm{dÚmb`mÀ`màdoemgmR>r AmVm EH$M narjm KoÊ`mMrnÕV oË`m e¡j{UH$ dfm©nmgyZ gwê$ hmoVAmho. `m~m~VÀ¶m _m{hVrgmR>r JmodmVm§{ÌH$ _§S>i, Jmo_oH$m° d X§V{M{H$Ëgm‘hm{dÚmb¶, e¡j{UH$${d^mJmS>o {dM-maUm Ho$br AgVm ˶m§Zr _o{S>H$b H$mCÝ-grb d Zdr {X„r `oWrb H|$Ðr` Cƒ_mܶ{‘H$ e¡j{UH$ _§S>i ¶m§À¶mer g§nH©$

gmYm qH$dm Ë`m§À`m g§Ho$VñWimdê$Z‘m{hVr ¿`m, Ago gm§{JVbo Amho. nU mg§Ho$V ñWimda AMyH$ ‘m{hVr CnbãYZmhr Ago nUOrVrb {dkmZ emIoÀ`m~mamdrÀ`m {dÚm{W©Zr aofm ZmB©H$ {hZogm§{JVbo. _o{S>H$b H$mCÝgrb Am°\$B§{S>`mÀ`m EH$m narnÌH$mZwgma hr àdoenarjm a{ddma, {X. 5 _o 2013 amoOrKoʶmV ¶oUma Agë¶mMo Vo åhUmbo. nU(education.oneindia.in )`mg§Ho$VñWimda hr narjm a{ddma, {X.13

‘o 2013 amoOr hmoUma Agë`mMo åhQ>boAmho. VgoM {X. 1 {S>g|~anmgyZ Am°ZbmBZ ZmdZmo§XUr hmoUma Agë`mMo åhQ>boAmho. ¶m~m~V nwT>rb XmoZ ‘{hÝ`m§ModoimnÌH$hr à{gÕ Ho$bo Amho. nU hoA{YH¥$V g§Ho$VñWi Zgë`m_wio `m_mhrVrda {dídmg R>odmdm H$s Zmhr, Agm{dÚmÏ`mªMm Jm|Yi CS>mbm Amho.{dÚmb¶mZo {dÚmÏ`mªZm bdH$amVbdH$a ‘m{hVr CnbãY H$ê$Z Úmdr,Aer _mJUr H$aʶmV ¶oV Amho.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … H$‘{e©¶bh~ Agboë¶m nmQ>moda bdH$aM no nm{Hª$JbmJy hmoUma Amho. ˶mgmR>r B© {Z{dXm‘mJdë¶m AmhoV. no nm{Hª$J‘YyZ dm{f©H$12 bmI én¶m§Mm ‘hgyb Ano{jVAgë¶mMm A§XmO B©S>rgrZo ~m§Ybm Amho.nmQ>mo nwZ{d©H$mg àH$ënmMo H$m‘ A§{V‘Q>ß߶mV nmoMbo AgyZ {S>g|~aÀ¶mAIoanmgyZ no nm{Hª$J ¶moOZm A§‘bmVAmUbr OmUma Amho.

VgoM nmQ>moda Om{hamV ’$bH$bmdʶmgmR>r {Z{dXm ‘mJdë¶m AgyZ¶mVyZ gmS>oAmR> bmIm§Mm ‘hgyb Ano{jVAmho, Ago AmO B©S>rgrMo ‘w»¶gaì¶dñWmnH$ AaqdX KmQ>H$a ¶m§ZrX¡{ZH$ hoamëS>er ~mobVmZm gm§{JVbo.

nmQ>moda dmhZo nm{Hª$JgmR>r OmJm

{ZpíMV H$aʶmV Amë¶m AgyZ EH$mdoirEH$ hOma XþMmH$s d EH$ hOma Mma MmH$sdmhZo nm{Hª$J H$aʶmMr j‘Vm Amho.XþMmH$sgmR>r Mma Vmgm§hÿZ H$‘r doi dmhZonm{Hª$JgmR>r 4 én¶o, AmR> Vmgm§n¶ªV 4én¶o, 8 Vmgm§hÿZ 24 Vmgm§n¶ªV 8 én¶oewëH$ AmH$maʶmV ¶oUma Amho. VaMmaMmH$s dmhZm§gmR>r darb doioà‘mUo10 én¶o, 15 én¶o d 20 én¶o nm{Hª$JewëH$ KoVbo OmB©b, Ago ˶m§Zr ñnï>

Ho$bo.{S>g|~aÀ¶m AIoan¶ªV nmQ>mo

nwZ{d©H$mg àH$ënmMo H$m‘ nyU© hmoUmaAmho. Joë¶m XmoZ dfmªnmgyZ nmQ>monwZ{d©H$mgmMo H$m‘ gwê$ Amho. nU AÚmnVo g§nbobo Zmhr. nmQ>moda añVo, ’w$Q>nmW,Obdm{hZr, nWXrn AmXr ‘yb^yVgw{dYm§Mm {dH$mg Ho$bm Amho. amÁ¶dñVyg§J«hmb¶ B‘maVrg‘moarb ZdrZañ˶mMo H$m‘ nyU© Pmbo Agë¶mMo KmQ>H$a

¶m§Zr gm§{JVbo. Xaå¶mZ, nmQ>moda OmJmoOmJr

‘mJ©Xe©H$ ’$bH$ C^maʶmV ¶oUmaAmhoV. VgoM nm‘, Jwb‘moha d BVaàH$maMr gw‘mao 200 PmS>o nmQ>moda bmdbrOmUma AmhoV.

g§O¶ ñHy$bÀ¶m AܶjnXr JwéàgmX nmdñH$a

"~’$a PmoZ' … gwZmdUr 3 {S>g|~abmImUtÀ¶m OrnrEg gìh}gmR>r Vm§{ÌH$ g{‘VrnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …

XoemVrb A^¶maʶmMm ~’$a PmoZR>a{dʶmÀ¶m ¶m{MHo$darb gdm}ƒÝ¶m¶mb¶mV AmVm 3 {S>g|~abm gwZmdUr hmoUma Amho.

ewH«$dma 30 Zmoìh|~abm ¶màH$aUmMr gwZmdUr AnojrV hmoVr ‘mÌAmVm ¶m àH$aUmMr gwZmdUr 3{S>g|~abm {ZpíMV H$aʶmV AmbrAmho.

gdm}ƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m H|$Ðr¶Cƒm{YH$ma g{‘VrZo (grB©gr)XoemVrb A^¶maʶm§À¶m joÌm à‘mUo{H$Vr {H$bmo {‘Q>aMm ~’$a PmoZ Agmdm˶mMm Ahdmb gdm}ƒ ݶm¶mb¶mbmgmXa Ho$bm Amho. grB©grÀ¶m Ahdmbmà‘mUo Jmoì¶mVrb ImUtMm

¶mnwdu Pmboë¶m gwZmdUrdoirH|$Ðr¶ dZ Am{U n¶m©daU ‘§Ìmb¶mZogrB©grbm ~’$a PmoZ {ZpíMVH$aʶmMm A{YH$ma Zgë¶mMmC{º$dmX Ho$bm hmoVm. grB©grZo gmXa

Ho$boë¶m AhdmbmdéZM A°‘rH$g³¶war harf gmidr Am{U A{V[aº$gm°brgrQ>a OZab Jm¡ad ~°ZOu¶m§À¶mV ¶w{º$dmX Pmbm hmoVm ˶m‘wio30 Zmoìh|~a n¶ªV gwZmdUr ñWJrVHo$br hmoVr.

grB©grZo {Xboë¶m {e’$maerà‘mUo åhmXB© 208.48 Mm¡.{H$.‘r.Am{U ZoÌmdir 211.05 Mm¡.{H$.‘r.

joÌ’$i Agboë¶m XmoZ A^¶maʶm§Zm1 {H$bmo ‘rQ>a EdT>m ~’$a PmoZ AgyeaVmo Va JdmZ ‘hmdra amï>r¶ CÚmZOo 107 Mm¡. {H$.‘r Am{U ^JdmZ‘hmdra A^¶maʶ Á¶mMo joÌ’$i133 Mm¡.{H$.‘r EdT>o Amho ˶m§Mm ~’$aPmoZ 500 ‘rQ>a AgUma Amho.

Imo{VJmd 86 Mm¡.{H$.‘r., ~m|S>bm8 Mm¡.{H$.‘r. Am{U S>m°.g{b‘ Abrnjr A^¶maʶ 1.8 Mm¡.{H$.‘rjoÌ’$imMr hr VrZ A^¶maʶo 100‘rQ>a EdT>¶m ~’$a PmoZMr AgyeH$VmV. nU ˶mgmR>r ݶm¶mb¶mZogrB©grÀ¶m {e’$magr ‘mݶ H$am¶bmhì¶mV. Xaå¶mZ amÁ¶ gaH$maZohrgrB©grMr {e’$mag ‘mݶ Ho$br AmhoAm{U Vgo à{VkmnÌhr gaH$maZo {XboAmho.

gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV ݶm.AâVm~Amb‘, ݶm. Ho$.Eg.amYm{H«$îUZ Am{Uݶm.ñdV§Va Hw$‘ma ¶m§À¶mg‘moa hoàH$aU Amho.

‘S>JmdmV ZdrZ aoëdo ñQ>oeZMm àñVmd

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … ZJa{Z¶moOZ Im˶mZo Iwë¶m Ho$boë¶mAmoS>rnrV ÌwQ>r Agë¶mMm Xmdm H$ê$ZJmodm ~Mmd A{^¶mZZo ˶m XÿaH$aʶmMr ‘mJUr Ho$br Amho.

A{^¶mZÀ¶m {Z‘§ÌH$ g{~Zm‘mQ>uÝg ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo H$s, VmiJmd, åhmngm Am{UnUOrÀ¶m AmoS>rnrV ‘hËdmÀ¶m ‘wÚm§Zm~Jb XoʶmV Amë¶mMm Xmdm Ho$bm.gwYmarV AmamIS>m Am{U ‘yiAmamIS>m XmI{dVmZm H$moUVm ‘yiAmamIS>m ho gy{MV Ho$bobo Zmhr.

‘yi O{‘ZrMm dmna ¶m{df¶r

H$mhrhr {Xbobo Zmhr. AW© ñnï> ZH$aUmao Am{U g§^«‘rV H$aUmaoeãXà¶moJ ˶mV Ho$ë¶mMohr ˶m§ZråhQ>bo Amho.

åhmngm AmoS>rnrV O{‘ZrÀ¶m dmnamg§~§Yr H$mhrhr ñnï> Ho$bobo Zmhr.BH$mo goÝgoQ>rìh {d^mJ qH$dm BVa{d^mJ Aer {d^mJUrhr Ho$bobr ZmhrAgo ˶m§Zr gm§{JVbo. CVaʶm, Q>oH$S>çmd ‘moR>çm OmJm MwH$sÀ¶m nÕVrZoXmI{dʶmV Amë¶mMm Xmdm A{^¶mZZoHo$bm Amho. VmiJmd Am{U åhmngmV‘moR>çm à‘mUmda goQ>b‘| PmoZ åhUyZXmI{dʶmV Amë¶mMohr åhQ>bo Amho.

g{‘˶m§Mr {Z¶wº$rnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …amÁ¶mVrb àmW{‘H$ Amamo½¶ H|$Ðo,BpñnVio ¶oWo ì¶dñWmnZ g{‘˶m{Z¶wº$ H$aʶmV Amë¶mMr A{YgyMZmAmO Omar H$aʶmV Ambr. ~oVH$s,gm§Jo, {MIbr, H$mgmadU}, gmIir,hiXmoUo, H$mobdmi, {edmobr, H$m§Xmoir¶oWrb àmW{‘H$ Amamo½¶ H|$Ðo d åhmnemVrb {Oëhm BpñnVi ¶oWog{‘˶m {Z¶wº$ Ho$ë¶m AmhoV. Amamo½¶Am{U Hw$Qw>§~H$ë¶mU ‘§Ìmb¶mÀ¶m‘mJ©Xe©H$ VÎdmZwgma ¶m g{‘˶mZo‘ë¶m AmhoV. VgoM amÁ¶mVrb XmoZ{Oëhm BpñnVio d nmM Amamo½¶H|$ÐmVrb S>m°³Q>am§À¶m ~Xë¶m ZdrZ’$m|S>m BpñnVimV H$aʶmV Amë¶mMrhrA{YgyMZm Omar Ho$br Amho.

EZAm¶AmoMm Ahdmb A{YH¥$V … n¶©Q>Z‘§ÌrnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : [aìha{àÝgog g§X^m©Vrb EZAm¶AmoMm AhdmbgaH$ma A{YH¥$V YaUma Agë¶mMon¶©Q>Z‘§Ìr {Xbrn néioH$a ¶m§Zr ñnï>Ho$bo Amho. ¶m H§$nZrZo 99 H$moQ>r én¶m§Mr{~bo OyZ ‘{hݶmVM gmXa Ho$br hmoVr.g‘wÐmVyZ H$mT>ʶmV Amboë¶m Adeofm§MrqH$‘V H$ê$Z Vr 99 H$moQ>r én¶mVyZ dOm

H$aʶmV ¶oUma hmoVr d D$d©arV a¸$‘˶m§Zm XoʶmV ¶oUma hmoVr. na§Vw H$mhrAdeof AOyZ g‘wÐmV am{hë¶m‘wio hra¸$‘ {Xbr OmUma Zmhr. nwÝhm EH$Xm ¶mH§$nZrbm g§Yr XoʶmV ¶oUma Amho. na§Vwhm {ZU©¶ 10 {S>g|~a amoOr hmoUmè¶m [aìha{àÝgog XoIaoI g‘Ýd¶H$ g{‘VrÀ¶m~¡R>H$sZ§VaM KoʶmV ¶oUma Amho.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …Jmoì¶mVrb ImUtMm OrAmo ‘°ntJH$aʶmgmR>r H|$Ðr¶ ImU ã¶yamoÀ¶m{ZX}em à‘mUo amÁ¶ gaH$maZo {deofg{‘Vr ñWmnZ Ho$br Amho. hrg{‘Vr amÁ¶mVrb ImUtMo S>rOrnrEg ¶§ÌUm dmnéZ OrAmo‘°ntJ H$aʶmgmR>r EOÝgrMrZo‘UyH$ H$aUma Amho. ImU Im˶mMoghmæ¶H$ g§MmbH$ namJ ZJg}H$a¶m§À¶m ZoV¥ËdmImbr hr g{‘VrñWmnZ Ho$br Amho.E{àb 2010gmbr H|$Ðr¶ ImU ã¶yamoZoamÁ¶mVrb gd© ImUr§Mo OrnrEg‘°ntJ H$aʶmgmR>r narnÌH$nmR>dbo hmoVo nU Jobr AS>rM df}˶mH$S>o H$moUr bj {Xbo ZìhVo.ImU Im˶mMo ‘mOr g§MmbH$ Am{U

{Zb§~rV ZmJar godm A{YH$marAadtX bmob¶oH$a ¶m§À¶m H$mimV hmàñVmd Ambm hmoVm nU Vmo ‘mJubmdʶmgmR>r H$mhrM hmbMmbrHo$ë¶m ZmhrV.

gd© ImUtMr OrnrEg gìh}CnbãY am{hë¶mg ‘m¶ZtJ ßbmZ‘§Oya H$aʶmgmR>r ˶mMr ‘XV hmoD$eH$Vo. ¶m gmR>r ‘mݶVmàmáImOJr g§ñWobm H§$ÌmQ> XoʶmgmR>rhr g{‘Vr H$m‘ nmhUma Amho.

¶m g{‘Vrda amï´>r¶ g‘wÐ{dkmZ g§ñWoMo (EZAm¶Amo) A±S²>Œ¶y{‘ZoPrg, àXþfU {Z¶§ÌU ‘§S>imMo

S>m°.‘mohZ Jran, Jmodm {dÚm{nR>mVrbS>m°.H$moR>m ‘h|Xa, Mm¡Jwbo H$m°boOMoS>m°.g§O¶ Jm¶H$dmS>, ImUIm˶mVrb ghmæ¶H$ yJ ©emóÁkO¶§V {gagmQ>, ImU Im˶mMogìh}¶a O¶d§V H$m‘V, dZIm˶mMo ‘w»¶ gìh}¶aEZ.gw~«‘ʶ‘ Am{U ^y Zm|XUrIm˶mVrb ‘w»¶ gìh}¶a noQ´>rH$JmoÝgmëdrg ¶m§Mr g{‘Vrda {Z¶wº$sH$aʶmV Ambr Amho.

¶m nydu Mm¡Jwbo H$m°boOÀ¶mghmæ¶mZo àm¶moJrH$ VËdma {S>Mmo-brVrb nmM ImUtMr OrnrEg gìh}H$aʶmV Ambm Amho. AmVmamÁ¶mVrb gd© ImUtMm OrnrEggìh} H$aʶmgmR>r ImU Im˶mZonmdbo CMbbr AmhoV.

gd© ImUtMo OrnrEggìh}jU H$aUma

Ago AgUma nm{Hª$J ewëH$dmhZo 4 Vmgm§n¶ªV 8> Vmgm§n¶ªV 24 Vmgm§n¶ªVXþMmH$s dmhZo 2 én¶o 4 én¶o 8 én¶oMmaMmH$s dmhZo 10 én¶o 15 én¶o 20 én¶o

nmQ>moda ~gJmS>çm§ZmnadmZJr{edm¶ àdoe ZmhrnmQ>moda ~gJmS>çm§Zm àdoe {XbmOmUma Zmhr. dñVyg§J«hmb¶ d dmMZmb¶mbm {dÚmWu oQ> XoVmV.˶m§Zm KoD$Z ¶oUmè¶m ~gJmS>çm§Zmàdoe {Xbm OmB©b. BVa H$m‘m§gmR>rnmQ>moda OmUmè¶m ~gJmS>çm§ZmnadmZJr{edm¶ àdoe {‘iUmaZmhr, Ago B©S>rgrZo ñnï> Ho$bo Amho.

nUOr, {X. 29 (à[V{ZYr) : noQ>m ¶mg§ñWoZo H$wÌo, ggo d C§Xra Aem àmʶm§ZmEAa B§{S>¶m‘YyZ à¶moJ emioVnmR>{dʶmV ¶oVo. {OWo Aem àmʶm§MrH$Îmb H$aʶmV ¶oVo Va H$mhtZm [dfXoD$Z ‘maʶmV ¶oVo. àmʶm§Zm ‘mê$ZH$m, Agm g§Xoe XoV noQ>m ¶m§Zr nUOr¶oWo Jwédmar EAa B§{S>¶m Am°{’$gg‘moa[ZXe©Zo Ho$br. ¶m doir "Amåhr àmʶm§Mo{d‘mZmÛmao ñWbm§Va H$aUma Zmhr' AgoAmídmgZ EAa B§{S>¶m V’}$ XoʶmVAmbo. EAa B§{S>¶mZo Aem àmʶm§Zm EH$m{R>H$mUmhyZ Xþgè¶m {R>H$mUr ZoD$ Z¶o,Aer ‘mJUr ¶m doir H$aʶmV Ambr.

nUOrV "noQ>m'V’}$ {ZXe©Zo

nUOrV EAa B§{S>¶mÀ¶m H$m¶m©b¶mg‘moa {ZX©eZo H$aVmZm "noQ>m'Mo H$m¶©H$V}.(H¡$bmg ZmB©H$)

H$ËVbImݶm§À¶m H$ma^mamda bj R>odʶmgmR>r g{‘VrnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) :H$ËVbImݶmV OZmdam§Zm {‘iUmardmJUyH$ d EH§$Xa H$ma^mamda bjR>odʶmgmR>r neyg§dY©Z Im˶mZog{‘Vr ñWmnZ Ho$br Amho. hr g{‘VrH$ËVbImݶm§Mr ¶mXr V¶ma H$éZ VrgaH$mabm gmXa H$aUma Amho.

gdm}ÀM ݶm¶mb¶mZo amÁ¶m§Zm{Xboë¶m AmXoemZwgma hr g{‘VrñWmnZ Ho$br Amho. ZJa{dH$mgg{Md ¶m g{‘VrMo Aܶj AmhoV.

g{dñVa g{‘Vr nwT>rbà‘mUo :Aܶj - ZJa{dH$mg g{Md,gXñ¶ : n§Mm¶V g{Md, Amamo½¶

g§MmbH$, neyg§dY©Z Im˶mMog§MmbH$, H$m‘Jma Am¶w³V, AÝZgwajm Am¶w³V, àXÿfU {Z¶§ÌU‘§S>imMo gXñ¶ g{Md, àmUrH$ë¶mU‘§S>imMo gXñ¶ g{Md, nmo{bg‘hmg§MmbH$, ‘m{UH$ Wir, h[aeYmadmS>H$a.

hr g{‘Vr amÁ¶mVrb gd©H$ËVbImݶm§Zm ^oQ> Xoʶm~amo~a˶mMm Ahdmb gaH$mabm gmXaH$aUma Amho. n[agamVrb àXÿfU damoJO§VyMm ’¡$bmd Q>miʶmgmR>rhr hrg{‘Vr {d{dY Cnm¶ gwM{dUmaAmho.

Jmodm ~Mmd A{^¶mZMmAmoS>rnr§Zm {damoY

àem§V eoQ>¶o

‘S>Jmd,Vm.29 … aobJmS>çm§À¶mdmT>˶m g§»¶o‘wio ‘S>Jmd aoëdoñQ>oeZ Anwao nS>V Agë¶mZo‘S>Jmdbm bmJyZM AmUIr EH$aoëdo ñQ>oeZ C^maʶmMm H$moH$UaoëdoMm àñVmd Amho. ¶m àñVmdmgaoëdo ‘§Ìmb¶mZo ‘§Owar XoD$Z {ZYrhrOmar Ho$bm Amho. H$moH$U aoëdoZoamÁ¶ gaH$mabm hm àñVmd gmXaHo$bm Amho.

‘S>Jmd aoëdo ñQ>oeZnmgyZMma {H$bmo‘rQ>a A§Vamda{XH$anmb- gm§OwPo Xr Am[a¶b¶oWo ZdrZ aoëdo ñQ>oeZgmR>r OmJm

{ZpíMV H$aʶmV Ambr Amho.gmaPmoa aoëdo ñQ>oeZ Ago ¶màH$ënmMo H$moH$U aoëdoZo VyV©Zm‘H$aU Ho$bo Amho. {X„rgmR>r EH$ehamV d Xþgao hOaV {ZOm‘wÔrZAer XmoZ Owir aoëdo ñQ>oeÝgAmhoV. hOaV {ZOm‘wÔrZ hohr ‘w»¶aoëdo ñQ>oeZ Amho. ˶mM YVuda‘S>Jmd ñQ>oeZnmgyZ OddiMAmUIr EH$ aoëdo ñQ>oeZC^maʶmMm àñVmd Amho, Aer‘m{hVr H$moH$U aoëdoMo OZg§nH©$ì¶dñWmnH$ ~~Z KmQ>Jo ¶m§Zr {Xbr.

‘S>Jmd ho H$moH$U aoëdo d X{jU‘ܶ aoëdoMo ‘w»¶ O§³eZ Amho. ¶m

ñQ>oeZdê$Z Xa{Xder 40 àdmgrJmS>çm d 20 ‘mbJmS>çm§Mr ¶oOmgwé AgVo. ¶m aoëdo ñQ>oeZbmVrZM ’$bmQ> Agë¶mZo EH$mM doirÁ¶mXm JmS>çm ñQ>oeZ‘ܶo ¶oVmVVoìhm ~arM J¡agmo¶ hmoVo.ñQ>oeZ‘Yrb VrZ aob‘mJm©daJmS>çm Cä¶m Agë¶mg BVaJmS>çm§Zm {g¾bnmer Wm§~dmdobmJVo. ˶m‘wio àdmgmV {db§~ hmoVAgë¶m~Ôb àdmem§À¶m VH«$ardmT>V AmhoV. ¶m aoëdo ñQ>oeZÀ¶m{dñVmamMm àñVmdhr H$moH$U aoëdoZogaH$mabm nmR>dbm Amho. aoëdoñQ>oeZMo Xe©Zr àdoeXma ZmdobrÀ¶m

~mOwZo Amho. VWm{n, AmHo$ ~mOwZohràdmem§Mr ‘moR>çm à‘mUmV aoëdoñQ>oeZmV ¶oOm AgVo. ˶m§Zm nwb-mdê$Z MmbV ZmdobrÀ¶m ~mOwZo¶oD$Z {V{H$Q>o H$mT>mdr bmJVmV. hrJ¡agmo¶ Xÿa hmoʶmgmR>r AmHo$À¶m~mOwZohr àdoeXma C^mê$d VoWohr{VH$sQ> {IS>H$s gwé H$aʶmMrH$moH$U aoëdoMr ¶moOZm Amho. hmàñVmdhr gaH$mabm nmR>dʶmVAmbm Amho, Ago KmQ>Jo ¶m§Zrgm§{JVbo.

‘S>Jmd aoëdo ñQ>oeZ Anwao nS>VAgë¶mZo {XH$anmb ¶oWo ZdrZaoëdo ñQ>oeZ C^maʶmMm àñVmd

Amho. aobJmS>çm§À¶m XoIaoIrgmR>r¶mS>©hr ¶m {R>H$mUr Agob. aoëdo‘§Ìmb¶mZo ¶m àH$ënmÀ¶m àmW{‘H$H$m‘mgmR>r 9 H$moQ>r 60 bmIén¶m§Mm {ZYr ‘§Oya Ho$bm Amho.ZdrZ aoëdo ñQ>oeZbm H$moH$U aoëdo‘mJm©bm OmoS>Umam {XH$anmb~m¶nmg V¶ma H$aʶmV ¶oUma Amho.Ho$ai, ‘§JiyahÿZ hþ~ir, nwUo‘mJm©da YmdUmµµµè¶m JmS>çm ‘S>JmdñQ>oeZ‘ܶo Z AmUVm WoQ> ZdrZaoëdo ñQ>oeZda ZoʶmV ¶oVrb.˶m{edm¶ BVa JmS>çmhr ¶mñQ>oeZdê$Z gmoS>ʶmV ¶oVrb, AgoKmQ>Jo ¶m§Zr gm§{JVbo.

X§V ‘hm{dÚmb¶; amï>r¶ àdoe narjm ‘o ‘{hݶmVnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …g§O¶ ñHw$bÀ¶m ì¶dñWmnH$s¶‘§S>imV ~Xb H$éZ JwéàgmXnmdñH$a (nd©ar) ¶m§Mr AܶjnXr{Z¶wº$s H$aʶmV Ambr Amho. Va¶mnwdu Aܶj åhUyZ {Z¶wº$ Ho$boboAܶj S>m°. JwéàgmX H$mnS>r ¶m§Mr gXñ¶nXr {Z¶wº$s Ho$brAmho.

Jobr {H$˶oH$ df} g§O¶ñHy$bÀ¶m AܶjnXr {dO¶mXodramUo hmo˶m. 7 OyZ 2012 amoOrì¶dñWmnH$ ‘§S>imMr ’o$aaMZmHo$br Jobr. {S>MmobrMo à{gÜXS>m°³Q>a JwéàgmX H$mnS>r ¶m§Mrg§O¶ ñHy$bÀ¶m AܶjnXr{Z¶wº$s H$aʶmV Ambr hmoVr. Ad¿¶m nmM ‘{hݶm§VM

gaH$maZo g{‘VrV ’o$a~Xb Ho$boAmhoV.

H$‘bm {ZJwS>H$a, Zgr‘mgæ¶X, {edmZ§X Jmdg, Zmam¶UH$maoH$a, AOrV nmaH$a, ‘mYdYm|S>, Am°S´>r {‘ZoPrg, hoboZmH$mìhm©bmo, godm} ’$ZmªS>rg, gmJa OmdS>oH$a ¶m§Mrì¶dñWmnH$s¶ ‘§S>imda

Z¶wº$s Ho$br Amho. ZmJar godoVrb d[að> loUrVrb A{YH$marbrZoQ> ’o$am©d ¶m ì¶dñWmnH$‘§S>imda gMrd åhUyZ H$m‘nmhVrb.

ho ì¶dñWmnH$s¶ ‘§S>i VrZdfmªgmR>r AgyZ ‘§S>imZo dfm©VyZ{H$‘mZ VrZ doim ~¡R>H$ KoUoAmdí¶H$ Amho.

{hamoB©ZÀ¶m emoYmVBâ’$s n[agamV EH$ ’«$sbmÝga nÌH$ma EH$mM {R>H$mUr ~gyZ ¶oUmè¶mOmUmè¶m§Zm {ZaIyZ nmhV hmoVm. {deofV… ‘wbtH$S>o ˶mMo OmñV bj. Vmo VoWo~amM doi ~gyZ am{hë¶m‘wio H$mhrOUtÀ¶m bjmVhr Ambm. eodQ>r EH$mZo˶mbm Yra H$ê$Z {dMmaboM. ¶m {R>H$mUr ~gyZ Vy H$m¶ H$arV Amhog, Agmgai àíZ ˶mbm Ho$bm. ˶mZohr ~oYS>H$ CÎma {Xbo H$s AmnU ‘wbr§Zm nmhVAmho. Vmo nwT>o ~mobbm '‘r {MÌnQ> H$mT>ʶmÀ¶m V¶marV Amho. gd© V¶mar PmbrAmho, Ho$di {hamoB©Z {‘iUo ~mH$s Amho. åhUyZ ‘r emoYV Amho'

nmQ>uMm ~moOdmamBâ’$s {Z{‘Îm hmoUmè¶m 30 amoOrÀ¶m nmQ>uV ’$º$ {Z‘§{ÌV Am{U Img Ago XmoZ VrZeobmoH$ ~mobmdʶmMm gaH$maMm {dMma Amho. ‘mÌ BVam§gmR>r 28 amoOr B§Q>aZ°eZbg|Q>aÀ¶m AmdmamV nmQ>u Am¶mo{OV Ho$br hmoVr. ˶m nmQ>uMm XOm© AJXrM ImbmdbmhmoVm. H$maU Hw$R>brM godm {VWo ì¶dpñWV ZìhVr. Á¶m Å>rda nXmW© mObo OmVhmoVo, H$mhr Am‘§{ÌV bmoH$ ˶m Å>rdê$ZM Amnë¶m hmVmVyZ ßboQ>‘ܶo nXmW© dmTy>Z¿¶m¶Mo. {VWo gìh© H$aUmè¶m§Zr nmQ>uVë¶m bmoH$m§À¶mM hmVr H$ma^ma {Xbm hmoVm.‘w»¶‘§Ìr ¶oD$Z OmB©n¶ªV gmao gwairV hmoVo. ‘w»¶‘§Ìr Joë¶mZ§Va nmQ>uMo ~mam dmObo.˶mVë¶m ˶mM OodUmMm XOm© Va AJXrM gneob CVabm. nmQ>uÀ¶m Imʶm{nʶmMoH$m‘ {Xbo hmoVo Vo ’$º$ H$mhr R>amdrH$ bmoH$m§MmM nmhþUMma H$arV hmoVo. nmQ>u g§nbr Var‘Zmoa§OZ gmogm¶Q>rÀ¶m bmoH$m§À¶m ImHo$V nmQ>uÀ¶m Am‘§ÌU n{ÌH$m§Mm JÇ>m OemMmVñgm hmoVm. ˶mVë¶m ˶mV e‘©X am¶VyaH$a ¶m§Zr ‘mÌ nmQ>uV ¶oUmè¶m§Mr {H$‘mZ{dMmanyg Var Ho$br.

h±Ja H$s Q>m§JVr Vbdma1 H$moQ>r 23 bmI én¶o IMy©Z C^maboë¶m h±JaÀ¶m ~mhoa ¶oʶmÀ¶m XmamÀ¶m’$ù¶m ‘moS>ë¶m‘wio ~wYdmar H$m¶©H«$‘mgmR>r Amboë¶m§‘ܶo rVrMo dmVmdaUngabo. H$mhr ’$ù¶m gwQ>ë¶m Am{U ˶mMm AmdmOhr ‘moR>m Pmbm. ˶m‘wioCnpñWVm§Zr {‘iob {VWyZ ~mhoa ¶oʶmgmR>r YS>nS> Mmbdbr hmoVr.Am¶moOH$m§H$Sy>Z hm àH$ma J§^ra Zgë¶mMo gm§{JVbo Jobo nU 1 H$moQ>r 23 bmIén¶o IM© H$ê$Z C^maboë¶m h±JaÀ¶m ’$ù¶m gwQ>VmV hr KQ>Zm H$mhrdaÀ¶mda KoʶmgmaIr ZìhVr. ¶m ’$ù¶m gwQ>ë¶mZ§Va Jwédmar h±JaMr nwÝhmgd© ~mOy§Zr nmhUr H$aʶmV Ambr. H$maU ewH«$dmar g‘mamon BWoM hmoUma Amho.

àíZm§Mr AS>MUñdV:bm {MÌnQ> 'g‘«mkr' g‘OUmè¶m H$mhr 춺$r {MÌnQ> ‘hmoËgdmV à˶oH$nÌH$ma n[afXoV {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm àíZ {dMmaʶmgmR>r nwT>o nwT>o H$aVmV. ‘mÌXadoir "{MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm H$m¶ AS>MUr Amë¶m' ¶m àíZmì¶{V[aº$ EH$hr n«íZ{dMmaʶmV ¶oV Zmhr. ¶mdê$Z ¶m 춳Vr§À¶m {dMmam§Mr H$sd Amë¶mdmMyZ amhVZmhr. Varhr Amnë¶mbm {MÌnQ>m§~Ôb gd© ‘mhrV Agë¶mMm {XImdm Ho$ë¶mdmMyZ¶m 춺$s amhV ZmhrV, ¶mMo AO~ dmQ>Vo.

AamOH$s¶ amOH$maU‘mOr J¥h‘§Ìr adr ZmB©H$ ¶m§À¶m g‘W©H$m§Zr Jwédmar nÌH$ma n[afX KoD$Z ’$m|S>m{dH$mg g{‘VrMr KmofUm Ho$br. ¶m g{‘VrÀ¶m g{MdnXr {‘qcX åhmS>JyV AmhoV.{‘qbX åhmS>JyV åhUOo adr ZmB©H$ ¶m§Mo H$Å>a g‘W©H$. Ago AgVmZmhr {‘qbXåhmS>JyV ¶m§Zr hr g{‘Vr amOH$s¶ Zgë¶mMo gm§JʶmMo YmS>g Ho$bo. ‘Jmo njmZo ’$m|S>m{g{Q>PÝg H${‘Q>r ñWmnZ Ho$br Amho. {‘qbX åhmS>JyV ¶m§Zr ’$º$ "{g{Q>PÝg' dJiyZ"{dH$mg' hm eãX dmnabm Amho. ˶m§À¶mgmR>r hr Jmoï> J§^ra Agob, nU bmoH$m§gmR>r{dZmoXM Amho. {ZdS>UwH$sÀ¶m ‘mog‘mV Aem AZoH$ g{‘˶m ñWmnZ hmoVmV Am{UC‘oXdmar AO© aUmaohr!

nmQ>moda AmVm "no nm{Hª$J'

H$m§Xmoir ¶oWo "B§{S>¶m [agm°Q>© ’°$eZ drH$'‘ܶo [a¶mO Jm§Or ¶m§MrH$bmH¥$Vr gmXa H$aVmZm PrZV A‘mZ.

gwZrVm ZmB©H$XmoS>m‘mJ©, {X. 29 (à{V{ZYr)… gmQ>obr ^oS>er ¶oWrb ݶyB§p½be ñHy$bÀ¶m {Zd¥Îm {ejrH$mgwZrVm gwaoe ZmB©H$ (gwd} ‘°S>‘)¶m§Mo Jwédmar öX¶ {dH$mamÀ¶mVrd« PQ>³mZo {ZYZ Pmbo.˶m§À¶m {ZYZm‘wio gmQ>obr-^oS>er n[agamV hihi 춺$hmoV Amho. 22 df} ˶m§Zr {ejU joÌmV godm^mdrd¥ÎmrZo H$m‘ Ho$bo. ˶m§À¶m níMmV nVr, EH$‘wbJm XmoZ ‘wbr Agm n[admaAmho. emoH$mHw$b dmVmdaUmV˶m§À¶mda gm¶§H$mir C{eamA§Ë¶g§ñH$ma H$aʶmV Ambo.

ghdoXZm

30goa2_Layout 1 29-11-2012 23:15 Page 1

Page 3: 30 Nov 2012

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … Jmoì¶mV’$º$ {’$ë‘ {gQ>r Ho$br åhUyZ {MÌnQ>g§ñH¥$Vr V¶ma hmoV Zmhr, ˶mgmR>rJmoì¶mV {MÌnQ> {df¶H$ CnH«$‘am~[dʶmMr {ZVm§V JaO Amho, Ago‘V maVr¶ bKwnQ> {Z‘m©Vm ‘§S>imMoAܶj ‘mB©H$ nm§S>oo ¶m§Zr 춺$ Ho$bo.43 ì¶m Bâ’$sÀ¶m AmonZ ’$moa‘H$m¶©H«$‘mV Vo ~mobV hmoVo. ¶mdoirì¶mgnrR>mda Jmodm A§mVaamï>r¶ H|$ÐmÀ¶mAܶj Z§{XZr gmhm¶, kmZoe ‘moKo,Jmodm H$bm d g§ñH¥$VrMo àmoËgmhH$Aa‘m§Xmo JmoÝgmëdrg, nr. H¥ îU‘yVu dBâ’$sMo g§MmbH$ e§H$a ‘mohZ CnpñWVhmoVo.

‘mB©H$ nm§S>o åhUmbo H$s, Jmoì¶mV{MÌnQ> g§ñH¥$VrMr {Z{‘©Vr H$aʶmMrOmñV JaO Amho. Bâ’$s {Z{‘Îm Jmoì¶mVdfm©bm EH$XmM {d{dY {MÌnQm§M>oàXe©µZ hmoVo Vo gwÕm Jmoì¶mVrbgd©bmoH$m§n¶ªV nmohMV Zmhr. ˶mZ§VaJmoì¶mV {MÌnQ>m§~m~V OmñV CnH«$‘hmoV ZmhrV. Jmoì¶mV bKwnQ> dH$bmË‘H$ {MÌnQ>m§Mo àXe©Z Ho$bo

nm{hOo. ˶mMà‘mUo Jmoì¶mV ~ZdbrOmUmar bhmZ bhmZ {MÌnQ> gdmªn¶ªVnmohMUo JaOoMo Amho. VgoM BVa^mfoVrb {MÌnQ> Jmoì¶mV XmI[dVmZm˶m§Mm H$moH$UrV AZwdmX H$ê$ZXmId[dbm nm[hOo. ˶m‘wio Jmoì¶mVrbbmoH {MÌnQ>mH$S>o OmñV AmH$fuVhmoVrb, Ago ‘V ˶m§Zr 춺$ Ho$bo.

{MÌnQ> {Z{‘©VrgmR>r ’$º$ n¡go{Xbo H$s Mm§Jbm {MÌnQ> hmoV Zmhr˶mgmR>r {MÌnQ>m{df¶r ¶mo½¶ kmZ d‘m{hVr nwadUo hr A˶§V JaOoMo Amho,

Ago kmZoe ‘moKo ¶m§Zr gm§{JVbo. Jmoì¶mV {MÌnQ> g§ñH¥$VrÀ¶m

{Z{‘©VrgmR>r {MÌnQ>m{df¶r ‘mhrVrXoÊmmè¶m H$m¶©emim gwê$ H$aUo Amdí¶H$Amhoo.

Bâ’$sV Jmoì¶mÀ¶m {MÌnQ>m§Mmg‘mdoe A{YH$m{YH$ ìhmdm, ¶mgmR>rà¶ËZ ìhmdoV. Jmodm gaH$maZo ¶mgmR>rghH$m¶© H$aʶmMr OmñV JaO Amho,Ago ‘V H$m‘©b {‘am§S>m ¶m§Zr 춺$H$obo. Jobr 9 df} Bâ’$s Jmoì¶mV hmoVAmho Am{U ˶mMm ñVa Xadfu dmT>V

>Amho. Jmoì¶mVrb Bâ’$s BVa H$moU˶mhr

A§mVaamï´>r¶ ‘hmoËgdmnojm CËH¥$îQ>H$aʶmgmR>r Jmoì¶mV Mm§Jë¶m nm¶m^yVgw{dYm§Mr JaO Amho, VaM Bâ’$rA§mVaamï´>r¶ ñVamMm ‘hmoËgd hmoB©b,Ago e§H$a ‘mohZ ¶m§Zr gm§{JVbo.

XmoZ dfmªÀ¶m AmV Jmoì¶mV ¶mo½¶nm¶^yV gw{dYm CnbãY H$ê$Z {Xë¶mOmVrb, Ago ‘w»¶‘§Í¶m§Zr gm§{JVboAmho d Vo Vgo H$aVrb Aer ‘bm ImÌrAmho, Ago Vo nwT>o ~mobVmZm åhUmbo.

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012

Bâ’$s S>m¶ar 2012

3

29 Zmoìho§~a- {Xdg XhmdmAm§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> {d^mJmVrb ñnYmª~m~VBâ’$s àm§JUmV AmO MMm© a§Jbr. ‘w§~B©, nwUoVgoM {VédZ§Vnwa‘, ^monmi Aem {d{dY{R>H$mUm§hÿZ Amboë¶m ‘§S>itZr Amnbr ‘Vo춺$ Ho$br. VwH$s© Ho$Z, nmob§S>Mm amoOm, a{e¶ZìhmB©Q> Q>m¶Ja ¶m§À¶m OmoS>rbm gH$mirXmIdʶmV Ambobm ‘moa¸$Z a’$ h°ÝS>g²OmD$Z ~gbm¶. H$moUVm {MÌnQ> A{YH$H$bmË‘H$, {df¶mÀ¶m hmVmiUr~m~V H$moUVm{X½Xe©H$ A{YH$ à^mdr R>abm¶, ¶mda OmoaXma‘VàXe©Z Pmbo. ¶mem AZm¡nMm[aH$ MM}VyZ‘m¶mgma»¶m à{V{ZYtZm Iyn {eH$m¶bm{‘iV§. ‘wimV Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdmM§CÔrîQ>ç ho Amho H$s, àojH$ V¶ma ìhmdoV.Mm§Jë¶m H$bmË‘H$ ‘m§S>Urbm Xe©H$m§Mr ng§Vr{‘imdr. Oo Eadr nmhm¶bm {‘iV ZmhrV Vo{MÌnQ> ¶m Bâ’$s‘wio nmhVm ¶oVmV Am{U˶mVyZM A{^Z¶hr {eH$Vm ¶oVmo, Ago {XJ§VMoamOoe noS>UoH$a gm§JV hmoVo. nyU© {XJ§V Q>r‘AmO nwÝhm {Vgè¶m ñH«$sZtJgmR>r g‚m PmbrhmoVr. noaoJwdoMr goìhZ ~m°³gg hr {’$ë‘~hþVoH$m§Zm AmdS>br Amho. ñnY}À¶m e¶©VrV hm{MÌnQ>hr gm‘rb Pmbm¶. EH$m amÌrVKS>Umè¶m XmoZ ‘wbm§À¶m Am¶wî¶mVrb KQ>Zm,OwAmZ Am{U VmZm ¶m {X½Xe©H$ OmoS>rZoCËH§$R>mdY©H$ nÕVrZo ‘m§S>ë¶m AmhoV. B§{S>¶Zn°Zmoa‘mV XmI{dʶmV Amboë¶m dmJ¶r gwXmdm (V{‘i) Am{U {MÌmJ§Xm (~§Jmbr) ¶m XmoÝhr{MÌnQ>m§Zm Mm§JbrM JXu Pmbr. E’$. Q>r. Am¶.¶§Xm gwdU© ‘hmoËgdr df© gmOam H$aV¶§ Am{U˶m {Z{‘ÎmmZo ˶m§À¶m ‘mOr {dÚm϶mªZr V¶maHo$bobo bKwnQ> ‘°Ho${ZP n°bog‘ܶo XmIdboJobo. ¶m E’$Q>rAm¶ ¶§J A°Q> {’$âQ>r {d^mJmVCÚm d¡îUd OZ Vmo hm bKwnQ> XmI{dbmOmUma Amho. ¶m bKw{MÌmMo boIH$ {X½Xe©H$H$m¡eb AmoPm ¶m§Zm oQ>m¶Mr g§Yr {‘imbr.˶m§Zr em¶bm pñ‘W ¶m§À¶m H$mX§~ardê$ZJm§YrdmX ‘m§S>Umam hm bKwnQ> àñVwV Ho$bm¶.H$moUVrhr H$ënZm qH$dm H$moUVmhr {dMmaCËH$Q>nUo ‘m§S>U§ åhUOoM Vr nyU© H$bmH¥$VrAmoPm§À¶m ‘Vo {MÌnQ>m§‘ܶo ¶mo½¶ A¶mo½¶ Ag§H$mhr ZgV§. Ho$di àm‘m{UH$nUo Amnë¶mYmaUm ‘m§S>Vm Amë¶m nm{hOoV. H$mhr{Xdgm§nydu Zm°Z {’$³Ma {’$ë‘ {d^mJmV ˶m§MmAmâQ>a ½bmo nmhm¶bm {‘imbm. nmaer H$WmAgboë¶m ¶m bKwnQ>mV ˶m§Zr àg§JmZwê$nnpíM‘r emór¶ g§JrV dmnaʶmMm à¶moJ¶eñdrnUo Ho$bm Amho. ¶mgmR>r O‘©Zg§JrVH$ma ¶whmZg hoëg~J©gmo~V ghm ‘{hZoMMm© Ho$ë¶mMo ˶m§Zr gm§{JVbo. AmOݶw{Pb§S>Mm AmaoQ>a {MÌnQ> nmhm¶bm{‘imbm. y‘rnwÌm§Zr Amnë¶m ApñVËdmgmR>rnwH$maboë¶m bT>çmMo ¶mV à^mdr {MÌUAmho. àm§V H$moUVmhr Agmo, ApñVËdmMrbT>mB© OJ^amVë¶m ^y{‘nwÌm§Zm bT>mdrbmJVoM. H$bm AH$mX‘rVrb Am§Vaamï´>r¶ñnYm© {d^mJmVë¶m {dW ¶y {dXmCQ> ¶y Mm emohmD$g’w$„ Pmbm. ¶m {MÌnQ>mZo ñnYm©{d^mJmV B§S>mo-lrb§H$m {Z{‘©VrMm P|S>mamodbm¶. Bâ’$sV Am‘À¶mgma»¶m gm‘mݶà{V{ZYtZm EH$XmM XmIdbo OmUmao Mm§Jbo{MÌnQ> MwH$VmV. ho ‘mÌ Ia§. {XdgmbmHo$di {VZ§M {MÌnQ>m§Mr Amåhm§bm {VH$sQ>§{‘iVmV Am{U ˶mV ‘J B§{S>¶Z n°Zmoa‘m,ñnYm© {d^mJ Am{U OmJ{VH$ {gZo‘m ¶mVrbH$moU˶mVar EH$mM {MÌnQ>mMr {ZdS> H$aVm¶oVo. nU Aem ‘hmoËgdmV nmhÿZ nmhÿZ {H$Vr{MÌnQ> nmhUma? AmVm ZOa gwdU© ‘¶yaHw$Umbm {‘iVmo ¶mH$S>o bmJbr Amho.

- AVwc à^mH$a

"~’$s©'gmR>r ~mMm~mMrnUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) … Bâ’$sV~’$s© {MÌnQ>mMr OmXÿ H$m¶‘ am{hbr. Jwédmar gH$mir 11.30 dmOVm ‘°Ho${ZOn°bog-2 ‘ܶo ~’$s© {MÌnQ> XmI{dʶmVAmbm. Joë¶m 3 {Xdgm§nmgyZ ~’$s©Mr {VH$rQ>Zm§oXUr Pmë¶mZo BVam§Zm S>moAa{H$naZoAS>{dë¶mZo àgma‘mܶ‘m§Mo à{V{ZYr dBâ’$s à{V{ZYt‘ܶo ~mMm~mMr Pmbr. ¶mdoir Bâ’$s à{V{ZYtZr ‘Zmoa§OZ g§ñWoMoCnmܶj {dîUy dmK ¶m§À¶mer g§nH©$ gmYbmAgVm S>moAa{H$naZo H$moU {dîUy dmK, Agmgdmb CnpñWV H$ê$Z ‘Zmoa§OZ g§ñWoMo‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$mar ‘ZmoO lrdmñVd¶m§Mr nadmZJr AmUm, ‘J gmoS>Vmo, Agogm§{JVë¶mZo ~amM Jm|Yi CS>mbm. ¶mZ§Va nmo{bgm§Zm nmMmaU Ho$ë¶mZo O‘mdem§V Pmbm. 20 Vo 25 Bâ’$s à{V{ZYtZr~’$s© {MÌnQ>mMo (CÚm {X. 30 amoOr) nwÝhmàXe©Z H$aʶmV ¶mdo, Aer ‘mJUr Ho$br.

Xaå¶mZ, Am¶Zm°³g‘ܶo àX{e©VZoHo$S> hm~©a ¶m {’$Ýb±S>À¶m {MÌnQ>mVA˶§V {~^Ëg {MÌU H$aʶmV Ambo AgyZ{MÌnQ> narjU ‘§S>imZo ¶m {MÌnQ>mMrBâ’$sV {ZdS> H$m Ho$br, Agm gdmbH$mhrOUm§Zr CnpñWV Ho$bm.

"~mJm {~M'‘ܶo nmdbr Xm‘nUOr, {X. 29 à{V[ZYr) :Jmoì¶mMo {X½Xe©H$ bú‘rH$m§VeoQ>Jm§dH$a ¶m§À¶m AmJm‘r {MÌnQ>"~mJm {~M'‘ܶo Amnbr ‘w»¶^y{‘H$m Agë¶mMr ‘m{hVr nmdbrXm‘ {hZo {Xbr.

43 ì¶m Am§Vaamï´>r¶ {MÌnQ>‘hmoËgdm{Z{‘ËV Am¶mo{OVH$aʶmV Amboë¶m nÌH$ma

n[afXoV Vr ~mobV hmoVr. ¶mdoir"Bbm Mmê$ܶm¶' ¶m {MÌnQ>mMoA{^ZoVo B§Ð{OV goZ Jwám d{dH«$‘ MQ>Ou CnpñWV hmoVo.

{Z‘m©Vm eoQ>JmdH$a ¶m§À¶m ¶m{MÌnQ>mMo ewQr§J gwê$ Pmbo AgyZ¶mMo ~OoQ>hr ‘moR>o Agë¶mMo {VZogm§[JVbo.

¶m doir nmdb Xm‘ {hZoAmnë¶m ~§Jmbr {MÌnQ>mMrWmoS>³¶mV ‘m{hVr gm§{JVbr. hm{MÌnQ> V¶ma H$aVmZm Vmoadr§ÐZmW ¶m§À¶m 150 ì¶mdmT>{XZr àX{e©V ìhmdm, AgoR>a[dʶmV Ambo hmoVo. ¶mMr nyU©ew[Q§>J doñQ> ~§Jmb ‘ܶo H$aʶmVAmë¶mMo [VZo gm§{JVbo.

hm°[bdyS> {MÌnQ> {Z‘m©Vm AemoH$ A‘¥VamO ¶m§Mo ‘VJUoe OmdS>oH$a

nUOr, {X. 29 : A{^Z¶, g§JrV, V§ÌkmZ,{gZo‘°Q>moJ«m’$r ¶m JmoîQ>t~amo~a H$WmZH$öX¶ñneu d XO}Xma Agob VaM {MÌnQ>mMmAm°ñH$a nwañH$mamV {Z^md bmJVmo. "bmB’$ BOã¶w{Q>’w$b' ¶m {MÌnQ>mbm Ho$di H$WmZH$m‘wioAm°ñH$a {‘imbobo AmhoV. VgoM A{Va§OH$VmhrAm°ñH$a nwañH$mamgmR>r ‘maH$ R>ê$ eH$Vo, Ago‘V hm°{bdyS>‘Yrb {MÌnQ>{Z‘m©Vo AemoH$A‘¥VamO ¶m§Zr 춳V Ho$bo.

Q>o{Zg‘ܶo ¶eñdr H$maH$sX© Ho$ë¶mZ§Vahm°brdyS>‘ܶo AmVmn¶ªV 100 {MÌnQ>m§Mr{Z{‘©Vr Ho$boë¶m AemoH$ A‘¥VamO ¶m§Zr AmO‘wbmIVrV Amnbm amo‘hf©H$ OrdZàdmg H$WZHo$bm. Am§VaamîQ´>r¶ nÌH$ma ^wdZ bmb ¶m§Zr˶m§Mr ‘wbmIV KoVbr. B§Q>aZ°eZb g|Q>aÀ¶m{hadirda ‘wbmIVrMm hm H$m¶©H«$‘ Pmbm.

{MÌnQ> ‘hmoËgdmMo g§MmbH$ e§H$a ‘mohZ, ‘mB©H$nm§S>o ¶m H$m¶©H«$‘mbm CnpñWV hmoVo.

Q>o{ZgnQy>~amo~a AemoH$ A‘¥VamO ho¶eñdr {gZo{Z‘m©Vo AmhoVM, {edm¶ gm‘m{OH$H$m¶m©Vhr ˶m§Mm gh^mJ Amho. bm°g E§Oëg¶oWrb ~mbH$m§À¶m BpñnVimbm Vo Am{W©H$ ‘XVH$aVmV. ˶m§À¶m gm‘m{OH$ H$m¶m©Mrhr ‘m{hVr{MÌnQ>a{gH$m§Zm {‘imbr.

^maVr¶ bKwnQ> {Z‘m©Vm ‘§S>imMo Aܶj ‘mB©H$ nm§S>oo ¶m§Mo à{VnmXZ

nUOr, [X. 29 (à{V{ZYr) : ‘{hbm d nwê$f{X½Xe©H$ qH$dm {MÌnQ> {Z‘m©Vo ¶m§À¶mV oX^mdH$ê$ Z¶o. eodQ>r Vmo EH$ [MÌnQ> [Z‘m©Vm qH$dm EH${X½Xe©H$M AgVmo. ’$aH$ EdT>mM H$s ˶m§À¶m{dMmagaUr {^Þ AgVmV, Ago ‘V ’«$mÝg ¶oWrb{H«$ñQ>Z ¶m§Zr ¶oWo 춺$ Ho$bo.

43 ì¶m Am§Vaamï>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgdm{Z{‘ÎmAm¶mo[OV H$aʶmV Amboë¶m nÌH$ma n[afXoV ˶m~mobV hmo˶m.

[MÌnQ>g¥ï>rVrb nwê$f {Z‘m©Ë¶m§Zm Agm «‘AgVmo H$s ‘{hbm {MÌnQ> {Z‘m©Ë¶m§Zm,{X½Xe©H$m§Zm H$mhrM ¶oV Zmhr. ‘[hbm§Zm AemdoirS>mdbʶmMmhr à¶ËZ Ho$bm OmVmo. ‘mÌ Varhr[MÌnQ>g¥ï>>rV ‘moR>çm à‘mUmV ‘[hbm [MÌnQ>{Z‘m©Ë¶m§Mr EÝQ>r ¶mbm ’$mQ>m XoV Amho. ‘{hbm§‘ܶo~m¡ÕrH$ H$m¡eë¶ Agob Va Hw$R>ë¶mhr Jmoï>tMrAS>MU ¶oV Zmhr, Agohr ¶mdoir gm§JʶmV Ambo.

Q>o{Zg‘wio OrdZmV {eñVhm°brdyS>‘Yrb àdoem~m~V AemoH$ A‘¥VamO åhUmbo, "M¡ÝZB©‘ܶo ‘mPm OÝ‘ Pmbm. ‘m¶m Hw$Qw>§~mVM Q>o{Zg IoiboOm¶Mo. Q>o{Zg‘wio ‘m¶m A§JmV {eñV {^Zbr. Q>o{Zg‘YyZ {Zd¥Îm Pmë¶mZ§Va 1980 gmbr ‘r hm°brdyS>‘ܶo àdoe Ho$bm.AmOhr ‘r Q>o{Zg IoiVmo. e{Zdmar gH$mir ~aoM OU Q>o{Zg Ioim¶bm ¶oVmV. Q>o{Zg d maVr¶ OodU Agm e{ZdmaMm{XZH«$‘ AgVmo. IoimSy> AgVmZm ‘r A‘o[aHo$V Ioim¶bm Om¶Mmo. AmVm A{^ZoVo d V§Ìk ‘m¶m Kar Ioim¶bm ¶oVmV'.

"Am°ñH$agmR>r XO}Xma H$WmZH$ hdo'Am°ñH$agmR>r Zmhr, AmdS>åhUyZ {MÌnQ>{Z{‘©Vr‘m¶m {MÌnQ>mbm AÚmn Am°ñH$a nwañH$ma{‘imbobm Zmhr. na§Vw Am°ñH$agmR>r H$moUr{MÌnQ> ~ZdV Zmhr. AmdS> åhUyZM Vo~Z{dbo OmVmV. ¶mnwT>ohr ‘r {MÌnQ>~Z{dV amhrb. hm°brdyS>‘Yrb {MÌnQ>m§ZmAm§VaamîQ´>r¶ ‘mH}$Q> Amho. VgoM {MÌnQ>hrXrK© H$mi ñ‘aUmV amhVmV.~m°brdyS>‘Yrb {Z‘m©Vo d A{^Zo˶m§er ‘mPrMm§Jbr ‘¡Ìr Amho. maVmVrb Zdmo{XVVéU A{^Z¶mV H$maH$sX© H$aʶmgmR>r~m°brdyS>‘ܶo ¶oVmV. hm°brdyS>Mo XadmOo^maVr¶m§gmR>r Iwbo AmhoV. ~m°brdyS>‘Yrb{Z‘m©Ë¶m§g‘doV ‘r H$Yr {MÌnQ> ~Z{dbobmZmhr. na§Vw {dî¶mV ~Z{dʶmMr ‘mPrBÀN>m Amho.

~m°[bdyS>nojm hm°[bdyS>{MÌnQ>m§MoM AmH$f©UbhmZnUmnmgyZ ‘bm {MÌnQ>m§Mr AmdS>Amho. ~m°[bdyS>nojm hm°[bdyS>MoM {MÌnQ>‘bm A{YH$ AmdS>VmV. {MÌnQ>m§gmR>rH$ënZme³Vr A˶§V Amdí¶H$ AgVo.bhmZnUrM Vr ‘m¶m‘ܶo {Z‘m©U Pmbr.

{dÚm϶mªgmR>r AmVmamï>r¶ {MÌnQ>> nwañH$manUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) …^maVr¶ {MÌnQ>m§À¶m VoOñdre§^amì¶m dfmªV {dÚm϶mªgmR>r amï´>r¶{MÌnQ> nwañH$ma XoʶmV ¶oVrb, AerKmofUm AmO H$aʶmV Ambr.{dÚm϶mªZr ~Z{dboë¶m {MÌnQ>m§Mm‘hmoËgdhr Am¶mo{OV Ho$bm OmB©b.em°Q>© {’$³eZ, Zm°Z {’$³eZ Am{UA°{Z‘oeZ Aem VrZ {d^mJmV amï´>r¶nwañH$ma {Xbo OmVrb. à˶oH$ {d^mJmVrbnwañH$mamMr a¸$‘ 1 bmI én¶o AgyZ E{àb‘ܶoho nwañH$ma XoʶmV ¶oVrb, Ago AmO {’$ë‘ A±S>Q>o{bpìhOZ BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ B§{S>¶mMo g§MmbH$ S>r.Oo. Zmam¶U ¶m§Zr nÌH$ma n[afXoV gm§{JVbo.

E’$Q>rAm¶Am¶, nwUo d g˶{OV ao {’$ë‘ A±S>Q>o{bpìhOZ BpÝñQ>Q>çyQ> H$mobH$Îmm(EgAmaE’$Q>rAm¶) ¶m§À¶m g§¶wº$ {dÚ‘mZo honwañH$ma {Xbo OmVrb. Va bKwnQ> {MÌnQ>‘hmoËgdmgmR>r {MÌnQ> ‘hmoËgd g§MmbZmb¶

ghH$m¶© H$aUma Amho. {’$ë‘ ‘oqH$JMo{ejU XoUmè¶m g§ñWm d BVa e¡j{UH$g§ñWmVrb {dÚmWu nwañH$mamgmR>r{MÌnQ>m§À¶m E§Q´>r nmR>dy eH$VmV. Á¶mg§ñWoVrb {dÚm϶mªZm ñnY}V gh^mJrìhm¶Mo Amho. ˶m g§ñWoV bKwnQ> ~Z{dUo,hm Aä¶mgH«$‘mMm EH$ mJ Agmdm, AerAQ> Amho. ¶mgmR>r CÚm Om{hamV à{gÕhmoʶmMr e³¶Vm Amho. Am°ZbmB©Z AO©

H$aʶmMr A§{V‘ ‘wXV {X. 15 OmZodmar Amho.{MÌnQ>mÀ¶m S>rìhrS>r nmR>[dʶmMr ‘wXV {X. 20OmZodmar Amho. {’$ë‘ ‘oqH$J joÌmV CVaʶmgmR>rBÀNw>H$ Vê$Um§À¶m JwUdÎmobm dmd {‘imdm, ˶m§ZrEH$Ì ¶oD$Z MMm© H$amdr. VgoM ˶m§Zm EH$ ì¶mgnrR>{‘imdo, ¶m CÔoemZo {dÚm϶mªgmR>r {MÌnQ> ‘hmoËgdAm¶mo{OV Ho$bm OmUma Amho. VgoM ¶m ‘hmoËgdmVAm§Vaamï´>r¶ {d^mJ AgUma AgyZ ˶mV AJ«Jʶ{’$ë‘ ñHy$b‘Yrb {dÚm϶mªMo CËH¥$ï> {MÌnQ>AgVrb, Ago Zmam¶U åhUmbo.

oX^md ZH$mo … {H«$ñQ>Z

nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm nmdbr Xm‘. ~mOyg B§ÐZrb goZJwám, {dH«$‘ MQ>Ou. (H¡$bmg ZmB©H$)

{MÌnQ> {df¶H$ CnH«$‘ am~{dUo JaOoMo

nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm Bâ’$sMo g§MmbH$ e§H$a ‘mohZ. ~mOyg ‘mB©H$ nm§S>o, kmZoe ‘moKo. (H¡$bmg ZmB©H$)

nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm {H«$ñQ>Z. ~mOyg {¼ñQ>rZ S>oh, S>m°arQ> AënOo‘°Z, Am¶no‘ A°brZ d ‘mݶda. (H¡$bmg ZmB©H$)

‘wbmIVr Xaå¶mZ ~mobVmZm {Z‘m©Vm AemoH$ A‘¥VamO. ~mOyg nÌH$ma wdZbmb. (H¡$bmg ZmB©H$)

S>r. Oo. Zmam¶U

E’$Q>rAm¶Am¶Mr KmofUm; bKwnQ> ‘hmoËgdhr

30goa3_Layout 1 29-11-2012 23:13 Page 1

Page 4: 30 Nov 2012

4ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012{dMmaYZ

Zw H$˶mM Pmboë¶m Hw§$S>B© n§Mm¶VrÀ¶m J«m‘g^oVJ«m‘ñWm§Zr H$mo‘w{ZXmXMr A§XmOo 1 bmI Mm¡¡¡¡ag ‘rQ>aO‘rZ Kao ~m§YʶmgmR>r g§nm{XV H$amdr Agm R>amd KoVbm.hr O‘rZ ’$º$ Hw§$S>B©dmgr¶m§ZmM XoʶmV ¶mdr Agmhr ˶m§Mm‘wÔm hmoVm. H$m¶ÚmV Ver VaVyX Amho, nU hr à{H«$¶m IynMbm§~bMH$ AgVo Ago H$mo‘w{ZXmXMoM A{YH$mar gm§JVmV.nU ~oH$m¶Xoeraar˶m A{VH«$‘U H$aʶmnojm H$m¶Xoeraà{H«$¶oMr dmQ> YaUo nadS>ob. amÁ¶mV Agboë¶mH$mo‘w{ZXmXÀ¶m O{‘Zrda A{VH«$‘Um§Mm nya ¶m¶bm bmJbmAmho. ¶mbm O~m~Xma H$moU, Agm gdmb CnpñWV PmbmVa H$mo‘w{ZXmX g§ñWm, n§Mm¶V gXñ¶, amOH$s¶ ZoVo Aer{H$Vr Var Zmdo nwT>o ¶oD$ eH$Vrb.

amÁ¶mV H$mo‘w{ZXmXÀ¶m 225 g§ñWm AmhoV. ¶mg§ñWm§Vrb A°Q>Zu H$m¶©j‘ Agob Am{U A{VH«$‘UmMrVH«$ma ˶m§À¶m ZOaog H$moUr AmUyZ {Xbr Va ~oH$m¶XoeraàH$mam§Zm Amim ¶oD$ eH$Vmo. ‘mÌ Vgo KS>V Zmhr. amÁ¶mVH$mo‘w{ZXmXÀ¶m O{‘Zrda A§XmOo 2700 A{VH«$‘Uo AmhoVAgo d¥Îm Amho. ¶mdê$Z H$mo‘w{ZXmXÀ¶m g§ñWm {H$Vr XjAgVmV ho ñnï> hmoVo.

g‘mOH$m¶m©gmR>r H$mo‘w{ZXmXMr O‘rZ g§nm[XVH$aʶmMr VaVyX Amho. nU ¶mMmhr J¡¡¡¡a’$m¶Xm amOH$s¶ ZoVoKoVmZm {XgVmV. hmVmV gÎmm Ambr H$s EH$ Mm¡¡¡ ¡XmÀ¶mCVmè¶mdarb "H$mo‘w{ZXmX'Mo Zmd H$mTy>Z Amnë¶mZmVodmB©H$m§Mo Zmd KmbyZ Vr OmJm H$mo‘w{ZXmXMr Zgë¶mMoXmIdʶmMo àH$ma H$aʶmg Vo ‘mJo amhV ZmhrV. Am{UOar g‘mOH$m¶m©gmR>r (e¡¡¡ ¡j{UH$ g§ñWm dm BpñnVioC^maʶmgmR>r) O‘rZ g§nmXrV Ho$br Va Amnbm{hVg§~§Yhr OnʶmMm à¶ËZ amOH$s¶ Zo˶m§H$Sy>Z hmoVmo.^«ï>mMmamda {Z¶§ÌU AmUʶmMo {dYmZ H$aUmè¶m mOnmgaH$mamZo H$mo‘w{ZXmXÀ¶m O{‘Zrda Omo «ï>mMma MmbbmAmho ˶mÀ¶mH$S>ohr bj XoʶmMr JaO Amho. ho Pmbo ZmhrVa "JmdH$è¶m§Mr' hr OmJm bwá hmoʶmg doi bmJUma Zmhr.

H$mo‘w{ZXmXMr O‘rZ ImOJr Am{U ì¶dgm{¶H$Cn¶moJmgmR>r Xoʶmg {‘iV Zmhr. n§Om~À¶m OJnmb qgJ¶m Bg‘mZo Aem àH$maÀ¶m O[‘Zrda Mmbboë¶mA{VH«$‘Umda AmdmO CR>dyZ VoWrb amÁ¶ gaH$mabmݶm¶mb¶mV IoMbo hmoVo. gdm}ƒ ݶm¶mb¶mV gwZmdUrhmoD$Z 28 OmZodmar 2011 amoOr {ZH$mbhr bmJbm.JmdH$ar ‘mbH$sÀ¶m O{‘ZrMo ImOJr Am{U ì¶dgm{¶H$dmnamgmR>r énm§VaU hmoD$ XoD$ Z¶o Am{U A{VH«$‘U PmboAgob Va ˶mÀ¶mda H$madmB© H$aʶmMm AmXoe ¶m doirgdm}ƒ ݶm¶mb¶mZo {Xbm hmoVm. hr OmJm "Jm§dH$è¶m§' gmR>r

Amho Am{U ˶m§ZmM ˶mMm bm^ [‘im¶bm nm{hOo Ago˶mV nwT>o Z‘yX Ho$bo hmoVo. ¶m g§X^m©V gd© amÁ¶m§À¶m ‘w»¶g{Mdm§Zm H$i{dʶmV Ambo hmoVo Am{U ˶m§Zm ¶m AmX-oemÀ¶m àVr nmR>{dʶmV Amë¶m hmo˶m. ‘mÌ Ý¶m¶mb¶mMmAmXoe Ymã¶mda ~gdyZ Jmoì¶mV H$mo‘w{ZXmXÀ¶m OmJodaA{VH«$‘U hmoVM Amho. ¶m gd© àH$mam§Zm ñdV: H$mo‘w{ZXmXg§ñWmM A^¶ XoVmV? ¶mgmR>rM ho ~oH$m¶Xoera àH$maKS>VmV?

CgJm§d ¶oWrb H$mo‘w{ZXmXÀ¶m OmJoda ‘moR>çm à‘mUmV~oH$m¶Xoera[a˶m Kao ~m§YʶmV Amë¶mMr VH«$ma à{dU à yCgJm§dH$ma ¶m§Zr Ho$br hmoVr. H$mo‘w{ZXmXÀ¶m O{‘Zrda Kao~m§YʶmgmR>r nadmZJr XoʶmV Ambr Amho Am{U ¶oWrbH$mhr yI§S> ~oH$m¶Xoera[a˶m {dH$ʶmV Amë¶mMm Amamonhr˶m§Zr ˶mdoir Ho$bm hmoVm. H$mo‘w{ZXmXÀ¶m g{‘Vrda AmamonH$aVmZm ñdV:À¶m ’$m¶ÚmgmR>r ˶m§Zr hr O‘rZ {dH$brAmho Agm Amamonhr à{dU CgJm§dH$a ¶m§Zr Ho$bm hmoVm.Amnë¶m A{YH$majoÌmV ~oH$m¶Xoera ~m§YH$m‘o hmoVAgVrb Va ˶mÀ¶mda Ëd[aV H$madmB© H$aʶmMo A{YH$man§Mm¶Vrbm AgVmV. ‘mÌ n§Mm¶Vr Aem ~oH$m¶XoeraH$m‘m§da H$madmB© EH$ Va H$aV ZmhrV Am{U Ho$br Va~oH$m¶Xoera H$m‘ g§nyU©[a˶m C^o Pmë¶mdaM H$aVmV.Kamda N>ßna Q>mH$bo H$s Ka Z§~a Úm¶bm n§Mm¶V ‘moH$ir.¶m AZwf§JmZo H$madmB© Q>mibr OmVo. Jmoì¶mV Aer {H$˶oH$CXmhaUo AgVrb.

’$‘m©JwS>r ¶oWrb H$Q>‘Jmi XodñWmZmÀ¶m ~mOybmAgbobr H$mo‘w{ZXmX O{‘Zrda "‘°Jm àm°Oo³Q>'gmR>r YS>nS>Mmby Amho. g§~§{YV n§Mm¶VrZo ¶m g§X^m©V ˶m§Zm "Zm haH$VXmIbm'hr {Xbm hmoVm. ‘mÌ OZ OmJ¥Vr ‘§M ~m§XmoS>m Am{UJmoqdX JmdS>o ¶m§Zr nwT>mH$ma KoD$Z ¶m "‘°Jm àm°Oo³Q>'bm{damoY Ho$ë¶mda Am{U bmoH$m§Zr X~md KmVë¶mda hm ZmhaH$V XmIbm aÔ H$aʶmV Ambm. ~m§XmoS>m JmdmVrbeoVH$ar Amnë¶m Jwam§Zm BWo Mam¶bm AmUm¶Mo. VgoMJmdmVrb XodH$m¶© BWoM ìhm¶Mr. AOyZhr XodH$m¶mªMr Am{UJwam§Zm Mam¶bm KoD$Z ¶oʶmMr na§nam BWo Amho. ¶mgmR>rM

H$Xm{MV àmXo{eH$ AmamIS>m 2011‘ܶo hr O‘rZ "Jwam§ZmMaʶmgmR>r' (J«o{O§J b°ÊS>) åhUyZ Z‘yX Pmbr Amho.nyduÀ¶m "EH$ Am{U Mm¡¡¡¡Xm'À¶m CVmè¶mV H$mo‘w{ZXmXMo ZmdH$ãOoXma åhUyZ hmoVo, ‘mÌ AmVm Vo Zmd ¶m CVmè¶mVyZdJiʶmV Ambo AgyZ ¶m 82 hOma Mm¡¡¡¡ag ‘rQ>a OmJoV‘°Jm àm°Oo³Q> C^maʶmMo H$m‘ H$aʶm‘mJo amOH$s¶ eº$sbmJë¶m AmhoV. hr O‘rZ Xþgè¶mÀ¶m Zmdmda H$ê$Z XoʶmMoA{YH$ma ~m§XmoS>m H$mo‘w{ZXmXbm ZmhrV Aer ‘m{hVr IwÔH$mo‘w{ZXmXMo àemgH$ XoVmV. Varhr H$mo‘w{ZXmXMo ZmdEH$-Mm¡¡¡¡Xm CVmè¶mVyZ H$go dJiʶmV ¶oVo hm MM}Mm {df¶Amho.

{eamoS>m ‘VXmag§KmVë¶m H$mo‘w{ZXmXÀ¶m O{‘Zrdahr~oH$m¶Xoer[a˶m ~m§YH$m‘o hmoV AgyZ n§Mm¶V ‘§S>imVVH«$mar ¶oD$Z gwÕm H$madmB© hmoV Zgë¶mMo ñnï> Pmbo Amho.

Jmoì¶mVrb H$mo‘w{ZXmX O{‘ZtZm {deof Ago ‘hËdAmho. {H$˶oH$ XeH$m§nmgyZ "Jm§dH$ar' BWo eoVr H$am¶MoAm{U ˶mMm bm^ JmdmVrb gd© bmoH$m§À¶m CXa{Zdm©hmgmR>rìhm¶Mm. ‘mÌ ‘Vo {‘idʶmgmR>r Am[U n¡¡¡¡go {‘idʶmMmgmonm Cnm¶ ¶m ZOaoZo ~KUmao amOH$s¶ ZoVo ¶m ~oH$m¶XoeranÕVrbm A^¶ XoV AmhoV.

H$mo‘w{ZXmXÀ¶m OmJoda Hw$Um EH$mMo Zmd Agbo Va Vr춺$s "g‘PmoVm H$ama' H$ê$Z BVam§Zm Vr O‘rZ {dH$Vo.H$m¶ÚmV VaVyX ZgVmZmhr. H$mo‘w{ZXmXÀ¶m ñWm[ZH$A°Q>Zr©bm ¶m g§X^m©Vbm Ahdmb XoʶmMm A{YH$ma AgVmo,‘mÌ {H$Vr A°Q>Zu ho H$m‘ H$aVmV, Agm gdmbA{VH«$‘UmMm nya ~{KVbm Va Z¸$sM CnpñWV hmoUma.

dmñH$mo ¶oWrb ‘m§Jmoa {hb Am{U ImardmS>mon[agamVrb H$mo‘w{ZXmX O{‘Zrdahr AgoM g§H$Q> AmbohmoVo. VgoM [Wdr ¶oWrb PmonS>nÅ>rÀ¶m {damoYmVݶm¶mb¶mV AmìhmZ XoʶmV Ambo hmoVo.

"X Jmodm b°ÊS> (àmo{h{~eZ Am°’$ H$ÝñQ´>³eZ) A°³Q>1995' ¶m H$m¶ÚmA§VJ©V g§~§{YVm§Zm ¶m ~oH$m¶Xoera~m§YH$m‘m§da H$madmB© H$aʶmMr ‘w^m AgVo. ‘S>Jm§dmVrb‘moVr S>m|Jamdarb PmonS>nÅ>r ¶mM H$m¶ÚmÀ¶m ghmæ¶mZogm’$ H$aʶmV Ambr hmoVr. ‘mÌ hm H$m¶Xm AgyZhr ˶mMmCn¶moJ hmoV Zgë¶mMo ñnï> Pmbo Amho. AmVm, H$mo‘w{ZXmXO{‘ZrMo g§ajU Ho$bo Zmhr Va H$mo‘w{ZXmXÀ¶m g§ñWmhr bwáhmoUma ho Z¸$sM. ~m¶Um g‘wÐ{H$Zmè¶mda Agbobr~oH$m¶Xoera PmonS>nÅ>r nmS>ʶmMo YmS>g ˶m H$mimVrb^mOnm gaH$maZo XmI{dbo hmoVo. AmVm VoM gaH$ma nwÝhmgÎmoda Amho, "Jm§dH$mè¶m§'À¶m OmJoMo g§ajU H$aʶmgmR>rho gaH$ma VgoM YmS>g XmI{dUma H$m¶?

ÜdOmamohU H$m¶©H«$‘nd©arVM H$amdm ñdmV§Í¶{XZ, Jmodm ‘w{º${XZ VWm àOmgÎmmH${XZm{Z{‘Îm hmoUmam ÜdOamohUmMm H$m¶©H«$‘nUOrVrb Owݶm g{Mdmb¶mg‘moa Ho$ë¶mZodmhVwH$sg AS>Wim {Z‘m©U hmoD$Z OZVobm AZoH$g‘ñ¶m§Zm gm‘moao Omdo bmJVo. ˶m‘wio OZVoMo {hVbjmV KoD$Z Jmodm gaH$maZo gXa ÜdOamohUmMmH$m¶©H«$‘ nd©ar ¶oWrb g{Mdmb¶ n[agamV H$aUo{hVmdh R>aob. ÜdOmamohUmgmR>r A{Ve¶ ¶mo½¶ VWmMm§Jbo ñWi AgVmZmhr Zoh‘r dX©i AgbobmdmhVwH$sMm añVm ~§X H$ê$Z VoWo ÜdOamohU H$aUog‘W©Zr¶ Zmhr. gwajoÀ¶m Ñï>rZohr nd©ar ¶oWrbg{Mdmb¶ n[aga A{Ve¶ ¶mo½¶ R>aUma Amho. BVaamÁ¶mVhr ÜdOamohUmMo H$m¶©H«$‘ g{Mdmb¶n[agamVM g§nÞ hmoV AgVmV. ¶m ‘hÎdnyU©{XdgmÀ¶m {Z{‘ÎmmZo amÁ¶^a H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV ZH$aVm hm EH$M amÁ¶ñVar¶ H$m¶©H«$‘ ìhmdm,¶mdahr gaH$maZo {dMma H$amdm. amÁ¶nmb ~r.ìhr.dm§ÀNw> d ‘w»¶‘§Ìr ‘Zmoha nauH$a KoVrb AerAmem ~miJy¶m. -A°S>. Am¶[ae am°S´>r½O, am¶~§Xa

{^H$mè¶m§da A§Hw$e hdmamÁ¶mV gܶm {^H$mè¶m§Mr g§»¶m dmTbr Amho.{MÌnQ>J¥h, ‘moR>o ‘mooR>r hm°Qoëg AmXr§À¶m ~mhoa{^H$mè¶m§Mm CnÐd dmT>bm AgyZ ˶mMm n¶©Q>H$m§ZmÌmg ghZ H$amdm bmJV Amho. gܶm amÁ¶mVAm§Vaamï´>r¶ {MÌnQ> ‘hmoËgd gwê$ AgyZ ¶m{R>H$mUr ‘moR>çm à‘mUmV {^H$mar rH$ ‘mJVmZm{XgyZ ¶oVmV. ¶mda ‘mÌ g§~§{YV H$moUVrM H$madmB©H$aVmZm {XgV Zmhr. daModa hmoUmè¶m Mmoè¶m§Vhr{^H$mè¶m§Mm hmV Agë¶mMr e³¶Vm Amho. H$mhr{R>H$mUr Va {^H$mè¶m§Mo EO§Q> Agë¶mMo {XgyZ ¶oVo.{^H$mè¶m§Zm H${‘eZda H$m‘mbm R>odʶmMo àH$maXoemVrb BVa mJmV CKS>H$sg Ambobo AmhoV.gH$mir {^H$mè¶m§Zm AmUyZ gmoS>Uo, ˶m§Zm rH$‘mJm¶bm bmdUo d g§Ü¶mH$mir naV ˶m{^H$mè¶m§Zm ZoD$Z ˶m§À¶mH$Sy>Z n¡go dgyb H$aUo,Ago ho a°Ho$Q> MmbV Agë¶mMo Aem àH$aUm§VyZCKS> Pmbo Amho. Jmoì¶mV Ago àH$ma hmoʶmnmgyZamoIʶmgmR>r g§~§{YVm§Zr Ëd[aV bj KmbUoAmdí¶H$ Amho.

- AéU gmd§V

Zw doMo Am‘Xma {‘H$s nmeoH$mo ¶m§Zm Pmbobr H${WV ‘mahmU hr {ZfoYmh© AmhoM. ‘mÌ EImÚmbmoH$à{V{ZYrda hmV CMbʶmMr doi H$m ¶oVo, hm Ogm àíZ Amho VgmM OZVm H$m¶Xm

hmVmV Koʶmg H$MaV Zmhr, hmhr qMVoMm {df¶ Amho. nmeoH$mo ¶m§Zm Kar ¶oVmZm añ˶mV XþMmH$sAmS>dr KmbyZ ~oZr ’$Zmª{S>g ¶m ñWm{ZH$ ¶wdH$mZo åhUo ‘mahmU Ho$br, ˶mV nmeoH$mo ¶m§À¶m~moQ>mbm XþImnV Pmbr. nmo{bgm§Zr ¶m KQ>ZoZ§Va JwÝhm Zm|X Ho$bm Am{U AQ>H$ H$ê$Z gwQ>H$mhrHo$br. na§Vw ~oZr ’$Zmª{S>g ¶mZohr à{VVH«$ma H$aVmZm CbQ> nmeoH$mo ¶m§ZrM Amnbm añVm AS>dyZ‘mahmU Ho$ë¶mMo åhQ>bo Amho. nmo{bgm§Zr ˶mda AÚmn H$moUVrhr H$m¶©dmhr Ho$bobr Zmhr.Am‘Xma Agboë¶m {‘H$s ¶m§Zm H$moUrVar ‘mahmU Ho$br ¶mda Ogm Hw$UmMm {dídmg ~gVZmhr, VgmM {‘H$s¨Zr Hw$UmH$Sy>Z Var ‘ma Im„m Agmdm ¶m~m~Vhr. ˶mbm H$maUohr VerMAmhoV. EH$Va {‘H$s ¶m§Mm amJrQ> ñd^md d Hw$Umbmhr qeJmda KoʶmMr V¶mar ¶m‘wio Joë¶mH$mhr dfmªV {‘H$s dmXJ«ñV R>abo AmhoV. drO A{^¶§Vm H${nb ZmQ>oH$a ‘mahmU, H$X§~ MmbH$‘mahmU, e°H$ Ominmoi àH$aU, Aer EH$ Zm Xhm àH$aUmV {‘H$s ¶m§À¶mda JwÝho Zm|X Pmbobo,‘mÌ Ë¶mVrb H$mhr àH$aUmVyZ ˶m§Mr {ZXmof© ‘wº$Vm Pmbr Amho. na§Vw ZmQ>oH$a àH$aUmV ˶m§Zm{ejm Pmbobr Amho. ˶m§Zr ¶m {ejobm AmìhmZ {Xbo AgyZ gܶm Om{‘Zmda AmhoV. ào¶grZm{X¶m VmoamXmo {hÀ¶m ‘¥Ë¶yàH$aUrhr ˶m§À¶mda IwZmMm JwÝhm Amho. {‘H$s¨Mr nmíd©^y‘r nmhVm~wYdmar KS>boë¶m àH$aUmV {‘H$sZm ghmZw yVr Xe©dUo H$R>rUM. na§Vw, Ago Agbo Var {‘H$sZrHo$bobr VH«$ma ~Zmd Amho, Agohr åhUVm ¶oUma Zmhr. EH$m bmoH$à{V{ZYrZo Ho$boë¶m VH«$margAZwgê$Z nmo{bgm§Zr Vwa§V H$madmB© gwê$ Ho$br. bmoH$à{V{ZYtda hmV CMbUo ho J¡a AgyZAem àd¥ÎmtZm Amda Kmbm¶bmM hdm. {‘H$s ¶m§Mr nmíd© y‘r {H$Vrhr S>mJmibobr Agbr, VarVo EH$ bmoH$à{V{ZYr AmhoV. ¶m àH$aUmV nmo{bgm§Zr ImobmV OmD$Z Mm¡H$er H$am¶bm hdr.{‘H$s ¶m§À¶mda Á¶mZo h„m Ho$bm Vmo nydm©l‘rMm {‘H$s ¶m§Mm g‘W©H$ Agë¶mMr ‘m{hVrhr nwT>oAmbr Amho. ¶m‘wio ho àH$aU nyd©d¡‘Zñ¶mVyZ KS>bo Agmdo, Agm g§e¶ Koʶmg dmd Amho.Ago Agob, Va EH$ bmoH$à{V{ZYr åhUyZ ˶m§Zm ‘mahmU Pmbr ZgyZ ho àH$aU gyS>^mdZoVyZPmbo Agmdo, Ago åhUVm ¶oB©b. ˶mM~amo~a Amnë¶mda Aer pñWVr H$m AmoT>dbr ¶mMohrAmË‘qMVZ {‘H$s ¶m§Zr Ho$bo nm{hOo. Ho$di Am‘XmaH$sMo H$dM Agë¶mZo H$m¶Xm Amnë¶mbmnm{hOo Vgm dmH$dVm ¶oVmo, Agm g‘O hmoD$ Z¶o. OZVoZohr AmnU H$m¶Xm hmVmV KoʶmMmà¶ËZ H$ê$ Z¶o. AmnmngmVrb dmX, ‘V^oX ¶mV VmoS>Jm {ZKV Zgob, Va bmoH$à{V{ZYtdahmV CJmaʶmn¶ªV ‘Ob OmD$ Z¶o. EH§$XarV Oer OZVoMr O~m~Xmar Amho, VerM VrbmoH$à{V{ZYtMrhr Amho. à˶oH$mZo Amnë¶m ‘¶m©Xm AmoiIyZ H$V©ì¶ ~Omdbo, Va Ago ‘mah-mUrMo àH$ma KS>Uma ZmhrV.

H$b§Xa H$bmH$ma && doe Oar ~mdim Var A§Var ZmZm H$im && Ago g‘W© am‘Xmg ñdm‘tZr ‘h§VmModU©Z Ho$bo Amho. g‘WmªMo g‘mO{ZarjU Ë`mVyZ {XgVo. ho Ë`m§Zr ‘h§VmMo dU©ZH$aVmZm åhQ>bo Agbo Var gmYr amhUr d Cƒ {dMmagaUr m gmaIm dmŠàMmah„rÀ`m H$mir Ë`mVyZM Ambm Amho. gmYmaUnUo Aer EH$ ì`º$s H$bmAH$mX‘rV AWdm gm§ñH¥${VH$ ì¶mgnrR>mda Amnë`mbm Zoh‘r AmT>iob. VgoH$bmH$ma ho H$b§Xa d¥ÎmrMo AgVmV, na§Vw Ë`m§À`mVrb H$bm hrM ‘hÎdmMrAgVo. kmZoe ‘moKo ho Aem H$b§Xa H$bmH$mam§n¡H$s EH$. H$bm AH$mX‘rÀ`m ZmQ>ç

emioMo ñZmVH$$ Agbobo kmZoe ‘moKo hahþÞar H$bmH$ma AmhoV. gm‘m{OH$ ~m§{YbH$sÀ`m Ñï>rZo VoH$boH$S>o nmhVmV. Ë`m§À`m {MÌnQ>mVyZ Vo AgmM g§Xoe XoVmV. Am§Vaamï´>r` {MÌnQ> ‘hmoËgd gwê$Pmë`mnmgyZ Ë`m§Zr {MÌnQ> ‘hmoËgdmÀ`m Am`moOZmV {hararZo mJ KoVbm Amho. {MÌnQ> {Z{‘©VrV ˶m§Zrgm‘mÝ` ‘mUgmbmM ZOaog‘moa R>odbo. Ë`m§Zr ghm gmV dfmªnydu EH$ bKwnQ> {Z‘m©U Ho$bm hmoVm.H$m§H$Umdmbm ho Ë`mMo Zmd. nyduÀ`m H$mir Jmoì`mV gm`H$b qH$dm ‘moQ>magm`H$bZo KamoKar OmD$ZH$m§H$Uo AWm©V ‘{hbm§Mm Ab§H$ma ~m§JS>r {dH$Umè`mMr hr H$Wm. Ë`mV Ë`m§Zr Iyn ~maH$mdo {Q>nyZ mH$m§H$Uodmë`mMo {MÌU Ho$bo Amho. Jmoì`mV Ë`mdoir {MÌnQ>g§ñH¥$Vr éObr ZìhVr ho {deof. gVV à`mo-Jerb AgUmè`m {MÌnQ> {Z‘m©Ë`m§n¡H$s Vo EH$. Ë`m§Zr AZoH$ CÎm‘ Aem ‘m{hVrnQ>m§Mr d bKwnQ>m§Mrhr{Z{‘©Vr Ho$br. Ë`m§À`mH$S>o Or H$bmË‘H$ Ñï>r Amho, {VMm Vo {Z{‘©VrV dmna H$aVmV. Am§Vaamï´>r` {MÌnQ>‘hmoËgdmVrb {MÌnQ>m§Mo AdbmoH$Z H$ê$Z Vo Amnë`m {MÌnQ> {Z{‘©VrV gwYmaUmhr H$arV AgVmV.Am{e`m`r {MÌnQ> ‘hmoËgd, ‘amR>r {MÌnQ> ‘hmoËgd a{dÊ`mV Vo emgZmbm ghH$m`© H$aVmV. ‘amR>r{MÌnQ> ‘hmoËgdmÀ`m Am`moOZmV Ë`m§Zr ‘hÎdmMr ^y{‘H$m ~Omdbr AgyZ, Ë`mÛmao gd©gm‘mÝ`a{gH$m§Zmhr H$bmH$mam§Zm oQ>Ê`mMr g§Yr {‘imbr Amho. kmZoe ‘moKo ho g§doXZerb ‘ZmMo H$dr AmhoV.{d{dY d¥ÎmnÌm§VyZ Ë`m§Zr Á`m H${dVm {b{hë`m AmhoV, Ë`m g‘mOmÀ`m ì`Wm doXZm§da ~moQ> R>odVmV.Ë`m§À`m H${dVm Zoh‘rÀ`m YmQ>UrÀ`m ZgVmV. H$Wm, nQ>H$Wm {b{hÊ`mH$S>ohr Ë`m§Mm H$b {XgyZ oVmo.Ë`m§Zr ñdV…M H$Wm qH$dm nQ>H$Wm {b{hë`mZo Eaìhr {Z‘m©Vm - {X½Xe©H$m§da oUmam H$WoÀ`m ‘moS>VmoS>rMmAmamon Var hmoV Zmhr. AZoH$Xm {Z‘m©Vo qH$dm {X½Xe©H$ Ho$di Amnë`mM H$m`©H«$‘mbm hOoar bmdVAgVmV, na§Vw kmZoe ‘moKo H$bm AH$mX‘rV hmoUmè`m {d{dY H$m`©H«$‘m§Zm CnpñWVr bmdyZ Amnbra{gH$Vmhr {gÕ H$aVmV. Eaìhr H$mhr gm‘m{OH$ MidirVhr Vo gh^mJr hmoVmZm {XgVmV.

Z {h H$píMËjU‘{n OmVw {VîR>ç˶H$‘©H¥$V²& H$m¶© Vo hçde: H$‘© gd© : àH¥${VO¡Jw©U¡ : && 5&&AW©: H$moUrhr n«mUr (Ord) jU^agwÜXm H$‘© Ho$ë¶mdmMyZ amhÿ eH$V Zmhr. àH¥$VrVyZ CËnÝZ PmboboJwUM àmʶmbm naV§Ì H$ê$Z ˶mÀ¶mH$Sy>Z H$moUVo Zm H$moUVoVar H$‘© H$ê$Z KoV AgVmV. V m Ë n ¶ ©Ago H$s gmè¶mM àmʶm§Mr àH¥$Vr Aer Amho H$s H$moUrhr H$‘© Ho$ë¶m{edm¶ jU^ahr amhÿ eH$V Zmhr.Xþgè¶m eãXm§V gm§Jmd¶mMo Pmë¶mg àmʶmZo Oar H$moUVohr H$‘© H$am¶Mo Zmhr Ago R>a{dbo Var gwÜXm˶mMo ZmH$ ídmg KoV amhVo, S>moio g‘moarb Ñí¶ nhmVmV, H$mZ AmOy~mOyMm AmdmO EoH$VmV. hdoVAgbobr CîUVm qH$dm Jmadm ËdMm AZw^dV AgVo. ¶m {edm¶ ‘b‘yÌ {dgO©Z, Km‘ ¶oUo qH$dm qeH$¶oUo hr ñdm^m{dH$ H$‘} Z H$aVm§hr hmoV ahmVmV. eara ñVãY am{hbo Var ‘Zmoì¶mnma Mmby AgVmV.{ZÐmdñWoV ñdßZ nS>V Agob Va Vohr nhmʶmMo H$‘© àmʶmH$Sy>Z Z H$aVm§hr KS>V amhVo. H$‘©H$aʶmÀ¶m ~m~VrV ‘Zwî¶àmUrgwÜXm AJXr namYrZ Amho. Vmo n«H¥$VrÀ¶m AmYrZ AgyZ àH¥$VrM˶m§À¶mH$Sy>Z gËd, aO Am{U V‘ ¶m JwUm§‘m’©$V H$‘} H$ê$Z KoV AgVo. V‘moJwUm‘wio AmigmH$S>o, aO-moJwUm‘wio moJmV Am{U gÎdJwUm‘wio ˶mJmV ‘mUgmMm H$b AgVmo. ¶m JwUm§À¶m H$‘r A[YH$ à‘mUm‘wio‘Zwî¶mÀ¶m (n«mʶmÀ¶m) H$‘©n«d¥Vr {Z‘m©U hmoVmV. "' ‘r H$mhrM H$‘© H$aUma Zmhr'' Aer ‘mUgmZoà{Vkm Oar Ho$br Var Vr ì¶W© Amho H$maU àmUr ho JwUmË‘H$ àH¥$VrZo ~ÜX Agë¶mZo ˶m JwUm§À¶mà^mdmZo àH¥$Vr ˶m§À¶mH$Sy>Z A{ZÀN>oZo H$m AgoZm, H$‘© H$ê$Z KoUmaM. åhUyZM ¶oWo åhQ>bo Amho H$sH$moUVmhr àmUr jU^a gwÜXm H$‘© H$oë¶mdmMyZ amhÿM eH$V Zmhr. - {dîUy amOmam‘ JmiH$a

lr‘X² JdX²JrVm 75

ZmoH$è¶m§Mm Y‘mH$m Am{U ‘XVrMm {Xbmgm XoʶmMo amÁ¶ gaH$maZo Omhra Ho$bo Amho. hrH$m¶©dmhr ¶mo½¶ {ZH$fm§À¶m AmYmaoM Pmbr Va Vmo Iam Y‘mH$m Am{U {Xbmgm R>aob.

g aH$mar ZmoH$ar åhUOo Am¶wî¶mMr ~oJ‘r Ago ‘mZUmao hOmamo gw{e{jV Am{U à{e{jV~oamoOJma Jmoì¶mV AmO AO© hmVmV Yê$Z am§JoV C o AmhoV. ZmoH$arMr emídVr, Am{W©H$

ñW¡¶© Am{U ¶mVyZM Am¶wî¶mbm {‘iUmar R>mog {Xem hr gaH$mar ZmoH$arMr AmH$f©UñWmZoAgVmV. Jmoì¶mV gaH$mar H$‘©Mmè¶m§Mr gVV ’w$JUmar g§»¶m hm Zoh‘rM MM}Mm {df¶ AgVmo.H$mhr Im˶m§‘ܶo JaOonojm A{YH$ OmJm aboë¶m Va BVa H$mhr Im˶m§‘ܶo H$‘©Mmè¶m§MrH$‘VaVm Agm {df‘ H$ma^mamMm gaH$mar Im³¶m Jobr dfmªZwdf} amÁ¶mÀ¶m àemgZmV ÑîQ>rgnS>Vmo. EImXm à^mdembr ‘§Ìr Amnë¶m Im˶mV JaOon{bH$S>o ZmoH$a^aVr H$arV gwQ>Vmo. Va,Xþgè¶m ‘§Í¶mÀ¶m Im˶mV JaO AgVmZmhr ZmoH$a^aVr hmoVmZm {XgV Zmhr. ~è¶mMXmamoO§Xmarda Am{U H§$ÌmQ>mda Amnë¶m H$m¶©H$˶mªZm VgoM gJogmo¶è¶m§Zm gaH$mar H$m¶m©b¶m§V{MH$Q>dm¶Mo Am{U ¶WmdH$me ˶m§Zm {Z¶{‘V H$ê$Z ¿¶m¶Mo Agohr àH$ma AmVm gd¶rMo PmboAmhoV. ¶m nmíd©^y‘rda amÁ¶ gaH$maZo ZdrZ ZmoH$è¶m§Mm Y‘mH$m Omhra Ho$bm Amho. hmo‘JmS>©,nmo{bg, drO, gmd©O{ZH$ ~m§YH$m‘ ¶m Im˶m§V A{V[a³V nXm§Mr {Z{‘©Vr; Amamo½¶, {ejU,H$m¶Xm AmXr Im˶m§V [a³V nXm§Mr aVr; ¶m{edm¶ gr~rAm¶ ݶm¶mb¶mgmR>r, bmoH$m¶w³VH$m¶m©b¶mgmR>r Am{U BVa H$mhr {d^mJm§gmR>r ZdrZ amoOJma {Z{‘©Vr H$aʶmMr à{H«$¶m amÁ¶gaH$maZo gwê$ Ho$br Amho. gaH$ma bmoH$m{^‘wI AgʶmgmR>r àemgZ H$m¶©j‘VoZo MmbUoAmdí¶H$ AgVo. ˶mgmR>r JaOoZwgma nmÌ H$‘©Mmè¶m§Mr aVr Pmbr nm{hOo. ¶mAmYrÀ¶mgaH$ma‘Yrb H$mhr ‘§Í¶m§Zr gaH$mar ZmoH$è¶m§Mm ~mOma ‘m§S>bm hmoVm. ¶m gaH$maZo ZmoH$a^aVrH$aVmZm Vgo hmoD$ Z XoʶmMr H$miOr KoVbr nm{hOo.

gaH$maZo AmUIr EH$m ‘hÎdnyU©{ZU©¶mV {d{eîQ> XþK©Q>ZmJ«ñVm§Zm 10bmIm§n¶ªVMr ^anmB© XoʶmMm àñVmdhr~Z{dbm Amho. amÁ¶ ‘§{Ì‘§S>imZo ~wYdmar¶m àñVmdmbm ‘§Owar {Xbr. ~bmËH$mamMr{eH$ma ~Zboë¶m qH$dm ‘mZdr VñH$arAWdm A°{gS> hëë¶mMm ’$Q>H$m ~gboë¶mnr{S>Vm§Zm VgoM ˶m§À¶mda Adb§~yZAgboë¶m Hw$Qw>§{~¶m§Zm Am{W©H$ ‘XV XoʶmMo

{ZH$f gaH$maZo ¶m ¶moOZoV ~Z{dbo AmhoV. amÁ¶ {Oëhm H$m¶Xm godm àmYrH$aU ¶m~m~VMo{ZU©¶ H$aob. A˶mMma H$aUmao JwÝhoJma Oa nmo{bgm§Zm gmnS>bo ZmhrV qH$dm ˶m§Mr AmoiInQ>br Zmhr Va nr{S>Vm§Zm ZwH$gmZ anmB© {‘iʶmV AS>MUr {Z‘m©U hmoVmV. Aem n[apñWVrVamÁ¶ {Oëhm H$m¶Xm godm àmYrH$aUmÀ¶m ‘mܶ‘mVyZ g§~§{YV nr{S>V 춳Vrbm {dZm{db§~Am{W©H$ ‘XV {‘imdr Aer VaVyX ¶m ¶moOZoV Amho. {då¶mMo AWdm Aݶ H$moU˶mhr ¶moOZoMog§ajU Zgbobo hOmamo ZmJ[aH$ AmOhr amÁ¶mV AmhoV. ˶m§À¶mda qH$dm ˶m§À¶m Hw$Qw>§{~¶m§daZ¡g{J©H$ VgoM ‘mZd{Z{‘©V AmnÎmr H$mogië¶mg ˶m§Mo OJUo H$R>rU ~ZVo. g‘mOmVrb ¶mJQ>mgmR>r hr ‘XV ¶moOZm CnH$maH$ R>aob. ‘mÌ Ë¶mM~amo~a amÁ¶mVrb H$m¶Xm Am{U gwì¶dñWmH$mQ>oH$moa Agbr Va Ago JwÝhoJmar àH$ma ³d{MVM KS>Vrb. XþX£dmZo Vgo AÚmn Var {XgVZmhr. gaH$mamV ~Xb Pmbm Var Mmoè¶m-‘mè¶m Am{U BVa JwÝhçm§V KQ> Pmbobr Zmhr. nmo{bgJñV H$S>H$ Ho$ë¶mÀ¶m ~mVå¶mM VodT>çm ¶oVmV, JwÝho H$‘r Pmë¶mMo Ahdmb H$mhr AmT>iVZmhrV. EH$sH$S>o g‘mOmon¶moJr ¶moOZm AmUVmZm XþgarH$S>o g‘mOmbm JwÝhoJmarMm ’$Q>H$m ~gyZ¶o Aer H$S>H$ H$m¶Xm Am{U gwì¶dñWm {Z‘m©U H$aUo ho ¶m gaH$mag‘moarb EH$ AmìhmZ Amho.

ZmoH$è¶m§Mm Y‘mH$m JV gaH$maZohr bmdbm hmoVm, na§Vw ˶mdoiÀ¶m ZmoH$a^aVr à{H«$¶oMoamOH$s¶rH$aU OmñV Pmbo hmoVo. ˶m‘wio H$‘©Mmarg§»¶m dmT>V AgyZhr àemgZ H$mob‘S>ë¶mJVPmbo hmoVo. amOH$s¶ ñdmW© ~mOybm R>odyZ g‘mOmon¶moJr ¶moOZm AmUʶmMo mZ ˶m gaH$mamVrbamÁ¶H$˶mªZm H$‘rM Cabo hmoVo. ˶m‘wio gÎmobm {MH$Qy>Z Agboë¶m ‘w§Jù¶m§Mr H$m‘o PmbrAm{U Am‘ AmX‘r hmV MmoiV KarM ~gbm. ¶m gaH$mabm hr n[apñWVr nmbQ>dmdr bmJob.VaM ZmoH$è¶m§Mm Y‘mH$m Am{U g‘mOmon¶moJr ¶moOZm§Mm {Xbmgm Iè¶m AWm©Zo CnH$maH$ R>aob.

S>m°. gmbobH$aOÝ_mbm Amë`mnmgyZ

Amnë`mbm AZoH$ Jmoï>r n{hë`m§XmH$amì`m bmJVmV. H$mhr AOmUVm,Va H$mhr gwOmU Pmë`mda. H$mhrJmoï>r AmnU hm¡goImVa H$aVmo VaH$mhr gmonñH$ma _O~war H$m Zm_...åhUV nma nmS>mdo bmJVmV. bhmZnUmnmgyZ d¥ÕmnH$mimn`ªVAem AZoH$ Jmoï>r AmnU \$ñQ>© Q>mB_H$aVmo. Aem doir Amnë`m _mUgmMrgmo~V Agbr Va AmË_~i dmT>Vo.nU, bhmZ _wbm§Zm EImÚm Jmoï>rMr^rVr dmQ>mdr Am{U Zo_Ho$ Ë`mMn[apñWVrbm EH$Q>çmZo gm_moaoOmÊ`mMr doi `mdr, Aer KQ>ZmKS>br Va Ë`m {M_wH$ë`mZo H$m`H$amdo.

bhmZnUr emim hm _mPmH«$_m§H$ EH$Mm eÌy hmoVm. emioVOmÊ`mMm H§$Q>mim Ambm H$snmoQ>XþIrMo {Z{_Îm h_Img nwT>o m`Mo.nmoQ>XþIrMo ZmQ>H$ gwê$ Pmbo H$sS>m°ŠQ>aMo B§OŠeZ ¿`mdo bmJob, AerV§~r {_im`Mr. AmR>dUrV B§OoŠeZAZw^dbobo Zgbo Var EH$ AZm{_H$^rVr H$m`_ Agm`Mr. AgoM EHo${Xder emioMr doi Pmbobr AgVmZm_mÂ`m nmoQ>mV IamoIaM XþIy bmJbo.BVHo$ H$s ghZ hmoB©Zm. S>m°ŠQ>aH$So>OmUo hmM EH$_od n`m© hmoVm. Ë`mnyduH$Yr ñdV…gmR>r S>m°ŠQ>aH$So> OmÊ`mMrnmir Ambr ZìhVr. `m_wio ^rVrdmQ>V hmoVr. Ë`mV dS>rb H$m_mVì`ñV Agë`mZo Ë`m§Zr _bmEH$Q>çmbmM S>m°ŠQ>aH$So> Omdo bmJob,Ago gm§{JVbo. n{hë`m§XmMS>m°ŠQ>aH$So> Om`Mo`, Vohr EH$Q>çmZo.~mnao.. AmYrM nmoQ>XþIr, Ë`mV nmoQ>mV^rVrMm Jmoim. AZoH$ {dZdÊ`mH$ê$Zhr d{S>bm§Zr ~amo~a `oÊ`mgZH$ma {Xbm. Ë`m§Zm _mPr H$miOrZìhVr Ago Zmhr. nU _r H$moUË`mhrn[apñWVrbm Y¡`m©Zo gm_moao Omdo,Agm Ë`m_mJMm CÔoe hmoVm. J`md`mH$ê$Zhr H$mhr gmÜ` hmoV Zgë`mZoeodQ>r d{S>bm§H$Sy>Z S>m°ŠQ>am§Zm \$sXoÊ`mgmR>r n¡go _m{JVbo. Va, S>m°ŠQ>an¡go KoUma ZmhrV, Ago CÎma Ë`m§Zr{Xbo. Am{U g_Om Ë`m§Zr _m{JVboVa, Am{U _mÂ`mH$So> n¡go Zmhr hoH$ië`mda B§OoŠeZ {Xbo Va. _mÂ`mdmT>Ë`m e§H$m nmhÿZ Ë`m§Zr nmMén`m§Mr ZmoQ> hmVmV {Xbr d Amnë`mH$m_mH$So> dibo. nmoQ>mMo Xþhoar XþIUoKoV _r XdmImÝ`mÀ`m nm`è`m MT>bmo.Km~aV Km~aV AmV Jobmo. Jù`mVñQ>oWmoñH$mon, S>moù`m§da OmS> Mî_mAm{U XdmImÝ`mVyZ oUmam Am¡fYm§Mmdmg _mÂ`m öX`mMo R>moHo$ dmT>dÊ`mgnwaogm hmoVm. _r _¥Xÿ AmdmOmV AmoiIgm§{JVbr d nmoQ>mV XþIV Agë`mMogm§{JVbo. nwT>o H$mhrVar ^`mZH$hmoB©b, Aem {dMmamV AgVmZmMS>m°ŠQ>am§Zr _bm Amnë`m Hw$erVKoVbo. OÝ_mZ§Va AmB© Amnë`m_wbmbm Hw$erV KoVo, Vmo jU ghgmH$moUmÀ`m ñ_¥VrV ZgVmo. nU Ë`mMohþ~ohÿ~ dU©Z H$am`Mo Pmë`mg hmàg§J g§ w{º$H$ R>aob. _mPo ` jUmV{dabo. {dMmanyg H$ê$Z Pmë`mZ§VaË`m§Zr nmoQ> Vnmgbo d Am¡fYmMr EH$~mQ>br _mÂ`m hmVmV {Xbr. emioVOmVodoirM VwÂ`m nmoQ>mV XþIVo Zm,åhUyZ ho Am¡fY. `mnwT>o emioVOmVodoir H$YrM nmoQ>mV XþIUmaZmhr, Ago gm§JyZ n¡go KoÊ`mg ZH$ma{Xbm. VwPo Wmoabo H$mH$m (AmåhrË`m§Zm XmXm åhUm`Mmo) _bm^mdmà_mUo AmhoV. åhUOo _r VwPmH$mH$m Pmbmo. VgoM H$Yrhr JaOnS>br Va _r Amho, Aer ½dmhr Ë`m§Zr{Xbr. Ë`m§À`m ~mobÊ`mMm AW© _bmË`m d`mV g_Obm Zmhr. nU XmoÝhrHw$Qw>§~mV Agbobm ñZoh d`mZwê$n dAZw^dm§VyZ bjmV Ambm. S>m°. gmbobH$a d T>dirH$a n[admamVrbZmVo eãXm§V _m§S>Ê`mnbrH$So> hmoVo.AmO S>m°. gmbobH$a h`mV ZmhrV.nU Ë`m§À`m AmR>dUr H$m`_AgVrb. Xaå`mZ, Ë`m§Zr Ë`mdoirn¡go H$m KoVbo Zmhr, mMr {dMmanyg_r d{S>bm§Odi Ho$br Am{US>m°ŠQ>am§Zm Vr Jmoï> g_Obr. _bm_mPm ho erVno` AmdS>V Agë`mMoË`m§Zm g_Obo hmoVo. Ë`m_wio Ë`m{XdgmnmgyZ _r H$Yrhr Ë`m§À`mH$So>Jobmo H$s Vo Amåhm XmoKm§gmR>r _mÂ`md{S>bm§H$Sy>Z _mPm erVno` _mJdyZ¿¶m`Mo. _mPo S>m°ŠQ>am§gmo~VMo ZmVoA{YH$ ÑT> hmoV Jobo. _mÂ`m emimMwH$dÊ`mÀ`m Jmoï>rnmgyZ AJXrH$mbnadmn`ªV X¡{ZH$ hoamëS>_Ü`oéOy hmoÊ`mn`ªV àË`oH$ Jmoï> Vo{dMmam`Mo. Am_À`m Hw$Qw>§~mVrb BVaJmoï>tMr Vo AmnwbH$sZo Mm¡H$erH$am`Mo. Vo Ho$di S>m°ŠQ>a ZìhVo VaS>m°ŠQ>a H$mH$m hmoVo.

- {ZJ_ T>dirH$a

Zm|X

doY

^º$s

h [a`mUmV Imn n§Mm`VrMo amÁ` MmbVo. m n§Mm`Vr Xwgè`m§À`m b½ZmMr Am{UH$m¡Qw>§{~H$ g§Kfm©Mr n§Mm`V H$arV AgVmV. g_mOmV m JmoîQ>r H$em KS>mì`mV

`m~m~V Ë`m§Mo EH$ na§namJV kmZ Am{U AmH$bZ Amho. Ë`m§Mr Jmdm§V XmXm{Jar MmbVo.Vo Amnbm Ý`m` Z _mZUmè¶m§Mo OJUo _wíH$sb H$ê$ eH$VmV. åhUyZ Ë`m§Zr Ý`m`mÀ`mZmdmda {H$Vrhr AÝ`m` Ho$bm Var H$moUr VH«$ma H$arV Zmhr. Vo Amnë`m _OuÀ`m {damoYmVdmJUmè¶m§Zm _mê$Zhr Q>mH$VmV Am{U Ë`mbm Am°Za {H$qbJ Ago Zmd XoVmV. _mVã~aAgë`m_wio nmo{bg Ë`m§ZmM Km~ê$Z AgVmV Am{U _Vm§da n{aUm_ hmoVmo åhUyZ ZoVohrXþb©j H$aVmV. EH§$XarV Ë`m§Mr _Z_mZr MmbVo Am{U {VWë`m AÝ` OmVr O_mVrVhrË`m§Mo AZwH$aU H$aVmV. AmVm AgoM EH$ Am°Za {H$qbJMo àH$aU g_moa Ambo Amho. 29df} d`mÀ`m AãXwb hH$s_ `mbm g_mOmÀ`m _Ou{déÕ ào_{ddmh Ho$bm åhUyZ R>ma_maÊ`mV Ambo Amho. AãXwb hH$s_ mZo _hm{de m VéUrer {ddmh Ho$bm hmoVm. m{ddmhmbm AmVm XmoZ df} hmoV AmhoV. hm H$mhr Am§VaOmVr` qH$dm Am§Va Y_u` {ddmhZmhr. Ë`m_wio ê$T> {dMma H$aUmè`m g_mOmZo Ë`m§Zm dmirV Q>mH$mdo, {damoY H$amdm, mMoH$mhr H$maU Zmhr. VWm{n, _hm{de {hÀ`m d{S>>bm§Zm hm {ddmh _mÝ` ZìhVm. H$maU,AãXþb hH$s_Mr nmoQ>OmV doJir hmoVr. _hm{deMm ~mn _moR>m lr_§V O_rZXma Amho Am{UAãXþb hH$s_Mr nmoQ>OmV ImbMr Amho, Ago Vmo _mZVmo. m XmoKm§Zr niyZ OmD$Z {ddmhHo$bm. Vo {Xëbr OdiÀ`m EH$m IoS>çmV amhmV hmoVo. bìh H$_m§S>moO ZmdmÀ`m EH$m g§KQ>ZoZoË`m§Zm Aml` {Xbm hmoVm.Ÿ{MÌnQ> A{^ZoVm Am‘ra ImZ `mÀ`m gË`_od O`Vo `mH$m`©H«$_mV Ë`mZo Imn n§Mm`Vr Am{U Ë`m§§Mm d¡`pŠVH$ OrdZmV hmoUmam hñVjon mdaMMm© Ho$br hmoVr. {VÀ`mV AãXwb hH$s_ hm gh^mJr Pmbm hmoVm Am{U Ë`mZo Imnn§Mm`VrÀ`m [damoYmV Amnbr y{_H$m _m§S>br hmoVr. Ë`mZ§Va H$mhr bmoH$m§Zr Ë`mÀ`m{damoYmV hË`oMm \$Vdm H$mT>bm hmoVm. _mÌ H$mhr {Xdg em§VVoV Jobo Am{U m Xm§nË`mZoh[a`mUmVë`m EH$m IoS>çmV Amnbo Ka Ho$bo. VoìhmnmgyZ _mÌ Ë`m§Zm gVV Y_Š`m oVhmoË`m. hH$s_Mr hË`m H$aÊ`mV Ambr. Ë`mbm EH$ _wbJr Amho Am{U nËZr Xwgè`m§XmJamoXa Amho. nU Aem AdñWoV {VÀ`mda ho g§H$Q> H$mogibo Amho. {VZo hm àH$ma Am°Za{H$qbJMmM Agë`mMm Amamon Ho$bm Amho. nU nmo{bg Zoh_rn«_mUo hm AmnmngmVë`m^m§SUmMm àH$ma Agë`mMm wpŠVdmX H$arV AmhoV. hH$s_Zo Amnë`m gmgwadmS>rVë`mEH$m ~mB©er J¡adV©Z Ho$bo hmoVo Am{U Ë`mVyZ hr hË`m Pmbr Amho, Ago nmo{bgm§Zr åhQ>boAmho. AWm©V IyZ H$moUË`mhr H$maUmZo Pmbobm Agmo, nmo{bgm§Zm Ë`m§Mo H$m_ H$amdoMbmJUmaAmho.

mail

Am°Za {H$qbJ

AmR>dU

Hw§$nUM eoV ImVo¶dZIm˶mZo Oá Ho$bobo dmhZ gmoS>ʶmgmR>r bmM‘mJUmè¶m dZm{YH$mè¶mgh {VKm A{YH$mè¶m§Zm «ï>mMmaà{V~§YH$ {d^mJmÀ¶m A{YH$mè¶m§Zr a§JohmW nH$S>bo.gaH$mar Im˶mVrb AZoH$ A{YH$mar, H$‘©Mmar bmMKoVë¶m{edm¶ H$m‘ H$arV ZmhrV, Agm AZw^d Amho.‘mÌ Joë¶m H$mhr {Xdgm§V nauH$a gaH$ma gÎmodaAmë¶mda H$mhr «ï> A{YH$mè¶m§da Pmbobr H$madmB©nmhVm ˶mVyZ ho bmMImoa H$mhr Var ~moY KoVrb, AgodmQ>V hmoVo. ‘mÌ D$g JmoS> bmJVmo åhUyZ Vmo ‘wimnmgyZImʶmMr gd¶ Pmboë¶m§Zm AmnU gaH$mar H$‘©MmarAgyZhr H$V©ì¶mnmgyZ Xÿa OmVmo¶, ¶mMm {dga nS>bobmAmho. dZm{YH$mar, A~H$mar Im˶mMo H$‘©Mmar, dmhVyH$Im˶mMo A{YH$mar Ago AZoH$ OU MoH$Zm³¶m§daS>çwQ>rgmR>r AgVmV Vo gaH$maMm ‘hgyb MwH$dyZ Hw$UrJ¡aàH$mao ‘mbdmhVyH$ H$ê$ Z¶o åhUyZ. ‘mÌ bmM ‘mJyZAgo A{YH$mar Hw§$nUM eoV ImV Agë¶mMr à{MVrXoV AmhoV, ¶mbm H$m¶ åhUmdo? ‘w»¶‘§Í¶m§Zr Aem^«ï> A{YH$mè¶m§Zm dR>Urda AmUmdo.

- AOw©Z ZmB©H$, H$i§JwQ>

JmdH$è¶m§À¶m O{‘ZtÀ¶m ajUmgmR>r

{‘H$s Am{U ‘mahmU

Y‘mH$m Am{U {Xbmgmg§nmXH$s¶

kmZoe ‘moKo

[email protected]

hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b. ¶m§À¶mgmR>r Am{U ¶m§À¶m dVrZoho nÌ {dZm¶H$ n¡ {~a ¶m§Zr hoamëS> npãbHo$eÝg àm. {b.,ßbm°Q> H«$. Eb- 135, ’o$O 2, doUm© Am¡Úmo{JH$ dgmhV,doUm©, gmbgoV Jmodm ¶oWo N>mnyZ Q>nmb noQ>r H«$. 160, éAmgm§d Q>mo‘, nUOr Jmodm 403001 ¶oWo à{gÕ Ho$bo.

E{S>Q>a BZ Mr’$ : Ama. E’$. ’$Zmª{S>g, g§nmXH$ : g§O¶ Zmam¶U T>dirH$a (nr.Ama.~r.H$m¶ÚmZwgma g§nmXH$r¶ ‘OHw$amg O~m~Xma), Zm|XUrH¥$V H$m¶m©b¶: g|Q> Q>mo‘ ‘mJ©, nUOrJmodm. XÿaÜdZr: 2221355, ‘S>Jmd: 2737689, ’$m|S>m: 2316610, ‘§w~B©: 16-E, ~ob{~pëS>J, Xþgam ‘Obm, 19, ga nrE‘ ‘mJ©, ’$moQ>© ‘w§~B© 400001 ‹(XÿaÜdZr 22840702,22844908). Ama.EZ.Am¶. H«$‘m§H$mgmR>r AO© Ho$bobm Amho.

g§nH©$: ~mVå¶m AWdm nÌHo$ nmR>dʶmgmR>r [email protected],H«$rS>m ~mVå¶m§gmR>r [email protected], boI nmR>dʶmgmR>r fea-

[email protected], dmMH$m§À¶m nÌm§gmR>r editor@dainikher-

ald.com, gyMZm§gmR>r [email protected] Am{UOm{hamVtgmR>r [email protected], ’°$³g: 2228083

gyMZm: g§nmXH$r¶ dJiVm X¡{ZH$ hoamëS>‘ܶo à{gÕ Pmboë¶m boIm§Vrb Am{U nÌm§Vrb ‘Vog§~§{YV boIH$mMr AgyZ X¡{ZH$ hoamëS>Mo g§nmXH$, àH$meH$ Am{U/AWdm ‘mbH$ ¶m§Mm ˶m ‘Vm§erH$mhrhr g§~§Y Zmhr. X¡{ZH$ hoamëS>‘Yrb Om{hamVr ¶m Om{hamVXmamZo {Xboë¶m ‘m{hVrda AmYm[aVAgVmV. Om{hamVrVrb ‘OHw$amMr d¡YVm X¡{ZH$ hoamëS> VnmgyZ nmhÿ eH$V Zmhr. Om{hamVrVyZCX²^dUmè¶m H$moU˶mhr [df¶mbm O~m~Xma X¡{ZH$ hoamëS> ZgyZ Om{hamVXmaM Amho.

g§O¶ ~moaH$a9921343430

àmg§{JH$

30goa4_Layout 1 29-11-2012 PM 09:46 Page 1

Page 5: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012CËgd 5

gmIirV AmZ§Xmbm CYmUZm¡H$mZ¶Z ñnY}V H$br¶wJ Zm¡H$m àW‘

dmid§Q>r nmÌmV XrnXmZ H$aVmZm gwdm{gZr.

qXS>rV gh^mJr Pmbobo m{dH$.{dÚwV amofUmB©Zo gOdbobo gmIir ¶oWrb {dÇ>b ‘§{Xa.

gmIir, {X. 29 (dmVm©ha) : {dÇ>bmnya gmIir¶oWrb lr {dÇ>b ‘§{XamV {Ìnwamar nm¡{U©‘mCËgdm{Z{‘Îm ({X. 28) amoOr Am¶mo{OV Ho$boë¶m"Zm¡H$mZ¶Z gmohù¶mV' gmIirdm{g¶m§~amo~aXoer, {dXoer n¶©Q>H$ AmZ§XmV ÝhmD$Z Jobo.Zm¡H$m§À¶m {d{dY Wamam‘wio gmIirV AmZ§XmbmCYmU Ambo. dmid§Q>r {H$Zmar O‘boë¶m hOmamoZmJ[aH$m§Zr ¶mMr Xohr ¶mMr S>moim AZw^dbm.S>moiçm§Mo nmaS>o ’o$S>Umè¶m ¶m Z¶Zaå¶ gmohiçmVCnpñWV Xoer VgoM {dXoer n¶©Q>H$m§Zr CËgdmMm‘Zgmo³V AmZ§X bwQ>bm. "Bâ’$s' {Z{‘Îm AZoH$Xoer-{dXoer n¶©Q>H$ Jmoì¶mV Agë¶mZo gmIirVrb gmohù¶mgmR>r n¶©Q>H$ ‘moR>çm g§»¶oZoCnpñWV hmoVo.

Jmodm gaH$maÀ¶m H$bm d g§ñH¥$Vr ImVo,n¶©Q>Z {dH$mg ‘hm‘§S>i, ‘m{hVr d à{gÜXr ImVoAm{U Xrnmdbr CËgd g{‘Vr {dÇ>bmnya gmIir¶m§À¶m g§¶w³V {dÚ‘mZo gmIirÀ¶m dmid§Q>r {Var{Ìnwamar nm¡{U©‘m CËgdmMo Am¶moOZ H$aʶmVAmbo hmoVo.

¶m CËgdmgmR>r Img W‘m}H$m°b d ~m§~wÀ¶mdñVwnmgyZ Zm¡H$m V¶ma Ho$ë¶m hmo˶m. ¶m Zm¡H$mV¶ma H$aUmè¶m H$bmH$mam§À¶m ~wÕr‘ÎmoMr dH$ënH$VoMr CnpñWV ZmJ[aH$m§Zr àe§gm Ho$br.

{Ìnwamar nm¡{U©‘m Am{U Zm¡H$mZ¶Z gmohimnmhʶmgmR>r ¶oUmè¶m n¶©Q>H$m§Mo ñdmJVH$aʶmgmR>r lr {dÇ>bmnya {H$Zmar nmohMë¶mZ§Vana§naoZwgma gmIir n[agamVrb gwhm{gZr‘{hbm§V’}$ XrnXmZ gmohim CËgmhmV nma nS>bm.

gwhm{gZtV’}$ Amnë¶m gm¡^m½¶mbm XrKm©¶wî¶bm^mdo ¶mgmR>r dmid§Q>rÀ¶m nmÌmV N>moQ> N>moQ>o XrngmoSy>Z d BVa gm{h˶ J§Jm‘mVobm An©U H$ê$ZXrnXmZ Ho$bo. ˶mZ§Va nw§S>{bH$ gmd§V d ˶m§À¶mghH$mè¶m§‘m’©$V nma§n[aH$ ‘moê$bo, KmoS>o‘moS>Ur,Jmo’$ d BVa nma§n[aH$ bmoH$Z¥Ë¶o gmXa H$aʶmVAmbr.

{ÌnwamgwamMm dY {ede§H$mamÀ¶m hñVo PmbmhmoVm, ˶m KQ>ZoMo ñ‘aU H$ê$Z XoʶmgmR>rdmid§Q>rÀ¶m nmÌmV ‘ܶ^mJr ‘moR>çm IS>H$mdaC^maboë¶m {ÌnwamgwamMr à{V‘m lrH¥$îUmÀ¶mhñVo {ÌnwamgwamMm dY H$ê$Z OmiʶmV Ambr.

Zm¡H$m gmohiçmVrb {ZIi AmZ§XXoʶmgmR>r Img H$nS>çmVyZ V¶ma H$aʶmV Ambobo ga§Jo AmJrÀ¶m ghmæ¶mZo AmH$memV

gmoS>ʶmV Ambr. A½ZrÁdmbm YmaU H$ê$ZAmH$memV C§M C§M CS>Umar ga§Jo nmhÿZ CnpñWVbmoH$m§À¶m S>moiçm§Mo nmaUo {’$Q>bo. ¶mM Xaå¶mZ,ñnY©H$m§Zr "Zm¡H$mZ¶Z' ñnY}V gh^mJrhmoʶmgmR>r AmUboë¶m Zm¡H$m dmid§Q>r ZXrVn[ajUmgmR>r gmoS>ʶmV Amë¶m. {d{dY àH$maÀ¶ma§J~oa§Jr Zm¡H$m dmid§Q>rV Va§JVmZm ZoÌgwImMmAmZ§X ZmJ[aH$m§Zr KoVbm.

ñnY}V gh^mJr gw‘mao 60 Zm¡H$m§MonarjU VrZ doim H$aʶmV Ambo. ¶m ñnY}Vrb~jrgo nwT>rbà‘mUo XoʶmV Ambr. àW‘ ~jrgamoI é. 25 hOma d {’$aVm MfH$ (H$br¶wJZm¡H$m, {dÇ>bmnya), {ÛVr¶ ~jrg amoI é, 20hOma d {dR>mo~m ZmB©H$ ñ‘¥Vr MfH$ (Hw§$H$iH$aJ«wn Zm¡H$m, {dR²>R>bmnya), V¥Vr¶ ~jrg amoI é.15 hOma d H$bm d g§ñH¥$Vr {’$aVm MfH$

({namUm Zm¡H$m, gmIir), Mm¡Wo ~jrg amoIé. 10 hOma (h[af ~«Xg©, gd©U), nmMdo~jrg amoI é. 7 hOma 500 eo ( y{‘H$mKmQ>, n¶}) ¶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr.¶m{edm¶ amoI é. 5000 hOmam§Mr nmMCÎmoOZmW© ~{jgo XoʶmV Ambr. VrnwT>rbà‘mUo J°J ~°H$ (PardmS>m gmIir),{d¿Zoe gmiJmdH$a ({dÇ>bmnya), doXm§VgmiJmdH$a({dÇ>bmnya), Ho$. Eg. nr.({dÇ>bmnya), do{XH$m J«wV ( {dÇ>bmnya) ¶m§ZmàmßV Pmbr. ñnYm© narjU amOoe MmoS>UH$a,‘h|Ð MmoS>UH$a d ZmJoe gaXogmB© ¶m§Zr Ho$bo.

~jrg {dVaU gmohù¶mbm à‘wI nmhþUoåhUyZ H$bm d g§ñH¥$Vr ‘§Ìr X¶mZ§X ‘m§ÐoH$a,Cng^mnVr AZ§V eoQ>, {damoYr nj ZoVoàVmnqgh amUo, gmIirMo Am‘Xma S>m°.à‘moX gmd§V, gmIirMo ZJamܶj [a¶mOImZ, CËgd g{‘VrMo Aܶj gwaO nwOmar,n¶©Q>Z ‘hm‘§S>imMo MoAa‘Z {Zboe H$m~«mbì¶mgnrR>mda CnpñWV hmoVo.

¶m Zm¡H$m gmohiçmV H$moUVmM AZw{MVàH$ma KS>y Z¶o åhUyZ nmo{bg Im˶mV’}$

MmoI ~§Xmo~ñV H$aʶmV Ambm hmoVm. nmo{bgm§ZrAmnbr O~m~Xmar H$V©ì¶{ZîR>oZo nobVmZm ‘w»¶añ˶mda dmhVyH$ H$m|S>r hmoD$ Z¶o ¶mMr I~aXmarKoVbr. ˶m gmohiçmgmR>r ¶oUmè¶m bmoH$m§À¶mdmhZm§Zm ¶mo½¶ {R>H$mUr nm{H©$JMr ì¶dñWmH$aVmZm nmo{bg dmdaVmZm {XgyZ ¶oV hmoVo.{S>Mmobr nmo{bg ñWmZH$mMo {ZarjH$ {ZZmXXoD$bH$a CËgdmV n[apñWVrMr doimodoir nmhUrH$aV hmoVo. gwaO nwOmar ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo. g‘raXogmB© ¶m§Zr gyÌg§MmbZ Ho$bo.

Zm¡H$mZ¶Z ñnY}V H$br¶wJ Zm¡H$m {dÇ>bmnyabm àW‘ nm[aVmo{fH$ {‘imbo.

gmIirVrb Zm¡H$mZ¶Z gmohù¶mMm AmZ§X bwQ>VmZm CnpñWV ZmJ[aH$.

bmoH$Z¥Ë¶ gmXa H$aVmZm H$bmH$ma.

{dÇ>bmnya gmIir ¶oWrb lr {dÇ>b ‘§{XamV {Ìnwamar nm¡{U©‘m CËgdm{Z{‘Îm Zm¡H$mZ¶Z gmohù¶mV 60 Zm¡H$m ñnY©H$m§Zr mJ KoVbm hmoVm. ˶mn¡H$s H$mhr AmH$f©H$ Zm¡H$m. (gd© N>m¶m … ¶e A‘¥V)

^JdmZ e§H$a d {ÌnwamgwamMr bT>mB© Ñî¶

lr {dÇ>b aIw‘mB©Mr gOdbobr ‘yVr©

30goa5_Layout 1 29-11-2012 21:32 Page 1

Page 6: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012Jmodm ³bmgr’$mB©S> 6

OmJm CnbãY

Imobu, ‘ima, IOB ~±Ho$OdiñdßZnyVu ~§Jë¶mMm n{hbm ‘Obm{bìh bm¶gÝg VËdmda é.20,000/- Xa ‘{hZm XoUo Amho. VËdarV g§nH©$ gmYm …- 9421246778/2431550.

{d{dY H$m°åßbo³g‘ܶo âb°Q>²g,~§JbmoO ^mS>çmZo CnbãY. {dZm’${Z©Ma 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ10,000, 11000, 12000, 15000.,’${ZMa¶w³V 2 ~oS>ê$‘, hm°b, {H$MZ12000, 14000, 16000, 18000,20000. ˶m{edm¶ 3/4 2 ~oS>ê$‘,hm°b, {H$MZ {dZm’${Z©Ma,’${ZMa¶wº$ âb°Q> nUOr, {‘am‘ma,XmoZmnmdbm, VmiJmd, gm§VmH«y$P,nd©ar Am{U H$i§JwQ> AmXr ^mJmVCnbãY.g§nH©$ - Jmodm àm°nQ>u S>oìhbng©9271293185.---------------------’$mVmoS>m© ¶oWo 3 ~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ,ObVaU Vbmd, {gŠ`w[aQ>r, bhmZ‘wbm§gmR>r JmS>©Z Agbobo AnmQ>©‘o§Q>‘{hZm 20000 ^mS>çmZo XoUo Amho.g§nH©$ … 9665379706---------------------KmoJi, ‘S>Jmd ¶oWo Mm§Jë¶mgmogm¶Q>r‘ܶo ’${ZMaZo gwgÁO 2~oS>ê$‘ hm°b {H$MZ AnmQ>©‘|Q> CnbãY.³b~hmCg, ObVaU Vbmd ¶m§ghdmVmZwHy$bZ ì¶dñWm, {H$MZH°${~ZoQ> AmXr gw{dYm§gh. g§nH©$9823012409 (grE‘) ---------------------‘mS>ob, {Wdr ¶oWo J«rZ ìøy H$m°bZrV65 Mm¡ag ‘rQ>aMm Vi‘Oë¶mdarbdZ ~oS>ê$‘ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho.g§nH©$ 9158997719 (EHo$Eg)---------------------

OmJm hdr‘S>Jmd, H$X§~ ~g ñWmZH$, H$mobdm,~mUmdbr n[agamV H§$nZrEp³P³¶w{Q>ìhgmR>r ’${Z©Ma¶wº$,{dZm’${Z©Ma¶wº$ 1/2/3 âb°QVmËH$mi hdoV. §H$m°pÝQ>Z|Q>b [a¶bBñQ>oQ>, 952746241,9236195911. (EEZgr)

IaoXr - {dH«$sFOR SALE 2 BHK Ready

Possession Flat On 2 nd

Floor in a gated Complex at

Fatorda With extra Parking

Slot, 1 ton split AC in Master

Bed, Vitrified flooring, 24 hrs

water, spacious Kitchen Con-

tact- 9822121213 / 2732328

---------------------

Á¶mo{Vf, ’|$J‹ewB©, dmñVy

AmnU H$mo‹U˶m g‘ñ¶m§Zr ÌñVAmhmVµ. H$miOr H$ê$ ZH$m. à˶oH$g‘ñ¶oda VmoS>Jm AgVmoM. ào‘,{ddmh, derH$aU, µKQ>ñ’$moQ>, ‘ybZgUo AmXr g‘ñ¶m§Zr AmnU J«ñVAmhmVµµµ? ¶m gd© g‘ñ¶m§da ‘rVwåhmbm AënmdYrV VmoS>Jm H$mTy>ZXoVmo. 11 doim gwdU©nXH$ {‘i{dUmaon§. n§H$O e‘m©. 09878234791 -909478655529 (EZS>r)---------------------Amnë¶m OrdZmVrb AZoH$g‘ñ¶m§da d¡{XH$ IJmob{dÚoÛmaoVmoS>Jm H$mTy>. C{eam {ddmh, ì¶dgm¶,ZmoH$ar, ‘yb ZgUo, ‘mZ{gH$ VUmd,AmOmanU, H$mbgn©, ‘m§J{bH$,{nV¥Xmof, ZdJ«h, dmñVyem§Vr. AmåhrnyOm, AZwð>mZ, ‘§ÌOn AmXr H$aVmo.Amåhr g§JUH$s¶ n{ÌH$mhr ~ZdyZXoVmo. d¡{XH$ Á¶mo{Vf H|$Ð,9665690469 , 9665251097.(Am¶EZSr)---------------------gwdU©nXH$ {dOoVo {‘¶m Abr ^mB©Vw‘À¶m gd© g‘ñ¶m§da Cnm¶ XoVmV.Ho$di 21 Vmgm§V g‘ñ¶m Xÿa H$ê$.ào‘àH$aUo, nVr-nËZrVrb Xþamdm,derH$aU, H$mir OmXÿ AmXrg‘ñ¶m§nmgyZ gwQ>ʶmgmR>r. Vw‘À¶m{dídmgmbm Amåhr VS>m OmD$ XoVZmhr, ¶mMr ImÌr ~miJm. g§nH©$ -09718431492. (S>ãë¶y EZ)---------------------

AW© Am{U ì¶dgm¶

H$moUVohr dmhZ IaoXrgmR>r AJXr ‘m‘wbr H$mJXnÌm§À¶m AmYmao {dÎmgmø CnbãY. ZdrZ XþMmH$sgmR>rMo H$O© EH$m {XdgmV {‘iob. g§nH©$ 992371580, 8805917681(~rEgEZ)---------------------

nmM ‘{hݶm§gmR>r 10,00,000ImOJr bmoZ nm{hOo Ëd[aV g§nH©$ …9 6 2 3 8 5 2 3 3 4 . (grE‘).---------------------

ì¶dgm¶ CnbãY

Exchange your old working

Non / working CRT Monitor

get flatscreen LED, Rs.

3,800/- (15``) Rs. 4,800/-(18.5``) ENO computers :-

9890119596, 9209208450

Vw‘À¶m O‘{Zda VgoM Q>°aogda‘mo~mB©bQ>m°da C^m H$am Am{UH$‘dm. ‘{hZm ^mS>o 90,000 d 10bmI A°S>ìhmÝg VgoM 20 dfm©MmH$ama (Q>°br B§S>r¶m Q>m°da) g§nH©$ …-9654943791, 08587815610.

Ka~gë¶m H$m‘ H$am. EH$mA‘o[aH$Z H§$nZrbm VmËH$miAY©doi, nyU©doi Amdí¶H$Vm.AZw^dmMr Amdí¶H$Vm Zmhr.H$moUmbmhr H$m‘ H$aVm ¶oB©b. g§YrVw‘À¶m XmamV MmbyZ Ambr Amho.g§nH©$ - ‘mݶyEb 9767570783(grE‘) ---------------------nmoV©wJrO ZmJ[aH$Ëd {‘idm. nmgnmoQ>©, gd© àVr gmjm§{H$V H$ê$Z{‘iʶmMr gw{dYm. ^mfm§Vagw{dYmhr {‘iob. gd© à{H«$¶mnmoV©wJmb‘YyZ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$- 8390701197.h t t p / / w w w. v w f r a s e r. c o m /

(~rHo$Eg)---------------------H$m¶Xoera H$ma ^mS>o gw{dYm.X¡Z§{XZ, ‘m{gH$ qH$dm dm{f©H$VÎdmda H$ma ^mS>çmZo {‘iob.MmbH$hr {‘iVrb. {ddmhmgmR>r{deof gO{dboë¶m H$mahr CnbãY.g§nH©$ 9823966474,9421300462 (grE‘) ---------------------

Owݶm Amanrgr T>mÀ¶mMr AmåhrXþéñVr H$ê$Z XoVmo. ˶mV AmåhrVÁk AmhmoV. g§nyU© Jmoì¶mV godm{‘iob. g§nH©$ 8806061787,0832-3205554 (Eg¶y) ---------------------Vwåhr Vw‘Mo ñd¶§nmH$Ka gOdyBpÀN>Vm. Am‘À¶mda Vo gmondm.Amåhr ñd¶§nmH$KamMr gOmdQ>gw§Xaar˶m H$aVmo. Vohr Vw‘À¶m{Iembm nadS>ob Aem XamV.(g§nH©$ - 9326467577) ---------------------A‘o[aH$Z H§$nZrV H$m‘ {‘idm.J¥{hUr, ZmoH$aXma, {dÚmWuH$moUmbmhr g§Yr. anya H$‘{dʶmMrg§Yr. à{ejUmMr gw{dYm Amho.g§nH©$ E{bem - 922644249,9326115949. ---------------------nmoV©wJrO amï´>r¶Ëd EH$ Vo VrZ‘{hݶm§V {‘idm. Vw‘À¶m OwݶmH$mJXnÌmMr à{H«$¶m AS>br AgobVa Vrhr nyU© H$ê$Z XoD$.A°Q>oQ>ñQ>oeZ, pìhgm {‘idyZ XoD$.VgoM nmoV©wJmb‘ܶo{d‘mZVimdê$Z dmhVyH$ gw{dYmhr{‘iob. H$mVm©Amo {X {gXmXmo VgoMnmgnmoQ>©Mo H$m‘ H$ê$Z {‘iob. g§nH©$’«°$Ýg‘ å¶wam{g¶mo dmP 0832 -2550257, 9627430238 (doi -gH$mir 8.30 Vo Xþnmar 1.30 Am{UXþnmar 3.30 Vo gm¶§. 7. R>mUm,Hw$Ç>mir, Jmodm. (Am¶EZS>r)AmJadmb n°H$g© A±S> ‘yìhg© {b.1987 nmgyZ Aìdb XOm©MrAmKmS>rMr H§$nZr. VUmd‘wº${epâQ>¨JgmR>r g§nH©$ 0832 -6001500, 9326101181.(EZS>r)

CnbãY dr.Eg.E’$.Eg. ImgJr ‘mb‘Îmm,àH$ën, H$m°boO ‘mH©$erQ>,ê$½Umb¶ J¥hH$O© AmXtgmR>rCnbãY H$ê$Z XoV Amho.’$arXm~mX-01294142267, 09990941860.--------------------ZdrZ Agboë¶m XmoZ 32 B§MrEbgrS>r , XmoZ ßbog ñQ>oeZ. gmo~VgrS>r ‘mo’$V {dH$UoKAmho. g§nH©$ …9689426339, 9765395391.(E‘grS>r) ---------------------XþMmH$sMo ñnoAanmQ>© d B§OrZAm°B©b {dH$Uo Amho. g§nH©$ …8421766007. B‘ob …angels [email protected]

(~rEgEZ)

---------------------

H$ÝgbQ>Ýgr

å¶wQ>oeZ, nm{Q>©eZ, ‘mb‘ÎmoÀ¶mH$mJXnÌm§Mr N>mZZr, VgoM‘mb‘ÎmoMr nmhUr, H$mJXnÌm§MrZm|XUr, Vw‘À¶m O‘rZOw‘ë¶mMr d‘mb‘ÎmoÀ¶m ì¶dhmam§gmR>rÀ¶m godmCnbãY. g§nH©$ VwH$mam‘8 8 8 8 8 9 0 2 7 9 .www.servicegoa.com

---------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo {dXoer(’$m°aoZg© bm°) H$m¶ÚmMr H$m‘o.

‘wXVrnojm OmñV {Xdg {Zdmg,nmgnmoQ>© hadbm¶, ‘m¶XoerOmʶmMr nadmZJr {‘idm¶Mr¶,A{Zdmgr ^maVr¶m§À¶m (EZA-maAm¶) {ddmh qH$dm µKQ>ñ’$moQ>mMrg‘ñ¶m gmoS>dy VgoM ‘¥Ë¶ynÌ d‘mb‘Îmog§~§YrMr H$m‘o ¶mgmR>r9158011412 (grAmoEZ).---------------------AmogrAm¶, nrAm¶Amo H$m¶ÚmZwgmanmM dfmªn¶ªV pìhgm ‘wXV dmT>,pìhgm àH$mamV ~Xb, ‘wXVrZ§VaMm{Zdmg, ‘m¶Xoer naVʶmMr ‘w^m{‘i{dUo B˶mXr H$m‘m§gmR>r g§nH©9637169333, 9823023446,9 1 5 8 6 6 3 1 7 3 [email protected].

w w w v i s a s o l u t i o n s g o a . i n

(EEZgr)

e¡j{UH$

H$m°å߶wQ>a hmS©doAa Am{U ZoQ>d{Hª$JE‘.gr.Eg.B©. grgrEZE, grgrEZnrAä¶mgH«$‘ ‘m¶H«$mogm°âQ>,grAm¶EggrAmo narjm H|$Ð,Am¶nrOrEQ>rB©Eg Q´>oqZJ ‘S>JmdAm{U nUOr 9960166606¶yOrgr / S>rB©gr, gaH$ma‘mݶXÿañW {ej‹U, E‘~rE, E‘grE,E‘EgS>ãë¶y, ~rgrE, ~r~rE, ~r.H$m°‘, E‘ E (gd© {df¶), ~r. E µ(gd©{df¶), E‘. Eñgr µ(gd© {df¶), ~rEñgr (gd© {df¶). g§nH©$ ~mbmOrBpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ {S>ñQ>§Q> EÁ¶wHo$eZ, Q>r - 64, {Vgam‘Obm, E qdJ, Aë’«$mZ ßbmPm, S>m°Z~m°ñH$mo hm¶ñHy$bg‘moa, nUOr.XÿaÜdZr 0832 - 2431014,9764234786, 976565781, 83,85. (www.bidindia.com) (S>rE)---------------------

Xhmdr, ~mamdr, ~r. E. ~r. H$m°‘, ~r.Eñgr, E‘. E. E‘. H$m°‘, E‘. Eñgr,~r~rE, ~rgrE, E‘~rE, E‘grE AmXrAä¶mgH«$‘mgmR>r AmË‘{dídmgmZoàdoe ¿¶m. Aä¶mgH«$‘ nyU© hmoVmMA{^‘mZmZo Kar Om. ˶m{edm¶A{^¶m§{ÌH$s, nXdr d nX{dH$mAä¶mgH«$‘mgmR>r d S>r. ES>H$[aVmg§nH©$ Eg. Oo. gr. E 2726714,2726715. Eg. Oo. gr. 2733895,2733897 (S>rE).---------------------Vw‘Mr AmdS>Vr JrVo Jmʶmg {eH$mqH$dm {n¶mZmo, H$s ~moS>©dadmO{dʶmg {eH$m. {eH$dUrCnbãY. g§nH©$ ~m°ñH$mo9209141911. (grAmoEZ)dmñH$moV ‘mo’$V Z{gªJ à{ejU.g§nH©$ 9422971157 (EgEZ)---------------------a°ån hmVmiUr, {d‘mZViH$m¶m©Ýd¶Z AmXr à{ejU ZdrZ~°M EH$ gßQ>|~anmgyZ gwê$.Am¶EQ>rE, E’$Am¶EQ>rE, àdoemgmR>rg§nH©$ Q´>oS> qdJ BpÝñQ>Q>çyQ>.B§Q>aZ°eZb EAa ‘°ZoO‘|Q>. nUOr2228378, ‘S>Jmd [email protected],

www.timeindia.com/online-

traveledu.com (Am¶EZQ>r) ---------------------

{ddmh{df¶H$h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dmqhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmarg§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘EgH$am. 9822482970. JmonZr¶^oQ>rgmR>r.happymarriagebureau.com

Zm|XUr ewëH$ 100 én¶o. ---------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY.do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. wwwpe

opletable. com g§nH©$9049350366 (~rEg)

‘mb‘Îmm CnbãY g‘wÐ{H$Zmµè¶mbJV, gw§Xa OmJoVrb{dH«$sgmR>r XþH$mZ CnbãY - qgJbhmB©Q>, 35 Mm¡ag‘rQ>a. qH$‘V 38bmI én¶o. g§nH©$ 9921411469,9921687920 (EEZgr) ---------------------Zmdobr ¶oWrb ñH$moS>m emoê$‘ Odiañ˶mbJV 25 Mm¡ag‘rQ>aMo XþH$mZ^mS>çmZo CnbãY. 9763390085.

(grEgQ>r)---------------------‘S>JmdmV 85 Mm¡ag‘rQ>aMr VrZXþH$mZo ^mS>çmZo CnbãY.Vi‘Oë¶mda, añ˶mbJVÀ¶mOmJoV. emo ê$‘, H§$nݶm, ~±Ho$gmR>rCn¶¶wº$. g§nH©$ 9823880813

OmJm hdr Jmodm doëhm qH$dm AmJer n[agamV300 Vo 700 Mm¡ag‘rQ>aMm p³bAaQ>m¶Q>b Agbobm ßbm°Q> hdm Amho. g§nH©$ 9158207608, 9921580104---------------------{Zdmgr àH$ën, ì¶mdgm{¶H$AmñWmnZo, eoVr Am{U Am¡Úmo{JH$AmñWmnZm§gmR>r Jmoì¶mV H$moU˶mhrAmH$mamMr OmJm hdr Amho. g§nH©$8308196113 ìhr. S>ãë¶y ’«°$g>a[a¶b BñQ>oQ>.www.vwfraser.com (~rHo$Eg)

nm{hOoVMmby qH$dm ~§X Agbobo H$m°å߶wQ>anm{hOoV. ‘m°{ZQ>a - 500 é. ¶ynrEg-200, grnr¶y-200én¶m§Zr KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohrAgë¶mg Mmbob. (Am¶EZS>r).---------------------Iam~ Pmbobo ‘m°{ZQ>a - 500 é.¶ynrEg-200, grnr¶y-200én¶m§Zr VgoM Egr, ñHy$Q>a,BZìh©Q>a ~°Q>ar, OZaoQ>a {dH$V KoD$.Jmoì¶mV Hw$R>ohr Agë¶mg Mmbob.g§nH©$ … 8805495115.---------------------Mmby qH$dm ~§X pñWVrV Agbobo‘m°{ZQ>a, grnr¶y, ¶ynrEg, BZìh©Q>a~°Q>arg {dH$V KoD$. Jmoì¶mV Hw$R>ohrAgë¶mg Mmbob. g§nH©$ …9764717918.

ZmoH$ar {df¶HKmoJi - ‘S>Jmd ¶oWo 15dfmªnmgyZ à{gÕ Agboë¶mH§$nZrV Am°{’$g H$m‘mgmR>r 18 Vo28 d¶moJQ>mVrb ‘wbo nm{hOoV.‘{hZm nJma 6500 Vo 12000.g§nH©$ … 8975732134,8378012544.{bMrg ñnm Am{U gbyZgmR>r bo{S>Oã¶wQ>r{e¶Z d bo{S>O ‘gmOanm{hOo. g§nH©$ … 7507832024---------------------EH$m ImgJr H§$nZrbm ’$moZKoʶmgmR>r d Amnë¶m CËnmXZm§Mr‘m{hVr bmoH$m§Zm XoʶmgmR>r nmÌC‘oXdmam§Mr Amdí¶H$Vm Amho. B§J«OrAm{U qhXrda à wËd Agmdo. g§JUH$Am{U B§Q>aZoQ>Mo kmZ Amdí¶H$.C‘oXdma {H$‘mZ 12 dr CÎmrU©Agmdm. H$m‘mMr doi gH$mir 10 Vogm¶§H$mir 7. Xþnmar 2 Vo amÌr 8 ¶mdoioV 8421928485 da g§nH©$gmYmdm. gmo~V H$mJXnÌm§À¶m àVrd XmoZ N>m¶m{MÌo AmUmdrV.---------------------Jmo‘§VH$s¶, H$m°pÝQ>Z|Q>b Hy$H$,XoI^mb n¶©dojH$, Bbop³Q´>eZ, Egr‘oH°${ZH$, nXdrYa à{ejUmWu,H$m¶m©b¶ à‘wI, ì¶dñWmnH$ VgoMH$bm XmbZ {dH«$s A{YH$mar Bìh|Q>H$mo Am°{S>©ZoQ>aMr Amdí¶H$Vm Amho.g§nH©$ nUOr‘ BZ, ‘im, ’$m|Vm-BÝhmg, nUOr, 9823068136,2228136. [email protected]

---------------------nmQ>© Q>mB©‘, ’w$b Q>mB©‘ ‘wbo Am{U ‘wbrnm{hOoV. AZw^d d nmÌVoMrAmdí¶H$Vm Zmhr. g§nH©$ - Mm§Xÿ’$m‘©gr, ‘mH}$Q>, nUOr,9420818776. AZw^dr Hw$H$ nm{hOo. åhmngm¶oWrb Agë¶mg àmYmݶ. AmH$f©H$nJma. g§nH©$ … 9850754315,6450149. ---------------------

gmoZr, noZmgmoZrH$, g°‘gmoZmB©Q>H§$nZrgmR>r hþema goëgEp³PHo$Q>rìh (nwéf) ‘S>Jmd Am{UnUOr emoê$‘gmR>r nm{hOo. ‘wb-mIVrgmR>r gmoZr emoê$‘, J«og MM©,‘S>Jmd ¶oWo à˶j ^oQ>mdo. g§nH©$ …9822121228.---------------------JmodZ Am{U Mm¶ZrO Hw$H$ nm{hOo.AmH$f©H$ nJma, amhUo d OodUmMrgmo¶. g§nH©$ … 9822158550.---------------------H§$nZr‘ܶo hoëna, n°qH$J‘ܶoH$m‘ H$aʶmgmR>r 18 Vo 29 df}d¶moJQ>mVrb ‘wbr- ‘wbJonm{hOoV. {ejU 8 Vo 15 drAgmdo. ‘{hZm nJma 7500 Vo 9500. amhʶmMr Am{UOodUmMr ‘mo’$V ì¶dñWm. g§nH©$ …‘S>Jmd H«$. 8554053158,7350875297.---------------------

Amamo½¶ gw{dYm

gm§YoXþIr, öX¶{dH$ma, AñW‘m,gm¶Zg, ‘Yw‘oh B˶mXr {dH$mam§daCn¶wº$ H$m°Z{~¶mo CËnmXZo CnbãY.Jmoì¶mV ¶m Am¡fYm§À¶m àMmamgmR>ràMmaH$ hdoV. g§nH©$ 9867249859,902060720. ---------------------h°nr ‘°aoO ã¶yamo Jmodm. H°$W{bH$ qH$dmqhXÿ§gmR>r OmoS>rXma {ZdSy>Z XoUmarg§ñWm. g§nH©$ gmYm qH$dm EgE‘EgH$am. 9822482970. JmonZr¶^oQ>rgmR>r. happymarriagebu-

reau.com Zm|XUr ewëH$ 100én¶o. ---------------------OJ^amVrb {ddmhoÀNy> Jmo‘§VH$s¶ór nwéfm§Mr ‘m{hVr CnbãY.do~gmBQ>da Zm|XUr H$am. www-peopletable. com g§nH©$9049350366 (~rEg)---------------------IwfI~a ,IwfI~a ,IwfI~a EMAm¶ìhr-ES>g² ê$½Um§Zm ¶mo½¶CnMma Am[U ImÌrera Cnm¶.Am¶wd}XrH$ Am¡fYr d CnMmanÜXVrZo Am‘À¶mH$S>o n¶m©¶ CnbãYAmho. ê$½Um§Zm g§nH$m©gmR>r S>m°.ehm.‘mo~mB©b - 9922535437, (grE‘).---------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§daAm‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ,‘mJ©Xe©Z Am[U Zì¶m nÜXVrZoCnMma Ho$bo OmVmV. [b§J bhmZ¶mdahr ImÌrera CnMma nÜXVr.‘Yw‘oh, ‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZo BbmOH$aʶmV ¶oVmo. WoQ> g§nH©$gmYʶmgmR>r-Am¶wd}X [³b[ZH$,dmS>o-dmñH$mo. ‘mo~mB©b-7798103591.(EgEZ).

---------------------[d[dY b¢[JH$ AmOmam§daAm‘À¶mH$S>o ¶mo½¶ g‘wnXoeZ,‘mJ©Xe©Z VgoM [b§J bhmZ ¶mdahrImÌrera CnMma nÜXVr. ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem [dH$mam§dahr ImÌrZoBbmO H$aʶmV ¶oVmo. g§nH©$gmYʶmgmR>r -VwHy$ [³b[ZH$ ,[gZo[dem§V Odi ,‘S>Jmd .‘mo~mB©b-9822155821(S>rE).---------------------b¢[JH$ AmOmam§da Am‘À¶mH$S>o¶mo½¶ g‘wnXoeZ ,‘mJ©Xe©Z VgoM[b§J bhmZ ¶mdahr ImÌrera CnMmanÜXVr.OwZmQ> ‘Yw‘oh,‘wiì¶mYr Aem[dH$mam§dahr ImÌrZo BbmO H$aʶmV¶oVmo. g§nH©$ -’$m|S>m [³b[ZH$, H°$’o$^mogbo Odi, ‘mbr‘-~oVr. Anm±B©Q> KodyZM ¶oUo. ‘mo~mB©b-9881889650,9673094890(Eg

^mS>çmZo XoUo ‘S>JmdmV, AmHo$, ’$mVmoS>m©, ~moS>m© ,Zmdobr ¶m ^mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$1~rEMHo$ âb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho.¶m~m~V g§nH©$ gmYʶmgmR>r-H$m°ÝQ>rZ|Q>b [a¶b BñQ>oQ>, ‘mo~mB©b-9527463241(EEZgr)H$mobdm ¶m mJmV gd© gmo¶tZr¶wº$3~oS>ê$‘, nyU© ’$[Z©Ma¶wº$ Egrâb°Q> ^mS>çmZo XoUo Amho. g§nH©$g m Y Ê ¶ m g m R > r - , ‘ m o ~ m B © b -9860747952.(~rEgEZ )---------------------T>dir-’$m|S>m ¶m ^mJmV gd©gmo¶tZr¶wº$ 2~rEMHo$, ‘w»¶añ˶mda âb°Q> mS>çmZo XoUo Amho.g§nH©$ gmYʶmgmR>r-, ~«moH$a,‘ m o ~ m B © b - 9 4 2 3 8 8 4 8 0 0 .(~rEgEZ).

Á¶mo[Vf H$moUVrhr g‘ñ¶m Agmo ¶mda ImÌr[eaBbmO. d¶¡º$sH$ g‘ñ¶ooda ‘mJ©Xe©Z dg‘wnXoeZ. OrdZmV Ambobo AZoH$ g§H$Q>o˶mda ‘mV H$aʶmgmR>r. CÚmoJ ì¶dgm¶mV ^a^amQ>rAmUʶmgmR>r VgoM ào‘àH$aUmVhr ¶e[‘imdm, Amnbo g§nyU© e§H$m [ZagZ d g‘mYmZ [‘i[dµÊ¶mgmR>r g§nH©$H$am.lr gmB©~m~m Á¶mo[Vf .E‘.~r.Omoer.Ka.H«$‘m§H$-48,6. S>oë‘Z hm°Q>ob‘mJo,nUOr.‘mo~mB©b H«$‘m§H$- 9890259227(~r.Eg.)

$ $ >

$

$

$ > >

$ > $ $

$ > $ $ > $

$ $$ $ >

$ $ >

$ > >

$ > > $ $ > > > > >

> $

> > $

> $ $ > >

$ $$ > $

> $ > > $ > > $ $

> $ $ $

$> > $ $

$ $ $ $ > >

> >

$� � � �

� � � �� � � � �� � �

� � � � � �� � �� � �� �

$

$ $ $ $ $ $

> $ > $ >

> $ > $

$ >

$ $

> $ > $ $

$ $

> $ $ $

$ $

$

$ $ $$ $ $

> > > $

$ >

$ > $ $ > $ $

$

> $

$ $ $$ $ $ $

$ $ $ $

$

$ > $ $ $

$

$ $ $

$

$ $ > $ $ $ $ >

$ > $ $

> $ $

$

$ > $ >

$ >

$

$ $ $ $

$ $ $

> $

$ $ > $ $ $> > > $

$ $

$ > $ $ $ $

$

$ >

$ > > $ >

> $ $> > $

>

$ > $ $

$ $ $ $ >

$ $ > $ $ $

> >

> $ $ K $

>

$ >

> > $ >

$

> $ $

$ $ $

>

$ > $ > >

$ >

$ > $ $ >

$

$ > > $

$ $ > $

> > >

> $ >

$

$ > > > $

> > > $ > $ >

$ $

>

$ $

$ > $

$ $

$ > > > $$

>

> $$ $ >

$ $ $ $

$ $ $

$ $ > $

> $ > >$ > > > > >

> > >

>

> $ >

> $$ $ $ $ $

$ $ $$ $

>

$ $ $ $

> > > $ $

$ > >

$

> $

> $� $

$

$ > $ > > $ $

$ > $

> $>

>

> > $ >

$ $ $ >$ $

$ >

> > > $

$ $ $

> $$ $

> $ > > >

$

$ $ > >

$ $ > >

>

$ >> > > $ $ $ >

$

$ > >

> $ $ $ > $

$ >

$ $ $ > >

$

> >> >

$

$ $ $>

$ > $

$ > > $

$ $ $

$ $

$ >

$ $ > > $ $ $ >

$ $ $ $ $ $ $ >$ > > $

$ $

> > $ > $ $

$ $ >

$ $ $ $ $

$ >$ >

$ > > $ >

> $ > > $

$ $ $ $ $

$ $$ $ >

>

$ $ > $

$

$$ $ >

$ $

$ $ $

> > > $ $

$ > >

� $

> $

> $� $

> $

$

$ > $ $ > >

$ $ >

$

$ $ > $

> $> $

$ $ > $

$ $> $ $

> >

$ $ >

>

$ $ $ $ > $ $ $ >

> > $ $ > >

$$ > > $ >

$ > > > >

$ $> $ $ $ > > $

>

> $ > $ $

> > $ > $

$

$ $

$ $ > $ >

> > $ $ >

$ $ $ $

> > $ $

$ > $

$ >

$ $ > > $ > >

> $ $ $ $ $ $ $ $ > > $ > $ > >

$ > > $ $

> $ > $ $ $ > $

$ $ >

$ $

$ $ $ $ $> $ $ > $

> $ > $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

$ $ > $ > $

$ >

> $

$

> $ $ $ $ $ $ > $ $ $ $ $ $ $ $

$ $>

$ > $

$ $ $

$ $

> $ >

$ $ >

$ $

$ $ $ > $

$ $

$ $$ $

$ > $ $ >$

$

$

> $

$ $

$

> $ $

$ $ $ > >

$ $ > $ $ $ >

$ $ $> $

> >

$ $ $ $

$ >> $

$ > > > $

$ $ $ >

$ > > $

$ $

> $ $ >$ >

> $ >

>

> $ $

> $

$ $ $ $ >

> $ > $ $

$ > $ $ $ $ $ $ $ > $ >$ $ > $ $

$ >

$

> $

$ > $ $ $

$

$ > $ > $

$ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ > $ $

$ $

> $

>

$ > >

AmH$me H§$Xrb ñnY}VAmídoe MmoS>UH$a àW‘g m d B © d o a o , { X . 2 9 ( d m V m © h a ) … gS>m-gmdB©doao ¶oWrb ‘XZ§V gmB© ‘§S>imV’}$Am¶mo{OV Ho$boë¶m A{Ib Jmodm nmVir-darb AmH$me H§$Xrb ñnY}V Hw§$^maOwdo¶oWrb Amídoe MmoS>UH$a ¶mbm àW‘ Va{Z{Ib nmOr ¶mg {ÛVr¶ H«$‘m§H$mMo~jrg XoʶmV Ambo. gmIirMm àdrUamUo ¶mg V¥Vr¶ H«$‘m§H$mMo ~jrg XoʶmVAmbo. CÎmoOZmW© ~{jgm§‘ܶo g§Xrn Jwad(n¶}), {demb eoQ> (Hw§$^maOwdo), {OV|ÐgVaH$a (Hw$Q>u), gwa|Ð gVaH$a (Hw$Q>u)¶m§Zm ~{jgo XoʶmV Ambr.

ñnY}Mo ~jrg {dVaU gan§Mg˶dmZ nmbH$a, A{Zb doaoH$a,Jwê$Xmg ZmB©H$, gwem§V ZmB©H$, gwaoeZmB©H$ d ñdmVr nmbH$a ¶m§À¶m hñVoH$aʶmV Ambo. XrnH$ dobH$mgH$a ¶m§ZrgyÌg§MmbZ Va gwXoe ZmB©H$ ¶m§Zr Am^ma‘mZbo.

g m d B © d o a o , { X . 2 9 ( d m V m © h a ) …gmdB©doao ¶oWrb lr AZ§V XodñWmZMmd{f©H$ gßVmh e{Zdmar ({X. 1) da{ddmar ({X. 2) {S>g|~a Agm XmoZ{Xdg {d{dY H$m¶©H«$‘m§Zr gmOamH$aʶmV ¶oV Amho.

¶m gßVmhmgmR>r ^m{dH$m§Mm d^OZr H$bmH$mam§Mm gh^mJ Agmdm¶mgmR>r dmS>çmZwgma ^OZr nma¶moOZm AmIʶmV Ambr Amho.˶mZwgma à˶oH$s 3.30 Vmgm§Mo

^OZmMo gmV JQ> H$aʶmV AmboAmhoV. e{Zdmar ({X. 1) Xþnmar 12Vo 3.30 dm. gmdB© JQ>, 3.30 Vo 7dmOVm {ebdmS>m JQ>, amÌr 7 Vo10.30 dm. nmbdmS>m JQ>, 10.30 Vo‘ܶamÌr 2 dm. dobH$mg JQ>, amÌr 2Vo a{ddmar nhmQ>o 5.30 dm. H$md§JmiJQ>, nhmQ>o 5.30 Vo 9 dm. ‘YbmdmS>mJQ> Va gH$mir 9 Vo Xþnmar 12dmOVm Mm’o$^mQ>, A‘am¶, {~ÐÿH$JQ>.

e{Zdmar amÌr 9.30 dm. gmVoarXodñWmZ Vo AZ§V XodñWmZn¶ªV{MÌaWmMr OZmgh ì¶ {‘adUyH${ZKob. ˶mZ§Va XodñWmZmV Ama˶md {VW©àgmX hmoB©b. a{ddmar ({X. 2)Xþnmar gmVoar XodñWmZH$Sy>Z AH$amdmOVm g§V VwH$mam‘mÀ¶m {MÌmghAZ§V XodñWmZn¶ªV JOa d Z¥Ë¶mghqXS>r {ZKob. ˶mZ§Va ‘§{XamVAma˶m, {VW©àgmX d ‘hmàgmXmZogßVmhmMr gm§JVm hmoB©b.

gmdB©doaoV gßVmhmgmR>r^OZr nma ¶moOZm

Jmodm ‘Zmoa§OZ g§ñWoÀ¶mdVrZo Bâ’$s{Z{‘Îm H$mUH$moU ¶oWo Am¶mo{OV Ho$boë¶m "J§Y M§XZmMm' H$m¶©H«$‘mV Jm¶ZH$aVmZm a‘ooe noS>UoH$a, Jm¡are VidbH$a, ApídZr Om§~mdbrH$a. gmo~V g§JrV gmW H$aVmZm {dÚmYa ZmB©H$,JmoHw$iXmg amgB©H$a, {dkmZ OmoVH$a, gmo{Z¶m gmd§V, lwVr ZmB©H$ d {ZdoXH$ gdm©Z§X XogmB©.

H$amS> … 86 ì¶m A{Ib maVr¶ ‘amR>r gm{h˶ g§‘obZmMo Aܶj S>m°.ZmJZmW H$moVmnëbo ¶m§À¶m hñVo "AjaVnñdr' nwañH$ma ñdrH$maVmZmH$dr gwXoe bmoQ>brH$a.

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) : Jmo‘§V{dÚm {ZHo$VZMm gm{h˶ nwañH$ma{dVaU g‘ma§^ a{ddmar ({X. 2)gm¶§H$mir nmM dmOVm g§ñWoÀ¶m’$mo‘oÝVmo Am°{å’${WEQ>a ¶oWo hmoUma Amho.¶m g‘ma§ mbm H$bm AH$mX‘rMo AܶjVWm Am‘Xma {dîUy gw¶m© dmK n«‘wInmhþUo åhUyZ CnpñWV amhUma AgyZ,˶m§À¶m hñVo {dOo˶m§Zm nwañH$ma àXmZH$ê$Z Jm¡a{dʶmV ¶oUma Amho.

Jmo‘§V {dÚm{ZHo$VZ Xadfu {d{^Þ

gm{h˶ àH$mamV àH$m{eV nwñVHo$‘mJdyZ ˶mVrb gdm}Îm‘ nwñVH$m§À¶mboIH$m§Zm nwañH$manÌ d amoI a³H$‘XoD$Z Jm¡a{dV AgVo. 2011-12gmbmgmR>r H$Wm, H$mX§~ar, bKw{Z~§Yd ~mbgm{h˶ ho dmL>²²‘¶ n«H$ma hmoVo.˶mV e¡bm amd (H$Wm), gwZ§Xm ZmB©H$(H$mX§~ar), ‘Zmoha H$moaJmdH$a(bKw{Z~§Y), {gÜXr ‘hmOZ (~mbdmL²>‘¶) ho nwañH$mamMo ‘mZH$ar R>aboAmhoV. ˶m§Zm à˶oH$s é. 3000 d

nwañH$ma nÌ àXmZ H$aʶmV ¶oUmaAmho.

Xaå¶mZ, ¶mM g‘ma§^mMm ^mJåhUyZ nwañH$ma {dVaUmZ§Va bJoM˶mM {R>H$mUr g§ñWoÀ¶mM H$m춑¡’$bCnH«$‘mÀ¶m {dÚ‘mZo {dîUy dmK ¶m§À¶mAܶjVoImbr ~hþ^m{fH$ H${dg§‘obZhmoUma Amho. amYm mdo, X¶m {‘ÌJmoÌr,gmo{Z¶m {gagmQ>, a‘oe doiwñH$a, naoeH$m‘V, g§Ord doaoH$a ¶m g§‘obZmV{Z‘§{ÌV H$dr åhUyZ mJ KoUma AmhoV.

{dÚm {ZHo$VZMm a{ddmarnwañH$ma {dVaU g‘ma§

g m d S > } , { X . 2 9 ( d m V m © h a ) :Yma~m§XmoS>m n§Mm¶VjoÌmVrb AmoH$m§~ ¶m{R>H$mUr H$m{V©H$ EH$mXer Vonm¡{U©‘on¶ªV H$mV¶moËgd ‘moR>çmCËgmhmV gmOam H$aʶmV Ambm.VgoM CXieo JmdmVhr nma§n[aH$nÕVrZo CËgd gmOam H$aʶmMrna§nam Amho. AmOhr JmdmVrb ‘{hbmbmoH$H$bm d bmoH$Z¥Ë¶mMm H$bmàH$magmOam H$aVmZm nmhm¶bm {‘iVmV.

¶m H$mV¶moËgdmVrb àH$ma OmñVH$ê$Z Am{Xdmgr g‘mOmVrb AmhoV.H$mV¶moËgd hm Am{XdmXr JmdS>mg‘mOmVrb EH$ à‘wI gU ‘mZbm

OmVmo. AmoH$m§~ ¶oWrb JwéXod ‘§{XamÀ¶mA§JUmV EH$mXerÀ¶m {XderamÌrÀ¶mdoir gwê$ Pmbm. JmdmVrb‘{hbm Vwierd¥§XmdZmnmer XodmbmJmèhmUo KmbyZ H$mV¶moËgdmbm àma§^hmoVmo. ¶mdoir Vm§XimÀ¶m nrR>mMr gmV"H$mV¶m' åhUOo ZjÌo ‘m§S>mdaH$mT>ʶmV Ambr. VX²Z§Va ‘{hbm§ZrJmobmH$ma hmVmV hmV KmbyZVwier^modVr H$mV¶mMo Z¥Ë¶ Ho$bo.¶mdoir ¶m ‘{hbm§Zr "H$mV¶mo JoH$mV¶mo~mB© AmH$mer CS>oëë¶mo' hobmoH$H$bm Z¥Ë¶mMo JrV åhUV Z¥Ë¶ gmaHo$bo. {Vgè¶m {Xder ~§~mXod d

Jdiçm§Mm {deof Ym{‘©H$ {dYr gmOamH$aʶmV Ambm. ¶mdoir bhmZ ‘wboASw>iemMr nmZo A§Jmda ~m§YyZ ~§~mX-odmÀ¶m doemV Va bhmZ ‘wbr JdiUrMmdoe H$ê$Z ‘m§S>mda Ambr. ˶mdoir‘{hbm§Zr ˶m§Mr nyOm Ho$br.

Mm¡Ï¶m {Xder ¶m H$mV¶moËgdmMmà‘wI {Xdg ‘mZbm OmVmo. ˶m {Xderg§nyU© amÌ^a OmJyZ {d{dY H$m¶©H«$‘,bmoH$H$bmàH$ma gmOao Ho$bo. nmMì¶m{Xder åhUOo H$m{V©H$ nm¡{U©‘oÀ¶m{Xder H$m{V©H$ nm¡{U©‘oÀ¶m {Xder gVVMmbboë¶m ¶m CËgdmMr Ym{‘©H${dYrZwgma gm§JVm H$aʶmV Ambr.

gmdS>}, {X. 29 (dmVm©ha) : gܶmnUOrV "Bâ’$s'gwê$ Amho. VgoMOwZo Jmodo ¶oWrb g§§oQ> ’«$mpÝggPopìh¶a gm¶~mÀ¶m ’o$ñVm{Z{‘ÎmZmoìhoZm Mmby AmhoV. ˶m‘wio g§nyU©nmo{bg ¶§ÌUm ˶m{R>H$mUr~§Xmo~ñVmgmR>r Zoë¶mZo AZoH${R>H$mUr nmo{bgm§Mr H$‘VaVm mgVAmho.

Hw$S>MS>o ~mOmamVrbJoë¶m ghm ‘{hݶm§nmgyZ gwwpñWVrVAmbobr nm{Hª$J d dmhVyH$ ì¶dñWmJoë¶m AmR>dSçmnmgyZ naV{dñH$irV Pmë¶mMo {MÌ gܶmnhm¶bm {‘iV Amho. dmhZMmbH$

Amnbr dmhZo Hw$R>ohr nmH©$ H$ê$Z R>odVAgë¶mZo nmXMmè¶m§Zm ‘moR>çmà‘mUmV Ìmg hmoVmo, VgoM ~mOmamV¶oUmè¶m bmoH$m§Zm dma§dma dmhVyH$H$m|S>rMm Ìmg gmogmdm bmJV Amho.

¶màH$aUr Hw$S>MS>oÀ¶mnmo{bg dmhVyH$ {d^mJmer g§nH©$gmYmbm AgVm ˶m§À¶mH$Sy>ZAm‘À¶m Odi nmo{bg ZmhrV.Am‘Mr gd© nmo{bg ’$mog© nUOr dOwZo JmodoV ~§Xmo~ñVmgmR>r nmR>{dʶmVAmë¶mMo gm§JʶmV ¶oVo. gdm}X¶

hm¶ñHy$b g‘moa Agboë¶m ImgJrOmJoV H$mhr bmoH$ Amnbr dmhZoWm§~dyZ R>odVmV. XmoZ {Xdgmnydu ¶m{R>H$mUr dmhZm§Zm AmV OmʶmgmR>rAgboë¶m dmQ>oda H$mH$moS>H$ahmS>©doAa g‘moa EH$ dmhZ nmH©$ Ho$boboAmho. ˶m‘wio ¶m {R>H$mUrWm§~{dboë¶m dmhZm§Zm Amnbr dmhZo~mhoa H$mT>ʶmg AS>MUrMo hmoVo.˶mdoir Hw$S>MS>o nmo{bg dmhVyH${d^mJmbm ¶m g§~§Yr ’$moZdê$ZH$ënZm {Xbr AgVm VoWo nmo{bg

nmR>{dʶmg ñQ>m’$ Zgë¶mMogm§JʶmV Ambo. ˶m‘wio ¶m dmQ>odaWm§~{dboë¶m dmhZ MmbH$m§Zm àVrjmH$amdr bmJbr. gXa MmbH$ Aܶm©VmgmZo ¶oD$Z Amnbo dmhZ hb{dbo.˶mZ§Va dmhVyH$ gwairV Pmbr.AgoM àH$ma dma§dma hmoV Agë¶mMoñWm{ZH$m§H$Sy>Z gm§JʶmV ¶oVo.

AemàH$mao BVa ^mJmVrbbmoH$m§Mr Hw$M§~Um H$ê$Z AmR> Xhm{Xdg nmo{bgm§Zm ~§Xmo~ñV AWdmdmhVyH$ ì¶dñWogmR>r nUOr AWdmBVa {R>H$mUr ZoʶmÀ¶m gaH$maÀ¶mH¥$Vrda ñWm{ZH$m§Zr ZmamOr 춳VHo$br.

gmdS>}Vrb dmhVyH$ ì¶dñWm H$mob‘S>br nmo{bg¶§ÌUm AÝ¶Ì di{dë¶mZo n[aUm‘

Yma~m§XmoS>çmV H$mV¶moËgd CËgmhmV

30goa6_Layout 1 29-11-2012 20:16 Page 1

Page 7: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012Jmodm 7

H$X§~ ~gogMr Anwar g§»¶mHw$S>MS>o Vo nUOr ‘mJm©da àdmem§Mr J¡agmo¶

gmdS>}, {X. 29 (à{V{ZYr) …Hw$S>MS>o Vo nUOr ìhm¶m ‘S>Jmd ¶m‘mJm©da H$X§~ ‘hm‘§S>imZo eQ>b ~ggwê$ Ho$ë¶mZo ¶oWrb àdmgr dJm©Zog‘mYmZ 춺$ Ho$bo Amho. ¶m‘mJm©darb àdmem§Mr g§»¶m IynAgë¶mZo AOyZ EH$m ~gMr ¶m‘mJm©da gmo¶ H$amdr, Aer ‘mJUràdmem§V’}$ hmoV Amho. gm§Jo, Ho$no,Hw$io, H$mbo, ZoÌmdir, mQ>r, gmdS>}Aem OdinmgÀ¶m JmdmVrbbmoH$m§Zm Hw$S>MS>ohyZ ‘S>Jmd, ’$m|S>m,nUOr AmXr à‘wI {R>H$mUrOmʶmgmR>r godm CnbãY Amho.

gܶm Zì¶mZo gwé H$aʶmV Ambobr~g Hw$S>MS>o ~gñWmZH$mdê$ZgH$mir 7.20 dmOVm gwQ>Vo Vag§Ü¶mH$mir 6 dmOVm nUOrhÿZHw$S>MS>oH$S>o ¶oʶmgmR>r {ZKVo. nUOrVo Hw$S>MS>o ho A§Va Iyn Amho.H$m¶m©b¶mVyZ gwQ>ë¶mZ§Va KarOmʶmgmR>r AZoH$m§Mr Ymdni AgVo.X‘boë¶m AdñWoVhr ~gʶmgmR>rgrQ> Z {‘imë¶mg AZoH$m§Mm {ha‘moS>hmoVmo. àdmem§À¶m g§»¶oVhr àM§S> dmT>Pmë¶mZo ¶m ‘mJm©da H$X§~Zo Xþgar ~ggwê$ Ho$ë¶mg ‘hm‘§S>mimÀ¶mCËnÞmVXoIrb ^a nS>ob.

g§Ü¶mH$mir 7.30 dmOVm Hw$S>MS>oH$S>o¶mM ‘mJm©dê$Z OmUmar ~g gwéH$amdr Ago ‘V ¶m ‘mJm©dê$Z àdmgH$aUmè¶m ~m~bmo ZmB©H$ ¶m§Zr 춺$Ho$bo Amho. Hw$S>MS>ohÿZ ‘S>Jmd AerMm§Xa ‘mJ} ~ggodm gwê$ Amho. ¶m‘mJm©da Ho$di VrZ ~gog {‘iyZEHy$U 18 ’o$è¶m ‘maVmV. àdmem§Mrg§»¶oMm {dMma Ho$ë¶mg hr g§»¶mAnwar Amho. ¶m ~gogMr g§»¶mdmT>dyZ Vr ghm H$amdr, Aer ‘mJUràdmem§Zr Ho$br Amho. eQ>b godoMreodQ>Mr ~g ‘S>JmdhÿZ 7.30 dmOVmgmoS>mdr OoUoH$ê$Z ImOJr

AmñWmnZm§V H$m‘ H$aUmè¶m qH$dmC{eam ¶oUmè¶m§Mr J¡agmo¶ Q>miVm

¶oB©b, Ago ‘V gw{XZ H|$H$ao ¶m àdmemZo 춺$ Ho$bo.

JUoemoËgd‘§S>imMra{ddmarAm‘g^mgmdS>}, {X. 29 (dmVm©ha)… {VñH$ CgJmd ¶oWrbgmd©O{ZH$ JUoemoËgd‘§S>imMr Am‘g^m a{ddma2 {S>g|~a amoOr amÌr 8dmOVm ‘§S>imÀ¶mH$m¶m©b¶mV ~mob{dʶmVAmbr Amho. ¶m Am‘g^oV‘§S>imZo df© 2012À¶mJUoemoËgdmV Ho$boë¶mIMm©Mm {hemo~ gmXaH$aʶmV ¶oUma Amho. XoUJrHw$nZmVrb {e„H$am{hboë¶m XþMmH$sMm ¶mdoirOmhra {bbmd H$aʶmV¶oUma Amho. ¶m Am‘g^obmgd© g^mgXm§Zr CnpñWVamhmdo, Ago AmdmhZ‘§S>imMo Aܶj {dZm¶H$Jmdg ¶m§Zr Ho$bo Amho.

{ZgJ© {e{~amMo~m|S>bm ¶oWo Am¶moOZnUOr, {X. 29 … {‘Zab ’$mC§S>oeZAm°’$ JmodmV’}$ (E‘E’$Or) ZwH$VoMJmoì¶mVrb ~m|S>bm A^¶maʶmV {ZgJ©AmoiI {e{~amMo Am¶moOZ H$aʶmVAmbo hmoVo. {g{~amV ImUnQ²>Q>çmVrb22 {dÚmb¶m§‘Yrb 110 {dÚm϶mªZr^mJ KoVbm hmoVm. embo¶ OrdZmVM{dÚm϶mª‘ܶo {ZgJ© g§dY©ZmMo ‘hÎdH$imdo, ˶m§Zm {ZgJ© g§ñH¥$VrMrAmoiI ìhmdr ¶m hoVyZo 20 Vo 23Zmoìh|~a Xaå¶mZ ~m|S>bm A^¶maʶmV¶m {e{~amMo Am¶moOZ H$aʶmV AmbohmoVo. ¶mdoir {dÚm϶mªZm n¶m©daU{à¶g§ñH¥$VrMm dmagm, KZH$Mamì¶dñWmnZ, O¡d{d{dYVm ¶m~m~V‘mJ©Xe©Z H$aʶmV Ambo. VgoMnWZmQ>çmVyZhr ¶m~m~V OmJ¥VrH$aʶmV Ambr. J«m‘rU VgoM ehar^mJmV oS>gmdUmè¶m H$Mam g‘ñ¶oMoì¶dñWmnZ H$go H$am¶Mo ¶mMo V§Ìhr{dÚm϶mªZm {eH${dʶmV Ambo. 'Zì¶m

{nT>rbm {ZgJ© g§dY©ZmMo ‘hÎd nQ>dyZXoUo. ˶m§Zm {ZgJ© g§dY©Zm~m~VÀ¶mZì¶m V§ÌkmZmMo à{ejU XoUo ho Am‘MoH$V©ì¶ Amho. ~m|S>bm‘ܶo Am¶mo{OV{e{~amg {dÚm϶mªZr CËñ’y$V© à{VgmX{Xbm" Ago {‘Zab ’$mC§S>oeZ Am°’$JmodmMo ‘w»¶ H$m¶©H$mar A{YH$marñdm{‘ZmWZ lrYa ¶m§Zr gm§{JVbo. ¶mCnH«$‘m‘wio ¶m {dÚm϶mªZm {ZgJ©g§dY©Zm~m~V Cnm¶¶moOZm AmIʶmgàmoËgmhZ {‘iob. {ZgJm©àVrMr mdZm¶m H$modù¶m ‘Zm§‘ܶo éOob, AerAmem lrYa ¶m§Zr nwT>o 춺$ Ho$br.nmUr, ImU, eoVr, {ZgJ©nyOm, O§Jb-VmoS> AmXr {df¶m§da nWZmQ>ço V¶maH$ê$Z ¶m {dÚm϶mªH$Sy>Z gmXaH$aʶmV Ambr. à˶oH$ Xhm{dÚm϶mªMo JQ> H$ê$Z hm CnH«$‘am~{dʶmV Ambm. {e{~amV ¶m{dÚmb¶m§Vrb AmR> {ejH$hr gh^mJrPmbo hmoVo.

EH$g§KVogmR>r à¶ËZ … ZmB©H$gmdS>}V §S>mar g‘mOmMr ~¡R>H$

dmñH$mo, {X. 29 (à{V{ZYr) :Zì¶mZoM ñWmnZ H$aʶmV Amboë¶mdmñH$mo ñnmoQ>©g² H$ëMab ³b~MrH$m¶©H$m[aUr {ZdS>ʶmV Ambr Amho.³b~À¶m AܶjnXr amOmam‘gmVmS>}H$a d ga{MQ>UrgnXr ZaoeZmB©H$ ¶m§Mr {ZdS> H$aʶmV Ambr Amho.

H$m¶©H$m[aUr d gXñ¶m§Mr ZmdoImbrbà‘mUo

Cnmܶj … ho‘§V eoQ>JmdH$a,ghg{Md … ‘h|Ð ZmB©H$, I{OZXma …‘hoe {eamoS>H$a, ghI{OZXma …E{S>gZ JmoÝgmpëdg, gXñ¶ … YraOZmd}H$a, {‘H$s Hw$bmgmo, A{‘V

‘moaOH$a, g§O¶ Xm~mobH$a, àU¶ nmobOr, am‘ ¶mXd, AmXe© amd, ‘ZmoOH$moaJmdH$a,~ÔrOå‘m gæ¶X, amo{hVZmB©H$, Xm‘moXa Zmd}H$a, g§Xrn ‘m§ÐoH$a,àemV gmVmS>}H$a, eoa~hmXÿa ¶mXd, XrnH$ ZmB©H$ d Xm‘moXabmoQ>brH$a.

^maV ‘hmgÎmm ~ZʶmÀ¶m ‘mJm©da dmñH$mo, {X. 29 (n«{V{ZYr): maVOJmVrb ‘hmgÎmm ~ZʶmÀ¶m ‘mJm©daAgyZ XoemH$S>o Agboë¶m gmJarg§nÎmrgh BVa g§nÎmrÀ¶m Am‘À¶mJaOm Am{U AmemAmH$m§jm^mJ{dʶmgmR>r ì¶dpñWVnUo Am{Ugdm}Îm‘nUo Cn¶moJ H$ê$Z ZdrZnÕVr emoYyZ H$mT>Uo Amdí¶H$ Amho.^maV Xoembm Amnë¶m A{YH$majoÌmV Img Am{W©H$ joÌ bm^boboAgyZ ˶mM nmíd©^y‘rda Am‘À¶mXoemVrb OhmO dmhVyH$ Am{U gmJarCÚmoJ ¶eñdr hmoʶmgmR>r XoemVAmdí¶H$ à‘mUmV A{V à{e{jV dhþema ‘Zwî¶~i AgUo A˶§V JaOoMoAmho, Ago à{VnmXZ Jmoì¶mMoamÁ¶nmb maVdra dm§ÀNw> ¶m§Zr Ho$bo.

‘§Jidmar ~moJXm ¶oWrbBpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ ‘°[aQ>mB©‘ ñQ>{S>O

¶m g§ñWoÀ¶m 15 ì¶m nXdr àdoeAm{U 11 nX{dH$m àdoe{dÚm϶mªÀ¶m Xrjm§V g‘ma§^mV Voà‘wI nmhþUo åhUyZ ~mobV hmoVo.¶mdoir Jmodm Am¡Úmo{JH$ Am{U Vm§{ÌH$

{ejU g§ñWoMo Aܶj AemoH$Mm¡Jwbo, BpÝñQ>Qy>çQ> Am°’$ ‘°[aQ>mB©‘B§{O{ZAg© (^maV) Mo Aܶj ~r. Ho$.g³goZm Am{U BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$‘°[aQ>mB©‘ ñQ>{S>OMo g§MmbH$ ~r. Eg.‘mWwa CnpñWV hmoVo.

OhmO ì¶dgm¶ Am{Ugm‘w{ÐH$ H$m¶©j‘Vm ¶m‘ܶohëbrÀ¶m H$mimV Am‘ycmJ« ~XbPmbobm Agbm Var dm{UÁ¶ Am{Uì¶mnma ho amîQ´>mMo A§VJ©V mJ AmhoV.OhmO CÚmoJmV d¡km{ZH$ Am{UV§ÌkmZmÀ¶m àJVr‘wio OhmO CÚmoJAm{U Y§Xm ¶m‘ܶo AmYw{Z{H$H$aUhmoʶmg ‘XV Pmbobr Amho Am{U˶m‘wio Am{W©H$ {dH$mg Am{U

amoOJma {Z{‘©Vr hmoʶmg‘moR>çmà‘mUmV hmV^ma bmJbobmAmho. gܶm OmJVrH$aU nmVirdapñW{VOÝ` H$m¶©e³Vr nmhVm Ho$digm‘w{ÐH$ H$m¶©H«$‘mÀ¶m dmT>rda ^aXoV ZgyZ OJmVrb ¶m Imgd¡{eîQ>çnyU© joÌmV Hw$eb‘Zwî¶~imMr Or dmT>Vr ‘mJUr Amho˶mMr Am‘À¶m XoemV {Z{‘©Vr hmoVAmho. AmO XoemV {H$˶oH$ ‘hÎdmMr{en¶mS>©g² AgyZ ¶m‘ܶo A˶mYw{ZH$V§ÌkmZ Am{U Hw$eb ‘Zwî¶~imghgd© àH$maÀ¶m gmYZ gw{dYm CnbãYAmhoV ˶m‘wio Am‘À¶mH$S>o Imgì¶mnmar VgoM Zm¡Xb OhmOo~m§YʶmMr j‘Vm Amho, Ago

amÁ¶nmbm§Zr Amnë¶m ^mfUmVgm§{JVbo.

Jmodm Am¡Úmo{JH$ d Vm§{ÌH${ejU g§ñWoMo MoAa‘Z AemoH$Mm¡Jwbo ¶m§Zr g§ñWoMo gXñ¶ AmnboAm{W©H$ gmhmæ¶ XoD$Z hmV PQ>H$VZgVmV Va gm‘m{OH$ O~m~XmarAmoiIyZ Amnbm ~hþ‘yë` doi ¶mg§ñWogmR>r XoVmV Ago gm§{JVbo.

¶mdoir BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$‘°[aQ>mB©‘ B§{O{ZAg© ¶m g§ñWoMoAܶj ~r. Ho$. g³goZm ¶m§Mohr mfUPmbo. ¶m g§ñWoVrb {d{dY ¶moOZmjoÌmV ZoÌXrnH$ ¶e {‘i{dboë¶m{dÚm϶mªZm à‘wI nmhþʶm§À¶m hñVonm[aVmo{fHo$ àXmZ H$aʶmV Ambr.BpÝñQ>Q>çyQ> Am°’$ ‘°[aQ>mB©‘Mog§MmbH$ ~r. Eg. ‘mWwa ¶m§Zr Am^ma‘mZbo.

‘S>JmdmV ¶moJ{e{~a CËgmhmV

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr): bm¶Ýg ³b~Am°’$ Ambo‘ Xr ‘S>JmdZo nV§Obr ¶moJmÀ¶mghH$m¶m©Zo ZD$ {Xdgr¶ ‘mo’$V ¶moJ {e{~amMoAm¶moOZ Ho$bo. nV§Obr ¶moJer g§b½Z am‘mZmB©H$ ¶m§Zr ‘w»¶ {ejH$ åhUyZ ‘mJ©Xe©Z Ho$bo.H$m¶©H«$‘mMm g‘mamon gmohim ZwH$VmM bm¶Ýg^dZ‘ܶo nma nS>bm. bm¶Ýg ³b~Mo Aܶjg‘ra gwb©H$a ¶m§Zr ñdmJV Ho$bo.

¶mdoir bm¶Ýg ³b~Mo joÌr¶ Aܶj{dR>mo~m XogmB© à‘wI nmhþUo åhUyZ CnpñWV hmoVo.Amnë¶m ^mfUmV ˶m§Zr àmUm¶m‘, {H«$¶m,AmgZo ¶mda n«H$me Q>mH$VmZmM Am¶wd}X hmg‘mOmÀ¶m Amamo½¶mgmR>r H$gm bm^Xm¶H$ Amhoho Z‘yX Ho$bo.

¶moJ {ejH$ am‘m ZmB©H$ ¶m§Zr ¶moJAmnë¶mbm H$gm {ZamoJr Am{U àgÝZ R>odVmoAm{U Am¶wdo©Xm§À¶m Am¡fYmZo amoJ à{V~§YH$e³Vr H$er dmT>Vo ¶m~Ôb g{dñVa ‘m{hVr{Xbr. E‘r {S>pgëdm ¶m§Zr {e{~a Am¶moOZmÀ¶mdoir Amnë¶mbm Ambobo doJdoJiçm AZw^dm§dagm§{JVbo. ³b~À¶m g{Md gwf‘m d§oJwb}H$a ¶m§ZrAm^ma ‘mZbo. ¶moJ {e{~am‘ܶo 18 gXñ¶m§Zr^mJ KoVbm. {e{~amÀ¶m àH$ën Aܶj åhUyZaOZr am¶H$a ¶m§Zr H$m‘ nm{hbo.

"bú‘rZmam¶Um'Mr H$m{V©H$ nm¡{U©‘m CËgmhmVH$mUH$moU, {X. 29(à{V{ZYr) …n¢JrU ¶oWrb lr bú‘rZmam¶UXodmb¶mMm dm{f©H$ H$m{V©H$ nm¡{U©‘mCËgd ‘moR>çm CËgmhmZo H$mb~wYdmar gmOam H$aʶmV Ambm.¶mdoir ltMr aWmVyZ {‘adUyH$H$mT>ʶmV Ambr. {gÕoídaXodmb¶mOdi Xþnmar dZ^moOZmMmH$m¶©H«$‘ Pmbm. ˶mZ§Va gm¶§H$mirltMr {‘adUyH$ {ZKmbr n¢JrU~mOmamZOrH$ H$mhr H$miWm§~ë¶mZ§Va {‘adUyH$ nwÝhm‘§{XamV Ambr. {‘adUwH$sV AZoH$bhmZWmoa ‘§S>ir gh^mJr PmbrhmoVr. ltÀ¶m Zm‘mÀ¶m JOamV{‘adUwH$ CËgdmMr gm§JVm Pmbr.

n¢JrU ¶oWo H$m{V©H$ nm¡{U©‘m CËgdm{Z{‘Îm gO{dʶmV Ambobmbú‘rZmam¶U XodmMm aW. (ào‘mZ§X nmJr)

amÁ¶nmb maVdra dm§ÀN>y ¶m§Mo à{VnmXZgmdS>}, {X. 29 (dmVm©ha): Jmo‘§VH$§S>mar g‘mOmMr ~¡R>H$ gmdS>} ¶oWrb

H$m‘mjr g^mJ¥hmV KoʶmV Ambr.~¡R>H$sÀ¶m AܶjñWmZr gm§JoVmbwH$m Aܶj amO§oÐ ZmB©H$ hmoVo.¶mdoir ì¶mgnrR>mda H|$Ðr¶ g{‘VrMogXñ¶ EH$ZmW Vmar, gëbmJmag{‘VrMo gXñ¶ AmZ§X ZmB©H$,aO{ZH$m§V ZmB©H$, Cnmܶj g§O¶ZmB©H$, Xm‘moXa ZmB©H$, gwhmgZmB©H$, AemoH$ ZmB©H$, I{OZXmagwXoe ^§S>mar, gmdS>} g{‘VrÀ¶mg{Md amOlr ZmB©H$ CnpñWV hmoVo.¶mdoir g‘mOmÀ¶m EH$g§KVoda{dMma H$aʶmV Ambm. VmbwH$mAܶj amO§oÐ ZmB©H$ ¶m§Zr

g‘mOm‘ܶo ’y$Q> nS>bobr AgbrVar J«m‘nmVirda d gd© nmVirda§S>mar g‘mO~m§Ydm§Zr EH$g§K amhÿZ

H$m¶© H$aʶmMo AmdmhZ Ho$bo. H|$Ðr¶g{‘VrMo gXñ¶ Vmar ¶m§Zrg‘mOmÀ¶m H$mhr {hVeÌy§ZrMAmnë¶m ñdmWm©gmR>r g‘mOmV ’y$Q>nmS>br Agë¶mMo gm§JyZ ˶m§ZmAmnë¶m Odi H$ê$Z Z¶o Agogm§{JVbo. ¶mdoir AmZ§X ZmB©H$ dBVam§Zr {dMma ‘m§S>bo, g{Md amOlrZmB©H$ ¶m§Zr Ahdmb gmXa Ho$bm d˶m§ZrM Am^ma ‘mZbo. ¶mdoir gmdS>}n§Mm¶V nmVirda ZdrZ g{‘VrMr{ZdS> H$aʶmgmR>r a{ddma {X. 2{S>g§o~a amoOr gH$mir 10 dmOVm

gmdS>} ¶oWrb H$m‘mjr g^mJ¥hmV~¡R>H$ ~mobm{dʶmV Ambr Amho.˶mMà‘mUo CJ| n§Mm¶V nmVirdaZdrZ g{‘Vr {ZdS>ʶmgmR>r a{ddma{X. 2 {S>g§o~a amoOr g§Ü¶mH$mir 5dmOVm CJoÀ¶m ho‘mS> XodXodñWmZÀ¶m AmdmamV ~¡R>H$~mobm{dʶmV Ambr Amho.

XmoÝhr ~¡R>H$m§Zm §S>marg‘mOmÀ¶m H|$Ðr¶ g{‘VrMonXm{YH$mar CnpñWV amhÿZ ‘mJ©Xe©ZH$aUma AmhoV. ¶m ~¡R>H$m§Zmg‘mOmVrb ~m§Ydm§Zr ‘moR>çm g§»¶oZoCnpñWV ahmdo Ago AmdmhZ gm§JoVmbwH$m Aܶj amO§oÐ ZmB©H$ ¶m§ZrHo$bo Amho.

dmñH$mo ‘VXmag§KmV dmS>© H«$‘m§H$ 17‘ܶo H$Mam Hw§$S>çm§Mo {dVaU H$aVmZm dmñH$moMo Am‘Xma H$mbm}g Amë‘oXm. gmo~V ¶{VZ H$m‘wb}H$a, Z§Xm amD$V,ZrVm gmdB©H$a AmXr.

Aܶj amOmam‘ gmVmS>}H$a, ga{MQ>Urg Zaoe ZmB©H$, I{OZXma ‘hoe {eamoS>H$a ¶m§À¶mgh ³b~Mo gXñ¶. (CX¶ {H$ZioH$a)

dmñH$mo ³b~À¶mH$m¶©H$m[aUrMr {ZdS>

{dÚm϶mªZr CÎm‘ ZmJ[aH$ ~Zmdo … ndmaåhmngm, {X. 29 (à{V{ZYr) … {dÚmÏ`mªZr Mm§Jbo{ejU KoD$Z CÎm_ ZmJ[aH$ ~Zmdo, BVam§À`mCn`moJr nS>mdo VgoM Amnë`m gmÜ`mgmo߶mH$m_m§gmR>r nmbH$m§da Adb§~yZ amhÿ Z o, Agm g„mA{V[aº$ {ejU g§MmbH$ A{Zb ndma `m§Zr{dÚmÏ`mªZm {Xbm. åhmngm g_«mQ> Šb~V\}$ oWrbZJanm{bH$m g^mJ¥hmV Am`mo{OV Ho$boë`m g_«mQ>Jm¡ad gmohù`mV Vo à_wI nmhþUo m ZmË`mZo ~mobVhmoVo. mdoir ì`mgnrR>mda Šb~Mo AÜ`j àm. gwa|Ð{gagmQ>, A°S>. AdYyV gbÌr, àm. {dZmoX _irH$,g§Vmof \$m|S>oH$a, àm. amOmam_ Zmd}H$a d àm. gw^mfH$m¡R>UH$a CnpñWV hmoVo.

AmOÀ`m ñnYm©Ë_H$ wJmV nmbH$ Amnë`m_wbm§Zm \$º$ Aä`mgmÀ`m e ©VrV nidV AgVmV.àË`oH$ nmbH$m§Mo Ü`o` Amnë`m _wbm§Zr Mm§Jbo{ejU KoD$Z CƒnXmMr ZmoH$ar {_idyZ Iyn n¡goH$_dmdoV. Ë`m_wio gdmªJrU {dH$mg Pmbobm {dÚmWu\$maM H$_r à_mUmV gmnS>V Agë`mMr I§Vg§MmbH$ ndma `m§Zr nwT>o ~mobVmZm ì`º$ Ho$br.Mm§Jë`m {ejUmVyZ gwg§ñH¥$V VgoM Mm§Jbo ZmJ[aH$~Z{dUo hm {ejUmMm CÔoe Amho. AmOÀ`mñnYm©Ë_H$ H$mimV e¡j{UH$ g§ñWmhr CÎm_ {ZH$mbXoÊ`mMr H|$Ðo ~ZV Agë`mMr {Q>nUr Ë`m§Zr Ho$br.Aem àH$maÀ`m {ejUmVyZ \$º$ n¡go H$_mdUmao §Ì_mZd V`ma hmoVrb. Ë`m§Zm OrdZmMm AZW©g_Obobm Zgob. AmOÀ`m {ejU nÜXVr_wio{dÚmÏ`mªZm emim H§$Q>midmÊ`m dmQy> bmJë`m AmhoV.ho AgoM Mmby am{hë`mg {dî`mV {ejH$m§gmR>r VoYmoH$mXm`H$ R>aob. doirM Oa {ejH$m§Zr AmnbrJwUdÎmm {gÜX Ho$br Zmhr Va hoM {dÚmWuñdAÜ`mnZmH$S>o diVrb Aer YmoŠ`mMr gyMZm

Ë`m§Zr {ejH$m§gmR>r Ho$br. VgoM nmbH$m§Zr Amnë`m_wbm§da {ejUmMm X~md Z XoVm ñdmdb§~r~Z{dÊ`mgmR>r _XV H$aÊ`mMo AmdmhZ Ë`m§Zr Ho$bo.g§Vmof \$m|S>oH$a d A°S>. AdYyV gbÌr m§Zr g_«mQ>ñQy>S>§ÝQ> \$mD§$S>oeZÀ`m H$m`m©Mr _m{hVr {Xbr. àm.{gagmQ> m§Zr ñdmJV Ho$bo. àm. amOmam_ Zmd}H$a`m§Zr nmhþʶm§Mm n[aM` H$ê$Z {Xbr. do{XH$mH$m¡R>UH$a {hZo nwînJwÀN> àXmZ Ho$bo. àm. JmoqdXamOXogmB© d àm. gw^mf H$m¡R>UH$a m§Zr gyÌg§MmbZ dàm. {dZmX _irH$ `m§Zr Am^ma _mZbo. Imbrb{dÚmÏ`mªMm ñ_¥Vr{MÝh, àeñVrnÌH$ d nwînJwÀN>XoD$Z g_«mQ> {dÚmWu nwañH$mamZo gÝ_m{ZVH$aÊ`mV Ambo.

{ddoH$ H$mamnyaH$a - OZVm hm`ñHy$b åhm-ngm, ajXm Am_moUH$a - gmañdV {dÚmb` åhm-ngm, ñdam Am_moUH$a - XÎmmam_ _§ÌdmXr {dÚmb`åhmngm, lÜXm Im§~b - Ý`y B§p½be hm`ñHy$b

dmaI§S> noS>Uo, he©Xm hiU©H$a - g|Q> _oar åhmngm,amoh§J {_emi - Or. Eg Am_moUH$a {dÚm_§{Xa åhm-ngm, d¡Xhr \$S>Ho$ - kmZàgmaH$ åhmngm, nyOm_m§ÐoH$a - bmoH${ejU YmaJi, gwH$Ý`m Ho$aH$a -Ý y B§p½be Ho$ar, AmargVmaH$g naoam - g|Q> Wm°_ghiXmoUm, _§WZ H$m§~ir - H$_ioída H$moaJmd, nyOmZmB©H$ - g|Q> A±WZr Ywioa, gwem§V XogmB© -_m§Jrare Amamo~m, amogm°b S>m`g - g|Q> Wm°_gJëg© hiXmoUm, gm{d`mo _|{S>g - g|Q> OmoP\$hS>\$S>o, A°_°Ý wAb {S>gmoPm - g|Q> {~«Q>mog åhmngm,gwdUm© ZmXyb_Ur - lr_Vr gwZ§Xm~mB© ~m§XmoS>H$a -noÝh X \«$mÝg, gwhmg na~ - dg§V {dÚmb` {ed-mobr, g§OZm ZmB©H$ - JdVr noS>Uo, Jm`Ìr hþ_«gH$a- hmobr H«$m°g ~ñVmoS>m, Xrjm eoQ>`o - lr em§VmgQ>`o, _§OrVm MmoS>UH$a - H$_ioída H$moaJm§d,Eëdrg nm°bboQ>a - g|Q> \«$mpÝgg , {Xjm ZmB©H -Am`{S>¶b nmb`o, Am|H$ma _irH$ - gmVoar

{dÚm_§{Xa B~«m_nya, nÅ>Z eoÅ>r lrXodr -{dÚm{ZHo$VZ H$i§JwQ>, aqdÐZmW aoS>H$a -{dgH$mD§$Q> noS>Uo, Ebam°`S> qnQ>mo- g|Q> _m`H$bH$i§JwQ>, mbM§Ð _m§ÐoH$a - gaH$mar {dÚmb` Am-JadmS>m, l¥Vr gmd§V - {dÚmàgmaH$ _moaOr,ehZmP {eÕH$s - Ho$H«o$S> hmQ>© dobm©, {H$gZ\$Zmª{S>g - g|Q> Po{d`a _`S>o, ~«wZmo \$ZmªS>rg -{bQ>b âbm°da Am°\$ {OPg, {gVmam _m§ÐoH$a -àkm hm`ñHy$b Xodgy, gbmoZr ZmB©H$ - {H$Vu{dÚmb` {edmobr, àmOº$m dPo - gaH$mar {dÚmb`XmS>mMrdmS>r, {ZH$sVm gmd§V - {dH$mg hm`ñHy$bdino, emoYZ noQ>H$a nmg}, H$ê$Um hiU©H$a - lrem§VmXwJm© {nU©, {H$aU gwVma - AmgmJm§d w{Z`Z,d¡îUdr _S>Jm§dH$a - g|Q> \«$mÝgrg , ~°Zo{S>ŠQ>mo\$Zmª{S>g - hmobr H«$m°g, VÝdr _Q>H$a - g|Q> [aQ>mH$moidmi, VoOm ZmB©H$ - hþVmË_m ~mny Jmdg,Vm{Z`m {S>gmoPm - goH«o$S> hmQ>© hUOyUm.

g_«mQ> Jm¡ad nwañH$ma àmá {dÚmÏ`mªgmo~V A{Varº$ {ejU g§MmbH$ A{Zb ndma d g_«mQ> Šb~Mo nXm{YH$mar.

30goa7_Layout 1 29-11-2012 PM 07:58 Page 1

Page 8: 30 Nov 2012

8

&&AmR>dUrVrb {MÌnQ>&&

&&AmOMm {dMma&&

&&B{Vhmg&&

EH$ Vo ZD$ AmH$S>o AmS>ì`m d Cä`m gai aofoV Am{U VrZ~m` VrZÀ`m àË`oH$ Mm¡H$ZmV AemàH$mao am H$s EH$m aofoVAm{U VrZ ~m` VrZÀ`m EH$m Mm¡H$moZmV EH$ AmH$S>m EH$XmMAmbm nm{hOo. AmYrMo N>mnrb AmH$S>o hbdm`Mo ZmhrV. gd©H$moS>çmMo CÎma EH$ Am{U EH$ Agob. Á`m AmoirV OmñVAmH$S>o AmhoV, Ë`m AmoirnmgyZ gmoS>dm`bm gwédmV H$am.

eãXH$moS>o H«$.88

gwS>moHy$ H«$.88

gwS>moHy$ 87 Mo CÎma

AmOMo {dî¶H«$moY: AmO Vw‘À`m amJmbmH$m~yV R>odm. {dZmH$maU^S>H$Ê`mMr eŠ`Vm Amho.‘of

H$miOrnyd©H$: AmOMo Vw‘ModV©Z d ~mobUo H$miOrnyd©H$Agmdo. m§S>Uo g§^dVmV.Vyi

gmhgr: AmOMm {Xdggmhgmbm CÚwº$ H$aUmamAmho. `, qMVm gmoSy>Z Úm.{‘WwZ

KQ>Zm: KS>m`Mo KSy>Z JoboAgob qH$dm KS>UmahrZmhr. AmO qMVm Q>mim.YZy

H$mof: AmO Vw‘À`m Zoh‘rÀ`mH$mofmVyZ ~mhoa oV H$mhr doJioH$am. ZdrZ ìhm.H$H©$

D gH$mamË‘H$Vm: {ZameoÀ`mA§YmamV gH$mamË‘H$VoMrnUVr H$m`‘ VodVr R>odm.‘H$a

J

ñdßZmiy: AmOMm {XdgVwåhmg ñdßZmiy ~Z{dÊ`mMreŠ`Vm Amho.qgh

E n¡gm: YZàmárV AS>MUtMmgm‘Zm AmO H$amdm bmJob.Ceram n¡go {‘iVrb.Hw§$^

K

ñnï>Vm: Vw‘À`m dmJÊ`m~mobÊ`mV ñnï>Vm Agy Úm.BVam§Zm mo½` g§Xoe OmB©b.H$ݶm

F Amig: AmO {Xdg^aAmig ^ê$Z amhrb. nUË`mbm Ë`mJm. H$m‘mbm bmJm.‘rZ

L

VmU: AmO IynM VmU OmUdob. g§Ü`mH$mi WmoS>r[aboŠg ‘yS>‘Ü`o Kmbdm.d¥f^

dmVmdaU: AmO Vw‘À`mg^modVmbr dmVmdaUVmnbobo Agob. d¥píMH

ewH«$dma {XZm§H$ 30.11.2012eHo$ 1934, Z§XZZm‘g§dËga

X{jUm`Z, eaXF$VwH$m{V©H$‘mg, H¥$îUnj

dmñH$mo ’o$ñV{VWr: {Û{V`mZjÌ: ‘¥Jerf©

ZjÌ gwê$:29.11.2012 17.48

ZjÌ g§nVo:30.11.2012 20.50

gw`m}X` 06.46gw`m©ñV 18.03M§ÐmoX` 19.32M§ÐmñV 07.57

&&AmR>dUrVbo JrV&&

AmOMm {Xdg :ew^ {XdgCÚmMm {Xdg :14 n`ªV Mm§Jbm

AmS>do eãX :1)‘mJ© 3)Ama§^ 5)àgÞ hmoD$Z{Xbobr XoUJr 7Cnhmg 8) bmO,10) H$m`©joÌ, 12)gy`© 13) bmj{UH$AWm©Zo H$m`m©MmeodQ>, 16)H$ënd¥j17)‘ñVr 18)AmoR>mdaMrH$mo‘b ËdMm 19)AnmÌ,21) Amgº$s, 22)‘moJa`mgmaIo EH$ ’y$b,24) nUmªMm H$Mam,27)g§Yr 28) EH$ VrW©joÌ.

C^o eãX :2) H$R>rU AmdaU, 3)‘wbmMr nËZr 4) A¾r6)‘w§~B©Vrb à{gÕ ñWi8) eŠ`Vm, 9)H$monam10) o-Om, 11) EH$g§nyU© {dYmZH$aUmameãXg‘yh, 13)~Q>~Q>rV,14) ndm©, 15)

CYmU,16) J«m‘rU AmB© 18)OmXyQ>moUm 20) ‘m§S>Ur,22)^mOrnmë`mMo eoV, 23)‘§S>B© 24)doUy 25)‘ma 26) {Xdg

e×H$moS>o 87 Mo CËVa

gm{hË`:1 H$n Vm§Xwi 1/4 H$n CS>rX S>mi, 1 H$n Xhr 1 M‘Mm BZmo,M{dZwgma gmIa, ‘rR>, ‘rao nyS>Vob 2 M‘Mo,‘mohar,qhJH¥$Vr:Vm§Xyi Am{U S>mi doJdoJù`m m§S>çm‘Yo anyanmÊ`mV 4-5 Vmg {^OV R>odm. Z§Va Vm§XyiAm{U S>mi {‘Šga ‘Yo Mm§Jbo ~marH$ H$ê$Z ¿`m.ho {‘lU 4-5 Vmg Ja‘ OmJoV R>odm. ho {‘lUBS>br nrR>mgmaIo Am§~y XoD$ Z o. Z§Va Ë`m nrR>mV

Xhr, ‘rR>, gmIa, ‘rao nyS> Am{U WmoSo> nmUrQ>mHy$Z Mm§Jbo hbdwZ ¿`m. ho nrR> BS>br À`mnrR>mgmaIo nmVi Agw Úm. Z§Va T>moH$imH$am`À`m VmQ>br ‘Yo qH$dm ngaQ> Hw$H$a À`m^m§S>çmbm Vob bmdm. nrR>mV BZmo KmbyZ nrR>Mm§Jbo T>diyZ ¿`m Am{U bJoM VmQ>br ‘YoVmQ>br 3/4 ^aob BVnV AmoVm. ñQ>r‘a ‘YoqH$dm EH$m ‘moR>çm m§S>çm ‘Yo nmUr AmoVyZ VmQ>brqH$dm Hw$H$a Mo m§So> Ë`mda R>odm, PmH$U R>odyZ10-15 {‘{ZQ>o {eOy Úm. Z§Va Ë`mV gwar KmbyZ~Km. hr gwar ~mhoa H$mT>br H$s Ë`mbm T>moH$ù`mMoH$U bmJVm H$m‘m Z`o. hm T>moH$im WmoS>mdoi JmahmoD$ Úm. Ë`mMo N>moQ>o N>moQ>o VwH$So> H$am Am{U ‘JVr VmQ>br CbQ>r H$ê$Z Vo VwH$So> {S>e ‘Yo R>odm.Z§Va VobmV ‘mohar,qhJ Mr ’$moS>Ur H$ê$Z Ë`mT>moH$ù`mda hr ’$moS>Ur Q>mH$m. hm ‘ñV T>moH$im{haì`m MQ>Ur ~amo~a qH$dm qMMoÀ`m MQ>Ur ~amo~aIm`bm Úm.

AmOMr nmH$H¥$Vr

AmOMo gmoë`yeZ���������

embo` {ejUmV J{UV hm‘wbm§Zm {eH$Ê`mg H$R>rU Am{UVmnXm`H$ {df` AgVmo. hm H$R>rUdmQ>Umam {df` gmonm H$aÊ`mgmR>rd {eH$dÊ`mgmR>r {ejH$m§Zm gmonmOmdm `mgmR>r V§ÌkmZ nwT>o gagmdbo Amho.

{gZOuZoQ> àmoOoŠQ>{~«Q>Z‘Yë`m S>h©‘{dœ{dÚmb`mVë`m ‘wbm§gmR>r EH${deof ~mH$So> V`ma Ho$bo Amho. Oo‘ëQ>r `wOa, ‘ëQ>r Q>M, ZoQ>dH©$So>ñH$ Amho. øm ~mH$S>çmMm à`moJAmR> Vo Xhm d`moJQ>mVrb 400{dÚmÏ`mªda 12 emim§‘YyZH$aÊ`mV Ambm. 45% ‘wbm§MrJ{UVmVbr àJVr dmImUÊ`mOmoJrhmoVr. 16% ‘wbm§Mr J{UVmVbràJVr nma§nm[aH$ {eH$dÊ`mÀ`mnÜXVrZo d¥ÜXtJV Pmbr. `mV§ÌkmZmÀ`m ‘XVrZo J{UVo,

J{UVmVbr à‘o`o gmoS>{dUo IwnMgmono d ‘Zmoa§OH$ hmoVo. ‘wbm§MrAmH$bZ eº$s øm ZdrZ V§ÌkmZmbm IynM Mm§Jë`mnÜXVrZo dmd XoUmar Amho.

Amnë`m emioVbo ~mH$So>nm{hbo H$s H$sd oVo. {M‘Uo OrdË`mV H$m|~bo OmVmV. drg drgdf} Vo ~Xbbo OmV ZmhrV. nQ²>Q>çm‘moS>boë`m AgVmV, pIio ~mhoaAmbobo AgVmV. {ejUmMr de¡j{UH$ gmYZm§Mr EdT>rXwamdñWm d Ë`m~ÔbMr H$‘mbrMrAZmñWm ho ^maVmMo Iao XwX£dAmho. {~«Q>Z‘Ü`o Ago V§Ìkm{Z`~mH$So> V`ma H$aÊ`m‘mJo maVr`‘|XyM Amho.

nU Ë`mM g§emoYH$s` ‘|XyMmCn`moJ maVmgmR>r H$ê$Z ¿`mdmAgm amOH$s` ‘|Xy BWo Zmhr.Ho$edm ‘mYdm,

VwÂ`m Zm‘mV ao JmoS>dmVwÂ`mgmaIm VyM Xodm, Vwbm Hw$UmMm Zmhr hodmdoimodoir g§H$Q>mVwZr Vm[aer ‘mZdm

doS>m hmoD$Z º$sgmR>r,JmonJS>çm§gh ‘wZmH$mR>rZ§XmKaÀ`m JmB hm{H$er,

JmoHw$ir mXdmdra YZwY©a nmWm©gmR>r, MH«$

gwXe©Z KoD$Z hmVraW hmHw${Z`m nm§S>dm§Mm,

ni{der H$m¡admJrV:a‘oe AUmdH$ag§JrV:XeaW nwOmarñda:gw‘Z H$ë`mUnya

Vwåhr Am`wî`mV {H$Vr ‘mUgo OmoS>br mdéZ Vw‘Mr lr‘§Vr H$iVo.

&&n§Mm§J && &&ew^mew^&&

&& {dZmoX&&

EE 1966 - ~m~m©S>mogbm wZm`Q>oS> qH$½S>‘nmgyZ ñdmV§Í`.

B{VhmgmV AmO amoOr OÝ‘EE 1858 - OJXreM§Ð ~mog, ^maVr` m¡{VH$emók.

EE 1857 - ~m°~r E~ob , B§p½be {H«$Ho$Q> IoimSy>.

EE 1935 - AmZ§X mXd, ‘amR>r boIH$.

EE 1936 - {X{‘Ìr pìhŠQ>moamo{dM AZmogmoìh, a{e`Z J{UVk.

B{VhmgmV AmO amoOr ‘¥Ë`wEE 1016 - ES>‘§S> Xwgam, B§½b§S>Mm amOm.

EE 1718 - Mmëg© ~mamdm, ñdrS>ZMm amOm.

~~ZMm EH$m AnKmVmV H$mZ’$mQ>bm. S>m°ŠQ>am§Zr eó{H«$`mH$ê$Z ZdrZ H$mZ ~gdbm.Xwgè`m {Xder..~~Z : S>m°ŠQ>a, Vwåhr ~hþVoH$ ~mB© Mm H$mZ bmdbmV.S>m°ŠQ>a : H$emdê$Z?~~Z : ‘bm EoH$m`bm ì`dpñWVoV§ , nU g‘OV H$mhrM Zmhr o.

Xwgè`m OJmVbr(2012)

{Z{‘©Vr:gVre aUXrdo{X½Xe©H$:gVre aUXrdo

g§JrV:e§H$a ndma, ‘Zmoha Jmobm§~«o

H$bmH$ma:amO XÎm, d¡îUdraUXrdo, ‘Yw H$m§~rH$a,

Z§Xm aUXrdo

Vm§XimMm T>moH$im

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012

A’$bmVyZ nmQ>rAm`Q>‘ Jb© Am{U ì`m`m‘ m§Mm g§~§Y

BVŠ`m H$ënH$VoZo ‘m§S>Umam ‘mUygAd{b`mM Agm`bm hdm. erbm Am{U ‘wÞr m§ZmAmoiIV Zmhr, Agm ‘mUyg maVmV AgU§ eŠ`Zmhr. 2010 gmb m XmoKtZr JmOdb§ hmoV§. AmYrAmbr ‘wÞr. "X~§J' {gZo‘mVb§ ho Am`Q>‘ gm±JAm{U Ë`mÀ`mdaMm Ym±gy ZmM ho XmoÝhr Vw’$mZbmoH${à` Pmbo. "‘wÞr ~XZm‘ hþB© S>m{bªJ Voao {bE'Ago ‘wIS>µ mMo eãX Agboë`m m JmÊ`mV "‘¡ P§Sw>~m‘ hþB© S>m{bªJ Voao {bE' Agohr eãX hmoVo. P§Sw>

~m‘dmë`m§Zr m JmÊ`mbm Amjon KoVë`mM§ ZmQ>H$Ho$b§. h„r {gZo‘mV {XgUmµa`m àË oH$ Jmoï>r‘Ü oOm{hamV Ho$br OmV AgVmZm ho eãX ’w$H$Q>dmnabobo AgU§ eŠ`M ZìhV§.

hr bwQw>nwQw>Mr bT>mB© bTy>Z AmUIr à{gÕr{‘idë`mZ§Va "X~§J'Mr ‘wÞr P§Sw> ~m‘À`mOm{hamVrV A{YH¥$VnUo {Xgy bmJbr. nmR>monmR>erbmM§ AmJ‘Z Pmb§. "‘m` Zo‘ BO erbm'åhUUmar hr "Vrg‘maIm±'Mr erbmhr Vw’$mZJmObr. ‘wÞr hmoVr XmoZ ‘wbm§Mr AmB© Agbobr

d`ñH$ ‘bmBH$m Aamoam ImZ Am{U erbm hmoVrVéU agaerV H$V[aZm H¡$’$. m gJiµ mnmam`UmM§ H$maU Zo‘Š`m m ‘m{hVrMm hr nmQ>r{b{hUmµa`m ‘mUgmZ§ {H$Vr H$ënH$ Cn`moJ Ho$bm`nmhm.

‘wÞrda P§Sw> ~m‘ dmnaÊ`mMr nmir oVo H$maUVr {Z`{‘V ì`m`m‘ H$aV Zmhr. erbm AOyZhrOdmZ Amho H$maU Vr {Z`{‘V ì`m`m‘ H$aVo. hrOm{hamV dmMë`mda ‘{hbmdJ© ñdV:Mr ‘wÞr hmoD$Z XoVm erbm ~Zm`Mm à`ËZ H$aUmaM!

nw Vim åhQ>b§ H$s Amnë`mg‘moa EH$ Am¡nMm[aH${eënaMZm C^r amhVo. KmoS>µ`mda {damO‘mZ,

^mfUmÀ`m e¡brV C^m Agbobm ZoVm AemM {eënaMZmAmnë`m n[aM`mÀ`m AgVmV. ñQw>{S>AmoV ’$moQ>moH$mT>m`bm Jobobm ‘mUygOgm gOyZ YOyZ OmVmo Am{U’$moQ>moJ«m’$aZo gm§{JVboë`m OmJr ~gyZ Ë`mÀ`mgm§JÊ`mZwgma ‘mZ H$bVr H$ê$Z Vmo "ñ‘mBb' åhUmbmH$s H¥${Ì‘nUo hgVmo Am{U ‘J EH$ Am` H$mS©>da qH$dmnmgnmoQ>©da dJ¡ao bmdm`Mm A{YH¥$V ’$moQ>mo V`ma hmoVmo.Ë`mV ‘mUgmMm Moham AgVmo, ì`{º$‘Ëd AgobM, Ag§H$mhr gm§JVm oV Zmhr. Vg§M Amnë`mH$S>À`m nwViµ`m§M§AgV§. Img {gqQ>J XoD$Z åhUOo {eënH$mamg‘moa ~gyZqH$dm ‘J A{YH¥$V ’$moQ>modê$Z ~Zdbobo nwVio OmñVAmhoV Amnë`mH$So>. Ë`m‘wio Vo gJioM AmIrd, aoIrdAm{U Am¡nMm[aH$ AgVmV. Ë`m§À`m VwbZoV hm nwVim

{H$Vr {Od§V dmQ>Vmo nmhm. AmB© Am{U ‘wbJr hm {df`{H$Vr gw§Xa hmVmibm` BWo {eënH$mamZo. {eënaMZo‘Ü`oVo {eën gai amhmd§ mgmR>r Ë`mMm Vmob AmYr R>admdmbmJVmo. OS> Cä`m {eënm‘Ü`o ho AdKS> ZgV§, nU ho{eën nmhm, mMm ‘Ü`q~Xy Amho {VWo earamMr AmH¥$VrMZmhr, Vr {d^mJbr`o EH$sH$So> AmB©Mm ‘moR>m AmH$ma Am{U‘wbrMm N>moQ>m AmH$ma m§À`mV. Varhr {eënmMm VmobT>ibobm Zmhr. AmB© XmoÝhr hmVm§Zm Yê$Z ‘wbrbm JaJa{’$adVo Amho. AmB©Mo CS>Umao Ho$g, ‘wbrMr doUr,XmoKtÀ`m nm`m§Mr nmo{PeZ mVyZ AJXr {Od§V jUnH$S>bm` {eënH$mamZ§. m gJiµ`m Vm§{ÌH$ ~m~rgmoS>~mH$s gJiµ`m Vm§{ÌH$ ~m~r gmoSy>Z Úm. Ë`mhrnojm‘hÎdmM§ åhUOo, ho {eën AmB© Am{U ‘wbJr m§À`mVb§A{YH$ H$mi {Q>H$Uma§ ‘¡{ÌUrM§ ZmV§ AJXr ghOJË`m‘m§Sy>Z OmV§, åhUyZ Vo loð> R>aV§.

AmB© Am{U ‘wbJr

~mñHo$Q> {~pëS§>JA‘o[aHo$Vë`m Amohm`mo àm§VmVë`m mB‘maVrbm ~mñHo$Q> {~pëS§>J mM ZmdmZoAmoiIb§ OmV§. bm±J°~J©a m à{gÕH§$nZrMr hr bmoH${à` ‘mH}$Q> ~mñHo$Q> Amho.hr ~mñHo$Q> OerÀ`m Ver B‘maVrÀ`mê$nmZo C^r H$aÊ`mMm hÅ> H§$nZrMm ‘mbH$So>ìh bm±J°~J©a mZo Yabm hmoVm. ~mñHo$Q>À`mAmH$mamMr B‘maV {d{MÌ {Xgob, bmoH$doS>µ mV H$mT>Vrb, Ag§ gm§JyZ AZoH$m§ZrË`mbm m {ZU© mnmgyZ namd¥Îm H$aÊ`mMmà`ËZ Ho$bm. nU, So>ìhZo hÅ> gmoS>bm Zmhr.XmoZ dfmªÀ`m ~m§YH$m‘mZ§Va Vã~b VrZH$moQ>r S>m°ba åhUOo Odinmg XrS>eo H$moQ>rén o IM© H$ê$Z hr B‘maV C^r am{hbr.EH$ bmI 80 hOma Mm¡ag ’w$Q> joÌ’$imMrhr B‘maV åhUOo bm±J°~J©a H§$nZrM§‘w»`mb` Amho Am{U Amohm`moM§ ‘w»`n ©Q>Z AmH$f©U. H$mhrVar doJi§H$aÊ`mgmR>r WmoS>mgm doSo>nUm R>m`r AgmdmbmJVmo åhUVmV. So>ìhÀ`m ~m~VrV Va hoAJXr Ia§ R>ab§ .

MH«$‘ {MZr emoYYmo Ymo nmD$g H$mogiVmo` Am{U AMmZH$

bjmV oV§ H$s AMmZH$ KamVbr Pwai§g§nbr AmhoV, AmVm g§Ü`mH$mir ZyS>ëggmo~VIm`bm Hw$aHw$arV ImD$ H$m` mOm`Mm? ‘J M°ZMrAmB© M°Zbm gm§JVo, Om ao ~mim, Oam H$monµa`mdaÀ`mdmÊ`mH$Sy>Z, VmOr Pwai§ KoD$Z o e§^a J«°‘! ‘J M°Zgm`H$b ~mhoa H$mT>Vmo Am{U Vr dëhdV dëhdVdmÊ`mH$So> {ZKVmo... MH«$mdy ZH$m. MwHy$Z Zmhr{b{hbob§ ho, ~amo~aM Amho. åhUOo, àg§J doJim AgyeH$Vmo. nU, m {MZr ‘mUgmMm MH«$‘nUm ’$moQ>moVZrQ>M H$iVmo`. m ‘wbmZ§ gm`H$b nmÊ`mV Va§JmdråhUyZ hdm abobo ßbmpñQ>H$Mo mJ bmdboV Am{UMmH$m§À`m ñnmoŠgZm døm§gmaIo ßbmpñQ>H$Mo nÌoH$mnyZ bmdboV. nmÊ`mV nÇ>µ`m gm`H$b ‘maV{ZKmbm`. AmVm gm§Jm, BVŠ`m nmdgmV, añË`m§daEdT>§ nmUr gmMbob§ AgVmZm H$moU ehmUm ‘mUyggm`H$bdê$Z ’o$ar ‘maob. EdT>o gJio CÚmoJ H$ê$Zhr gm`H$b doJmZo MmbUma Amho H$m? BVŠ`mnmdgmV hm gm`H$b MmbdV OmUma Var Hw$R>o Amho?gJi§ eha ~§X XadmOm§À`m AmS> Hw$S>Hw$S>V ~gyZam{hbob§ AgVmZm hm ‘mÌ hr MH«$‘ gm`H$b KoD$Z{’$am`bm {ZKmbm`.

Amoi»mm nmhÿ H$moU?XmoZ doÊ`m KmVbobr hr JmoS> ‘wbJr H$moU Amho, AmoiIb§V. pñdq‘Jnyb‘Ü o nmohÿZ ZwH$VrM ~mhoa Amë`m‘wio Vr nmÊ`mZo {ZWiVo . bhmZd`mVbm {ZamJgnUm Va {VÀ`m Mohµa`mda AmhoM, nU {edm` {VÀ`mMohµa`mV EH$ JmoS>dmhr Amho. maVr` nmœ© y‘r Zgbobr, naXoerZmdmMr, naXoer {XgUmar Am{U qhXrhr naXoer mfogmaIrM ~mobUmarhr ‘wbJr maVmV {Q>H$U§ AeŠ`M hmoV§. maVr` àojH$m§Zm hd§ Agbob§earagm¡ð>dhr {VÀ`mH$So> ZìhV§, {VÀ`mV maVr` bwH$ ZìhVm Am{UA{^Z`mÀ`m ZmdmZo Va nwaVr ~m|~ hmoVr. nU, Mohµa`mdaÀ`m m JmoS>ì`mZoAm{U ‘ohZVrZo m ‘wbrZ§ maVmV n §$ ~ñVmZ ~gdb§. gb‘mZ ImZMr‘¡ÌrU hm {e¸$m nwgyZ H$mT>bm, Aj`Hw$‘ma~amo~a {hQ> OmoS>r O‘dbr,Z§Va BVahr Zm`H$m§~amo~a {hQ> {gZo‘o {Xbo Am{U AmO H$arZm H$nya,{à`m§H$m Mmoàm m§À`m ~amo~arZo qH$~hþZm Ë`m§À`mnojm EH$ nm`ar da {VM§Zmd KoVb§ OmV§. qhXr {gZo‘mÀ`m ‘m`mdr OJmVbr M‘ËH$m[aH$ emMrH$hmUr gm§JUmar hr {MH$Zr M‘obr Amho H$V[aZm H¡$’$.

30goa8_Layout 1 29-11-2012 19:50 Page 1

Page 9: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012

9

[a Pìh© ~±H$ Am{U gaH$mar Vob H§$nÝ`m m§À`mV gÜ`m XadmT>rMr Mwaggwê$ Amho. Joë`m 18 ‘{hÝ`m§V 12 doim ì`mO XadmT> Pmbr Amho

Am{U 13 ‘{hÝ`m§V 10 doim ì`mO XadmT> Pmbr Amho. H$ma IaoXr H$ê$BpÀN>Umè`m§gmR>r hr XadmT> åhUOo Xþhoar Q>mobM Amho. {S>g|~a 2010 nmgyZnoQ´mob‘Ü`o {bQ>a‘mJo EHy$U 13.58 én`m§Mr dmT> Pmbr Amho. XadmT>r‘wiobmoH$m§da aS>Ê`mMr doi Ambr Amho. én`mMo ‘yë` Kgaë`mZo Am{U H$ÀÀ`mVobmÀ`m mdmV Joë`m H$mhr H$mimV dmT> Pmë`mZo hr XadmT> H$amdr bmJbrAgë`mMo gaH$mar Vob H§$nÝ`m§Mo åhUUo Amho.

S>m°baÀ`m VwbZoV én`mMo ‘yë` ‘moR>çm à‘mUmV Kgabo Amho. Joë`mXmoZ dfmªVrb én`mMr ZrMm§H$s nmVir JmR>br Jobr Amho. Ë`m_wio H$ÀÀ`mVobmÀ`m Am`mVrgmR>r A{YH$ ‘yë` Úmdo bmJVo Am{U noQ´mobÀ`m XamV dmT>hmoVo.

Ë`mVM 15 gßQ>|~a amoOr [aPìh© ~±Ho$Zo à‘wI ì`mOXamV nmd Q>¸$m dmT>

Ho$ë`m‘wio ~±H$m§Mm {ZYr ì`dñWmnZmdarb IM© dmT>Uma Amho. Ë`m‘wio ~±H$m§Zrì`mOXadmT>rMo g§Ho$V {Xbo AmhoV. `m‘wio H$Om©À`m ‘m{gH$ hßË`mV(B©E‘Am`) dmT> hmoD$ eH$Vo. åhUOo EH$sH$S>o H$ma IaoXr H$aÊ`mMm IM©dmT>V AgVmZm XþgarH$S>o H$mada hmoUmam B§YZmMm IM©hr dmT>Uma Amho.

CXmhaUM ¿`m`M§ Va Joë`m 16 ‘{hÝ`m§V XoemVbr gJiçmV ñdñV_méVr H$ma Agboë`m ‘méVr gwPwH$s AëQ>mo `m H$maÀ`m AmoZa{enH$m°ñQ>‘Ü`o 14 Q>¸o$ dmT> Pmbr Amho. H$Om©darb ì`mOXa dmTy>Z 12Q>ŠŠ`m§da nmoMbm Amho. åhUOoM VrZ df} ‘wXVrÀ`m H$Om©da 20, 000 én oA{YH$ ì`mO Úmdo bmJUma Amho. gdmªV ‘moR>m IM© hm B§YZmMm Amho. m‘wioH$ma Mmb{dÊ`mMm nwT>rb nmM dfmªVrb IM© {H$_mZ 80 hOma én`m§Zr

dmT>bm Amho . ‘o 2010nmgyZ B§YZmdarb gd©gmYmaU IM© 1.1 bmIén`m§Zr dmT>bm Amho . noQmobÀ`m dmT>Ë`m Xam‘wio dmT>Umar aqZJ H$m°ñQ> nmhVmg§ mì` H$ma J«mhH$ {S>Pob, grEZOr Am{U EbnrOr ìhO©ZÀ`m H$ma IaoXrgàmYmÝ` XoD$ eH$Vmo. nU, ho n`m© hr \$ma H$mi ñdñV amhUma ZmhrV. {S>PobH$maMm Am{U Eg`yìhtMm gwigwimQ> nmhVm {S>Pobdarb g~{gS>r H$_rH$aÊ`mMm Am{U Eg yìhtda Q>°Šg bmdÊ`mMm gaH$maMm {dMma Amho. Ë`m_wio`oË`m H$mhr ìmîmmªV {S>Pob H$ma hr noQ´>mobÀ`m ~amo~arbmM oUma, mV e§H$mZmhr.

n`m©`r B§YZmda MmbUmè`m H$maÀ`m {H$‘Vr _wimVM OmñV AgVmV.EbnrOr H$magmR>r gw‘mao 35 hOma én`o, Va grEZOr ìho[aE§Q>gmR>r gw‘mao

50 hOma én`o Am{U {S>Pob H$magmR>r 75 hOma Vo1 bmI én`o A{YH$Úmdo bmJVmV. {S>Pob H$ma {Xdgmbm 45 {H$bmo‘rQ>anojm A{YH$ MmbdbrOmUma Agob, VaM {VÀ`mgmR>r ‘moObobr OmñV qH$‘V dgyb hmoD$ eH$Vo.grEZOr Am{UAm°Q>mo EbnrOr XamVXoIrb dmT> Pmbr Amho. Joë`m Mma‘{hÝ`m§V grEZOrÀ`m XamV 70 n¡em§Zr dmT> Pmbr Amho. EbnrOrÀ`m Xam-Vrb dmT> ‘moR>r AgyZ Vmo 35.90 én`m§dê$Z 40.10 én`m§da Jobm Amho .Am°Q>mo EbnrOr {gqbS>a AZwXm{ZV (395.35 én`o ) ÚmdoV, Aer MMm©gaH$mar nmVirda gwê$ Amho. mì`{V[aº$ A{YH$ {gb|S>a bmJë`mg à{V{gb|S>a 666 én`o Úmdo bmJÊ`mMr eŠ`Vm Amho.

Ë`m_wio JmS>r ¿`m`Mr Agob Va {VMm dmna Zo_H$m {H$Vr hmoUma, H$moUH$aUma, {VÀ`mda dm{f©H$ IM© {H$Vr hmoUma Am{U {dî`mVrb dmT> {H$VrhmoUma, m gJiçmMm {dMma H$ê$ZM {ZU© H$am. ZmhrVa AmVmMr {H$\$m`Vnmhmb Am{U nwT>o S>~b IMm©V AS>H$mb.

dmT>Vm dmT>Vm dmT>o o{Xbo IM©_§S>im!H$maIaoXrhr _hmJ Am{U H$ma dmnaUohr I{M©H$!

emZXma Am{U {H$\$m`Vera Am°S>r Š y \$mBìh

Am° S>r Š`y \$mBìh hr JmS>r emZXma AmhoAm{U pIembmhr nadS>Umar Amho.^maVmVë`m Eg`yìhr àH$mam‘Ü`o Am°S>r Š`y 5ZoàM§S> bmoH${à`Vm {‘idbr. {VÀ`mM Hw$Qw>§~mVë`mŠ`y 7 Z§ ñdV:Mr ñdV§Ì AmoiI {Z‘m©U Ho$brAgVmZm Š`y 5 Zohr _mH}$Q> _mab§`, H$maU VrAm°S>rÀ`m db`m§{H$V gm‘«mÁ`mVb§ EH$ "à°pŠQ>H$bàmoS>ŠQ>' Amho. Š`y 7 nojm {VM§ {S>PmBZhr doJi§Amho. {VÀ`m H$Q> bmBÝg, g‘moa AgUmam Am°S>rMm‘moR>m Q´oS>‘mH©$, EbB©S>r AmCQ>bmBZ Agboë`mAm`VmH¥$Vr bmBQ>, AmH$f©H$ ‘oQ>b Am{UgwQ>gwQ>rV bwH$ `m‘wio Š`y 5 BVam§‘Ü`o doJirR>abr`.

JmS>rÀ`m B§{Q>[aAadê$ZM Vr Am°S>r Amho,`mMr OmUrd hmoVo. S°>e ~moS©>, XadmOo Am{UgrQ>gmR>r CÎm‘ XOm©M§ ‘oQ>b dmnaÊ`mV Amb§`.Eg yìhrbm emo Umar hr JmS>r Amho. JmS>rÀ`m bŠ-ParMm AZw^d KoÊ`mgmR>r nwT>À`m grQ>da ~gyZamBS> KoVbrM nm{hOo. nwT>Mm mJ WmoS>m PwH$bobmAmho. {H$‘VrÀ`m ~m~VrVhr Š y 5 nadS>Umar Amho.

na’$m°‘©ÝgÀ`m ~m~VrV Vr CÎm‘ AmhoM,{edm` {VÀ`m‘Ü`o ñnmoQ>©²gH$maMr gJir d¡{eï²>`§AmhoV. Am°S>r Š`y 5 M§ Q>rS>rAm` B§{OZ 2.0 {bQ>aAmho. Am°S>r Š`y 5 Z§ 3.0 Q>rS>rAm` ìhO©Zn`ªV‘Ob ‘maÊ`mMr Ymdni Ho$bobr Zmhr. H$Xm{MVho Eg`yìhrgmR>r ’$m`ÚmM§ R>ab§ ZgV§. 84 grgrS>m`aoŠQ> B§OoŠeZ B§{OZ ho aob B§OoŠeZ{gpñQ>‘~amo~a ~gdÊ`mV Amb§ . nm`Pmo B§OoŠQ>aAm{U B§Q>aHw$bag{hV ìhrOrQ>r Q>~m}MmO©a `mJmS>rÀ`m O‘oÀ`m ~mOy AmhoV. `mM‘wio JmS>rMrN>moQ>r ‘moQ>ma na’$m°‘©ÝgÀ`m ~m~VrV CÎm‘ Am{UH$m¡VwH$mñnX R>aVo. 4200 AmanrE‘bm172.3nrEg BVH$s EZOu hr JmS>r OZaoQ> H$aVo.Vg§M, 1750 Vo 2500 AmanrE‘bm 350EZE‘Q>m°H©$Mr EZOuhr hr JmS>r XoVo. goìhZ ñnrS> Eg mS>çwEb ŠbM {JAa~m°Šg‘wio EH$m VmgmV 100

{H$‘r A§Va nma H$aÊ`mM§ gm‘Ï`© m JmS>rV Amho.nm°da {S>{bìhar XoÊ`mÀ`m ~m~VrV Am°S>r Š`y 5CÎm‘ Amho. Am°S>r 5 nmH©$ H$am`bmhr gmonr

Agë`mZ§ Iyn ’$m`ÚmM§ Pmb§`. Am°’$ amoS>S´mBìhgmR>r `m‘Ü`o ¹$mQ´mo {gpñQ>‘Mmhr g‘mdoeAmho.

Q>oñQ> S´>mBìh

1. bw{Y`mZmV ZwH$VrM ~rE‘S>ãë`yMr EŠg 6 H«$m°gAmoìha H$ma bm±M H$aÊ`mVAmbr. m H$maÀ`m {d{dY ‘m°So>ëgMr qH$‘V 78.9 bmI Vo 93.4 bmIén`m§Xaå`mZ Amho.2. OZab ‘moQ>g© B§{S>`mZo Amnbr àr{‘`‘ h°M~°H$ H$ma eodabo gob y-ìhrEZwH$VrM gmXa Ho$br. gUmgwXr{Z{‘Îm {dH«$sV dmT> H$aÊ`mÀ`m CÔoemZo bm±MH$aÊ`mV Amboë`m m H$maÀ`m {d{dY ‘m°So>ëgMr qH$‘V 4.44 bmI én`o Vo6.62 bmI én`m§Xaå`mZ Amho. m loUrVrb gdm©{YH$ {dH$br OmUmè`m ‘méVrpñdâQ>nojm hr qH$‘V H$‘r Amho. Zdr gob pñdâQ>gh øw§XmB©Mr Am`-20 Am{U’$moS©>À`m {’$Jmo H$maer ñnYm© H$aob.

3. hb}-So>pìhS>gZ H§$nZrZo maVmV ZwH$VrM \°$Q> ~m°~ hr ~mBH$ bm±M Ho$br.^maVr` ~mOmanoR>oV m ‘moQ>magm`H$bMr qH$‘V 12.80 bmI én`o Amho.R>iH$ d¡{eï²>`o

1690 grgr EAaHw$ëS> B§{OZ06 ñnrS> Q´mÝg{‘eZ135.6 EZE‘ Q>m°H©$ 3500 AmanrE‘18.8 {b. â`wEb Q>±H$

Ý`y Aam`ìhëg

~±H$m§Mm Zdm \§$S>m _§ XrMo MQ>Ho$ ghZ H$aV Agboë`m ~±H$m§Zrì`dgm`d¥X²YrgmR>r H$O©nwadR>m H$aÊ`mV hmV‘moH$im gmoS>bm Amho. J«mhH$m§Zm AmH${f©VH$aÊ`mgmR>r AZoH$ ~±H$m§Zr hmo‘ bmoZgmo~V H$mabmoZ ‘mo’$V XoÊ`mMr gmo` Ho$br Amho. mMm AW©,H$ma bmoZgmR>r à{H«$`m ewëH$ AmH$mabo OmUmaZmhr, qH$dm Vo H$‘rV H$‘r AmH$maÊ`mV oB©b.

`wH$mo ~±Ho$Zo hr `moOZm Omhra Ho$br Amho.J«mhH$m§Zm AmH${f©V H$aÊ`mV `wH$mo ~±H$ EH$Q>rMZmhr. Va, Eg~rAm`, EMS>rE’$gr,Am`grAm`grAm`, w~rAm` Am{U wZm`Q>oS> ~±H$`m§Zr XoIrb J«mhH$m§gmR>r AemM moOZm AmUë`mAmhoV. _wimV [aAb BñQ>oQ>Mo _mH}$Q> H$S>mS>boboAgVmZm KaIaoXrMo n«_mUM H$_r Pmbo Amho.Ë`m_wio hmo_ bmoZMoM J«mhH$ H$_r AmhoV. Omo J«mhH$hmo_ bmoZ KoB©b, Vmo Ë`mM AmoÂ`mZo Agm H$mhr{nMVmo. Ë`mbm H$ma bmoZM H$m`, H$mahr _mo\$V{Xbr Var {VMm B§YZIM© H$aÊ`mMr EonV amhmVZmhr. ho bjmV KoVm m AmH$f©H$ moOZobmhr {H$Vrà{VgmX {_iob, Vo gm§JVm oV Zmhr.

hmo_ bmoZgmo~V H$ma bmoZ _mo\$V

30goa9_Layout 1 29-11-2012 PM 07:43 Page 1

Page 10: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012Xoe-naXoe 10

½b°‘a

H°$Q>-aU~raMo"Mmoar - Mmoar, MwnHo$-MwnHo$'H$Q>[aZm H¡$\$ d aU~ra H$nya m§À`m Xaå`mZ H$mhr Zgë`mMm XmdmOar ho XmoÝhr H$bmH$ma H$aV Agbo, Var ZwH$VoM Ë`m§Zm EH$Ì "bmB\$Am°\$ nm`' hm {MÌnQ> nmhVmZm AZoH$m§Zr ZOaH¡$X Ho$bo Amho. mdoirXmoKm§Zr e¸$b bT>dV {MÌnQ>mbm Xhm {_{ZQ>m§Zr C{eam OmÊ`mMm,B§Q>adbbm Amnë`m grQ>da ~gyZ amhÊ`mMm d {MÌnQ> g§nÊ`mnyduM10 {_{ZQ>§ {MÌnQ> J¥hmÀ`m Xþgè`m XmamVyZ {ZKyZ OmÊ`mMm àH$maHo$bm. _mÌ Varhr MmhË`m§À`m ZOam Ë`m§Mm nmR>bmJ H$aÊ`mV eñdrR>aë`m. mnydu XmoKm§Zr "ñH$m`\$m°b' hm {MÌnQ> EH$Ì nm{hbm hmoVm.Ë`m_wio m XmoKm§_Ü`o Z¸$s H$m` {eOV§` Aer MMm© nyÝhm ~m°{bdyS>_Ü`oOmoa Yê$ bmJbr Amho.------------------------------------

_ZrfmH$moB©ambmbmH$H©$amoJ

~m°{bdyS> A{^ZoÌr _{Zfm H$moB©ambmbm H$H©$amoJ Pmë`mMo {ZînÞ PmboAmho. àH¥$Vr {~KS>ë`m_wio _§Jidmar {Vbm _w§~B©Vrb OgbmoH$é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo hmoVo. _{ZfmÀ`m Hw$Qw>§{~`m§À`m{ZH$Q>dVr©`m§Zr {Xboë`m _m{hVrZwgma, Joë`m H$mhr {Xdgm§nmgyZ_{ZfmMr àH¥$Vr R>rH$ ZìhVr. _{Zfm ~oewÕ nS>ë`m_wio _§Jidmar {Vbmé½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo. m _{hÝ`mV _{Zfm H$mR>_m§Sy>_Ü`oJobr hmoVr. {VWo {VMr àH¥$Vr {~KS>br hmoVr. gmoeb ZoQ>d{H©§$J gmB©Q>da_{ZfmZo àH¥$Vr {R>H$ Zgë`mMo åhQ>bo hmoVo. VnmgUrgmR>r H$mhr{Xdgm§nydr©M _{Zfm _w§~B©V naVbr. XmoZ {Xdgm§nydr© Vã`oV A{YH$M{~KS>ë`m_wio {Vbm OgbmoH$ é½Umb`mV XmIb H$aÊ`mV Ambo.d¡Ú{H$` MmMUr> Pmë`mZ§Va Jwédmar _Zrfmbm H$H©$amoJ Agë`mMo{ZînÞ Pmbo Amho. é½Umb`mV _ZrfmOdi {VMr AmB© gwf_m H$moB©ambmhOa AmhoV. _{ZfmZo AZoH$ {h§Xr, Vm{_i Am{U _ë`mi_ {gZo_m§_Ü`oH$m_ Ho$bo Amho. ZwH$VmM {VMm "^yV 2'hm {MÌnQ> àX{e©V Pmbm Amho.------------------------------------

"Vbme'Mm "n¡gm dgyb'

Am{_a ImZMm "Vbme' hm {MÌnQ> AmO åhUOo 30 Zmoìh|~a amoOràX{e©V hmoV Amho. Ho$di XmoZ Vmgm§À`m H$mbmdYrVM m {MÌnQ>mÀ`mA°S>ìhmÝg ~wqH$J_Ü`o 700 hÿZ A{YH$ {V{H$Q>o {dH$br Jobr AmhoV.àmá _m{hVrZwgma VbmeÀ`m {Z{_©VrgmR>r EHy$U 40 H$moQ>tMm IM©Ambm AgyZ, _mÌ àXe©ZmnyduM m {MÌnQ>mZo 130 H$moQ>tMr H$_mB©Ho$br Amho. åhUyZM _mH}${Q>§J ñQ´>°Q>oOr AmIÊ`mV Am{_aMm hmV Hw$UrMnH$Sy> eH$V Zgë`mMo åhQ>bo OmVo.Am{_aZo "gË`_od O`Vo' m Q>rìhr emo_wio "Vbme' hm {MÌnQ> CeramàX{e©V H$am`Mo R>adbo hmoVo. Iao Va Q>rìhr emo_wio {_imboë`mJwS>{dbMm Cn`moJ Am{_abm "Vbme'gmR>r H$am`Mm hmoVm. H$moUVmhr{MÌnQ> àX{e©V hmoÊ`mnydu Ë`mÀ`m{df`r H$mhr Zm H$mhr A\$dm nagVAgVmV. "Vbme'{df`rgwÕm EH$ EgE_Eg MMo©V Ambm Amho. mEgE_Eg_Ü`o gm§JÊ`mV Ambo H$s, "EH$m dfm©§nydr© Vmo Amnë`m nËZrMrhË`m H$aVmo Am{U ñdV: EH$m AnKmVmVyZ dmMVmo. _mÌ, AnKmVmVË`mMr ñ_aUeº$s OmVo. Am{_a ImZ {MÌnQ>mV Á`m IyÝ`mMm emoY KoVAmho. Vmo IyZr Vmo ñdV:M Amho.' m EgE_Eg_wio "Vbme'Mr g§nyU©Q>r_ ZmamO Pmbr Amho. Aem A\$do_wio {gZo_mMm gñnoÝg amhUmaZgë`mMo gm§JwZ gXa EgE_Eg H$aUmè`m ì`º$sda H$m`Xoera H$madmB©H$aÊ`mghr Vo CËgyH$ AmhoV.------------------------------------

Zdr {X„r, {X. 29 … E\$S>rAm`À`m_wÚm§déZ g§gXoV Pmbobr H$m|S>r\$moS>Ê`mgmR>r {damoYH$m§À`m_mJUrZwgma AIoa gaH$ma PwH$boAmho. ^mOnZo {Z`_ 184 A§VJ©VMMm© H$aÊ`mMr d Ë`mda _VXmZKoÊ`mMr _mJUr Ho$br hmoVr. gaH$maZoVr _mÝ` Ho$ë`mZo E\$S>rAm`~m~VAmVm g§gXoV _VXmZ hmoUma Amho.bmoH$g^oÀ`m AÜ`jm _ramHw$_ma`m§Zr m~m~V A{YH¥$V KmofUm Ho$br.

Xaå`mZ, H$éUm{ZYr `m§À`mÐ_wH$ njmZo E\$S>rAm`déZ y-Q>Z©KoV g§gXoV gaH$mabm nm{R§>~m XoUmaAgë`mMo Omhra Ho$ë`mZo_Z_mohZ{g§J gaH$ma {Z{üV Amho.

Joë`m Jwédmar gwé Pmbobog§gXoMo {hdmir A{YdoeZ{damoYH$m§À`m Jm|Yim_wio ~§XM am{hboAmho. {damoYr njm§À`m ImgXmam§ZrgaH$maMr H$m|S>r H$arV H$m_H$mOVhHy$~ H$amdo bmJbo hmoVo. AIoag§gXr` H$m`©_§Ìr H$_bZmW `m§ZrAmO {damoYr njm§er MMm© H$arVË`m§À`m _mJÊ`m _mÝ` Ho$ë`m.Ë`mZ§Va bmoH$g^oVrb {damoYrnjZoË`m gwf_m ñdamO `m§Zr {Q‰>Q>>H$arV g§gXoMo H$m_H$mO AmOnmgyZgwairV hmoB©b, Ago g§Ho$V {Xbo.

H$_bZmW `m§Zr H$mbhr

{damoYH$m§Mr ^oQ> KoD$Z _ZYaUrH$aÊ`mMm à`ËZ Ho$bm hmoVm. _mÌË`m§Zm An`e Ambo hmoVo. _mÌ,Ë`m§Zr AmO nwÝhm gwf_m ñdamO`m§Mr ^oQ> KoVbr. Ë`mdoir H|$Ðr`J¥h_§Ìr Am{U H$m±JŒog njmMobmoH$g^oVrb ZoVo gwerbHw$_mahrCn{ñWV hmoVo. `mM _wÔ`mdaA{YdoeZmÀ`m gwédmVrbm^mOnÀ`m ZoË`m gwf_m ñdamO m§ZrbmoH$g^m AÜ`j _ramHw$_ma m§MroQ> KoD$Z Amnbr y{_H$m ñnï> Ho$br

hmoVr. g§gXoÀ`m XmoÝhr A{YdoeZmMoH$m_ gwé hmoVmM, {damoYH$m§ZrhrAmnbm AmS>_yionUm _mJo KoD$ZbmoH$g^oMo H$m_H$mO gwairVnUonma nmSy> {Xbo.

gH$mir bmoH$g^m gwairV gwéPmbr Var amÁ`g^oV Jm|Yi H$m`_

hmoVm. amÁ`g^oV {damoYH$m§ZrgwédmVrbm E\$S>rAm`Mr Am{U~T>Vr AmajUmMr _mJUr bmdyZYabr hmoVr. Ë`m_wio amÁ`g^m 12dmOon`ªV VhHy$~ H$aÊ`mV Ambr._mÌ amÁ`g^m AÜ`j h_rX AÝgmar `m§Zr E\$S>rAm`da_VXmZmMr {damoYr njm§Mr _mJUr nyU©Ho$br Amho. amÁ`g^oVhr gaH$maZoAm{U {damoYr njmZo gh_VrXe©dë`mZo E\$S>rAm`Mm {VT>mgwQ>ë`mMo {MÌ {Z_m©U Pmbo Amho.~wYdmar KoÊ`mV Amboë`m gd©njr`~¡R>H$rVM VmoS>Jm {ZKmë`mMo gwÌm§Zrgm§{JVbo.

Xaå`mZ, 22 Zmoìh|~abmg§gXoÀ`m {hdmir A{YdoeZmMrgwédmV Pmbr hmoVr. nU[aQo>b_Yrb E\$S>rAm`À`m _wÔ`mda

{damoYH$m§Zr XmoÝhr g^mJ¥hmV Jm|YiKmVë`mZo gbJ Mma {Xdg

A{YdoeZmMo H$m_H$mO R>ßn nS>bohmoVo. _mÌ AmVm H$m|S>r \w$Q>ë`mZo

H$m_H$mO gwairV hmoÊ`mMm _mJ©_moH$im Pmbm Amho.

gaH$ma {damoYH$m§nwTo> PwH$bo H$m|S>r \w$Q>br, E\$S>rAm`da hmoUma _VXmZ

emhéI - AOw©Z Xaå`mZ {à`§H$m

emhéI ImZ Am{U AOw©Z am_nmb m§Mr _¡Ìr ~m°{bdyS>_Ü`o gd©lwVAgyZ, gÜ`m Ë`m§À`m _¡ÌrV Xþamdm {Z_m©U Pmbm Amho. àmá_m{hVrZwgma m Xþamì`mg {à`§H$m Mmoàm H$maUr^yV Amho. {à`§H$m demhéI Xaå`mZ dmT>Vr OdirH$ _Ü`§Var MM}Mm {df` R>abr hmoVr.Ë`mdoir Jm¡ar ImZ gX¡d qMVrV Ago. emhéI Am{U AOw©Z à_mUo Jm¡arAm{U AOw©ZMr nËZr _ohahr Img _¡{ÌUr AgyZ, Jm¡arZo hr Jmoï>_ohaÀ`m H$mZr KmVbr. Mm§Jë`m _¡{ÌUrÀ`m ZmVo _ohaZo AOw©ZbmemhéIbm g_OmdÊ`mg gm§{JVbo. AOw©ZZohr emhéIbm Jm¡arbmAmdS>V Zgob Va {à`§H$mer A§Va R>odÊ`mMm g„m {Xbm. emhéIZoË`mda ZmamOr ì`º$ H$aV, {à`§H$m EodOr AOw©ZbmM Xÿa Ho$bo. AJXrAOw©ZÀ`m dmT>{Xderhr emhéIEodOr Jm¡arM A{YH$ CËgmhr {Xgbr.H$maU Ë`m§Mr _¡Ìr AÚmn H$m`_ Amho.

JwOamV_Ü`o Za|Ð _moXt{déÕg§O` XÎm H$aUma àMma

Zdr {X„r, {X. 29 Zmoìh|~a …JwOamV {dYmZg^m {ZdS>UwH$rVH$m±JŒogV\}$ ~m°{bdyS> A{^ZoVmg§O` XÎm hm Za|Ð _moXt{déÕàMma H$aUma Amho. {ZdS>UyH$Am`moJmH$So> nmR>{dÊ`mV Amboë`mH$m±J«ogÀ`m ñQ>ma àMmaH$m§À`m`mXrV g§O` XÎmMo ZmdAmKmS>rda Amho.

g§O` XÎmMo d{S>b gwZrbXÎm H$m±J«ogMo ZoVo hmoVo. VgoM gÜ`mË`mMr ~hrU {à`m XÎm `mH$m±J«ogÀ`m ImgXma AmhoV. Joë`mXmoZ dfmªnydr© g_mOdmXr nmQ>r©VyZ~mhoa nS>ë`mZ§Va g§O` XÎmH$m±J«ogÀ`m Á oð> ZoË`mÀ`m g§nH$m©V

Ambm hmoVm. g§O` XÎmZo H$mhr _{hÝ`m§nydr©

10, OZnWda H$m±J«og AÜ`jmgmo{Z`m Jm§YtMr ^oQ> KoVbr hmoVr. `mdoir ImgXma {à`m XÎm `m Ë`mdoir Cn{ñWV hmoË`m.

XwgarH$So>, ñQ>ma àMmaH$m§À`m`mXrV g§O` XÎmMo ZmdPiH$ë`mZo H$m±J«ogÀ`m ZoË`m_Ü`og§^«_mdñWm {Z_m©U Pmbr Amho.na§Vw, H$m±J«ogÀ`m ñQ>maàMmaH$m§_Ü`o g§O` XÎmMmg_mdoe H$aÊ`mMm {ZU©` d[að>nmVirda Pmë`mMohr ~mobbo OmVAmho.

Zdr {X„r, {X. 29 … AO_b Am{_aH$gm~bm \$mer {Xë`mZ§Va AmVm_w§~B©Vrb 2611 hëë`mVrb _hÎdmMmAmamonr Am{U bîH$a-E-Vmo`~mMmXheVdmXr So>{ìhS> hoS>br Am{U VhìdwaamUm `m XmoKm§Zm OmZodmar _{hÝ`mV{eH$mJmo H$moQ©> {ejm gwZmdUma Amho.`mV amUmbm 15 OmZodmar Am{UhoS>brbm 17 OmZodmar amoOr {ejmgwZm{dÊ`mV oUma Amho. hoS>br Am{UamUm `m§À`mda So>Ý_mH©$ `oWrb EH$md¥ÎmnÌmda h„m Ho$ë`mMm Amamon Amho.

hoS>brZo _w§~B©V Pmboë`m 2611hëë`mgmR>r _w§~B© ehamMr aoH$r V`maH$aÊ`mMo H$m_ Am{U g§nyU© ßb°Z V`maHo$bm hmoVm. nm{H$ñVmZr XheVdmXrg§KQ>Zm bîH$a-E-Vmo`~mMm gXñ`So>{dS> hoS>brZo _w§~B© Xm¡è`mXaå`mZ{edgoZmà_wI ~mimgmho~ R>mH$ao m§Mo{ZdmgñWmZ Agboë`m '_mVmolr'À`mgwajoMm AmT>mdm KoVbm hmoVm.

AmnU A_o[aHo$Mo ZmJ[aH$Agë`mMo gm§JV hoS>brZo _mVmolrMoAZoH$ \$moQ>mo H$mT>bo hmoVo. VgoM _mVmolr

{ZdmgñWmZmÀ`m ~mhoa AgUmè`mgwajm `§ÌUoMm A§XmO KoVbm hmoVm.Ë`mZ§Va Vmo _mVmolrbm bú` H$aUoghO gmono H$m_ Agë`mMo åhQ>bmhmoVm.

{MÌnQ> {Z_m©Vo _hoe ^Å> `m§Mm_wbJm Am{U {O_ B§ñQ´>ŠQ>a amhwb Å>`mZo hm Iwbmgm Ho$bm Amho. 'hoS>br E§S>Am`' ZmdmÀ`m nwñVH$mV amhwbZo`mgmaIo AZoH$ Ii~iOZH$ IwbmgoHo$bo hmoVo.

amhwbZo Amnë`m nwñVH$mV åhQ>boAmho H$r, hoS>brZo Ë`mÀ`m~amo~a_w§~B©Vrb AZoH$ _hÎdmÀ`m {R>H$mUrnmhUr Ho$br hmoVr. VgoM 2611 À`mhëë`mÀ`m nyd©V`margmR>r Vmo _w§~B©VAZoH$ {Xdg am{hbm hmoVm. mXaå`mZ,Ë`mZo AZoH$ bmoH$m§er XmoñVr Ho$br hmoVr.Á`mV {dbmg ZmdmÀ`m EH$m{edg¡{ZH$m§Mm g_mdoe hmoVm. Ë`mÀ`m_mÜ`_mVyZM hoS>br amhwb ^Å>n`ªVnmohMbm hmoVm. H$maU amhwb Am{U{dbmg EH$mM {O__Ü`o B§ñQ´>ŠQ>aåhUyZ H$m_ H$arV hmoVo.

E\$S>rAm`{damoYmV "gnm' H$aUma _VXmZ

Zdr {X„r, {X.29 … H|$ÐgaH$maÀ`m [aQo>b joÌmVrb WoQ>naH$r Jw§VdUwH$rÀ`m (E\$S>rAm`){ZU©`m{damoYmV amÁ`g^oV _VXmZH$aUma Agë`mMo Jwédma g_mOd-mXr nmQ>uZo (gnm) ñnï> Ho$bo. nU,bmoH$g^oV Am_Mm gaH$mabmnm{R§>~m XoUma Agë`mMo gnmZoåhQ>bo Amho.

g_mOdmXr njmMo ZoVoam_Jmonmb `mXd åhUmbo, H$rE\$S>rAm`'{damoYmV AmåhramÁ`g^oV _VXmZ H$ê$.'E\$S>rAm`'da {Z`_ 184 A§VJ©VMM}bm Am{U _VXmZmbm bmoH$g^mAÜ`jm _ramHw$_ma m§Zr nadmZJr{Xbr Amho. g§gXr` H$m_H$mOamÁ`_§Ìr amOrd ewŠbm `m§Zr

'E\$S>rAm`'da amÁ`g^oVhr MMm©Am{U _VXmZ hmoUma Agë`mMo ñnï>Ho$bo Amho.

amÁ`g^oMo H$m_H$mO AmOgbJ nmMì`m {Xder VhHy$~

H$aÊ`mV Ambo. {hdmirA{YdoeZmbm 22 Zmoìh|~anmgyZgwadmV Pmë`mnmgyZ g§gXoÀ`mXmoÝhr g^mJ¥hm§Mo H$m_H$mO VhHy$~hmoV Amho.

hoS>br, amUmbm OmZodmarV {ejm

erVno`m_wio àmoñQo>Q> H°$ÝgaMm YmoH$mb§S>Z, {X. 29 … {XdgmH$mR>r EH$erVno ß`m`ë`mZo _mUgm§_Ü o 40Q>¸$çm§Zr àmoñQo>Q> H°$ÝgaMm YmoH$mdmT>Vmo, Agm Xmdm 15 dfmªÀ`mAä`mgmZ§Va H$aÊ`mV Ambm Amho.

{XdgmH$mR>r 300 {_brerVno` ß`m`ë`mg VéU,

nwéfm§_Ü`o AÝ` nwéfm§À`m VwbZoVàmoñQo>Q> H°$ÝgaMm YmoH$m 40Q>¸$çm§Zr dmT>Vmo, Agm XmdmH$aÊ`mV Ambm Amho. gmIao_wioBÝew{bZ hm_m}Z {Z_m©U hmoVmV.Q>çy_abm Ë`mMm ImÚ åhUyZCn`moJ hmoVmo.

Jwb‘J© … H$mí‘ra‘Yrb OJà{gÕ ñH$s [agm°Q>©Odirb ~’$m©Zo AmÀN>mXboë¶m añ˶mdê$Z ‘mJ©H«$‘U H$aUmao n¶©Q>H$ dmhZ.

gdmªV _moR>çm "¹$ogma' ñ\$moQ>mMm emoYg°Z{S>`oJmo, {X.29 … ~«÷m§S>mMr aMZmhr A{Ve` Jw§VmJw§VrMr Amho. Ë`mVrbAZoH$ ahñ`m§Mm CbJS>m AmOhr_mZdmbm Pmbobm Zmhr. ~Œ÷m§S>mVrbAerM EH$ Jw§VmJw§VrMr Jmoï> åhUOo'¹$ogma'. A_o[aHo$Vrb emókm§ZrAmVmn`ªVÀ`m gdm©V eº$rembr Aem'¹$ogma'À`m ñ\$moQ>mMm emoY bmdbmAmho. AdH$mem_Ü`o Aer AZoH${R>H$mUo emoYÊ`mV Ambr Amho, OoWyZ\$º$ ao{S>Amo bhar oVmV. na§Vw àH$meZgë`mZo Ë`m S>moù`m§Zm Xw{~©UrÛmao{XgV ZmhrV. Aem Jmoï>tZm '¹$ogma'Ago åhUVmV.

'¹$ogma'À`m `m ñ\$moQ>mMm emoYbmJë`mZo ~Œ÷m§S>mÀ`m {Z{_©Vr_YrbAZoH$ ahñ`m§Mm CbJS>m hmoÊ`mg _XVhmoUma Amho, Ago `m g§emoYZmVrbà_wI emók Zhw_ Aad `m§Zr

gm§{JVbo. H$maU m ¹$ogmam§Mr {Z{_©VrË`m AmH$meJ§Jm§À`m {Z{_©VrÀ`m gwad-mVrÀ`m Q>ßß`m_Ü oM Pmbobr AmT>iVo.Ago Agbo Var ¹$ogmaMr {Z{_©Vr H$er

hmoVo mMm AOyZ emoY bmJbobm Zmhr.X{jU `yamonmVrb EH$m

doYemioVrb {demb Xy{~©UrÛmao EH$CO}Mm {H$aU emókm§Zm AT>ibm

Amho. hm {H$aU AmÎmmn ªV AT>iboë`m{H$aUm§nojm nmM nQ> _moR>m Agë`mMoemókm§Zr åhQ>bo Amho. `m_YyZCËgOr©V hmoUmar COm© hr Amnë`mgy`m©VyZ CËgOr©V hmoUmè`m CO}n°jmdrg bmI H$moQ>r nQ> OmñV Amho.

A{YH$ g§emoYZmZ§Va AgoAmT>iyZ Ambo H$r ho ao{S>Amo òmoVAgbobo ho Vmao Amnë`mAmH$meJ§JoVrb ZgyZ Vo BVHo$ XyaAmhoV OoWo \$º$ AË`§V XyadaÀ`mAmH$meJ§JmM AmT>iVmV.AmVmn`ªVÀ`m g§emoYZm_wio AgoAmT>iyZ Ambo Amho H$r ho ¹$ogmaEImÚm _hmH$m` AmH$meJ§JoÀ`m_Ü`oAgyZ ~hwXm Ë`m AmH$meJ§Jo_Ü`oAgboë`m _hmamjgr H¥$îU{ddam_wioVoWo _moR>çmà_mUmV Mw§~H$r` ~Xb hmoVAgVmV.

b§S>Z, {X. 29 … pQ‰>Q>>a m gmoebZoQ>d{H©$§J gmB©Q>Zo gwê$ Ho$bobrh°eQ°>J dmnaÊ`mMr àWm AmVmZm_H$aUmVhr CVaV Amho. EH$m_{hboZo Amnë`m _wbrMo Zmd M¸$"h°eQ°>J' Ro>dë`mMo \o$g~wH$da OmhraHo$bo Amho.

"B§JŒOr mfoMm èhmg Xe©{dUmao{Od§V CXmhaU' Ago åhUV H$mhtZrOoågZ Ago AmS>Zmd Agboë`m m_{hboda gS>Hy$Z Q>rH$m Ho$br Amho.H$mhtZr _mÌ H$m¡VwH$ H$ê$Z {VMmCËgmh dmT>{dbm Amho. m _{hboZo

\o$g~wH$da Q>mH$boë`m Amnë`m_wbrÀ`m \$moQ>mobm "H$mb amÌr 10dmOVm h°eQ°>J O°ågZ {hMm OÝ_Pmbm. Vr 8 nmD§$S>Mr AgyZ _mPo

{VÀ`mda Iyn ào_ Amho, Ago H°$ßeZ{Xbo Amho.

2011 _Ü`o EH$m Bòm`brXm§nË`mZo \o$g~wH$darb bmB©H$~Q>UMo Zmd Amnë`m _wbrbm {XbohmoVo. Ë`m§À`mhr nwTo> OmV B{OáÀ`mJ_b B~Œm{h_ m§Zr Amnë`m _wbrMoZmd "\o$g~wH$' Ro>dbo Amho. 30dfmªÀ`m gÎmoZ§Va B{OáMo AÜ`jhmoñZr _w~maH$ m§Zm nm`CVma ìhmdobmJbo. Ë`mV \o$g~wH$darbAm°ZbmBZ àMmamZo _mobmMr y{_H$m~Omdbr hmoVr.

_wbrMo Zmd Ro>dbo "h°eQ°>J' JwJbMr AQ°>M_|Q10 Or~rn¶ªV >Zdr {X„r, {X.29 … Iyn AOªQ> _obH$am`Mm`... Am{U mo½` AQ°>M_|Q> 'Or_ob'da AnbmoS>M hmoV ZmhrE... Vr XhmOr~rnojm _moR>r Amho, Am{U åhUyZ VrEìhT>m Ìmg XoVo , Ago Ooìhm VwåhmbmC_OVo.... Aem doir C_Q>boë`m AZoH$VrdŒ à{V{H«$`m Vwåhr {Xë`m {H§$dmAgVrb. nU, AmVm Vwåhmbm `mVyZ{Xbmgm XoÊ`mMo 'Or _ob'Zo R>adboAmho.'Or-_ob'dê$Z EImXr AQ°>M_|Q>nmR>{dVmZm 25 'E_~r'À`m _`m©XoMrAS>MU AmVm OmUdUma Zmhr. H$maU Or_ob yOg© AmVm 10 'Or~r'n ªVAQ°>M_|Q> AnbmoS> H$ê$ eH$Uma Amho.'JwJb'Zo ZwH$VrM JwJb S>mB©ìh Am{U Or_ob m§À`m B§Q>rJŒoeZMr KmofUm Ho$br Amho.

30goa10_Layout 1 11/29/2012 9:55 PM Page 1

Page 11: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012

11

MyH$ H$s ~amo~a?

gm§J AmH$me MmbobH$gm M[aVmW© A‘wMmAm§Yùµ`m§À`m ZJamV{dH$Vmo Amago Aåhrho Ago Hw$R>ë`mVarAmH$me Zm‘H$‘mUgmÀ`m JPboVdmMë`mMo ñ‘aVo.Amago O‘dUo hm EH${dbjU N>§X Amho.H$mModa nmam MT>dyZAmnbr N>~r Ë`mVnmhÊ`mMm N>§X IynOwZm Amho. gm§J Xn©UmH$er ‘r {XgVo hoJrVhr IynM à{gÜXAmho. Amago O‘dVAgVmZm Ë`m§ModoJdoJio àH$ma nmhÿZW¸$ ìhm`bm hmoV§.AmnU AmhmoV Ë`mnojmIynM doJio Am{U{dZmoXr {Xgy bmJVmo.

AmS>do eãX …1) Xÿa, 3)Oa, 6)~wS>Uo, 7)Aly,9)_obobm, 10)Om, 12) eH$Uo qH$dmS>~m 15)IS>~S>rV 16) {d^mJ17)VmoC^o eãX :1) bÆ> 2)dmM 3)Amho 4)emoY5)Amá 8)~{jg 10)M_H$Uo11)C§M 13)Zmhr 14)Vr

H$moSo> {eH$drb mfmH$moSo> {eH$drb mfm ho eãXH$moSo>gmoS>{dV AgVmZm AmS>ì`m dCä`m n`m©`mbm g‘mZmWu B§J«OreãX eãXH$moS>çmV Q>mH$m d H$moSo>gmoS>dm.

CÎma - ~amo~a

H$mbMo {dYmZ Am{U CÎmaehm‘¥JmMm S>moim hm Ë`mÀ`m

‘|Xynojm ‘moR>m AgVmo.

H$m ` H$aUma ‘bm doiMnwaV Zmhr, {Xdgmbm

36 Vmg AgVo Va {H$Vr ~a§ Pmb§AgV§, Ambmo AgVmo, nU H$m`H$aUma doiM ZgVmo. Aer AZoH$dmŠ` Amnë`m Vm|S>mda H$Yr ZmH$Yr Var ’o$H$br OmVmV. Ë`mMm¿`m`Mm AW© EdT>mM AgVmo H$s‘bm Vo H$am`Mo Zmhr. doi ZgUo hrEH$ g~~ Amho. doioMo ì`dpñWV

{Z`moOZ Ho$ë`mgAmnU VoM H$m‘ H$‘rdoimV A{YH$Mm§Jë`m nÜXVrZoH$ê$ eH$Vmo.

`m gJù`m àým§Mr CÎmaohmoH$mamWu Agbr Va Vwåhr doioMo{Z`moOZ ZrQ> H$arV Zmhr AmhmVAgm {ZîH$e© H$mT>Ê`mg dmd Amho.{XdgmÀ`m Vmgm§Mr {d^mJUr H$am.

AJXr Vm|S>Ywdm`bm {H$Vrdoi bmJVmo,Mhm ¿`m`bm{H$Vr bmJVmo,A m § K m o iH$am`bm {H$Vr

doi bmJVmo, BW nmgyZ Vo Pmon {H$VrVmgm§Mr KoVm BWn`ªV àË`oH$goH§$XmMm Vmio~§X ‘m§S>m. Vwåhr{dZmH$maU, ì`W© KmbdV Agbobm

AZwËnmXrV doi AmoiIm.CÚm EImÚm H$m‘mgmR>r{H$Vr doi bmJob ho AmOg‘Obo Va Ë`mMr V`mar d

BVa H$m‘m§Mo {Z`moOZ Ë`m doioZwgmaH$aVm `oVo. Amnë`mbm H$mi Yê$ZR>odVm `oV Zmhr, g§^miVm `oVo Vr’$º$ doi.

\$moQ>moAmoiImH«$. 17

’$moQ>mo AmoiIm H«$. 16 Mo CÎma

ñQ>rìhZ nm°b Om°ãg,åhUOoM ñQ>rìh Om°ãg.A°ßnb H§$nZrMm H$mo’$mC§S>a, MoAa‘Z

H$moSo> {eH$drb mfm H«$. 16 Mo CÎma

âboq‘Jmo njr S>moH§$ CbQ>Ho$ë`m{edm` OodyM eH$V Zmhr.

N>§X

doi Am{U H$mi

doi {b{hUo hm EH$ CnH«$‘ Aä`mg åhUyZ IynM gw§Xa Amho. doioMo {Z`moOZ H$aÊ`mÀ`m Ñï>rZo ho IynM Cn`moJrR>aVo. EImÚm H$m‘mbm Amnë`mbm {H$Vr doi bmJVmo Ë`mMr Zm|X H$am`Mr. Xa {Xder Aer Ho$bobr Zm|XAmR>dS>çmZ§Va nwÝhm VnmgyZ nhm`Mr. m gd© Zm|XrMm AmT>mdm KoD$Z ‘JM EImÚm Jmoï>rg ñdV:bm bmJUmamgamgar doi Amnë`mg H$iVmo. Ë`mZwgma AmnU Xwgè`m {XdgmÀ`m doioMo mo½` {Z`moOZ H$ê$ eH$Vmo.

àmMrZ H$mimnmgyZ Am¡fYr dZñnVr Ë`m§À`m Am¡fYrJwUY‘m©‘wio ‘mZdmÀ`m dmnaV AmhoV. Am wd}XmZo Ho$boë`m

Aä`mgmZwgma gw‘mao 2000 dZñnVr‘Ü o {Za{Zamio AmOma ~aoH$aÊ`mMr j‘Vm AgwZ gw‘mao 1300 dZñnVr Ë`m§À`m{Za{Zamù`m gwJ§Y d ñdmXmgmR>r à{gÕ AmhoV. Amnë`mXoemVrb VgoM Jmoì`mVbr m¡Jmo{bH$ n[apñWVr, O‘rZ d hdm‘mZ`m‘Ü`o Agbobr {d{dYVm Am¡fYr dZñnVrMm bmJdS>rgmR>rA{Ve` AZwHy$b Amho. dZñnVrOÝ` Am¡fYm§‘wio BVa A{Zï>n[aUm‘ hmoV Zgë`mZo Ë`mM~amo~a Am¡fYr dZñnVt‘wion`m©daUmMm g‘Vmob amIÊ`mgmR>r ‘moR>`m à‘mUmV ‘XV hmoVmZm{XgVo. Amnë`m XoemVyZ gmYmaUV… 40 Am¡fYr dZñnVrMrbmJdS> {d{dY àXoem§‘YyZ Ho$br OmVo. AmO AmnU n{hbo VaAgo {XgyZ oVo O§JbmVyZ ghOnUo Á`m dZm¡fYr CnbãY hmoVhmoË`m Ë`m§Mohr à‘mU H$‘r hmoV Mmbbobo {XgyZ `oVo. Ë`m‘wio‘moR>çm à‘mUmda dZm¡fYr àOmVrMr eoVr H$aÊ`mMr JaO {Z‘m©UPmbr Amho. H$moSo> {eH$drb mfm H«$. 16

EH$ Var PmS> bmdm, Omonmgm,dmT>dm OJdm

ñdV:bmM H$mhr àý {dMmê$Z ¿`m1. Vwåhr dJm©V PmonVm H$m?2. gmVË`mZo {dÚmb`mV nmoMm`bm Cera hmoVmo H$m?3. {‘iUmè`m gr Am{U S>r J«oS>daM Vwåhr Iwf amhVm?4. Vwåhr Šbmg MwH$dVm?5. Vwåhmbm Zoh‘rM WH$dm OmUdVmo?6. Vw‘Mo AmB©, ~m~m, {ejH$, ~m°g ho Vw‘À`m {déÜXM AmhoV Ago dmQ>Vo H$m?

dZm¡fYr dZñnVtMr d¡{eï²>`oOmJ{VH$ nmVirda dZm¡fYr dZñnVtZm ’$ma ‘hËdmMo ñWmZAmho.dZñnVrOÝ` Am¡fYm§Mm dmna ‘moR>`m à‘mUmda dmT>V AgwZH$mhr Am¡fYr dZñnVtMr bmJdS> emór`Ñï²>`m gwé H$aÊ`mVAmbobr Amho.Am¡fYr dZñnVrMr OmJ{VH$ ì`mnmamMr dm{f©H$ CbmT>mbgw‘mao 60 Xebj S>m°baMr Amho.^maVmVyZ gÜ`m gw‘mao 450 H$moQ>r én`m§Mr dZñnVrOÝ`Am¡fYo {d{dY Xoem§‘Ü`o {Z`m©V Ho$br OmVmV.Am¡fYr dZñnVtnmgyZ {d{dY Am¡fYo d gm¡X`© àgmYZo~Z{dbr OmVmV.‘mZdr OrdZmV Am¡fYr dZñnVtZm AÝ`Ý`gmYmaU ‘hËdAgë`mZo Am¡fYr dZñnVrImbrb bmJdS>rMo joÌ{Xdg|{Xdg dmT>V Amho.

n

n

n

n

n

n

dmñH$mo, {X. 29(à{V{ZYr) :g‘«mQ> ³b~, dmñH$mo ¶m g§ñWoZo‘waJmd Vmbw³¶mVrb 36emim§‘Yrb AîQ>n¡by {dÚm϶m©ªZmdfm©Mm g‘«mQ> {dÚmWu nwañH$mamZoJm¡ad H$ê$Z "g‘«mQ> {dÚmWr© {XZ'WmQ>mV gmOam Ho$bm.

¶oWrb OZVm dmMZmb¶g^mJ¥hmV Am¶mo{OV H$aʶmVAmboë¶m ¶m nwañH$ma {dVaUg‘ma§^mV A{Ib maV {‘br‘§S>imÀ¶m Jmodm amÁ¶ Aܶj VWmA§Ow‘Z {h‘m¶Vwëbm Bñbm‘{dÚmb¶mÀ¶m {dídñV ‘§S>imMoAܶj B³~mb {‘{hÔrZ ho à‘wInmhþUo åhUyZ Va H${nboídar

g‘«mQ> ³b~Mo ‘mOr Aܶj A°S>.gVre {niJmdH$a ho Img d³VoåhUyZ CnpñWV hmoVo.

‘waJmd Vmbw³¶mVrb 36‘mܶ{‘H$ emim§‘Yrb {ZdS>H$AîQ>n¡by {dÚm϶m©©Zm g‘«mQ>{dÚmWu nwañH$ma àXmZHo$ë¶mZ§Va Amnë¶m mfUmV VoåhUmbo H$s {dÚm϶mªZr Zoh‘rAmnbo H$moUVohr OrdZ joÌ{ZdS>VmZm gH$mamË‘H$ ‘mJm©ZoJobo nm{hOo. Amnë¶m Aä¶mgmVZdrZ V§ÌkmZmMm Cn¶moJ H$ê$Z¶ed§V ìhm nU ¶ed§VPmë¶mZ§Va Vw‘À¶m g‘moa ¶oUmè¶mAmìhmZm§Zm gm‘moao OmʶmgmR>r

H$miOrnwd©H$ V¶mar H$am Agmgëbm XoD$Z gܶmÀ¶m H$mimV{dÚm϶mª‘ܶo Á¶m dmB©Q> àd¥ÎmrdmT>rg bmJVmV ˶m§Mo CXmhaUXoD$Z nmbH$m§Zr Am{U {ejH$m§Zr{dÚm϶mªda H$S>H$ bj R>odʶmMoAmdmhZ Ho$bo. ¶mdoir ˶m§Zrg‘«mQ> ³b~Zo emioVrb AîQ>n¡by{dÚm϶mªMr nwañH$mamgmR>r {ZdS>H$ê$Z ~Xb˶m H$mimV{dÚm϶mªZm ˶m§À¶m nwT>rbAmìhm§Zm gm‘moao OmdyZ^{dî¶mVrb AmXe© ZmJ[aH$~Zʶmg àmoËgmhZ {Xë¶m~Ôbg‘«mQ> ³b~Mm Jm¡ad Ho$bm.¶mdoir à‘wI nmhþʶm§À¶m hñVo

‘waJmd Vmbw³¶mVrb 36emimVrb ˶m§À¶m AîQ>n¡byH$V©~JmarÀ¶m {ZH$fmda{ZdS>boë¶m {dÚm϶m©ªZm à‘mUnÌAm{U à{VîR>oMm 2012 - 13dfm©Mm g‘«mQ> {dÚmWu nwañH$maXoD$Z Jm¡a{dʶmV Ambo.

gmjr T>dirH$a {hZoåhQ>boë¶m BeñVdZmZoH$m¶©H«$‘mMr gwadmV Ho$ë¶mZ§VadmñH$mo g‘«mQ> ³b~Mo AܶjM§ÐH$m§V Jmdg ¶m§Zr ñdmJVna^mfU Ho$bo. Img d³Vo åhUyZCnpñWV Agboë¶m H$[nboídarg‘«mQ> ³b~Mo ‘mOr AܶjgVre {niJmdH$a ¶m§Zr Cn-

pñWVm§Zm g‘«mQ> ñQw>S>§Q>g’$mD§$S>oeZ ~ÔbMr g§H$ënZmAm{U dfm©Mm g‘«mQ> {dÚmWu{ZdS>ʶm‘mJrb CÔoe ñnîQ>Ho$bm. ¶mdoir nwañH$maàmßV{dÚm϶mªÀ¶mdVrZo AZ§V ZmB©H$ dAmZ§X Hw${ZB©b VgoM nmbH$m§À¶mdVrZo gXm[ed ZmB©H$ ¶mg^ma§^m~Ôb Amnbo ‘ZmoJV춳V H$ê$Z g‘«mQ> ³b~Zo hmVrKoVboë¶m ñVw˶ CnH«$‘m~Ôb˶m§Mo Am^ma ‘mZbo. ¶m g§nyU©H$m¶©H«$‘mMo gyÌg§MmbZ ‘rVmH$m‘V ¶m§Zr Amnë¶m gw§Xa e¡brZoHo$bo d O¶am‘ noS>UoH$a ¶m§ZrAm^ma ‘mZbo.

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) … H$Wm‘mbmH|$Ð ~mùir - Hw§$H$ùir g‘yh nmVirdaAm¶mo{OV {dÚmWu H$WmH$WZ ñnY}VgaH$mar hm¶ñHy$b ~mùirMr {dÚm{W©ZrAjXm nmJr Am{U {Z{H$Vm ‘wJUoH$a ¶m§Zr‘mܶ{‘H$ JQ>mV gmhg H$Wm {df¶mV àW‘d {ÛVr¶ H«$‘m§H$ nQ>H$mdbm ¶m ñnY}MrgwédmV ~mùir hm¶ñHy$bÀ¶m {dÚm{W©ZtZrIam Vmo EH$Mr Y‘© ¶m àmW©ZoZo Ho$br. à‘wInmhþʶm ‘§Jbm XogmB©, ‘w»¶mܶm{nH$m ¶m§ZrgmZo Jwê$OtÀ¶m Vg{~arcm nwînhma An©UH$ê$Z d Xrn àÁdcZ H$ê$Z H$WmH$WZñnY}Mr gwédmV Ho$br. H$Wm‘mbm g§ñWmnH$

d {dídñV AaqdX ZodJr ¶m§Zr {d{dY ‘§JbJrVo {eH${dbr. ¶mdoir ì¶mgnrR>mda {Zd¥ÎmA{YH$mar àXrn ZmB©H$ ‘mOr ‘w»¶mܶmnH$AemoH$ hoXo, H$m¶©dmh Zmam¶U M§XJS>H$a,amîQ>r¶ {ejH$ nwañH$ma àmßV {e{jH$m nwînmJm¶Vm|S>o, mZw‘Vr amUo, e¡bOm ~mio Cn-pñWV hmoVo. ¶mdoir ~mobVmZm‘w»¶mܶm{nH$m ‘§Jbm XogmB© ¶m§Zr gmZoJwê$Or ho Wmoa ñdmV§Í¶ goZmZr hmoVo. ˶m§Moì¶{º$‘Îd AîQ>n¡by hmoVo. ˶m§Zr maV‘mVm,eoVH$ar, {ZgJ© d ‘wbo ¶mda ‘ZmnmgyZ ào‘Ho$bo. OJmbm ào‘ XoV am{hbo Ago CX²JmaH$mT>bo. ñnY}Mm {ZH$mb, nwT>rbà‘mUo

àmW{‘H$ JQ> Zmam¶Ur XogmB© (Hw§$H$ùir)gbmoZr ’$iXogmB© ( XoD$idmS>m ~mùir)gbmoZr ZmB©H$ (KmoS>Ho$ ~mùir) CÀM.àmW{‘H$. n«W‘ Am{X˶ H$wS>VaH$a(Hw§$H$ùir), {ÛVr¶ d¥fm XogmB©, V¥Vr¶AjX ImobH$a (Hw§$H$ùir) ‘mܶ{‘H$ JQ>AjX nmJr, {Z{H$Vm ‘wUJoH$a, qg{X¶m’$iXogmB©. narjH$ åhUyZ mZw‘Vr amUo,e¡bOm ~mio, em~mOr doir, nwînm Jm¶Vmo§S>o,AemoH$ hoXo, VZwOm ’$iXogmB© ¶m§Zr H$m‘nm{hboo. ‘mݶdam§À¶m hñVo ~jrg {dVaUPmbo. H$m¶©dmh Zmam¶U M§XJS>H$a ¶m§ZrAm^ma ‘mZbo.

g‘«mQ> {dÚmWu {XZ dmñH$moV gmOam H$WmH$WZ ñnY}V AjXm, {Z{H$VmMo gw¶e

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr): nwñVH$s{ejUmda ^a Z XoVm H$bm, H«$sS>mg§JrV ¶m gd© joÌmV {dÚm϶mªZrM‘H$bo nm{hOo. nmbH$m§Zr nmë¶mÀ¶mA§JmVrb gwßV JwU AmoiIyZ ˶m JwUm§Mm{dH$mg H$aʶmH$S>o ^a {Xë¶mg Iè¶mAWm©Zo ˶m§Mo OrdZ dg§VmVrb’w$bmà‘mUo ~haob Ago ‘V {Zd¥Îm‘w»¶mܶmnH$ d Jmodm amOr ‘moQ>g©Moì¶dñWmnH$s¶ g§MmbH$ {dZ¶ eoUdrHw§$H$içoH$a ¶m§Zr 춳V Ho$bo.

g‘«mQ> ³b~ Am°’$ ‘S>Jmd d ñQw>S>§Q>’$mD§$S>oeZ ¶m§À¶m ghH$m¶m©Zo g‘«mQ>{dÚmWu {XZm{Z{‘Îm gmgîQ>rVmbw³¶mVrb ZJanm{bH$m g^mJ¥hmVAm¶mo{OV gmohù¶mV {dZ¶ Hw§$H$ù¶oH$a~mobV hmoVo. ¶m H$m¶©H«$‘mV 35{dÚm϶mªMm Jm¡ad H$aʶmV Ambm.

¶mdoir ì¶mgnrR>mda à‘wI d³Vo

åhUyZ Z§Xÿ gwIR>UH$a, g‘«mQ> ³b~MoAܶj A{Zb n¡, g{Md àem§V H$m‘V,H$mofmܶj Xm‘moXa ~moaH$a, g‘«mQ> gXñ¶ ‘YwH$a ‘moS>}H$a,{dîUwXmg doU}H$a, n«H$me H$m‘V,dëb^ gm‘§V, a‘oe H$mQ>oH$a d ‘mݶdaCnpñWV hmoVo.

PmS>mbm {Z‘©i nmUr, gy¶©àH$me,hdm d IV {Xë¶mg Vr ‘w~bH$ ’$io XoVAgVmV. ˶mMà‘mUo ~mbnUr ‘wbm§da¶mo½¶ g§ñH$ma Ho$ë¶mg XoemMo {dVì¶CÁÁdb hmoB©b. nmbH$m§Zr Amnë¶m‘wbmÀ¶m S>mo³¶mda nwñVH$s {ejUmMm^ma Z XoVm. ˶m§Zm hgV IoiV{eH$ʶmg àmoËgm{hV Ho$bo nm{hOo, AgoHw§$H$i¶oH$a ¶m§Zr gm§{JVbo.

bmImo én¶o IM© H$ê$Z CÀM{ejU KoVbobo {dÚmWu ^maVmV ZWm§~Vm {dXoemV OmVmV d Amnë¶m

~wpÜX‘ÎmoMm ’$m¶Xm {dXoer Xoem§Zm{‘idyZ XoVmV. Vgo Z H$aVm ¶m Xoembm˶mMm ’$m¶Xm {Xë¶mg XoeAënH$mimV OJmMr ‘hmgÎmm ~Zob,Agohr Vo åhUmbo.

JwUdmZ {dÚm϶mªMm Jm¡adH$aʶmÀ¶m ¶m CnµH«$‘m~ÔbHw§$H$iµçoH$a ¶m§Zr g‘«mQ> ³b~MoA{^Z§XZ Ho$bo. Z§Xÿ gwIR>UH$a ¶mZrg‘«mQ> ³b~ ñWmnZo‘mJMr ^y{‘H$mñnîQ> Ho$br.

AmO ¶m ³b~À¶m emIm ~oiJmd,aËZm{Jarn¶ªV nmohë¶m AmhoV. {dÚmWu{XZm{Z{‘Îm Jmoì¶mV EH$mM doir 16{R>H$mUr Jm¡ad H$aʶmV ¶oV Amho.g‘«mQ> ³b~Mo Aܶj A{Zb n¡ ¶m§ZrñdmJV Ho$bo. Zaoe KmoS>Jo ¶m§ZrgyÌg§MmbZ Ho$bo. g{Md àemV H$m‘V¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

gwßV JwU AmoiIyZ {dH$mg H$aʶmH$S>o ^a Úm … {dZ¶ Hw§$H$içoH$a

g‘«mQ> {dÚmWu {XZm{Z{‘Îm gËH$ma H$aʶmV Amboë¶m {dÚm϶mªg‘doV {dZ¶ eoUdr Hw§$H$ù¶oH$a, Z§Xÿ gwIR>UH$a, A{Zb n¡, àem§V H$m‘V, Xm‘moXa ~moaH$a d ‘mݶda.

30goa11_Layout 1 11/29/2012 8:35 PM Page 1

Page 12: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012

12

{X„rbm Omʶmg Xoeà y§Zm nadmZJr‘S>Jmd, {X. 29(à{V{ZYr) : ~oH$m¶Xoera ImU àH$aUr AQ>H$nyd© Om‘rZ‘§Oya Pmbobo {OV|Ð Xoeà^y ¶m§Zm {Xëbr ¶oWo Omʶmg ¶oWrb X{jU Jmodm‘w»¶ {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mb¶mZo nadmZJr {Xbr Amho.

{X„r ¶oWo Omʶmg nadmZJr ‘mJUmam AO© Xoeà^y ¶m§Zr ‘w»¶ CÎmaJmodm {Oëhm d gÌ Ý¶m¶mb¶mV Ho$bm hmoVm. VWm[n, ¶m ݶm¶mb¶mÀ¶mݶm¶mYre aOoda Agë¶mZo hm AO© X{jU Jmodm ‘w»¶ {Oëhm d gÌݶm¶mYre ZyVZ gaXogmB© ¶m§À¶mg‘moa gwZmdUrg Ambm. ݶm. gaXogmB©¶m§Zr Xoeà^y ¶m§Mm AO© AmO ‘§Oya Ho$bm.

‘méVr JmS>r ni{dë¶mMr VH«$ma‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) : amOoe ~m§XmoS>H$a ¶m§À¶m ‘mbH$sMr ‘méVrd°JZma JmS>r {~Oy AmJwñVrZ ¶m Ho$air¶Z Bg‘mZo ni{dë¶mMr VH«$ma~m§XmoS>H$a ¶m§Zr ‘S>Jmd nmo{bgm§V Zm|Xdbr Amho.

em§VrZJa-‘S>Jmd ¶oWrb amOoe ~m§XmoS>H$a ¶m§Mm JmS>çm mS>onÅ>rdaXoʶmMm ì¶dgm¶ Amho. {~Oy AmJwñVrZ ¶m Bg‘mZo Vrg {Xdgm§gmR>r ‘méVrd°JZma JmS>r ~m§XmoS>H$a ¶m§À¶mH$S>o mS>çmZo KoVbr hmoVr. JmS>rÀ¶m mS>çmMon¡go d JmS>r KoD$Z {~Oy AmJwñVrZ ’$amar Pmë¶mMo amOoe ~m§XmoS>H$a ¶m§ZrVH«$marV åhQ>bo Amho. ¶màH$aUr ‘S>Jmd nmo{bg Vnmg H$arV AmhoV.

Am‘Xma nmeoH$m|da hëbm Ho$boë¶m ¶wdH$mbm AQ>H$, gwQ>H$m‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) : ZwdoMo Am‘Xma d ‘mOr n¶©Q>Z‘§Ìr {‘H$snmeoH$mo ¶m§À¶mda hëbm H$ê$Z ˶m§À¶m hmVmMo ~moQ> ‘moS>>ë¶mMm AmamonAgboë¶m ~oVmb^mQ>r ¶oWrb ~«oZr ’$Zmª{S>g ¶m ¶wdH$mbm AQ>H$ H$aʶmVAmbr. H$mobdm nmo{bg ñWmZH$mMo {ZarjH$ JwéXmg H$X‘ ¶m§Zr H$madmB©H$ê$Z d¡¶p³VH$ h‘rda gmoSy>Z {Xbo. Am‘Xma nmeoH$mo ¶m§Zr Amnbm añVmAS>dyZ Amnë¶mbm {edrJmi H$ê$Z ‘mahmU Ho$ë¶mMr VH«$ma Am‘XmanmeoH$mo ¶m§Zr nmo{bgm§V Zm|X{dbr hmoVr. ~«oZr ’$Zmª{S>g ¶mÀ¶m N>mVrV H$im¶oD$ bmJë¶m‘wio ˶mbm ‘S>JmdÀ¶m hm°pñn{g¶mo BpñnVimV XmIbH$aʶmV Ambo.

{X. 29 amoOr ˶mbm {S>ñMmO© {Xë¶mda H$mobdm nmo{bgm§Zr ~«oZr ¶mbmAQ>H$ Ho$br d Z§Va d¡¶{³VH$ h‘rda gmoS>bo. Xaå¶mZ, ~«oZr ¶mZo {‘H$snmeoH$mo ¶m§Zr Amnë¶mbm ‘mahmU Ho$ë¶mMr boIr VH«$ma Ho$br Amho.¶mg§X^m©V Mm¡H$er Ho$ë¶mda VH«$marV V϶ Agë¶mg nmeoH$m§oda JwÝhmZm|X{dʶmV ¶oUma Agë¶mMo nmo{bgm§Mo åhUUo Amho. ~«oZr ¶mMr VH«$manmo{bgm§Zr XmIb Ho$br Zgë¶mMo gwÌm§H$Sy>Z g‘OVo. ~«oZr ¶mZo ¶mg§X^m©VAQ>H$nyd© Om{‘ZmgmR>r AO© Ho$bm Amho. AQ>H$nyd© Om{‘Zmda CÚm {ZU©¶hmoUma Amho.

H$m¶m©b¶mVyZ XmoZ b°nQ>m°n MmoargnoS>Uo, {X. 29 (à{V{ZYr) … ‘ioH$admS>m-‘moaOr ¶oWrb Vmam Q´>°ìhbEOÝgr ¶m AmñWmnZmV {X.28 amoOr amÌr 1.30 dmOVm eQ>aMo Hw$byn VmoSy>ZXmoZ b°nQ>m°n Mmoarg Joë¶mMr VH«$ma noS>Uo nmo{bgm§V Zm|X H$aʶmV Ambr.noS>Uo nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma AmgJmd-~mX}e ¶oWrb amD$idmpë‘H$s ¶m ì¶mdgm{¶H$mZo ‘moaOr ¶oWo Vmam Q>°ìhb EOÝgr gwê$ Ho$br hmoVr.˶m H$m¶m©b¶mMo {X. 28 amoOr amÌr 1.30 dm.À¶m gw‘mamg eQ>aMo Hw$bynVmoSy>Z AmVrb XmoZ b°nQ>m°n Mmoarg Zoë¶mMr VH«$ma lr. dm[ë‘H$s ¶m§Zr {Xbr.gXa b°nQ>m°nÀ¶m Mmoar‘wio gw‘mao 30,000 én¶m§Mo ZwH$gmZ Pmë¶mMoVH«$marV åhQ>bo Amho. ¶mn«H$aUr nwT>rb Vnmg gwê$ Amho.

~oVmoS>çmV EH$ bmImMr Mmoar’$m|S>m, {X. 29 (à{V{ZYr) : nmB©H$dmS>m-~oVmoS>m ¶oWrb EH$m KamdarbH$m¡¡¡¡bo H$mT>y>Z Mmoam§Zr 20 hOma amoI Am{U 90 hOma {H$‘VrMo Xm{JZo b§nmgHo$bo. nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma ¶m g§X^m©V KamMo ‘mbH$ am‘m H$m§VmgVaH$a ¶m§Zr VH«$ma Zmo§X Ho$br AgyZ 28 Zmoìh|~abm gH$mir 8 Vog§Ü¶mH$mir 5À¶m Xaå¶mZ hr Mmoar Pmbr Agë¶mMm g§e¶ 춺$ Ho$bm Amho.

¶m KamV am‘m Am{U ˶mMr ~hrU ho XmoKoM amhVmV. Mmoar Pmbr ˶m{Xder XmoKohr H$m‘mÀ¶m{Z{‘ÎmmZo ~mhoa Joë¶mZo Mmoam§Zm Mmoar H$aʶmMr g§Yr{‘imbr. Á¶m {R>H$mUr Kambm ‘mim Amho, VoWrb H$m¡bo H$mTy>Z Mmoam§Zr KamVàdoe Ho$ë¶mMm g§e¶ nmo{bgm§Zr 춺$ Ho$bm Amho.

gmhmæ¶H$ Cn{ZarjH$ amOmam‘ JmdH$a ¶m Mmoar àH$aUmMm VnmgH$arV AmhoV.

XmoS>m‘mJ©, {X. 29 (à{V{ZYr) : gmgmobr-hoXygdmS>r ¶oWo {dÚwV Vmam§‘ܶo em°Q>©g{H©$Q>hmoD$Z CS>mboë¶m AmJrMr {R>UJr mVmÀ¶m XmoZCS>ì¶m§da (T>rJ) nS>ë¶mZo gw‘mao 50 hOmam§MoZwH$gmZ Pmbo. ˶m‘wio ¶oWrb eoVH$ar ~mimYmD$gH$a ¶m§Zm EH$m dfm©À¶m YmݶmnmgyZ‘wH$mdo bmJbo. drO ‘hm{dVaUH$S>o eoVmVyZJobobr {dÚwV^marV Vmam EH$m ~mOyZo ZoʶmV¶mì¶mV, Aer {dZ§Vr dma§dma H$ê$Zhr {dÚwVIm˶mZo Xþb©j Ho$ë¶m‘wio YmD$gH$a ¶m§À¶mhmVmVm|S>mer Ambobm Kmg {hamdyZ Zobm Amho.

gmgmobr-hoXÿgdmS>r ¶oWrb ~mim

YmD$gH$a d ˶m§Mo Hw$Qw>§~ Jobr AZoH$ df} n«M§S>‘ohZV KoD$Z XmoS>m‘mJ©-~m§Xm añ˶mbJVAgboë¶m eoVmV nmdgmir d CÝhmir {nH$ KoVAmhoV. ¶m eoVmV bmdʶmV Amboë¶m mVmMrH$mnUr H$ê$Z CS>dr V¶ma H$aʶmV AmbrhmoVr. ‘iUr KmbʶmgmR>r eoV‘m§JaOdiA§JU V¶ma H$aʶmMo H$m‘ gwê$ hmoVo. Mma-nmM{Xdgm§V ¶m ^mVmMr ‘iUr KmbʶmV ¶oUmahmoVr.

Jwédmar gH$mir 10.30 dm.À¶m gw‘mamg^mVmÀ¶m CS>ì¶m§dê$Z Joboë¶m {dÚwV^marV Vmamdmè¶mÀ¶m àdmhm‘wio EH$‘oH$m§Zm ñne© Pmë¶m d

AmJrMm bmoi Imbr nS>bm. ˶m‘wio bmJboë¶mAmJrV mVmÀ¶m J§OrZo noQ> KoVbm. gXa KQ>Zmañ˶mdê$Z ¶o-Om H$aUmè¶m§À¶m bjmV ¶oVmM˶m§Zr Ëd[aV YmD$gH$a ¶m§Zm ‘m{hVr {Xbr.J«m‘ñW VgoM YmD$gH$a ¶m§Zr KQ>ZmñWir YmdKoD$Z ‘moQ>an§n bmdyZ AmJ {dPdʶmMm à¶ËZHo$bm. ‘mÌ AmJrÀ¶m dUì¶mnwT>o H$mhrM Cn¶moJPmbm Zmhr. XmoÝhr CS>dr Oimë¶mZo YmD$gH$a¶m§Zm gw‘mao 25 V 30 nmoVr {‘iUmao ^mVAmJrÀ¶m ^jñWmZr nS>ë¶mZo gw‘mao 50hOmam§Mo ZwH$gmZ Pmbo. ¶m ZwH$gmZrMm n§MZm‘m‘hgyb H$‘©Mmè¶m§H$Sy>Z H$aʶmV Ambm.

hm|S>m, {X. 29 (dmVm©ha) : gܶmamÁ¶mV ImUr~§Xr‘wio Or n[apñWVr{Z‘m©U Pmbr Amho, ˶mbm amÁ¶mVrbVËH$mbrZ H$m±J«og gaH$ma nyU©nUoO~m~Xma Amho. ˶m§Zr ^mOngaH$mag‘moa noMàg§J {Z‘m©U Ho$bmAmho. H$m±J«ogZo n¶m©daUdmÚm§Zm n¡goXoD$Z gdm}ÀM ݶm¶mb¶mV ¶m{MH$mXmIb H$aʶmg ‘XV Ho$br, AgmJ§^ra Amamon gmIir ‘VXmag§KmMoAm‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Zr AS>dB©¶oWo ^OZ ñnY}À¶m CX²KmQ>ZH$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm Ho$bm.

¶mdoir ì¶mgnrR>mda n¶} mOnZoVo {díd{OV H¥$. amUo, {^am§oS>m gan§Mhfm© H$mZgoH$a, {ngwb} gan§M {dO¶

na~, g‘mOgodH$ àem§V XogmB©, n§MJmoHw$iXmg JmdS>o, {ZVrZ {edS>oH$a,gm¡. X¶m JmdS>o AmXr ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

S>m°. gmd§V nwT>o ~mobVmZm åhUmbo

H$s, VËH$mbrZ H$m±J«og njmÀ¶mgaH$maH$mimVrb H$mhr MwH$sÀ¶mYmoaUm‘wio amÁ¶mV ~oH$m¶Xm ImUr’$mo’$mdë¶m. ˶mbm H|$ÐmH$Sy>Zhr gmW{‘imë¶m‘wio ¶m ì¶mdgm{¶H$m§Mo

Am¶VoM ’$mdbo. na§Vw {dYmZg^oÀ¶m{ZdS>UwH$sV Jmoì¶mVrb OZVoZon[adV©Zmbm gmW XoD$Z ^mOnAmKmS>r gaH$ma gÎmoda AmUbo dJmoì¶mbm nwT>rb g§H$Q>mnmgyZ

dmM{dbo. gܶm ImU~§Xr‘wiogdmªZmM ’$Q>H$m ~gbm Amho. ¶mdoirgdmªZr ܶ¡¶m©Zo H$m±J«og njmZoAmUboë¶m ¶m g§H$Q>mda ‘mVH$aʶmgmR>r gaH$mabm nmqR>~m {Xbmnm{hOo. ˶mgmR>r ‘w»¶‘§Ìr nauH$a¶m§Zr OZVogmR>r {d{dY ¶moOZmam~{dë¶m AmhoV. ˶m§Mm ’$m¶XmH$ê$Z ¿¶mdm. ImU g‘ñ¶oda‘w»¶‘§Ìr {ZpíMVM VmoS>Jm H$mT>Vrb,Ago lr. gmd§V ¶m§Zr eodQ>r gm§{JVbo.

¶mdoir {díd{OV H¥$. amUo,àem§V XogmB©, hfm© H$mZgoH$a ¶m§ZrhrAmnbo {dMma ‘m§S>bo. gwédmVrgAm‘Xma S>m°. gmd§V ¶m§À¶m hñVoXrnàÁdbZ H$ê$Z H$m¶©H«$‘mMoCX²KmQ>Z Ho$bo. ¶m H$m¶©H«$‘mMogwÌg§MmbZ gm¡. X¶m V|Sw>bH$a ¶m§ZrHo$bo.

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) … Zwdo ¶oWo H$moH$U aoëdoÀ¶mY³³¶mZo {edg¥îQ>r A‘aZmW nm§S>o hr {dÚmWuZr OmJrM R>maPmbr. ~oVmi^mQ>r ¶oWrb {dÚmb¶mV ZddrÀ¶m B¶ÎmoV{eH$Umar hr {dÚmWuZr Amnë¶m AmB©-d{S>bm§~amo~a Zwdo ¶oWoamhV hmoVr. AmO Jwê$dma {X. 29 amoOr emioV H«$sS>m‘hmoËgdmÀ¶m Vm[b‘rgmR>r gXa {dÚmWuZr gH$mir emioV JobrhmoVr.

Zoh‘r emim gwQ>ë¶mda [Vbm ݶm¶bm AmB© ¶oV hmoVo.emioÀ¶m H«$sS>m ‘hmoËgdmÀ¶m Vm[b‘r‘wio ¶m¶bm Cera hmoUmaåhUyZ gXa {dÚm{W©ZrZo AmB©bm Amnë¶mbm ݶm¶bm ¶oD$ ZH$moåhUyZ ’$moZ H$ê$Z H$i{dbo hmoVo. emim gwQ>ë¶mZ§Va gXa{dÚmWuZr ê$imdê$Z MmbV OmV AgVmZm ‘mJyZ ¶oUmè¶mOZeVmãXr E³gàog JmS>rMm Y¸$m bmJë¶m‘wio {edg¥ï>r OmJrMR>ma Pmbr. nm§S>o Hw$Qw>§~ nydu dmñH$mo ¶oWo amhV hmoVo. EH$m‘{hݶmnydu nm§S>o H$m‘m{Z{‘Îm Zwdobm amhm¶bm Ambo hmoVo.

JmoR>m nmS>ë¶màH$aUrOm‘rZ ‘§Oya

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) …[adU ¶oWo AZwgy{MV O‘mVrÀ¶mì¶{º$Mm JmoR>m nmS>ë¶màH$aUr JwÝhmZm|Xdbobm g§e{¶V àgmX emZ~mJ¶mbm ¶oWrb {Oëhm d gÌݶm¶mb¶mZo AQ>H$nyd© Om‘rZ ‘§OyaHo$bm. ¶m àH$aUmVrb AmUIr EH$g§e{¶V {gÕoe à^wXogmB© ¶mbmhr¶mnydu ݶm¶mb¶mZo AQ>H$nyd©Om‘rZ ‘§Oya Ho$bm.

{gÕoe à^wXogmB© ¶mZoBVam§À¶m gmWrZo Amnbm Jwam§MmJmoR>m nmS>ë¶mMr VH«$ma KmQ>rdmS>m-[adU ¶oWrb h[aíM§Ð ~m|S>moB©H$a¶m§Zr Ho$no nmo{bgm§V Ho$br Amho. ¶mVH«$mardê$Z à^wXogmB© d BVam§daJwÝhm Zm|X[dbm Amho.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : bmMKoVmZm a§JohmW AQ>H$ H$aʶmV Ambobo‘hmZ§X n¶}H$a ho dminB© ¶oWrbdZajH$ à{ejU {dÚmb¶mMo(E’$Q>rEg) {ejH$ hmoVo. ˶mbm Am{U˶mÀ¶m gmWrXmam§Zm 5 {Xdgm§MrH$moR>S>r R>moR>mdbr Amho. ˶m‘wio BVam§ZmkmZmO©Z H$aUmao a§JohmW gmnS>ë¶m‘wioMM}Mm {df¶ R>abo AmhoV.

‘S>Jmd ¶oWrb àW‘ loUr

ݶm¶mb¶mV {VKmhr g§e{¶Vm§Zm hOaH$aʶmV Ambo. Voìhm ݶm¶‘yVu ZyVZgaXogmB© ¶m§Zr ˶m§Zm 5 {Xdgm§MrH$moR>S>r R>moR>mdbr.

gmIir Ho$ar ¶oWrb jo{̶CndZm{YH$mar ‘hmZ§X n¶}H$a, ‘w»¶

dZajH$ EH$ZmW gmo¶amoOr Am{UdZajH$ gw^mf Amé§XoH$a ho bmMKoVmZm nH$S>bo hmoVo. h„rMdZIm˶mZo ^aVr Ho$boë¶m ZdrZdZajH$m§Zm à{ejU XoʶmVhr n¶}H$a¶m§Zr mJ KoVbm hmoVm. Vo dݶOrdZ

hm {df¶ {eH${dV hmoVo Aer ‘m{hVrE’$Q>rEgÀ¶m gyÌm§H$Sy>Z XoʶmVAmbr. ~m§~yMmoar àH$aUmV OáH$aʶmV Ambobo H±$Q>a bdH$agmoS>{dʶmgmR>r ˶m§Zr 10 hOmaê$n¶o ‘m{JVbo hmoVo, Aer VH«$ma

«ï>mMma {damoYr nWH$mH$S>o Ho$br hmoVr.^«ï>mMma {damoYr nWH$mZo {Z¶moOZ~Õgmnim aMyZ ˶m§Zm a§JohmW AQ>H$Ho$br. dZIm˶mZo Oá Ho$bobo dmhZgmoS>ʶmgmR>r g§e{¶VmH$Sy>Z 10 hOmaén¶o ˶m§Zr ‘m{JVbo hmoVo, ho n¡goñdrH$maVm§Zm ˶m§Zm ‘wÔo‘mbmgh AQ>H$Pmbr.

^«ï>mMma {damoYr nWH$mH$Sy>Z{‘imboë¶m ‘m{hVrZwgma 2 Zmoìh|~a

amoOr ‘¶o ¶oWyZ ~m§~y ^ê$Z ZoUmamH°$ÝQ>a dZIm˶mZo Oá Ho$bm hmoVm. ¶màH$aUmV H$m¶Xoera à{H«$¶m A˶§Vg§WJVrZo dZIm˶mÀ¶m A{YH$mè¶m§ZrMmb{dbr hmoVr. hr à{H«$¶m ObXJVrZoH$ê$Z Amnbm H±$Q>a gmoS>{dʶmV,¶mdm Aer ‘mJUr XodmZ§X KmobH$a¶m§Zr Ho$br hmoVr. na§Vw ˶mgmR>r ¶mA{YH$mè¶m§Zr bmM ‘m{JVbr hmoVr.na§Vw, hm S>md ˶m§À¶mdaM CbQ>bm.

’$m|S>m, {X. 29 (à{V{ZYr) : Ho$i~m¶Hw$Q>u-’$m|S>m ¶oWo AmO amÌr 8 dm.À¶mgw‘mamg àdmgr ~g d ‘moQ>magm¶H$b¶m§À¶mV Pmboë¶m AnKmVmV drO Im˶mMoH${ZîR> A{^¶§Vm Ho$Xma JmdS>o R>ma Pmbo.

nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma {X.29 amoOr amÌr 8 dm.À¶m gw‘mamg Or.E. 05Q>r. 1437 hr qg{V¶m Xrn Zm‘H$ àdmgr~g Am{U Or. E. 05 gr. 0406 ¶m‘moQ>magm¶H$b‘ܶo Pmboë¶m ^rfUAnKmVmV drO Im˶mMo H${Zð> A{^¶§VmHo$Xma JmdS>o (32) R>ma Pmbo.

Vo H$m‘ AmQ>monyZ Kar ¶oV AgVmZm hm

AnKmV Pmbm. nUOrhÿZ Hw$Q>u ‘mJm©Zo hr ~g’$m|S>çmbm ¶oV hmoVr, Va Ho$Xma JmdS>o’$m|S>çmhÿZ Ho$arbm OmV hmoVo.

Ho$Xma ho ‘yi mo‘-Hw§$S>B© BWbo AgyZgܶm Ho$ar ¶oWo amhV hmoVo. VgoM drOIm˶mÀ¶m ’$mVmoS>m© {d^mJmV ‘mJrb {H$˶oH$‘{hݶm§nmgyZ H$m‘mbm hmoVo. H$mhr {Xdgm§nydu˶mMr ~Xbr Hw§$H$ùir {d^mJmV Pmbr hmoVr.’$mVmoS>çm©Vrb bmoH$ ˶m§Zm H$m¶©j‘A{YH$mar åhUyZ AmoiIm¶Mo. XmoZ dfmªnydu˶m§Mm {ddmh Pmbm hmoVm Am{U EH$ dfm©Mm‘wbJmhr ˶m§Zm Amho.

Xaå¶mZ, hm AnKmV KS>ë¶mda ¶oWrb

bmoH$m§Zr ~g MmbH$mbm O~m~Xma R>odV˶mbm ‘mahmU Ho$br. ‘mÌ Ë¶m§À¶m hmVmVyZgwQy>Z ˶mZo {VWyZ ni H$mT>br. ’$m|S>m

nmo{bgm§Zr ¶oD$Z n§MZm‘m Ho$bm. nwTrbVnmg Mmby Amho. Xaå¶mZ, ~gMmbH$ Xrnoee‘m© ¶mbm AQ>H$ H$aʶmV Ambr Amho.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : Xm{JZo {dH«$sÀ¶m ZmdmZo ~moJgXm{JZo {dHy$Z 34 bmI én¶m§Zm J§S>{dë¶mMr VH«$maAm°ñQ´>o{b¶mÀ¶m EH$m ‘{hboZo dmJmVmoa Am{U hUOwUo ¶oWrb{VKm§{déÕ Ho$br Amho.

VH«$ma H$aUmè¶m ‘{hboMo Zmd H$mWm[aZm {S>Ho$b AgoAgyZ dmJmVmoa ¶oWrb A‘aqgJ, hUOwUo ¶oWrb amO Zm‘H$춺$s Am{U EH$ ImZ Zm‘H$ 춺$s{déÕ {VZo VH«$maZm|X{dbr Amho.

VH«$marV {b{hë¶mZwgma ¶m ‘{hboZo ¶m {VKm§er H$i§JyQ>¶oWo {hè¶m§Mm ì¶dhma Ho$bm hmoVm. EHy$U 34 bmI én¶m§MrIaoXr ˶m§À¶mH$Sy>Z Ho$br. ho {hao Am°ñQ´>o{b¶mV Imgnmg©bÛmao nmR>{dʶmMo ¶m ì¶dhmamV R>abo hmoVo. hr ‘{hbmAmnë¶m XoemV Jobr, Voìhm {Vbm {‘imbobo {hao ~moJgAgë¶mMm g§e¶ Ambm. ˶m‘wio {VZo nUOr nmo[bgñWmZH$mV VH«$ma Ho$br Amho. ¶m àH$aUmV nmo{bgCn{ZarjH$ AZ§V JmdH$a Vnmg H$arV AmhoV.

BVam§Zm kmZmO©Z H$aUmao bmMImoa!{VÝhr dZm{YH$mè¶m§Zm 5 {Xdgm§Mr H$moR>S>r

~g-‘moQ>magm¶H$b AnKmVmV drO A{^¶§Vm R>maaoëdoMm Y¸$m bmJyZ{dÚm{W©Zr R>ma

Hw$Q>u-’$m|S>m ¶oWrb KQ>Zm

em°Q>©g{H©$Q>‘wio mVnrH$mMo 50 hOmam§Mo ZwH$gmZ

AnKmVmZ§Va ~gMr bmoH$m§Zr Ho$bobr ‘moS>VmoS>.

OZ ñnY}À¶m CX²KmQ>Z H$m¶©H«$‘mV ~mobVmZm Am‘Xma S>m°. à‘moX gmd§V. ~mOybm {díd{OV H¥$. amUo, àem§VXogmB©, {dO¶ na~ d BVa ‘mݶda. ({edmZr ’$moQ>mo)

Am°ñQ>o{b¶Z ‘{hbobm 34 bmIm§Zm J§S>{dbonUOr nmo{bgmV {VKm§{déÕ VH«$ma

AmJ bmdë¶màH$aUr nmM g§e{¶Vm§Zm AQ>H$Hw$Ç>mir, {X. 29 (dmVm©ha) : CVmoS>m©g‘wÐ{H$Zmè¶mda e°³g C^maUrgmR>rAmUboë¶m {Zb{Jar dmgo d ~m§~y§Zm {X. 27amoOr amÌr 11.30 dm.À¶m gw‘mamg AmJ bmdyZZwH$gmZ Ho$ë¶màH$aUr nmM g§e{¶Vm§{déÕdoUm© nmo{bgm§Zr JwÝhm Zm|X Ho$bm Amho.

doUm© nmo{bg ñWmZH$mMo Cn{ZarjH$AmZ§X {eamoS>H$a ¶m§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgmaVH«$maXma Am½Zob ZmoamoÝhm (36) ¶m§Zr H$m~«mbH«w$O (CVmoS>m© gmbgoV), ¶m§Zr g‘wÐ{H$Zmè¶mdaZdrZ e°³g C^maUrgmR>r {Zb{JarMo dmgo d~m§~yMo gm{h˶ {H$Zmè¶mOdi R>odbo hmoVo.

˶mbm {X. 27 amoOr amÌr 11.30 dm.À¶mgw‘mamg Wm°‘g ’$Zmª{S>g, Am½Zob ’$Zmª{S>g,’«$m§H$mo ’$Zmª{S>g, AmoabmXmo d ào‘ ¶m nmMg§e{¶Vm§Zm VH«$marZwgma AQ>H$ H$aʶmV AmbrAmho. ˶m§À¶m{déÕ JwÝhm Zm|X H$aʶmVAmë¶mMo nmo{bgm§Zr gm§{JVbo.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : ‘¶oñWbm§VarV ‘mb‘ÎmoV ~oH$m¶Xoera KaonmS>ʶm~m~V XmIb Ho$boë¶m¶m{MHo$g§X^m©V I§S>nrR>mZo ¶m{MH$mX-mambm 5 hOma én¶m§Mm X§S> R>moR>mdbmAmho. ¶m ¶m{MHo$darb nwT>rb gwZmdUr7 OmZodmar amoOr hmoUma Amho.

¶m~m~VMo g{dñVa d¥Îm Ago, ‘¶o¶oWrb H$mo‘w{ZXmX O{‘ZrV ~oH$m¶Xoera~m§YH$m‘o Pmbobr AmhoV. Vr nmS>ʶmMmAmXoe Úmdm, Aer ‘mJUr Am§Vmo{ZAmo

Hw${VÝhmo naoam ¶m§Zr ¶m{MHo$V Ho$brhmoVr. hr ¶m{MH$m ˶m§Zr 2002 gmbrXmIb Ho$br hmoVr. ¶m ¶m{MHo$V ˶m§ZrH$m¶Úmbm AmìhmZ {Xbobo Zmhr. ¶mÌwQ>r‘wio I§S>nrR>mZo ¶m{MH$mXmambm X§S>R>moR>mdbm Amho.

¶m ¶m{MHo$Z§Va gaH$maZoH$mo‘w{ZXmX O‘rZ d ñWbm§VarV‘mb‘ÎmoVrb ~oH$m¶Xoera Kam§ZmH$m¶Xoera ñdén XoʶmgmR>r gaH$maZoJmodm H$m¶Xm H«$‘m§H$ 3/1995 d

H$m¶Xm H«$‘m§H$ 02/2001 ho XmoZH$m¶Xo g§‘V Ho$bobo AmhoV. ¶m XmoÝhrH$m¶Úm§Zm ¶m{MHo$V AmìhmZ XoʶmVAmbobo Zmhr.

gwZmdUrdoir A°S>ìhmoHo$Q> OZabAmË‘mam‘ ZmS>H$Uu ¶m§Zr H$m¶Úm§ZmAmìhmZ XoʶmV Ambo Zgë¶mMr ~m~ݶm¶mb¶mÀ¶m {ZXe©Zmg AmUyZ {Xbr.¶mZ§Va I§S>nrR>mZo ¶m{MH$mXmambm X§S>^aʶmMr gyMZm Ho$br.

nUOr, {X. 29 (à{V{ZYr) : doí`mì`dgm` Mmb{dÊ`mg àmoËgmhZ{Xë`mÀ`m AmamonmImbr H$i§JwQ>Monmo{bg dm_Z ZmB©H$ d JmoqdX Jmdg mXmoKm§{dê$Õ JwÝhm AÝdofU {d^mJmVJwÝhm Zm§oX Pmbm Amho.

XmoZ dfmªnydu H$i§JwQ> nmo{bgñWmZH$mÀ`m hÔrV Mmby Agboë`mEH$m doí`m ì`dgm`mbm nm[RerKmbÊ`mV Amë`mMm R>nH$m darbnmo{bgm§da JwÝhm AÝdofU {d^mJmZoR>odbm Amho. `m àH$aUmV Jw§Vboë`mXmoKm wdVtÀ`m O~mZrdê$Z hm JwÝhmZm|X{dÊ`mV Amë¶mMr _m{hVr hmVrAmbr Amho. VgoM `m H$mimVH$i§JwQ>hÿZ åhmnemV d {S>MmobrV

~Xbr Pmboë`m nmo{bgm§~amo~aM `mñWmZH$mVrb nmo{bgm§Zmhr grAm¶S>rV

Mm¡H$erbm ~mobm{dbo AgyZ Ë`m§MrN>m`m{MÌohr KoʶmV Ambr AmhoV.

Hw$Ç>mir, {X. 29 (à{V{ZYr) : Hw$¶obr-H$mgmdbr ‘ima ¶oWo ¶wdVrÀ¶m IyZàH$aUmMm N>S>m bmdʶmg doUm© nmo{bgm§Zm¶e Ambo Amho. {X. 29 amoOr Xþnmar 2.30dm.À¶m gw‘mamg nmo{bgm§Zr g§e{¶V Am{efA{YH$mar (28, ‘yi H$mobH$mVm) ¶mbmAQ>H$ H$aʶmV Ambr.

g§e{¶VmZo JwÝhçmMr H$~wbr {Xë¶mMr‘m{hVr dmñH$moMo CnAYrjH$ bm°aoÝg{S>gmoPm ¶m§Zr {Xbr. gXa ¶wdVrMm IyZ {X.22 amoOr gm¶§. 7.30 dm.À¶m gw‘mamg PmbmhmoVm. nmo{bgm§Zr {Xboë¶m ‘m{hVrZwgma {X.23 amoOr Xþnmar 2 dm.À¶m gw‘mamg Hw$¶obr-H$mgmdbr ¶oWo EH$m {ZO©ZñWir EH$mAkmV ¶wdVrMm Jim AmdiyZ IyZ P‹mbmhmoVm.

gXa ‘¥VXoh AY©Z½Z hmoVmo. doUm©nmo{bgm§Zm {VMr AmoiI nQ>{dʶmg Vã~bnmM {Xdg bmJbo hmoVo. ‘¶V VéUr{dO¶bú‘r MìhmU (20) hr H$mgmdbr¶oWrb Amnë¶m ‘mderH$S>o amhmV hmoVr.g§e{¶V Am{ef d {dO¶bú‘r ¶m§À¶mVJoë¶m XmoZ dfmªnmgyZ ‘¡ÌrMo g§~§Y hmoVo, Aer‘m{hVr CKS> hmoV Amho. g§e{¶VmgnH$S>ʶmg doUm© nmo{bgm§Zm H$mhr gwÌm§H$Sy>Z‘m{hVr {‘imbr hmoVr. ˶m§Zr {Xboë¶mdU©ZmZwgma nmo{bgm§Zr gmnim aMyZ ˶mbmAQ>H$ Ho$ë¶mMo gm§{JVbo. g§e{¶Vmg 302H$b‘mÝd¶o AQ>H$ Ho$br AgyZ {X. 30 amoOr˶mbm dmñH$mo ݶm¶mb¶mV hOa Ho$boOmB©b, Aer ‘m{hVr CnAYrjH$ {S>gmoPm¶m§Zr {Xbr.

H$m±J«ogZo n¶m©daUdmÚm§Zm {’$VdboImUn[apñWVrda

S>m°. à‘moX gmd§V ¶m§Mr Q>rH$m

~oH$m¶Xoera ~m§YH$m‘ ¶m{MH$màH$aUr 5 hOmamMm X§S>

H$mgmdbrVrb ¶wdVrÀ¶mIwݶmbm AQ>H$ doUm© nmo{bgm§Zm

¶e

doí¶m ì¶dgm¶ àmoËgmhZ nmo{bgm§Zm modbo!XmoKm nmo{bgm§{déÕ grAm¶S>rV JwÝhm Zm|X

~Xë¶m§Mm dmX modbmXmoZ dfmªnydu KS>boë`m KQ>ZoMo àH$aU CKS>H$sg H$mT>Ê`mg d[að> dH${Zð> nmo{bgm§V gwê$ Agboë¶m ~Xë¶m§Mm dmX H$maUr^yV R>abm Amho.H$i§JwQ> nmo{bg ñWmZH$mV gÜ`m ~Xbr~m~V erV¶wÕ gwê$ AgyZ darð>d H${Zð> ¶mXaå¶mZ dmX gwê$ AmhoV. ˶m‘wio ho àH$aU XmoZ dfmªZ§VaH$mT>Ê`mV Ambo Amho. VgoM EH$m nmo{bg Cn{ZarjH$mbmdmM{dÊ`mgmR>rM m IQ>mQ>mon gwê$ Agë`mMo g_OVo. m ~XbrÀ`m^m§S>UmMr d[að> nmo{bg A{YH$mè¶m§Zm d gaH$mamVrb H$mhr _§Í`mZm_m{hVr Amho. mV ~irMm ~H$mam _mÌ H${Zð>m§Zm ~Z{dbm OmVAgë`mMr MMm© nmo{bg dVw©imV gwê$ Amho.

{dÚwVIm˶mMm hbJOunUm eoVH$è¶mbm ZS>bm

AmJrÀ¶m ú¶ñWmZr nS>bobo mVnrH$.

30goa12_Layout 1 29-11-2012 23:03 Page 1

Page 13: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012{d{dY 13

b§S>Z, {X. 29 … ñQ>ma \$b§XmO Ho$pìhZnrQ>agZMo B§½b§S>À`m EH${Xdgr¶g§KmV r__Ü`o nwZamJ_Z Pmbo Amho._mÌ, Ë`mbm Q>r-20 gm_Ý`m§gmR>r{dlm§Vr XoÊ`mV Ambr Amho. B§½b§S>ZonwT>rb _{hÝ`mV maVm{déÕ hmoUmè`mEH${Xdgr¶ gm‘ݶm§À¶m _m{bHo$gmR>rEH${Xdgr¶ d Q>r-20 g§K Kmo{fV Ho$bo.

_m`XoemV Pmboë`m X{jUAm{\«$Ho${dê$ÕÀ`m _m{bHo$V dmXJ«ñVEgE_Eg àH$aUmZ§Va nrQ>agZbmg§KmVyZ H$mT>Ê`mV Ambo hmoVo. `mdmXJ«ñV àH$aUmZ§Va nrQ>agZn{hë`m§XmM EH${Xdgr¶ _m{bH$mIoiUma Amho. Ë`mbm 20 {S>g|~a amoOrnwÊ`mV Am{U 22 {S>g|~a amoOr _w§~B©VhmoUmè`m Q>r- 20 gm_Ý`mV ñWmZXoÊ`mV Ambobo Zmhr.

nrQ>agZZo Amnbm eodQ>Mm dZSo>\o$~«wdmar _{hÝ`mV nm{H$ñVmZ{dê$ÕXþ~B© oWo Ioibm hmoVm. Ë`mZ§Va Ë`mZoEH${Xdgr¶ {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr OmhraHo$br hmoVr. _mÌ, Z§Va Ë`mZo Amnbm{ZU©` ~Xbbm hmoVm. Ë`mbm X{jUAm{\«$Ho${dê$ÕÀ`m EH${Xdgr¶_m{bHo$gmR>r dJiÊ`mV Ambo hmoVo.

B§p½b§e {H«$Ho$Q> ‘§S>imZo amoQ>oeZnm°{bgrZwgma Am°\$pñnZa J«°_r ñdmZbmQ>r-20 Am{U EH${Xdgr¶ g§KmVñWmZ {Xbobo Zmhr. ñQw>AQ>© ~«m°S> Q>r-20_Ü`o g§KmMo ZoV¥Ëd H$aob. ñQw>AQ>©_rH$a m EH$_od Zì`m IoimSy>bm g§KmVñWmZ XoÊ`mV Ambobo Amho.

Q>r- 20 g§K … ñQw>AQ>© ~«m°S> (H$U©Yma),Om°Z ~oAañQ>mo, {Q>_ ~«oñZZ, S°>Zr {~«½O,

Omog ~Q>ba, OoS>> S>Z©~°H$, AboŠghoëg, _m`H$b b§~, ñQw>AQ>© _rH$a,B`m°Z _m°J©Z, g{_V nQ>ob, Ooåg Q>oS>dobAm{U ë`yH$ amB©Q>.

EH${Xdgr¶ g§K … A°{bñQ>a Hw$H$(H$U©Yma), Om°Z ~oAañQ>mo, B`mZ ~ob,{Q>_ ~«oñZZ, S°>Zr {~«½O, OoS> S>Z©~°H$,pñQ>ìhZ {\$Z, H«o$J {H$ñdoQ>a, ñQw>AQ>©_rH$a, B`m°Z _m°J©Z, g{_V nQ>ob,

Ho$pìhZ nrQ>agZ, Ooåg Q´>oS>dob,OmoZmWZ Q>m°Q>, Ooåg A±S>agZ (n{hë`mVrZ gm_Ý`m§gmR>r), ñQw>AQ>© ~«m°S>(eodQ>À`m XmoZ gm_Ý`m§gmR>r).

H$mobH$Vm, {X. 29 … _h|Ðqgh YmoZrZo BS>ZJmS©>Ýgda {\$aH$s IoinÅ>r {_imdr AgmAÅ>mhmg H$ê$$ Z`o. \$m°_© J_mdboë`mha^OZqgJ `mÀ`mEodOr {Vgè`m H$gmoQ>r{H«$Ho$Q> gm_Ý`mgmR>r doJdmZ Jmob§XmOmMmg_mdoe H$amdm, Ago ‘V _mOr H$U©Yma gm¡a^Jm§Jwbr mZo 춺$ Ho$bo.

Jm§Jwbr åhUmbm, YmoZrZo M|Sy> diUmè`mIoinQ²>Q>çm§Mm AmJ«h H$m`_ Yabm, Va^maVr` g§K AS>MUrV `oB©b. dmZIoSo>ñQ>o{S>`_da _m±Q>r nmZogaÀ`m Jmob§XmOr{déÕKS>bo Ago nwÝhm hmoD$ eHo$b. Ë`m_wio YmoZrVgoM g§K ì`dñWmnZmZo Agm AmJ«h Yaë`mg\$b§XmOm§ZmAS>MU hmoB©b. VrZ {\$aH$sJmob§XmOm§Mm \$m°å w©bm g§KmgmR>r MmbUma Zmhr.Ë`m_wio A§{V_ g§KmV doJdmZ Jmob§XmOmbm¿`mdo. C_oe mXdbm XþImnVr_wio dJiÊ`mVAmë`mZo YmoZrgmR>r Phra ImZÀ`m OmoS>rbmq>XS>m `mo½` R>aob, Agohr Jm§Jwbr åhUmbm.g§K{ZdS>rÀ`mdoir YmoZr Jmob§XmOrV g§VwbZgmYob Aer Amem Amho, Agohr Vmo åhUmbm.

Jm§JwbrZo B§½b§S>À`m Jmob§XmOm§Mo H$m¡VwH$Ho$bo, Va maVr` {\$aH$s Jmob§XmOm§da Q>rH$mHo$br. Ama. ApídZ Am{U ha^OZqgJ m§ZmM|Sy> hiy Q>mH$Uo modbo Ago _V ì`º$ H$ê$Z

Jm§Jwbr åhUmbm, B§½b§S>À`m Jmob§XmOm§Zr gag_mam Ho$bm. Ë`m§Zr doJmÀ`m Omoamda ho gmÜ`Ho$bo. XþgarH$So> à½`mZ AmoPmMm AndmXgmoS>ë`mg maVr` {\$aH$s Jmob§XmOm§Zr doJamIbm Zmhr.

^maVr` g§K à{VAmH«$_U H$aob Am{UCabobo XmoZ gm_Zo qOHy$Z _m{bH$m qOHo$b,Agm {dûdmghr Jm§JwbrZo ì`º$ Ho$bm. AmnU_m{bH$m qOH$bmo Zmhr Va Vmo AnKmV Agob,Aer {Q>ßnUr Ë`mZo Ho$br.

nrQ>agZMo EH${Xdgr¶ g§KmV nwZamJ_Z

gm¡a^ Jm§Jwbr

YmoZrZo {’$aH$s IoinÅ>rMmAÅ>mhmg H$ê$ Z¶o … Jm§Jwbr

A°íbo OmB©ëgB§½b§S>Mo à{ejH$_mOr {\$aH$snQy> A°íbo OmB©ëgMrB§½b§S>À¶m EH${Xdgr` Am{U Q>r-20 g§KmÀ`m à{ejH$nXr{Z`wŠVr H$aʶmV Ambr Amho. {På~mãdoMm _mOr H$U©Yma A±S>râbm°da g§KmMm _mJ©Xe©H$ åhUyZamhUma Amho. OmB©ëg Ë`mbm_XV H$aVrb, Ago B©gr~rZo ñnï>Ho$bo Amho. OmB©ëgZo 54 H$gmoQ>rAm{U 52 EH${Xdgr¶ gm‘ZoIoibo AmhoV.

H$mob§~mo, {X. 29 … A{Ve¶ g§W nUa§JVXma R>aboë¶m Xþgè¶m H$gmoQ>rgm‘ݶmV ݶyPrb§S>Zo lrb§Ho$bm 167Ymdm§Zr nam^yV Ho$bo. ¶m {dO¶m‘wioݶyPrb§S>bm lrb§Ho${déÕMr 2gm‘ݶm§Mr H$gmoQ>r ‘m{bH$m 1-1 Aer~amo~arV gmoS>{dVm Ambr.

ݶyPrb§S>Zo n{hë¶m S>mdmV 153fQ>H$m§V 412 Ymdm H$mT>ë¶m. ˶mZ§Valrb§Ho$Zo 94 fQ>H$m§V 244 YmdmH$mT>ë¶m. Xþgè¶m S>mdmV ݶyPyb§S>Zo 9~mX 194 Ymdm§da S>md Kmo{fV Ho$bm.

˶mZ§Va H$mb lrb§Ho$Mr 4 ~mX 47Ymdm Aer {~H$Q> AdñWm hmoVr. AmO˶m§Mm S>md 195 Ymdm§V g§nwï>mV Ambm.lrb§Ho$Zo ¶m Ymdm H$mT>ʶmgmR>r 85.5fQ>Ho$ KoVbr. {Q>‘ gmD$Xr d Q>oÝQ> ~moëQ>¶m§Zr à˶oH$s 3, S>J ~«ogdobZo 2 JS>r~mX Ho$bo.

lrb§Ho$V’}$ A±Oobmo ‘°Ï¶yOZo 84Ymdm H$mT>V ݶPrb§S>Mm {dO¶bm§~dbm. ݶyPrb§S>À¶m am°g Q>obabmgm‘Zmdra d lrb§Ho$À¶m a§JZm hoamWbm‘m{bH$mdra nwañH$ma {‘imbm.

Ho$pìhZ nrQ>agZ

ñbmo {H«$Ho$qQ>J‘ܶo{H$drOMr ~mOr

lrb§Ho${déÕMr H$gmoQ>r ‘m{bH$m ~amo~arV

^maVmMr ~°S>q_Q>ZnQy> gm¶Zm Zohdmb {hÀ`mda V`ma H$aÊ`mV Amboë`m "ßboBªJ Qy> {dZ - _m` bmB\$ Am°Z A±S>Am°\$ H$moQ>©' m Am°Q>mo~m`moJ«m\$sÀ`m H$m`©H«$_mbm wdamO qgJ CnpñWV hmoVm.

‘S>Jmd, {X. 29 (à{V{ZYr) : ¶oWrbZd¶wdH$ hm¡er ‘§S>imV’}$ lrH¥$îU nyOZmoËgd{d{dY gm§ñH¥${VH$ H$m¶©H«$‘m§gh gmOamH$aʶmV Ambm. H$moëhmnyaÀ¶m M§Xoar Xþ{Z¶m ¶mbmdUrMm H$m¶©H«$‘ d Amo‘ gmB© ‘obmo{S>OAm°H}$ñQ´>m ho H$m¶©H«$‘ gmXa H$aʶmV Ambo.

¶m H$m¶©H«$‘mV h[a‘§{Xa ¶oWo gm§JoMoAm‘Xma gw mf ’$iXogmB© ¶m§À¶m hñVo lrH¥$îUnyOm H$aʶmV Ambr. ¶mdoir ‘mOr Am‘XmaXm‘y ZmB©H$, Jmodm ñQ>oQ> H$mo. Am°n. ~±Ho$Mo Aܶj

Cëhmg ’$iXogmB©, e‘©X am¶VyaH$a,ZJagodH$ X¶mZ§X XoD$bH$a, CÚmoOH$ {dbmgXogmB©, h[a‘§{Xa XodñWmZMo Aܶj gwhmgH$m‘V, Aܶj ‘mohZXmg ~moaH$a, H$m¶m©Ü¶jgw~moY JmodoH$a, {MQ>Urg-Xm‘moXa nr. ZmB©H$,I{OZXma-‘Zmoha bmoQ>brH$a, CëhmgaoS>H$a, emoYZ doU}H$a, Xm‘moXa {S>MmobH$a dBVa nXm{YH$mar CnpñWV hmoVo.

nyOoZ§Va lrH¥$îU nmbIr {‘adUyH${ZKmbr. {R>H${R>H$mUr ^m{dH$m§Zr ‘moR>çmg§»¶oZo ltMo Xe©Z KoVbo.

H$mUH$moU, {X. 29 (à{V{ZYr) : bmob¶o ¶oWrb lr Xm‘moXa{dÚmb¶mMm dm{f©H$ ~[jg{dVaU H$m¶©H«$‘ d 88dm dYm©nZ{XZewH«$dma {X. 30 Zmoìh|~a amoOr Am¶mo{OV H$aʶmV Ambm Amho. ¶mg‘ma§^mbm gm.~m§.Im˶mMo ‘§Ìr gw{XZ T>dirH$a à‘wI nmhþUoåhUyZ Cn{ñWV amhUma AmhoV.

H$mUH$moUMo Am‘Xma VWm H«$sS>m‘§Ìr a‘oe VdS>H$a gÝ‘mZZr¶A{VWr åhUyZ, Va PwAmar A°J«mo Ho${‘H$ëgMo {Zd¥Îm ‘w»¶ à~§YH$XodXÎm Zmam¶U AmMm¶© Img {Z‘§{ÌV åhUyZ g‘ma§ mbm CnpñWVamhUma AmhoV.

¶mdoir 1985-86 gmbr {dÚmb¶mVyZ embmÝV narjoVàW‘ Ambobm ‘ZmoO ‘Zmoha Am‘eoH$a (E‘B©) ¶m§Mm à‘wInmhwʶm§À¶m hñVo Jm¡ad H$aʶmV ¶oUma Amho. JVgmbr {d{dY ñnYm©d narjm§V CëboIZr¶ ¶e {‘i{dboë¶m {dÚm϶mªMmhr ~{jgoXoD$Z Jm¡ad H$aʶmV ¶oUma Amho.

Á¶oîR> ZmJ[aH$m§MrHo$no ¶oWo AmO ~¡R>H$

gmdS>}, {X. 29 (à{V{ZYr) :Ho$no ¶oWrb nmo{bg ñWmZH$mda{X. 30 Zmoìh§o~a amoOr gH$mir10 dmOVm Á¶oîR> ZmJ[aH$m§MrImg ~¡R>H$ ~mobm{dʶmVAmbr Amho.

¶m ~¡R>H$sbm Ho$no nmo{bgñWmZH$mMo {ZarjH$ g§VmofXogmB© ho Á¶oîR>> ZmJ[aH$m§Zm{d{dY gyMZm d ˶m§Zr¿¶md¶mMr H$miOr ¶mda‘mJ©Xe©Z H$aUma Amho. gd©Á¶oîR> ZmJ[aH$m§Zr ~¡R>H$sbmCnpñWV amhmdo, Ago AmdmhZHo$no Á¶oîR> ZmJ[aH$ ‘§MMoAܶj M§ÐH$m§V ‘iH$Uu ¶m§ZrHo$bo Amho.

nUOr, {X. 29 : Amoeob-{edmobr ¶oWo kmZXrndmMZmb¶mV’}$ "‘Zmoa‘m {Zdmg'¶oWo Xrnmdbr{Z{‘Îm {d{dYH$m¶©H«$‘ d ñnYmªMo Am¶moOZHo$bo hmoVo. VgoM dmMZ,{MÌH$bm H$er {dH$grV H$amdr¶m {df¶mda {dÚm϶mªgmR>r‘mJ©Xe©H$ {e~ra KoʶmV Ambo.¶m {e{~amV gw‘mao 30 ‘wbogh^mJr Pmbr.

˶mV H$mpí‘ar nmdgH$a,AnUm© JméS>r, à{dUm Wir,{dídOm gmiJmdH$a d gm¡å¶m gmi-JmdH$a ¶m ‘mݶdam§Zr{e{~am{WªZm ‘mJ©Xe©Z Ho$bo.¶mdoir AnUm© JméS>r ¶m§Zrg§H${bV Ho$boë¶m "^maVr¶emñÌr¶ Z¥Ë¶H$boMo Am{dîH$ma'¶m {df¶mdarb ’$moQ>mo àXe©ZmMoCX²KmQ>Z {edmobrMr CX¶moÝ‘wI{MÌH$ma {dídOm gmiJmdH$a{hÀ¶m hñVo Pmbo. àXe©ZmV‘m§S>boë¶m XrS>eo {MÌm§MmAmñdmX nmbH$, {e{~amWu Am{UCnpñWVm§Zr KoVbm.

{MÌH$bm ñnY}Mm {ZH$mbnwT>rbà‘mUo :

JQ> 1 (AmR>dr Vo Xhmdr) :àW‘-h[ae VmåhUH$a,{ÛVr¶-àe§gm hiXUH$a,V¥Vr¶-Am|H$ma noS>UoH$a.

JQ> 2-A JQ>- (nmMdr VogmVdr) :

àW‘-ema§J H$moMaoH$a,{ÛVr¶-aVre VmåhUH$a,

V¥Vr¶-H¥$VmW© hiXUH$a.~ JQ> ( nmMdr Vo gmVdr)

: àW‘-AemoH$ gmVS>}H$a,{ÛVr¶-g§Ho$V hiXUH$a,V¥Vr¶-a{jVm gmVmS>}H$a.

JQ> 3 (n{hbr Vo Mm¡Wr) :àW‘-nyd©Om VmåhUH$a,{ÛVr¶-¶e {g‘onwéfH$a.

¶m ñnY}gmR>r {dídOmgmiJmdH$a Am{U {dO¶ eoQ>‘m§ÐoH$a ¶m§Zr narjH$ åhUyZH$m‘ nm{hbo. ~{jg{dVaU gmo-hiçmV à‘wI nmhþʶm ¶mZm˶mZo ~mobVmZm gm¡. H$mpí‘arnmdgH$a åhUmë¶m H$s,nwñVH$m§gmaIm àm‘m{UH$ {‘ÌZmhr. nwñVH$m§Mr ‘¡Ìr åhUOokmZmMr ‘¡Ìr. H$boer Am{UkmZmer ‘¡Ìr H$aUmam ‘mUygZoh‘rM lr‘§V Am{U loîR>AgVmo.

ì¶mgnrR>mda CnpñWV‘mݶda H$mpí‘ar nmdgH$a,à{dUm Wir Am{U {dídOmgmiJmdH$a ¶m§À¶m hñVo {d{dYñnYmªÀ¶m ~{jgm§Mo {dVaU Pmbo.¶mdoir gd© {e{~am{WªZm Xrnmd-brMr oQ> åhUyZ nwñVHo$ XoʶmVAmbr. H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ dgyÌg§MmbZ gm¡. AnUm© dmgwXodJméS>r ¶m§Zr Ho$bo, Va dmgwXodJméS>r ¶m§Zr Am^ma ‘mZbo.

hm H$m¶©H«$‘ ¶eñdrH$aʶmgmR>r gm¡. e¡bm JméS>r,gm¡. ZrZm ‘m§ÐoH$a Am{U gm¡.amOlr gmVS>}H$a ¶m§Zr {deofgmhmæ¶ Ho$bo.

XmoS>m‘mJ©, {X. 29 (à{V{ZYr) :Vmbw³¶mVrb J«m‘n§Mm¶VrÀ¶m{ZdS>UwH$sMo {ZH$mb OmhraPmë¶mZ§Va H$mhr C‘oXdmam§Zm~è¶mM à^mJm‘ܶo nam^dmbmgm‘moao Omdo bmJbo. Zm‘wîH$sOZH$nam^d H$mhr C‘oXdmam§À¶m ‘mݶ

Zgë¶m‘wio JmdmJmdmV A§VJ©V dmXgwê$ Pmbo AmhoV.

XmoS>m‘mJ© Vmbw³¶mVrb 29J«m‘n§Mm¶VtMr {ZdS>UwH$m ZwH$˶mMnma nS>ë¶m. ‘VXmZmMm {ZH$mbnmhVm Vmbw³¶mVrb AZoH$ J«m.n§.‘ܶo àñWm{nZm§Zm XméUnam^dmbm gm‘moao Omdo bmJbo.

H$mhtZm WmoS>çm’$ma ’$aH$mZoVa H$mhrOU EH$-XmoZ ‘Vm§À¶m’$aH$m§Zr {ZdSy>Z Ambo. ˶m‘wionam yV C‘oXdma d ˶m C‘oXdmambmnmqR>~m XoUmar amOH$s¶ ‘§S>ir§Zr

H$maUo emoYʶmg gwédmV Ho$brAmho. ¶m A§VJ©V dmXmVyZ dmQ>odaPmS>o VmoS>Uo, nm¶dmQ>m ~§X H$aUo,XþMmH$s OmʶmMo ‘mJ© ~§X AmXrKQ>Zm§‘ܶo dmT> hmoV Amho.

~è¶mM Jmdm‘ܶo{ZdS>UwH$sÀ¶m nam^dmZo OwZo dmXnwÝhm C’$miyZ Ambo Ambo AmhoV.VgoM amOH$s¶ njm§VJ©V JQ>~mOr,Amnë¶m njmMm C‘oXdma gmoSy>Z{damoYr C‘oXdmambm Ho$boboghH$m¶m©‘wio dmXm§Zm Vm|S> ’w$Q>boAmho.

‘S>JmdmV lrH¥$îUnyOZmoËgd CËgmhmVAm‘Xma gw^mf ’$iXogmB© ¶m§À¶m hñVo nyOm

Xm‘moXa {dÚmb¶mVAmO ~jrg {dVaU‘§Ìr T>dirH$a, VdS>H$a ¶m§Mr CnpñWVr

{edmobrV dmMZ, {MÌH$bm {e[~a

H¥$VmW© hiXUH$abm ~jrg XoVmZm à{dUm Wir.

~oiJmd, {X. 29:(à{V{ZYr) : JUoenya ¶oWogmo‘dmar amÌr Pmboë¶m XamoS>çmÀ¶m à¶ËZmVhmUyZ nmS>V VrZ AÅ>b XamoS>oImoam§Zm {nQ>miyZAmdʶmV ¶eñdr Pmbobr dra ‘{hbm VoaoOmC’©$ Q>oar {ìhÝg|Q> ’$Zmª{S>g ¶m§À¶mdaA{^Z§XZmMm dfmªd hmoV Amho. ˶m{Z{‘Îm~wYdmar gH$mir H°$ån ¶oWrb {~eßghmD$g‘ܶo Am¶mo{OV H$m¶©H«$‘mV {X. 29 amoOrgH$mir ˶m§Mm gËH$ma H$aʶmV Ambm. ¶oWrb"COdmS'> n[admamV’}$ Am¶mo{OV H$aʶmVAmboë¶m H$m¶©H«$‘mV ehamVrb {¼ñVrg‘mOmV’}$ {~en nrQ>a ‘memXmo ¶m§Zr VoaoOm’$Zmª{S>g ¶m§Mm gËH$ma H$ê$Z A{^Z§XZ Ho$bo.

àma§^r Amë’«o$S> {~«Q>mo ¶m§Zr CnpñWVm§MoñdmJV Ho$bo. ¶mZ§Va ~mobVmZm "COdmS'Mo>g§nmXH$ am°S´>r½g ¶m§Zr Agm‘mݶ YmS>gXmIdyZ VoaoOm ¶m§Zr XmI{dboë¶m em¡¶m©~Ôbeha d n[agamVrb {¼ñVr g‘mOmbm˶m§À¶m~Ôb A{^‘mZ dmQ>V Agë¶mMogm§{JVbo. ¶mdoir ~mobVmZm {~en nrQ>a‘memXmoo ¶m§Zrhr ‘wº$H§$R>mZo VoaoOm ’$Zmª{S>gHw$Qy>§{~¶m§Mo A{^Z§XZ Ho$bo. ""AmOÀ¶mAmYw{ZH$ OJmV OoWo ‘{hbm§Zm d Aghmæ¶d¥Õm§Zm {XdgmT>diçm Mmoam§H$Sy>Z bwQ>bo OmVAmho, Aem doir VoaoOm ’$Zmª{S>g ¶m§Zr Amnë¶mYmS>gmMr MwUyH$ XmIdV ‘{hbm§g‘moa ZdmAmXe© {Z‘m©U Ho$bm AgyZ ehamVrb gd©‘{hbm§Zr ¶m KQ>ZoVy àoaUm ¿¶mdr'' AgoAmdmhZ {~en ‘À¶mS>mo ¶m§Zr ¶mdoir Ho$bo Amho.

gXa H$m¶©H«$‘mg CnpñWV Z amhÿ eH$bobo

{Oëhm{YH$mar lr. ìhr. AZ~wHw$^ma d {Oëhmnmo{bg à‘wI g§Xrn nmQ>rb d {n«¶m§H$m’«$mpÝgg ¶m§Zrhr VoaoOm ¶m§Mo g§Xoe nmR>dyZA{^Z§XZ Ho$bo.

gXa H$m¶©H«$‘mg CnpñWV amhÿZ g|Q>nm°ëgMo àmMm¶© ’$mXa amob§S> H $moWbmo, g|Q>Omogo’$ H$m°Ýìh|Q>À¶m ì¶dñWm{nH$m {gñQ>a

{Zå‘r ‘m[a¶m, àmMm¶© {gñQ>a W§J‘, g|Q> Om°Z~m{áñV MM©Mo ’$mXa ’«o$S>r amO, VgoM {¼íMZg‘mOmVrb gd©ñdr {JaJmob am°S´>r½g (hmobgob{’$e ‘MªS> Agmo. Aܶj) Q>moZr {S>gmoPm,{‘bmJ«rg {S>gmoPm, VgoM AmëH$ AbH$m{S>gmoPm, ‘mo{ZH$m bmPag, ‘m[a¶m JmoÝgmëdrg d BVa ‘mݶda CnpñWV hmoVo.

Mm§Xob, {X. 29 (dmVm©ha) …XoD$idmS>m-YmaJi ¶oWrb lrem§VmXþJm© XodñWmZÀ¶m AJ«emioVJwédmar df©nÕVrà‘mUo lr ‘wabrYa nyOZmoËgdmg ‘moR>çm CËgmhmV àma§^Pmbm. ¶m{Z{‘Îm ‘y{V©H$ma lrH¥$îU Yw‘mi ¶m§ZrV¶ma Ho$boë¶m lr ‘wabrYamÀ¶mAmH$f©H$ ‘yVuMr gH$mir 10 dm.Ym{‘©H$ {dYtgh ñWmnZm H$aʶmVAmbr. ˶mZ§Va nwOm AmaVr dVrW©©àgmX, amÌr 9 dmOVm {dœZmWZmB©H$ ¶m§À¶m gwlmì¶ H$rV©ZmMmH$m¶©H«$‘ gmXa H$aʶmV Ambm. ‘wabrYa nyOZmoËgd 29 Zmoìh|~a Vo 5{S>g|~a n¶ªV MmbUma Amho. ¶m{Z{‘Îm{d{dY Ym{‘©H$ Am{U gm§ñH¥${VH$H$m¶©H«$‘m§Mo Am¶moOZ H$aʶmV Ambo

Amho.ewH«$dmar {X.30 amoOr gH$mir

nwOm d VrW©©àgmX, g§Ü¶mH$mir 4 Vo 6n¶ªV am§Jmoir ñnYm©, amÌr 9 dm.ñWm{ZH$ H$bmH$mam§Mm ^OZmMmH$m¶©H«$‘ hmB©b.

1 {S>g|~a amoOr gH$mir nwOmAmaVr d VrW©©àgmX d amÌr d amÌr 9dmOVm Am°H«o$ñQ´>m gmXa H$aʶmV ¶oB©b.2 {S>g|~a amoOr gH$mir nyOm, AmaVrd VrW©©àgmX d amÌr 9 dm. àJV bbZm‘{hbm ‘§S>i, JUoenwar-åhmngm {Z{‘©V d àH$me Yw‘mi{X½Xer©V ‘{hbm H$bmH$mam§§Mo "J§Jw~mB©Zm°Z‘°Q´>rH$" ZmQ>H$ hmoB©b. {X. 3 d 4{S>g|~a amoOr amÌr 9 dmOVm OZmMmH$m¶©H«$‘ hmoB©b.

eodQ>À¶m {Xder {X. 5 amoOrgH$mir ltMr nyOm, VX²Z§Va Xþnmarg˶Zmam¶U ‘hmnwOm d ‘hmàgmX, damÌr 8 dmOVm nmdUrMm H$m¶©H«$‘Pmë¶mZ§Va ì¶ {‘adUwH$sgh nhmQ>oltÀ¶m ‘yVuMo emnmoam ZXrV {dg©OZH$aʶmV ¶oB©b.

‘wabrYa nyOZmoËgdmg CËgmhmV gwédmV

eoOma

Q>oar ’$Zmª{S>gÀ¶m gmhgm~Ôb gËH$ma

Q>oar ’$Zmª{S>g ¶m§Mm gËH$ma H$aVmZm {~en nrQ>a ‘memXmo d {gñQ>a {Zå‘r. S>mdrH$Sy>Z {JaJmob am°S´>r½g,{‘bmJ«rg {S>gmoPm, {dÝg|Q> ’$Zmª{S>g, ’$mXa amob§S> H$mo¶bmo, ’$mXa ’«o$S>r amO, {gñQ>a W§J‘, bwB©g am°S´>r½g,‘mo{ZH$m bmPab AbH$m {S>gmoPm d BVa.

{ZdS>UwH$sZ§Va XmoS>m‘mJm©V "H${dËd'

dmX-{ddmXmgàma§^

30goa13_Layout 1 29-11-2012 23:37 Page 1

Page 14: 30 Nov 2012

ewH«$dma, 30 Zmoìh|~a 2012ñnmoQ>©g² 14

Zdr {X„r, {X. 29 … _w§~B© H$gmoQ>rV maVr` g§KmZo_mZhmZrH$maH$ nam^d ñdrH$maë`mZ§Va g{MZV|Sw>bH$aZo maVr` {H«$Ho$Q> g§KmÀ`m {ZdS> g{_VrerAmO MMm© Ho$br. VgoM Amnë`m Iam~ \$m°_©~m~VVgoM g§KmÀ`m nam^mdm~m~V Xþ:I ì`º$ Ho$bo.

EH$m d¥Îmdm{hZrZo {Xboë`m d¥ÎmmZwgma, g{MZZo{ZdS> g{_VrÀ`m gXñ`m§~amo~a MMm© Ho$br. _mPrH$m_{Jar Iam~ hmoV Agë`mMo _mÝ` H$arV {Xb{Jarì`º$ Ho$br. VgoM _mPr H$m_{Jar Iam~ hmoV AgyZ,{ZdS> g{_Vrbm dmQ>bo Va _bm g§KmVyZ dJiÊ`mV`mdo. m~m~VMm {ZU© KoÊ`mg AmnU ñdV§Ì AmhmV,Aem eãXmV g{MZZo g{_Vrbm H$idbo Amho.Xaå`mZ, g{MZ V|Sw>bH$aMr H$mobH$mVm d ZmJnyaH$gmoQ>rgmR>r g§KmV {ZdS> H$aÊ`mV Ambr Amho.

{Zd¥Îmr gñnoÝg Mm¡Ï¶m H$gmoQ>rV CbJS>Umag{MZ V|Sw>bH$a Ho$ìhm {Zd¥Îmr KoUma, `m

_wÚmdê$Z Xoe^amV MMm© gwê$ Amho. Joë`m H$mhr‘{hݶm§nmgyZ Iam~ \$m°_©‘ܶo Agboë¶m {H«$Ho$Q>À`m`m X¡dVmÀ`m {Zd¥ÎmrÀ`m MMmªda AZoH$m§Zr Amnbo{dMma ‘m§S>bo AmhoV. H$mhtZr g{MZbm WoQ> g„mhr{Xbobm Amho. ~aoMXm Am§Vaamï>r` IoimSy> H$ma{H$XuÀ¶mgdm}ƒ ñWmZr AgVmZm {Zd¥Îm hmoVmV qH$dm {Zd¥ÎmrÀ¶mjUmgmR>r Ë`m§À`m gdm©V AmdS>Ë`m _¡XmZmMr {ZdS>H$aVmV. B§½bS>{déÕ gÜ`m gwê$ Agboë`m_m{bHo$Vrb eodQ>Mm H$gmoQ>r gm_Zm ZmJnwamV hmoUmaAgyZ `m H$gmoQ>rV g{MZÀ¶m {Zd¥ÎmrMm gñnoÝgCbJS>Ê`mMr eŠ`Vm dV©{dbr OmV Amho .

Ad¿`m OJmbm \$b§XmOrZo OmJodaM pIidyZR>odUmè`m g{MZÀ`m ~°Q>_YyZ gÜ`m Ymdm {ZKUo ~§XPmbo Amho. {H«$Ho$Q> n§{S>Vm§Zr AmOr-‘mOr IoimSy>§Zrg{MZÀ¶m {Zd¥Îmrda ~arM MMm© Ho$br. {d{dYd¥Îmdm{hݶm§Zr 24 VmgM Zìho Va EHo$H$ AmR>dS>mg{MZÀ¶m {Zd¥ÎmrÀ¶m MM}gmR>r Kmb{dbm Amho. gÜ`mgwê$ Agboë`m B§½bS> {déÕÀ`m H$gmoQ>r _m{bHo$VAh_Xm~mX Am{U Ë`mZ§Va _w§~B© H$gmoQ>r_Ü`o g{MZgneob An`er R>abm. Ë`mVM _w§~B© H$gmoQ>rV^maVr` g§Kmbm Xmê$U nam^d ñdrH$mamdm bmJbm.Ë`m_wio nwÝhm EH$Xm g{MZÀ`m {Zd¥ÎmrMm _wÔm EoaUrdaAmbm Amho. dmT>Vo d` Am{U Ymdm§Mm XþîH$mi m_wiog{MZZo {Zd¥Îmr ¿`mdr, Ago _V ì`º$ Ho$bo OmV Amho.

XþgarH$So> g{MZZo _ZmMm H$m¡b ¿`mdm Am{U hm H$m¡bKoD$ZM {ZU©` ¿`mdm, Agmhr gya ì`º$ hmoV Amho.gwZrb JmdgH$a , ZdÁ`moVqgh {gÕÿ , amhþb ÐdrS>,H${nbXod, g§O¶ ‘m§OaoH$a AmXr IoimSy>§Zr g{MZbmào‘mMm g„mhr {Xbm Amho. ˶mMm ~mb{‘Ì {dZmoXH$m§~irhr g„m XoV Amho. Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q>H$ma{H$XuV eVH$m§Mo eVH$ nyU© H$aÊ`mgmR>r EH$meVH$mMr Amdí`H$Vm AgVmZm, g{MZbm Vo nyU©H$aÊ`mgmR>r XmoZ dfmªhÿZ A{YH$ H$mbmdYr bmJbmhmoVm. Ë`mdoir AemM MMmªZm CYmU Ambo hmoVo.‘hmeVH$ gmOao Ho$ë¶mZ§Va g{MZMr ~°Q> nwÝhm å¶mZ

Pmbr AgyZ, H$mobH$mVm H$gmoQ>rV Vr Z Mmbë¶mgZmJnya H$gmoQ>rV g{MZ {Zd¥ÎmrMr KmofUm H$ê$ eH$Vmo.

gÜ`mÀ`m B§½bS> {déÕÀ`m _m{bHo$Vrb Mm¡Wm dAIoaMm H$gmoQ>r gm_Zm ìhrgrEÀ`m Om_R>m _¡XmZmdahmoUma Amho. `m gm_Ý`mVM g{MZ {Zd¥Îmr OmhraH$aob `m~m~V eŠ`Vm dV©dÊ`mV `oV Amho.g{MZgmR>r ho bm^Xm¶r Amho. g{MZZo ¶m ‘¡XmZmdaghm eVHo$ H$mT>br AmhoV. mVrb nmM H$gmoQ>r VaEH$ EH${Xdgr` gm_Ý`mVrb eVH$ Amho. Aem ¶mbH$s ‘¡XmZmda g{MZ Ymdm§Mm nmD$g nmSy>Z {Zd¥ÎmhmoUma, Aer MMm© a§JV Amho.

... Va _bm g§KmVyZdJimdo … V|Sw>bH$a

"n§Q>a' nm±qQ>J {Zd¥Îm{gS>Zr, {X. 29 … Am°ñQ>o{b`Z {H«$Ho$Q> g§KmMm _mOrH$U©Yma d _hmZ \$b§XmO [aH$s nm±qQ>J mZo AIoaH$gmoQ>r {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr Omhra Ho$br Amho. YmdmH$mT>Ê`mV gmVË` Zgë`mZo d Iam~ H$m_{Jar hmoVAgë`mMo H$maU gm§JyZ nm±qQ>JZo Amnë`m 17dfmªÀ`m H$ma{H$Xubm AIoa {dam_ {Xbm Amho. gÜ`mAm°ñQ´>o{b`m-X{jU Am{\«$H$m `m§À`mV H$gmoQ>r_m{bH$m gwê$ AgyZ, nm±qQ>Jbm {Vgè`m H$gmoQ>rgmR>rg§KmV ñWmZ {‘imbo Amho.

nm±qQ>JZo H$gmoQ>r {H«$Ho$Q>~amo~M Q>r-20Am§Vaamï´>r` {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr Omhra H$mobr Amho.AmnU ñWm{ZH$ {H«$Ho$Q>, àW_ loUr d brJ {H«$Ho$Q>gm_Zo IoiUma Agë`mMo åhQ>bo Amho.

Amnë`m {Zd¥Îmr~m~V nm±qQ>JZo {Q‰>Q>ada {Q‰>Q>Ho$bo Amho H$s, _mPr _mJrb EH$ dfm©nmgyZ H$m_{JarIam~ hmoV Amho. _mÂ`mH$Sy>Z nwaoem Ymdm hmoVZmhrV. gÜ`m gwê$ Agboë`m X{jU Am{\«$Ho${déÕH$gmoQ>r _m{bHo$V _mPr H$m_{Jar EH$m Am°ñQ´>o{b`ZIoimSy>gmaIr hmoV Zgë`mMo _bm dmQ>Vo. åhUyZM_r ñdV: {H«$Ho$Q>_YyZ {Zd¥Îmr Omhra H$arV Amho.

`mgmR>r _bm {ZdS> g{_VrZo {Zd¥Îmr KoÊ`mggm§{JVbo Zgë`mMohr [aH$sZo ñnï> Ho$bo Amho.

Am°ñQ>o{b`m Am{U X{jU Am{\«$Ho${déÕ gÜ`m_m`XoemV H$gmoQ>r _m{bH$m gwê$ Amho. n{hë¶mXmoÝhr H$gmoQ>r gm‘ݶmV nm±qQ>Jbm Ymdm H$aVmAmë`m ZmhrV. Am{\«$Ho${déÕÀ`m {~«ñ~oZ_Yrbn{hë`m H$gmoQ>rV Vmo eyÝ`mda ~mX Pmbm hmoVm.Ë`mZ§Va E°S>boS> oWo Pmboë`m Xþgè`m H$gmoQ>rV VmoAZwH«$_o 4 Am{U 16 Ymdm§da (XmoÝhr S>mdmV{Ì\$im{MV) ~mX Pmbm hmoVm. 167 H$gmoQ>r gm_ZoIoibobm nm±qQ>J Amnë`m H$ma{H$XuV Xþgè`m§XmMXmoÝhr S>mdmV {Ì\$im{MV Pmbm hmoVm. Ë`mMdoirAmnbo gdm}Îm_ {Xdg g§nbo Agë`mMr OmUrdhmoVmM {ZdS> g{_VrZo Z gm§JVmM nm±qQ>JZo {Zd¥ÎmrOmhra Ho$br Amho. {deof åhUOo, Am°ñQ´>o{b`Z{H«$Ho$Q> ‘§S>imMoà{ejH$ {_H$sAm°W©a `m§Zr [aH$snm±qQ>J _hÎdmMmIoimSy> AgyZ, Vmo

Amåhmbm B§½b§S>{déÕ hmoUmè`m A°eog_m{bHo$gmR>rgwÕm hdm Amho, Ago XmoZ {XdgmnyduåhQ>bo hmoVo. Varhr 'n§Q>a' [aH$s nm±qQ>JZo nm±qQ>JZoAmnbm {ZU©` Omhra Ho$bm.

38 dfm©Mm nm±qQ>J Am°ñQ´>o{b`mgmR>r 167H$gmoQ>r Va, 375 EH${Xdgr` gm_Zo Ioibm Amho.VgoM 17 Q>r-20 gm_ݶm§gmR>r ˶mZo ¶moJXmZ {XboAmho.

nm±qQ>JÀ`m H$gmoQ>r H$ma{H$Xuda EH$ ZOa gm_Zo : 167, S>md : 285Ymdm : 13366, gdm}ƒ Ymdg§»`m : 257 gamgar : 52.21, AY©eVHo$ : 62eVHo$ : 41

30goa14_Layout 1 30-11-2012 00:47 Page 1