2007 LaRetorica Santillana

of 28 /28
La retòrica Santillana

description

La retorica y sus estudios

Transcript of 2007 LaRetorica Santillana

 • -~I--

  La retrica

  Santillana

 • Xauier Laborda GilTabucnca (~rdg{)....sa. 1\)')') . 1)( 1(:10 1' r n Filnlogia Rom nica

  pt."r la tmversn ar dt" Ib n:d o na ( 19M1), t~ prnft~"'lrth-l Departamen t de u ng:-OIl'. lIt" la lnivcrsita t lIt' Ran....kma i dc IT-.cola

  d'Expn-el Carme: Aymc:rk h dc I"Ajunumtm de Ba rce lon a.ll a estar catedrauc de llengua i literatura e:-.p:mp)lt~ a rcn-cnvamcnt secunda ri.

  l la ~-va activitat doc ...1lI i de recerca ..... centra en It~ rcc-, dt" la hi:-ol riade la ling :-.ti

 • La retricaXavier Laborda Gil

  Resum111 n'trica s l'ari cie raonar: l rnt c/epersuadir tandtort

  en 1111 entorn pbltc i d'aconsellar els intetocutot:x (/ 'UIl ell -tnrn s(K";a! (} prrat. I en el seu naixement ala Grcia clssicahi ba 1I1U1 descoberta formal i 1111(1 deset/he/ta ;c1('(JIj)~ica.Aquesta extrctorc/,,,iu conjunck) !Jol explicar la ,-mi cie /aRrtlll n1)(',nls.s; de {li rotrica. CfJlu/J0I111 una n1J(',ulssi6cientfica, tI(("s ,!ue s el primer moc/e/ que interpreta la pm-tllIn :; discnrs ra . Ta mb. i moll (~/)(''(: ;tl lm{'W. constitueix elsfonaments de kt pohticu i t/e /a democncia .

  Di us t/tu/llest marc. {lI/e (,lIlrellar.;a bistinia prctiquesconn ntcatres. discorren les apw 1aciu1ls dels ,i!01"'S . \ 'a l a dirf/'te /a ret rica permet construir fi /UI !H.-'1-:.1x'c:t;nl cOlI/ple." ,qut' ap/l'Ra contribucions de d il 'ers!'s disciplilles de la l.iuJ. i i fe-ttca i ,!l/e considera les facetes de la CUIIIHlIicaf !nh/ica iinterpersonal. Trobem (/(juf dements de la .f/lolo!!.ia. Tantro-! Jf)lup,ia IiIlJ. f'i ,:..ti ca. la semitica i la lillgiifslica {1!llicada aTcnscnvantcnt, H1/ aquesta condlcki ntnltidisciplinria s 'asso-leix unet j )(,/V )('Ctif '(/ di1l1l1ica i eSj)('nJlUldfJra. (1 IIf 'jJf)1 cknmrnores i-tes d l.'Sllfdi i dlljJ/ict/ ci() t/ les jnclhllfes ducents i ( I Io -les les actirttats Cu1I11111:alin's.

 • ndex

  11 1..1 c ivil itzaci retricaFJ Glossa de nocions11 L'orat ria. descoberta ideolgica

  3 .1 Publ icitat de la paraula

  3 .! Educaci i formaci dels ciutadans

  11 LI prosa i l'argumentaci. descobertes formals4 .1 LI invenci de la prosa

  -t.z Argumentaci . Aristtil i );1 sofistica

  11 Eb principis dc la comu n icac i persuasiva:; .11Principi processal:;.2J Principi s ruaconal

  :;..-\] Principi provatori

  li Retrica interpersonal[

 • D t -NIlUi.IN I]

  U.'l,...,....'lpUCD ~lpl:P.J(1.J.'llll! eun.p r:!J'CJ~O!JOI"!lI "l:1.'lP uI:d J.'ld .'l).Xl !qo WI".l ! ~1:1I " IU .1WnJI"U! ! "lll:iU!l Uo.l ..n .l.. p ua "~lJo:i!.\! nou Ur.I'.'l!l"!.I0" EWr'..I:ioJd joanb Ir.XOll :.wd "~--I

  u .'l.....udx.'l !l15 onb ..uoer ...11J;)d l11,'Hi.UUO.l ! SJ ll)

 • dent i molt ncgal i\ a. El re sultat C:S q ue els sofistes ha n q uedat etiq ue tats com a gr.lllSnu-sm-s (un inici d ogis), per que dc safortu nadamcm van esmerar la seva savcsapds c am ins pretesament torts dd relattvsme Ci una conclus ncgauva ). En aquest ju-dici histo riogrfic IlO es pn- n en constderact els tres g rans mrits seus: la insl itlll'ieducativa . el metallenguatge dc la re t rica i ulla filosofia antropolgica.

  El!" soli slc.'!" aponc.n una critica radica l dc: totes l(;"s creences. en nom d 'una ra nu-to-dicl i exigent . Establexcn el principi de Ja relativitat deb, conetxemems. Donen im -puls al ractonaltsmc i a l'escepticisme. ales q ue postulen una filosofia q ue no revelasin que r.IIUU i prova. ! promouen una filosofia poltica que nodreix i condiciona lesproduccton.. dc.' Pl:lt i Ari!"tillil.

  l'I u I{H I!I{H . t

 • 2 Glossa de nocions

  ()Uin... ... n e l... ('OI1I..'(.'pl

 • mbit d ' intercanvi. L' mbit d'in te rcanvi , que pot ser interpersonal. socia l i ns ttu-clonal. s correlati u als entorns ora ls de la conversa, l'entrevista i l'a l-locuci. Ltntc r-canvi interpersonal es produeix com a conversa . s espontani i informal, i esta ble ixrelacions d'igualtat entre els inte rlo cu tors . L'interca nv i social es dna en l'e ntrevistaconsultiva, condicionada pels m is i la situaci dels parlants. L'in te rcan vi lnstlt uclonales mani fest a e n al-loc uc ions, d iscurso s p blics q ue estan paut ats i re sult en formals.

  Conversa . En torn comun icat iu oral. interacti u , espontani i in form al, l'estructura delqual s l'Intcrcanv ltngistc -mt ua mc-nt sat isfactori- a part ir d e torns dc paraula.

  Entrevista co n s u ltiva. Entorn oral de comunicaci , d 'ex press i estnd ard i cstruc-urra p lanificada, q ue tS p rodueix en u n mbit d'in tercanvi social , e n el qual els int er-lo c uto rs act uen d 'acord amb ro ls i amb pro p sits nsrrume ntafs.

  Al-locuci . Entorn o ral dc coruuncac formal i mo lt planificada propi d 'un mbitd'tnrcrcanv institucional, i del q ual la retrica distingeix els g neres pblic s del d is"c u rs judicial , espectacu lar i deliberatiu.Gneres pblics . L'allocuci , di scurs pblic estud iat per la retrica , consta dels ge-nen-s judicia l, espectacula r i delibe-ratiu: a) judi cial, q ue tract a d e la d efensa o acusa-ci so bre fet s del passat: b) espectacular o g nere dl' l'ex hibici re t rica que elOg i;1 olTIlSUr.1 u n assumpte , per tal d'aconseguir l'adhesi del p b lic ; e) deliberat iu o gne-a' del debat parlame nt ar o ent re gent d ' un g rup , que cons isteix a proposar acords.

  Patrons. :\'lot lles o formes p rotot piques d'organitzaci dels discursos. que con for-mcn els principals i m s comp lexos recu rsos comunicat ius en t re els parlants: a) eld escript iu , que reflectei x com sn les coses; b ) l'arg umcntatu. que explica le s o p i-nions sobre les cost.' s o per q u Ics coses sn com sn; l') el na rratiu. q ue rc ffcctcxqu passa al m n i qu ran els sse rs: d ) el d irec tiu , q ue reflecteix la voluntat q ue elsal tre s fac in quelcom o q ut.: Ics coses sig uin d'u na manem d eterm in ada ;e) l'exp ressi u,qUl.' rcflcctc x Ics re acc ions emoc ionals da vant les COSl.'S o els esdeven iments.

  Narraci . Dels patro ns di scursi us , la narraci s ci q uI.' n..-cctcx qu passa al mn iq ue fan els sse rs. Le s modalita ts narratives pode n ser fic tcies o vc ric hqucs. co rn lanov el -la. el conte i l'acudit (fc ticcs) o la His tria, la no tcia de premsa o l'an cdota(vc richqucs). M s cspccicament , la na rratologfa o teoria de la na rraci so st que leshst ncs exploren els lmits d e la realitat i de la legitimitat , i q ue for malment estancons tituts pels s is clements dc l'actor (personatges). l' acci (esdcven tmcn ts). la me-ta, l'csccna r t. l'Inst rumen t i el problema. El problema consisteix en l'exsrnca d 'undeseq uilibri entre el s altres e lements, i p lan te ja qestions d l legi timitat i de va lo rsmora ls.

  Argu mentaci . Del s patrons discursius, l'argurnen rac s e l discurs que ex p lic a ijustifica Ics opinions sobre les co ses o la ra per la q ual les coses sn d 'una dctcrmt-nada mane ra . Arg umenta r s adrear a un interlocutor un argument, s a dir, u na bonar..I pe r fer-f admetre un a con cl us i o incitar-lo a adopta r uns comportaments ad e-q ua ts. ll n d iscu rs argumcntatu co ns ta d 'u na premissa o afi rm aci acceptada . i d ' unconj unt de T:IOnS,o llc de pas, q ue condueixen a un a conclusi.

  El LIRFU!Un

 • 3 LJoratriaJdescobeJ1aideolgica

  L a llL'~col)t'r l a i cunsrn ucx com u n terri tori d in m ic. emps pvr la implantaci d 'Ullmodel mcrc.uu ths ta.uus va lors rn e.. individ ual ...tes Ull rg im dcmocruc. t..... Ull espasocial en conf'lcu-. pt:rt qUI: li' com a forces equtlbraores t1o:'> princ ipis polu lcs: lasmwm;lI i la ;st'K"r;a. Enrere Iu quedat la monarqu ia. un poder que comport a la do..mtnaco d'un clement sOl:ial :,>ohrl' l'I ... altres i qUl" es conside ra dc...truct u . lla retricade-envolupa un paper fonamental . La retonen . com a exp re ....i dl' la lliberta t d c: laparaula - ndd uci x vtortara (;arJ\l:IIi- . :'o 'oposa a rexcrcct autori tari de! poder-( I l)HH: 19). 1.;1vida polit ica l'~ manifesta expressament i p blica corn a co nte sa d col..g ca . jn ilO l'~ l'espasa l'Instrument prima ri del po der sn la pa raula . I res garanucsconstttuciouab dd regim democrtic sn ducs. E.... t cunt a primera garant ia la g ual uudavant la IId o i.wlJw1I1itl . 1aS~(Jdada a aquesta hi ~s la isegorta. la ig ual tat en I ll~ d c laparaula da vant l'a ssembleu del poble .

  .i ,1 Publicitat de la paraula

  b. public-itat () 11a11l r:1 pblu'a dl' les lle ts uix com dc les di"'l.'ussions poluqucs s n I"condici primera del model dcmocrc. ! la rctorca s ltnstrunu-m nece ssari per Icrrealitat aquest espai pblic dc la polis. Saber debat re o jutjar, saber di scut ir i lkl'ldir'tlln capacat-, l's'ot' nd ab I}l'r al ci utad dAn-nes. perqu ell democrcia:a) qui Il' l'oportuni tat de: parlar en pblic ha d e cultivar el ~e:u tale-nt:b) men tre (jUl' d:-- alt res s'ent renen p e:r comprendre. crit ica r i upn-cia r, ja que al final

  !l'1I1 de: vot ar .Els o r:tdors han d e for jar l'I :--ell cartsma. :-- a d ir ulla Ima tge p blica influent. El cu rb-ma fa que l'allllil'l1l'ia accept l'I po der de l pcr-onntgc mit jan an t la denu cucl am b

  L~ U-lII1IU D

 • les SC."\'C."S caractcrisnques pe rsonals. q ue pouen ser lhuhili tnt social. ci sen}' o la s lm-p.na . El c lrisma substnucx la tradici com a fo nt dc.' poder;q ue C."S tra ns met per suc-eessi hcn-d rta o privilegi dc casta.Aix d o nc s, ci reconcxcmcm p blic dc la pe r-sona cansm cn consrnucix ci subjecte com a pcrsonaltat i tamb corn a autoritatlegnl. l'a t:11 q uc el p rocs sigui vlid cal seguir els procediments electius que detcr-mina l'usscrnblca.Alcsho res l'i pot uc esdev un superior en la [ernrqua social: t kgi-tinutat i ti' poder,

  Val ;1 di r que l'i dret a parlar en pblic s un dret ambivalent . Si b s molt importantet principi que tot hom tingui dret a la paraula.aix nom s s f;ll"tihk si c.'s donen dc-te rmtnades condcons que afavoreixin la igualtat dc condtcons dels ciutadans en lacontesa polirien . \(Iul'stl's condicions sn les que promou l'ensenyament . la patdeia.tal i com proclamen i posen en prctica els sofistes. Per al filsof Emilio Llcd, limitarla ;S('go,.;a , .d dret a la paraula, en el sentit de lliberta t d'expressi . i's una trarnpa-.ConsilkT.I l llll' ixi> signilk'; una vimphficaci aberrant . I expressa el seu judici ambu n q uiasme adm irable: . ;\Jo es tracta que puguem dir el que pensem. sin el fet dcpen-etr allil quv dicm -.

  lla man era d 'ss(:gur.lr aquesta igualtat davant 1:1 paraula i's mitjanant lcducac . L'a-pologia d l' r l'dllCKi')wmbla una obvietat suprflua nvu en dia , at s que des de finalsdel s. XIX l'es(:olaril:/.:Ki universal i gratuta dels infants i's una comesa dc l'Estat . Per1;1 llavor filo sillk a d'aquesta rea litat contempornia e n educaci porta la signat uradels sofistes. Els softstcs.com a professionals de la tm el-l g n ca - sc:go ns l'etimologiad el n-rmc- . sn n n-l-k-c tu als i professors. 1.:1 seva contribuci s tan nova i inauditaque provoca reaccions m olt int e nses i confro ntades en e ts Sl'US conciutadans. Per u napart desperten molla ex pectaci d avant la no ve tat i l'xit del.. scus ensenyaments:pc r l'altra. p rovoquen host ilita t ver.. els d scut d ors i e ls cspcrns massa subuls.Tamb sn mot iu d'e..cndol pe r la prosperi tat de Ics seves fortune, i encara m s pa la crir-ca radica l dt." la Ir.ldid .

  [ 11Educact j formac i d e ls ciutadansPe r sobre d'aques ts csdcvcninu-ms hi ha la ferma c o n tri b uci d e la re trica a l'cdu-cacl . 1':1 retrica const tnwi x la mateixa Idea dc l'educaci com ; dimensi p blicad 'igu alt at pol itca i dc progr s cultural dels ci utadans. Com indica Roland Bart hes, lavertadera n-t r tcn , ulla pslcagogla -. u na formaci d c les persones mit jan ant la pa-mu la. Aquesta formaci. -cxigc tx un saber to tal , desntcrcssat , ge neral - (BarthcsI970 :tJ2 ) . Pn als qUl' professen la ling stica tamb s rellevan t considerar la rc t r cacom a model civic qUl" g tm n l'entorn del discurs.Tenim u na sintcs d c: to t plegat , dcl\'a lor d

 • ta ls a An-n vx a la wgona un-itat del segle l' :I.C pe r impart ir les St..H'S ensenyances.Toti 1:1 d in 'rsit:u dels seus origens. tenien una p regona afinita t fllosflca . Eb sosn-scxcct-hcn pt' r !t's st..ns mvesngaclons d'estil i discurs.mostraven Ull esperit posnvs-ta i aplicaven ulla p resentaci dialctica dl: !t's qestions. I la se";1 prunera comrbu-d l's la se\'a prctica dc l'ensenyament . Fins Have rs l'educaci t..slal'a circumscrit a;lb ar tstcrutcs . ut.. eren ensin"lr.tls mitjanar t'her ncia i l 'exemple. Per t. b so fistt..sexcrcctxvn t.k mestres. El seu propsit s ensenyar a parlar en pblic. a defensar lesidt..TS davant l'as~'mhk:1 del poble o el tribunal. I c-tablexcn una rdat'i ntima entrela Tt:'IIlriCI i la poluca . Com Interpreta Romilly, -la ret rica i la poliuca van estrt..lament J1igat.ks.t'sst..nt l'objecte de la primera arribar a la sc.:gona i proporconar-t totesks armes pera atx- (Rotuillv 19M:.!.!) . I encara afegeix Rornillv que -l'art de: decidir-

  ~. un mateix i ncon..ettar el altres de-can-a sobre la compcr ncta per argumentar-. Endefinitiva . l'I nou ensenyament del-, ..ostes exbbcix uno! aud cia i una pt.:T..picadao m..id(T:lhks, I~.. el judici de Romilly que s'expre....a ;1 conrnuact .

  \'okr en.....-nyar la virtut polittca . el judici i 1:1 clartvidnca j:1 era en si unagran audaca.pcro voler extreure tol aix d 'un enscnvamcrn de l'art dc l'ora-IIlria t.."T:1 encara m s auda -. (Ro millv 19HH:(7)

  La dt..st'oh(T!:1 it.kolilJ.:ka dd....osres s brandar l'Is principis de la Jaitieill . l't..dm.l-cio. En el .....-u rcmp... pcr.I'educac s encara una n-ulitut desconeguda: i LOS una n-a-Jit:1I qrnr . en ser plantc:j:1l1:1 pblicament com a nova nstttucto. desferma ulla viva po-li-mica. Slm ('Is principis q ue. tran.....-orreguts els ......g k s, doten la ciutat d 'una instituci quv ha fi-t fo rtuna.t'escola.Poden e nsenyar-se els mrits? poden aprtndn.:'s? Comprern , l'cnscn vament qut.. l'her ncia? En aquests termes flua e l ddl:lt cmrc l'Is au-ne-so~ . dubto so -, encara entre la concepci aristocrtica . socalmcm dctvrminisra. i lalOllt.TpC... i dcmocruca . dinmica i esperanadora . Pe r a blK'r.Itt.."~ 1:1 conducci dc le..P('TSOlWS n TS l'cxccllucia ret rica requereix la combnaco de Ire s facto rs: p rune ra-ment l'cnscnvamcm . cu ~t.."J.:tm lloc ci vessant informal clc les aptitud .. nat urals i, final-ment . Ull cum-nanu-m prctic . Pe r a l'ensenyament i la p r ct ica. s a d ir. e l p rimer ite rce r factors.valen entorns adients d'aprenentatge. t.. d'aquesta manera. tot recoma-nant fo rma(' j', u-orleu i cnsnsrrar ncm pretk. (jU(' la p a ir/l'ili resul ta coronada.A 1:1 t r.td id llat ina t.."S 1r.IllS11w t fjjd men t la conl"l'pd d sIJc r.lle.... Cicer co nsic.!t'r.t

 • 4 La prosa i l'argumentaci)descobel1es formals

  L Ol n -torica :o- Ulla descoberta ideolgica que t's fonamenta ell la descoberta for-ma) de: l'argumentaci. Com a d isciplina de la C0I11Uni(.-3(." persuasiva . la formulaci dl' la Hc.: tilrk"; suposa u lla descoberta formal . :\1s exactament , s u na doble desccber-la for mal : la d l" la prosa i la dc les (.';IU:-tt.'S persuasives.

  ~ l.a tuve nct d e la prosaEn p rime r lloc . hi s la descoberta de la p rosa com a g ncn- discursiu ljuc cxcclleixpe r la seva cloqnca. Els sofisll' S -G rgles. en cspccal- equiparen la prosa al gnered e la poesia . q lle ns aleshore s havia estai l'nica forma cxp rcsstvu dels concxemen ts lucrar i losoflc. Equipa ren la prosa a la poesia i distingei xen la p rosa com apa tr discursiu de la comuntcac pblica. La prosa no ran so ls aporta diferncies t's-uhsuqucs rcspccu- eh- la poesia . sin q ue e stablei x les condicions prmcs pe r a l'a r-gum cut ac . L I pocsta .

 • provar quv l'art lk la paraula est lliga t o riginalment a u na n-ivindkuci dl' la p ro pc-nu . (."") vn la sl' va brutalitat fona mental. la dc la posscssiti de la tcrra-. I per a l'a rgu-mcntac judicia cscau l'entimema o raonament ve r-emblan t . Pe !" a l g nen- delibe ra-riu s ind icat emprar els exemples i els antecedents. J per al ge nere espectacular srecomanable adduir c tatt s . Io l amplificant l'I tema pt' r :1 e logiar-lo o vit uperar-lo.E.... pod ria afirmar que no h i ha descoberta id eol gic a sense descoberta formal. I la in-H"lll"i d e la prosa ret rica no va ser aquella -m anc ra ordinria dl" parlar i escriure(IUl' no s n : rs-. si n tola un a modalitat especlalmem apta per a 1;1 disossi entre ad-n :rsa ris i la contromaco dt." versons sobre la realitat . bo prosa l:S una modalitat d is-c ursiva apropiada per superar l'is mtres i e ls argumentarts tradicionals: s ideal per ala nvcnct d ia lilg ica del pensament racional . l'erisuca (o co ntr ovrsia ) i la dialcti ca.

  l'f!,A~umentaci6. Aristbtil i la sofisticaSi la prosa s un component dl' la descoberta formal de: la ret rca.t'ahre l.s ln teortadc l'a rg umentaci. I Ull corrent majoritari a torga a Arist til ci m rtt d'aquesta realitza -ci, Ent re ds hi storiadors que exalcen l'I papcr d'Artsr ttl figura Roland Harth cv. Dc artbes lwm Ikgil el fragment en qu descriu les dUl's gran etapes dl' la ret rica . le sdl.' la prova i dc l'e-stil . a dir, k s de la controvrsa o ra l i de l'anlisi lite rr ia. l cohe-rc n tnu-n r at ribueix a Arst tt l el mrit dl.' 101 paternitat intel-Iectual. -F_... que potser laretrica en la Sl"" ; totulitnt (si s'exceptua Plat ) no s aristotdil"a? , e s pregunta Bar-l!ll"S per afirmar-ho m s cmft camern. I aquesta s l'explicaci de la tesi : AristiJlil sot-met la rc t rl cn a ciem-in . amb e l tractat homn trn. i e l Sl"U principal m rit i"s que. a di-fc rcncta dd scus pn'(\l'cesso rs , desenvolupa u n art dc l'argurnentac. .... no to ri l'Ifragmen t inicial dc l'obra d 'Aristtil. Retr i ca. en qui' c ritica d urament els scus pre-dccessors plor haver mcnvsn gut els principis d c l'argu men taci:

  . To ls aqudls qui fins ara han resumit les t cniques dels discursos no ha n 1"t:1re s m s quv e xpressar-nc una part nfima , ca r sola men t k s proves sn n-c-ni-qUl'S, ment re que totes les alt res ('o scs sn nom s accessries . Ccrtunu-nt .aquells qui han procedit aix no d iuen re s dels en timemes. alli) quv co ns t i-ruct x el l'OS dc la p ro va , sin q ue la ma jo r ia dc llu rs obre s l'S dediquen a t rac-lar d e ('OSl'S e xt rnseque s a la mat i-ria en qcstt : lodioxl ta t , cu efecte. la mi-sc rcrda. la im i d 'alt res passio ns de l'ni ma no tracten de la m at ra enqksti , s inl (jUl' l.s dirigeixen al jutge. ( I~ ';.j a)

  La ecu-nm que fa Arist (ti! dels p redecessors b lasma lintercs d'aquests pels aspectespskol iJgks l'U compres dels d ialctics. la p n -eminncia d e les f;K'l'il'S teat rals enl'om pt l'S dc ks (SIr.llgilS d islursives. ]" s de f;ll'ldt..'s ("n ("()mp ICSdl' plTSl'guir l'do-q ii'nda , I I:l Rt'/ ,.itt/ i l'Is ! ;)jJics d 'Aristt il sisll'malitzen i f(,'sokn d d lnit i\ 'all1cntaq ut.."SI r.:s mal K an l"t.."s i fri\'IJlilOl ts contl'll1por.m es_a la mi d" del seu progr.m1:1 d('ntifici dd Sl'U l'IlI0m Iicl"stic .;'Ilo obsta nt aixl>"i deixam d l' ba nd:1 l'elogi obligat de l'Esta-girila . la rt:"triC:I s u n It:noll1l'n ms prpiament dels solistes lIUl' no pas arislotdicAls solisll's i a l'cspt:rit rl"novador del St."u tem ps es dl'ul'u les dUl's lkscobcrtl'S l'S-1l1l'ntades"la formal i la ideolgica,

  J.t il1TIIKIU m

 • 5 Els principisdelacomunicacipersuasiva

  L a pe rspect iva g loba l de Ics aportacions de la retrica e ns ofereix ull a \'isi l-lus-trat iva SOh R " els actes comunicatius. Aq uesta perspectiva perme t considera r la rc t r-ca com a estud i dels p rincipi s q uc regulen l's del discurs pe rsuasiu. Els Sl.'US pnnc-p b s n el prou..-ssal . c.'1 situaci o nal i el provarort . L'esquema que scgucx s 1I1lasuccinta nola que remet a Ull procs d e notable abast , ats que suposa una interp reta-(.oie) nova (Ilo la retrica.

  ~ Pr inci p i processatEl p rtm-p p rocessal afirma quc: parlar s seguir l'ordre d 'Ull p rocs que es composadc.' c tne operacions discursives: argume nta tva . seq encial. hngisrca. mcmoristtca iteatral:

  arg un wn tau va o in ventari d e rcgtstrcs i t p ics:

  w qcncin l o ordenaci dc Ics parts, els patrons di scursius (descripci. na rraci i ar-gunwnrac ) i l'Is ternes:hngisrca (I l'e lecci d l' paraules d ares i ad ients per tal d 'expressar els argu men ts :nwmorisrcu o recursos i instruments per recordar k s (ln"s precedents:teatral (I de 1:1 dcci .Fcntonaci i la cornun icac no ve rbal .

  m I.~ IU71IUU

 • [.:; .2 Pr tncip sl tuaclonal

  El principi suuaclonal Insrrucx sobre l'adequaci dds dwursos ;Ih fa prod ueix com a conversa . s cspontnn i in for mal. i es tablei x relacionsd'fguatmt entre el... interlocutors. L'in tercanvi ...octal e... dona en l'entrevista consultiva.condt conada pds rols i la sitlll' i dels pa rlants. Lhucrcan v tnsrituclonal e s manl fcs-la e n al-locucion.... . dbnrso:,> pblic ... q ue es tan pautats i resulten formals.

  .:; ..'\ Principi provator

  El p rin ci p i pr ovatort o dl' J; prova estipula le ... pnnctpals ClUSt:'S persuasives que in-d ur-ixen lnterocutor a creure o fer alguna c u ...a . Sn k s cause...

 • I :H1If.lWI rt m

  11!UO";J.1W .l lU! ~H1 !"; uujqnd1:1 ou t:.-l!J qJIIt: I:ll !4 ' e.\ !1n :>0 I1: () 1:.)!Iq '.llJ ~)pl:.) ! lImllo.l 1:1op S?IU V ' r:.-l !J' S~)PI:pll()q ! .')I:J.-H 'lU.1PllJ Jopr..l0.l .l p l:mS!JI:.) () soql!) : l:pU~!PIlE .I Xp llp ll!,S onb I: suor.x uua o soqWl/

  :!Jt:1U.l lUll:iJI: ! S:>!S!PO.) !:iO! SOSJll.) .)J o !o:t!JJ

 • m D/1If1L/1I vt

  !JI:n ..n o JOIll :lOIJ:lltI!.lU.1 !J IU.U ."lS ! C"l tl ~."l."ld ..."l !n'i! .. ~lpl:pJ c I cub lel J."ld e,ul le ..pd !Ilu ."l'i e,~J ."lIU! un J!U:l.!.

  1:.uIEe.\."lS 1:1 olp 'O!U."l~1 " llI."lUl.nFlllO.1 ..p JJ:lI!U10() c.\ ! ll~."l ! U l\tuo ."l ! I:U;lf.IO 1:.\ !1

  -n;)( 11J.1111! ~)PEpJ CUll J! lql:l" ."l.P ICI J.x1 "~11l1.ud"."lJ ! PJ."l llO."l P!II.:."l ;'J!l r;t! u u JI:II"":lH IU:lU!u.1d ~)PElUJ()J U ! El J!IIo.'J.'JJ 'JP .')I:l il:."l J lS

  :":ll.ud..c ..m .ln'i.'J" "p lI.'J U.'J'I.:! .'J[UI1"."lJ...1 on b e,1.\!11:.1!UllUHI.1 ..11:!(l:n h ".1UIl ! ......pll~)."ld llJ(l ."l ":1lI1l J !I{I"S1: .P I:l( J(lP I:..!.U JlI ."l.l

  1:.\ !..rm..J."ld ~lpl:UlJ0.lll! .P ~)!""!U1 ."l . l lI:)Z ! II: .)J c."lpUI: ..U1 Il."l-J F) ...... \ U ~ '" c.ouj n b "lIo:i.'J" -nnn jn ..lIO.l P ! J01 111'1uo."l p -e pueq rJ l(l\ 1 J.xl I ~)! .WlllJ( ~I U L P!.\lU:.'JJ;l 1U!.I ! " "" ]'JI:P ."lp 1:.1J."l.").)J 1:1 Ill l !lI -up ueq eun J."ldT.\! Il:UIJ( ~l lI ! 1:"."ltl ll l.l .'J[q o ]'J mmX!."l llh uo."ll: .mh lI!II:."l!U llt uo .'J lIJ0 111."l o I:mnl ;') I: UlO.1 1:!'JI:J.1P!..UO."l l.)" Iod 1:..!.\ .'Jll11.'J: 1

  "OIIIlStlO,"l o .I0 )lI:IS !A."l.l IIl.l:1 [l '~

  E"!.\ .U IU.'J .[ ":'J "!JI:n..n! ..JOIIIl..UO.'J ."lJ IU."l ~lPI: I.u op 1:.\ !..mosr p IE)!U!l 1:'"1 ..JOpCl ..!.\ .U)lI.'J o "Jo[n..uoo .'JP [OJ Pm::l.'J.J mb " p ua sruoxu ..u n U~)" :>!1!lod I.'J o 1:)'I!Jn ! P !JC1!U1:" P '!X!V' .'JP ' I;P I:IIP ! .'J!I!I-OlI ' Hl.1!P ! 1l:.l(l.\!' I: 1I:l!(II:.. 1:1 ."lp uunsn ! !J1:l!"C" :Jp "P 1.'J" (Ullot! .u ib ..II!1.ud..."ll " I0l..(.l t! I:PI:U!IlIJ.)P P 1;1",) "l o llu o IJ.)I U! ..p auua X!.'Jlql:l ...... ... .mh ~lpl: l.u 1:"1 1:\ !1ln ..uco ()ICP O" 1:1S!.\ ."lJ1U.l .l ":" II:UOSJ:ldJ.'JU! 1:.'J!J

 • La percia i rvsponsabirat del consultor com po rta un a especial atenci al descnvolu-pamcnt dc k s se\'e s habilitats comuncarve s. Aq ueste s habilita ts no sn e ficients persi m.nci xvs. SilUI que d e penen del contracte re lacional q ue s'establcx amb l'usuari .

  I) i stin~illl llu;lt res models dc consultor.

  Models de consultorI Tcnic: relaci ccrumda en la Info rmaci . el procs i en la funci Instrumentat .1 Com pany : relaci dl' gran proximitat entre els agents. que dcsdtbuxa el rols..~ 'lissio lllT: n-laci basadn en e l consultor, que exerceix Ull rol dominant ., Cooperatiu: n:1:ci centrada en l'usuari . a qui es considera un sser autnom.Un conrractc t cn ic stgn ca veure la relaci de ma nera instrumental. la qual l'O.....comporta una n-laci impersonal i un perfil moll baix dds agents. el consultor i e lconsul tant . tna rd:ld de companyonia establex una proximitat gran . la qual l'o~apot ~'r equivoca i desafortunada ja que dil ueix ds rols dels paniclpams. Un efcctv nc-g ariu simila r a aquest s el qUl' pot oc rrer en u na rel aci dominant per part del l'OI1-sunor, perqu \"() I imposar el seu control o perqu actua com Ull missioner que: Sl:"sent cridat :I in fluir en :lspc.'cles personals de l'usuari. En canvi. una n:1:l(:i contrac-tua l centrada en t'usua rt . en la resoluci de la seva demanda . tot c o nsde rau t-lo auto-nom. resulta u na relaci cooperativa. eficient i adequada.

  Per 1:11 dl' fer 1:1 recerca de d:It.1c:s i d'evacuar la normaci pcrsuaslva. en el ~i dl' t'en-tn-vist a. l;~ convcmcnr desenvolu pa r es tra t gies conumcarives . Perm ete n e st ab lir U llbon contacte i c rea r e l c lim a adient per fac ilitar la p arla dc l'usuari:

  Empatia . E..colrar i observar lucrlocutor per c nn-ndrc'l i fi- r-I saber que ho m com"prn k s cmocons que sent.Autt)l's tillla . l'cr Ia i d'esmular l' au toes tima del consultant los apro piat sser respcc,lu :,> amh l'Inte r locuto r i fer-lo scn u r h amb si m ateix .Il ah ilit:lI:'> psk-omot o rcs lk t'escolta:I Contacte visual. que no ha d'I ncomodar sin evidenci ar nn-rcs.2 Dixtncia ent re ds in terlocu to rs . per tal d e respectar l'espai personal d 'alt ri ..~ (,l's los i cxpresstons espec ula rs o sim t rics. per in dica r solidarita t () q ue hom l'S

  posa en e l Sl'U 1I(Il' o estat d 'nim .- Naturali tat i clima assossegat dc l'entrevs ta. tot adapt ant-sc :11 p e rfil de l'usuari.

  Sn , per. un Inconvencnt per assolir aq uest escena ri ideal d'entrevista Ie:s inn-rfc-rvnccv o di sfundoll~ del consul tor, Hi ha tnterfernc cs e n la comunicaci e:n ets Sl'-gl"nt~ com portaments del consultor: Baixa e m pa t ia . El to d e: la rel aci t:s tcnic i fred . per exem ple. perqu no e~ mira a

  la cara () no l'S d iu e l no m e.k l'usuari. Alt control. Et cons ul tor In terromp l'usuari o manifesta im pacinc ia. Projl'lT it"1e xcessiva. El consultor d na consells personals i projecta la scvn pl'rsJll'l"

  t va t.k ks l'OSl"S .

  IIi] LI /inl /l(/( .t

 • m t -mlllUII vt

  ll:....nu 11."lS F' qLUE u meuucop pp ~1 ~ ,")E.")mIU;lP! EI '101.uqO.. ' r::U.U nW IJI:d 1:1 '''JoIIDO I-J.")IU! "p .U lll.) " .).\!1OlU.) ! ~l! .")I:.lm llJ.")p!.p ..u o P r:I.u ..:lI U;lI:..Eq !o-:I 'I: I"!lU IW 1:"i."?u :,Jl"'-:1

  ( . ~ lp:lllpUO.") 1:1 I: II:PJIl~b.. l:u9P 11:"m:.-"';)I' ! iuan: J! IlP UO.l .)9 !.u I\J I..ut.p 1:!~."?lr.JI".) , 1 uard monpuoo run o .;)pnp(Ud uu .p c.)~h r. llw.\l: ..p p ~)P-t:1u:le,ud 1:1;lldm.)x;l J .)c1 ;l~U:""! LU n."" pp It:lU.)LU I\~.J1: r...;lP !lr..\ 1:1 li.) I U.l IUlD!"I~q rut-lI.U ..,.. JI );") ! sd S;llll" ,lIl:.").") lll .l p ..nd!) ".-UII: U.l[ .[.1dl: s l!lJ(!llI s l il S .") !:i .~WJI"'""I ...11 ! "J!lJQLU"P ;l!ii(! I(l,1!..d ru.suoch uoo Ilp -und u.uu-JO) U:I .l!'JJO.") r.!I1!t.I IU.l J:X!J:q 1:1 .l p ~)! .1 11 Il.l"!P I:'J

 • ~l' . El dcsruatar actua per u n im p uls tlc o he pe r U ll sentiment dc imparia () ad-mirac. El result at s qUl' e l desti nata ri t la grati ficaci dc sentir-sc inclo-, en uncot.lccttu ct tcuncut dc vitjabk- ( ,,~iglles digne del teu equp i demostra 101 el quep o ts fer perqu l'equip g ua nyi .),E
 • m nU/fJ.Ull I]

  . 1:':>!J(! )."lJ 1~1 ."lp 11I.)lUIl.\U."I"'lU "l lq l:)-!J .H 1."1 lc.mbe ru.uum...n! ..~. ..)lll ln ...."lJ nu-uqo.p IIl) J."l !.......anl I~ I ! SUOF)otu.l "11 Jl~IOJl-UO."I ;)P sO.')Jldl:." J."I'" lU....pod '1IlLJO" J ;)d ru.uuax rauoo pp 1":1 ! c.H !l1l."I!UlHlIO nh!l!."').?)S;)I ....P ! uotu pp Ill!-J."llI~llJ lU."llU."lXPU();) 1."lP I~I ' lCI!."w d c ;) "l llIo P lllc."lnhll qurv ;'l'''-J ."lX-FHJ(J:) ! J."lXPUO ,"I n..o clnc J I~po~bN 'VP'lpO~;H1 t:1.:lp " )Ul~.,."l l pJ s.... I.udsll "."lJl lJl uos ~)P-llp o ti.1U Ili ."lp ~lp ll."lU!llI~ld 1~ 1 ! e."llI h !U,".?1 ."lp ! '.:l !~.?lIlJl"''' .P ~)p."."'P.l 'SlIO!."lOlll .l S.)I ."lp

 • 7 Actualitatdelaretrica

  Eho. hi~tori;d or~ han consignat omt a fel admirable la contemporanetat dc r tors jdl' l'tuc), En coue-n-t . posen dc relleu que: al mntcx temps neixen a At

 • m nlltfl.HJI q

  ! r.l"!.\.UIU.'} 1:..l .H u!llIOd ! p:po.. 111.'lU1.'lX!.1110 .... ,;)P nuotu Ull 1.'" Iod lHl\o .1! 1I010S pp 1:)P(!l-;u q .m b p i: ..1l.... 1I 1::l!l(!1..!t! 1~ .\!p....dsrad eun LI .'} lr.llOp lll p "U! ! ."l !i ~ [od ..JIUS!P pp !Pll l-S:l. I ': .rod Wllopd .n x.l II:p.lI:Ul Ull lI ~IS 1!l.x lI:JOlllVS:>P!IOd s.uuumord ."ll PUOJ!P ! I:!:i-o lo ) P! ;l JIlOlUOJd .I.ad .")}~.) tJ.1 110 m ! S~ltl ! Uln l(l. \ lun!uo."l Ull u.uuroj ..OSJIDS!P "1...m bv

  ' utqo.l ! :i!ll q."lJ 11: 'I:.J."l.l."ld l:d 1:1 ': l' :llU Ull ! P! (h ~.l ltl ll s-uo.i Ull I: "WII!l" .lp " 1 .l I.JUll~d ! sapsndo U~lS 'JO!I~Ul 1:1S.).1 op uurunto,nl Ull 11.1 ~ 1 ! .W l ll lI:"1:1 () Wd p!U lll U PI:PU.l [I:.l l."l ."l!1 .1 UJ.-.J....p, ..lIo.-. '.'t0 ll J .-.lUPU lI:;1

  1!.\ !lI:J.l d o(D ~ )P I :,"' ! ll-n lUo.1 .1p ! 1I:.1I\1IIDJ.... )II! 1U.'tlU.JX!.l UO.'t P CUO"J.xI ~)!x ''''U.1J .1p "UJOIU.l r. XJ.U,lJ.U ...... P-u.l l!" p p 1:1 I 1:.J.1J:x lr.l! ....p rJIl Il:J.l l!1 CI 4 lUC r.pcuoPCI1J ...'t:iIC....!LU ."'p t:PI"'"PU! ~)!.l."}llp-(u li r.1 U.l XPI"!"Uo.-, 1I1)j( ) pp Iq p u...." .. p p c."l!JC)l;U 1:1 ! IInJl) pp 1:."l!.J(~I.U CI '!" .1Jlll.-'....lpr.)'i1:.11110.1 u.x ...-.n h!J(!PJ ~1 !.WlUJOJ .1P ! ~)Pc:i! l":l.\U !. p sll:npI: ..."l!U!1 s.-'Ilp .-.p U1.-'!J1:':1

  PU;)I!S P P ! lIo J O'" pp ...."ln !l!JQ."lH ( 'L

  "-'4 J!P!......p .-.p li ".11' 1(/ ' /,) .1 .1)1 .1 lJl ~ l;U UC.I :lP u r.U I:lUJO) :lnh ~lpl: ll ll U.l lIO.l! 1:.I 11".l UI....p ...~uo:ip ..Jn.......J un !n hr. 1...." ;l lli lUn..sr. X!.llr.W lIn .p !J:llin1!.\ ! !:iop U~) .l nh I:I"'!.\ .-'Jls m nd ..op JI: ......!:i0l!lUr. S;)I ....p ID!ID.~1 1:1JI:lI!U10P I:UO

 • discussi . El xih-rn- po t sn un r ic inst rument d'ex pressi d e nu ss.ngcs corn la soltda-ritat i l'I re specte. (:1 domin i i la pressi, la cooperaci o l'ahcnaci.Lcnstn tsrnnncm en prctiques rct rtques tamb incorpora. per tam . acuvtars al \'1)1-tan I del ilem-i. I desenvolupa cxerccs en q u el silene consntucx u n mit j de e-o-munt cacl col-lectiu . u n mot iu pe r re flexio n ar sobre ci que ens ocupa i un estmulpe r couvidcrar alt rr-, forme- antropolgiques i rituals comuntcatt us. Aq uest a au-nc l a n -alit ut- de la comnrucnc Intercultural pot excmpcar-sc amh l'I se ntiment o ncn-tal d el teuif, un terme rab de dlfic traducci i que designa un estat dc q uie tud . silen-e i felicitat . tim' t:s Inco mp.ublc amb l'enrenou de la convcrsa.J'cnug dels records ila van itat dd.... pcncanu-nt-,.Val a dir qut." un a formaci ret r ica inclou ncnvtats des-en vol upa d es en entorns de silenci plurgest onat i en situacions de creaci nnisttca.corn ara la POS;I grupal o la dramatttzac Ol partir d 'un concepte () un sentiment .Le s activitats sobre sikn{.-i i orat rta pretenen relacionar l'estudi i les practiques n-to-riques. tot inSlrilll ks en un procs col-lectiu, Interpretaci dc contextos i interaccicooperativa .

  7 .5 Interpretaci de la cu ltu ra de masses

  1.( 1I)HI) :2:\ I) .El diah-g com tn u dl'l s innovadors e ns ha con vidat aqu a parlar soh n ' arg unu-n tnci iretrica . Guardem com ; h o ritz Ideolgic ~r a u na prometedora argumentaci l'IIkgal solstk dc- l'humanisme, l'agnosticisme . la ve n ta t lIig;lda a 1;1 utilitat so cial i lin-tcrcs dc la politka per ;1 tota 1:1 c iutadania. I sob re aquest horit z destaq uen Ics flgu-n ':,> dds n -torv, que van st. r n m sd krs poltics al matdx tt.mps qUl' lgics.Van sc:r c:sti-Stl'S al flUld x que cientfics. Pe r \\>lgllL"ren p reM:ntar-se s impkmelll nml a Illl'Strt.Slli..' re..'t ria .

  m /.1 l/HI/NICI

 • La ret r ica. pd fet dl' se r art de la pers uasi, 6 una t cnica d'ensinist rament i, sobre-Iol , una u-orla dc la luci desa d iscursiva, q ue s 'aplica als alt res i a Ull mau -i x . Indaga so-brc l'In st rumcm comunicat iu d'intervenci q ue s la pers uasf. I s'hue ressa pel s doss
 • Em /. 1 A'H"Nk.1

  Bibliografia seleccionada i comentadaB\ II.1"III'-' , ROIA ' D (1970): Lil ret rica anttgua. d ins Barth es (l9H"i).

  /.11 en -entura s('mio/giclI. Barcc..-lona: P aids. 199().Aquesta o bra l'S e l re sultat d 'un curs im part it per Barthes. Aple-ga el s apunts sobre la hist ria u trajecte dc.' la ret rica i sobre lan-ona 11 xarxa metalngisuca. I Ilo et valor dc renovar l'estuditic: la d isciplina a parti r d 'una perspectiva estructurahsra . enu na poca dc desconeixement de: la 1r.IlIit:i dc la rcr nca .

  H~n ncrr. .\ 1-\1 KICltl (1998) /.11 retortca ('(mm fJrllgm/ica .r benne-netutca. Barcelona:Anthropos.

  A part ir t..Ie..' lhermen uttca i LI pragmtica . Ik ul'ho l escriu ullahistria selectiva de la ri-t rica .. Considera Ic.s aportacions d 'A-ri-t t il. Boc.:d, l'escol stica . l'orat ria eh- vicent Ferrer, l'escolalul- lian a .. Ira Lus dc Granada i 1...awal . I del :-.e~ll' X\ 11 fa Ull sal t a1;( moder n i tat . amb les figures de: Pcrelman. Gndamcr j Ru'ocur;

  CiUKO ("i"i aC) Oe l'onu/or. c.'dki de Salvador (;;lII11:s. ttarcelonn:Fundaci lsernat vletge . 1919.

  I~.. l'obra ms extensa i completa c.k k s escrtrcs per Cic.Tr so-brc la cincia de l'eloq ncia. Il i pn-...ema les qualitats dl' l'ora-dor. q ue sn IOl natura. r a rs i exercitatio. l'S a dir, Ull d o n.uu-ml. d omini de les tcn iques ret riques i cnsnsrramcnt cont inu.

  Prsu. :-;,\Y11:I.)" ( 19H9 ): Practica siti teoria. Barcelona: Dcsuno . 199 1.Recopilaci d 'a ssaigs dc l'e rudit polemista S. Fish . El captol- Rct rtca- dese nvolupa Ulla rcvst dc la his lilr ia dc.' les idees ala t radtcto t.'uropt.':1 i contrasta l'ls dos moctcls imperants. l'I pla -l n ic." o cpst cmotgtc i el ret ric o hcrmcn tuc. El seu estud iaporta crttcrts per fer una crit ica d'a mbds models i pe r rcfor-mular el n -Iat hist ri c vgem.

  L\I\t lKllA (;11 , X,\\ 1U1( I 996): Rc/ ,.inl tnterpers",IfI/. /Ji .'\cu rsfJ.'-de pro-sentactn. d OJ1/ill i o Y afecto. Barcelona:Oc-taedre .Assaig sobre !l:s relacions Interpersonals de.'s del punt de vist ac.k la rcr rtca relaci onal o privada . S'h i exposa d s p rincipis n ...munlcauus dc la sociab ilitat . liderat ge i in teracc-i re spectuo sai. vn tercer lloc . creaci del-, afectes. A 1:1 web www.sant-cu-gar .nct/laborda hi ha u n manual breu del mateix autor. t.a co-nnmtcact persuastra .sobre practiques n-rortqucs.

 • I.AIIORDA Gn., X ....\'In~ (ed.) (200:;): U{'uglia, societat i (wlllllliauH.Nmero 5, monogrfic: Retrtca i /JlrSlftlsiri.un t. www.ub.eduz cusc

  N mero monogrfic ur la rt:vbta clccrrnca 1 ~"iC. dt.t.li(,.;1( ;1 as-pectcs de la ret rica en la comunicaci pcriodisrlca i e:n rora-tilri;1 poltica i interpersonal. que inclou tamhI.-: la presentaci de: recursos bibliogrfics i telemncs .

  .\lORrAR.... G....MWUJJ. Brce ( 19XH): sanuat t/l' retrica. ~1adrid: Cate-dr.I .1991.

  Aquesta obra exposa amb t'exhaust vnat i el detall de bon ma-nual la hstra. les escoles i ds conceptes eh- la ret rtca .

  1'1-""1:\ , ( :IlRlsn... ... (1 ~)6) : I_a argmnentactn. Barcelona: Ariel . 1~)X.El llibre: de Plantin n 'cull amb una ~r.1I1 concisi la tlpologtad'arguments. descriu Ir -, fal-lccs i proposa esquemes per des-envolupar mons consistents .

  ROMlI.I-" , j....n }I"EIJ :'\E DE ( 19XH): tus g randes sofstas {'li la "'('IUlS t/{'Pericles. Barcelona: Sex Barral.

  L'assaig dc lhel-lensra j. Dc Romly exposa amb conctxcmcntde les fonts escrites les daus dt.' la revoluci humanista i polit i-ca dds sofistes. que empren com a motor t.k ca nvi el coucixc-men t d< : (2000): COlli [utrlctr: IlI' en pubtic.ltarceloua: Prt ic.Aquest tract at inform a dels p rncps dc: la comuncac pt.Tsua-xiva i que ensinis tra cu les tccnqucs d'orat ria. to t dcsbloquc-jant

 • La col-lvcci . 1:'1 que sahern de. . .10 consta d'una serie dartu-k-s"-' suport a la docncia sobre ternes d'I nters general.

  m()n()~rJ.lies i aplicats ;1 l'ada rea concreta ."que"la collel'l.."i b ulla obra cot-lecnva. concebuda.

  i....e-nj-ada i en-ada al Dcpartanwnr JEJil.."ioT1.. J:dul':lli\"nde (irup Promotoryamillana Educacn . S.L

  '>lIla la din.',,-'I.."i dc- .\P An~ds Andres Casamiqucla i Enric j uan i Rc ;1.

  En la seva reattzact han inter-..ingut :

  Tex t: Xarter f.t,1Jonfa Gif

  Equip recrue:

  l>i.."Cnywfic:j()s Cn'spo i Kf).~tl uannl)ia~r.m:ld:j(IS start sancbe z dl ' ()( 'a11t1 ( ;(I",ez

  I>irl'''-Ti t cnica: Ang(f in:n.:i dn\"t:'..t igac l i Pmjl'l'tl'S:jtlll1l/l' .l/u sca n

  A,,">{,'ssnr.lnu:nl: 111!~ [Jay n lt

  Edici: ,l/(l1I(S(' SahfJl'i!

  li) 1007 hy Grup Promotor/Santillan a Edlll' ;ll'in. S.LI:rn k ril' .\lo mpo u, 11 (Vila Ol m pica) . OHOO