1. Concepto de Criminología y Criminalística

download 1. Concepto de Criminología y Criminalística

of 32

Transcript of 1. Concepto de Criminología y Criminalística

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  1/32

  DIPLOMADO UNIVERSITARIO ENCRIMINALÍSTICA Y CRIMINOLOGÍA CON

  ENFOQUE MÉDICO FORENSE

  Honduras, !"#$

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  2/32

  CONCEPTOS BÁSICOS DECONCEPTOS BÁSICOS DE

  CRIMINOLOGIA YCRIMINOLOGIA Y

  CRIMINALISTICACRIMINALISTICA

  Por:Por:MA. José Andrés Reyes Vaen!"eaMA. José Andrés Reyes Vaen!"ea

  Honduras, !"#Honduras, !"#

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  3/32

  CRIMINOLOGÍACRIMINOLOGÍA

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  4/32

  N#ESTRA DE$INICIONN#ESTRA DE$INICIONCr%&%no'o()a *s 'a +%*n+%a u*Cr%&%no'o()a *s 'a +%*n+%a u*

  *s-ud%a 'a +ondu+-a d*s.%ada, 'as*s-ud%a 'a +ondu+-a d*s.%ada, 'as

  /*rsonas .%n+u'adas a 'a &%s&a 0 'a/*rsonas .%n+u'adas a 'a &%s&a 0 'a

  r*a++%1n so+%a' u* sus+%-a$r*a++%1n so+%a' u* sus+%-a$

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  5/32

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  6/32

  %Por &"é a Cr'('noo)*a%Por &"é a Cr'('noo)*a

  se +ons'dera "na +'en+'a,se +ons'dera "na +'en+'a,

  Poru* -%*n*2Poru* -%*n*2

  ►Un o34*-oUn o34*-o

  ►Un &5-odo 0Un &5-odo 0

  ►Una 6na'%dadUna 6na'%dad

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  7/32

  Cara+-erCara+-er +'en-*+o+'en-*+o

  ►O/0e-oO/0e-o::  E' 7o&3r*, *' d* 'a +ondu+-aE' 7o&3r*, *' d* 'a +ondu+-a

  8d*s.%ada9,8d*s.%ada9, no *' 8d*'%n+u*n-*9, s%no au*'no *' 8d*'%n+u*n-*9, s%no au*'

  u* a:n 0 +uando su +ondu+-a no s* -%/%6u*u* a:n 0 +uando su +ondu+-a no s* -%/%6u*

  +o&o d*'%-o o ;a'-a,+o&o d*'%-o o ;a'-a, su a+-ua+%1n s* a/ar-* d*su a+-ua+%1n s* a/ar-* d*

  'as nor&as so+%a'*s *s-a3'*+%das 0 (*n*r*'as nor&as so+%a'*s *s-a3'*+%das 0 (*n*r*r*+7a

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  8/32

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  9/32

  ►Mé-odoMé-odo::  Ha0 dos +'as*s d*Ha0 dos +'as*s d*Cr%&%no'o()aCr%&%no'o()a

  Teorica:Teorica: U-%'%

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  10/32

  %1"é +ase de +'en+'a,%1"é +ase de +'en+'a,

  S* -ra-a d* una +%*n+%a 7u&anaS* -ra-a d* una +%*n+%a 7u&ana

  Causa' > *?/'%+a-%.aCausa' > *?/'%+a-%.a

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  11/32

  Cas'+a+'2n de asCas'+a+'2n de asC'en+'as 3"(anasC'en+'as 3"(anas

  ►C'en+'as nor(a-'4asC'en+'as nor(a-'4as::  Son 'as u* s* o+u/anSon 'as u* s* o+u/and* au*''os +o&/or-a&%*n-os >-%/os +ondu+-a>d* au*''os +o&/or-a&%*n-os >-%/os +ondu+-a>u* /r*.%a&*n-* 7an s%do /'as&ados *nu* /r*.%a&*n-* 7an s%do /'as&ados *n

  nor&as '*(a'*s$ @D*r*+7o P*na'nor&as '*(a'*s$ @D*r*+7o P*na'

  ►C'en+'as +a"sa5e67'+a-'4asC'en+'as +a"sa5e67'+a-'4as::  In.*s-%(an *'In.*s-%(an *'

  or%(*n d* 7*+7o 7u&ano 0 suor%(*n d* 7*+7o 7u&ano 0 sud*s*n.o'.%&%*n-o na-ura'B su :n%+a '%&%-a+%1nd*s*n.o'.%&%*n-o na-ura'B su :n%+a '%&%-a+%1n*s *' =&3%-o /ro/%o d*' ;*n1&*no u* *s-ud%a$*s *' =&3%-o /ro/%o d*' ;*n1&*no u* *s-ud%a$

  @Cr%&%no'o()a@Cr%&%no'o()a

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  12/32

  ►C'en+'as a7'+a-'4asC'en+'as a7'+a-'4as:: Son un +on4un-o d*Son un +on4un-o d*-5+n%+as, u* .a'%5ndos* d*' &a-*r%a'-5+n%+as, u* .a'%5ndos* d*' &a-*r%a'

  +%*n-)6+o a/or-ado /or o-ras, *ns*an 'a+%*n-)6+o a/or-ado /or o-ras, *ns*an 'a&an*ra d* r*s/ond*r 'as %n-*rro(an-*s&an*ra d* r*s/ond*r 'as %n-*rro(an-*s

  /r=+-%+as u* s* /'an-*an$ @Cr%&%na')s-%+a/r=+-%+as u* s* /'an-*an$ @Cr%&%na')s-%+a

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  13/32

  %1#8 EST#DIA LA CRIMINOLOG9A,%1#8 EST#DIA LA CRIMINOLOG9A,

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  14/32

  Cond"+-a des4'adaCond"+-a des4'ada

  ►S* +ons%d*ra +ondu+-a d*s.%ada,S* +ons%d*ra +ondu+-a d*s.%ada,

  -odo au*''o u* s* a/ar-a d* 'as-odo au*''o u* s* a/ar-a d* 'as

  nor&as so+%a'*s *s-a3'*+%das$nor&as so+%a'*s *s-a3'*+%das$

  ►Au*''os +u0a +ondu+-a *sAu*''os +u0a +ondu+-a *sd%s;un+%ona'$d%s;un+%ona'$

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  15/32

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  16/32

  Condu+-a d*s.%adaCondu+-a d*s.%ada ►Qu* s* 8*?+*d*n9 d* 'a o4%.a d*Qu* s* 8*?+*d*n9 d* 'a o4%.a d*

  Gauss$Gauss$

   

  NORMALNORMAL  I1 BAJO I1I1 BAJO I1

  ALTOALTO

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  17/32

  Cases de +ond"+-a des4'adaCases de +ond"+-a des4'ada

  ►Ins-%-u+%ona'Ins-%-u+%ona'

  ►No %ns-%-u+%ona'No %ns-%-u+%ona'

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  18/32

  Las 7ersonas 4'n+"adas a aLas 7ersonas 4'n+"adas a a('s(a('s(a

  De'n+"en+'a +o(nDe'n+"en+'a +o(n

  Su4*-o a+-%.oSu4*-o a+-%.o,, Su4*-oSu4*-o/as%.o/as%.o

   

  Cr%&%na' V)+-%&aCr%&%na' V)+-%&a

     F  a  +   %   '   %   -

    a  d  o   r

    C  1  &  /   '   %  +

    *   E  n  +  u   3  r   %  d

    o  r  A  u

    -  o  r    %  n  -  *

     '  *  +  -  u  a   '

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  19/32

  5 E(7eados 7/'+os5 E(7eados 7/'+os   5 E(7resas de ;a+3ada  5 E(7resas de ;a+3ada

  55 Ban+osBan+os

  55 Ase)"radorasAse)"radoras

  Co('-é D're+-'4o

  Geren-e Geren-e Geren-e Geren-e

  Or)an'!a+'2nIn4es-')a+'2n e

  Ind'4'd"a'!a+'2n

  Co(ando &"e

  4')'a y o7era

  Ne)o+'ador

  C"s-od'os Res+a-e

  Geren-e

  La4ado de

  d'nero

  C. O.

  De'n+"en+'a or)an'!ada

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  20/32

  Rea++'2n so+'a &"e s"s+'-aRea++'2n so+'a &"e s"s+'-a► Ins-%-u+%ona'2Ins-%-u+%ona'2

  Con(r*so d* 'a R*/:3'%+aCon(r*so d* 'a R*/:3'%+a Po'%+)a Na+%ona' C%.%'Po'%+)a Na+%ona' C%.%'

  M%n%s-*r%o P:3'%+oM%n%s-*r%o P:3'%+o

  Or(an%s&o ud%+%a'Or(an%s&o ud%+%a'

  S%s-*&a P*n%-*n+%ar%oS%s-*&a P*n%-*n+%ar%o D*;*nsa P:3'%+a P*na'D*;*nsa P:3'%+a P*na'

  INACIFINACIF

  O6+%na d* a-*n+%1n a .)+-%&asO6+%na d* a-*n+%1n a .)+-%&as

  Pro+uradur)a G*n*ra' d* 'a Na+%1nPro+uradur)a G*n*ra' d* 'a Na+%1n

  Pro+uradur)a d* 'os D*r*+7os Hu&anosPro+uradur)a d* 'os D*r*+7os Hu&anos

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  21/32

  Rea++'2n so+'a &"e s"s+'-aRea++'2n so+'a &"e s"s+'-a

  ►No %ns-%-u+%ona'2No %ns-%-u+%ona'2

  L%n+7a&%*n-osL%n+7a&%*n-os

  L%&/%*

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  22/32

  Re

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  23/32

  CRIMINALÍSTICACRIMINALÍSTICA

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  24/32

  N#ESTRA DE$INICIONN#ESTRA DE$INICION

  Cr%&%na')s-%+a2 8Es 'a +%*n+%a u* a/'%+aCr%&%na')s-%+a2 8Es 'a +%*n+%a u* a/'%+a

  7*-*ro(5n*os +ono+%&%*n-os, &5-odos 07*-*ro(5n*os +ono+%&%*n-os, &5-odos 0

  -5+n%+as d* %n.*s-%(a+%1n d* 'as +%*n+%as, +on-5+n%+as d* %n.*s-%(a+%1n d* 'as +%*n+%as, +on

  *' /ro/1s%-o d* d*s+u3r%r 0 .*r%6+ar *' +u=ndo,*' /ro/1s%-o d* d*s+u3r%r 0 .*r%6+ar *' +u=ndo,

  *' d1nd*, *' u%5n 0 *n u5 +%r+uns-an+%as*' d1nd*, *' u%5n 0 *n u5 +%r+uns-an+%as

  a+a*+%1 un 7*+7o o d*41 d* a+a*+*r9$a+a*+%1 un 7*+7o o d*41 d* a+a*+*r9$

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  25/32

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  26/32

  %Por &"é a Cr'('na*s-'+a%Por &"é a Cr'('na*s-'+a

  se +ons'dera "na +'en+'a,se +ons'dera "na +'en+'a,

  Poru* -%*n*2Poru* -%*n*2

  ►Un o34*-oUn o34*-o

  ►Un &5-odo 0Un &5-odo 0

  ►Una 6na'%dadUna 6na'%dad

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  27/32

  Car=+-er C'en-*+oCar=+-er C'en-*+o

  ►O/0e-o:O/0e-o:  E' *s-ud%o d*' d*'%-o, *' d*'%n+u*n-* 0E' *s-ud%o d*' d*'%-o, *' d*'%n+u*n-* 0'a *s+*na d*' +r%&*n$'a *s+*na d*' +r%&*n$

  Mé-odo:Mé-odo:  Por s*r una +%*n+%a a/'%+a-%.a 'aPor s*r una +%*n+%a a/'%+a-%.a 'aCr%&%na')s-%+a u-%'%

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  28/32

  Car=+-*r C%*n-)6+o2Car=+-*r C%*n-)6+o2

  ►$'na'dad:$'na'dad:  S*r.%r a' D*r*+7o *n 'aS*r.%r a' D*r*+7o *n 'a

  /ros*+u+%1n d* un 3%*n +o&:n, d* a+u*rdo/ros*+u+%1n d* un 3%*n +o&:n, d* a+u*rdo

  a 'os /r%n+%/%os -5+n%+os, &ora'*s 0 d*a 'os /r%n+%/%os -5+n%+os, &ora'*s 0 d*

   4us-%+%a$ 4us-%+%a$

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  29/32

  %1"é +ase de +'en+'a,%1"é +ase de +'en+'a,

  S* -ra-a d* una +%*n+%a 7u&anaS* -ra-a d* una +%*n+%a 7u&ana

  A/'%+a-%.aA/'%+a-%.a

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  30/32

  Re

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  31/32

    E>PLICACION SOBREE>PLICACION SOBRECRIMINOLOGIA YCRIMINOLOGIA YCRIMINALISTICACRIMINALISTICA

  ► T*r&%no'o()a %nad*+uada T*r&%no'o()a %nad*+uada

  ► In.*s-%(a+%1n +r%&%na'In.*s-%(a+%1n +r%&%na'

  D*3a-*D*3a-*

 • 8/18/2019 1. Concepto de Criminología y Criminalística

  32/32