திருச்சிலுவைப்பாதை - Way of the Cross( Tamil)

download திருச்சிலுவைப்பாதை - Way of the Cross( Tamil)

of 18

Embed Size (px)

Transcript of திருச்சிலுவைப்பாதை - Way of the Cross( Tamil)

 • 8/2/2019 - Way of the Cross( Tamil)

  1/18

  Fkoe Kw| Lmgyygb Qo|`oe Nc| @|kwthrrt6++`|kwty%chkk%ikn+`|kwt+nc|[icmmy

  Ak| nk|g rcnom icrhkmoi nc`cvoegyhrrt6++ppp%yi|olb%ikn+rcnom[icrhkmoi

  3

  |t_or :`hofctb: `ftbhb:A fs:aoyCj: xEw -mf:fttWg:F e|h:hj:5

  |tptfyrhrF gmg:F `ftbhb:A fs:aoyCj: -Ec\ ghfh: `m:m `hMaoy

  gtobf:F ftchbtf:Fa: eahv:Em e|h:_f: `cBy:yorchc: nojCj:

  \Wa:ajhb |t_or : hof

  `Tmf:Fa:A Jb: ha6

  qb: -oprh# gb:oj gtopg:frh: gTh:% nobf:ftp:Aj: Ejha nb:@a:A ihtcrh:%

  qb: `hrs:ayh: ij:oj jbEgha|: e|c:Frtm:Emb:% NaEr ghb: Ap:ps:ay: `

  e|c:Efb: qbRj: 5 gb:ojay: ` e|c:cf: frptEbb: qbRj: jbj: eghg:F

  rWg:FatEpb:%ijF nWy: Fovch: ghb: jbj: ftWj:`t5 -btEj: `hrj:

  e|c:rft:o qb:Pj:5 `hrf:Fa:A QFrhb )k:gtoaoy rtm:M rtAErb:

  qb:Pj: iPft eahMa:atEpb:% qs:ay: jTm: whj: -Ec\ atpt :Frtb: `hMaytb:

  `cbha5 -oprh5 qb:Ej: -wa:ajhctWj:%

  ftr:rtc -Ec\Er# qs:aYa:ahaRj: if:fwt :@gto Nb:jha:aYa:ahaRj:

  |t_oor : `hofocf: ftchbt :`rh:aYa:A nyta:a`: Mj: `b:aoy nomc

  rtWj: t5 ij: -wa:af:ofa: eaS:|t jb:phMatEphj:%

  @btf jhtchEr# rtchA nb:obEc# -Ec\rtb: `hMaytb: E`hF nrEwhM gTh:imbtWg:F5 nrWomc `hMayt: `s:Eap:pF E`h5 ghs:aYj: qs:ay: nchh:

  nB`rta:Aj: Fb: s:ayt: nrh:aYmb: -Wg:F [email protected]: Np:po : e`p

  ij: ftWojg:fbtmj: qs:aYa:aha Erv:la:eahy:Yj:%

  http://groups.yahoo.com/group/mary_callshttp://groups.yahoo.com/group/mary_callshttp://groups.yahoo.com/group/mary_callshttp://www.scribd.com/tamil_catholichttp://www.scribd.com/tamil_catholichttp://www.scribd.com/tamil_catholichttp://www.scribd.com/tamil_catholichttp://groups.yahoo.com/group/mary_calls
 • 8/2/2019 - Way of the Cross( Tamil)

  2/18

  Fkoe Kw| Lmgyygb Qo|`oe Nc| @|kwthrrt6++`|kwty%chkk%ikn+`|kwt+nc|[icmmy

  Ak| nk|g rcnom icrhkmoi nc`cvoegyhrrt6++ppp%yi|olb%ikn+rcnom[icrhkmoi