แผนที่ (Map)

of 80 /80
วววววววววววววว วววววววววววววววว ววว 5 วววววว วววววว ววว ววววววววว วววววววววววววววววววว

Embed Size (px)

Transcript of แผนที่ (Map)

  • 1. 5

2. MAP 3. MAP: Map () 4. MAP: An abstraction of the real world that is used to depict, analyze, store, and communicate spatially organized information about physical and cultural phenomena. ..2542 5. MAP : (Early Maps) (Renaissance Maps) 12,0006,2000 400 1,500 1,700 2009 (Medieval Maps)B.C. A.D. (Modern Maps) 6. MAP: Town Plan from Catal http://www.henry- Hyk (6200 B.C.) davis.com/MAPS/AncientWebPages/100 B.html Reconstruction of wall- http://www.henry- drawing davis.com/MAPS/AncientWebPages/100B.html Catal Huyuk 6,200 7. MAP: 8. MAP : ..400- 1500Ptolemaic World Map, 12 th -13th centuryhttp://www.henry-davis.com/MAPS/AncientWebPages/119.html 9. MAP 10. MAP : ..400- 1500 10 ..1368 Great Mariner --- Admiral 100 Zheng He http://www.coaaweb.org/Zheng -Ho/Zheng-Ho.html 11. MAP: ..1500-1700 Americo Vespucci Waldseemllers world map, 1507 Ptolemaic projection //academic.emporia.edu/aberjame/map/h_map/h_map07.jpg 12. MAP 10 5 1. ......................................................... .........................2. 2 ..................................... 3. .........................................4. .................... 13. 14. MAP 1. 2. 3. 15. MAP 5 5 1. 1. 2. 3 4. 2. 1. 2. 16. MAP 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 17. MAP: 1. (general reference map) 2. (thematic map) 3. (Atlas) 18. MAP: : 1 : 50,000 L7018 47471 19. MAP 20. 21. MAP 22. MAP: 23. 1. (Line Map)2. (Photo Map)3. (AnnotatedMap) 24. MAP (Line Map) (PLASTICRELIEF MAP) 25. MAP 26. 27. MAP (PHOTOMAPS) ( ) (3D-Map) 28. MAP 29. MAP (ANNOTATED MAPS) 30. MAP 31. MAP : 32. MAP 33. MAP 5 51. 1. 2. 3. 4. 2. . 1. 2. 3. 4. 3. , 34. MAP 4 . 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 35. MAP : (Map Projection) 3 - (equal area) - (conformality)-(equidistance) -(azimuthality) 36. MAP (Gnomonic Projection) (Stereographic Projection) 37. MAP (Conic Projection) 38. MAP Lamberts Cylindrical Equal Area Proje Mercator Projection Galls Stereographic Cylindrical Proje 39. MAP: 40. MAP : (SeriesName) 41. MAP : (Sheet Name) 42. MAP : (Edition Note) (Sheet Number) (Series Number) L L 7 7 1:70,000 1:35,000 0 0 18 (North (NorthAtlantic Treaty Organization: NATO) 43. MAP : (Index ofAdjoiningSheet) 44. MAP : 474 474Tri 7 IV7 IIIck = 4 = 4 464474 474 484 = 2 6I 6 IV6I6 IV = 2464474 474 48446 II 6 III 6 II6 III 22 474 4744 5I5 II 45. MAP : (Legend) 46. : 47. MAP (contour line) 220 240 260 48. MAP 49. MAP : (Elevation Guide) 50. MAP : - 1 : 50,0001: 100,000 - 1(Scale) 1 - 51. MAP : 10 1 2 3(extension scale) (primary scale)A B1 2 3 4 5 6 7 52. MAP : 4.5 1 4 2 0.5 2 10 1 3 (extension scale) (primary scale) 53. MAP : 1. 1 : 75,000 4.82 ........................ 75,00) 100 = 3,615 (4.82 2. 1 : 250,000 1 (1 100,000) 250,000 = 0.4 ...................... 54. MAP: 1. (largescale map) 1:75,000 2. (mediumscale map) 1:75,000 1:600,000 55. MAP: 56. MAP : (Index of Boundaries) 57. MAP : (Declination Diagram) 58. MAP : GN 59. MAP : (User Guide) 60. MAP 61. MAP 62. MAP 1. 2. (Equator) 3. 4. 90 63. MAP (Longitude) 64. MAP (Longitude) 1. (Meridian) 2. (Greenwich) (Prime Meridian)3. 180 180 65. MAPUTM = : UTM = UTM UTM = X = 66. MAP 10 10 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 67. MAP 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 68. MAP 6. 1. 2. 3. 4. 7. 1. 69. MAP 8. 5 1 : 100,000 1. 1 2. 5 3. 10 4. 20 9. 1. 2. 3. 70. MAP 71. MAP 5 37 - 20 27 97 22 - 1 72. (Geographic Coordinate) UTM (UTM GridCoordinate) ( X ) ( Y 73. MAP ( ) 8 00 00 100 15 00 74. MAP UTM UTM ( ) 100 X = 639200 Y = 985150 WGS84 (World Geodetic System 1984) 75. MAP (Color) ( ) , ( ) , ( ) 76. MAP 5 5 1. 1. 2. 3. 4. 2. 1. 77. MAP 3. 1. 2. 3. 4. 4. 1. 2. 3. 4. 78. MAP 5 20 20 (...........) 1. . (...........) 2. . (...........) 3. . (...........) 4. . (...........) 5. .(...........) 6. . (...........) 7. . 79. MAP 5 20 (...........) 10. 20 .(...........) 11. . (...........) 12. . (...........) 13. (...........) 14. 1 : 250,000 - 1 : 1,000,000. (...........) 15. . (...........) 16. 1 : 1,000,000 . (...........) 17. 1 : 250,000 . 80. MAP