បង្កើត Id apple for download iphone ipad ipod

of 15 /15
បងកើត ID Apple for download iphone ipad ipod ងោយមិនច់ងបើ គណងនយVISA Card or Master card ងៀបចំងោយ Khmer iOS USER Group https://www.facebook.com/#!/grou ps/ioskhmertalk/

Embed Size (px)

description

ងាយងាយមាន ID apple use អាចដោនលូត បានរហូត

Transcript of បង្កើត Id apple for download iphone ipad ipod

  • 1. ID Apple for download iphone ipad ipod VISA Card or Master card Khmer iOS USER Grouphttps://www.facebook.com/#!/grou ps/ioskhmertalk/

2. AppStore IOSTop 25 Top Free Free 3. Click toInstall App 4. Create New Apple ID 5. Singapore 6. Agree 7. Agree 8. email Password password ex: Khmeriosuser1 9. 10. 11. none 12. Postcode569086 singapor store 13. Done 14. Log in Your Email inbox 15. ID Apple and Password